Art. 170 van de Belgische Grondwet: “Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet.”
Hof van Beroep te Antwerpen: “Overwegende dat principieel ieder inkomen overeenkomstig de fiscale wetgeving belastbaar is, en dat belastingvrijdom de uitzondering is, die op restrictieve wijze dient geïnterpreteerd;”

Ligt het aan mij of ben ik de enige die hierin een logische inconsistentie zie? De grondwetgever ging er destijds schijnbaar van uit dat belastingvrijdom juist de regel was en dat de belasting de uitzondering was die restrictief geïnterpreteerd dient te worden.

Belasting is knechting

Robert Nozick ontwikkelt twee argumenten tegen belastingen: volgens de eerste is belasting een vorm van dwangarbeid en volgens de tweede is het inconsistent met het eigendomsrecht van zichzelf, het self-ownership. Het eerste argument kan als volgt samengevat worden: als je gedwongen wordt om een deel van je arbeidsinkomen af te staan, dan word je gedwongen om voor iemand anders te werken omdat een deel van de vruchten van je arbeid tegen je wil wordt afgenomen. Natuurlijk mag de belastingbetaler wel kiezen wat soort werk hij zal doen en zelfs verkiezen om weinig of niet te werken. Maar een dergelijke overweging is niet relevant: een slaaf die mag kiezen tussen hout hakken, het gras afrijden, het huis schilderen, of zelfs een schilderij schilderen, is daarom nog niet minder een slaaf.

Er wordt beweerd dat het argument van Nozick in essentie betrekking heeft op een schending van een eigendomsrecht, diefstal dus. En, zo wordt gezegd, Nozick geeft geen afdoende fundering voor zo’n recht. Maar het argument verwijst nergens expliciet naar het eigendomsrecht en hoeft dat ook niet te doen. Er is nog steeds sprake van dwangarbeid zelfs al heeft de persoon die gedwongen wordt een deel van zijn inkomen af te staan geen eigendomsrecht op het product van zijn arbeid. Een slaaf werkt op het land en met het gereedschap van zijn meester en heeft normaal gesproken ook geen eigendomsrecht ten aanzien van de geproduceerde vruchten. Maar hij is niettemin een slaaf.

Men zou kunnen tegenwerpen dat de analogie met de belasting slechts bestaat voor zover de slaaf vrij zou zijn het domein van zijn meester te verlaten net zoals de belastingbetaler vrij is om zijn land te verlaten. Hij zou in dat geval nog nauwelijks een slaaf zijn. Maar als je de vergelijking in die zin wil doortrekken dan zou dit impliceren dat de staat op de een of andere manier de rechtmatige eigenaar is van alles.
Alan Haworth neemt een dergelijk standpunt in en leidt daaruit af dat geen enkele transactie ooit vrij kan zijn. De private inbezitname van wat ooit toebehoorde aan allen heeft geen instemming van allen bekomen en is dus een altijd een beetje diefstal. Een vervolgtransactie kan derhalve ook niet vrij zijn.
Maar nog afgezien van de onhoudbaarheid van het uitgangspunt van Haworths standpunt – namelijk dat alles ooit eigendom was van iedereen en niet, zoals libertariërs stellen, alles ooit eigendom was van niemand – is het overduidelijk dat de staat die eigenaar is van alles per definitie een totalitaire staat is, wat de vergelijking met een democratische staat weer mank slaat. De democratische staten van deze wereld erkennen zelf dat zij geen eigenaar zijn van alles. Getuige daarvan ondermeer het reeds geciteerde artikel 170 van de Belgische grondwet.
Door het loutere feit dat de staat slechts een deel van ons inkomen wegbelast, en dat het haar zelfs niet toegestaan is om meer te belasten dan de wet toelaat, niet op humanitaire gronden, maar gewoonweg omdat de staat het recht niet heeft, alleen al daarom erkent zij impliciet dat wie werkt ook eigenaar hoort te zijn van de vruchten van zijn arbeid.

Haworth erkent zelfs dat belasting gelijkstaat met dwangarbeid, maar weigert daar aanstoot aan te nemen op grond van trivialiteit. Voor hem is een beetje dwangarbeid een redelijke prijs die moet worden betaald voor de voordelen die de staat aan haar onderdanen verstrekt. Maar ik neem aan dat ook hij verontwaardigd zal reageren als iemand hem at gunpoint dwingt een krantje van een halve euro te kopen. Dat toont aan dat onze afkeuring van slavernij gebaseerd is op een inherent rechtvaardigheidsgevoel, een natuurlijk recht, en verder geheel los staat van de wijze waarop de meester zijn slaaf behandelt of de overweging dat de slaaf slechts een heel klein beetje slaaf is.

Belasting is diefstal

Het tweede argument, dat wat gekoppeld is aan self-ownership, heeft zelfs nog een veel diepere betekenis. Nozick stelt dat ieder individu eigenaar is van zichzelf en van zijn arbeid. Hij mag ermee doen wat hij wil en zich te onthouden van dingen te doen die hij niet wil, een en ander onder voorbehoud van eventuele contractuele verbintenissen.
Het self-ownership wordt geponeerd als een moreel principe. En belasting is inconsistent met dit principe, voornamelijk wanneer zij moreel verantwoord wordt aan de hand van de noodzaak van een zekere herverdeling van de rijkdom. Wanneer aan bepaalde mensen aanspraken worden verleend op bepaalde diensten of een bepaald deel in de “maatschappelijke” rijkdom, dan betekent dat eenieder die werkt steeds deels gedwongen werkt voor de doelstellingen van de staat of van zij die begunstigd zijn dor de gulheid van die staat. Die staat of die begunstigden moeten dus een afdwingbaar (eigendoms)recht hebben op de vruchten van de arbeid, en dus ook een partieel eigendomsrecht op de belastingbetaler. De burger heeft dus geen onverdeeld eigendomsrecht op zichzelf en dat is niet te rijmen met het eerder genoemd morele principe.

