Enkele weken voor de dag van het Kapitalisme had ik Hub aan de telefoon. Hij stelde voor om een speech te geven met de titel: Wat is Kapitalisme? Ik vond dat in eerste instantie volkomen absurd idee!
Kapitalisme uitleggen aan Libertariėrs? Is dat niet net zo overbodig als een speech houden ‘Wat zijn postzegels’ voor een vereniging van filatelisten? Maar na lang nadenken heb ik toch besloten om het te te doen en om te proberen er een eigen draai aan te geven. De lezing die hier dus volgt is gebaseerd op een persoonlijke visie. Ik heb niet de bedoeling om mijn visie aan anderen op te dringen en zal dan ook kritische vragen van harte verwelkomen.
Wat is eigenlijk kapitalisme? En hoe denken mensen over het kapitalisme?

Dit schreef de Oostenrijkse Econoom Ludwig von Mises:

“Niets is minder populair vandaag de dag dan de vrije mark economie oftewel het kapitalisme. Alles wat enigszins onbevredigend is in het leven schijnt de schuld te zijn van het kapitalisme.

De atheïsten houden het kapitalisme verantwoordelijk voor de voortdurende populariteit van het Christendom, maar in verschillende Pauselijke encyclieken lezen we dat het de schuld van het kapitalisme is dan het aantal ongelovigen groeit en dat de mensen tegenwoordig zondig zijn. De protestanten zijn even fel in hun veroordeling van het kapitalisme als zij het hebben over de kapitalistische hebzucht.

Pacifisten zien de oorlogen van onze tijd als een gevolg van het kapitalistisch imperialisme maar de fanatieke nationalisten in de vroege 20ste eeuw in Duitsland en Italië zagen het kapitalisme als de oorzaak van het bourgeois pacifisme dat is strijd was met de menselijke natuur en hielden het verantwoordelijk voor het verstoren van de onontkoombare wetten van de geschiedenis.

Christelijke predikers zien het kapitalisme als de oorzaak van lichtzinnigheid en het verstoren van de familie als een hechte eenheid terwijl de radicale socialisten het kapitalisme beschuldigen van het in stand houden van de traditionele familie.

En bijna iedereen is het er over eens dat het kapitalisme de schuld is van alle armoe in de wereld. Overigens vinden velen het schandalig dat het kapitalisme door zijn aard gemakkelijk voldoet aan de wensen van jong en oud en daarom leid tot een ordinair en overdadig materialisme. Deze tegenstrijdige beschuldigingen heffen elkaar op maar het blijft een feit dat er maar weinig mensen zijn die niet bereid zijn het kapitalisme te veroordelen”

Ludwig von Mises in Socialism in 1920

Wat is nu dit schijnbaar afschuwelijk, asociaal, materialistisch, ordinaire en platte sociaal-economisch systeem?

Hier is een definitie uit het woordenboek:

“Stelsel waarbij de productie middelen ed. door particulieren of door particuliere instellingen worden beheerd.”

Wat zien we als we ons een kapitalistisch systeem voorstellen?
We zien dan mensen handel drijven, bezit verwerven, mensen die volgens hun eigen oordeel kapitaal investeren, werkgevers die mensen aannemen om werk te doen, mensen die kapitaal goederen kopen en verkopen, speculanten die aandelen verwerven en weer van de hand doen als ze het uitkomt, mensen die internationale handel drijven en gebouwen, woningen en fabrieken die verkocht en gekocht worden door eigenaren.

Wat is de achterliggende gedachte achter al die activiteiten? Wat voor rechtsstelsel maakt dit mogelijk?

Dat kan alleen in een rechtsstelsel dat individuele rechten, inclusief het recht op bezit, als een absoluut gerespecteerd.

Dat is de meest essentiële definitie van het kapitalisme. En het is de meest essentiële, omdat het alle andere aspecten van het kapitalisme verklaart. Alleen in een samenleving waar individuele rechten als een absoluut gerespecteerd worden kunnen mensen ongehinderd bezit verwerven. Dat maakt investeringen mogelijk, Het vrij het aannemen en ontslaan van personeel, de internationale handel, het verhandelen van kapitaal goederen of beurs speculatie.

Alleen een samenleving met een rechtstelsel die die individuele rechten respecteert maakt de eerder genoemde activiteiten mogelijk.

Waarom moeten dan individuele rechten als een absoluut worden beschermd? Een van de vele belangrijke reden is omdat dit het rechtsstelsel betrouwbaar en voorspelbaar maakt. Als het niet duidelijk is dat bepaalde handelingen over een jaar of twee verboden zijn schept dit een onzeker klimaat voor grote investeringen en de economische plannen van ondernemers.

De mens is het rationele dier. We hebben geen slagtanden of klauwen. Wij moeten overleven door ons verstand te gebruiken. Maar wij kunnen alleen maar een toekomst plannen in een stabiele leefomgeving. Dat wordt anders als de wetten van die leefomgeving constant veranderen.

Voor een stabiel en welvarende vrije mark economie is dus een grote mate van voorspelbaarheid en rust nodig. Zonder abrupte veranderingen in de rechtspraak. En dat was ook de oorspronkelijke bedoeling van de Westerse rechtspraak. In de verlichting eiste de individualistische filosofen een codificatie [het openbaar maken] van de geldende wetten zodat de bevolking van te voren op de hoogte was van wat wel en niet strafbaar was. Tot die tijd was de letter van de wet alleen bekend bij mensen die er via hun vak mee te maken hadden.

