voor gepensioneerden in het buitenland


Een verhaal voor landgenoten in Nederland, die geen idee hebben waar dit allemaal over gaat en die geen zin hebben om ellenlange dagvaardingen te lezen.

Inleiding: De volstrekte onbekendheid van de doorsnee Nederlander in Nederland met de gevolgen van de nieuwe zorgwet voor de gepensioneerde, die resideert in de EU of ander verdragsland doet mij naar de pen grijpen. Ik hoop, dat door het hele verhaal eens simpel voor Dummies om het eens modern te zeggen, op te schrijven, men ook in Nederland enig begrip kan opbrengen, dat deze mensen in opstand zijn gekomen tegen wat ik alvast maar een immorele consequentie van deze wet zal noemen. Ik laat de problematiek die de wet ook in Nederland nog steeds omgeeft in mijn verhaal buiten beschouwing. Hier is ook nog heel veel te doen en te repareren dunkt mij.

Voorgeschiedenis: Er zijn Nederlanders die op het moment van hun pensionering het besluit nemen om elders te gaan wonen. Waarom en waartoe is hun eigen vrijheid. Die vrijheid is ook gegeven in diverse EU wetten en regelgeving. Na hun eigen financiële mogelijkheden te hebben bekeken en ook de woonomstandigheden van hun nieuwe woonland goed te hebben doordacht, hebben zij de stap gewaagd. Een facet van dit overwegen was, dat zij voor hun medische zorg meestal een ziektepolis konden meenemen eventueel verhoogd met een buitenlandtoeslag. Deze mensen vertrokken en onderwierpen zich dus aan een nieuwe politieke maar ook fiscale realiteit en wat er verder zoal bij komt.

Consequenties van de door Hoogervorst (vergeten we Zalm niet op de achtergrond !) bedachte oplossing van het financieringsprobleem van de ziektekosten in Nederland, let wel dus NIET die van het buitenland !
Hij heeft al het bestaande opgeheven en de Nederlanders een eenmalige keuze gegeven uit een van de vele zorgverzekeraars en daarbij de mogelijkheid een aanvullende verzekering te nemen, alles met verplichte acceptatie van de zijde van de zorgverzekeraars. Alle details zal ik hier niet noemen die zijn genoegzaam bekend. Als de rookdampen zijn opgetrokken dan zitten alle voorheen particuliere verzekerden en dat geldt dus wereldwijd ! zonder verzekering. De verzekeraars hebben hun kans geroken en onder misbruik van de nieuwe wet alle polissen opgezegd. Dat wil zeggen, dat mensen, die tientallen jaren verzekerd waren in hun jonge jaren, nu maar moeten zien hoe ze het rooien. Nu ze duurder worden voor de zorg namen de zorgverzekeraars hun kans dus waar. In sommige gevallen hebben deze mensen een wereldpolis aangeboden gekregen die 2 tot 3 x zo duur is dan hun oude polis ! Het merendeel van deze mensen is al op hoge leeftijd en kan eenvoudig vanwege leeftijdslimieten en/of uitsluitingen geen nieuwe particuliere verzekering krijgen !

Wat was de Hoogervorst oplossing voor de buiten-Nederlander? Hij misbruikte de EU verordening 1408/71, verkrachtte de uitleg daarvan zodanig, dat hij de gepensioneerden in de EU en verdragslanden, gedwongen onderbrengt bij zeg maar het ziekenfonds van hun woonland.
Daarbij heeft hij geen enkel onderzoek verricht of die staatsinstellingen de toets der kritiek van wat wij in Nederland als aanvaardbaar beschouwen, kunnen doorstaan.
Een flagrante overtreding van een basisrecht dat van recht op gelijke behandeling trad hier op. Immers waar in Nederland vrije keuze uit PRIVATE verzekeraars was, bleef er voor de gepensioneerde in het buitenland slechts het gedumpt worden in het PUBLIEKE ziekenfondssysteem van hun woonland tegen onevenredig hoge kosten inclusief AWBZ premie, een type zorg, dat helemaal niet bestaat, dus waar Nederland ook nooit een belasting van een woonland voor kan krijgen..
Genegeerd werd het feit, dat door de slechte situatie in die woonlanden, die overigens door Hoogervorst steevast werd ontkend, terwijl hij daar geen diepgaand onderzoek naar had laten uitvoeren, vele eigen inwoners een particuliere verzekering hadden bovenop de verplichte lasten die vaak al via de belasting werden betaald. Men zorgde wel, dat men niet in die publieke zorg terecht kwam ! Door de particuliere verzekering kan men terecht in prive klinieken, waar de zorg meer lijkt op die, die we in Nederland gewend zijn, tegen lagere kosten.

