Welk recht gaat voor?

Op Nu.nl lazen we een artikel van Christian Alberdingk Thijm: “De onbeschofte Iman” *)

De eigenaar van een moskee wil een Iman niet toelaten en krijgt daarvoor steun van de rechter.**)

Christiaan is het niet mee eens met de rechter en vindt dus dat de rechter de eigenaar moet dwingen die Iman toe te laten.
Wij vinden dat in dit geval de rechter volkomen gelijk heeft en dat Christiaan door het uithollen van het eigendomsrecht alle andere rechten aantast.***)

Het geval van die Iman en de moskee is maar een detailgeval, maar is wel een principieel voorbeeld voor de rechten van de eigenaar.
Als je ergens begint met dit recht aan te tasten, kom je van kwaad tot erger. Het gevolg is dat je in een situatie terecht komt als die waarin we nu zitten: Meer dan de helft van wat je produceert, wordt van je afgenomen. Er zijn meer dingen die je moet of niet mag dan omgekeerd.

Om dit niet nog erger te laten worden, of liever nog om te keren, is het minimaal noodzakelijk om elke aanval op eigendomsrechten te signaleren en te trachten deze af te slaan.

Ayn Rand schreef in “The virtue of Selfishness”:
Het recht op leven is de bron van alle rechten – en het recht op eigendom is hun enige implementatie. Zonder eigendomsrechten zijn geen andere rechten mogelijk.
Omdat de mens zijn leven in stand moet houden door zijn eigen inspanningen, heeft de mens die niet het recht heeft op de producten van zijn inspanningen, niet de middelen om zijn leven te onderhouden. De mens die produceert terwijl anderen beschikken over zijn producten, is een slaaf.”

—————————————
*) www.nu.nl/news/936252/1205/…
**) Volgens de rechter kan het bestuur van de moskee als eigenaar van de moskee zelf bepalen wie zij daarin wenst toe te laten. Het eigendomsrecht is dus sterker dan de vrijheid van meningsuiting.
***) Wij hebben bij Nu.nl gereageerd en Christiaan naar dit dit commentaar op de Vrijspreker verwezen.

20 REACTIES

 1. Die Christiaan snapt echt werkelijk niets van rechten af.
  "Ik wil graag deze televisiestudio in"
  "Helaas meneer, dat willen wij niet, en wij zijn de eigenaar dus wij bepalen dat."
  "Ja maar ik ben van plan daar mijn mening te uiten, en de vrijheid van meningsuiting gaat voor het eigendomsrecht…."
  "Oh maar dat maakt alles anders. Komt u er maar in!"

  In Christiaanland zou je dus echt overal in moeten kunnen, mits iemand verklaart dat een ruimte een "openbaar karakter" heeft en er een mening verkondigd gaat worden ("Wat een rotweer!"). Natuurlijk bepaalt Christiaan (of een andere god) welke gebouwen een "openbaar karakter" hebben.

 2. Mooi zo!

  Nu kan dus de onzin van "openbare gelegenheden" meteen de vuilbak in. Iedere horeca – uitbater kan nu zeggen "niks openbare gelegenheid hier – mijn terrein!" en zo hoort het ook.

  Zo is nu iedere horeca-uitbater die negers of blanken wil buitenhouden gewoon een uitoefenaar van zijn eigendomsrecht en de ganse shit over drankvergunningen en rookverboden ==> mieteren we waar het thuishoort.

 3. Christiaan snapt wel meer niet.. hij verdedigde ook de copyrights-schenders van KaZaa. intelectueel eigendom is volgens hem ook publiek, kopieren en verspreiden van cd en films vindt hij ook geen enkel probleem.

 4. Zou het kunnen dat hier iets vreemds aan de hand is? Dat ook deze rechter niet zo goed mee is? Dat hij het belang van de vrije meningsuiting naar de tijdsgeest minachtte en het dààrom na eigendomsrecht liet komen? Dus dan is dit vonnis niet zozeer uit respect voor het eigendomsrecht, maar uit minachting van het recht op vrije meningsuiting?