Helaas is de wetgeving op dit moment alles behalve stabiel en voorspelbaar. De wet is constant aan verandering onderhevig en het aantal wetten, zeker op economisch gebied, groeit iedere maand gestaag. Wat is er mis gegaan?

Ik denk dat de meeste van onze lezers dat wel weten. Het is eenvoudig weg niet gelukt om een samenleving te krijgen waarbij individuele rechten gerespecteerd werden. Dat kan namelijk alleen als de staat geen interventie pleegt in de economie.

Zo’n samenleving staat bekend onder vele namen maar de meest bekende zijn de nachtwakerstaat en het Laisser-faire kapitalisme. Dit is het ideaal van de non-interventie staat. Meestal wordt verwezen naar de rol van de staat in de 19de eeuw.

Maar hoe ‘non-interventie’ was de staat in de 19de eeuw eigenlijk? Laten we eens naar de Engelse situatie kijken.

In het Engeland van na 1815 dus vlak na de oorlog tegen Napoleon, werd er belasting geheven op het hout waarmee woningen gebouwd werd. En de van oorsprong Nederlandse koning Willem de III de besloot in 1696 belasting te heffen op de omvang van ramen in woningen. Die wetgeving was nog volop van kracht toen de industriële revolutie in 1850 tot wasdom kwam. Dat was de reden dat de alom bekritiseerde arbeiders woningen zulke kleine ramen hadden. Dit verteld ons de econoom T.S. Ashton in het boek Capitalism and the Historians. We hebben het hier dus over een interventie staat in 1850! Die een wetgeving hanteert uit 1696!! En dat in het zogenaamde kapitalistische Engeland van de 19de eeuw

Het land dat bekend zou staan om zijn non-interventie beleid. Was de situatie anders op het continent?

Nee. In het boek “Het verloren vaderland” van, K. van Overmeire komen we het volgende citaat tegen:

“In 1823 richt G.M. Roentgen te Rotterdam de Nederlandse Stoomvaart Maatschappij op. Ter ondersteuning krijgt Roentgen 738.000 Gulden uit het zogenaamde nijverheidsfons [Een fons gesticht door Willem I en betaald uit overheids middelen] . Dit is op 12 Juli 1821 opgericht en wil door de aankoop van vennootschap aandelen steun geven aan waardevolle initiatieven. …

…Willem I verstrekt toelagen aan verschillende uitvinders en ondernemers. Er komt een afbeelding van Willem en een bekende industrieel met daarbij de tekst:

“Ga onbevreesd door met uw grote ondernemingen en besef dat de koning der Nederlanden altijd geld beschikbaar heeft ten gunste van de industrie”

Dan wordt in 1822 het zogenaamde Amortisatiesyndicaat gecreëerd. Het is een fusie van de in 1814 gestichte amortisatiekas en het syndicaat der Nederlanden. Deze instituten waren opgericht om de lasten van de staatschuld te verlichten. Dat gebeurt ondermeer door de zogenaamde tiërcering. Waarbij slechts een derde van de staatschuld wordt betaald. Het overblijvende twee derde deel vormt dan uitgestelde schuld en draagt geen rente. Het nieuw opgerichte Amortisatiesyndicaat valt buiten het toezicht van de
Staten-Generaal. Een belangrijk deel van de staatsfinanciën wordt dus onttrokken aan de controle van het parlement waardoor Willem de door hem gewenste bewegingsvrijheid krijgt voor de manipulaties en speculaties die hij nodig acht om het economisch leven in Nederland te stimuleren.”

Zo ver over een mogelijke non-interventie staat in de 19de eeuw van Nederland!

Ja, maar zult u nu denken; dat was in Europa, in Amerika was het wel anders, daar bemoeide zich de staat niet met het economisch en intellectuele leven van haar burgers.

Mensen die dat zeggen hebben nog nooit gehoord van de Alien and Sedition act.

De Alien and Sedition act wordt op 14 Juli 1798 aangenomen in de Amerikaanse congres. John Addams is op dat moment president.
En de federalisten van Adams hebben een meerderheid in het congres.
De Alien and Sedition act was gericht tegen de Jeffersonions die de anti federalisten zijn en met name tegen Jefferson zelf die op dat moment vice-president is. In die tijd was het gebruikelijk dat de vice-president uit de andere partij gekozen werd dan de president

Door De Alien and Sedition act werdt het illegaal om de centrale overheid te bekritiseren. En dat in 1798. 22 jaar na 1776 de stichting van de Verenigde Staten van Amerika. Hoelang duurt het voor een minimale staat gaat groeien in macht en invloed? Blijkbaar niet lang.

Blijf de overheidsinterventie beperkt tot de alien and sedition act?

Nee.

We vinden meer in het boek “The myth of the robber barons” van Burton W. Folsom, Jr.

Hij schrijft:

“Ieder school kind wordt geleerd dat Rober Fulton de eerste Amerikaan was die een stoomboot bouwde en bestuurde op de wateren van New York. Toen zijn stoomboot The Clermont in 1807 met een snelheid van 4 miles tegen de stroom op op de Hudson rivier stoomde opende dat nieuwe mogelijkheden in het transport, de marketing en de stedenbouw. Wat echter zelden verteld wordt is dat Fulton een door de staat verleend en gehandhaafd monopolie bezat!”

In 1807!

