Het is weer 5 mei, de dag waarop Nederland haar ‘vrijheid’ viert. Het woordje vrijheid moet je tegenwoordig tussen aanhalingstekens zetten, want echte vrijheid kennen we al lang niet meer. Hoe hard men zich ook op de borst klopt in Den Haag, uiteindelijk is de vrije Nederlander slechts een zorgvuldig in stand gehouden illusie. Zoals u dagelijks op de Vrijspreker kunt lezen.

Op 4 mei herdenken we hen die vielen in de strijd tegen de Nazi’s. Op 5 mei herdenken we het herwinnen van onze vrijheid die door de Nazi’s was ingeperkt. Nazi’s, de naam uitspreken doet menigeen huiveren. De term Nazi is zo’n beetje de ergste term die men maar naar iemands hoofd kan gooien. Terwijl het slechts een afkorting is voor Nationaal Socialisme. Het is niet verwonderlijk dat we het in Nederland altijd over Nazi’s hebben, want de echte term gebruiken zou te duidelijk maken dat ook Adolf Hitler gewoon een socialist was. Een socialist, zoals we er anno 2006 tallozen hebben rondlopen in openbaar bestuur, in scholen, op ministeries, op televisie, overal in de samenleving kom je ze nog tegen. Het socialisme is helaas niet tesamen met het derde rijk ten grave gedragen.

Socialisme is de ideologie die denkt dat het verstandig is om de beschikbare rijkdommen in een land te herverdelen. Daar zijn allerlei mooie slogan’s voor bedacht, waarvan de bekendste wel is dat de zwaarste lasten door de sterkste schouders gedragen moeten worden. Dit idee klinkt redelijk symphatiek, en krijgt daardoor veel navolging. Helaas, dit mooie sprookje van herverdelen kent een groot aantal duistere kanten.

Socialisme leidt namelijk onherroepelijk tot nationaal-socialisme. Dat de PvdA en SP zulke grote partijen zijn geeft dan ook slechts een ding aan: het Nazisme leeft nog volop bij de mensen.

Nu zullen linkse stemmers woest zijn als ze lezen dat hun partijen vergeleken worden met de bruine horden van destijds. Maar het is nu eenmaal zoals het is. Hun ongetwijfeld goede bedoelingen doen daar niets aan af.

De door socialisten gewenste herverdeling kan namelijk alleen plaatsvinden binnen bepaalde grenzen. Het zou voor de socialist niet prettig zijn om eerlijk te delen met de hele wereld, gewoon omdat er dan zo weinig over blijft. Consequent doorgevoerd zou het namelijk betekenen dat, gezien het aantal extreem arme mensen op de wereld, de verdeling ertoe leidt dat iedere Nederlander ongeveer 1 euro per dag mag overhouden. De rest gaat dan naar armen buiten onze grenzen. Dit is voor de socialist geen prettig scenario. Voor weldenkende mensen is het helemaal een dramatisch beeld.

Het gevolg van herverdelen is dat armen die dat kunnen vanuit de hele wereld hier proberen binnen te komen. In Nederland is iedereen, zelfs de zieke, de werkloze en de bejaarde, relatief enorm rijk. Zelfs de armste bijstandsmoeder heeft de beschikking over een dak boven het hoofd en schoon stromend water, kom daar maar eens om in Kenia. Zodra er in een land toch wordt herverdeeld door een overheid wordt de landsgrens daarmee automatisch van wezenlijk belang, en moet dus bewaakt worden. Er valt immers, voor de arme, wat te halen. De arme kun je dat niet kwalijk nemen, degenen die het herverdelen uitoefenen des te meer.

Het socialisme leidt zodoende per definitie tot het buitensluiten van een heel groot deel van de wereldbevolking. Dit buitensluiten gebeurt enkel en alleen op basis van de nationaliteit van iemand. Zodoende kun je de gevolgen van een socialistisch beleid op de vingers van een hand natellen: het socialisme werkt slechts binnen de eigen grenzen, en dus nationaal. Daarmee is de term Nationaal-socialisme verklaard. Socialisme heeft een diepe kern die simpelweg stelt: “Eigen volk eerst!” Zodra anderen dan socialisten zo’n slogan gebruiken is het land te klein.

