Enkele weken voor de dag van het Kapitalisme had ik Hub aan de telefoon. Hij stelde voor om een speech te geven met de titel: Wat is Kapitalisme? Ik vond dat in eerste instantie volkomen absurd idee!
Kapitalisme uitleggen aan Libertariėrs? Is dat niet net zo overbodig als een speech houden ‘Wat zijn postzegels’ voor een vereniging van filatelisten? Maar na lang nadenken heb ik toch besloten om het te te doen en om te proberen er een eigen draai aan te geven. De lezing die hier dus volgt is gebaseerd op een persoonlijke visie. Ik heb niet de bedoeling om mijn visie aan anderen op te dringen en zal dan ook kritische vragen van harte verwelkomen.
Wat is eigenlijk kapitalisme? En hoe denken mensen over het kapitalisme?

Dit schreef de Oostenrijkse Econoom Ludwig von Mises:

“Niets is minder populair vandaag de dag dan de vrije mark economie oftewel het kapitalisme. Alles wat enigszins onbevredigend is in het leven schijnt de schuld te zijn van het kapitalisme.

De atheïsten houden het kapitalisme verantwoordelijk voor de voortdurende populariteit van het Christendom, maar in verschillende Pauselijke encyclieken lezen we dat het de schuld van het kapitalisme is dan het aantal ongelovigen groeit en dat de mensen tegenwoordig zondig zijn. De protestanten zijn even fel in hun veroordeling van het kapitalisme als zij het hebben over de kapitalistische hebzucht.

Pacifisten zien de oorlogen van onze tijd als een gevolg van het kapitalistisch imperialisme maar de fanatieke nationalisten in de vroege 20ste eeuw in Duitsland en Italië zagen het kapitalisme als de oorzaak van het bourgeois pacifisme dat is strijd was met de menselijke natuur en hielden het verantwoordelijk voor het verstoren van de onontkoombare wetten van de geschiedenis.

Christelijke predikers zien het kapitalisme als de oorzaak van lichtzinnigheid en het verstoren van de familie als een hechte eenheid terwijl de radicale socialisten het kapitalisme beschuldigen van het in stand houden van de traditionele familie.

En bijna iedereen is het er over eens dat het kapitalisme de schuld is van alle armoe in de wereld. Overigens vinden velen het schandalig dat het kapitalisme door zijn aard gemakkelijk voldoet aan de wensen van jong en oud en daarom leid tot een ordinair en overdadig materialisme. Deze tegenstrijdige beschuldigingen heffen elkaar op maar het blijft een feit dat er maar weinig mensen zijn die niet bereid zijn het kapitalisme te veroordelen”

Ludwig von Mises in Socialism in 1920

Wat is nu dit schijnbaar afschuwelijk, asociaal, materialistisch, ordinaire en platte sociaal-economisch systeem?

Hier is een definitie uit het woordenboek:

“Stelsel waarbij de productie middelen ed. door particulieren of door particuliere instellingen worden beheerd.”

Wat zien we als we ons een kapitalistisch systeem voorstellen?
We zien dan mensen handel drijven, bezit verwerven, mensen die volgens hun eigen oordeel kapitaal investeren, werkgevers die mensen aannemen om werk te doen, mensen die kapitaal goederen kopen en verkopen, speculanten die aandelen verwerven en weer van de hand doen als ze het uitkomt, mensen die internationale handel drijven en gebouwen, woningen en fabrieken die verkocht en gekocht worden door eigenaren.

Wat is de achterliggende gedachte achter al die activiteiten? Wat voor rechtsstelsel maakt dit mogelijk?

Dat kan alleen in een rechtsstelsel dat individuele rechten, inclusief het recht op bezit, als een absoluut gerespecteerd.

Dat is de meest essentiële definitie van het kapitalisme. En het is de meest essentiële, omdat het alle andere aspecten van het kapitalisme verklaart. Alleen in een samenleving waar individuele rechten als een absoluut gerespecteerd worden kunnen mensen ongehinderd bezit verwerven. Dat maakt investeringen mogelijk, Het vrij het aannemen en ontslaan van personeel, de internationale handel, het verhandelen van kapitaal goederen of beurs speculatie.