Ook de spoorwegen die dwars door de VS gingen van de Union en de Central Pacific en gereed waren op 10 Mei 1869 werden door de Amerikaanse overheid gesubsidieerd.

Waar is nu die mythische non-interventie staat? Wat we hier zien is precies het systeem dat de socialisten, mijn inziens, terecht bekritiseren. Een systeem waarin de staat belasting geld geeft aan grote bedrijven en politiek invloedrijke zakenmensen!

Maar is dat Kapitalisme?

Nee! Het systeem wat ik zo net aan de hand van empirische gegevens beschreven heb is geen kapitalisme maar corporatisme. Wie nu denkt dat het begrip corporatisme is afgeleid van corporatie als in ‘bedrijf’ heeft het mis. Het begrip corporatisme komt van het Latijnse corpus of lichaam. In een corporatistische samenleving zijn er zogenaamde lichamen van bestuur waar vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen vertegenwoordigd zijn.

Klinkt bekend niet? Dat moet ook wel want in Nederland hanteren we ook een corporatistisch model. Al wordt dat om tactische redenen het poldermodel genoemd. Want het corporatisme is eigenlijk het sociaal-economisch systeem van het fascisme. We hebben dus in Nederland het economisch systeem van een fascistische staat. En omdat veel mensen denken dat we in Nederland een kapitalistisch beleid voeren is het misverstand ontstaan dat het kapitalisme dicht bij het fascisme staat. En voor een deel hebben de klassiek liberalen daar schuld aan.

Door de non-interventie staat als ideaal te belijden houden zij een idee in stand dat volkomen van de realiteit los geweekt is. We hebben namelijk gezien dat een dergelijke non-interventie staat nooit heeft bestaan. En ik heb bewust voorbeelden genomen van landen, Engeland, Nederland en de Verenigde Staten, die bekend zouden moeten staan als voorbeelden van het non-interventie beleid. Maar wat blijkt als we dit ideaal tegen het koude daglicht van de realiteit houden?

Dat de non-interventie staat een utopie is!

Niet alleen op basis van empirische informatie maar ook logischer wijs.
Een staat is per definitie een actief en groeiend instituut. Wat zou de functie van een staat kunnen zijn als ze geen interventie in het leven van de burgers mag plegen? De staat is het wezen en de essentie van interventie. Het is haar enige doel en bestaansrecht. Een non-interventie staat is een term die zichzelf tegenspreekt!

De vrije markt en de staat zijn twee tegenpolen die elkaar noodzakelijkerwijs uitsluiten! Wie een vrije markt wil stichten met een minimale staat zal noodzakelijk met een corporatistisch systeem eindigen.

Als er een staat in een samenleving aanwezig is zal de controle en macht van die staat, de ultieme prijs zijn voor communisten, fascisten, politieke industriëlen, pressie, lobby en actie groepen, en ander gespuis dat op de kosten van de bevolking wil leven.

En hier komen we bij een werkelijk fascinerende paradox.

Op het eerste gezicht zijn het de voorstanders van een staatloze vrije markt samenleving die onpraktisch en utopisch bezig zijn, maar als het het karakter van de staat aan de hand van historische gegevens analyseren en onze logica op dit verwerpelijke instituut loslaten blijkt dat het de aanhangers van de non-interventie staat zijn die een onpraktisch, utopisch en van alle realiteitszin gespeend idee aanhangen.

Een kapitalistische samenleving is exact hetzelfde als een staatloze vrije markt samenleving. Alleen in een dergelijk samenleving kunnen individuele rechten, inclusief het recht op privé bezit, als een absoluut worden gerespecteerd. Niets meer niets minder.

Hoe eerder we beseffen dat de aanwezigheid van de staat het einde signaleert van het streven naar een kapitalistische samenleving, en het begin van een corporatistisch dwangstaat, hoe eerder we kunnen werken naar een samenleving waar het streven naar geluk, vrede, vrijheid en rijkdom van ieder individu ten volle gerespecteerd zal worden.

Dank uw wel!

44 REACTIES

 1. Henri is barking up the WRONG tree … hij heeft totaal geen enkel idee wat in werrekellukheid "kapitaal" wel is. Terwijl het op op z’n simpelst als volgt te definieren is:

  Kapitaal is … ALLES wat je produceert maar NIET consummeert, en waardoor en waarmee je als gevolg leuke en nuttige dingen mee kunt doen. Kapitaal en kapitalisme zijn dus afhankelijk van de creatie en aanwezigheid van … SURPLUS … en het gebruik ervan teneinde nog MEER surplus te genereren …

  Onder sjosjialistische herverdeling stelsels resulteerd echter elke surplus in een DEFICIET, oftewel een TE KORT, wat weer een reden is om de (nog) productieven) verder uit te knijpen … Want er wordt per definitie steed over-geconsumeert …

  Het is DAAROM, en niet anders, dat rijken steeds rijker worden en armen alsmaar armer …

  End of speech …

 2. Klassiekerrrrrrrrrrr!

  Een mooi antwoord op de veel voorkomende vraag waarom (klassiek) liberalen en libertariers het steeds hebben over economische vrijheid wanneer ze algemene vrijheid bedoelen: De vrijheid om jouw kapitaal, dus je productiemiddelen, in te zetten zoals jij het zelf wil is de basis van alle vrijheden. Je eigen leven, lichaam en vruchten van je arbeid zijn de primaire productiemiddelen. Financieel kapitaal, natuur, arbeid (heb je je lichaam voor nodig en dus de vrije beschikking hierover) en informatie komen later pas.

