Het lijkt erop dat de Christenen de komende jaren de nationale politiek gaan beheersen. Veel stelt dat natuurlijk allemaal niet voor, 80% van de regels en verordeningen komen niet meer uit Den Haag maar uit Brussel, maar het is goed nieuws voor hen die de vrijheid lief hebben. Althans, dat zou het moeten zijn.

Daar is in de afgelopen honderd jaar politieke geschiedenis, met voornamelijk confessionele partijen aan de macht, nog weinig van gebleken, maar toch. Christenen gebruiken de Bijbel als hun leidraad bij het voeren van politiek. Het feit dat tweeduizend jaar oude geschriften een bron vormen voor hedendaagse politiek zou je op zijn minst discutabel kunnen vinden, maar blijkbaar zijn er een hoop kiezers die daar toch vertrouwen in hebben.

In die Bijbel is er een belangrijke plek ingenomen door de zogenaamde tien geboden. De tien geboden bevatten een aantal regels, die in vele landen en culturen als basisnormen worden erkend. Mozes ontving ze rechtstreeks van God, dus als je daar in gelooft, en dat doen Balkenende, Rouvoet en hun aanhang naar eigen zeggen, dan kun je dus niet twijfelen aan die geboden. Het is te hopen dat men zich ook echt aan die geboden gaat houden, dan zal dat de vrijheid van velen ten goede komen.

Laten we eens enkele van die belangrijke regels van God doornemen:

Gij zult niet doodslaan.
Dat is al een mooie. God verordonneert dat er niemand doodgeslagen mag worden. Semantisch valt het doodschieten hier wellicht niet onder, maar een goed Christen kan niet om God’s wil heen natuurlijk, en zal ook wel inzien dat schieten of bombarderen toch echt onder dit gebod vallen. De conclusie is helder, de Nederlandse troepen moeten zo snel mogelijk uit Afghanistan weg. De juichende media als er weer eens Nederlandse militairen betrokken zijn bij het ‘uitschakelen’ van Taliban-strijders moeten een doorn in het oog zijn van het Godsvrezende smaldeel binnen de regering.
Hier ligt dus al duidelijke winst voor een ieder die van mening is dat ‘onze’ militairen niets te zoeken hebben in ver afgelegen landen. De troepen kunnen dan op onbetaald verlof worden gestuurd, en zich in Nederland nuttig maken.

Gij zult niet stelen.Ook zo’n mooi gebod. “Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal (art. 310 Wetboek van Strafrecht (Nederland) en art. 461 Belgisch Strafwetboek).”
Afpersing wordt gelijkgesteld met diefstal met geweld of bedreiging.
Kijken we nu naar de politiek, dan is het helder dat belastingheffing een vorm van afpersing of diefstal is. Veelal is sprake van afpersing, er komen immers gewapende politieagenten op je af als je geen belasting wenst te betalen, soms is het ook gewoon diefstal. Loonheffing bijvoorbeeld is geld dat de overheid al van je heeft afgenomen voordat je het überhaupt in bezit hebt gehad.
Goede Christenen nemen de tien geboden natuurlijk letterlijk. Het is immers God’s woord, het zou niet behoorlijk zijn om als mens te twijfelen over Zijn bedoelingen. Daarom is het prettig om te weten dat er nu een echt Christelijk kabinet aan zit te komen, zij zullen met de tien geboden in hun achterhoofd ongetwijfeld alles in het werk stellen om de belasting af te schaffen. Diefstal is expliciet door God verboden, een goed Christen kan nooit achter beleid staan dat door middel van diefstal en geweld wordt afgedwongen.
Een ander gebod is dit: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Een lastige voor politici, laster, roddel en achterklap zijn de fundamenten van het politieke spel. Gelukkig, met een Christelijk kabinet kan het niet anders of deze excessen zullen verdwijnen. God’s woord is onverbiddelijk, dus we zullen Balkenende en Rouvoet naar ik aanneem nooit meer horen liegen. Spannende tijden breken aan, want een politicus die nooit liegt is als een maagdelijke call-girl. We zijn benieuwd hoe men dit gebod in de praktijk gaat brengen.

Gij zult niet begeren uws naasten huis;
Met een Christelijk kabinet is de onteigening van privé-eigendom afgelopen. Staat uw huis op een plek waar een onrendabele spoorlijn moet komen? Met dit gebod in het achterhoofd, en de wetenschap dat de politici deze geboden zullen eerbiedigen, kunt u weer rustig slapen. Belastingschulden kunnen nooit meer de reden zijn om iemand op straat te zetten, Christenen zullen het woord van hun God niet tegenspreken, naar ik aanneem.

