Vandaag vergaderen ze daarover in Ermelo.

Ook de interne politieke strijd voor wie de baas wordt zal daar onofficieel gevoerd worden. Let maar op de nieuwsberichten.
De VVD wil een sterke EU, met macht! Daarbij zal, als zij hun zin krijgen, de Nederlandse zelfstandigheid, en daardoor weer de persoonlijke soevereiniteit van ieder individu, verder worden uitgehold.
Zelfs al praten ze nog zoveel over het subsidiariteitprincipe. Dat is in het verleden al een wassen neus gebleken, en zal het ook in de toekomst zijn.

Om een idee te geven over de VVD-beleidspunten t.o.v. de EU volgen hier wat grepen uit de stukken die voor de conferentie in Ermelo op tafel liggen. Die spreken voor zichzelf. (Nadruk toegevoegd)

Sprekers zijn: Jules Maaten , Hans van Baalen, Atzo Nicolaï.

Grepen uit de stukken:
Inleiding
“De Europese Unie is bij uitstek een liberaal project: een interne markt vrij van belemmeringen voor burgers en bedrijven, een ruimte van democratie en stabiliteit”, zo begint de paragraaf over Europese democratie in het Liberaal Manifest. Het Europa van de lidstaten is een politieke unie.
—–
In het Liberaal Manifest wordt gepleit voor een versterking van de Europese democratie.
—–
Hoe kan Europa democratischer, transparanter en slagvaardiger worden?
——
In algemene zin is een offensief nodig om verbetering van de wetgevingskwaliteit tot stand te brengen.
——-
. Het is in het belang van met name kleine lidstaten zoals Nederland dat de rol van de Europese Commissie ten opzichte van de Raad van Ministers sterk blijft.
—–
Geleidelijk moet worden toegewerkt naar een geïntegreerde Europese defensiemacht, die in NAVO-verband, maar ook autonoom moet kunnen opereren.
—–
De miljarden ontwikkelingshulp van de laatste halve eeuw aan Sub-Sahara Afrika hebben weinig opgeleverd.
—-
De VVD voelt zich na het ‘nee’ van het referendum verantwoordelijk voor het geven van een antwoord op de vraag hoe dan wel. De VVD vat het ‘nee’ tegen het Grondwettelijk verdrag niet op als een ‘nee’ tegen de onderdelen daarvan die bedoeld zijn om het democratisch tekort te verkleinen en de EU besluitvaardiger te maken. De VVD vat het ‘nee’ tegen het Grondwettelijk verdrag op als een aansporing om en betere prestaties te laten zien en betere spelregels te maken. De reflectieperiode over het Grondwettelijk verdrag is er wat de VVD betreft niet voor bedoeld om alsnog tot aanvaarding van het hele verdrag te komen. En zeker niet als dat via een zoethouder als een extra sociale paragraaf zou gebeuren. Maar de structurele tekorten aan democratisch gehalte, transparantie en besluitvaardigheid rechtvaardigen geen stilzitten. Die vragen om een aanpak via een beperkte verdragswijziging op zo kort mogelijke termijn.
—–
OOK ?? Aan een breed Grondwettelijke verdrag waarover het referendum ging is geen behoefte.
—–
De positie van het Europese parlement moet sterker worden.
De hoofdlijn voor de ontwikkeling van de institutionele verhoudingen is voor de VVD een Europese ‘Trias Politica’: versterking van de positie van de Europese Commissie ten opzichte van de Europese Raad, versterking van de positie van het Europese parlement ten opzichte van de Europese Commissie en volledige rechtsmacht voor het Europese hof.
—-
De VVD kiest voor Europa.
—-
Daarom is de VVD voorstander van voorstellen in het Grondwettelijk verdrag die gericht zijn op verbetering/versnelling van de besluitvorming, zoals besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid in veel meer gevallen als nu.
———————————————————————
P.S.
–Het is opvallend hoe vaak “Europa” gezegd wordt ipv EU!!
–Alles is gebaseerd op de EU die er is, met Nederland er in, en dat zal altijd zo blijven!
–Het zal iedereen wel duidelijk zijn dat ook deze conferentie niet gaat bijdragen aan een grotere persoonlijke vrijheid voor ons allen.