  Mooi artikel, Henri!

  Krijn

 3. [1] ACP,

  Een op zichzelf correct en juist betoog….alleen
  niet relevant als reaktie op Henri’s betoog.

  Jij bent als een jongetje van 5 jaar dat net heeft geleerd dat 1+1=2 om
  vervolgens wanneer ie anderen hoort
  praten over worteltrekking en differentiaalrekenen luid te loelen :

  "Jullie are barking up the WRONG tree … jullie hebben totaal geen enkel idee wat werrekellukheid "wiskunde " wel is. Terwijl het op op z’n simpelst als volgt te definieren is:1+1=2"

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. Henri,

  Ik begrijp dat je zegt dat een volslagen overheidsvrije staat met slechts een enkel principe -het vrije markt principe-, jou ideale staatsvorm is. Alhoewel ik veel van je betoog over wil nemen zie ik toch ook krachtige manco’s. Een van de belangrijkste hier van is naar mijn idee de volgende:

  Kapitalisme is een systeem, beslist niet het slechtst denkbare, maar het is en blijft een systeem. Een wiskundig systeem. Een mens is ook een systeem, edoch niet wiskundig. De mens heeft immers emoties welke inherent aan het menselijk systeem zijn. Een van deze emoties is agressie. Agressievelingen zouden kunnen besluiten jou je bezit afhandig te maken op een minder fraaie manier.

  Dan zeg jij natuurlijk dat je jezelf dan zal moeten kunnen verdedigen met alle denkbare middelen. Dit impliceert echter wel dat de meest kapitaalkrachtige bezitter het grootste verdedigingsleger zal kunnen inhuren. Op een of andere manier doet dit me toch denken aan de middeleeuwse kasteelheer met zijn huursoldaten.

  En is dit historisch gegeven nu niet juist het startpunt geweest van Kbouter Wouter met zijn ‘verzorgingsstaat’? 😕

 5. [2] Zoals gezegd … Vrijheid is wat wat je nog van over hebt, en uiteindelijk van weet over te uden … nadat je moeder je heeft uitgescheten …

  OPZETTELIJK CRU en GROF … misschien dat het dan ooit tot de BOTTE hersenen doordringt … En dan komt het zogenenaamde Libertarisme met de zoveelste en geheel verwaterde interpretatie daar van …

  En Henri heeft het maar steeds over (ongewenste) staatsbemoeienis … wat ook zuiver een crock-o-shitt is. Want het enige wat de staat wil is om een graantje mee te pikken, of om (in shitsjialistische samenlevingen) het toe te eigenen. En dat kan zoveel in het voordeel als nadeel van het kapitalisme zijn, maar dat overigens ALTIJD resulteerd in productiviteitsdaling.

  Henri heeft hier (vergeefs) geprobeert om "kapitalisme" in een politiek context te vatten, maar weet duidelijk NIET wat kapitalisme nu werkelijk is … laat staan hoe en wat je ermee doet …

  En de libertariaanse ahterban hem maar klakkeloos toejuichen …

 6. [4]

  … die duidelijk een deficiet heeft aan intellectueel kapitaal, of die het nog nooit bewust heeft weten op te bouwen, laat staan daar gebruik van zou weten te maken …. Laat mij het een beetje anders zeggen …

  En nu probeert Henri het kapitalisme te verklaren binnen het denkvermogen van Libertariers … Helaas heeft hij geen flauw idee wat kapitalisme in werkelijkheid is … zodat het op niets uitloopt …

  That’s all I said … maar CinCin maakt er sommetjes van …

 7. Henri schreef: “in Nederland hanteren we ook een corporatistisch model. Al wordt dat om tactische redenen het poldermodel genoemd. Want het corporatisme is eigenlijk het sociaal-economisch systeem van het fascisme. We hebben dus in Nederland het economisch systeem van een fascistische staat. En omdat veel mensen denken dat we in Nederland een kapitalistisch beleid voeren is het misverstand ontstaan dat het kapitalisme dicht bij het fascisme staat.”

  Toch hebben beiden veel elementen gemeen.

  Het fascistische wereldbeeld gaat uit van een sterke hiërarchie en onderlinge strijd die door de natuur is gegeven. De sterkste komt in de strijd om het voortbestaan vanzelf bovendrijven. Dat geldt ook voor staten (de organisatorische eenheid van een volk). Dat vinden fascisten dan ook gelijk de beste en kennen er de meest nobele motieven en de hoogste beschaving aan toe. Zo onderscheidden de nazis o.a. “Ãœbermenschen” en “Untermenschen” die ook moreel verschillend waren en die je dus verschillend kon behandelen.

  Het fascisme trekt die morele hiërarchie nog verder door en gaat er van uit dat het geheel méér is dan de som van de delen. Dat betekent, dat de staat meer is dan de groep individuen waaruit zij bestaat. Die synergie moet beschermd worden, omdat volgens fascisten de staat, als hoogste belichaming van alle individuen samen, meer kan bereiken in de strijd om het bestaan (tegenover andere staten) dan een enkel individu of groepje van individuen. De staat is er dan ook niet om de individuele burgers te dienen, maar omgekeerd: de burgers staan ten dienste van de staat. Sterker nog, de staat is het levensdoel van de burger.

