Geachte heer Joseph,Ofschoon ik zelf al Libertarier niet op uw partij stem (o.a. wegens opvattingen over abortus en euthanasie), heb ik als economist wel een zekere sympathie voor uw rechtse partij. Het ergert mij dan ook mateloos dat ze voortdurend m.i. onterecht van vanalles en
nogwat beschuldigd wordt.uw reactie, verblijf ik,

Dit is vooral vervelend omdat a.g.v. van het cordon er de facto altijd een coalitie met linkse partijen zal komen en bovendien het ideaal van een onafhankelijk Vlaanderen dan verder weg lijkt dan ooit. Net zoals u -naar ik aanneem- heb ik me wederom groen en geel geergerd aan het
feit dat in de heissa rondom een stelletje Nazisten van BBET er een link naar uw partij gelegd werd. In Terzake heeft hr. Annemans zich desgevraagd uitdrukkelijk gedistantieerd van het clubje maar hij heeft daarbij m.i.(weeral) een kans laten liggen om a) een groot en kwalijk misverstand uit de wereld te helpen en b) daardoor juist geloofwaardiger afstand te kunnen nemen van extreem links.

Waar heb ik het over? Wel, dat de linkse kerk -uit propaganda- maar blijft doorgaan met Nazisme oftewel Nationaal SOCIALISME als extreem-rechts te etikeren.
Dit is natuurlijk een grote leugen. Het volstaat om er het partijprogramma en de daadwerkelijk uitgevoerde beleid van de Nationaal Socialisten op na te slaan om te zien dat dit collectivistische systeem zich politiek ergens tussen regulier socialisme en communisme situeert: er is niets kapitalistisch of rechts aan het nationaliseren van industrieen, het “scheppen” van banen in staatsbedrijven,
uitkeringen, oudedagsvoorzieningen, staatsteun aan boeren, overdreven aandacht voor het milieu en ja zelfs een effectief anti-rook beleid, etc. Als uw partij, die m.i. inderdaad een rechtse partij is, nou eens voor eens en vooral altijd zou duidelijk maken dat (neo)Nazi’s extreem links zijn en in de verste verte niet rechts, dan ware uw imago-probleem in 1 klap van de baan en zou eindelijk de linkse kerk eens het imago opgeplakt krijgen wat bij haar past, waardoor de bevolking hen hopelijk eindelijk voorgoed de rug toekeert en er weer hoop is voor een onafhankelijk Vlaanderen met een florissante economie. Verdere inspiratie kan u wellicht hier opdoen: www.vrijspreker.nl/b…

Ook andere artikels van deze Libertarische website kunnen u wellicht inspireren. Uitkijkend naar,

————————————————-
Geachte heer M.,

Dank voor uw bericht. Probleem is natuurlijk dat het rechts vs. links situeren van politieke partijen en organisaties op grond van hun sociaal-economische gezindte in feite een toegift is aan het materialisme van het marxisme.

Het is zuiverder om partijen en verenigingen rechts of links te noemen naargelang hun houding tegenover de grenzen die de menselijke soort ervaart in haar ontwikkeling en vooruitgang. Onze wereld en de middelen die ons ter beschikking staan zijn kwalitatief onvolmaakt en kwantitatief ontoereikend om iedereen in gelijke mate van welvaart en welzijn te laten meegenieten.

Rechts aanvaardt deze grenzen, maar tracht ze – zonder ze met geweld te willen doorbreken – te overstijgen door zijn geloof in een geheel, dat meer is dan de som der delen en dus ook een onzichtbare, transcendente component omvat (het ‘volk’ bv.). Dit geloof vindt zijn uitdrukking in het streven naar een min of meer stabiele samenleving van gedeelde waarden en normen, tevens inzake staathuishoudkunde (economisch beleid). Tradities en maatschappelijke instellingen (zoals het gezin, privaat eigendom enzovoorts) spelen hierin een belangrijke rol. Aanvaardbare sociaal-economische verschillen tussen burgers en een sterke culturele samenhang zijn in de rechtse visie de beste motor voor de menselijke scheppingskracht. Het is een geloof in een subtiel spel van evenwichten.