Het venijn van dit Hoogervorst verhaal en de verkrachte uitleg van 1408/71 zat hem erin, dat hij deze dumping in het ziekenfonds van het woonland liet betalen door de gepensioneerden op basis van de kosten zoals Nederland die heeft berekend.
De inhouding op het inkomen uit Nederland was gelijk, ONGEACHT het woonland, terwijl de belastingen van de diverse woonlanden aan Nederland sterk verschillen !
Nederland is een van de duurste landen in dit verrekensysteem.
Kort gezegd werkt het principe zo, dat Nederland aan het woonland de kosten van het ziekenfonds betaalt op basis van een bedrag, dat het woonland berekent aan Nederland.
In dit systeem betaalt dus de gepensioneerde in het buitenland eerst zijn premie aan Nederland die dan weer aan het woonland betaalt. Het aardige van dit systeem voor Hoogervorst en Zalm was, dat er een enorm bedrag aan de strijkstok bleef hangen in Nederland, omdat in de eerste opzet van Hoogervorst deze premiebijdrage in vergelijking met de afdracht aan het woonland aanmerkelijk hoger uitviel. Bingo dus.

En nu komt het: de gepensioneerde had, ondanks dat hij de Nederlandse premie aan zijn broek kreeg, geen recht meer op zorg in Nederland !
Waar dit allemaal toe lijdt hebben we kunnen zien in het geval van de Marokkaan, die een blauwe maandag in Nederland heeft gewerkt, teruggaat naar zijn land met de gedachte dat hij een paar honderd euro pensioen per maand zal gaan krijgen en nu dus in sommige gevallen zelfs een rekening gepresenteerd krijgt. Zijn zorgtoeslag moet hij dan met een formulier in het Nederlands maar zien te krijgen. Zie de bewuste NOVA uitzending.

Politiek: Hoogervorst heeft meerdere malen tijdens de debatten in de eerste en tweede Kamer gezegd, dat deze uitleg van 1408/71 hem door de EU werd opgedrongen.
Eerst op 16 januari 2006, als de wet in werking is getreden, en dus voor Hoogervorst een langer beweren, dat hij door de EU gedwongen wordt niet meer nodig is, erkent hij na doorvragen van Mevr.Kant (SP), dat hij zich vergist heeft. De Kamer nochtans accepteert, dat de minister haar verkeerd heeft voorgelicht, maar dat hebben wij al bij meerdere zaken zien gebeuren.
Gedurende de reeks van debatten tot de laatste in de vaste kamercommissie dd. 27 april jl., heeft hij een stijl van acteren getoond die op zijn zachts gezegd de waarheid geweld aan doet. In ieder geval een regering van een beschaafd land onwaardig.
De kamerleden zijn bedolven onder een regen van klachten en verhalen over hoe mensen in de klem zijn geraakt door deze wet.
Interessant genoeg blijkt de politiek wel interesse te hebben voor het lot van de Marokkanen, maar voor dat van de eigen landgenoten, die ook hun hele leven keurig hun belastingen en premies voor de toen oudere generatie hebben voldaan, schijnt een soort autisme ingetreden te zijn.
Het Parlement verdient voor zijn optreden in dit dossier een zeer dikke onvoldoende.
Het feit dat de CDA veel erover gepraat heeft, maar verder geen zinnige daden heeft gesteld, maakt dat mijn dikke onvoldoende overeind blijft staan.
Kijk maar eens naar het vragenuurtje op dinsdag als de kamerleden zich haasten om te laten zien hoe wakker ze zijn n.a.v. maakt niet uit welk bericht dat over het weekend in de krant is verschenen. Aan onze zaak is geen eer meer te behalen, immers dan zouden ze hun falen eerst moeten toegeven nietwaar. En dat doet politiek zeer.
Het is ook tekenend, dat geen enkele politieke partij zich heeft sterk gemaakt om dit onrecht te repareren.
Het is duidelijk, dat de problematiek van de gepensioneerde buiten-Nederlanders totaal niet in de belangstelling heeft gestaan gedurende de aanloop tot deze wetgeving.
Ik vermoed, dat het feit, dat het om “slechts”100.000 mensen ging, die sowieso niet politiek interessant zijn, bovendien ouden van dagen die zeker niet en massa op welke demonstratie in Nederland zullen verschijnen, daar een reden voor was.

