Nederlanders hebben een gebrekkig inzicht in hun financiën en dat moet verbeteren.

Dat zei minister van Financiën Gerrit Zalm woensdag in de Tweede kamer. Daarmee hoopt hij te voorkomen dat consumenten in financiële problemen komen.

Via een “nationale strategie ter vergroting van het financieel inzicht” wil Zalm het niveau van kennis en vaardigheden van consumenten vergroten. Om dit te bereiken, wil Zalm nog dit jaar samen met marktpartijen, consumentenorganisaties en andere overheidsinstellingen een specifiek platform oprichten.
De deelnemers aan dit platform moeten zich richten op financiële vraagstukken waarmee de consument wordt geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn huishoudfinanciën, planning voor de toekomst en het kiezen van financiële producten.

Nu veel toezichtwetgeving is aangescherpt en de informatievoorziening aan consumenten is verbeterd, wil de minister consumenten stimuleren om meer met de eigen financiën aan de slag te gaan en eigen verantwoordelijkheid te nemen.
De laatste jaren is veel nieuwe wetgeving geïntroduceerd, zoals de wet financiële dienstverlening.
In het kader van die wet zijn bijvoorbeeld reclameregels aangescherpt en verantwoordelijkheden van aanbieders en tussenpersonen vergroot. Ook wordt binnenkort de nieuwe financiële bijsluiter geïntroduceerd. Daarmee kan een consument snel ontdekken welke hoofdkenmerken, rendementen, kosten en risico’s een product heeft.
Tot zover deze mededeling in de media.

Zalm zei dus; “via een nationale strategie ter vergroting van het financieel inzicht”, wil hij het niveau van kennis en vaardigheden van de consument vergroten. Volgens mij zouden we deze strategie al moeten hebben namelijk in de vorm van scholing. Hij geeft hiermee dus te kennen dat het onderwijs niet voorziet in de elementaire kennis van financiën.
Integendeel daar schijnt alleen aangegeven te worden hoe men na het verlaten van de school een beurs of een uitkering moet aanvragen.
Ik ben benieuwd welke vriendjes er in dit platform zullen plaatsnemen. Één ding staat vast dat de deelnemers aan dit platform niet belangeloos zullen werken. Dus nog meer kosten voor iets waar al ruimschoots voor betaald is (Onderwijs) en later zal blijken dat het platform totaal overbodig is geweest.
De deelnemers aan het platform moeten zich richten op financiële vraagstukken, zoals bijvoorbeeld planning voor de toekomst!
Hoe kan men een planning maken voor de toekomst als de overheid de spelregels constant verandert? Waarom zou je plannen voor de toekomst, als het hebben van schulden wordt geprevaleerd boven het sparen oftewel het hebben van wat reserves.
Kijkt u maar naar Wouter Bos en zijn zogenaamde “rijke” AOW-ers.
Ook willen diverse politieke partijen de spaarloonregeling afschaffen.
Wat moet u bijvoorbeeld in de toekomst voor energiekosten plannen?
En zo kan ik nog even doorgaan.

Zalm zegt: de laatste jaren is veel nieuwe wetgeving geïntroduceerd, zoals de wet financiële dienstverlening. Deze nieuwe wetgeving werkt klaarblijkelijk niet, want anders zou Zalm geen specifiek platform hoeven op te richten.
Het lijkt mij daarom verstandiger om geen platform op te richten en de nieuwe wetgeving te schrappen en het verstrekken van kennis een taak voor het onderwijs te maken.
Hoe zit het eigenlijk met het financiële inzicht en de financiële gedragingen van de overheid zelf?
De staatsschuld bedroeg eind mei 2006: ¤ 224.300.000.000,00 (¤ 224.3 miljard).
Dit is per hoofd van de bevolking: ¤ 14020. (Dit is minimaal ¤35000 als de staatsschuld per werkend hoofd van de bevolking wordt berekend.)
De rente over de staatsschuld bedraagt ¤ 13. 2 miljard per jaar.
Dit is per hoofd van de bevolking:¤ 825 per jaar. (Dit is minimaal ¤ 2200 als de rente per werkend hoofd van de bevolking wordt berekend.)
Wat een arrogantie van Zalm om de kennis en vaardigheden van consumenten te willen vergroten. Bovenstaande cijfers geven duidelijk aan dat Zalm en consorten zelf nog een hoop te leren hebben.

Maar misschien bedoelde Zalm met het vergroten van vaardigheden,dat de consumenten ook leren stelen en de volgende generaties ondanks dat met nog hogere schulden opzadelt.

10 REACTIES

 1. "nationale strategie ter vergroting van het financieel inzicht"

  Klinkt als de Grote Roerganger die de Culturele Revolutie aankondigt. Weten we allemaal nog hoe dat afliep?

