Een voorstel om net neutrality bij wet te verplichten heeft het niet gehaald. Net neutrality in deze context houdt in dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen data van verschillende afzenders op het internet, dus dat de data van A geen voorrang heeft op de data van B. M.a.w.: het voorstel houdt in dat de staat beslist voor de eigenaars wat ze met hun infrastructuur mogen doen.

29 REACTIES

 1. Ik denk dat je iets dieper de materie in moet gaan.
  De net neutrality discussie draait om het creeren van een "a" en een "b" internet (of misschien zelfs een "c"), afhankelijk van de hoeveelheid centen die wordt afgedragen aan de providers. De providers hebben de knoppen in handen. Echter, het is noodzakelijk te vermelden dat ze de knoppen:
  1. Niet bedacht hebben.
  2. Niet gecreerd hebben.
  De netwerken die het internet mogelijk maken (de facto het telefoongrid) is in Nederland zowel als in de VS een overheidsinvestering geweest. Uit efficientie oogpunt zijn deze later geprivatiseerd. Dat betekent niet dat de assets in deze ondernemingen im grunde publiek zijn, en niet prive. Of dat oorspronkelijk een goed idee was is een interessante vraag overigens. Het is niet te vermijden dat er zeker collectief eigendom is – het meest voor de hand liggende voorbeeld zijn de dijken in Nederland. Ieder een terp werkt niet, en zonder overheid zou Nederland een soort Bangladesh zijn.

 2. Pep,

  Als je er nog iets dieper op ingaat weet je dat het telefoongrid privaat is begonnen, toen is afgepakt door de overheid en pas een paar jaar geleden weer is privaat is geworden.

  Overigens is er nu helemaal geen probleem dus is het sowieso een zinloze wet.

 3. De stralen lopen dictatoriale overheden langs de benen vanwege internet.

  Historisch bestaat namelijk een sterke korrelatie tussen het vrijkomen van "nieuwe" communicatie technologien en producten eenerzijds en de uiteindelijke instorting van dwangregimes anderzijds. Aan de Soviet Unie’s ondergang bijv. zijn droogcopieer apparaten en faxmachines vooraf geggaan. Idem ditto in China waar internet ook nog er bij kwam. De Shah was Perzie echter verloor het van de casette-recorders. Tegenwoordig is echter niet zozeer internet perse maar de Bloggers die steeds roet in het eten van de volksmenners en onderdrukker. Het laatste was wel de smadelijke nederlaag van John Kerry in de VS.

  Zelfs een Al Qaeda heeft zware verliezen moeten incasseren omdat men in de beginnen aan de sateliet telefonie verslaafd was geraakt.

  Overigens ook de VVD had bij monde van haar toenmalige massacommuicatie "expert" Ossama Cheribi eerder (vergeefs) geprobeert om internet aan banden te leggen … En ongetwijfeld blijft dat ook gewoon door gaan …

 4. [2]
  De nieuwe wet is er niet om een probleem op te lossen. Het is het resultaat van de lobbywerkzaamheden van enkele netwerkbeheerders; in feite dus een omgekeerde beweging van datgene waar vrijspreker zich meestal over opwindt. Die huidige netwerkbeheerders hebben geen historische claims op privaat eigendom van deze netwerken, en al helemaal niet op het idee van ‘internet’.

  Hier zijn een aantal private personen die middelen aanwenden om de overheid wetten te laten instellen die hun (monopolie)posities versterkt en die meer gelegenheid geeft misbruik te maken van hun monopoliepositie.
  Een monopolie is natuurlijk bij uitstek datgene dat een libertariere graag ingeperkt ziet door de overheid.

 5. [4]

  "Een monopolie is natuurlijk bij uitstek datgene dat een libertariere graag ingeperkt ziet door de overheid. "

  Nee hoor, er is niets wat een libertarier graag ingeperkt ziet door de overheid dus ook monopolies niet.
  (behalve alle monopolies die de overheid zelf verzonnen, waaronder zichzelf natuurlijk)

 6. Ik denk eerder dat Libertariers steeds in hun eigen armzalige ondergoed en holle rethoriek verstrikt raken. Want hoe wordt iets een … "monopoly". Als ik ergens van toevallig sole-supplier ben, maakt dat van mij dan automathisch een verwerpelijke monopolist?