Al met al moet het een genot zijn, zo’n Christelijk kabinet. Het is alleen wel vervelend voor de politici zelf. Nog zo’n gebod stelt namelijk: Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Weg dus met de drie-daagse werkweek in de tweede kamer, geen ellenlange recessen meer, werken zult gij! We gaan toch niet selectief shoppen in God’s woord, hoop ik?

12 REACTIES

 1. al met al maakt het allemaal niks uit wie er nu regeert… stemmen is al zinloos, maar zelfs de uitslag is schier zonder effectieve betekenis…
  zij het VVD of de SP of de Kristenunie, de verschillen zijn miniem en bovendien elke 4 jaar nieuwe ronde.

 2. Uitstekende analyse!
  Net als in de NL-grondwet ieder recht ontkracht wordt door: "tenzij het algemen belang anders is", zo zijn de Tien Geboden ontkracht door achter elk gebod te schrijven: "Tenzij de overheid het doet".

 3. Dat zouden leuke kamervragen kunnen opleveren… Vooral als de vrager zich niet laat afleiden door nonargumentatie en als een pittbull vast blijft bijten totdat er een zinvol antwoord komt. Ik ben zeker geen fan, maar misschien iets voor Wilders?
  Overigens kan hij dan meteen aangeven hoe hij vrijheid weet te rijmen met een kledingverbod (boerka).

 4. ‘Gij zult niet doodslaan.
  Dat is al een mooie. God verordonneert dat er niemand doodgeslagen mag worden.’

  Maar God verordonneert ook dat "Indien Gij op uwer linkerwang geslagen wordt, Gij ook de rechter zult aanbieden". Moeten we nu voor elke gesneuvelde soldaat dan nog een tweede aanbieden?!

 5. Hoho, Sander, ken uw klassieken! Da’s dan weer Jezus die dat riep, slechts de zoon van God.
  Ik ben even uitgegaan van de tien geboden.

  Als we dit soort uitspraken er in gaan betrekken dan lopen debatten met Balkenende alsvolgt:
  Woutertje: "Jan-Peter, je liegt over dat dossier!"
  J-P: "Daar heb je gelijk in Wouter, dat is waar, en om mijn andere wang aan te bieden zal ik het je eerlijk vertellen: ik heb ook nog over dit andere dossier gelogen!"

  Zou wel leuk zijn natuurlijk 🙂

 6. [5] 😛

  Als een politieke partij 10 zetels verliest na verkiezingen, zullen ze er nog 10 weg moeten schenken!!!
  Heeft ook wel iets.

