Een analyse door Hans van der Meer.

Een wijn wil wel eens troebel zijn. Dit hoeft niet te zeggen dat de kwaliteit niet in orde is, decanteren biedt dan de oplossing. Ook kan de fles wijn een avond van te voren rechtop worden gezet zodat de troebeling zich onderin de ziel van de fles kan verzamelen. Vervolgens kan je dan genieten van soms een heerlijk glas geklaarde wijn!

Kort gezegd, er gaat wat tijd overheen.. Zo heb ik het programma van Wilders even laten rusten alvorens het op eventuele troebeling te controleren. Wie het goed leest zal moeten concluderen dat het nog geen geweldig klare wijn is. Voor u een korte analyse.

I EEN ANDERE EN KLEINERE, DUS BETERE OVERHEID

Negatief:
De GroepWilders/Partij voor de Vrijheid beschouwt die opdracht als haar reden van bestaan. Wij willen dat Nederland weer een trots en zelfbewust land wordt, met sterke burgers en hechte gezinnen, goed onderwijs, een kleine, weerbare overheid, en een sterke economie.

Mooie retoriek, passend bij een collectief conservatief gedachtegoed. Er wordt over gezinnen en burgers gesproken niet over het individu wat dat nieuwe sterke trotse en zelfbewuste land met hechte gezinnen moet gaan vormen. Beseft Wilders wel dat zonder het individu zijn wensen niet in vervulling kunnen gaan?

Neutraal:
Je kan de wens tot een kleinere overheid met goede wil opvatten als een positief punt.. Echter, een kleinere en andere overheid is niet hetzelfde als een kleine overheid.

Om de kunstmatige kloof tussen burger en politiek te overbruggen kiest de GroepWilders/Partij voor de Vrijheid dus voor verdere democratisering in de vorm van bindende referenda, een nauwere band tussen kiezers en kamerleden, en gekozen burgemeesters, commissarissen van de koningin, de minister-president, politiechefs en rechters.

In Zwitserland hebben referenda een aantal keren hun dienst bewezen, maar erg fundamenteel is dit punt niet, de zogenaamde kloof is met name veroorzaakt doordat veel burgers het vertrouwen in de personen hebben verloren. Een ander kiesstelsel zal dat niet zomaar herstellen.

Positief:
“De belastingen gaan fors omlaag. De overheid moet krimpen, de regelgeving en ambtenarij verminderen en de koopkracht en eigen verantwoordelijkheid van de burgers moet worden vergroot.”

“De GroepWilders / Partij voor de Vrijheid wil zich daarom inzetten voor een verlaging van de belastingen, het terugdringen van overheidsbemoeienis, en het schrappen van heel veel overbodige regelgeving. De arbeidsmarkt moet veel flexibeler worden, en het is geen enkel probleem als minimaal de helft van de beleidsambtenaren verdwijnt.”

“In het algemeen gesproken, zouden we het zo kunnen zeggen (met de Amerikaanse essayist Mark Steyn): moderne, sociaal-liberale landen leggen zich in hoofdzaak toe op de ‘secundaire impulsen’ van de samenleving. Het gaat dan vooral om de arrangementen van de verzorgingsstaat, om de herverdeling van inkomens, om emancipatie en dat soort zaken, die door een politieke elite, bijgestaan door een omvangrijke bureaucratie, moeten worden verwezenlijkt. Zoals de studies van de Engelse socioloog Theodore Dalrymple hebben laten zien is de schaduwzijde daarvan een enorme vernietiging van moreel en cultureel kapitaal doordat een onderklasse door de samenleving in passiviteit gevangen wordt gehouden, beroofd als zij worden van de gedachte dat iedereen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn lot en dat iedereen in principe zijn eigen omstandigheden kan verbeteren door zijn best te doen.”

“De lidstaten van de Europese Unie dienen zoveel mogelijk soevereiniteit te behouden. Aan de verdere uitbreiding van de EU – zeker met een land als Turkije – wordt een halt toegeroepen. De EU gaat zich vooral met de interne markt en handel bezighouden. Nederland beperkt zijn financiële bijdrage aan de EU verder met vele miljarden per jaar. De Europese Commissie wordt grotendeels en het Europees Parlement geheel afgeschaft. De nationale parlementen worden bevoegd, elk met een vetorecht op ieder (resterend) terrein.”