De critici van Nozick moeten dus, om de moraliteit van belastingen aan te tonen, het principe van het self-ownership ondermijnen. En nochtans is dit principe zo evident rechtvaardig dat het nauwelijks enige argumentatie behoeft. Ieder mens is één en ondeelbaar eigenaar van zichzelf. Niemand zal het rechtvaardig vinden dat de staat de zienden zou verplichten een oog af te staan om de blinden weer te laten zien, zelfs niet als dit op een dergelijke herverdeling op een pijnloze manier zou kunnen worden doorgevoerd.
Er zijn er die proberen aan te tonen dat herverdelende belasting aanvaard kan worden zonder de aanvaarding van het slavernij noch het self-ownership principe. Daarbij wordt een morele plicht verondersteld die vooraf bestaat en waarvan de staat haar onderdanen niet mag ontheffen. De staat is in die hypothese verplicht om, via belastingheffing, het nakomen van de morele plicht af te dwingen. Het self-ownership geeft het individu dan geen recht om aan de morele plicht te ontsnappen. Maar tegelijk is de staat geen slavendrijver omdat de staat niet zomaar om het even wat met haar onderdanen kan uitrichten, maar alleen datgene wat zij toch al verplicht waren vanuit de vooronderstelde morele plicht.
Maar bekeken vanuit het standpunt van de belastingplichtige maakt het niet veel uit of de staat een slaveneigenaar is, de macht en controle over het wegbelaste gedeelte van het inkomen is er niet minder klein om. De verwerping van het principe van self-ownership is noodzakelijkerwijze de aanvaarding van het principe van de slavernij.

Er wordt ook beweerd dat belasting geen diefstal is omdat de handelingen van de staat, in tegenstelling tot die van een dief, voorspelbaar zijn en door rechtsregels beheerst worden. Ook gebruikt de staat het geld ten nutte van haar slachtoffers. Dat laatste is natuurlijk slechts ten dele waar en het is zelden mogelijk om aan te tonen dat de belastingbetaler rechtstreeks de begunstigde is van de belastingen die hij heeft betaald en al helemaal niet of een burger een netto-betaler of een netto-ontvanger is. Maar bovenal is het argument dat een belastingbetaler ook geniet van de diensten van de staat irrelevant ten opzichte van de stelling dat belasting slavernij is. De slaaf die een deel van de groenten die hij in slavernij heeft gekweekt mag behouden blijft nog steeds een slaaf.

Een ander klassiek tegenargument is dat Nozick zelf voorstander is van een minimale staat en de minimale belasting die nodig is voor het onderhoud van die minimale staat erbij wil nemen. Maar dat bewijst niet dat belasting geen slavernij tot gevolg heeft. Het toont hooguit aan dat Nozick niet volledig consequent is met zijn eigen premissen. Mocht hij dat wel zijn dan zou hij noodgedwongen alle belasting als immoreel moeten verwerpen, en bijgevolg ook de minimale staat die niet bij machte is om zichzelf in stand te houden zonder beroep te doen op een immorele belasting.

De enige mogelijke conclusie is dat self-ownership en anarcho-capitalisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat wie voorstander is van het één uiteindelijk de betrachting moet koesteren om het andere te bereiken.

109 REACTIES

 1. Zonder belastingen is het gauw voorbij met de staat… Interessante verhandeling; dus eigenlijk is het gevolg van een samenleving zonder belastingen anarcho-kapitalisme en is een minarchistische staat in essentie net zo’n dwangarbeidstaat als de huidige staten, alleen met (veel) lagere tarieven.

  Heeft iemand wel eens een zaak gemaakt van dat rechtbankvonnis dat de grondwet min of meer ontkent? Rechtbanken horen zich doorgaans aan de grondwet te houden. Ik neem aan dat Belgie net zo min als Nederland een constitutioneel hof heeft.

 2. Ja, Arjen, ik zat met dezelfde vraag.
  Prevaleert een grondwet niet over alles?
  M.a.w. kan een burger niet simpelweg weigeren belasting te betalen en zich i.g.v. trouble simpelweg beroepen op art. 170 van de grondwet?

 3. Het is IMHO een (libertarisch) misverstand dat er sprake is van dwang. Als de regels in een bepaald land je niet bevallen kan je immers altijd verhuizen 😉

  Zie het maar als de statuten van een vereniging van eigenaren (VVE) in een appartementengebouw. Je hebt slechts recht om zo’n appartement te bewonen als je je conformeert aan de regels die zijn vastgelegd in die statuten. De statuten bestrijken diverse onderwerpen, zoals wat je wel en niet mag en wat je moet betalen.

  Als je je financiële bijdrage niet wil betalen heeft de VVE het recht je daartoe te dwingen. Houd je voet bij stuk dan zal je moeten verhuizen. Met een staat is het niet anders.

  Uiteraard kan de VVE (of de staat) die regels altijd wijzigen, maar ook dat is weer onderhevig aan de afspraken die in de statuten (of de grondwet) zijn vastgelegd.

 4. Voor de jongeren onder ons: in de jaren 80 had je in NL de Beweging Weigering Defensiebelasting (BWD) die proefprocessen uitlokte en publicitair behoorlijk aan de weg timmerde (tegenwoordig http://www.eurosvoorvrede.n… ).