  In een fascistische maatschappij worden enerzijds eenheid en samenwerking ten dienste van de staat gepropageerd, maar tevens wordt er een sterk competitief element toegelaten. Dat komt, omdat de fascistische doctrine ervan uitgaat dat altijd de beste komt bovendrijven. Door binnen en tussen staatsorganisaties concurrentie te bevorderen versterkt de staat zich automatisch.

  Dit is fundamenteel anders dan bij het communisme waarbij men juist van bovenaf oplegt wat het beste is. Waar het communisme overgereguleerd is, is het bij het fascisme, binnen de door de staat aangegeven kaders, juist tamelijk vrij (nazi-Duitsland was in dit opzicht zelfs buitengewoon rommelig, zie bijv. The Nazi State: Machine or Morass? http://www.historybookshop…. )

  Ambitieuze mensen die in staat zijn iets tot stand te brengen krijgen binnen een fascistische maatschappij en diens organisaties alle kansen.

  Fascism should more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power.
  ~ Benito Mussolini

 8. Dat corporatisme, waarbij gevestigde bedrijven hun markten beschermen met behulp van overheidsregulering, heeft het kapitalisme een erg slechte naam gegeven.

  Corporatisme komt overal voor en is van alle tijden. De uitbuiting van 19e eeuwse fabrieksarbeiders was er bijv. een gevolg van (de eerste parlementaire enquête uit 1887 over de kinderarbeid in NL gaat hier diep op in). Immers, bij ongebreidelde concurrentie ga je gewoon naar een ander en valt er helemaal niets uit te buiten.

  Ook het moderne protectionisme van de grote handelsblokken (VS en EU) en hun landbouwsubsidies komt er uit voort, met alle desastreuze gevolgen voor de voedselproductie in de ontwikkelingslanden.

  Armoede en ellende in die landen wordt verder nog versterkt door hun corrupte regeringen die de markt afschermen voor de concurrenten van hun kapitalistische vriendjes met hun sweatshops.

  In dit verband is de speelfilm "Tucker, A Man and His Dream" uit 1988 een aanrader (een waargebeurd verhaal waarin een kleine maar innovatieve Amerikaanse autobouwer het moet opnemen tegen de gevestigde grote autobedrijven en hun overheidsbescherming).

 9. Leerzaam artikel van Henri en interessante bijdragen van Peter de Jong. (Speedy?)

 10. Het enige zwakke punt in het betoog dat ik ben tegengekomen is: Hoe institutionaliseer je individueel recht zonder een staat?

  Ik geloof niet dat de mens in een Hobbesiaanse natuurstaat zal vervallen zonder een overheid om ze in het gareel te houden, maar rechten zonder waarborg zijn niets waard.

  Kapitaal is pas iets waard zodra je het kan aanwenden voor transacties. Wat niet genoteerd staat is waardeloos. Daar zijn accountants en banken voor nodig en deze mensen moet je uiteraard aansprakelijk kunnen stellen.

  De rust en zekerheid die kapitaalbezitters nodig hebben moet volgens mij uiteindelijk toch gegarandeerd worden door een staat met objectieve rechtspraak.

 11. Onze H.Vader de Paus veroordeelt niet het kapitalisme, maar het ongebereidelde kapitalisme!
  We leven in een verrotte sam,enleving, dat weten we allemaal.
  Dat is niet alleen de schuld van onze politieke systemen(welke het ook is), maar zeker ook van ons allemaal.
  Ik denk zelf dat deze smaenleving aan zijn einde loopt(hooguit 15 jaar nog).
  Eerst moet er iets verschrikkelijks gebeuren(3de WO)totdat de mensen tot inkeer komen en iets gdoeds opbouwen.
  Economie mag zeker liberaal zijn, maar ben niet eens met alle ‘vrijheden’.

 12. Die Ha Vader moet meer dan wie ook begrijpen dat hij (Hij?) voor economisch onrecht en ongebreideld materialisme niet het kapitalisme moet blameren, zelfs niet het materialisme (lang niet alle kapitalisten zijn materialisten), maar de individuele mens. Die kan heel immoreel handelen en dat heeft zo zijn gevolgen met eventueel slachtoffers.

 13. [13] Daar heb je volgens mij redelijk de kern te pakken van alle protesten vn kerken, do-gooders, socialisten, sociaal democraten en ander politiek correct volk: De individuele mens heeft -volgens hen- allemaal nare kantjes en is een onbetrouwbaar emotioneel reagerend egoistisch stuk vreten. Je kunt mensen niet zelfstandig op laten treden, maar moet ze van de wieg tot het graf aan hun handje mee nemen anders zijn ze niet lief tegen elkaar. Als er namelijk eentje wint moet een ander verliezen en dat is NIET EERLIJK!!!

  Kapitalisme en Liberalisme stelt dat iemand ZELF verantwoordelijk is voor zijn doen en laten en voor zijn eigen winnen en verliezen. Iemands eigen resultaten zijn zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus ook wanneer iemand met opzet bot en cru is. Moet ie lekker zelf weten.

 14. [14] "Dus ook wanneer iemand met opzet bot en cru is. Moet ie lekker zelf weten""

  Door de sterkere sociale controle en sociale cohesie zullen de a-socialen verbaal flink op hun donder krijgen en in het gareel gehouden worden door vrienden, familie en buurtgenoten. Luisteren ze nog niet, dan is het devies "opzouten!" met sociale uitsluiting als gevolg. En aangezien niemand graag buitengesloten wordt, omdat hij de ander nu eenmaal nodig heeft om zijn eigen belangen na te kunnen streven, zal een dergelijk beleid er toe leiden dat verreweg het grootste deel van de mensen zich ‘normaal’ gedraagt.

