Op donderdag 24 augustus 2006 is de Partij voor Innovatie en Moderniteit (P.I.M.) opgericht. P.I.M. is gebaseerd op het “Pleidooi voor innovatie van de Nederlandse democratie”, zoals gepubliceerd door Nico Roos, emeritus hoogleraar Metajuridica aan de Universiteit Maastricht. De oprichters van P.I.M. melden, dat het besluit de partij op te richten is genomen op grond van de conclusie, dat de programma’s van alle andere partijen in Nederland te kort schieten in het grondig doordenken van de huidige, min of meer structurele politieke problemen; laat staan dat ze voorstellen doen waardoor deze zouden worden opgelost, lezen wij op de site.

Het gedachtegoed dat door Nico Roos wordt vertolkt, is gebaseerd op het principe, dat de staat zich dient te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor individuen om te kunnen overleven in een vreedzame, moderne samenleving. De daaruit voortvloeiende voorstellen zijn een aantal weken geleden uitgebreid door de Vrijspreker besproken en bediscussieerd.

(Zie: Overleven en vrede: Concept program voor de post-verzorgingsstaat)

Wij hebben toen weliswaar geattendeerd op het feit, dat dit een stap in de richting van het klassiek liberalisme is, maar geconstateerd, dat het wat ons betreft nog lang niet ver genoeg gaat. Praktisch gesproken wordt overheidsbemoeienis met onderwijssubsidie en afschaffing van het bijzonder onderwijs zelfs nieuw leven ingeblazen.
Ook al kunnen wij de basisprincipe van P.I.M. -het vreedzaam overleven van het individu- toejuichen, dat houdt nog niet in, dat wij daarin een noodzakelijke taak voor de overheid zien weggelegd. Traditioneel gebeurt deze taak door het particulier initiatief, zoals de kerken en dat soort instellingen. Neem bijvoorbeeld de Vincentiusvereniging van de R.K. Kerk. Men ziet, dat vooral kleinere instellingen en sociale groepen daadwerkelijk inspanningen op dit terrein verrichten. Dat is al eeuwenoud, een overheid slaagt er -ondanks of misschien wel dank zij haar geweldsmonopolie- niet in, dit gebruik (met afgeperst belastinggeld overigens) effectief over te nemen, ook al doet zij nog zo haar best.

Busje komt zo
De fout van het systeem zit hem in de inherente verslavende werking, waarbij politieke partijen vanwege de lieve vrede elkaars kiezers narcotiseren door hen elke vier jaar een nieuwe shot (lees: SUBSIDIE) met een nog hogere dosis toe te dienen en hen op die manier naar het stembusje te lokken. Daarbij spelen zij in op het feit, dat de meeste kiezers zich veel te weinig realiseren, dat hun reële invloed op het overheidshandelen effectief gelijk is aan 0,0. Het zijn en blijven politici en ambtenaren, die het beleid bepalen en uitvoeren.

De sociaal-democratische EU-ropeaan heeft zich door de narco-verzorgingsstaat in slaap laten sussen en men zal slechts met een schok gewekt kunnen worden, tenzij de boodschap dat die staat totaal bankroet is, luid en duidelijk wordt begrepen en ter harte genomen. En die kans lijkt uiterst gering. Dat ligt in hoofdzaak aan de diepe coma en de hardnekkige verslaving van het kiezersvolk.

Daarom dient eerst dit duivelse narcosysteem te worden afgeschaft. Dat kan alleen door voorlichting te geven en campagnes te organiseren, waarbij volstrekt duidelijk gemaakt wordt, dat de verzorgingsstaat compleet failliet is, dat het politieke systeem niet deugt en dat men zich erdoor continu voor de gek laat houden.
Daarnaast kunnen er acties gevoerd worden. Op dit moment loopt op de Vrijspreker de actie “STEM NIET”.

Nederland klassiek liberale nachtwakerstaat ? Das war einmal
De meeste Nederlanders realiseren zich niet, dat de Tachtigjarige Oorlog, waarmee de Republiek zijn latere onafhankelijkheid van Spanje vestigde, door onze voorouders werd begonnen, vanwege de te hoge belastingen van tien procent. Tegenwoordig geven wij veel meer dan de helft van ons inkomen ongezien weg aan de overheid, die er per definitie een potje van maakt, zoals we weten en dagelijks ervaren.