Met een beetje goede wil kunnen bovenstaande punten worden opgevat als positief.

II. IMMIGRATIE EN INTEGRATIE

Negatief:
“De normen en waarden zoals die in het spanningsveld tussen deze tradities zijn voortgebracht, vormen onze dominante cultuur, en die verdient het als zodanig in een nieuw artikel 1 van onze Grondwet te worden vastgelegd.”

Gemiste kans om juist voor fundamentelere zaken een pleidooi te houden.. Zoals de libertarische grondwet, waarin vrijheid een veel belangrijkere rol speelt. Daarnaast is cultuur geen statisch gegeven.. Cultuur is constant verheven aan veranderingen en kan volgens mij derhalve niet als statisch artikel worden vastgelegd.

Het belangrijkste van een grondwet lijkt mij het beschermen van het individu tegen de overheid. Wilders pleit hier nergens voor, ook zijn kleinere overheid met beperkte taken en lage lasten worden dus niet fundamenteel in de grondwet vastgelegd.

“Er komt een immigratiestop van vijf jaar voor niet-westerse allochtonen die zich hier blijvend willen vestigen. Het stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen voor mensen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten wordt meteen afgeschaft.”

Dit heeft weinig met vrijheid te maken. Wilders kan beter een analyse maken hoe de huidige problemen zijn ontstaan en vervolgens zijn peilen richten op het asociale systeem wat de immigratiegolf van kansarme individuen heeft veroorzaakt. Het afschaffen van de verzorgingsstaat is al een hele stap voorruit en zal leiden tot het indammen van een onnatuurlijk en ongezonde immigratie van mensen die veel kunnen, maar niets willen.

“In verband met het aan onze cultuur vreemde en a-democratische karakter van de islam, komt er voor de periode van vijf jaar een moratorium op de stichting van nieuwe islamitische scholen en moskeeën. Er komt een preekverbod voor buitenlandse imams, alsmede een verbod op het preken in een andere dan de Nederlandse taal. Radicale moskeeën worden gesloten, radicale moslims uitgezet.”

Toch het deels afschaffen van de vrije meningsuiting? Waarom niet die subsidie kraan dicht? En aangezien Wilders toch voor het instandhouden van de overheid is, kan hij pleiten voor een financieringsstop vanuit het buitenland. Zoiets als, financiering van politieke of religieuze activiteiten met geld van buitenlandse overheden is niet toegestaan. Dat samen met stopzetten van subsidiekranen vanuit de Nederlandse overheid en het afschaffen van de verzorgingsstaat lijkt mij al een rem voldoende.. Zo hoeft er tenminste niet aan het recht op de vrije meningsuiting te worden getornd. Wilders is dus hier weinig creatief en zit vol tegenstrijdigheden.

III. CULTUUR: GEZIN EN ONDERWIJS

Negatief:
“Onderwijzers, politieagenten, verplegers en verzorgers, militairen en andere essentiële werkers in de collectieve sector krijgen het respect dat zij verdienen, en worden bij de door ons voorgestane decollectivisering ontzien en waar mogelijk beter beloond.”
In de zorg zal de nadruk niet langer moeten liggen op ingewikkelde stelselherzieningen, maar op toegankelijkheid en menswaardigheid, zeker als het gaat om de leefsituatie van onze ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen.”

Hier geen ook geen creatieve pro-markt oplossingen, maar typische traditionele en collectivistisch voorstellen.

“Het drugsbeleid wordt strenger.”

Toch niet de Partij voor de Vrijheid dus?

Conclusie
Wilders heeft een aantal positieve punten, zoals ook zijn laatst verschenen plan voor”een nieuwe gouden eeuw”. Zie:
http://www.geertwilders.nl/index.php?option=content&task=view&id=433

Maar Wilders slaat op het gebied van vrijheid de plank regelmatig mis. Enerzijds meer verantwoordelijkheid voor het individu, meer economische vrijheid, maar anderzijds een sterke overheid die vrijheden inperkt.