Dat de huidige generatie PvdA-ers zich niet verwant voelt met Hitler en zijn troepen is logisch. Hitler heeft, behalve de invoering van daadwerkelijk socialisme in Duitsland, ook een aantal andere zeer onethische dingen gedaan (understatement of the year lijkt me hier van toepassing). Zaken als de jodenvervolging spelen nog volop in ons collectieve geheugen. Maar feitelijk gezien was er onder Hitler in Duitsland sprake van daadwerkelijk socialisme. Met de kenmerkende nationalisatie van bedrijven, met uitkeringen, met mooie beloftes, met oudedagsvoorzieningen, met overheidsprojecten, met staatssteun voor de boeren, met veel aandacht voor het milieu, met propaganda, ja, zelfs met een actief anti-rook beleid! En welbeschouwd was Hitler’s gedroomde derde rijk natuurlijk een voorbode van de huidige EU. En juist de PvdA en Groen Links waren voorstander van de EU-grondwet.

Hitler’s programmapunten komen voor 95% overeen met wat de hedendaagse socialisten wensen te bereiken. Behalve dan op dat ene punt, de jodenvervolging. Het wordt tijd dat die waarheid eens duidelijk wordt bij de hedendaagse socialisten.

Het is 5 mei. De meest gehoorde reactie op een dag als vandaag: “Dat nooit meer!”. En een ieder die dat daadwerkelijk meent, zou het iets uitgebreider moeten maken: “Socialisme? Dat nooit meer!”

65 REACTIES

 1. [30]
  Cincinnatus,
  Klopt m.i. bijna allemaal. Alleen doet zich die merkwaardige situatie niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld voor.

  Ik ben van mening, dat we de herleving van het moderne politieke concept "individu" aan de Verlichtingsdenkers te danken hebben.

  Er zijn in de hele geschiedenis maar enkele regeringen geweest, die daadwerkelijk getracht hebben staat en economie te scheiden. Ik zeg dit, omdat alleen op die wijze het individu in staat gesteld wordt zich vrijelijk te ontplooien.
  Overigens ben ik van mening, dat het "Nemo plus"-beginsel in het algemeen ook van toepassing dient te zijn op het publiekrecht.
  Groet, Harry

 2. [29] Mwah … die DDR-jongens en meisjes daar zijn echt niet voor een gat te vangen : http://www.freeforum101.com

  En ik kom hier wel vaker, vooral bij Wladi die ik al vele jaren ken. Maar je hebt gelijk als je zegt dat het zaak is om je snavel zo scherp mogelijk te houden, hoewel er minsten drie problemen zijn. Eersten, "Vrijspreker" is vooral een blog, en als zodanig dus niet a priori ingericht voor discussie … zowel als weinig overzichtelijk. Tweeedens, is hier de diepgang niet om over naar huis te schrijven, en Derdens, is dit in feite geen neutrale verzamelplaats is, maar een libertarische. En het is dunk me geen site waar de hoernalisten en, columnisten en denktankers op af stormen om inspiratie op te doen

  En helaas betekent de libertarische stempel dat men zich eerder overgeeft aan gefantaseer en ge-ideaaaliseer over allerlei wereldse toestanden, die echter NOOIT gerealiseert zullen worden, laat staan dat zij zouden bestaan. Dat ik hier ben komt echter eenvoudig omdat ik ideaalogisch gedroom prefereer boven de letterlijk doooodelijke ideooologien van de sjosjiaal demecraten en andere soorten dwingelanden, en die niets anders zijn dan ware neo-marxisten en neo-nazies … ongeacht of zich onomwonden linx, "progresief" confessioneel danwel "liberaal" noemen …

 3. Wat ik met … DIEPGANG bedoel is niet de eindeloze schoolse verwijzerij en oppervlakkig geciteer van ontelbare "bronnen" … maar een indicatie dat over oorzaak en gevolg, maar vooral het totale beeld, ZELF goed en serieus is gedacht. En waardoor steeds weer nieuwe gezichtspunten onstaan.

  Wladimir van Kiel aan de andere kant bezit het unieke talent om steeds het oog van de maatschappelijk steenpuist duidelijk zichtbaar te maken, en dan daarover zachtjes te aaien ….

 4. [31] Harry,

  Klopt.Het is geen Nederlands fenomeen (en daarmee schiet vriend ACP met zijn
  Majesteit en Politieke Pachters ook te kort).
  Heel kort door de bocht en schematisch geschetst denk ik dat
  bij de val van het feodale tijsperk (eind 18de eeuw) er twee erfegenamen klaar stonden, gesymboliseerd door JJ
  Rousseau enerzijds en de US founders anderzijds : beiden zeiden te staan voor vrijheid maar JJ Rousseau definieerde vrijheid als een individu dat deelneemt aan het politieke proces
  maar vervolgens volstrekt onderworpen is aan de uitkomst van dat proces (volonté générale) terwijl de founders
  elk individu als zijnde in het bezit
  van intrinsieke rechten beschouwde, recht op leven, recht op eigendom, recht op vrijheid van godsdienst, mening, enz… die het individu naar eigen goeddunken en ook tegen de wil van de meerderheid mag aanwenden waarbij de enige legitieme taak van de overheid erin bestaat die rechten te waarborgen.