  En nu nog zijn er orthodox religieus gewetensbezwaarden die weigeren premie voor verplichte verzekering te betalen (dat mag, mits de gewetensbezwaarde premievervangende belasting betaalt).

 5. [3] De beste wensen, jongens!!!
  Met betrekking tot het onderwerp:
  Het verhuizingsgegeven is niet aanwezig.
  Indien de staat kan zeggen dat je dan maar moet verhuizen, dan zijn er toch alleen slaven en geen vrije mensen volgen diezelfde staat.
  En wat is die staat dan? Zonder vrije mensen. Het is een staat maar geen natie!
  Er is in deze redenatie derhalve geen moraliteit aanwezig.

 6. [3] Peter de Jong,
  De staat heeft niemand vooraf gevraagd "onderdaan" te worden: daarentegen heeft die staat de bewoners allerlei regels opgelegd, waardoor het onmogelijk geworden is binnen de afgedwongen staatkundige grenzen te (over)leven zonder aan allerlei immorele collectieve regels te gehoorzamen.

 7. [7]
  Spynose schreef: “De staat heeft niemand vooraf gevraagd "onderdaan" te worden”

  Dat klopt, er is geen ‘sociaal contract’. Maar dat is er ook niet als je toevallig in een bioscoop geboren wordt en de bioscoopeigenaar je entree vraagt en je allerlei “immorele” regels oplegt als je nog langer in zijn pand wil verblijven 😉

  Libertariërs weigeren te erkennen, dat de hele wereld in feite is geclaimd door ‘bioscoopeigenaren’ en je dus overal waar je bent entree moet betalen. Maar zo’n ‘bioscoopeigenaar’ kan EENZIJDIG de voorwaarden voor het betreden van zijn eigendom stellen. Je hebt daarin geen keuze, want overal zijn dergelijke eigenaren die je onder dwang geld afnemen. Zij hebben daar op basis van het eigendomsrecht ook het recht toe.

  De enige oplossing is dat je zelf zo rijk wordt dat je een eigen stukje contractvrij land kan kopen waar de andere eigenaren niets over te zeggen hebben.

  Als echter mocht blijken, dat géén van de huidige eigenaren (een deel van) hun bezit contractvrij (dwz zonder beperkende voorwaarden) aan je willen afstaan heb je simpelweg pech gehad. 😉

 8. [8] Hoezo kan "De staat" eigenaar zijn van de grond, het huis of voor mijn part de bioscoop van resp. Jan, Piet en Klaas?
  Als ik werd geboren in het huis van Papa en Mama, waarom moet ik dan belasting betalen aan "Bea & Jan-Peter en hun bende"?

 9. [9]
  Omdat het huis van pa en ma indertijd door hen gekocht werd onder de wettelijke regels die hier door de Nederlandse staat zijn ingesteld. Als eigenaar van de grond heeft de staat daartoe het recht. Dus, of je dit nu leuk vind of niet, je kan in dat huis helemaal niet wonen zonder Bea en haar slippendragers te betalen. 😉

  De Nederlandse staat (lees: de VVE Nederland) is overigens net zo’n eigenaar van de grond als een VVE eigenaar is van een appartementengebouw. De individuele leden van de VVE (c.q. de burgers van het land) hebben slechts het RECHT gekocht een appartement te mogen bewonen. Zij hebben NIET het appartement zelf (stenen etc) gekocht, dat blijft altijd eigendom van de VVE.

  Als die voorwaarden je niet bevallen moet je, zoals gezegd, verhuizen. 😉

 10. [10] "onder de wettelijke regels die hier door de Nederlandse staat zijn ingesteld".
  Ja, zonder mijn (ouders’) goedkeuring. Wettelijke regels, ja. Recht, neen. Wat is hier het verschil met een (andere) maffia?

  "Als eigenaar van de grond heeft de staat daartoe het recht."
  Eigenaar van de grond is volgens het kadaster niet de staat doch Pa & Ma.

  "Dus, of je dit nu leuk vind of niet, je kan in dat huis helemaal niet wonen zonder Bea en haar slippendragers te betalen."
  Hier beschrijf je slechts een de facto toestand. Die is mij ook wel bekend, maar daar gaat het niet om. Het is zoiets als doodleuk de de facto toestand voor Joden in Nazi-Duitsland beschrijven, (deze dan nog door een misplaatste smiley te laten volgen) en vervolgens op te merken dat als het hen niet bevalt ze de "vrijheid" hebben om op te krassen.

  Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop.
  Waar zeurt een vreedzame Siciliaan toch over als hij zich beklaagt over de mafia? Hij kan toch "gewoon" verhuizen?

 11. [11]
  “Ja, zonder mijn (ouders’) goedkeuring”

  Wat bedoel je ? Zij hebben het koopcontract toch ondertekend ? Contracten zijn gewoonlijk slechts geldig binnen het kader van de wetgeving waar beide contractpartijen het onder willen laten vallen. Voor onroerende zaken valt er weinig te kiezen, want dan gelden de voorwaarden van de eigenaar van de grond waar de onroerende goederen op staan. In laatste instantie blijft de staat altijd eigenaar van de grond en blijven de lokale regels gelden.

  Ik heb met opzet de vergelijking met een appartementen-VVE gemaakt, omdat je daar nooit voor de volle 100% eigenaar van je flat wordt. Datzelfde geldt in de meeste landen voor grondbezit. Je verwerft slechts een meer of minder uitgebreid gebruiksrecht. Dat je ouders als eigenaren bij het Kadaster zijn geregistreerd wil niet zeggen dat zij met hun grond maar kunnen doen wat ze willen. Dat was immers niet de voorwaarde waaronder die grond aan hen werd doorverkocht.