 5. De rechter moest een afweging maken tussen de belangen van twee grondrechten. Maar niet alleen daartussen, ook tussen de maten waarin die belangen zouden worden aangetast.

  Belangenafweging:
  1. Het eigendomsrecht is het meest fundamentele recht, dat een mens nodig heeft om te kunnen (over)leven, het recht op vrije meningsuiting is dat niet.

  2. Het recht op vrije meningsuiting is in die zin niet absoluut, dat het beperkt is in tijd en ruimte en die imam zijn mening net zo goed elders kwijt kan. Hij kan, net als Jezus, ook op een zeepkist terecht.

  3. De mate van aantasting van het eigendomsrecht kan niet of nauwelijks geobjectiveerd worden, omdat het praktisch absoluut is.

  4. De moskeeruimte is bovendien geen publieke plaats, maar een religieuze en bedoeld voor een specifieke private groep en dan hangt het ervan af, wat er in het huurcontract staat. Het pand is ook geen overheidsgebouw, dus wat nou "openbare" ruimte ?

  De aantasting van het recht op vrije meningsuiting is in dit geval betrekkelijk gezien 2) en 4).

  Ongeacht het huurcontract kan het beroep op vrijheid van meningsuiting in dit geval niet slagen.

  Ik geef die rechter dus groot gelijk.
  SpyNose.

 6. "4. De moskeeruimte is bovendien geen publieke plaats, maar een religieuze en bedoeld voor een specifieke private groep en dan hangt het ervan af, wat er in het huurcontract staat. Het pand is ook geen overheidsgebouw, dus wat nou "openbare" ruimte "

  10 tegen 1 dat dat ding vet gesubsidieerd is 😉

 7. [6] FFI,
  Zou kunnen. Maar subsidie houdt niet in, dat een private club als een moskeestichting plotsklaps een publiekrechtelijke instelling wordt.

  Die Alberdingk Thijm is wel een heel erg vreemde vogel. Als het nou om een circusvoorstelling was gegaan, had hij nog kunnen proberen vol te houden, dat het een publieke zaak betreft.

  Maar zo zou die imam het ook weer niet willen voorstellen, mag ik tenminste aannemen.
  Hoewel sommigen de gekste dingen met die lui beleven, zoals we geregeld kunnen constateren.

  Wijlen mijn moeder placht mij voor te houden: "Je kunt niet gek worden, wanneer je wilt."
  En daar had ze m.i. GROOT gelijk in.

 8. Grondwetten zijn er enkel om de burgers te beschermen tegen de overheid, dus de spelregels waarbinnen de overheid regels mag verzinnen en uitvoeren. Dat de overheid zich daar niets van aantrekt is een ander verhaal.
  Het recht van de vrijheid van meningsuiting zegt dus in feite alleen maar dat de overheid geen maatregelen mag nemen om iemand de mond te snoeren. Als iemand ergens niet mag komen dan heeft dat dus niets met de vrijheid van meningsuiting te maken, aangezien de overheid helemaal geen partij is in deze!

 9. [9] Frenkelfrank,
  Vrijheid van meningsuiting geldt, als ik mij niet vergis, *tot op zekere hoogte* ook tussen burgers onderling !

 10. [10] Vrijheid van meningsuiting bestaat niet in Nederland.
  Allerlei beperkingen betreffende po0litiek correct zijn, beledigen, haat zaaien, majesteitsschennis, kwetsen en noem maar op.

 11. [11] Precies, dus dat is vanuit de overheid. Vrijheid van meningsuiting heeft niets met burgers onderling te maken. Individuele burgers hebben ook niet de macht om die vrijheid te kunnen beperken.