  JJ Rousseau is de grootvader van het
  tegenwoordige statisme en socialisme terwijl hetgeen de founders (met alle onderlinge verschillen) voorstonden,
  "klassiek liberalisme" is.
  De europese grondwetten zijn hybriede documenten waarin men elementen van beide, onderling tegenstrijdige visies
  aantreft…hetgeen je in toenemende mate ziet, is dat de balans doorbuigt in het voordeel van het "Rousseau"-element ten koste van het "Klassiek liberale" component : democratie (majority rule) wordt een absolute waar iedereen zich moet aan onderwerpen.

  Met hetgeen je opmerkt over het concept "individu" en de Verlichting ben ik het niet eens.Mijns inziens (en ik weet dat ik daar vele libertariërs op hun teen ga trappen) is het Christendom de moeder van het concept individu (net als van wetenschap en staatkundige vrijheid)
  In de goede Herder die op zoek gaat naar dat ene verloren schaapje (een parabel uit de evangelieën) zit al de gedachte dat een individu waardevol is.

  De Verlichting (waar ook veel duistere kanten aanzitten bijv JJ Rousseau) is enkel kunnen ontstaan in een door het Christendom omgeploegde beschaving….

  De Mosluim-, hinduïstische, Chinese,
  Azteekse culturen….hoe groots verder ook, hebben geen individualisme, geen
  staatkundige vrijheid voortgebracht (waarbij moet worden opgemerkt dat met name de Moslims ook zeer wel vertrouwd waren met de klassieke cultuur)…

  Maar goed, ik loel weer dus laat ik het hier maar ff bij.

  Buiten schijnt de zon, binnen staat een bak bokken koud…ik sleep de bak van binnen naar buiten en ga hem ledigen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [34] Hmmm interessante hersengekrab van Cincin … Jammer dat het vol gaten zit en dat die gaten in agregraat groter zijn dan de essentie en substantie van wat tie zegt … of denkt gezegd te hebben …

  1. Feit is dat de MPP hiarchie … zoals hier gemanifesteerd en gevestigd een simpele realiteit is. Niets meer of minder. Dat "in verband" brengen met gebeurtenissen elders is dus neither here nor there en nutteloos. Overigen is de uitdrukking "Parlementaire Democratie" letterlijk door de spindoctors van Madison Avenue bedacht.

  2. Rousseau, Jesus, Marx, Mohammed, e.a. zijn ALLEN collectivisten, die er op staan dat de individu vrijwillig of dwangmatig opgaat, en zich geheel oplost, in een religioooologie of ideoooologie. Hinduisme, Budhisme en derivaten daarentegen zijn specifiek op de individu gebaseerd. Terwijl de hoogste form van assimilatie en "oplossing" dat van het gezin is of het geslacht. Het streven is dus om als indivueel mens je bestte doen, en NIET om aan een collectief geloof of ideologie te conformeren … laat staan de Jihad …

  3. De Amerikaanse Bill of Rights van de Founding Fathers echter … is zeer duidelijk een betere tussenvorm. En daar wordt zowel de religieuse als ideologische waanzin van de indivudu gescheiden, en de laatste zelfstandig en volmondig gemaakt en dus bevrijdt. En wordt men als natie onder "rule of law" gecollectiveert. Machtiger dan de Amerikaanse president is daar daarom The Supreme Court.

  4. Birth and death are pure individual events and experiences … Per slot wordt ELK MENS als individu geboren en gaat men, vroeg of laat, ook als individu … DOOD. In de tussentijd associeert men zich (in alle graden van intensiteit) met anderen zonder echte en werkelijk daar ooit deel van te kunnen zijn … Dus waarom zou de mens met die pragmatische realiteit geen rekening mee houden?

 6. [34] Altijd gedacht dat de Grieken het individu hadden uitgevonden. En heel wat wetenschap.
  Maar mocht het christendom al de moeder zijn van het individu en wetenschap, dan was het toch zeker een ongewenste zwangerschap?
  Kom op Cin, wetenschap en religieuze kennisleer staan toch op gespannen voet met elkaar; zowel in de (historische) praktijk als in principe?
  Maar okee, ik kan me wel iets voorstellen bij de stelling dat het christendom de waardigheid van het individu wederom op de eerste plaats zette. En dat was heel mooi na al dat Romeinse wapengekletter.