Wilders pleit veel voor lastenverlichting en een kleinere overheid; ik vind echter dat hij te weinig aangeeft waarom dat moet gebeuren uit moreel oogpunt. Dat het “goed voor de economie” is en tot “een nieuwe gouden eeuw” zal leiden prima.. Maar het morele punt wat Libertariërs aan tippen, (onvrijwillig betalen van belasting is gelegaliseerde roof) durft hij zelfs niet een klein beetje aan de orde te stellen.
————————————————————-
Ingezonden door Hans van der Meer
Zie ook een oudere analyse: “Wat Wil Wilders”: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

45 REACTIES

 1. Wat je bij Wilders ook wel mist is een visie op de verzorgingsstaat. Een kleinere overheid, fantastisch… Hoewel, hij heeft het over de overhead waar fors op bezuinigd kan worden. Maar hij ontvouwt geen plannen om de sociale zekerheid tot normalere proporties terug te brengen. Veelzeggend is ook dat hij "wil vasthouden aan wat goed is". Kortom, blijkbaar is hij van mening dat er voorlopig niet moet worden ingegrepen in de sociale zekerheid. Op zich is het geen gekke gedachte, morgen alle uitkeringen afschaffen zou nogal een schokgolfje geven, maar je zou toch minstens wel een doel verwachten als het verder terugdringen van het aantal uitkeringen, iets wat de huidige regering overigens wel voor elkaar krijgt (zeggen ze). Wel typisch, behalve het punt van de landbouwsubsidies, waarvan hijzelf erkent dat zulks moeilijk zal zijn, aan de andere kant, gewoon uit de EU stappen lijkt mij niet al te moeilijk, zijn de overige bezuinigingen niet schokkend te noemen, en als dat al zoveel geld bespaard, dan laat zich raden dat met een heel klein beetje extra moeite nog veel meer geld bespaard kan worden, dus minder van burgers gestolen hoeft te worden. Ik blijf atuurlijk kritisch, maar mijn stem heeft hij volgend jaar. Hoewel het nog niet in de buurt komt van echt liberalisme, zit het een heel eind meer in de goede richting dan de socialistische VVD. Er gaan mensen beweren dat je beter niet kunt stemmen, ik zie dat anders. Als je veranderingen wilt zien zul je op mensen moeten stemmen die veranderingen willen doorvoeren.

 2. [2] Dan weet je in ieder geval zeker dat je stem terecht komt waar je hem niet wil hebben, dat is de PvdA of het CDA.

 3. Ik denk dat Wilders niet het achterste van zijn tong kan laten zien. Dan stemt er geen hond op hem omdat iedereen in dit land al jaren bang is. Hij kan niet te ver gaan want dan zal de rest van het politieke stectrum over hem heen vallen en hem beschuldigen van "libertarisme"en dan de meest angstwekkende verhalen laten horen en hem voor practisch iedereen in Nederland (angst) afbranden.

 4. Toch pleit ik voor niet-stemmen. Er maakt mij niemand wijs dat een kabinet, welk kabinet dan ook, bij een opkomst lager dan 50% een lang leven beschoren zal zijn. Indien bij de dan zeer snel verwachte nieuwe verkiezingen nog slechts 40% komt opdagen, zal er pas mogelijk sprake zijn dat er echt iets fundamenteels gaat veranderen in ons nationaal politiek theater.

 5. [5] Sander, je droomt. Dat zul jij niet in jouw leven meemaken. Het zal gewoon zo blijven of er komt een plotselinge wenteling. Wat je schrijft zal helaas een wensdroom blijven. Ik zou het toejuichen indien het gebeurde maar het is gewoon niet realistisch.

 6. [3] je stem komt toch wel uit bij het beleid van de grote middenpartijen. Maak je daar maar geen zorgen over.
  Belangrijker is het om ze om de oren te kunnen slaan met de opkomstcijfers van dat ‘feest van de democratie’ dat stemmen heet te zijn.
  Belangrijker is het om de ontevredenen niet automatisch onder te brengen bij welke politieke partij dan ook, maar een eigen stem te geven die BLANCO heet.

  Zagen dus aan die poten van de huidige politieke partijen en hun buiten-parlementaire netwerken:
  Politiek Is Kut _ Stem Blanco

 7. Ik denk niet dat wanneer je blanco stemt, je stem dan bij één van de grootste partijen terecht komt. Kijk voor de zekerheid eens op: http://www.ikstemniet.nl
  Ik kan in veel dingen wat Wilders betreft meegaan, maar ik mis ook net dat extra wat vrijheid betreft. En het drugsbeleid, dat dat strenger zal worden aangepakt, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik heb zijn boek: Kies voor vrijheid, gelezen en dat is duidelijke taal. Maar hij moet het ook waarmaken.