Mediaoptreden: Wij, gepensioneerden hebben geen spindocters en kennen de weg naar de media niet. Ons probleem is niet mediageniek eenvoudig gezegd.
Dit is ook de reden dat ik maar eens in de pen geklommen ben, omdat er in Nederland niet meer zoiets als onderzoeksjournalistiek bestaat en men zich slechts bezig houdt met de waan van de dag.
Vorig jaar trad Hans Hillen, Directeur van CVZ, het uitvoeringsorgaan van de nieuwe zorgwet, twee keer op in BVN TV om uitleg te geven over de nieuwe wet. Als uitvoerder deed hij ronduit ongepaste beledigende politiek beladen uitspraken aan het adres van de gepensioneerden in het buitenland. In de trant van dat zit daar maar lekker lui in de zon en als het voor hun nadelig uitpakt nou jammer dan ! Na de recente gerechtelijke uitspraken waarover later meer is het stil geworden. Sterker nog, in het debat van 27 april jl. kreeg zijn dienst een min van de minister.
Ook een column in de volkskrant van Jan Blokker enige tijd geleden met de conclusie, dat hij geen medelijden met die zeurpieten in de zon kon hebben, gaf duidelijk aan, dat hij zich niet in de problematiek had verdiept.
Ik wil de vele verschijningen en leugenachtigheden van Hoogervorst hier maar laten voor wat ze waren: een grote blufpartij. De aardigste toch nog even: Bij een optreden vorig jaar in BVN deed hij de uitspraak dat de gepensioneerden beter hun centen in de zak kunnen houden, want dat ze het toch zouden verliezen. Opnieuw arrogantie en bluf Hoogervorst eigen.
Tot slot wil ik vaststellen, dat de gepensioneerden in het buitenland grosso modo leven van een AOW plus eventueel pensioen en dat de bewering, dat het rijke mensen zouden zijn die het allemaal best kunnen betalen, nergens op slaat. Immers de echte rijken hebben geen pensioen en vallen alleen evt. voor de AOW onder de wet. Voorts moet je die lieden elders zoeken en niet op een appartementje in Spanje. Ik laat alle moeilijkheden, die er zijn om ueberhaupt je zorg te krijgen onder de nieuwe wet hier buiten beschouwing. In tegenstelling tot de mooie woorden van de minister zijn er nog vele grote problemen, net zoals in Nederland trouwens.

Organisatie: De minister heeft een grote misrekening gemaakt toen hij meende een stelletje oninteressante ouden van dagen in het buitenland ruecksichtlos onder de wet te kunnen plaatsen.
Vanaf augustus vorig jaar heeft zich dank zij internet een Europese verzetsgroep gevormd die een rechtszaak tegen de staat heeft aangespannen.
Ik hoop van harte dat deze groep zich zal uitbouwen tot een vakbond of federatie belangenbehartiging gepensioneerden, want er gaat nog verder aan onze verworven rechten getornd worden dat is zeker. Het mag n.m.m. nooit meer gebeuren, dat in Nederland politieke besluiten, die ons raken worden genomen, zonder dat wij daar een woord in hebben te zeggen gehad.

Rechtzaak: Hoewel ik u niet wil vervelen met de procedure als zodanig, als je niet direct betrokkene bent, ga je toch zeker niet tientallen bladzijden juridische taal lezen niet waar, toch het volgende:
In zake het kort geding hebben wij voor elkaar gekregen de minister te dwingen, om de premies gedifferentieerd per land te berekenen, immers geen enkel land is gelijk wat betreft niveau van zorg en de daarmee samenhangende kosten. Dat heeft de consequentie dat de inhoudingen grosso modo gelijk zullen zijn aan de belasting van het woonland. De dollartekens in de ogen van Zalm kunnen dus weg.
Dit heeft voordelen voor de oude ziekenfondsverzekerde van voor 2006, want deze hebben hun recht op AWBZ zorg verloren, maar krijgen dan toch als doekje voor het bloeden een lagere premie.
Voor de ex-particulier verzekerde ligt de zaak aanmerkelijk gecompliceerder. Wij blijven van mening, dat wij het recht hebben te kiezen tussen een sociaal stelsel zoals de EU biedt dan wel een eigen particuliere verzekering te kunnen kiezen en zijn principiëel tegen wat dan genoemd wordt het “plichtrecht”, zoals door Hoogervorst uitgevonden.
Wij gaan zelfs zo ver, dat we in de thans opgestarte bodemprocedure eisen, dat de particuliere verzekeringen per 1 januari ten onrecht zijn opgezegd en opnieuw geldig verklaard moeten. Dit zou ook de mensen die elders in de wereld resideren, die hun verzekering is opgezegd, kunnen dienen.
In de slotalinea van de pleitnota in Kort Geding durfde de Landsdvokaat zelfs het volgende neer te pennen:
“Het lijkt er sterk op, dat eisers (gepensioneerden) niet alle consequenties van die eigen vrijwillige keuze (van emigratie) willen aanvaarden. Zij bekijken de zorg buiten Nederland door een sterk oranje gekleurde bril. Zij willen Spaanse zon en Hollandse zorg tegen onveranderd gunstige voorwaarden. De Staat kan moeilijk worden verplicht daaraan mee te werken”.