Alleen een samenleving met een rechtstelsel die die individuele rechten respecteert maakt de eerder genoemde activiteiten mogelijk.

Waarom moeten dan individuele rechten als een absoluut worden beschermd? Een van de vele belangrijke reden is omdat dit het rechtsstelsel betrouwbaar en voorspelbaar maakt. Als het niet duidelijk is dat bepaalde handelingen over een jaar of twee verboden zijn schept dit een onzeker klimaat voor grote investeringen en de economische plannen van ondernemers.

De mens is het rationele dier. We hebben geen slagtanden of klauwen. Wij moeten overleven door ons verstand te gebruiken. Maar wij kunnen alleen maar een toekomst plannen in een stabiele leefomgeving. Dat wordt anders als de wetten van die leefomgeving constant veranderen.

Voor een stabiel en welvarende vrije mark economie is dus een grote mate van voorspelbaarheid en rust nodig. Zonder abrupte veranderingen in de rechtspraak. En dat was ook de oorspronkelijke bedoeling van de Westerse rechtspraak. In de verlichting eiste de individualistische filosofen een codificatie [het openbaar maken] van de geldende wetten zodat de bevolking van te voren op de hoogte was van wat wel en niet strafbaar was. Tot die tijd was de letter van de wet alleen bekend bij mensen die er via hun vak mee te maken hadden.

Helaas is de wetgeving op dit moment alles behalve stabiel en voorspelbaar. De wet is constant aan verandering onderhevig en het aantal wetten, zeker op economisch gebied, groeit iedere maand gestaag. Wat is er mis gegaan?

Ik denk dat de meeste van onze lezers dat wel weten. Het is eenvoudig weg niet gelukt om een samenleving te krijgen waarbij individuele rechten gerespecteerd werden. Dat kan namelijk alleen als de staat geen interventie pleegt in de economie.

Zo’n samenleving staat bekend onder vele namen maar de meest bekende zijn de nachtwakerstaat en het Laisser-faire kapitalisme. Dit is het ideaal van de non-interventie staat. Meestal wordt verwezen naar de rol van de staat in de 19de eeuw.

Maar hoe ‘non-interventie’ was de staat in de 19de eeuw eigenlijk? Laten we eens naar de Engelse situatie kijken.

In het Engeland van na 1815 dus vlak na de oorlog tegen Napoleon, werd er belasting geheven op het hout waarmee woningen gebouwd werd. En de van oorsprong Nederlandse koning Willem de III de besloot in 1696 belasting te heffen op de omvang van ramen in woningen. Die wetgeving was nog volop van kracht toen de industriële revolutie in 1850 tot wasdom kwam. Dat was de reden dat de alom bekritiseerde arbeiders woningen zulke kleine ramen hadden. Dit verteld ons de econoom T.S. Ashton in het boek Capitalism and the Historians. We hebben het hier dus over een interventie staat in 1850! Die een wetgeving hanteert uit 1696!! En dat in het zogenaamde kapitalistische Engeland van de 19de eeuw

Het land dat bekend zou staan om zijn non-interventie beleid. Was de situatie anders op het continent?

Nee. In het boek “Het verloren vaderland” van, K. van Overmeire komen we het volgende citaat tegen:

“In 1823 richt G.M. Roentgen te Rotterdam de Nederlandse Stoomvaart Maatschappij op. Ter ondersteuning krijgt Roentgen 738.000 Gulden uit het zogenaamde nijverheidsfons [Een fons gesticht door Willem I en betaald uit overheids middelen] . Dit is op 12 Juli 1821 opgericht en wil door de aankoop van vennootschap aandelen steun geven aan waardevolle initiatieven. …

…Willem I verstrekt toelagen aan verschillende uitvinders en ondernemers. Er komt een afbeelding van Willem en een bekende industrieel met daarbij de tekst:

“Ga onbevreesd door met uw grote ondernemingen en besef dat de koning der Nederlanden altijd geld beschikbaar heeft ten gunste van de industrie”

Dan wordt in 1822 het zogenaamde Amortisatiesyndicaat gecreëerd. Het is een fusie van de in 1814 gestichte amortisatiekas en het syndicaat der Nederlanden. Deze instituten waren opgericht om de lasten van de staatschuld te verlichten. Dat gebeurt ondermeer door de zogenaamde tiërcering. Waarbij slechts een derde van de staatschuld wordt betaald. Het overblijvende twee derde deel vormt dan uitgestelde schuld en draagt geen rente. Het nieuw opgerichte Amortisatiesyndicaat valt buiten het toezicht van de
Staten-Generaal. Een belangrijk deel van de staatsfinanciën wordt dus onttrokken aan de controle van het parlement waardoor Willem de door hem gewenste bewegingsvrijheid krijgt voor de manipulaties en speculaties die hij nodig acht om het economisch leven in Nederland te stimuleren.”

Zo ver over een mogelijke non-interventie staat in de 19de eeuw van Nederland!

Ja, maar zult u nu denken; dat was in Europa, in Amerika was het wel anders, daar bemoeide zich de staat niet met het economisch en intellectuele leven van haar burgers.

Mensen die dat zeggen hebben nog nooit gehoord van de Alien and Sedition act.

De Alien and Sedition act wordt op 14 Juli 1798 aangenomen in de Amerikaanse congres. John Addams is op dat moment president.
En de federalisten van Adams hebben een meerderheid in het congres.
De Alien and Sedition act was gericht tegen de Jeffersonions die de anti federalisten zijn en met name tegen Jefferson zelf die op dat moment vice-president is. In die tijd was het gebruikelijk dat de vice-president uit de andere partij gekozen werd dan de president

Door De Alien and Sedition act werdt het illegaal om de centrale overheid te bekritiseren. En dat in 1798. 22 jaar na 1776 de stichting van de Verenigde Staten van Amerika. Hoelang duurt het voor een minimale staat gaat groeien in macht en invloed? Blijkbaar niet lang.

Blijf de overheidsinterventie beperkt tot de alien and sedition act?

Nee.

We vinden meer in het boek “The myth of the robber barons” van Burton W. Folsom, Jr.

Hij schrijft:

“Ieder school kind wordt geleerd dat Rober Fulton de eerste Amerikaan was die een stoomboot bouwde en bestuurde op de wateren van New York. Toen zijn stoomboot The Clermont in 1807 met een snelheid van 4 miles tegen de stroom op op de Hudson rivier stoomde opende dat nieuwe mogelijkheden in het transport, de marketing en de stedenbouw. Wat echter zelden verteld wordt is dat Fulton een door de staat verleend en gehandhaafd monopolie bezat!”

In 1807!

Ook de spoorwegen die dwars door de VS gingen van de Union en de Central Pacific en gereed waren op 10 Mei 1869 werden door de Amerikaanse overheid gesubsidieerd.

Waar is nu die mythische non-interventie staat? Wat we hier zien is precies het systeem dat de socialisten, mijn inziens, terecht bekritiseren. Een systeem waarin de staat belasting geld geeft aan grote bedrijven en politiek invloedrijke zakenmensen!

Maar is dat Kapitalisme?

Nee! Het systeem wat ik zo net aan de hand van empirische gegevens beschreven heb is geen kapitalisme maar corporatisme. Wie nu denkt dat het begrip corporatisme is afgeleid van corporatie als in ‘bedrijf’ heeft het mis. Het begrip corporatisme komt van het Latijnse corpus of lichaam. In een corporatistische samenleving zijn er zogenaamde lichamen van bestuur waar vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen vertegenwoordigd zijn.