Links aanvaardt de grenzen niet en wil ze met geweld doorbreken (revolutie) door een egalitaire samenleving tot stand te brengen, niet van gelijkwaardige, maar van gelijke mensen. Deze universele wereldbroederschap van ‘gelijken’ moet vervolgens over een breed front de grenzen van stof, tijd en ruimte doorbreken. Het marxisme is links dan ook op het lijf geschreven. Het is obsessioneel bezig met het verleggen van de materiële grenzen van de wereld en de mensen. Links heeft een zeer sterk geloof in de maakbaarheid van de mens, de samenleving en de wereld. Het is de leidende maatschappelijke ideologie van de twintigste eeuwse moderniteit.

Adolf Hitler heeft bij herhaling gesteld dat nationalisme en socialisme identiek zijn. Het nationaal-socialisme is fervent anti-marxistisch, omdat het dodelijk zou zijn voor de spontane scheppende kracht van de mens als deel van een gemeenschap, zoals hierboven beschreven onder de ‘rechtse’ visie. Het verwijt t.a.v. het marxisme vanwege de nationaal-socialisten is dat het marxisme de term ‘socialisme’ heet geusurpeerd. Hier komt tevens het anti-semitisme van de nazi’s om de hoek kijken: de usurpatie hebben de joden bedreven door semantische spelletjes te spelen, in de rug gesteund door hun alomtegenwoordigheid in de pers van de negentiende en vroege twintigste eeuw.

Het nationaal-socialisme is, zoals de historicus Ernst Nolte beschreef, dan ook best te begrijpen als een ‘modernistische’ (= op de amorfe, kneedbare, maakbare massa van uit hun verbanden losgeslagen individuen) reactie van de burgerlijk-rechtse samenleving op een aanzwellende ‘rode vloedgolf.’ Op het eerste zicht lijkt dit evengoed een marxistische bewering (‘de fascisten zijn de slippendragers van het grootkapitaal’), maar dat klopt niet, vermits het nationaal-socialisme duidelijk een eigen agenda had, waarin totalitarisme en ‘extremisme’ (een modieus woord, ik weet het, maar toch wel van toepassing hier, dit zal zo dadelijk duidelijk worden) de ordewoorden waren. Door dat totalitarisme en ‘extremisme’ werd de volledige conservatieve en burgerlijke samenleving door de nazi’s gekaapt en gediscrediteerd. Iets waartegen vandaag de dag nog steeds moet worden gevochten.

Met ‘extremisme’ wordt bedoeld een politiek waarin je bewust niet langer het belang voor ogen wil hebben van ook die mensen in je samenleving die je mening niet delen.
Elke goede politicus wil het algemeen belang dienen. Dat kan hij op zij op een rechtlijnige, radicale manier doen. Daar is niets mis mee. Maar de problemen beginnen wanneer er gedacht wordt in termen van eliminatie of ‘Kaltstellung’ van bepaalde groepen in de samenleving. Dat is extremisme. De nazi’s waren extremisten en zij legden een totalitaire samenleving op: partij en volk gingen volledig in elkaar op. Op die manier werd het eenvoudiger om mensen te isoleren die voor ‘Endlösung’ in aanmerking kwamen. De organische, spontane banden van het traditionele middenveld of maatschappelijk weefsel (de ‘civil society’) van de conservatieve samenleving werden in wetten gegoten, ‘geracialiseerd’ en van bovenaf opgelegd (‘Ariërverklaring’ bv.). Als conservatief rebelleren tegen onrechtvaardigheid was zichzelf buiten de NS-staat plaatsen en kwam neer op kandideren voor een kaartje enkele reis richting concentratiekamp. Vele conservatieven kwamen zo in de kampen terecht.

In de Sowjet-Unie verbood Stalin de term ‘nationaal-socialisme’ in de berichtgeving over het Derde Rijk. Reden was dat de Sowjet-burger niet aan het denken mocht worden gezet over een socialisme buiten het marxistische model. De meer generieke term ‘fascisme’ werd dan maar gebezigd: de nazi’s waren ‘Hitlerfascisten’ enzovoorts.

Het nationaal-socialisme links noemen is dus niet correct. Het is beter te wijzen op het totalitarisme van deze Nieuwe Orde – ideologie. En dit totalitarisme dan te vergelijken met de Iraanse theocratie bijvoorbeeld. Niet toevallig lopen de aanhangers van BBET blijkbaar ook warm voor de Iraanse ‘president’ Ahmadinejad. Uit alle opiniepeilingen blijkt trouwens dat steeds meer niet-moslims het moslimfundamentalisme als representatief aanzien voor de islam als zodanig. Ook hier zijn er dus opnieuw extremisten aan het werk; ditmaal kapen zij geen mensvisie, maar één van de ‘godsdiensten van het Boek.’