Ons commentaar:
Met deze niet mis te verstane belediging besluit de Landsadvokaat zijn betoog. Wij willen geen Hollandse zorg, wij wonen niet allemaal in Spanje, wij konden niet weten wat er bekokstoofd zou worden toen wij besloten te emigreren. Wij hadden een keurige verzekering. Ergo GEEN berekend gedrag !!!
Duidelijker als deze opmerking kan de arrogantie van de macht niet aangetoond worden.

Conclusie: De arrogante en ook de weinig overdachte wijze, immers men had haast, heeft het volgende opgeleverd:
Slachtoffers, die dank zij valse voorlichting worden afgeschilderd als zeurpieten in de zon.
Hoogbejaarden met een medisch dossier die plotseling hun vertrouwde Nederlandse arts kwijt raken en maar moeten zien zich staande te houden in grote onbekende staatsziekenhuizen.
Paniek bij duizenden vaak hoogbejaarde mensen, die bij allerlei bureaucratisch taken (zorgtoeslag aanvragen, E121 regelen) worden betrokken, die ze niet meer aankunnen.
Twee rechtszaken die ten koste gaan van de belastingcenten van de staat en moeizaam bij elkaar geraapt geld van de zijde van de slachtoffers. Meer rechtszaken in het verschiet.
Een minister die op 27 april door de knieën is gegaan en nu de schier onmogelijke taak heeft, hoe alle verschillende situaties in de EU landen in een acceptabele wiskundige formule te krijgen. Daar zal ook wel weer een lange reeks discussies op volgen, weerspiegeld in de reeds lopende rechtszaken.
De premier die reageert op de coming out van Wouter Bos en zegt dat de vrije keuze van de burger door diens plannen in gevaar komt, terwijl onder zijn verantwoordelijkheid juist precies dat is gebeurd met de gepensioneerde buiten-Nederlanders.
De Nationale Ombudsman die zegt dat in de zorgwet Hoogervorst onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd, immers de staat heeft zich als een onbetrouwbare partij getoond.
Het Parlement en de vaste kamercommissie VWS die dat allemaal heeft laten gebeuren en tot op de dag van vandaag autistisch is.
Had de minister de koninklijke weg gekozen van een overgangsregeling dan was dit circus aan iedereen bespaard gebleven.
Dat wil zeggen voor hen, die voor 1-1-2006 al reeds elders resideerden alles, bij het oude en de nieuwe emigranten die toch al uit de nieuwe situatie in Nederland zouden komen onder het nieuwe stelsel. Uiteindelijk zouden zij die onder het overgangsregiem zouden vallen redelijk snel het aardse tranendal verlaten. Dus een snelle uitfasering…
Laat ons wel zijn. Als je een huis koopt met hypotheekrenteaftrek dan reken je er mee dat je die aftrek vele jaren kunt behouden. En ik wil Nederland nog wel eens zien als m.i.v. 1-1-2007 de aftrek zou worden gestopt !
De reparatie d.m.v. een overgangsregiem lijkt mij nog steeds een optie zeker nu er geen “winst”meer zit in de nieuwe systematiek.
In de thans lopende procedures is er maar een optie het keuzerecht zoals in verordening 1408/71 is voorzien. D.w.z. keuzerecht ook na 1-1-2006.
—————————————————–
Jan J.Clements woont in Malta is gepensioneerd Manager Internationale Logistiek Hij is contre coeur betrokken geraakt in deze materie.
Op zijn website is en detail, alle info, incl. dagvaardingen voor de liefhebber, te vinden. users.onvol.net/158068

2 REACTIES

  1. Ik begrijp niet waarom Ayaan en Wilders op kazernes moeten wonen en dat superrat Hoogervorst daar (vooralsnog) van gevrijwaard is kunnen blijven?

  2. Dank je wel Jan. Een prima onderbouwde illustratie van de huidige corrupte corporatistische verzorgingsstaat.

    Je zou toch wensen dat meer mensen hiervan op de hoogte waren.

Comments are closed.