  Nou nog eens wat anders.
  Zouden kunst en wetenschap niet veel meer in functie staan van welvaart?
  Waar welvaart daar tijd voor fantasie en verstand. Waar welvaart daar ‘individu’.

  En welvaart ontstond op die plaatsen waar zich toevallig planten en dieren lieten domesticeren. En een relatieve vrije economie werd toegestaan.
  Interessant boek in dit verband, wellicht ken je het al: ‘Zwaarden, paarden en ziektekiemen’ (Jared Diamond)
  Huub

 7. [36]
  Huub,

  Griekse filosofen hielden zich niet met wetenschap bezig, want ze deden geen moeite om hun theorieen emperisch te onderbouwen.
  De opkomst van de wetenschap vond alleen in europa plaats. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan scholastici die vanaf de 13de eeuw christelijke universiteiten bemanden. Zij citeerden met instemming een regel uit de Wijsheid van Salomo (11:21): "Gij hebt alles geordend met maat, getal en gewicht".
  Men was het aan God verplicht Hem te eren door Zijn handwerk te bestuderen, met het verstand en het observatievermogen dat Hij de mens gegeven had.

  Groet, Jetze

 8. [37] ‘Griekse filosofen hielden zich niet met wetenschap bezig, want ze deden geen moeite om hun theorieen emperisch te onderbouwen.’ Wat nog niet wil zeggen dat die oude Grieken e.a. geen kennis hadden van (exacte) zaken. Je zou wel kunnen zeggen dat gaanderweg de definitie van wat wetenschap dan wel is, is gewijzigd. Wellicht zegt men over 1000 jaar het gelijke van de huidige wetenschap.

 9. Over 100, wellicht 500, maximaal 1000 jaren, zal dat inderdaad het geval zijn. Ben ik met je eens. Weet je wanneer? Zodra het eerste menselijk brein zal worden getransplanteerd.

  Stel je voor: het brein van Piet gaat naar de schedel van Jolanda. Nu is zo’n 90 procent van de wetenschap de mening toegedaan dat op dat moment Jolanda Piet zal worden. De gedachten, kennis, verleden, etc. etc. etc. Maarre.. Als dat nu eens niet het geval zou zijn??? Dan zullen er in elk geval een paar boekjes herschreven moeten worden, toch? En wat definities aangepast!

 10. [37]
  Wat een wijsheid, heer Jetze. U verbaast me.
  Wil ik er aan toevoegen dat de geschriften ons leren dat wij PERSOONLIJK voor de rechterstoel zullen moeten verschijnen, en niet als groep.
  En dat alle oproepen een appel doen op de persoonlijke verantwoordelijkheid.
  En de woorden van Christus: ‘Noemt niemand uw leider, want ik ben uw leider.’

 11. [38]
  Het is de diep-gelovige Blaise Pascal geweest die de normen voor ook hedendaags correct wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld: experimenten, herhaalbaar onder geconditioneerde en gecontroleerde omstandigheden die steeds dezelfde uitkomsten moeten geven.

 12. [40] Wel zeer merkwaardig aangezien de kansen oneindig groter zijn dat de mensheid god en het hiernamaals hebben uitgevonden en NIET andersom … Terwijl ook alle aardse surrogaten gods zichZELF benoemde stervelingen waren. Niet voor niets dat men het vaak genoeg heeft over een verbeelding als ware men Jesus is.

  Dat men ooit ten hemel zou zijn gestegen is werkelijk stupide en irrelevant, want eerst waren zij allen en stuk voor stuk gewoon dood gegaan … MORSDOOD … en dat is ampel bewezen …

  Maar waarom dat eeuwig gesjeik over het hiernamaals? Want ik heb nog nooit gehoord van het hier-VOOR-maals, dat volgens mij zelfs nog veel belangrijker is. Daar komt nog bij de vraag: waarom het een twintig jaren duurt voordat een mens een beetje verstandig is, om het kort daarna het alweer (beginnen) te verliezen …? En vertel mij eens in dat hiernamaals … is iedereen dan plotsklaps even intelligent, terwijl dat op aarde kan verschillen als dag en nacht … en de meestens nauwelijk met elkaar wete te communiceren.