De Republiek der Zeven Verenigde Provincien (1581) was een nachtwakersstaat-avant-la-lettre, die leidde tot de Nederlandse Gouden Eeuw. Maar ook in de negentiende eeuw blijven de overheidstaken ver onder het huidige schandalige niveau.

En wat zien wij nu ? Een failliete verzorgingsstaat die in feite de klassenstrijd MASKEERT waarin de staatsinrichting tot “poldermodel” of “x-democratie”, (x = van welke kleur dan ook) wordt omgedoopt, zodat de GEHELE politieke en ambtelijke kaste zich ermee legitimeert, ermee PRONKT en er zich rijkelijk aan te goed doet. En dus wordt hij in stand gehouden.

Politieke vetzucht
Zelfs de PvdA-socialisten stellen zich op het standpunt, dat er wat hen betreft eigenlijk 60.000 ambtenaren teveel zijn. Dit getal mag dus rustig met een factor >2 vermenigvuldigd worden. Dan praten we al gauw over 5 a 10 miljard Euro op jaarbasis.
En Zalm vindt het getal van 60.000 veel te hoog, zo liet hij dezer dagen een gehoor weten. Reden temeer om de VVD evenzeer te wantrouwen als de PvdA.

Deze spelletjes krijgen steeds meer kiezers in de gaten. Naarmate ze beter begrepen worden trappen er steeds minder kiezers in. De beste manier om de Haagse politici duidelijk te maken, dat de kiezers ze niet lusten is thuisblijven op 22 november. Waarom zou U moeite doen Uw stem weg te geven aan een stel Haagse charlatans die U van Uw portemonnaie beroven en ’s lands economie leegzuigen, belastinggeld stelselmatig over de balk gooien en namens U voor hun eigen prestige oorlog voeren in Verweggistan ?

Zitten de Nederlandse belastingbetalende burgers te wachten op politieke partijen (oud of nieuw, peu importe) die slaafs dit vermolmde criminele systeem exploiteren ? Wij denken van niet. “Stem maar niet” blijft ons advies.

15 REACTIES

 1. Innovatie van de Nederlandse democratie?
  Hoe krijgen ze het verzonnen en dan hopen ze ook nog op een flink aantal pluche zetels…
  Laat de "heren" eerst hetvolgende maar eens gaan innoveren:
  http://www.hetvrijevolk.com
  Nee, ondanks dat de ooraanzet NIET zichtbaar is, leveren hoofddoeken voor pasfoto’s totaal geen problemen op!
  Toegift, voor achter de geraniums:
  http://www.gregoriusnekscho

 2. Goed artikel en 100% mee eens. De VVD is eigenlijk nog erger dan de PvdA, omdat zij pretendeert ‘liberaal’ te zijn, maar evenzeer socialistische denkbeelden erop nahoudt (gratis (?) kinderopvang, geen ambtenaren ontslaan, vasthouden aan het vermolmde staatsbestel etc.). Dit bestel kan niet worden hervormd, maar moet worden afgeschaft via een overgangstelsel en dan de instelling dan een klassiek-liberaal bestel. De VVD vertrouw ikzelf zoiets nooit toe, omdat deze partij boordevol crypto-socialisten en gevestigde corporatistische belangen zit.

 3. Ik vind dat dat PIM nog best interessante standpunten heeft. Helaas slaan ze de plank mis betreft onderwijs.

  Ook jammer dat het waarschijnlijk een kansloos project is.

 4. De Republiek der Zeven Verenigde Provincien (1581) was zeker niet een soort Nachtwakersstaat-avant-la-lettre.

  Deze periode kenmerkte zich niet door belastingverlagingen na de Spaanse bezetting maar door een enorme stijging van belastingen en accijnzen. Deze gelden waren nodig voor de oorlogen die gevoerd werden o.a. tegen de Engelsen, maar de regenten wisten er zelf ook wel weg mee… Een ander kenmerk is ook een steeds verdere terugdringing van de handelsvrijheid. De Engelsen moesten immers geboycot worden.

  De Nachtwakersstaat kenmerkt zich door een situatie van het werkelijke kapitalisme. Waarin ondernemers zonder bemoeienis van de overheid vanuit hun vooruitgangsstreven, optimisme en vertrouwen in de toekomst het surplus van hun uit productie investeerden in plaats van consumeerden.