 12. [12] naast de vertikale (overheid-burger) werking van ‘klassieke’grondrechten geldt er in nederland ook wel degelijk een horizontale (burger-burger) werking van grondrechten.

  een voorbeeld inzake het recht op vrijheid van meningsuiting om een en ander duidelijk te maken:

  een vertegenwoordiger van COCA COLA (of andere tandbedervende drank) moet tijdens zijn werk de drank aanprijzen, maar mag in zijn priveleven de drank die hij aanprijst best de grond in praten tegen wie het horen wil.

  mocht hij als privepersoon dit niet doen mogen (bijvoorbeeld artikel in arbeiddscontrakt) dan wordt zijn vrijheid van meningsuiting beperkt door een andere burger/rechtspersoon (lees: geen overheid)

  de grondwet verbiedt dergelijke clauseles in arbeidscontracten.

  de grondrechten gelden dus niet alleen tussen de burger en de overheid.

  ps. niet gaan reageren met ‘had ie maar een andere baan moeten zoeken’. daar ben ik het natuurlijk ook mee eens maar het gaat om de juridische status van grondrechten en niet om de drankvertegenwoordiger.

 13. [13] alles mooi en wel maar als beide partijen het volledig vrijwillig helemaal eens zijn over iets, waarom moet de staat zich er dan mee bemoeien ? Wie vraagt de staat om dit te doen en wie wordt hier tegen wie beschermd ?

  De enige die hier beter van wordt is de staat die macht uit kan gaan oefenen over wat personen wel of niet met elkaar mogen afspreken.

 14. [3] Lastige hoor!
  In dezen wil ik hem wel even een beetje verdedigen, aangezien maar al te gauw vergeten wordt dat de copyright wetgeving een groot probleem voor de wetgever vormde.

  Gedachten en hun uiting zijn tenslotte vrij. Zoals ook in Europa tot de 18e/19e eeuw. En in the USofA tot begin 20e eeuw, en in China nu nog. Tot er voldoende ‘eigenaren’ zijn die graag bescherming willen uiteraard, dan klapt de wetgever om. (tegen Libertarische principes in)

  Maar ten principale betreft het hier de door ‘Wij Het Volk’ aanvaarde vrijwillige beperking van de vrijheid van meningsuiting en uitwisseling van gedachten / informatie, ten einde de creatoren van oorspronkelijke kunstwerken een inkomen te kunnen laten verwerven.

  Dat deze zijn rechten meestal direct aan een groter, corporate organisatie doorverkoopt, is al een teken aan de wand.
  Hiervoor was deze beperking van onze vrijheden niet bedoeld.

  Uiteindelijk is het danook het vermenigvuldigingsrecht dat enige bescherming voor de autheur en uitgever vormt, het plagiaat valt eerder onder het publiekelijk ‘naming and shaming’.

  Intellectueel eigendom is een vreemde eend in de bijt, en een gevaarlijke ook nog. Hadden de Romeinen de kennis van de Grieken moeten kopen?
  Is een bepaalde vlecht in het haar een (c)opyright? Wie dienen we dan te betalen? Wat is cultuur dan nog? Bestaat er een publiek domein? Voor zaken en goederen of voor gedachten?

  Zonder vooringenomenheid wil ik wel stellen dat juist de Libertariërs op het snijdend vlak van eigendom eigen lichaam / vrije uitwisseling van goederen een diensten een zuivere positie in dienen te nemen.

  Ook ik onderken de spanning tussen fysieke eigendomsrechten danwel intellectuele ‘eigendomsrechten’.

  Een contract in een boek meesluiten dat fysiek wordt aangeschaft onder aanvaarding van beperkingen na openen. Is een vaak genoemd voorbeeld.

  Het risico van een permanente rem op onze ontwikkelingen als samenleving is niet geheel denkbeeldig.

  Anderzijds wordt de Creative Commons steeds groter, en geeft internet veel ruimte.

  Technische implementaties die ‘overtreding’ werkelijk onmogelijk maken zijn mijns inziens de grootste bedreiging voor onze cultuur. Het dient een ethische overweging te zijn te ‘plagiëren’, of een civiele zaak wegens schade.