  Met monopolies heeft het volgens mij allemaal echt geen eene ruk te maken, echter met het willen behouden van de macht des te meer … Maar waarom alles steeds door elkaar gehaalt, zoals bijv over de "rechten" van de individu …?

 7. [5] Monopolie is wel degelijk hetgene waar zowel mevrouw Rand -de grote heldin van deze site-, als bijvoorbeeld Hayek de noodzaak voor overheidsingrijpen erkennen. Dit omdat, door de staat gecreerd of toegestaan, monopolies marktwerking verstoren. De sleutel tot het begrijpen van de waarde van de ‘markt’, is de gedachte dat een actor nooit in staat is de wil van allen te kennen. Alleen de markt is de uitkomst van ieders input. Dat mechanisme wordt verstoord door een monopolist.
  Nu is de overheid een monopolist door de gedachte van sovereigniteit. Het belangrijkste element hierin voor deze discussie is het concept dat de overheid het monopolie heeft over het (legitimeren van) gebruik van geweld binnen haar grenzen. Een van de grotere verdiensten van liberaal denken (of eigelijk Verlichtingsdenken – maar ik gooi het even op een hoop), is de gedachte dat sovereigniteit gezien moet worden als ‘public sovereignty’ en dus een afgeleide is van ‘de wil van het volk’. Dit suggereert dat het geweldsmonopolie de staat kan en mag worden afgenomen door ‘het volk’ in geval van misbruik.

  Om op ACP te reageren: monopolies en macht hebben alles met elkaar te maken. Een monopolie geeft je de macht om de spelregels te bepalen: wie je levert en tegen welke prijs. In het bijzonder erg aantrekkelijk als het een erg noodzakelijk goed of dienst is.

  Last note: verontschuldiging voor het zo nu en dan overstappen op een engels woord of twee. Ik misbruik vrijspreker.nl als schooloefening. School is engelstalig; thus.

 8. [1] Ik kan je aanraden om het document "Lokale publieke goederen en collectieve voorzieningen" van Frank van Dun eens te lezen. Dan zul je zien dat publieke goederen als sraatverlichting, riolering, waterleiding en het spoor allemaal door particuliere initiatieven het levenslicht hebben gezien en probleemloos zonder overheid geëxploiteerd konden worden. Ook onderwijs en zelfs de politie- en beschermingstaken waren vroeger (in met name Engeland en de VS) een particuliere aangelegenheid.

  http://www.libertarian.nl/N

  De econoom Ronald Coase heeft laten zien dat zelfs een vuurtoren prima op commerciele basis geëxploiteerd kan worden, dankzij een samenwerking met de achterliggende haven(s).

 9. [1] Wat de dijken betreft (van de site van MV): Stel dat in een vrije-markt economie nieuw land op de zee wordt veroverd, door bij eb dijken aan de rand van de zee aan te leggen. De droogleggers kunnen het land dan verkopen met een bindend contract dat de kopers geld betalen voor het dijkonderhoud. Tevens kunnen zij de clausule aanbrengen dat voor elke volgende eigenaar dezelfde verplichting zal gelden. Elke volgende eigenaar zal dan ook dit contract moeten tekenen. Zodoende kunnen dijken worden
  gefinancierd. In landen waar de overheid dijken heeft aangelegd is de volgende oplossing denkbaar: de
  huizengrond op gebieden die zonder dijken onder water zouden lopen, bestaat bij gratie van het bestaan de dijken. De bezitter van de dijken (de overheid) maakt het bezit van die huizengrond dus mogelijk. Maar de huidige bezitters van huizengrond hebben nooit voor het eigendomsrecht op DROGE grond betaald. Aangezien het bezit op deze grond echter een geheel vormt met haar droogte (omdat ze anders wegspoelt) zijn de bezitters van land dat door dijken wordt beschermd, nog niet werkelijk de eigenaren van hun
  land. De huizengrondbezitters kunnen zo hun land werkelijk kopen als ze een contract tekenen aan het dijkonderhoud te zullen meebetalen. De dijken kunnen aldus aan de bewoners worden verkocht in de vorm van een coöperatie (waarbij elke bewoner een aandeelhouder is met een contractuele verplichting aan het
  dijkonderhoud mee te betalen). In de coöperatie kan democratisch over de hoogte van de betalingen en de dijken worden besloten.