 8. [7] Ik vrees dat het een illusie is te denken dat de politiek zich ook maar iets aantrekt van een massa blanco stemmen, net zomin als van een extreem lage opkomst. Zij weten maar al te goed dat die blanco stemmen net zo min een eenduidige achtergrond hebben als niet-blanco stemmen. Ze klagen dus even wat over die kiezers, maar tellen gewoon hun zetels, verdelen de blanco’s, tellen nog een keer, gaan dan zitten en alles blijft wat het was.

 9. In Engeland is er al een ministertje dat het stemmen wil verplichten omdat hij de opkomst te laag vindt: zo zie je dat een grote groep die een keuze maakt (namelijk niet gaan stemmen)binnenkort misschien verboden wordt om die keuze nog langer te maken. Dit ministertje begrijpt misschien dat de truuk van het niet stemmen erin zit dat de legitimiteit van een democratische regering flink aangetast wordt als er minder dan 50% opkomst is (bestrijding met hun eigen argument dat de meerderheid wint). Maar veel waarschijnlijker is dat hij denkt dat hijzelf bij stemplicht meer stemmen zal krijgen.

  Waarom stemmen libertariërs in Nederland niet op de L.P.?

 10. [5]

  yeah right.

  het EU parlement is met nog geen 30% opkomst ‘gekozen’, en die trekken zich daar weinig van aan. dat is met een nationaal parlement niet anders.

  wie niet stemt heeft geen recht van spreken is wat de gemiddelde politicus uitdraagt.

  dus stem vooral niet, dat zal ze vast een duchtig lesje leren en iets veranderen.

 11. verder vind ik dat mensen heus niet halelujah hoeven schreeuwen om Wilders’ z’n programma, maar dit negatieve gemekker slaat al evenmin ergens op.

  Wilders is echt de énige die in de juiste RICHTING beweegt en dat is al heel wat tegenwoordig. dat dogmatische geruk op pure libertarische principes brengt je dus helemaal nergens. je zult stap voor stap verder in die richting moeten gaan en ondertussen de juiste prioriteiten weten te stellen.

  geloof je nu werkelijk dat een pure libertariër ook maar 1 zetel weet te bemachtigen? get real.

 12. [12] Vlad, het gaat om twee verschillende, samenhangende, punten:
  1. Je moet weten WAAR je naar toe wil: Het ideaal, een morele maatschappij met soevereine mensen.
  2. Te moet bepalen wat op een bepaald moment "haalbaar" is. En dat zal wel zijn het belastingtarief van 52 % terug te brengen naar 51 %.
  Natuurlijk! DOEN! Maar ik garandeer je, dat als de kiezers punt 1 niet begrijpen, en als hun doel zien, dat dan die 51 in een mum van tijd 53 of meer zullen zijn.

 13. [11] [11] Vlad, Je zegt "het EU parlement is met nog geen 30% opkomst ‘gekozen’, en die trekken zich daar weinig van aan." Dat komt m.i. vanwege het feit dat men zich gesteund voelt door de afzonderlijke nationale parlementen. Maar hoe zou de situatie zijn indien die nationale parlementen op hun beurt ook slechts door 30% van de bevolking zou worden gesteund? Wil je ECHT iets veranderen zal JIJ de spelregels moeten bepalen en niet je onderdrukkers! En dat zal zeker geen gemakkelijke weg zijn, maar het is wel te doen! VRIJHEID WORDT NOOIT GEGEVEN, MAAR GENOMEN!

 14. [13] Hub,

  Mark my words. Als het percentage van 52% wordt teruggebracht naar 40% maar tegenlijkertijd bijv voor ondernemers allerlei nieuwe absurde regels worden verzonnen waardoor het economisch slechter gaat, zullen ze niet die absurde regels de schuld geven maar juist die belastingverlaging…..

 15. [12] Vlad,

  Goeie richting?
  – Subsidie aan werkloze stuntelaars
  – Ontslagen van ambtenaren die dan voor de rest van hun leven een uitkering ontvangen en maar door blijven ouwehoren/protesteren (het klinisch bewezen dat de meeste ambtenaren niet kunnen werken)
  – Invoering van de slavernij
  – En vergeet niet die stakingen die er zullen komen en die eindeloze debatten/documentaires op Nova (een geluk dat ik bijna geen televisie meer kijk btw, bespaart me een hoge bloeddruk….)
  etc
  etc

  Geloof het nou maar. Als je niets meer van de PvdA wilt horen/zien/ruiken/voelen/proeven zul je toch echt moeten emigreren 🙂

 16. [14]

  hey, be my guest, maar dan zul je een gewapende variant niet moeten schuwen en meestal komt daar toch nog meer narigheid van.

  hoe wou jij het anders ‘nemen’?

  vragen om je vrijheid en verwachten dat je die krijgt?