  Tis me allemaal veels te gemakkelijk met dat "geloof" gedoe …

  Laten hier goede, soliede en onweerlegbare antwoorden op komen, Anders kan men het hele "libertarisme" en deze site ook wel gelijk vergeten …

 13. [42] De kern van het probleem: (denk ik)

  De hele theorie dat alles uiteindelijk fysiek van aard is, is uiteindelijk een menselijke gedachte. Maar die gedachte zélf is 100% geestelijk! De tegenwerping dat de inhoud van gedachten slechts een bijproduct is van chemische stofjes in m’n hoofd, is innerlijk tegenstrijdig. Als ik mijn gedachten niet denk omdat ik dit uit eigen vrije wil voortbreng, maar deze veroorzaakt worden door chemische processen, dan zijn al onze inzichten waardeloos. Het zijn immers door toevallige stroompjes voortgebrachte dingen; als het stroompje iets anders had gelopen, dan had ik iets anders gedacht. Maar dat betekent ook dat de theorie dat alle gedachten door stroompjes worden veroorzaakt, niet klopt. Want die theorie is net zo goed een bijproduct van een stroompje. Dit is een klassiek geval van: "Alle Kretenziërs liegen, zegt de Kretenziër."

  En mijn beste, zie daar maar eens uit te komen…

 14. [36] [37] Huub,

  Jetze heeft uitstekend verwoord hoe ik tegen deze zaken aankijk.

  Een citaatje uit een toevallig recent gelezen interview met de Britse wetenschapsjournalist (en atheïst) Peter Watson :

  Vraag : In uw boek citeert u uw landgenoot, de historicus Herbert Butterfield. U doet dat om het alles overtreffende belang van de wetenschappelijke revolutie toe te lichten. Maar volgens Butterfield was het christendom een onontbeerlijke voorwaarde voor die wetenschappelijke revolutie. Dat aspect, ook door veel andere wetenschapshistorici opgemerkt, missen we enigszins in uw boek.
  Peter Watson : "Het zit er impliciet wel in. Nogmaals, als ik ergens niet in geloof, wil dat nog niet zeggen dat ik het historische belang ervan niet inzie. Met dat citaat wil ik benadrukken dat het idee dat de moderne samenleving begon in de Renaissance, zeg de veertiende en vijftiende eeuw in Italië, niet klopt. Historici spreken nu eerder van de ‘Pre-naissance’, de drie eeuwen daarvoor, zeg van 1000 tot 1300. Ik denk inderdaad dat hier de grote doorbraak ligt. De wiskunde werd verbeterd, het plus- en minteken werd ingevoerd. Men begon het belangrijk te vinden dat dingen nauwkeurig werden gemeten. Er kwam een betrouwbare meter van de tijd door de mechanische klok. Men vond de bril uit. Dat klinkt banaal, maar dergelijke uitvindingen hadden een grote en diepe uitwerking. Historici raken het er steeds meer over eens dat in de hoge Middeleeuwen de wissel naar de moderne beschaving is genomen. Ik denk dat ook. Hierdoor begon het Westen zich beslissend te onderscheiden van het Oosten."

  http://www.katholieknieuwsb

  (Voor Christendom en staatkundige vrijheid zie http://libertyunbound.com/a
  en http://libertyunbound.com/a…)

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. Laten wij het zo zeggen … alle boorlinkskes hebben een blanco hardisk danwel geheugen van verschillende formaat en capaciteit, evenals al dan niet effectieve operating systems, dat erfelijke en via DNA reeds is vastgesteld en gepreprogameerd. Waarvan de distributie naar debelangrijkste karakteristieken, door voortdurende (re)allocatie naar gemiddelden nijgt … en dus de bell curve vorm aan neemt. Dat staat nu wel vast.

  Edoch, het is binnen die parameters dat een "stroompje" bij deze niet noodzakelijk hetzelfde is, of zelfs een geheel ander effect heeft of geeft, bij een ander. Vast staat ook dat religien, behalve als armzalige mentale krukken, inmiddels totaal achterhaald zijn of (net als een aantal ideologien) nog slechts een mogelijke manier om naar de macht te kunnen grijpen ….

  Gelijk hebben dan ook de Chinezen die schijt hebben aan de Paus en hun eigen "bischoppen" benoemen …

 16. [45] Alhoewel ik mijn eigen bisschop ben: heb jij wel eens een computer zonder stekker gezien, die zichzelf bouwt vanaf de eerste cel, automatisch update, en er zelf een eind aan kan maken als hij er genoeg van heeft? De paus, en elke zichzelf instandhoudende autoriteit kan mij de rug op. Maar dat er daarom geen ‘geestes-zijn’ zou bestaan is mij net een halte te ver. Daar ben ik nog niet uit!