 10. [7] Er is mij niets bekend van het feit dat Ayn Rand wilde dat de overheid ingrijpt in een volledig vrije markt om monopolievorming te voorkomen. Sterker nog, volgens mij was ze er finaal op tegen, zie haar betoog tegen de Antitrustwetgeving in "Kapitalisme, het onbegrepen ideaal".

  Graag een link of een bronvermelding, waaruit blijkt dat Rand tegen monopolies was. Let wel, het gaat hier om monopolies die NIET wettelijk beschermd zijn door de overheid.

  Wat wel zo is, is dat onder de huidige omstandigheden grote bedrijven in veel marktsegmenten beter in staat zijn om een monopoliepositie te verwerven, dankzij allerlei verplichte vergunningen en wettelijke toetredingseisen die de overheid in samenspraak met juist die bedrijven heeft opgesteld. Hierdoor wordt nieuwe concurrentie buiten de deur gehouden. Ook patentrechten (waar Rand overigens wel een voorstander van was) dragen daar toe bij. Diezelfde overheid voorkomt dit door haar waakhonden, zoals Opta en de NMa. Maar dat is en blijft natuurlijk symptoombestrijding.

  Als een bedrijf echter in een volledig vrije markt zonder enige vorm van overheidsbescherming (vergunningen, subsidies, patentrechten, wettelijke toetredingseisen etc.) in staat is om een monopolieposite te verwerven EN jaren lang achtereen te behouden, dan is dat een uitzonderlijk knappe prestatie. Het vereist jarenlang een welhaast perfecte bedrijfsvoering, zowel qua innovatie als het doen van de juiste investeringen op het juiste moment. Voorts dient men producten en diensten te leveren van een uitzonderlijk goede kwaliteit tegen een zeer scherpe prijs en ook dat dag in dag uit, jaar in jaar uit. Anders ontstaat er een gat voor een concurrent omdaar in te duiken. Mocht het bedrijf daar toe in staat zijn, dan verdient het daar m.i. respect voor. En als beloning daarvoor heeft het ook recht op die monopoliepositie.

  Het is dan aan anderen om te laten zien dat zij het beter kunnen.

 11. Leuk leuk.
  De dijken kwestie eerst maar:
  Beide aangedraagde oplossingen voor financiering en onderhoud van dijken zijn plausibel, en zo gaat het ook ten dele. Het probleem zit hem in de afhankelijkheid van je buurman. Wat het systeem ook is, als je buren in de polder niet meedragen in het onderhoud van het land, zal het gehele land onder water lopen. Soort freerider probleem. Ik vind het concept van de terp altijd wel een mooie fries anarchistische gedachte. De dijken zijn voor mij een voorbeeld dat collectiviteit en liberaal denken niet per se met elkaar in de clinch hoeven te liggen. Sleutelwoorden zijn vrijwilligheid en trust (van betaling, van niet freeriden)

  Dan nummer twee, de ‘publieke goederen’ en de historie.
  Ik ben het met je eens. Die zelfde dijken zijn er zelfs een voorbeeld van dat collectieve publieke voorzieningen prima winstgevend geexploiteerd kunnen worden. Het probleem is eigelijk eerder dat dat te makkelijk is. Als jij de dijken bezit, en je hebt er een exclusief eigendomsrecht op, dan geeft je dat de mogelijkheid iedere willekeurige prijs aan de bewoners van het laaggelegen land te vragen om ze droog te houden. Zij hebben geen ander alternatief (behalve de terp) als ze niet willen verhuizen. Verhuizen is een stap met behoorlijk grote transactiekosten (laten we maar niet beginnen over de overdrachtsbelasting, grr), zeker niet alleen financieel.
  Vergelijkbare situaties doen zich voor op allerlei markten waarvoor een ‘netwerk’ nodig is. Dat is ook de reden dat men tegenwoordig poogt netwerk en dienst te splitsen (met in de praktijk -om diverse redenen- vaak matig resultaat; NS/prorail). Door de noodzakelijkheid van de dienst, en de hoge transactiekosten is het erg lastig om waterleidingnetwerken, stroomnetwerken etcetera in een markt te laten gedijen. Niet omdat de markt niet goed is, maar omdat deze dingen marktmanipulatie mogelijk maken. Een aardig voorbeeld, dat volledig buiten overheidsbemoeienis valt (tenminste in het internationale) is Gazprom (oftewel Poetin).