 17. [14]

  hey, be my guest, maar dan zul je een gewapende variant niet moeten schuwen en meestal komt daar toch nog meer narigheid van.

  hoe wou jij het anders ‘nemen’?

  vragen om je vrijheid en verwachten dat je die krijgt?

 18. [13] [14] [16]
  luister, van mij moet je niks hoor. ik laat het aan ieder individu zelf te bepalen hoe hij wil bereiken wat hij wil.
  maar neem van mij aan dat als je ook maar iets ten goede wilt veranderen toch echt het huidige systeem als vehikel nodig hebt.
  en hoezo subsidie aan werkloze stuntelaars? waar heeft Wilders het daar over dan?

  evenals ‘slavernij’, waar staat dat dan?

  en ontslagen ambtenaren die de rest van hun leven een uitkering ontvangen? waar staat dat? wou jij ze daarom maar niet ontslaan dan?

  eindeloze stakingen? wie staakt zal niet vreten! Nova zal niet meer bestaan want als het aan Wilders ligt bestaat er straks nog maar 1 publiek net.

  ik bedoel, waar heb je het over?

  wou jij alles in 1 keer op 1 dag in 1 minuut?
  tja, er is alleen één klein probleempje, en dat is dat hij enkele van deze goede ideëen nooit kan realiseren wegens gebrek aan steun omdat het niet volmaakt perfect is volgens sommigen, wellicht velen.

  het zal echter niet aan mij liggen.

  het gaat mijn om slechts enkele zaken die naar mijn mening wel ZEER belangrijk zijn. als die realistisch gezien opgelost KUNNEN worden door iemand die ze echt aan wil pakken, dan zal het mij worst wezen of enkele andere naar mijn mening minder belangrijke zaken niet onmiddelijk opgelost worden.

 19. [18] Een gewapende variant? Niet waar ik aan denk, alhoewel enig wapengekletter niet geheel uit te sluiten is natuurlijk. Mijn stelling is: hoe minder mensen er gaan stemmen, des te minder (belangrijke) wetten er door de kamer gejast zullen worden. Men zal het niet aandurven om het potentieel electoraat tegen de haren in te strijken inzake kwesties die er echt toe doen. Die wetten die hierdoor niet worden aangenomen zijn dus al een beginnetje. Want bedenk wel; politici die slechts zetelen bij legitimatie van (bijvoorbeeld) 30% van de stemmers zijn angstig! Indien in deze situatie politici gedwongen in gaan zien dat de stemmers slechts terug zullen keren (taak o.a. van de vrijspreker) door het massief inperken van overheidsbemoeienis, dan is er zelfs al sprake van een vervolgje. Blijven zij echter onverhoopt massief wetten produceren (bijv. door gesteund door interventie van buitenlandse mogendheden) zal wapengekletter, helaas, niet meer uit te sluiten zijn. Dan wordt het op zijn minst een Europese aangelegenheid waarbij alle scenario’s denkbaar worden. Langs deze lijn zoek ik het een beetje.

 20. [19] In dit land zijn er te veel mensen die alleen maar willen blijven praten. Dan hoeft men niet aan de bak (ter vergelijking: de gemiddelde manager leeft van chaos).
  Ik ben het met je eens. Eerst maar eens in de richting. De weg naar het libertarisme (zo wij er al ooit zullen komen) is een meertrapsraket.

 21. [10] Bud,

  De LP heeft maar 1 keer deelgenomen aan tweedekamerverkiezingen.Dat was in 1994 met Toine Manders als lijsttrekker.Toen werden er een kleine
  3000 stemmen behaald.In 1998,2002 en 2003 diende de LP geen lijst in en kon er dus ook niet op gestemd worden.