  Je vergelijking met de afpersingspraktijken van de mafia gaat mank, omdat mafiosi hun financiële claims baseren op het recht van de sterkste, niet op het eigendomsrecht.

  En eigendom is heilig, juist voor aanhangers van de staat! 😉

 12. Misschien ter verduidelijking, de NL-wet zegt er het volgende over:

  Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (art. 5:1 lid 1 BW) Het tweede lid zegt: " Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen." Het derde lid zegt: "De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten."

  De term eigendom is feitelijk alleen van toepassing is op stoffelijke objecten, van niet-stoffelijke objecten (vermogensrechten) is men strikt genomen geen eigenaar, maar rechthebbende.

  Een eigenaar mag binnen bepaalde grenzen dus alles met zijn of haar zaak doen. Het houdt in de regel zelfs het recht in om de zaak te vernietigen. Echter, het staat de eigenaar niet vrij om een zaak te gebruiken op een wijze die strijdig is met de wet of met de rechten van anderen.

  In vrijwel alle culturen is het begrip eigendom te vinden voor objecten van economische waarde. Sommige Afrikaanse jagerssamenlevingen kennen bijvoorbeeld NIET de eigendom van grond, maar WEL de eigendom van waterbronnen.

 13. [12] Je beschrijft wederom slechts een ist-Wert, geen soll-Wert. Waar komt dat recht van "de staat" immers vandaan? Was dat ooit bij het ontstaan der aarde door God voorzien of zo?
  Ook hier geldt dus dat Bea en Balkie hun wil aan de rest slechts kunnen opdringen omdat zij over meer gunpower beschikken dan de burger, zodat de vergelijking met de mafia gaat WEL opgaat. [13]

 14. [13] "En eigendom is heilig, juist voor aanhangers van de staat! ;-)"

  Klinkt vreemd maar vind ik verder niet relevant om op in te gaan. Wel kan ik het omgekeerde stellen: "de staat is NIET heilig (wel integendeel!) voor aanhangers van eigendom".

  Verder meen ik te mogen concluderen dat je aanhanger van de staat bent, ofschoon je weet (en zelfs gaarne demonstreert) dat de staat de eigendomsrechten van haar burgers uitholt.
  Vandaar dat ik me dan ook afvraag of je wellicht zelf voor de overheid "werkt" als am[CENSUUR]ar?
  Uiteraard hoef je je zeker niet verplicht te voelen om op zo’n persoonlijke vraag -en dan nog wel zo’n genante- te antwoorden.
  Ik zie echter geen enkele andere logische verklaring, vandaar mijn veronderstelling.

 15. [1] [2] Vrienden,
  Mij lijkt het hier niet een kwestie van prevaleren. Natuurlijk gaat de grondwet voor op de wet. Het is eerder een kwestie van ‘hineininterpretieren’ of zingeving: de grondwet in een democratische staat heeft slechts één doel: de macht van de overheid beperken. Dat idee komt voort uit de historische ervaringen die de mensheid heeft gehad met onbeperkte macht. Maar wat voor een zin heeft een beperkende grondwet als die het aan degene die beperkt dient te worden toelaat om de inhoud van het begrip macht zelf te bepalen en nog wel op een dergelijk flagrant onlogische wijze als ‘onbeperkt’. Natuurlijk kan je niet naar de rechter stappen om de belasting af te wijzen omdat hij strijdig zou zijn met de grondwet. Het probleem is eigenlijk dat de grondwet strijdig is met zichzelf en dus een vod.

 16. [15]
  .M vraagt zich af: “Waar komt dat recht van "de staat" (-) vandaan?”

  Uit dezelfde hoek waar het recht van een VVE vandaan komt. 😉

  Ooit is door een groep onafhankelijke landeigenaren besloten een aantal zaken gezamenlijk te regelen (in NL o.a. de aanleg van dijken en polders). Zij hebben toen hun grond kunnen doorverkopen onder de voorwaarden die zij onderling hadden afgesproken (o.a. een verplichte bijdrage voor het onderhoud van dijken en polders, de zgn. waterschapsbelasting). Blijkbaar vonden de navolgende generaties van grondeigenaren die collectieve afspraken gunstig, want zij hebben ze nog altijd niet afgeschaft.

  In feite is de ironie dat al de zaken waar libertariërs zo tegen te hoop lopen (belastingen, democratie, etc), gewoon zijn voortgekomen uit de vrije markt, of beter gezegd, uit het falen van de vrije markt.

  Het simpele feit dat er nergens ter wereld een land is dat geen belasting heft bewijst, dat er voor een dergelijk samenlevingsverband helemaal geen markt is. Er is in ieder geval geen enkele aanbieder. Libertariërs moeten dan niet zeuren, want niemand heeft recht op een bepaald product. Als iets dat je graag zou willen hebben niet wordt aangeboden, heb je eenvoudigweg pech gehad. Wil je het toch hebben, dan zal je het zelf moeten regelen (zoals het Free State project in de VS ook poogt te doen).

  Je conclusie dat ik aanhanger van de staat zou zijn, en er zelfs mijn bestaan aan dank, is voorbarig en onjuist. Ik ben een groot voorstander van individuele vrijheid. En als aanhanger van de vrije markt is het juist het ellendige marktfalen, zoals ik hierboven heb aangegeven, dat ik verafschuw.