 12. [10] Even beginnen met Hayek, want dat is makkelijker omdat hij meer aandacht aan ‘de markt’ als concept heeft besteed. Hayek nowhere suggeste that market failure is an apodictic impossibility; but he is surely on firm groun in arguing that it is in the unhampered operation of the market process itself that we have the best assurance of economic coordination. [de tekst is anticommunistisch van oorsprong, maar daarom niet minder relevant]. Hij heeft wetgeving nodig om de sterkste uitwassen van marktfalen tegen te gaan. Het doel van de markt is om de meest volledige kennis van wat mensen willen boven te halen, en om zo efficient mogelijk zo dicht mogelijk bij een niet rationeel te individualiseren summum bonum te komen. De markt dient om al our tacit, practical and inarticulate knowledge naar boven te halen. Dat proces wordt door een monopolie (het is irrelevant of het een staatsmonopolie of een commercieel monopolie is) verstoord, waardoor we niet dichter bij het utilitaire optimum kunnen komen.

  Rand ondertussen is lastiger (vooral ook omdat ik Atlas Shrugged heb uitgeleend). Zoals je zelf al opmerkt, is er geen twijfel over staatsmonopolies of over door de staat gecreerde / ondersteunde monopolies. Echter, mijns inziens is het haar bedoeling met de idiote Zuid Amerikaanse kopermaatschappij te laten zien dat het niet alleen de staat is die problemen oplevert. Deze mistige commerciele operatie handelt in een gebied waar schijnbaar vrijwel geen staat is (op het mexicaanse verhaal na). Het gedrag van Francesco laat zien dat zeer verstorend misbruik mogelijk is van deze ongecontroleerde koper monopolist. Het feit dat hij daarmee een bepaald hoger doel voor ogen heeft – het ondermijnen van staatsmonopolie en misbruik – doet daar wat mij betreft niets aan af. Het relevante punt is dat het mogelijk is. Natuurlijk is deze interpretatie van Rand niet conventioneel, en ongetwijfeld niet populair onder libertariers. Echter, conventionele argumenten maken saaie artikelen.

 13. [12] Pep,

  Inplaats van als een Schriftgeleerde
  allerlei verborgen betekenissen in
  "Atlas Shrugged" trachten te ontwaren
  (het lijkt de Kaballah wel) , kan je ook gewoon Rand haar non-fictie werk lezen, bijv "Capitalism, the unknown ideal" waarin wordt ingegaan op "monopolies" .

  In tegenstelling tot wat jij beweert,
  pleitte old Ayn allerminst voor overheidsingrijpen om particuliere monopolies te voorkomen.Integendeel , ze stelde (en mijns inziens correct)
  dat monopolies altijd het gevolg zijn
  van overheidsoptreden en dat de vrije markt de beste manier is om monopolies
  weg te werken.

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [12]"De markt dient om al our tacit, practical and inarticulate knowledge naar boven te halen. Dat proces wordt door een monopolie (het is irrelevant of het een staatsmonopolie of een commercieel monopolie is) verstoord, waardoor we niet dichter bij het utilitaire optimum kunnen komen."

  Als er geen sprake is van een door de staat gecreëerd monopolie is het monopolie dus een uitkomst van het marktproces. Oftewel onze "tacit, practical and inarticulate knowledge" is naar boven gehaald, en het resultaat is dat alle andere aanbieders gewogen zijn en te licht bevonden. Het is zodoende onzinnig om te beweren dat het een verstoring is van het marktproces.

  Daarbij, als één aanbieder te weinig is, hoeveel is dan wel voldoende, twee? Is ook nog niet erg veel, drie dan? Tien? Honderd? Wie zal het zeggen?