  Groetz,

  Cincinnatus

 22. [9] Vincent,

  Inderdaad.Tuurlijk hebben de politici in het algemeen liever een hoge opkomst van 80+ dan eentje van pakweg 40 % omdat een hoge opkomst betekent dat mensen nog veel vertrouwen in het
  politieke proces hebben maar een lage opkomst zal hun niet beletten gewoon
  te regeren , net zoals allerlei dictators als bijv Kim Yong Il van Noord-Korea gewoon verder regeren al hebben ze geen steun van de meerderheid van de bevolking.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [18] Een gewapende variant wijs ik principieel niet af…als ik kans zag een coup met kans op succes te plaatsen, zou ik die meteen plegen waarbij geldt hetgeen Jefferson schreef : "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants."

  Praktisch gezien, vrees ik echter dat een coup of revolutie er niet inzit.
  Van heel het democratisch gedoe verwacht ik ook niet meteen iets maar ben er niet op tegen op libertarische of in ieder geval serieuze government-cutters te stemmen op voorwaarde dat ze
  principieel zijn.Probleem is echter dat "democratie" er nu juist in bestaat dat demagogen verkozen worden
  door aan groepen geld te beloven dat dan weer van anderen gestolen wordt (heel typisch zijn de plannen van de boskabouter : hij belooft zijn kiezers
  meer geld dat anderen moeten ophoesten).Van het moment dat mensen door hebben dat ze zich via de stembus
  een inkomen op andermans kosten kunnen verwerven,is democratie onherroepelijk gecorrumpeerd.

  Libertariërs of andere serieuze taxcutters hebben geen "pork" te bieden hetgeen hun in de graaicultuur
  die "democratie" is, voor weinigen
  interessant maakt hetgeen maakt dat ze ofwel vrij marginaal blijven hetzij
  corrumperen.

  Groetz,

  Cincinnatus

 24. [12] Tja.. ik sluit het ook niet uit..

  Maar ik denk, wel dat Wilders makkelijker weerstand kan bieden aan alle kritiek als hij echt voor vrijheid kiest..

  Hij hoeft mij echt niet direct de anarcho-kapitalist te gaan uithangen.. maar als het gaat om b.v. immigratie, zou hij een vrijer en creatiever geluid kunnen laten horen.

  Wanneer mensen vinden dat immigranten hier alle kansen moeten krijgen prima.. Laat ze dan die kans geven en sta er ook garant voor en betaal alle kosten.. Wentel die kosten echter niet af de algemene belastingbetaler, die hier geen geld en energie voor over heeft.

  Kan met deze gedachtegang nu niet heel mooi verdedigbaar standpunt worden gemaakt?

 25. Ik vind hem goed, niet betalen niets doen , la maar waaie, dat willen sommigen is pure anarchie in de hand werken, binnen no time is de maffia de baas, en moet je daar aan betalen.
  Dan nog liever aan Wilders.