 15. Goed en interessant betoog. En ik vond geschiedenis altijd al een leuk vak. 😉

 16. [1]
  ACP,

  In wat voor zin zegt Henri Serton iets anders dan? Dat jij het hebt over een surplus (van geld om te investeren neem ik aan?) hebt, verandert er toch niets aan dat die surplus, om te kunnen produceren, de vorm aanneemt van productiemiddelen en mensen die vrij handelen? Anders kan je een communistisch planeconomie ook wel kapitalistisch noemen, mits er een "surplus" is, en er wordt geproduceerd.

 17. Ik wil bij deze Krijn. ikkenie, Bud en Owl bedanken voor hun complimenten. Dat werkt motiverend 🙂

  En Peter de Jong, Cincinnatus en Dirty Harry om hun goede inzichten en een goed begrip van wat mijn artikel nog meer veronderstelt.

  Inderdaad Peter met het corporatisme als economische basis is de sprong naar een volledige fascistische staat snel gemaakt. Daar heb je helemaal gelijk in. En dat is ook wat ik steeds meer om me heen zie:

  Een steeds agressiever interventie beleid binnen Nederland en een steeds agressiever Nederlands interventie beleid in het buitenland.

  Dirty Harry heeft heel goed in de gaten dat sociale uitsluiting een belangrijk middel zal zijn om a-socialen tot de orde te roepen in een vrije samenleving. Goed gezien Harry! 🙂

  Sander en Roel hier is wat info voor jullie:

  http://en.wikipedia.org/wik

  Het is geenszins volledig en dus als jullie meer vragen hebben raad ik je aan om de literatuurlijst te bestuderen of anders eens naar een bijeenkomst te komen of een van de lezingen die ik geef.

  Jullie mogen me dan de oren van het hoofd vragen.

  Enne… Cincinnatus… je bent een van de kroonjuwelen van deze site!

 18. [7] ….die pretenteert succesvol zakenman en uitvinder te zijn maar
  blijkbaar geen aandacht genoeg krijgt en dus maar beetje rzie komt maken op een forumpje….of niet soms, Ronald ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 19. [1] [6] [7] … die in de drie gerefereerde gevallen maar wat zit te blaffen en te schelden zonder zelf aan te tonen waarvan Henri ‘geen idee’ zou hebben, of bewijs te leveren van zijn eigen ‘surplus aan intellectueel kapitaal’ (getuige onder meer de vele spel- en denkfouten).

  Wat is hemelsnaam is ‘het denkvermogen van de Libertariër"? Is dit een nieuwe soort die zich onderscheid door een hoger of lager denkvermogen, of een denkvermogen dat zich anderszins van het denkvermogen van de ‘gewone’ mens onderscheidt? Kunnen we eigenlijk nog wel van een mens spreken, of is het een "übermensch"?

  Even de puntje op de i:

  definitie kapitalisme: "een politiek-economisch systeem dat onder andere gekenmerkt wordt door het private bezit van de productiemiddelen (zoals: machines, grond, gebouwen en grondstoffen). Zij die deze middelen bezitten mogen, volgens de kapitalistische visie, ook de vrucht van deze middelen hun eigendom noemen."
  definitie libertarisme: "een filosofie gebaseerd op het principe dat ieder individu de vrijheid heeft van handelen zolng hij de vrijhed van andere respecteert. Meestal wordt door libertariërs aangenomen dat daaruit volgt dat niemand dwang mag initiëren, hetgeen zij defniëren als het gebruik van fysiek geweld, het potentieel gebruik van fysiek geweld (dreiging) of het gebruik van list met als doel individuen te verhinderen om vrije gebruik van hun persoon of eigendom te hebben"

  Afgezien van wat mogelijke nuances is dat hetgene waar we (en Henri in de eerste plaats) het over hebben. Als we het daar niet over eens zijn dan hebben we een semantische discussie en heeft geen verdere communicatie zin tot we het er wel over eens zijn.

  Maar in geen geval heeft Henri geprobeerd (met d) het kapitalisme te verklaren, laat staan in een politieke context (het kapitalisme is politiek) en resulteert (met t) zijn betoog niet een daling van het intellectueel kapitaal, wel integendeel. Henri heeft een persoonlijke visie gegeven en die is bijzonder interessant (Karma!). Punt uit.

  ACP, probeer eens niet te schrijven alsof je een hele fles whisky achterover gekapt heb en, vooral, don’t be such a loose cannon.

  Definitie van een loose cannon: iemand die door onverantwoord of roekeloos gedrag (hetzij gewild on ongewild) de groep waartoe hij behoort in gevaar brengt.