 17. [35] ACP,

  1) Kom es onder je paddestoel uit.
  Als het in Washington, Londen of Berlijn regent, druppelt het in Nederland.Het
  Nederlandse politieke bestel en de politieke praktijk sluit gewoon aan bij hetgeen in andere Europese landen bestaat.

  2) In jouw specifiek op het individu gerichte Boedhisme geldt als hoogste
  dat het individu alle begeren en willen
  laat uitdoven en oplost in het niets.
  Ook het Hinduïsme met z’n pantheïsme,
  z’n karma, z’n kastestelsel, z’n schier oneindige cyclus van wedergeboortes lijkt me niet meteen een geschikte kweekvijver voor "individualisme".

  3) Al es gehoord van Marbury v. Madison ? "Juridical review" was een ursupatie
  van de federalist John Marshall die naar het Supreme Court de rol van opperste
  scheidsrechter over de constitutie toetrok (en daarmee de weg bereidde voor de tegenwoordige roestand waarbij blackrobed judges totaal lak hebben aan de original content van de Constitutie en gewoon hun eigen opvattingen als "law of the land" laten gelden.
  "Juridical review" staat echter niet in
  de grondwet en ik sluit me dan ook uiteraard aan bij Thomas Jefferson en James Madison die elk van de 3 machten
  gelijke en volle verantwoordelijkheid gaven voor het naleven van de grondwet
  (met het verdringen van de Jeffersoniaanse opvatting door die van de perfide schurk John Marshall verdween
  alvast 1 "check en balance" die staatstyrannie moest voorkomen.)

  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [45] ACP,

  Dat de Chinezen hun eigen bisschoppen benoemen heb ik niks op tegen (sommige Nederlanders deden dat in 1723 met de verkiezing van Cornelis Steenoven ook) indien het de keuze van private Chinezen
  betreft, echter de dwang en
  bemoeienis in religieuze en kerkelijke aangelegenheden door de Chinese staat, wijs ik scherp af.

  In China moeten katholieken (of protestanten) indien ze hun geloof willen belijden, verplicht toetreden tot een door de communisten gesticht "katholieke" (of protestantse)
  kerkgenootschap waarvan de leiders worden aangewezen door de staat en
  de politiek van de Chinese regering moeten steunen.Ook is deze kerk onderworpen aan allerlei geboden en bepalingen die erop gericht zijn groei
  en uitbreiding tegen te gaan (maximum aantal seminaristen,beperking grootte
  en aantal van kerken,enz…).

  Katholieken (protestanten) die buiten deze "staatskerk" samenkomen , staan bloot aan vervolging en arrestatie.

  Chinezen die los van de paus bisschoppen willen kiezen, behoren dat uiteraard te mogen maar Chinezen die wel contacten willen onderhouden met de paus of zich door hem tot bisschop laten wijden, mogen dat niet hetgeen ik scherp afwijs.

  Vrijheid van godsdienst en geen gewetensdwang in geloofskwesties, ook in China !

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [41] Beek,

  Denk ook aan Francis Bacon , "ideoloog"
  van de wetenschapsrevolutie maar ook een
  bijbelvast protestant.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [47] Ff een zijsprongetje n.a.v. ACP’s opmerking over het Supreme court en de rule of law.

  Het wordt vaak als hoogste staakundige
  wijsheid geponeerd dat een staat (zoals de USA tegenwoordig) een constitutioneel hof moet hebben dat als een soort opperste scheidsrechter
  moet oordelen over de grondwettelijkheid van "wetten".

  Echter dit was niet de visie van
  Thomas Jefferson :

  "To consider the judges as the ultimate arbiters of all constitutional questions [is] a very dangerous doctrine indeed, and one which would place us under the despotism of an oligarchy. Our judges are as honest as other men and not more so. They have with others the same passions for party, for power, and the privilege of their corps. Their maxim is boni judicis est ampliare jurisdictionem [good justice is broad jurisdiction], and their power the more dangerous as they are in office for life and not responsible, as the other functionaries are, to the elective control. The Constitution has erected no such single tribunal, knowing that to whatever hands confided, with the corruptions of time and party, its members would become despots. It has more wisely made all the departments co-equal and co-sovereign within themselves." –Thomas Jefferson to William C. Jarvis, 1820. ME 15:277

  Voor Jefferson’s visie hoe deze zaken dan wel te regelen, zie http://www.freerepublic.com

  Zijsprongetje gesloten.

 21. [43] Als ‘alles fysiek is’, dan zijn gedachten ook fysiek.
  Je tweede zin spreekt je eerste tegen.