  In de “Gouden Eeuw werd er door de regenten (en daarvoor door de Stadhouders en de Spanjaarden) vooral nog geconsumeerd. De instabiliteit zorgde voor weinig vertrouwen. Men was huiverig om te investeren.

 5. [2] Albert S.
  Precies. Wolven in schaapskleren noemen we zulke lieden. Je ziet het aan de kwestie van Schijndel. Hem wordt zonder pardon de mond gesnoerd. Over vrijheid van meningssuiting voor een parlementarier gesproken.
  [5] Free Antilles,
  "Deze periode kenmerkte zich niet door belastingverlagingen na de Spaanse bezetting maar door een enorme stijging van belastingen en accijnzen."
  Heb je een verwijzing ?

 6. [4] "Helaas slaan ze de plank mis betreft onderwijs."

  En niet slechts dat.
  Uit een eerder artikel + posts over dit sujet en zijn ideeen meen ik me te herinneren (correct me if I’m wrong) dat dit heerschap voor scherpere identiteitscontoles is en … voor het afschaffen van chartaal geld waardoor alle transacties giraal verlopen en dus beter door de overheid gemonitord kunnen worden.

  Ex-KGB-ers krijgen natte dromen van zijn plannen.

  Ik zou desnoods nog liever op de PvdA stemmen dan op deze etatist die zich voordoet als hervormer. Nou ja, innovatief is het inderdaad: zo’n politiestaat hebben we nog nooit eerder in Nederland gehad.

 7. [8] O, dat kon ik in het programma op hun site niet zo snel ontwaren.

  Maar ik ben sowieso alweer uit de droom: ik vroeg de mensen van PIM in een email om meer uitleg over de aanpak van onderwijs; uit het antwoord blijkt dat het weer een stel wereldverbeteraars is dat denkt dat za alles kan verbeteren door het maar te plannen.

  Jammer PIM, toch maar eens Mises en Hayek etc. gaan lezen.

 8. Politiek is nu eenmaal een machtsarena. Individuen die zich kandidaat stellen voor een politiek baantje, maar ook ambtenaren die zich proberen op te werken in de organisatie, doen dat omdat ze meer te vertellen willen hebben. Misschien zijn daar soms ideële redenen voor, alhoewel ik denk dat die dan toch vooral bij de kleinste partijen te vinden zijn.

  Wat ik pas echt dapper en erg goed zou vinden is als er een partij zou opstaan die zich als doelt stelt de carrièreladder van de politiek zélf af te breken. Dat betekent macht afgeven in plaats van macht verzamelen.

  Dus de macht van de EU afbreken ten gunste van de nationale machten en de nationale macht afbreken en doorsluizen naar beneden, naar provincies en gemeentes.

  Als men klaagt dat de afstand tussen burger en politiek zo toeneemt, is dat de enige weg om te gaan. Een lokale politicus kun je ook zonder eerst een lobbygroep op te richten je mening vertellen. Het kan immers je buurman zijn.

  Kleinschaligheid als antwoord om de vertrouwensbreuk tussen burger en politiek te herstellen dus.

  Een ander groot voordeel is ook dat de eenheidsworst die overheden nu bieden meer differentiatie kan tonen. Bevalt het je in één gemeente niet qua politiek, dan ga je gewoon verhuizen naar een andere gemeente die meer aan je ideeën beantwoordt.

  Freedom of Choice. Waar is die gebleven?! Of gaan we steeds meer naar "vluchten kan niet meer"?

 9. Niet te geloven hoe pathetische op-het-systeem PARASITERENDE "hoogleraren" (en dat zijn ALLEN niet-exacte vakken docerenden) menen dat iedereen net als zij met bekken stront in de ogen (blijven) lopen.

  Anders zouden zij wel weten dat voordat in Nederland enige politieke verandering plaats kan vinden:

  1. De monarchie de laan uit moet, evenals een hele poepdek vol met slechts zichzelf perpetuerende politieke pachters.
  2. Nederland uit de EU dient te treden.
  3. En de zelfkoloniserende "multikul" afgeschaft.

  Zolang dat niet gebeurt kan men beter NIET stemmen of liefs het land verlaten.

 10. joojooodikkestoerefloo!!
  als jullie een vrouw hebben heb kk medelijde metze! jullie moete egtt unn saai leventjuuu hebbe. kusjess vmyy!

  NICOROOS=THEBEST!

Comments are closed.