  De DRM technologiën die nu ontwikkeld worden, geven de ‘eigenaren’ de mogelijkheid de onvervreemdbare rechten van vrije meningsuiting van derden te beperken, een principe dat uiteraard volledig verworpen dient te worden.

  Rothbard geeft ons hier het meeste duidelijkheid. In MES (Man Eceonomy and State, Power of Market)
  In a provocative discussion of copyrights and patents, Rothbard concludes that patents are incompatible with the free market because they are "grants of exclusive monopoly privilege by the State," and challenges the utilitarian argument that they are necessary to encourage research. (pp. 652-60)
  Van het Mises Institute:
  http://www.mises.org/rothba

  Zie ook:
  The Freeman, Features: Patents and Monopoly Privilege
  http://www.fee.org/publicat

  The Acton Would the Absence of Copyright Laws Significantly Affect the Quality and Quantity of Literary Output?
  A Response to Julio H. Cole
  http://www.acton.org/public

  Ook fraai, aan de hand van lawsuit t.a.v. videogames.
  http://blog.mises.org/archi
  Vooral de conclusie:
  ….One is tempted to call this ridiculous and an abuse of copyright law, but it’s not. It’s the type of absurd result that is inevitable once property rights are legislated in non-scarce resources and are based on inherently arbitrary and non-objective criteria.

  En dan de olifanten, vergeet nooit de olifanten. "Oliphaunts, Mr. Frodo! Oliphaunts! They’ll never believe me at home!"
  http://www.baen.com/chapter

 15. [14] Wladi, natuuurlijk zouden mensen mogen afspreken wat zij willen. Ik vraag de staat ook niet om mijn contractsvrijheid in te perken.

  wat ik alleen maar schrijf is dat de vrijheids van meningsuiting in Nederland wel degelijk onder burgers onderling geldt, net als Spynose, in tegenstelling tot wat FrenkelFrank beweert.
  de staat hoeft zich wat mij betreft nergens mee te bemoeien zoals je zelf al schrijft.

 16. [11]
  Elk recht bestaat m.i. bij de gratie van een collectief.
  Het is uitsluitend een collectief dat rechten kan erkennen en waarborgen.
  Als individu kun je nog zo hard beweren dat jij een recht hebt, in jouw eentje zul je geen poot hebben om op te staan.
  Zelfs het recht op leven en eigendom kan slechts door een collectief worden erkend en gewaarborgd.
  De mogelijkheid om het leven voor de geboorte al te be-eindigen wijst al in die richting.
  En ook dat recht wordt door een collectief wel of niet erkend.
  Om die reden vormen mensen grote verbanden als staten b.v.
  Want natuurrechten, waarop wil men die baseren? Op het recht van de sterkste? De gemeenste? De sluwste? De meest wrede? De rijkste? De meest parasitaire?
  Ook hier voorziet de kerk. Rechten en plichten, van een bovenmenselijke instantie. Zeer elegante oplossing.

 17. [17] Hoezoooo "zeer elegante oplossingen"? Want religien en kerken zijn in feite, helaas, de meest IMMORELE, parasietelijke en chanterende instellingen en instanties dat het menselijk brein heeft voortgebracht. Waarbij men meestal zelfs geen geweld schuwt om de medemens moreel te kolonialiseren, uit te buiten en uit te zuigen ….

  Als men dit konsekwent verder doortrekt volgt dat geestelijken, gevolgd door monarchen, per definitie vele malen meer misdadiger zijn dan de meest onscrupuleuze politici en landverraders.

 18. [18]
  U trekt dan vooral uw eigen veronderstellingen consequent door.
  En dan krijgen we iets als ‘ik heb een mening, trek die consequent door, en daaruit volgt dan onvermijdelijk een objectieve waarheid’.
  Het evangelie van een ACP, niet meer, niet minder.

 19. [19] Noem het wat je wilt … maar Beek kan het NIET tegenspreken … anders had tie het al lang gedaan …

Comments are closed.