 26. Zou Wilders echt zo weinig stemmen halen als hij een principieel liberaal (libertarisch hoef van mij ook niet meteen) geluid zou laten horen? Hij krijgt nu in de peilingen ook niet bijster veel stemmen. Kennelijk houden Nederlanders over het algemeen toch niet zoveel meer van conservatieven met allerlei "grootse" plannen waar een licht bouquet van spruitjeslucht vanaf dampt dan van andere partijen van iedere snit. Er stemt zelfs volgens de peilingen bijna 10% van de bevolking op een neo-communistische partij als de SP. Meer nog dan op Wilders. Een echt liberale partij zou op zijn minst een principe-partij kunnen zijn als de SGP, waarbij een kleine maar trouwe achterban in ieder geval in de Kamer en media een consistent liberaal geluid kan laten horen en misschien in de toekomst kan groeien. Van de SGP hoop ik bij God dat dat niet gebeurt uiteraard. Bovendien is de SGP als principe-partij beperkt door haar exclusivistische (is dat een woord?) programma, dat bijna alleen gedragen kan worden door mensen die exact dezelfde religieuze substroming volgen. Een principieel liberale partij kan zonder veel gewetensbezwaren verkozen worden door een veel groter deel van de bevolking. Zelfs een persoon met een laag inkomen betaalt in Nederland 38% inkomstenbelasting + 19% BTW + 50% energiebelasting (was in het nieuws: door die belasting hebben wij op 2 landen na de duurste energie in Europa) + OZB + Accijnzen, etcetera. En de 50% van het BNP die dat aan belasting oplevert gaat echt niet naar "armen". Als dat zo zou zijn zou voor dat bedrag iedere man, vrouw, bejaarde en kind een bedrag van zo’n 1000 euro per persoon per maand kunnen krijgen. Zou er nu echt geen (grote) groep mensen te vinden zijn die dat absurd vinden? Of op z’n minst het geld dan ook "eerlijk" willen verdelen door iedere man, vrouw en kind 1000 euro per maand te geven? Dit zou netto een aanzienlijk lagere belasting opleveren dan nu het geval is.
  Het is ook niet per se slecht als er meerdere liberale en conservatieve partijen zijn. Zelfs al vissen ze deels in elkaars vijver, kunnen door nuanceverschillen uiteindelijk meer mensen op een liberaal-conservatief blok gaan stemmen, dan op een principiële liberale partij alleen. Dit is ook te zien in het linkse blok van PvdA, GroenLinks, en SP. Die hebben samen toch meer gemeen dan het CDA, VVD, LPF, CU en SGP.
  Ik zie op zich wel wat in referenda, zoals Wilders blijkbaar voorstelt, maar dan alleen als vervanging van de representatieve democratie. Ik zit niet te wachten op wetgeving geïnitieerd vanuit zowel de Staten-Generaal, als de bevolking zelf. En dan zou ik graag zien dat er wel wat meer voor nodig is dan 50%+1 om een wet in te voeren. Als referenda in de plaats zouden komen van vertegenwoordigers, zou misschien vanuit puur tijdsgebrek en desinteresse van de burger een hoop wetgeving en regeltjes voorkomen kunnen worden. Slechter dan de huidige 150 Kamerleden die niets anders te doen hebben dan non-problemen te signaleren, daarop onnodige wetgeving te creëren, en vooral zo populistisch mogelijk zijn om verkozen te worden, kan het haast niet zijn. Maar ik zie Wilders niet zo gauw pleiten voor afschaffing van de volkvertegenwoordiging, aangezien hij daar zelf toe behoort, met zijn hele partij.

 27. [25] Hans,

  Ik denk niet dat Wilders nog veel achterban zou overhouden als ie jouw
  migratiestandpunt zou overnemen.

  En terecht want de grenzen wagenwijd open zetten, is niks anders dan nationale zelfmoord…Ik hoor de libertariër al wanhopig krijsen : "Maar dit is privaat eigendom.Dit is privaat eigendom!AYN RAND HEEFT GEZEGD DAT DIT PRIVAAT EIGENDOM IS " alvorens ie in zijn keuken de strot wordt overgesneden door een bende machete-zwaaiende ( v ) "nieuwkomers" die een iets ander concept over eigendom hanteren.

  Mij lijkt Wilders z’n migratiestandpunt daareentegen behoorlijk goed en nuchter.5 Jaar migratiestop en in die 5
  jaar criminelen terugsturen, de verzorgingsstaat fors inkrimpen en dan de zaken es evalueren.

  Verstandige praat van die Wilders.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 28. [27] Owl,

  Nja…ik zou zeggen, ga bij de LP es horen ? Ik vermoed dat ze daar ook wel graag een principieel liberaal geluid
  in de kamer zouden willen laten weerklinken…als is het dan "getuigenispolitiek" en tuurlijk zou een Bataafse "Ron Paul" leuk zijn.

  Het probleem zit ‘m er zich echter in dat om mogen deel te nemen aan de verkiezingen een waarborg van 11.500 of zoiets euro’s moet worden neergelegd die men kwijt is als men niet 2/3 van de stemmen nodig voor de kiesdeler (om een parlementslid verkozen te krijgen)haalt en dan spreken we toch al gauw over een dikke 40.000 stemmen alleen maar om die waarborg terug te krijgen (en nog +20.000 erbij om een zetel te halen.

  In 1994 haalde de LP nog geen 3000 stemmen.

  Je schrijft wel : "Een principieel liberale partij kan zonder veel gewetensbezwaren verkozen worden door een veel groter deel van de bevolking"

  In praktijk valt dat dus serieus tegen (en helaas bevestigden de gemeenteraadsverkiezingen die trend, denk aan "Leefbaar Heiloo" ).

  Groetz,

  Cincinnatus

 29. Nog een pluspunt van Wilders: hij financiert z’n partij zelf.

  En hiermee heeft hij een radicale breuk met het verleden tot stand gebracht. En als libertarier kunnen we bovenstaand alleen maar toejuichen.

Comments are closed.