 7. 1 Koningen 21
  1 Na deze gebeurtenissen geschiedde het, dat Naboth, een Jizreëliet, een wijnberg had te Jizreël, bij het paleis van Achab, den koning van Samarië.
  2 En Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uwen wijnberg, ik wil mij een moestuin daarvan maken, dewijl hij zo nabij mijn huis ligt; ik wil u een beteren wijnberg daarvoor geven; of zo het u behaagt, wil ik u zilver daarvoor geven, zoveel als hij geldt.
  3 Maar Naboth sprak tot Achab: Dat late de Heer verre van mij zijn, dat ik u het erf mijner vaderen zou geven.
  4 Toen kwam Achab thuis, mismoedig en toornig om het woord, dat Naboth de Jizreëliet tot hem gesproken had, zeggende: Ik wil u het erf mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed, en keerde zijn aangezicht om, en at geen brood.
  5 Toen kwam Izébel zijne huisvrouw tot hem, en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest zo mismoedig is en dat gij geen brood eet?
  6 En hij sprak tot haar: Ik heb met Naboth den Jizreëliet gesproken, en hem gezegd: Geef mij uwen wijnberg voor geld, of zo het u behaagt, wil ik u een anderen daarvoor geven; maar hij zeide: Ik wil u mijnen wijnberg niet geven.
  7 Toen sprak Izébel zijne huisvrouw tot hem: Betoont gij u hierin als een koning over Israël? Sta op en eet brood en wees welgemoed: ik zal u den wijnberg van Naboth den Jizreëliet verschaffen.
  8 Toen schreef zij brieven in Achabs naam en verzegelde die met zijn zegel, en zond ze tot de oudsten en oversten in zijne stad, die rondom Naboth woonden.
  9 En zij schreef in die brieven aldus: Laat een vasten uitroepen, en stelt Naboth bovenaan voor het volk;
  10 en stelt twee nietswaardige lieden voor hem, die getuigen, zeggende: Gij hebt God en den koning gelasterd, en voert hem uit, en stenigt hem, dat hij sterft.
  11 En de oudsten en oversten van zijne stad, die in zijne stad woonden, deden zoals Izébel hun geboden had, gelijk in de brieven geschreven was, die zij aan hen gezonden had;
  12 zij lieten een vasten uitroepen, en stelden Naboth bovenaan voor het volk.
  13 Toen kwamen die twee nietswaardige lieden en stelden zich voor hem, en getuigden tegen Naboth voor het volk, zeggende: Naboth heeft God en den koning gelasterd. Toen voerden zij hem uit voor de stad, en stenigden hem, zodat hij stierf.
  14 En zij zonden tot Izébel en lieten aan haar zeggen: Naboth is gestenigd en dood.
  15 En toen Izébel hoorde, dat Naboth gestenigd en dood was, sprak zij tot Achab: Sta op en neem den wijnberg van Naboth den Jizreëliet in bezit, dien hij u weigerde voor geld te geven; want Naboth leeft niet meer, maar is dood.
  16 En toen Achab hoorde, dat Naboth dood was, stond hij op om af te trekken naar den wijnberg van Naboth den Jizreëliet en dien in bezit te nemen.
  17 Doch het woord des Heren geschiedde tot Elía, den Tisbiet, zeggende:
  18 Sta op, en trek Achab, den koning van Israël, die te Samarië is, te gemoet: zie, hij is op den wijnberg van Naboth, waarheen hij afgetogen is om dien in bezit te nemen.
  19 En spreek met hem, zeggende: Dus spreekt de Heer: Gij hebt doodgeslagen en u in bezit gesteld. En gij zult tot hem spreken, zeggende: Dus spreekt de Heer: Ter plaatse waar de honden Naboths bloed gelikt hebben, daar zullen de honden ook uw bloed likken.
  20 En Achab sprak tot Elía: Hebt gij mij gevonden, mijn vijand? En hij sprak: Ja, ik heb u gevonden, omdat gij verkocht zijt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren.
  21 Zie, Ik zal ongeluk over u brengen, en uwe nakomelingen wegnemen, en zal van Achab uitroeien al wat mannelijk is, en die besloten en verlaten is in Israël;
  22 en ik zal uw huis maken zoals het huis van Jerobeam, den zoon van Nebat, en als het huis van Baësa, den zoon van Ahía, om de terging, met welke gij [Mij] vertoornd hebt en Israël hebt doen zondigen.
  23 En ook over Izébel spreekt de Heer, zeggende: De honden zullen Izébel eten aan den muur van Jizreël.
  24 Wie van Achab sterft in de stad, dien zullen de honden eten; en wie op het veld sterft, dien zullen de vogelen des hemels eten.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [8] Deze kerstoverdenking zal meer te weeg brengen dan de toespraak van
  "onze geliefde majesteit"!

  nina

 9. Aangezien Cincinnatus en Beek niet ‘on speaking terms’ zijn, reageer ik indirect op deze bijbelse geschiedenis.
  Kim Winkelaar moet hier alles van weten, aangezien hij er eens blijk van gaf christelijk te zijn opgevoed.
  Dit cynische stukje is m.i. derhalve opzettelijk karikaturaal neergepent, precies zoals een Maarten ’t Hart dat ook doet. Een grove karikatuur maken van de bijbelse gegevens om aldus te proberen de lachers en’de ‘verlichte’ denkerds op je hand te krijgen.
  Een triest fenomeen, dat helaas maar al te gemakkelijk de laatste 40 jaar bij tal van ‘verlichte’ (KUNSTLICHT! Mijne dames en heren!) gretige bekjes een ingang wist te vinden.

 10. [10]
  Neergepend; hoewel dat er raar uitziet.
  Overigens is dit verhaal van Achab dikke pret als je het aan kinderen vertelt.
  Die kinderachtige koning, net een boos en verwend kind dat zijn zin niet krijgt, gedomineerd door zijn hebzuchtige vrouw, maar die uitendelijk de kous op de kop krijgt. Echt, komische humor, sterk door kinderen aangevoeld.

 11. Het merkwaardige van de zaak is dat waar de CU inderdaad een eng linx partijtje is dat het allemaal van de
  staat verwacht,, de RPF en GPV destijds (die later fusioneerden tot de CU) naar Nederlandse normen behoorlijk rechts
  waren.Mannen als Piet Jongeling,Bart Verbrugh en Meindert Leerling waren zeker geen linkserige "social gospel" types als
  André Rouvoet of Tineke Huizinga.

  Het heeft er m.i. mee te maken dat de "geest der eeuw" (Da Costa) ook de behoudende kerken is binnengewaaid….niet als een windhoos zoals bij de Gereformeerden (synodaal) in de jaren ’60 maar gaandeweg toch wel het geestesklimaat in die kerken
  grondig wijzigende.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.