Klinkt bekend niet? Dat moet ook wel want in Nederland hanteren we ook een corporatistisch model. Al wordt dat om tactische redenen het poldermodel genoemd. Want het corporatisme is eigenlijk het sociaal-economisch systeem van het fascisme. We hebben dus in Nederland het economisch systeem van een fascistische staat. En omdat veel mensen denken dat we in Nederland een kapitalistisch beleid voeren is het misverstand ontstaan dat het kapitalisme dicht bij het fascisme staat. En voor een deel hebben de klassiek liberalen daar schuld aan.

Door de non-interventie staat als ideaal te belijden houden zij een idee in stand dat volkomen van de realiteit los geweekt is. We hebben namelijk gezien dat een dergelijke non-interventie staat nooit heeft bestaan. En ik heb bewust voorbeelden genomen van landen, Engeland, Nederland en de Verenigde Staten, die bekend zouden moeten staan als voorbeelden van het non-interventie beleid. Maar wat blijkt als we dit ideaal tegen het koude daglicht van de realiteit houden?

Dat de non-interventie staat een utopie is!

Niet alleen op basis van empirische informatie maar ook logischer wijs.
Een staat is per definitie een actief en groeiend instituut. Wat zou de functie van een staat kunnen zijn als ze geen interventie in het leven van de burgers mag plegen? De staat is het wezen en de essentie van interventie. Het is haar enige doel en bestaansrecht. Een non-interventie staat is een term die zichzelf tegenspreekt!

De vrije markt en de staat zijn twee tegenpolen die elkaar noodzakelijkerwijs uitsluiten! Wie een vrije markt wil stichten met een minimale staat zal noodzakelijk met een corporatistisch systeem eindigen.

Als er een staat in een samenleving aanwezig is zal de controle en macht van die staat, de ultieme prijs zijn voor communisten, fascisten, politieke industriëlen, pressie, lobby en actie groepen, en ander gespuis dat op de kosten van de bevolking wil leven.

En hier komen we bij een werkelijk fascinerende paradox.

Op het eerste gezicht zijn het de voorstanders van een staatloze vrije markt samenleving die onpraktisch en utopisch bezig zijn, maar als het het karakter van de staat aan de hand van historische gegevens analyseren en onze logica op dit verwerpelijke instituut loslaten blijkt dat het de aanhangers van de non-interventie staat zijn die een onpraktisch, utopisch en van alle realiteitszin gespeend idee aanhangen.

Een kapitalistische samenleving is exact hetzelfde als een staatloze vrije markt samenleving. Alleen in een dergelijk samenleving kunnen individuele rechten, inclusief het recht op privé bezit, als een absoluut worden gerespecteerd. Niets meer niets minder.

Hoe eerder we beseffen dat de aanwezigheid van de staat het einde signaleert van het streven naar een kapitalistische samenleving, en het begin van een corporatistisch dwangstaat, hoe eerder we kunnen werken naar een samenleving waar het streven naar geluk, vrede, vrijheid en rijkdom van ieder individu ten volle gerespecteerd zal worden.

Dank uw wel!

44 REACTIES

 1. [30] Ya…Yaaa… ik vergeet nog ’t een en ’t ander… eigenlijk moet ik bekennen dat ik in bovenstaande reactie helemaal niks zeg…zoals in veel van mijn reacties…veel geschreeuw en geloel maar weinig wol…ik kraak alleen maar mensen af…probeer met fraaie volzinnen (met de nodige taalfouten, hetgeen wel wat zegt over mijn intellectueel niveau natuurlijk) en krachtige bewoordingen indruk te maken…maar wat zeg ik nu eigenlijk…HELEMAAL NIETS…probleem is dat als je dat eenmaal ziet ik gruwelijk door de mand val…en er van mijn betoog niet veel overblijft…eigenlijk moet ik bekennen dat ik zelf geen flauw benoel heb van wat kapitalisme nu eigenlijk inhoudt…wat het kapitalisme betreft verwar ik de praktijk (zoals het er in de wereld aan toe gaat) met de theorie…ik reageer veelal met een bepaald superioriteitsgevoel t.a.v. libertariers en anderen…maar de harde waarheid is dat libertariers veel beter op MIJ neer kunnen kijken…hetgeen waarschijnlijk ook gebeurt…daar heb ik het dan ook zelf naar gemaakt…ja toch?…misschien moet IK me maar eens beperken tot het volgen van een cursusje Nederlands voor beginners…