 2. "Dit is per hoofd van de bevolking:¤ 825 per jaar. (Dit is minimaal ¤ 2200 als de rente per werkend hoofd van de bevolking wordt berekend.)"

  Dit alleen door het slechte beleid van de overheid die maar schulden maakt.

  Hoeveel mensen zouden zich realiseren dat ze zonder dit schulden maken elke maand 70 euro per persoon (185 euro per werkend hoofd) méér te besteden zouden hebben?
  En dan hebben we het nog niet eens over al die andere slechte bestedingen.

 3. [3]

  Als de overheid nu eens zou ophouden voor andere mensen te denken en het voortaan aan de burgers zou overlaten hoe deze hun geld besteden, dan wordt het besteedbaar inkomen per huishouden in Nederland pakweg TWEEMAAL zo hoog:

  Het besteedbaar inkomen in Nederland ligt volgens het CBS gemiddeld op 28.300 euro per huishouden, ofwel in totaal ca. 200 miljard per jaar. De overheid zorgt voor een belasting- en premiedruk van ruim 37% van het BBP, ofwel eveneens ca. 200 miljard (de totale collectieve lastendruk ligt rond de 49% van het BBP).

  Van alle overheidsdiensten hoeven we dan nog slechts de belastingdienst te behouden die via de toeslagen de inkomensherverdeling van actieven naar niet (meer) actieven (dus incl. de gepensioneerden) regelt.

  Het moet wel heel raar lopen als we zo de zaken die de overheid nu zeer inefficiënt vóór ons regelt, niet zelf kunnen regelen (o.a. volledige sociale zekerheid, gezondheidszorg, studiefinanciering, tolwegen, keuringsdiensten, geschillencommissies, beveiligingsdiensten, lidmaatschappen van organisaties voor natuurbeheer, amateursport sponsering, wetenschapsbeoefening, musea en culturele evenementen, enz.).

 4. een "nationale strategie ter vergroting van het financieel inzicht" maar liefst. Potjandorie zeg. ’t Is niet niks.

  Gaat er dan ook eindelijk omgeschakeld worden naar het bruto uitbetalen van lonen? Want pas dan krijgt de nederlander enig inzicht in hoe de financiën van ons land geregeld worden. En daar is niets strategisch aan.

 5. [4] Bijna helemaal mee eens.
  En het is essentieel dat we nog betere wegen vinden om meer mensen dat inzicht te laten krijgen.

  Alleen waarom zou de "belastingdienst" voor herverdeling moeten zorgen? Dat is toch niet consequent?
  Het is zelfs de kern voor het mislukken van de rest van de voorstellen.

 6. [6]

  Zie jij dan een andere oplossing Hub ?

  In de overgangsfase naar een samenleving waarin iedereen zijn/haar eigen broek kan ophouden, zitten we immers met pakweg 2,5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van een AOW-uitkering (kost 21 miljard), ca. 1 miljoen WIAers (kosten 11 miljard), ca. 0,4 miljoen werklozen (kosten 4 miljard), ca 0,4 miljoen bijstandstrekkers (kosten 3 miljard), ca. 0,5 miljoen ambtenaren (incl. politie en militairen) plus ruim 2 miljoen semi-overheid (onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, openbaar vervoer, nutsbedrijven, milieu, cultuur en recreatie).

  Al die mensen zullen uiteindelijk nieuwe inkomstenbronnen moeten vinden. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Inkomstenherverdeling tussen de huidige ca. 5,5 miljoen direct productieve Nlers en de rest van de bevolking blijft dan nog enige jaren nodig. De belastingdienst (met haar toeslagensysteem) is de enige die zo’n overgang naadloos kan verzorgen.

  Of zie je soms andere mogelijkheden ?

 7. [7] Het was mij niet duidelijk dat je hen wilde gebruiken in een OVERGANGSFASE.
  Daarover zijn we het wel eens.
  Dat geld eveneens voor veel van die andere zaken die je noemt. Om chaos en ook menselijke problemen op te vangen, zijn afbouw en overgangsprocedures nodig.

  Met Friedrich Hayek had ik een gesprek over "Afschaffen in één klap" (abolitionism) of "Geleidelijkheid". Toen al kwamen we tot de conclusie dat het niet anders dan geleidelijk kan gaan, MAAR DAT MOET DAN WEL HEEL SNEL!