Dank voor uw belangstelling in een conservatieve kijk op dit boeiende thema,
Vriendelijke groet,

Steven Utsi,
Studiedienst Vlaams Belang

18 REACTIES

 1. Praten over links of rechts kan erg verwarrend zijn omdat bijna iedereen er iets anders onder verstaat.
  Een duidelijker beeld over het politieke spectrum geeft het zgn Nolan diagran, verklaard in de "Kleinste Politieke Quiz"
  Zie: http://sturman.net/quiz/pol

 2. Een andere mogelijkheid zou zijn de verschillen zoals die door Nelson Hultberg naar voren zijn gebracht aan te halen. Met name het collectivisme versus het individualisme. Zie hieronder: http://news.goldseek.com/Ne

 3. Jammer dat de beste man er een andere visie op nahoudt maar … wat een uitleg!

  Wat een feitenkennis! Het lijkt Cincinnatus wel.
  En dan doen de linkse "intellectuelen" het VB af als een stelletje populistische slogans schreeuwende leeghoofden!

  Of ik het met heel zijn betoog eens ben weet ik niet -ik denk dat ik het eerst nog eens een keertje aandachtig moet herlezen-, maar het zijn duidelijk geen analfabeten daar bij het VB.

 4. Editorial comment (implicerende een verzoek tot aanpassing aan de webmaster):

  Bij het afdrukken is aan het eind van de 1e paragraaf van mijn brief het laatste deel van de slotzin komen te staan dat helemaal onderaan kwam te vervallen.

 5. Wat ’n gelul her en der. Hitler heeft zelf gezegd dat de overeenkomsten tussen de Bolsjewieken en de Nazi’s groter waren dan de verschillen.

  Het praktiserende Marxisme-Lenisme was minstens net zo ‘extreem’ als het Hitlerfascisme. Ook als het ging om het afzonderen van groepen mensen om ze te vermoorden, zie de Gulag-kampen.

  De punten die hij noemde om Hitler als niet-rechts te omschrijven zijn ook van toepassing op de Bolsjewieken en daarmee stort zijn betoog in elkaar.

  Zijn definitie van links- en rechts zijn trouwens compleet anders dan zoals wij ze hanteren, dus met deze man in discussie gaan is ’n gebed zonder einde.

 6. [5] "Zijn definitie van links- en rechts zijn trouwens compleet anders dan zoals wij ze hanteren, dus met deze man in discussie gaan is ’n gebed zonder einde."

  Dat ben ik op zich met je eens en betreur ik ook.
  Maar tenminste geeft hij een hele onderbouwing i.p.v. zomaar blindweg een slogan in het rond te gooien.

  Ik was gezien de verschillende insteek dan ook niet van plan om een hele discussie met hem aan te gaan en betreur uiteraard dat het VB niet de strategie lijkt te zullen volgen die ik voorstelde om Hitler als extreem links neer te zetten.

  Ik ben er nl. van overtuigd dat ze daar goed zouden aan doen.

  Wellicht kan iemand anders proberen hen van gedacht/mediastrategie te doen veranderen.

  Het adres is: studiedienst@vlaamsbelang.org

  Groeten,
  M

 7. "Met ‘extremisme’ wordt bedoeld een politiek waarin je bewust niet langer het belang voor ogen wil hebben van ook die mensen in je samenleving die je mening niet delen."

  Iedereen binnnen de USSR die niet deed wat Stalin wilde, werd vermoord. Simpel. Dit argument geldt dus ook voor de voormalige USSR

  "Elke goede politicus wil het algemeen belang dienen. Dat kan hij op zij op een rechtlijnige, radicale manier doen."

  Dit is al een foute stelling, daarmee vervalt zijn volgende statement. Als je ervan uitgaat dat een goede politicus alleen het algemeen belang wil dienen, dan gaat deze al bij voorbaat voorbij aan individuele rechten. Hij definieert communisme als de standaard.

  "Daar is niets mis mee.

  Jawel, daar is dus wel wat mis mee.