  De enige oplossing die ik zie is zoveel mogelijk selfsupporting te worden. Collectieve voorzieningen (zoals dijken en polders) zijn dan niet meer nodig en de vrijheid van individuele mensen neemt dan toe, zij het op een (aanzienlijk) lager welvaartsniveau. Ik zit daar niet mee, ik woon net zo lief op een terp als in een polder. 😉

  Verder vind ik dat libertariërs het grootste gelijk van de wereld hebben, maar dat de meesten door hun starre, dogmatische opstelling volstrekt niet in staat zijn dit inzicht op andere mensen over te brengen. Iets dat libertariërs zich terdege zouden moeten aantrekken !

  Zoals bijna-libertariër Jeffrey Friedman hier ook aangeeft:

  “In editing a journal that has received manuscripts from virtually every libertarian scholar, famous and unknown alike, I have long been struck by the consistent juxtiposition of… libertarian philosophical sentiments with weak empirical research, leaps of logic, contempt for non-libertarian points of view (of which the authors usually appear ignorant). The polemical tone and deficient evidence, however, and the tarnishing of often-good ideas by doctrinaire rhetoric and low scholarly standards, are only the least of it. The worst thing is not the waste of effort that goes into producing propaganda barely veiled by the robes of scholarship. The greater tragedy is what libertarians could produce, but do not.”
  ~ Jeffrey Friedman, "What’s Wrong With Libertarianism"

 17. [17]

  Hopelijk maakt de bijeenkomst met Rob van Glabbeek de blinde vlekken van libertariërs duidelijk.

  Pas als libertariërs de zwakke punten van hun filosofie erkennen zullen ze anderen kunnen overtuigen van hun gelijk.

  Als het libertarisme blijft steken in de huidige retoriek wordt het nooit wat.

 18. [17]

  "Ik zit daar niet mee, ik woon net zo lief op een terp als in een polder"

  Ik bedoelde eigenlijk: ik woon net zo lief ARM op een terp als RIJK in een polder. 😉

  (een samenleving met polders, en de daaraan noodzakelijk verbonden collectieve regels, is nu eenmaal welvarender dan een veel vrijere samenleving met slechts terpen)

 19. [17] Peter,
  De sterkte van het libertarisme zit em juist in zijn logische rechtlijnigheid. Maar als je premisses fout zijn – zoals de bewering dat de staat eigenaar is of geweest is van alles en dus altijd al heeft bestaan en de mens derhalve zijn "relatieve vrijheid" – een contradictio in terminis – te leen heeft van de staat – nou dan zijn we snel uitgepraat en heeft het geen zin om te repliceren op hoogdravende en denigrerende veralgemeningen. De werkelijkheid is dat er in den beginne niets was: geen staat, geen samenleving, geen eigendom en al helemaal geen sociaal contract (waarvan jij overigens tegengestelde opvattingen lijkt te verdedigen: zie "er is geen ‘sociaal contract’" en wat is "Ooit is door een groep onafhankelijke landeigenaren besloten een aantal zaken gezamenlijk te regelen" anders dan een sociaal contract? Ik zou trouwens wel eens willen weten hoe de bepalingen die die landeigenaren hebben afgesproken, met betrekking tot mijn grond en in het heden nog enige bindende rechtskracht kunnen hebben. Ze werden alleszins niet uitdrukkelijk vermeld, noch in mijn gebooreakte, noch in mijn eigendomstitel).

 20. [20] Arjen,

  Dank, je bespaart me een hoop schrijfwerk.

  [17] Peter,

  Niettemin nog een aanvulling: "Uit dezelfde hoek waar het recht van een VVE vandaan komt. 😉

  Ooit is door een groep onafhankelijke landeigenaren besloten een aantal zaken gezamenlijk te regelen (in NL o.a. de aanleg van dijken en polders). Zij hebben toen hun grond kunnen doorverkopen onder de voorwaarden die zij onderling hadden afgesproken (o.a. een verplichte bijdrage voor het onderhoud van dijken en polders, de zgn. waterschapsbelasting). Blijkbaar vonden de navolgende generaties van grondeigenaren die collectieve afspraken gunstig, want zij hebben ze nog altijd niet afgeschaft."

  Dus blijkens jouw laatste zin zijn het in onze huidige Staat der Nederlanden nog steeds alleen de landeigenaren die kunnen stemmen?
  Dus die werkloze Moslim, kan zich geen weg in mijn portemonnaie stemmen?
  Goh, blij dat te horen, ik zal nu een stuk beter slapen.

  Groeten,
  M

 21. [20]

  Arjen schreef: “Ik zou trouwens wel eens willen weten hoe de bepalingen die die landeigenaren hebben afgesproken, met betrekking tot mijn grond en in het heden nog enige bindende rechtskracht kunnen hebben. Ze werden alleszins niet uitdrukkelijk vermeld, noch in mijn geboorteakte, noch in mijn eigendomstitel”

  Simpel Arjen, op een bioscoopkaartje staan ook de algemene voorwaarden niet die de bioscoopeigenaar heeft opgesteld, hooguit een verwijzing daar naar. Datzelfde geldt voor je geboorteakte. Als je als NL-staatsburger ter wereld komt, val je per definitie onder de regels die hier gelden.