 20. [17]

  Welnu Owl … heeeel eenvoudig omdat Henri begint met het op te somen van wat anderen ervan v-i-n-d-e-n, en NIET van wat het is, of zij begrijpen wat het is . De atheisten, de garrisstelijken, de Pacifisten, de Libertariers … noem maar op. En dan noemt Henri,omwille van zijn eigen "geloofwaardigheid", ook nog wat bepaalde indivuen ( die allen werrekeluk geen kaas van kapitalisme hebben gegeten) ook nog wat zij ervan denken …

  Dan zegt tie op"deskundige" manier …

  "" … Wat zien we als we ons een kapitalistisch systeem voorstellen?
  We zien dan mensen handel drijven, bezit verwerven, mensen die volgens hun eigen oordeel kapitaal investeren, werkgevers die mensen aannemen om werk te doen, mensen die kapitaal goederen kopen en verkopen, speculanten die aandelen verwerven en weer van de hand doen als ze het uitkomt, mensen die internationale handel drijven en gebouwen, woningen en fabrieken die verkocht en gekocht worden door eigenaren. ""

  Terwijl dat slechts de meest zichtbare verschijnselen zijn, en NIET de essentie, laat staan de aard en structuur ervan ( waarvan hij dan des duidelijker geen eene ruk van af weet …), en begint hij over het (rechten)stelsel wat dat allemaal "mogelijk" zou maken.. Hij benadert "kapitaal" dus niet van uit het fenomeen en mechanisme genaamd … kapitaal en kapitalisme, maar vanuit secundaire en tertiaire bijkomstigheden zowel als op basis van trivia en noemt dat een verhandeling over "kapitalisme" …

  Over wat kapitalilisme is heeft Henri helaas NIKS gezegd, laat staan over de aard ervan en hoe het werkt of het effect op de mensheid . Maar misschien is dat voor de Libertariers hier al meeeer dan genoeg …

 21. [20]

  LFoD: … definitie kapitalisme: "een politiek-economisch systeem dat onder andere gekenmerkt wordt door het private bezit van de productiemiddelen (zoals: machines, grond, gebouwen en grondstoffen). Zij die deze middelen bezitten mogen, volgens de kapitalistische visie, ook de vrucht van deze middelen hun eigendom noemen.
  ================================
  ACP: … Ya … yaaa … in achterstandslanden is elke blanke tourist ook letterlijk de verpersoonlijking van het "kapitaal en kapitalisme". Nadere omschrijving is niet nodig, noch is het gewenst. Zo is bovenstaande nauwelijks een een MBO definitie …
  LFoD: … definitie libertarisme: "een filosofie gebaseerd op het principe dat ieder individu de vrijheid heeft van handelen zolng hij de vrijhed van andere respecteert. Meestal wordt door libertariërs aangenomen dat daaruit volgt dat niemand dwang mag initiëren, hetgeen zij defniëren als het gebruik van fysiek geweld, het potentieel gebruik van fysiek geweld (dreiging) of het gebruik van list met als doel individuen te verhinderen om vrije gebruik van hun persoon of eigendom te hebben"
  ================================
  ACP: … Ik droom … dat ik droom … Libetarisme is dus niets anders dan zuiver een FANTASIE … met nul-comma-nul probabiliteit dat er ooooit wat van kan komen …

 22. Even een RELEVANTE OPMERKING ….

  Ik post hier … NIET om proberen Libertariers ergens van te overtuigen … daar koester ik geen enkele hoop voor.

  Wel voor lieden die de mogelijkheid nog open houden of wat nieuwsgierig zijn t.a.v eventuele merites van het zogenaamde Libertarisme ….

  Zulks, vooral wat betreft de hournalisten en columnisten, de beleidslieden en dektankers, de politiek ge-engageerden zowel als de … gedanken polizei …. Kortom wat de Postma Possie al een aantal jaren doet

  Wladi de forumdoder (http://www.vrijspreker.nl/b…)

 23. [25] Doun wie, en zeker astie net zoveel nonsense uitkraamt als men dat hier doet, en ondanks dat je daar om elk wissjewasje geband kan worden … Maar dat zien we dan wel …

 24. [25]

  Dat beb ik nu nader onderzocht … Helaas is die Breedveld, volgens mij, niets anders dan een ordinaire control freak. Zoals de meeste Nederlanders dus, doodsbang als zij zijn dat de zeer weinige persoonlijk autonomie dat zij nog hebben … tussen de vingers glippen. Om precies te zijn:

  Eerstens komt er een opinie-assaytje. De laatste over D66, eene Pechthold en Lousewies. Mag men (op wat daar staat) per e-mail "reageren" … Wat is DAT voor flauwekul? Niks geen instant feed-back, laat staan ongecensuurd en voor iedereen zichtbare reacties. Waar men verder op kan ingaan. Maar waardoor Breedveld niet langer het middenpunt van is …

  Tweedens, Breedveld heeft daarmee bijvoorbaat het "onderwerp" afgewogen, verpakt en gelabelleerd. Terwijl als men wat over D66 zegt, het in feite NIET over D66 gaat maar over een VULGAIR Nederlandse pseudo-politieke stelsel dat mijlem stinkt. Waar de D66 probeert een graantje mee te pikken. Hoe kunnen zij … an sich … dan belangrijk genoeg zijn, laat staan een eventuele nasjionale issue waarover serieus "gediscussieerd" dient te worden. Maar DAAR wil Breedveld niks van weten.

  Derdens, is "Frontaal Naakt" dus zoals gesteld helemaal GEEN discussiesait, maar slechts het eng voortuintje met uihangbordje van een Peter Breedveld, die wat mij betreft persoonlijk duidelijk geen enkele overzicht heeft, laat staan inzicht van hoe de macht hier werkelijk is in mekaar zit en functioneert.

  Ten vierde, Peter Breedveld heeft het slechts over zijn persoonlijke politieke AAMBEIEN … omdat tie weinig anders weet. Laat tie er zelf op zitten …

 25. [27]
  Mee eens. Die site heeft een hoog stamkroeggehalte, waar alles om mister Breedveld draait, de ‘gevierde’ uitbater.
  Werkelijk stinkend van de zelfingenomenheid en de zelfgenoegzaamheid.
  En vaak uitermate kinderachtig in de pogingen tot provocatie om aldus de flinke onafhankelijke jongen uit te hangen.