  "Maar de problemen beginnen wanneer er gedacht wordt in termen van eliminatie of ‘Kaltstellung’ van bepaalde groepen in de samenleving. Dat is extremisme. De nazi’s waren extremisten en zij legden een totalitaire samenleving op: partij en volk gingen volledig in elkaar op."

  Affijn, meer een historicus dan ’n filosoof want zijn argumenten zijn valselijk.

 8. "Maar de problemen beginnen wanneer er gedacht wordt in termen van eliminatie of ‘Kaltstellung’ van bepaalde groepen in de samenleving. Dat is extremisme."

  Ohw, dus als ze willekeurig mensen zouden gaan vermoorden, was het geen extremisme?

  De term extremisme slaat nergens op; iedere overheid die niet de rechten van het individu respecteerd is gewelddadig.

  Geen wonder dat het VB zo slecht wordt weggezet; als ze zichzelf niet weten te onderscheiden van extreem rechts wordt het ook nooit wat met ze. Jammer.

 9. [6] Precies M. Ik ben bang dat het VB wordt ingezogen in de nutteloze discussie over links-rechts, zoals dat door alle partijen wordt gehanteerd. Dat is op zich een verliezende strategie en op dat vlak zullen za het altijd moeten afleggen tegen de gevestigde collectivistische orde, hoezeer deze man het ook probeert uit te leggen. We moeten af van het nauwe nationalistisch-collectivistisch gedachtegoed en meer letten op zaken als soevereiniteit en individuele vrijheden en verantwoordelijkheden. Helaas zit het VB nog steeds op een te smal vlak met hun instandhouding van een nationale verzorgingstaat bijvoorbeeld.

 10. [9] Hoi Albert,

  Ik ben het op zich wel met je eens dat links-rechts vervangen diene te worden door individu-collectief EN met dat het VB ook nog te collectivistisch denkt.

  Dat neemt niet weg dat ik het VB de beste of eigenlijk de minst slechte grote partij vind (*) en ik dus liever hen zie winnen dan de echte en zich als liberaal voordoende socialisten.

  Vooralsnog denkt het electoraat nog volgens de as links-rechts en dientengevolge: extreem links en extreem rechts.

  Je kan het VB op bepaalde punten becritiseren maar ze zijn niet extreem links. De nationaal socialisten waren dat wel en die worden helaas onterecht extreem rechts genoemd.
  Gezien VB rechts is en meer dan bv. VLD zou je (al ware het maar taalkundig) hen het etiket extreem rechts kunnen opkleven.
  Daar heb ik op zich niks tegen.

  Maar aangezien ook Hitler -kwalijkerwijze- extreem rechts genoemd wordt, wordt alzo gesuggereerd dat het VB een stel Nazi’s zou zijn.
  Dat klopt niet en schaadt hun zaak.

  Het lijkt me dus dat ze er goed zouden aan doen het electoraat te doen inzien dat Hitler in het hedendaags Belgie op SPA of Groen! zou stemmen.

  Immers onder de 75% die niet op VB stemt zijn er ongetwijfeld velen die dit doen omwille van het onterechte Nazistische imago dat VB opgekleeft kreeg (terwijl m.n. Groen! en SPA dit verdienen).

  Dat het VB verre van ideaal is (o.a. wegens standpunten over prostitutie, abortus etc.) ben ik met je eens, maar met hen zou de Vlaamse onafhankelijkheid wellicht mogelijk zijn en zou er in economische zin een aanzienlijk rechtser beleid gevoerd worden (zij het geen volledig want ook zij durven het niet aan om de asociale zekerheid volledig op te doeken).

  Ik ben dus geen VBer in hart en nieren, maar zie hen als het kleinste kwaad als het enige alternatief is (een coalitie met) de SPA.

  Vandaar dus mijn initiatief wat helaas geen gehoor vond.

  Groeten,
  M

  (*) het kleine splinterpartijtje Vlott van dissident ex-VLD-er Hugo Coveliers lijkt me het meest ons libertarische ideaal te benaderen. (Maar ook niet helemaal). Zij gaan trouwens samenwerken met VB.

 11. [7] Hoi mrXL,

  "Affijn, meer een historicus dan ’n filosoof want zijn argumenten zijn valselijk"

  "Geen wonder dat het VB zo slecht wordt weggezet; als ze zichzelf niet weten te onderscheiden van extreem rechts wordt het ook nooit wat met ze. Jammer."