  Eén van die regels is dat je hier wel grond kunt kopen, maar dat je daarmee niets mag doen wat tegen de regels ingaat. De vorige grondeigenaren hebben dat nu eenmaal zo bepaald en onder die uitdrukkelijke voorwaarde hun grond doorverkocht. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan de (waterschaps)belasting niet te betalen. Simpelweg omdat daardoor niet alleen de veiligheid van have en goed van jezelf, maar vooral ook die van je buren in gevaar komt (als iedereen in NL op een terp zou wonen zou zoiets helemaal niet spelen 😉

  De vergelijking met de VVE van een appartementengebouw is zeer van toepassing: als je op de bovenste etage woont en je benedenburen weigeren voldoende onderhoud aan hun woningen te plegen (ze vinden het niet nodig of het komt ze financieel nu niet uit) dan loop je kans dat ook jouw huis naar beneden dondert! Het is dus niet voor niets dat er nog altijd VVE’s bestaan, en dat er op wereldschaal alleen maar landen zijn waar je belasting moet betalen. Jammer, maar helaas.

  Het libertarisme zit idd logisch en rechtlijnig in elkaar. Dat is ook de reden dat ik graag met libertariërs discussieer. Maar met hun eeuwige gekanker op de staat en de belastingen gaan ze recht tegen het vrije markt denken in. De staat is daar immers op praktische gronden uit voort gekomen.

  Het is van tweeën een: of je bent voor de vrije markt en je accepteert niet alleen alle voordelen, maar ook alle nadelen die dat oplevert (zoals monopolies, overheden, belastingen, te weinig keuzevrijheid en te dure producten, om een paar dwarsstraten te noemen ;-), of je bent er niet voor en je kiest dan per definitie voor totale armoe en verloedering (zoals een halve eeuw communisme heeft laten zien).

 22. [21]
  .M stelt: “Dus blijkens jouw laatste zin zijn het in onze huidige Staat der Nederlanden nog steeds alleen de landeigenaren die kunnen stemmen? Dus die werkloze Moslim, kan zich geen weg in mijn portemonnaie stemmen? Goh, blij dat te horen, ik zal nu een stuk beter slapen”

  .M, ga die Friedman nu geen gelijk zitten geven met zijn vooroordeel over vooringenomen libertariërs 😉

  Ik kan een goede sarcastische opmerking zeker waarderen, maar ik bedoel mijn stelling echt serieus. Die eerste landeigenaren hebben indertijd op praktische gronden hun volledige eigendomsrecht en de zeggenschap over wat er met hun grond gebeurde grotendeels uit handen gegeven aan het waterschap (overigens een van de oudste democratische organisaties ter wereld). Aangezien de grondeigenaar nu eenmaal mag bepalen wat er op zijn grond gebeurt kon het waterschap vervolgens regels gaan stellen en belastingen gaan heffen. Die regels en belastingen betroffen niet alleen grondeigenaren, maar ook pachters. Indirect hadden de regels invloed op het leven van iedereen die zich op deze grond bevond (als toerist bijv. worden de belastingen gewoon aan je doorberekend).

  De moderne overheid is voortgekomen uit een netwerk van dergelijke samenwerkingsverbanden, ook op niet-watergerelateerde terreinen. In het begin was het idd alleen maar de bezittende klasse die mocht stemmen. In de loop van de tijd vond de meerderheid daarvan (al dan niet onder enige sociale druk 😉 dat ook andere mensen (arbeiders, vrouwen, migranten) hun democratische invloed moesten kunnen uitoefenen.

  Dat een minderheid (waar jij toe behoort) het daar niet mee eens is, doet niet ter zake. Als moderne grondeigenaar van een stukje Nederland heb je immers een koopcontract ondertekend, dat impliciet, vanwege het wettelijk kader waarin het is ingebed, al deze door de vorige eigenaren en hun aanhang opgestelde regels goedkeurt.

  Zou je de grond sec, dus met uitsluiting van al deze wettelijke bepalingen hebben willen kopen (net zoals je een appartement zou willen kopen ZONDER de financiële verplichtingen aan de VVE), dan zou dit volkomen onmogelijk zijn geweest. De vorige eigenaar is daartoe immers helemaal niet gemachtigd!

 23. Jullie ideale libertarische wereld zonder overheid en zonder belastingen is alleen maar mogelijk op een vers gehomestead stuk grond dat zonder enige beperkende voorwaarde aan de volgende eigenaar wordt doorverkocht.

  Het simpele feit dat zo’n stuk grond naar het zich laat aanzien nergens ter wereld beschikbaar is, toont overduidelijk aan dat de vrije markt hier géén brood in ziet en ook nooit heeft gezien.

  Maar wat let je ? Je zal niet de eerste zijn die een gat in de markt ontdekt en rijk wordt. 😉

  (Voor de kust van Dubai bijv. worden in het zgn World project enkele honderden eilandjes aangelegd waarop de eigenaren een grote mate van vrijheid hebben)

 24. [24] Peter De Jong heeft blijkbaar in de één of andere linxe vuilbak het "contrat social" van Rousseau gevonden en komt, wetende dat vele libertariër Ayn Rand–achtige "natural law" types zijn een beetje al te opdringerig die stinkende vot de luitjes hier onder de neus douwen….

  Onzin natuurlijk….immers :MIGHT CREATES RIGHT…

  De staat is er niet gekomen omdat landeigenaren vrijwillig beslisten een waterschap op te richten
  maar is een gevolg van verovering waarbij de oorspronkelijke eigenaren verdreven, vermoord of gedwongen ingevoegd werden in een bepaald juridisch systeem.

  Wie die oorspronkelijke eigenaren waren, valt niet meer te achterhalen…

  Daarmee valt zowel de libertarische
  eigendoms-theorie als het "sociaal contract" in duigen….