 26. [22]
  ACP,

  Ik denk dat we hier twee dingen door elkaar halen: de essentie van kapitalisme (waar jij het blijkbaar over wilt hebben), en de definitie en de perceptie van kapitalisme, waar het artikel over gaat.
  Als volgens het woordenboek (en in het algemeen taalgebruik) kapitalisme het privaat bezit van productiemiddelen is, en dus automatisch ook het privaat daarover kunnen beschikken, of men nu een "surplus" creëert of niet, dan heeft Henri Serton het toch over kapitalisme?
  Als jij een andere definitie of uitleg wilt geven van kapitalisme, zou ik die graag horen, maar Henri heeft het in het artikel duidelijk over datgene dat voor de meeste mensen (of ze er nu bezwaar tegen maken en het de schuld van problemen geven of niet) kapitalisme is. De christenen, de socialisten, de libertariërs, hebben allemaal dezelfde definitie van wat het is. Alleen hun oordeel erover verschilt.
  Kun jij uitleggen wat volgens jou dan wel de "essentie" van kapitalisme is, i.t.t. de "definitie" ervan?

 27. [29]

  OWL: "" Ik denk dat we hier twee dingen door elkaar halen: de essentie van kapitalisme (waar jij het blijkbaar over wilt hebben), en de definitie en de perceptie van kapitalisme, waar het artikel over gaat. ""

  ACP: … Je kan wat krom is NIET rechtpraten, en je moet al zeker nooit proberen het te doen. Wat Henri aantoont is slechts dattie al net zo onwetend over kapitaal en kapitalisme is als Jan Publiek met hun algemene danwel specifieke "percepties" ervan. Moet tie dan ook niet beweren het beter te weten. En als het artikel slechts over de "perceptie" van kapitalisme gaat dan moet Henri dat ook zeggen en hij kan dan ook letterlijk alles uitschijten wat tie wilt. Want deskundig is tie sowieso duidelijk NIET. Dus als Henri met loelkoek gaat leuren dan ga ik tegenin … Zoals zijn beter perceptie vergeleken bij andermans percepties en zij KOETDEFINITIES… Who the hell is he? Een beetje in van alles en nog wat doorgeleerde …

  OWL:"" Als volgens het woordenboek (en in het algemeen taalgebruik) kapitalisme het privaat bezit van productiemiddelen is, en dus automatisch ook het privaat daarover kunnen beschikken, of men nu een "surplus" creëert of niet, dan heeft Henri Serton het toch over kapitalisme?""

  ACP: … Waarom zou een Henri, die zich notabene serieus inbeeldt … "expert" te zijn of genoeg van kapitalisme te weten, zich aan een uiterst RUDIMENTAIRE, ordinaire en ver van complete, noch accurate "woordenboek definitie" houden? Sinds wanneer hebben woordenboeke de vakliteratuur vervangen? En dan ook nog aan de hand daarvan te willen "duidelijk maken" wat kapitalisme nu wel en niet is? Natuurlijk heeft Henri het in zijn verbeelding over kapitalisme, maar dan wel op zeer amateurristische, oppervlakkige en dilletantische manier. Maar wie hij toespreekt doet er niets aan toe, zegt hij op populaire manier te willen doen … dan VERLAAGT hij zich tot hun niveau en heeft hij ook absoluut niets nieuws te vertellen zoals ook is gebleken…

  OWL:"" Als jij een andere definitie of uitleg wilt geven van kapitalisme, zou ik die graag horen, maar Henri heeft het in het artikel duidelijk over datgene dat voor de meeste mensen (of ze er nu bezwaar tegen maken en het de schuld van problemen geven of niet) kapitalisme is. De christenen, de socialisten, de libertariërs, hebben allemaal dezelfde definitie van wat het is. Alleen hun oordeel erover verschilt.
  Kun jij uitleggen wat volgens jou dan wel de "essentie" van kapitalisme is, i.t.t. de "definitie" ervan?""

  ACP: … In een nutshell … De essentie van kapitalisme is dat het in feite een DERIVAAT is, een GEVOLG dus, en GEEN OORZAAK …. laat staan een filosofie, ideologie of ideaaaalogie. Het komt in essentie op neer dat als men niet (steeds) ALLES consumeert wat men produceert. Men van de SURPLUS … meer en nieuwe productie middelen kan creeren enz … enz … Welnu DIE decipline en kundigheid om van uit een virtueel niets steeds meer te kunnen creeren heet … KAPITALISME. En dan laten wij nog in het midden wie daar het bij is gebaat. En de grootste waarde van het kapitalisme is echter het vermogen tot een MULTIPLIER EFFECT dat waartoe het in staat is. Daarom worden kapitalisten ook steeds rijker en herverdelende shitsjialisten steeds armer. Dat laatste vooral odat zij juist steeds meer consumeren. Door de Nobellaureaat Samuelsen gedefinieert als …" The Propensity to Spend" …

  Dat allerlei verschillende groeperingen andere percepties van het kapitalisme hebben is HUN probleem … zij leven immers met de gevolgen daarvan …

  Snappie …? Laat Henri zich tot het vakgebied beperken waarin hij werkelijk thuishoort en is.

Comments are closed.