 15. Tja, dat is misschien het meest lastige: harde antwoorden en een duidelijk optimum kan ik je zo niet geven. Voor mij niet zo’n probleem: ik ben meer een aanhanger van Berlin en zijn value-pluralisme.
  Het grootste probleem van libertarisch denken, maar feitelijk van Westers denken in het algemeen, is de gedachte dat er een hoogste goed is, en een duidelijke weg die daarheen voert. In die zin zijn we nooit erg veel verder gekomen in ons denken in de afgelopen 2000 jaar. Op weg naar de libertarische hemel (of de christelijke, de communistische, de fascisitische of wat dan ook). De libertarische hemel is een vrij confortabel doel: zowel helder omschreven als in de praktijk niet haalbaar. Het nodigt uit tot simplistisch denken en grote frustratie. Echter, bij herhaling, daar hebben de communisten en christenen ook last van. Om even een toevoeging op de welbedoelde leesvoorstellen te geven: bekijk eens een willekeurig recent boekje van John Gray (Heresies of nog beter Post-liberalism), hij doet een goede poging liberaal denken uit de impasse van het bredere Westers denken te verlossen.

  Tot slot: Cincinnatus, natuurlijk heb je gelijk. Ik ben aan het rommelen met Rand en daar mag je kwaad om worden.

 16. [15] Pep,

  Hoezo kwaad ?? Hoe kom je er bij dat ik dat zou zijn ?

  Ik wijs je er enkel op dat als je weten wil wat Rand dacht
  over monopolies je niet moet zitten (in jouw woorden) "rommelen" met onconventionele interpretaties van een roman maar gewoon in helder Engels kunt lezen wat ze erover dacht in haar non-fictie werk en dat is zeker niet wat jij hierboven suggereerde.

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. Hoe libertarisch is het om eerst steeds Rand te raadplegen?
  Het lijkt wel of het hier om het evangelie van Rand gaat.
  En dan andere evangelie-volgers steeds maar afzeiken? Die zich tenminste wel op feiten i.p.v. verwachtingen baseren.
  En dan ook nog pochen op het ‘zelfstandig’ denken??
  Kwenie.
  Ik heb nooit iets van deze mevrouw gelezen, toch begrijp ik dat zij haar ervaringen onder het communisme heeft vergeleken met haar ervaringen in Amerika, en aldus de vervloekingen resp. de zegeningen heeft gezien, en gepoogd deze in een rationeel kader te plaatsen, aangezien zij blijkbaar niets wilde weten van een bovennatuurlijke wereld, die waarschijnlijk meer invloed heeft op ons bestaan dan zij wilde (?) inzien.

 18. Die dijken-kwestie is juist een voorbeeld van hoe een boven-alle- partijen-gestelde overheid de oplossing bracht d.m.v. wetten voor al die partijen.
  De twisten tussen Utrecht en Holland b.v. werden vaak veroorzaakt door afwateringsproblemen, waarbij Holland de afwatering voor Utrecht indien gewenst kon blokkeren, en Utrecht het water niet kwijt kon, wat tot tal van conflicten leidde.
  De Delta-werken b.v. hadden ook nooit alleen door de inwoners van Zeeland gerealiseerd kunnen worden. Ook hier was het een grotere, overkoepelende overheid, met meer financiele middelen, die deze werken mogelijk maakte.
  Misschien zijn Hollanders daarom wel zo vatbaar voor overkoepelende overheidsmaatregelen.

 19. [3]
  Dit is echt onzin.
  Want, ALLE partijen beschikken over de nieuwste middelen. Ook de overheid kan internet (mis)bruiken, evenals anti-overheid-gezinden.
  Dat de dissidente geschriften in de USSR onder sommigen (!!) zo aansloegen had eerder met de inhoud (!!) dan met de methode te maken.
  De Sovjet-overheid beschikte over dezelfde, en zelfs superieure middelen, om haar propaganda te verspreiden.
  Dissidenten-volgers werkten vaak met een eenvoudige type-machine en carbonpapier.
  Niettemin waren sommigen bereid vele uren te steken in het, met carbonpapier, overtypen van de dissidente schrijfsels. Zelfs overschrijven en uitdelen waren methoden die sterker bleken dan alle technisch volmaaktere overheidsmiddelen.
  Dit was uitsluitend aan de INHOUD (!!) van het geschrevene te danken.