 2. [31] HIER gaat iemand duidelijk … IN DE FOUT, en overtreedt daarij zelfs het wetboek van strafrecht … door zich als iemand voor te doen die hij NIET is. In dit geval alsof tie ACP is … Indentity THEFT noemt men dat ondermeer …

  Z-e-l-l-u-f w-e-t-e-n… maar dit is een eenmalige waarschuwing, want IEDEREEN is te achterhalen, en massaal juridisch advies heb ik als CODB (cost of doing business) op globaal niveau, maar ZEKER in Nederland …

  Niet zozeer om opponenten gelijk strafrechtelijk te doen vervolgen als het moet, maar eerder om hem of haar vooral gelijk in de portemonee te pakken. Werkt zeer effectief … Zelfs lieden in de vangnetten zijn nog te verschalken …

  Nu was ik eerder NIET BLIJ met het feit dat hier geen correctieknop aanwezig is. Maar in dit geval wel, want er valt NIETS te wissen …

 3. [30]
  ACP,

  In dat geval, zoals ik al eerder zei, is een planeconomie ook kapitalistisch te noemen, als ze maar minder consumeert dan ze produceert.
  En als we toch even kijken naar de woordenboek-definitie, en dat is de manier waarop een begrip wordt begrepen en gehanteerd door de meeste mensen, gaat het bij kapitalisme over PRIVAAT bezeten productiemiddelen. Je kunt niet zeggen dat kapitalisme alleen maar het produceren van extra kapitaal\(productie)middelen is, uit de surplus van voorgaand kapitaal\(productie)middelen. Dan heb je het simpelweg niet meer over kapitalisme zoals dat door vrijwel iedereen begrepen wordt, privaat bezeten productiemiddelen waarover ook privaat wordt beschikt, maar over bijvoorbeeld "productie", "kapitaalaccumulatie" en "rendement".
  Je kunt dan wel vinden dat kapitalisme iets anders is dan in het woordenboek, maar het woordenboek geeft wel aan waar de mensen het over hebben. Je kunt geen nuttige discussie voeren als beide partijen het met hetzelfde woord over andere dingen hebben. Je zult eerst moeten overeenkomen dat je het bij A ook echt allebei over hetzelfde hebt, en niet dat de iemand A zegt, maar het eigenlijk over B heeft.

  [32]
  Ik denk dat zelfs jouw team juristen bij een eenmalige, duidelijk satirisch bedoelde reactie van iemand die ogenschijnlijk niet gericht was op financieel gewin of beschadiging van je reputatie, op een relatief obscuur internetforum, het zullen laten afweten.
  Niet dat ik er iets mee te maken had overigens. Ik hou alleen niet zo van mensen die bij het minste of geringste anderen gaan dreigen met juridische actie.

 4. [33] Volgens jou is het dus ook okay om een zeer specifiek begrip genaamd "kapitalisme", al net zo amateuristisch te behandelen als het mishandelt woord: "democratie". (En dan ook nog naar Nederlandse begrippen, waar de mensen "denken" dat hier "democratie" heerst). Gaat Henri dan ook even "uitleggen" wat het volgens hem wel of niet betekend?Nogmaals, waarom zou iemand die beweert kennis en expertise te hebben, als Henri, zich beroepn op POPULISTISCHE, overvlakkige, inaccurate, en gebrekkige "definities" uit een (linguistische ) woordenboek, terwijl ook de meeste encyclopedias t.a.v. dat woord … TEKORT schieten …

  Wat mij betreft heeft Henri hier slechts wat loelkoek rondgestrooit, en heb ik gezegd … waarom …

  Dat ik hem serieus neem is dan ook om aan te tonen hoe werkelijk en wezenlijk fucked up de libertariers zijn … op zowat alle punten die zij als principes in hun vaandel voeren.