  Het sociaal contract tussen eigenaren (waar De Jong mee dweept) als dat ooit bestaan heeft( en dat is niet het geval) heeft dus geen waarde en evenmin kan eigendom metafysisch als recht worden gezien daar de herkomst van eigendom in roof ligt….

  Recht op "eigendom" is derhalve een claim waarvan de verwerkelijking afhankelijk is van het feit of men erkenning ervan kan afdwingen.

  Groetz,

  Cincinnatus

 25. [25]
  Cincinnatus, ik had van jou een intelligentere bijdrage verwacht. 😉

  Natuurlijk is er in het verleden heel wat geroofd, maar staten zijn nu juist in het leven geroepen om dat te voorkomen!

  In de allereerste agrarische gemeenschappen bouwden mensen op gunstige plaatsen, zoals kruispunten van handelswegen en rivieren, nederzettingen en dorpjes om hun landbouw- en ambachtsproducten beter te kunnen verhandelen. Een succesvolle nederzetting groeide en werd rijker. Door deze groei kwam er ook behoefte aan een betere organisatie om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden en om de verdediging te organiseren. Dit laatste werd nodig omdat de groeiende welvaart ook dieven en rovers aantrok.

  Het is niet voor niets dat de oudste vorm van de staat de stadstaat is en dat het Griekse woord voor stad (polis) tevens burcht betekent. De stad was daarmee niet alleen het economische hart waar mensen samenkwamen om handel te drijven, maar ook de veilige enclave waar ze zich in geval van extern gevaar konden terugtrekken. Het is niet voor niets dat klassiek liberalen de landsverdediging als basistaak voor de overheid zien.

  Dat sommige van die eerste staten rijker en machtiger werden dan anderen is slechts het gevolg van de vrije markteconomie geweest. Dat zij vervolgens hun rijkdom hebben gebruikt om andere mensen te knechten en te bestelen is eveneens een gevolg van de vrije markt geweest. Immers, als het in specifieke gevallen economischer was geweest om die arme onderworpenen te beschermen en hun bezit te verdedigen zou dit wel zijn gebeurd. 😉

  Anders dan je doet voorkomen is dat in de meeste gevallen overigens wel degelijk gebeurd. Minder krachtige stadstaten vormden vaak allianties tegen machtige agressors en voorkwamen zo dat ze hun vrijheid kwijtraakten.

  In feite is de hele ontstaansgeschiedenis van de overheid er een van vrijwillige samenwerking, waarbij mensen zuiver uit eigenbelang een deel van hun vrijheid overdroegen aan de gemeenschap. In Nederland bijv. zijn uit de vrijwillige samenwerking van buren eerst de zgn buurschappen ontstaan. Die buurschappen hadden gekozen bestuurders en behartigden de belangen van de plaatselijke bevolking (te vergelijken met de huidige gemeenten), waaronder de waterstaatszorg (droge voeten).

  De boeren en landeigenaren waren verantwoordelijk voor het onderhoud van lokale zaken als dijkjes, kaden, sloten, wegen en waterwegen. Meestal kon één buurschap de zorg voor dijkbouw en afwatering niet alleen aan. Er waren doorgaande waterkeringen nodig, dammen in riviermonden, afwateringssluizen en kanalen; een gigantische onderneming in een tijd dat alles met man- en paardenkracht moest gebeuren. Regionale samenwerking tussen buurschappen was dan nodig. Zo ontstonden de eerste streekwaterschappen (democratische overheden), puur op vrijwillige basis en niet anders !

  Niet alleen heeft de vrije markt gezorgd voor het ontstaan van de overheid, de vrije markt heeft ook gezorgd voor grootschalige monopolies van overheden. Met alle desastreuze gevolgen, die libertariërs zo graag etaleren, voor het efficiënt functioneren van overheidsorganisaties.

  Die inefficiëncy doet echter niets af aan de rechtmatige eigendomsclaim van de staat op de grond waarop een staat zich bevindt, en de regels die zo’n staat dus ook rechtmatig kan stellen. Net zoals die bioscoopeigenaar je geld mag vragen voor je aanwezigheid in zijn bioscoop. En net zoals een VVE je geld mag vragen als je in je appartement wil wonen.

  Nogmaals, als de regels je niet bevallen moet je verhuizen. 😉

 26. [27] Inderdaad. Peter de Jong lijkt er vanuit te gaan dat alles wat bij wet geregeld is normaal en redelijk is, en trekt bij herhaling een parallel met een VVE. Die parallel is er niet.

  Een VVE, waar je verplicht lid van bent, is een klein orgaan waar je veel invloed op hebt, ook op de hoogte van de bijdrage. Daarbij zijn de betalingen aan de VVE alleen gerelateerd aan het onderhoud van de gezamenlijke delen van het gebouw: het zou niet realistisch zijn onderhoud van daken of riolering alleen voor rekening van de aangrenzende bewoners te laten komen. Daarmee houdt het op. De VVE bepaalt niet in welke muur in mijn appartement ik welk type schroeven mag aanbrengen, welk soort pluggen ik daarbij moet gebruiken en of ik wel of niet spijkers mag gebruiken omdat ik dan misschien wel op mijn duim sla.

  De overheid maakt al dat soort betuttelende regeltjes dus wel (bv. glazenwassers die geen ladders meer mogen gebruiken), en legt die vast in wetten. Vervolgens moet een legertje ambtenaren die betutteling controleren op naleving en de kosten van deze ambtenaren worden afgewenteld op de burger via de belastingen, op de hoogte waarvan de burger geen enkele invloed heeft.