 20. [18]
  Beek,

  Is dat ook niet met een paar "libertarische" grondregeltjes op te lossen? Als Holland de afwatering van Utrecht blokkeerde veroorzaakte ze neem ik aan een overtroming in Utrecht. Dat is volgens mij een daad van directe fysieke agressie tegen lijf en eigendom van de Utrechtenaren, en daarom gewoon verboden. Hoogstens zou je nog kunnen argumenteren dat wanneer de Hollanders zelf gevaar liepen, ze dit gevaar konden afwenden vanuit zelfverdediging.

 21. [15]"Tja, dat is misschien het meest lastige: harde antwoorden en een duidelijk optimum kan ik je zo niet geven. Voor mij niet zo’n probleem: ik ben meer een aanhanger van Berlin en zijn value-pluralisme."

  Ondanks dat value-pluralism ben je er anders wel heel zeker van dat één aanbieder te weinig is. Ik vind het leuk en aardig, maar als je op een gegeven moment in de markt in wilt grijpen (en dat wil ik niet maar jij wel) zul je toch een keus moeten maken, één, twee, tien, honderd of wat dan ook. Dan heb je niet zoveel aan dat value-pluralism.

  "Het grootste probleem van libertarisch denken, maar feitelijk van Westers denken in het algemeen, is de gedachte dat er een hoogste goed is, en een duidelijke weg die daarheen voert. (…) Op weg naar de libertarische hemel (of de christelijke, de communistische, de fascisitische of wat dan ook)."

  De oude truuk: communisme is een -isme, fascisme is een -isme, libertarisme is een -isme, dus is libertarisme net zoiets als communisme of fascisme maar dan anders. Dus heb ik geen argumenten meer nodig, hoef ik niet op de inhoud in te gaan, en hoef ik er vooral niet over na te denken.

  [18]"De Delta-werken b.v. hadden ook nooit alleen door de inwoners van Zeeland gerealiseerd kunnen worden."

  Ja en? Moeten ze daarom door de rest van Nederland gesubsidieerd worden?

 22. [19] … die werkellijk het punt mist dat dankzij nieuwe massale communicatietechnologien het uiteindelijk steeds een geheel ANDERE "ballgame" wordt. Stoorzenders zijn nu inmiddels immers ook waardeloos. Overigens het propaganda-ministerie van Milosevic was onder de eersten die internet ten eigen bate wildeaanwenden.

  Ooit van dit verhaaltje gehoord?
  http://www.parascope.com/ar
  Popular Science details for the first time the top-secret operation that provided U.S. intelligence with duplicates of sensitive Soviet papers. The story of the clandestine copying begins in the early 1960s, when Soviet diplomats stationed at their country’s embassy in Washington, D.C., enjoyed the best office equipment capitalism had to offer

 23. [20]
  Zo simpel?
  Graaf Floris V damde, met eigen middelen, de Hollandse Ijssel af, omdat hij de voordelen vond opwegen tegen de nadelen: meer getijdenwerking, waardoor bij eb vanuit de polder kon worden afgewaterd, waardoor de polder betere agrarische mogelijkheden kreeg.
  Nadelen waren dat bovenstrooms meer water door de Lek werd gevoerd, wat tot problemen in Utrecht kon leiden.
  Was het uitschakelen van deze graaf wellicht een libertarische oplossing?

 24. [22]
  Weten we nu meer over de strijd in Irak, dankzij internet?
  Vraag ik mij af.
  Wel kunnen we nu sneller particuliere berichtgeving uit dat gebied lezen: maar we kunnen dan zowel berichten lezen van voorstanders van Amerikaans ingrijpen, als berichten van tegenstanders.
  Snelheid is de enige winst. Maar de informatie blijft net zo divers en onoverzichtelijk, waarheidslievend, of leugenachtig eenzijdig, als in het pre-internet tijdperk.

 25. [17] Beek,

  Ik neem aan dat je het niet over mij hebt want zelf ben ik geen Randian of
  Objectivist (met kleine of grote o).
  Wel ben ik het inzake staatkunde en
  economie eens met Ayn en ook voor minarchie en laissez-faire capitalisme
  en waardeer wat zij heeft gedaan om deze visie te verdedigen en promoten maar in filosofisch opzicht heb ik grote reserves.