  PS: …Wat betreft mijn eenmalige waarschuwing aan degene die denkt op mijn kosten "satirisch en grappig" te kunnen doen. Datis vooral om dat soort nonsense gelijk in de kiem te smoren. En dat ik op dat punt helemaal geen grapjes tolereer, weten ook een aantal mensen op deze website maar al te goed.

  Overigens ik dreig met niets, maar laat slechts duidelijk weten dat ik GEEN hulpeloze sitting duck ben. Aan jou te beslissen wat je er verder van denkt. Daar komt nog bij of het de de kraam en het straatje van VRIJSPREKER te pas komt …

 5. [34] Bij deze roep ik Hub om op ACP
  van het forum te bannen : iemand die
  satire betreffende zijn persoon wil tegengaan door naar de STAAT te hollen, heeft geen plaats om
  deze site.

  Hub,

  Werp ACP van je site !

 6. [35]

  Ban is helemaal van de pot gerukt. Hij vergeet dat deze sait niet toevallig … de VRIJSPREKER heet.

  Nu heb ik al helemaal niet gezegd dat die zieke "satirist" niet zou mogen doorzieken … IK zei alleen dat het NIET zonder (persoonlijke)konsekwenties gaat … Staat of geen staat … Bovendien, wij leven hoe slecht ook nog steeds in een staat i.p.v een anarchie. En al ZEKER heeft het konskwenties als het met satire al helemaal geen enkele ruk te maken heeft, omdat inmiddels een duidelijke "track" bestaat … Dit is namelijk helemaal GEEN incidenteel geval …

  En als Hub hier … wie maar ook in de ban legt, dan kan hij de tent wel gelijk sluiten … Of niet soms? "Ban" is clearly NOT playing with a full deck … nor does he know what that means … E.e.a. doet mij overigens zeer Rodingiaans aan, van wie overigens alle personalia reeds bekend is … Zelfs bij de Groninger politie …

 7. [36]
  ACP,

  Zou het niet zo kunnen zijn dat gremlin (die rodigiaan) of anderen van DDR (WieboXL, JVA etc.) uit jouw naam (ACP) hier op "hoe toevallig" DE VRIJSPREKER lopen te loelen?
  Wat wil je nu eigenlijk?

  Een sukkel welke jouw initialen misbruikt aanpakken of zelf kunnen blijven vrijspreken.

  Koekje bij Ale?

 8. Claimed ACP nu ook het recht op de nick ACP?

  Alsof hij een merk als Coca Cola is?

  Wie is ACP?

  Wat is ACP?

  Who is ACP?

  Iw it a registrated trademark??

 9. Iedereen is gek behalve ik. De libertariers zijn gek. de regering is gek. de koningin is gek. en de marzisten zijn gek.

  yaa yaa iedereen is gek en wie mijn nick gebruikt krijgt mijn advocaat op zijn dak.

  poem poemm poem wie van de drie:

  mijn naam is ASP

  mijn naam is ACP

  mijn naam is ACP

  mijn naam is ACP ik opereer onder een nick ACP en ik heb altijd gelijk. de rest van de mensheid is idioot en ik weet het zeker. zoniet dan stuur ik mijn advocaten daar op af.

  poem poem poem

  wie is de ware ACP?

 10. [34]
  Ik kan zo langzamerhand er geen touw meer aan vastknopen met wie ik hier loop te discussiëren, en waar die vage hints tussen ACP en anderen die hem\haar\ze blijkbaar kennen over gaan, of dat ik tegen een trol sta te praten. Overigens kan Hub wel degelijk mensen hier bannen en reacties verwijderen omdat het zijn private eigendom is, maar dat terzijde. Maar goed, laatste poging.