  Je volgende zinnen zijn psychologisch van aard, je geeft motieven en geen redenen om het fysicalisme af te wijzen:
  1) ‘slechts’. Gedachten zijn niet ‘slechts’ bijproducten van chemische processen. Dat ‘slechts’ smokkel jij erin. Dat jij iets tegen moleculen hebt, maakt het fysicalisme niet minder waarschijnlijk.
  2) de stroompjes zouden ‘toevallig’ zijn, ‘inzichten waardeloos’. Zou het niet zo kunnen zijn dat de gedachten gevormd worden door waarnemingen? Dus allerminst ’toevallig’ zijn. En niet ‘waardeloos’ zijn, maar werkelijk iets zeggen over een wereld ‘out there’?
  3) ‘vrije wil’ wordt binnengesmokkeld. Dat jouw gedachten een oorzaak hebben, impliceert niet dat je geen vrije wil hebt. Determinisme sluit de vrije wil niet uit. Integendeel, het is een noodzakelijke voorwaarde voor vrije wil. Klassieke redeneerfout.

  Als je nou werkelijk gelooft dat het brein (het menselijke, maar ook dat van apen, wormen en slakken?) niet fysisch verklaarbaar is, dan staat je toch maar 1 weg open?
  Demonstreer dat het anders is. Bewijs dan dat het brein zich onttrekt aan de natuurwetten (realiseer je je hoe wonderlijk die eigenlijk zijn? Moet je eens een boekje openslaan over kwantummechanica, dan weet je meteen hoe ‘stoffelijk’ de moderne natuurkunde is)

  Huub

 22. [50] Wij kunnen er lang en breed, zowel als eindeloos over loelen; de realiteit is echter dat wij in dit land zowat letterlijk … the one party kennen. Met name de MPP, die de multikul en de vangnetten hebben ingevoerd om aan de macht te kunnen blijven.

  De tegenkrachten daarvan zijn de snelle Islamisatie en ondraagbaar wordende onveiligheid, omdat men de probleemmensen uit achterlijke barmhartige landen heeft binnengelaten. Daarnaast werkt Nederland zich snel naar een faillisement, omdat de actuele overheidsuitgaven reeds op een zestig procent van BNP liggen en snel nog verder stijgt. Men canibaliseert dus zichzelf en consummeert de eigen tenen …

  Het meest beroerde is dat de MPP de eigen "winkelketen" (van neo-marxisten, nominaal "liberalen" en pseudo-confessionelen)reeds heeft overgedaan aan Brussel, zodat na verloop an tijd (zeg maar binnen dertig jaar) dit nog slechts het Rijndeltagebied van de EU zal zijn, dat wordt bevolkt door een "progressive" mix van afgestompte inlanders en immigranten. Voorwaar een pracht vooruitzicht.

  Alle academische geleuter over democratie en dergelijke ten spijt … en waar ik dus ook NIET op inga …

 23. [51]
  Zoals Wladimir ook al aangaf: de materie, dus ook wij, menschen, blijkt uitermate ijl te zijn. Eigenlijk slechts lege ruimte, waarbinnen iets merkwaardigs als ‘krachten’ aan het werk zijn.
  Wij zien blijkbaar slechts de verdichtsels.
  He, grappig, dat zegt het NT ook al: de mensen zullen zich tot de verdichtsels keren.
  Als wij slechts uit lege ruimte blijken te bestaan, lijkt mij dat er meer dan voldoende ruimte is voor een geest van boven , die althans qua ruimte zich veel en veel meer kan doen laten gelden dan die verwaarloosbare stukjes ‘materie’ die, b.v., na een kilometer pas opduiken, als wij de kern van het atoom even voor het gemak als de grootte van een knikker voorstellen.

 24. [53] Wat is "boven", waar is dat? En wat is … "geest" ? Wat "kan" die, en wie was daar ooit van getuige? Lijkt mij net zo veel, of zelfs meer, loelkoek als de rest …

 25. [54]
  De mogelijkheid dat je je dit soort vragen kunt stellen, duidt wellicht al op iets als ‘geest’?
  Een onafhankelijke geestelijke positie innemen, zelfs ten opzichte van de elementaire waarheden?
  Getuigen genoeg, maar ja, oplichters ‘natuurlijk’.

 26. [44]
  Cincinnatus,

  Het is misschien een beetje simplistisch, maar de reden dat het "oosten" geen goede voedingsbodem was voor de wetenschap komt omdat een ieder die een natuurwet formuleerde in feite de macht van Allah ontkende, die naar willekeur iets anders kon beslissen.