  Alleszins waren er naast Ayn Rand tal van anderen die (vanuit andere levensbeschouwelijke inhoek) ook kapitalisme en minarchie voorstonden en verdedigden.Het is me niet helemaal
  duidelijk waarom die (althans op deze site) minder aandacht krijgen dan Ayn Rand.Zo is er bijv Isabel Patterson,ongeveer 20 jaar ouder dan Ayn en ook groot verdedigster van individualisme, kapitalisme en limited
  government en een tijdlang mentor van Ayn (later kregen ze ruzie).Isabel
  was een getalenteerd schrijfster wier historische romans in de jaren ’20 en ’30 veel gelezen werden.Daarnaast verdedigde ook zij in non-fictie het kapitalisme (bijv haar boek "the god in the machine).
  Waarom Isabel veel minder wordt aangehaald dan Ayn en "capitalism day"
  niet op haar verjaardag wordt gevierd, is mij niet duidelijk.Misschien omdat Isabel een gelovige baptiste was of omdat zij geen entourage van kontlikkers (zoals Branden en Peikoff) om zich heen verzamelde ? Ik weet het niet.

  Groetz,

  Cincinnatus

 26. [25]"Waarom Isabel veel minder wordt aangehaald dan Ayn en "capitalism day"
  niet op haar verjaardag wordt gevierd, is mij niet duidelijk."

  Je hebt alle gelegenheid daar iets aan te doen, dus ik zou zeggen: leef je eigen uit…

 27. [21]
  Natuurlijk ben ik daar zeker van. Ben geen relativist. Zal er eens Schumpeter tegenaan gooien: "to realise the relative validity of one’s values and yet stand for them unflinchingly, is what distinguishes a civilised mand from a barbarian."

  Het heeft niet bijster veel met een afkeer van ‘isme’s’ te maken. En waarden pluralisme houd voor mij wel degelijk in dat het te preferen systeem liberaal is. De gedachte is dat menselijk leven onherroepelijk inhoud dat je moet kiezen tussen structureel onverenigbare absolute waarden. waarbij er noodzakelijk verlies optreedt. Liberalisme is de ideologie die het beste aansluit bij deze noodzaak tot kiezen; het bevordert persoonlijke autonomie, de sleutelvoorwaarde voor het maken van een goede onafhankelijke keuze.
  Echter, het is niet noodzakelijk zo dat value pluralism leidt tot een liberaal systeem, dat is sterk afhankelijk historische en lokale gronden.
  Je kunt het, zoals Furbank, vergelijken met de goden op de berg Olympus. Het geeft de complexiteit van de waarden van de wereld aan, erkent en waardeert vrijheid, stelt bovenal de noodzaak te kiezen (mythologie is er vol van), en deze keuzes zijn niet noodzakelijk voor vrijheid (liberalisme).

 28. [26] Martin,

  Ik wil in deze kolommen best es de
  schijnwerpers op Isabel Patterson richtten…bij deze :

  http://www.findarticles.com

  Maar daarmee is natuurlijk nog niet verklaard (en waar Beek achter vroeg) waarom Ayn zo populair is bij veel libertariërs terwijl lui die minstens even clever en belangrijk (gisteren bijv las ik nog over Leonard Read) zijn geweest, quasi-vergeten zijn.

  Groetz,

  Cincinnatus

 29. [23]
  Beek,

  Ik dacht niet direct aan regicide, of conticide of hoe dat bij een graaf ook heet. Ik bedoelde meer in de hypothetische situatie dat Holland en Utrecht een libertarisch\liberaal recht hadden, en de zaken via bijvoorbeeld arbitrage, of doordat de Utrechtenaren de Graaf konden aanklagen bij een Hollandse rechtbank, "libertarisch" (of gewoon met gezond verstand) konden oplossen.
  En ik nam even aan, zonder over mogelijk verdere nuances of andere oplossingen te filosoferen, laat staan een moordcommando op de Graaf los te laten, dat zo’n rechtbank een dergelijke indamming zou hebben verboden als dit onherroepelijk tot schade in Utrecht zou leiden.
  Maar misschien heb je wel de werkelijke reden van de moord van Gijsbrecht van Aemstel op Floris V ontdekt? 😉

Comments are closed.