  Wellicht kan jij hen dit doen inzien en hen (communicatief) van koers doen veranderen?

 12. [10] "Ik ben dus geen VBer in hart en nieren, maar zie hen als het kleinste kwaad als het enige alternatief is (een coalitie met) de SPA."

  Het kleinste van twee kwaden blijft toch een kwaad!
  Wat is kleiner, opgehangen of doodgeschoten worden. Kies maar.

  [7] [11]
  "Wellicht kan jij hen dit doen inzien en hen (communicatief) van koers doen veranderen?"

  Niet aan beginnen. Kost je veel tijd met zeeeeer kleine kans op succes.
  Als je perse iets wilt doen, omdat je maar nooit kunt weten, dan zou ik niet verder gaan dan Vrijspreker artikelen aan hen door te sturen. Dat kost weinig tijd.

 13. [10] Precies M. Dat is ook het euvel van het politieke spectrum. Maar VB moet leren niet meer zich in de val te laten lokken door (extreem-)collectivistische partijen door ze als nazi’s of fascisten te bestempelen. Maar de heer Utsi geeft een zwak verweer, waardoor ze kwetsbaar zijn voor aanvallen van (extreem-)collectivisten. De enige mogelijkheid zoals je al oppert is om dat links-rechtse gedachtegoed te verlaten en vrijheid, soevereiniteit tezamen met eigen verantwoordelijkheid voor je daden te propageren. Doen ze dat niet dan zie ik nauwelijks toekomst voor zo’n partij.

 14. [12] Hoi Hub,

  "Het kleinste van twee kwaden blijft toch een kwaad!"

  Mee eens.

  "Wat is kleiner, opgehangen of doodgeschoten worden. Kies maar."

  Maar dit vind ik geen goede vergelijking.

  De transferts van Vlaanderen naar Brussel en Wallonie bedragen jaarlijks ca. EUR 2000 per Vlaming. Oftewel EUR 500 per maand voor een gezinnetje van 3.

  Dat is GIGANTISCH.
  Dus als je met VB tot een onafhankelijk Vlaanderen komt dan kan de inkomstenbelasting zowat gehalveerd worden.
  Dat scheelt wel een slok op een borrel.

  Als je dan een vergelijking wil maken, kom dan met:

  "10 stokslagen of 20 stokslagen. Kies maar"

  Ik ben het met je eens dat ook die 10 stokslagen cq. het VB iets is wat niet ideaal is en dat je je vervolgens verder moet proberen zien te verbeteren, maar ik heb dus een andere (en ik denk meer down to earth) benadering.

  Jij lijkt uit idealisme je kop in het zand te willen steken door ook de minst slechte partij te weigeren te helpen aan de macht te komen.

  Resultaat is m.i. dat er niks verandert. Ook geen beetje. Nu niet en nooit.

  Ik daarentegen zou inzetten op het minst slechte en vervolgens proberen van daaruit de grens te verleggen.

  En als andere partijen zien wat het grote thema is (bv. lagere lasten) waaraan ze hun electorale Nederlaag te wijten hebben, zullen ze hier hopelijk lessen uit trekken en de volgende keer het VB proberen te overtreffen in "rechts economisch beleid".
  Alzo komt een positieve spiraal opgang, een heuse race to the bottom.

  Groeten,
  M

 15. [14] Hoi

  Ik ben het 100% met je eens. Als libertarier steun ik iedere aktie die de overheid kleiner maakt. En ja; ieder jaar wil idd meer. En uiteindelijk wil ik haar afschaffen.

  Als Wilders toezegt belastingen flink te verlagen en per saldo de overheid minder macht geeft, ben ik geneigd op hem te stemmen. Als er tzt weer een kleinere splinterpartij die nog meer vrijheden toestaat, schakel ik daar op over.

  Dit werkt mi beter dan niet stemmen.

  "Vrijheid wordt altijd genomen, nooit gegeven" heb ik wel ’s gelezen.

 16. [15] Inderdaad en dat is niet slecht maar wel goed!

  Overigens: Een compliment aan Steven Utsi! Hij maakt mede duidelijk aan welke kant de echte intellectuelen zitten. Pet af!
  Zoals Roger Scruton zei: aan de linkerkant zitten de half-intellectuelen, wie een beetje nadenkt wordt links, wie doordenkt rechts.

Comments are closed.