  De verlichting lijkt me meer een propagandatruc van 18de eeuwse atheisten en humanisten.
  (ff loelen met een knipoog. 😆 )

  Groet, Jetze

 27. [56] Jetze,

  Lijkt me vanwege jou weer kort en goed opgemerkt en ik sluit me er bij aan.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 28. [52] ACP,

  Tuurlijk tracht jij snel te hollen als het op een wat serieuzere discussie aankomt hetgeen ik ook zou doen als ik
  niks van een onderwerp afwist en iets niet doordacht heb.

  Aan jou een concept als "Jeffersonian republic" trachtten uit te leggen, lijkt me zoiets als aan een blinde
  iets te vertellen over kleuren.

  Met hetgeen je verder schrijft over de politieke situatie , ben ik (ondanks je gebrekkige onderbouwing die erop wijst dat je ergens een klok hebt horen luiden zonder ooit de klepel te hebben gevonden) het in essentie wel
  eens.

  Groetz,

  Cincinnatus.

  Groetz

 29. [58] Jeffersonian democratie is immers letterlijk … chicken feed vergeleken bij wat de droomwereld dat Libertariers tot stand proberen te brengen … Tell me it ain’t so….

  Maar ik houd mij liever bij de werrekelukheid en vooral de realiteit. Stel je voor je zit op een schip dat zich op de bekende ijsberg flink lek stoot. Ga je dan ook eindeloos "argumenteren" over hoe het gat gemeten moet worden, met welke instrumenten en volgens welke regels? Om maar te zwijgen over al die anderen die eerder of ooit van dat soort situaties hebben gezegd.

 30. Zou iemand met meer guts/minder paranoia (of met een anoniem email account) onderstaande kunnen sturen aan studiedienst@vlaamsbelang.org

  Gelieve vervolgens ook hun reactie te posten. Dank bij voorbaat.

  ===

  Geachte heer Joseph,

  Ofschoon ik zelf al Libertarier niet op uw partij stem (o.a. wegens opvattingen over abortus en euthanasie), heb ik als economist wel een zekere sympathie voor uw rechtse partij.
  Het ergert mij dan ook mateloos dat ze voortdurend m.i. onterecht van vanalles en nogwat beschuldigd wordt.
  Dit is vooral vervelend omdat a.g.v. van het cordon er de facto altijd een coalitie met linkse partijen zal komen en bovendien het ideaal van een onafhankelijk Vlaanderen dan verder weg lijkt dan ooit.

  Net zoals u -naar ik aanneem- heb ik me wederom groen en geel geergerd aan het feit dat in de heissa rondom een stelletje Nazisten van BBET er een link naar uw partij gelegd werd.
  In Terzake heeft hr. Annemans zich desgevraagd uitdrukkelijk gedistantieerd van het clubje maar hij heeft daarbij m.i. (weeral) een kans laten liggen om a) een groot en kwalijk misverstand uit de wereld te helpen en b) daardoor juist geloofwaardiger afstand te kunnen nemen van extreem links.

  Waar heb ik het over? Wel, dat de linkse kerk -uit propaganda- maar blijft doorgaan met Nazisme oftewel Nationaal SOCIALISME als extreem-rechts te etikeren.
  Dit is natuurlijk een grote leugen. Het volstaat om er het partijprogramma en de daadwerkelijk uitgevoerde beleid van de Nationaal Socialisten op na te slaan om te zien dat dit collectivistische systeem zich politiek ergens tussen regulier socialisme en communisme situeert: er is niets kapitalistisch of rechts aan het nationaliseren van industrieen, het "scheppen" van banen in staatsbedrijven, uitkeringen, oudedagsvoorzieningen, staatsteun aan boeren, overdreven aandacht voor het milieu en ja zelfs een effectief anti-rook beleid, etc.

  Als uw partij, die m.i. inderdaad een rechtse partij is, nou eens voor eens en vooral altijd zou duidelijk maken dat (neo)Nazi’s extreem links zijn en in de verste verte niet rechts, dan ware uw imago-probleem in 1 klap van de baan en zou eindelijk de linkse kerk eens het imago opgeplakt krijgen wat bij haar past, waardoor de bevolking hen hopelijk eindelijk voorgoed de rug toekeert en er weer hoop is voor een onafhankelijk Vlaanderen met een florissante economie.

  Verdere inspiratie kan u wellicht hier opdoen: http://www.vrijspreker.nl/b

  Ook andere artikels van deze Libertarische website kunnen u wellicht inspireren.

  Uitkijkend naar uw reactie, verblijf ik,

Comments are closed.