 8. [8]

  In principe zal je vrij snel (bijv. binnen 4 jaar) alle ministeries en aanverwante rijksdiensten, de provinciale overheid en de gemeentelijke diensten kunnen afschaffen. Van die ca. 0,5 miljoen ambtenaren (incl. politie en militairen) zullen de politie en een deel van de militairen een baan bij de particuliere beveiliging kunnen vinden. Je houdt dan nog ongeveer 350.000 werkloze ambtenaren over die in eerste instantie bij de huidige 450.000 werklozen worden gevoegd. Dat zijn samen 800.000 werklozen die ca. 10 miljard zullen kosten. Als de helft daarvan op termijn weer een baan kan vinden houden we dus structureel een kostenpost van ca. 5 miljard over.

  Van de ruim 2 miljoen werknemers bij de semi-overheid (onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, openbaar vervoer, nutsbedrijven, milieu, cultuur en recreatie) zullen de meeste gewoon hun baan kunnen houden. Het verschil met nu is dat hun salaris voortaan niet meer van de overheid komt maar gewoon van de klanten van hun organisaties. Dus ziekenhuizen betalen hun medewerkers voortaan van het geld dat ze van hun patiënten krijgen (en die krijgen het weer van hun zorgverzekeraar), scholen betalen hun medewerkers van het geld dat ze van de leerlingen krijgen (en die krijgen het weer van hun sponsors), nutsbedrijven factureren hun klanten gewoon voor de geleverde diensten, het openbaar vervoer berekent gewoon alle kosten door aan hun klanten, musea/sportclubs/culturele evenementen etc. worden gefinancierd door hun bezoekers en hun sponsors, enz.

  Dan zijn er nog 1 miljoen WIAers en 0,4 miljoen bijstandstrekkers. Die kosten samen 14 miljard. De helft zal op termijn zeker weer werk kunnen vinden waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Voor de andere helft zal een permanente oplossing moeten worden gevonden (kosten dus structureel ca. 7 miljard).

  Tenslotte zijn er nog 2,5 miljoen AOWers (kosten 21 miljard). Daarvan zal op termijn misschien een kwart volledig in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De rest vormt dus een structurele kostenpost van ca. 15 miljard.

  Op dit moment betalen we aan uitkeringen (AOW, WIA, werkloosheid, bijstand, ed.) ca. 42 miljard. Dat kan dus terug naar 27 miljard (besparing 15 miljard). Aangezien we van alle overheidsdiensten alleen de belastingdienst overhouden besparen we ook daarop nog eens ca. 100 miljard.

  Verder hebben we nu 16,3 miljoen inwoners. Daarvan zijn er 4 miljoen jonger dan 20 jaar, 10 miljoen tussen 20 en 65 jaar, en 2,3 miljoen ouder dan 65 jaar. Daarvan werken er nu 8 miljoen (4.4 miljoen mannen, 3.7 miljoen vrouwen), waarvan 1 miljoen met eigen bedrijf. Van de 7 miljoen werknemers werken 0,5 miljoen direct voor de overheid en 2 miljoen indirect. De meeste mannen werken fulltime, de meeste vrouwen parttime. Als we de bovengenoemde verschuivingen in acht nemen zullen op termijn in de nieuwe situatie 1,15 miljoen mensen extra aan het werk kunnen. Dat geeft in totaal 9,15 miljoen werkenden, tegen 8 miljoen nu.

  Ons BBP zal dus gaan toenemen (nu ca. 500 miljard) laten we zeggen met 10% (wordt 550 miljard), terwijl we ca. 115 miljard besparen op de kosten van uitkeringen en voor het instandhouden van het overheidsapparaat. In totaal wordt Nederland dan 33% rijker. Maar omdat de overheid nu niet langer de helft van ons geld vóór ons besteed, zal het besteedbare inkomen per huishouden méér dan verdubbelen. En omdat de belastingdienst gewoon de herverdeling regelt, om de huidige inkomenverdeling in stand te houden, geldt die verdubbeling over de hele linie (dus van bijstandsniveau via modaal tot topinkomen).

  Alles bijeen een veel aantrekkelijker toekomstbeeld dan PvdA voor de minima, CDA voor de middeninkomens en VVD voor de topinkomens ooit zullen kunnen realiseren. 😉

 9. [9] Om nog maar te zwijgen over verdere besparingen:

  – Geen EU meer, dus geen subsidies (=weggeooid geld) en protectionistische wetgeving meer -> producten als textiel, zuivel, vlees en wijn worden (flink) goedkoper.

  – Al die 45182346132873 (veiligheids)regeltjes ’ter bescherming van de consument en arbeider’ gaan de prullenbak in. De markt bepaalt nu aan welke eisen producten wel en niet moeten voldoen. Arbeider en werkgever bepalen zelf hun arbeidsvoorwaarden in goed overleg, eventueel bijgestaan door een vakbond die puur en alleen als een soort zaakwaarnemer fungeert en niks wettelijk kan afdwingen.

  Wat een paradijs… 😉

Comments are closed.