  ACP,

  Als iemand een verhandeling houdt over een lamp, en beschrijft hoe lampen eruit zien, wat ze doen, wat anderen erover denken en wat je ermee kunt doen, begrijpt iedereen waar die persoon het over heeft.
  Als jij zegt dat een lamp slechts iets is dat licht geeft, en de persoon in kwestie geen benul heeft van wat de essentie van een lamp is, verruim je niet alleen het algemeen begrip van het woord lamp tot de zon, de maan, de sterren, vuurvliegjes, enzovoorts, maar beschuldig je iemand van onjuistheid terwijl ieder redelijk mens weet waar hij\zij het over heeft. Dat is geen "populisme", het is het accepteren dat een lamp een lamp is, en dat kapitalisme is wat iedereen, socialisten, liberalen, of wie dan ook, weet wat het is: het privaat (!) bezit van productiemiddelen. Deze definitie impliceert automatisch ook het autonoom kunnen beschikken over kapitaal, en bij een zuiver begrip van kapitalisme ook een afwezigheid van staatsinmenging hierin en dus datgene waar Henri Serton het over heeft.
  Dat jij iets anders bedoelt met kapitalisme, en dat je vrijelijk het begrip kapitalisme een eigen definitie wilt geven die door anderen niet wordt geaccepteerd, en bovendien net zozeer van toepassing kan zijn op ieder ander economisch systeem waarbij (kapitaal)goederen en productiemiddelen NIET in private handen zijn, is jouw zaak.
  Maar voor ieder rationeel denkend mens, die begrijpt dat voor een zinvolle discussie begrippen een kwestie zijn van door de overgrote meerderheid geaccepteerde (dus: het woordenboek) of minstens wederzijds overeengekomen definities, klopt het niet.

 11. [40] Als je wilt weten waar je mij kan bereiken, dan vraag je het aan Wladimir Van Kiel … die wel zal bepalen of hij je al dan niet ermee vertrouwd. Want dat laat ik geheel aan hem over. Zoals gezegd ooit behoorden wij en een aantal anderen tot de Postma Posse.

  Maar als Hub Jongen van zijn site een echte bende wil maken dan laat hij vooral FAKERS en provocateurs toe . Ik bepaal zelf wel wanneer zij mij tot last zijn en welke stappen ik dan moet ondernemen. Dat Pom … pom …pom gedoe is trouwens typisch een Wiebiaans rohrschach (omdat die uiteindelijk niet zo veel in z’n mars heeft en makkelijk te herkennen). Deze meneer heeft zeer onlangs de DDR-site naar de koppen geholpen door het opzettelijk op de zelfde manier als hier te vervuilen, en probeert nu krampachtig een eigen site te promoten. Zoiets als de Weerwoord webmaster dat ooit probeerde te flikken op het toenmalige forum van Leefbaar Nederland.

  Maar ik kom nog even terug op Henri’s intentie om kapitalisme nader te verklaren en te interpreteren, en dan laat ik het schieten. Zulks omdat er nu voldoende wederwoord is t.a.v. het gebeunhaas daarover.

  In ieder geval, als ik je logica volgt dan zeg jij dat hij het uitsluitend doet in het verlengde van wat het voetvolk daarvan begrijpt. Enwel aan de hand van een achterlijke WOORDENBOEK-"definitie".

  ZOOO deskundig is de man dus dat tie onderhands steeds een geheel fictieve en geheel abstracte notie aan het kneden is, terwijl het dynamische en concrete methodologie is om welzijn te creeren (waar ik dagelijks mee werk), en waar overheden in niet-kapitalistische landen doodsbang voor zijn omdat het hun binnen de kortste keren buiten spel kan zetten. Terwijl de machthebbers in Nederland steeds min of meer een middenweg proberen te bewandelen, omdat zij weten dat er anders helemaal niets valt te consumeren …

 12. [39] Deze vervuiler schijt (door zich als ACP voor te doen) in zijn eigen nest … maar klaagt dat het stinkt.

 13. Ik ben volledig akkoord met de tekst maar mijn tekst betreft de organisatie van onze schaakclub.

Comments are closed.