  Dit gaat uitsluitend om macht van de overheid, er is geen enkele historische basis; de burger moet betalen voor zaken waar geen enkel nut uit voortvloeit. Maar ja, dit is allemaal bij wet geregeld, dus volgens Peter is er niks aan de hand. En als het je niet bevalt, dan moet je maar verhuizen. Waarheen? Zelfs Amerika, ooit ‘het land van de onbegrensde mogelijkheden’, is aan betuttelzucht aan het bezwijken.

  Dan maak je toch ergens een denkfout.

 27. [26] Peter,

  Nou, de regels bevallen me niet en verhuizen hoop ik dit jaar te doen maar
  met toch wat een andere motivering dan
  jij zoal neerzet.
  JIJ : In feite is de hele ontstaansgeschiedenis van de overheid er een van vrijwillige samenwerking, waarbij mensen zuiver uit eigenbelang een deel van hun vrijheid overdroegen aan de gemeenschap.
  Ik : De oorsprong van de overheid ligt in het patriarchaal gezag dat de vader over z’n kinderen (en soms ook over z’n vrouw(en))
  uitoefende.Uit families groeiden "extended family’s" , uit "extended family’s clans, uit clans stammen en wanneer stammen zich vestigden ontstond
  een (stads)staat.Soms vreedzaam (bijv door huwelijk of kolonisatie) , vaak geweldadig (door oorlogen en veroveringen) clusterden stadsstaten
  tot meerdere steden omvattende staten of imperia.

  In het proces van oorlogen en veroveringen werden de oorspronkelijke eigenaars gedecimeerd of tot slaaf gemaakt : denk aan bijv de Eburonen,
  de Carthagiërs, de Samnieten, de Azteken,de Neanderthaler enz….
  Daardoor werd definitief duidelijk dat niet niet "homesteading" maar "might creates right" het vormgevende principe voor claims die op "(grond-)eigendom"
  liggen en kan van enige verdediging van de rechtmatigheid van overheidsregels verder geen sprake meer zijn.

  Dat de staat belastingen kan heffen, vloeit niet voort uit een rechtmatige claim op grondeigendom die de staat zou hebben maar uit de superieure vuurkracht
  waarover de Staat (dit is de lui die de staat besturen) beschikt.Zalm kan jou geld afnemen omdat ie over gewapende handlangers beschikt die jou dwingen te betalen….stel dat jij over gewapende handlangers beschikte die in vuurkracht die van Zalm neutraliseerden of overklasten kon ie dat niet en kon jij hem dwingen jou te betalen.Rechten zijn dan ook claims waarvan de verwerkelijking afhangt van de vraag of ze kunnen afgedwongen worden.

  Als Zalm jouw spaarvarken leegschudt in de schatkist dan oefent ie zijn recht (dit is een claim) om jou te belasten uit, als jij succesvol de belastingen weet
  te ontduiken en een hoop "zwart" geld in een Panamese kluis , ver buiten het bereik van de grijpgrage klauwen van Zalm, in veiligheid hebt gesteld , oefen
  jij jouw recht (dit is een claim) op privaat bezit uit.
  Over hetgeen de oorspronkelijke eigenaars over het gebruik van grond hebben afgesproken hoef je je geen zorgen te maken : zij werden geweldadig onteigend
  en zijn niet meer te achterhalen.Alle afspraken die nadien zijn gemaakt , zijn "afspraken" tussen dief en diefjesmaat over hoe gestolen bezit te helen en als
  zodusdanig onrechtmatig.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 28. [25] Cin,
  Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik denk toch dat je met jezelf in tegenspraak bent. Je zegt dat macht (en, naar ik vermoed, alleen macht) de bron van recht is. Tegelijk stel je dat die macht aangewend werd om de "oorspronkelijke eigenaren" te verdrijven. Wat hadden die eigenaren dan met betrekking tot de grond (of andere zaken) die hen werd ontnomen?

  Ik ben het ook niet altijd en helemaal met tante Ayn eens, maar waar ze de inbezitneming van een res nullius (dit wil zeggen een zaak waar niemand voorheen enige waarde heeft aan gehecht) om er een voor zichzelf een waardevol goed van te maken (een (t)huis, een bron van voedsel, een gereeedschap,… ) een bron van recht noemt moet ik haar wel volgen.

  Voor het probleem van de op roof gebaseerde machtsverhoudingen, van het ontbreken van homesteadbare grond, etc… hebben anarcho-kapitalisten wel degelijk pragmatische oplossingen, maar die mogen nooit strijden met de principes en in ultimo met de individuele soevereiniteit. En of je het nu leuk vind of niet, die soevereiniteit kan je net zo goed een natuurrecht noemen.
  [22] [23] [26]
  Peter, Peter, Peter, ik heb erg met je te doen. Zo keer op keer jezelf voor lul zetten. Hoewel ik dit soort discussies best wel leuk vind denk ik dat jij er even tussenuit moet en erg veel moet lezen. Ik kan je wel een paar suggesties doen, als je dat wil.

  Nog gauw even dit: niets is verder van de waarheid dan te denken dat de staat ‘in het leven is geroepen’ om het menselijk conflict op te lossen. Precies het omgekeerde geldt: het conflict is misschien niet uitgevonden, maar in ieder geval in stand gehouden en aangewakkerd door de staatslui om de staat te legitimeren. Het aantal doden dat de staat heeft weten te vermijden verdwijnt beschamend in het niet bij het duizelingwekkend aantal slachtingen dat de staten in de geschiedenis hebben veroorzaakt. Maar dat is een onderwerp voor een volgend stukje.

Comments are closed.