Geloof is een slechte zaak, omdat het geen rechtvaardiging, redenering of argumentatie vereist en niet openstaat voor tegenspraak.

Het is rotsvast geloof, dat intimidatie, geweld en terrorisme kan veroorzaken en het is tegen dit absolute geloof dat geen kritiek kan velen, dat wij ons moeten richten.

Kinderen te onderrichten dat onvoorwaardelijk geloof een eminente deugd is, veroorzaakt dat zij opgroeien als potentieel dodelijke wapens voor toekomstige jihads of kruistochten.
Als kinderen onderricht werden om vragen te stellen en hun overtuigingen te overdenken, in plaats te leren geloven zonder te denken, dan zouden er geen van bommen voorziene zelfmoordenaars bestaan.

Dit soort geloven is niet beperkt tot bepaalde godsdiensten. Het geldt voor alle godsdiensten en staat op gespannen voet met de mogelijkheid van de mens om zijn hersens te gebruiken.
Het bovenstaande wordt betoogd door Richard Dawkins in “THE GOD DELUSION”.

Ik ben het hier wel mee eens, al moet ik er aan toevoegen, dat het uitvoeren van zelfmoord met een bom niet per se verbonden hoeft te zijn met een bepaalde geloofsovertuiging. Deze kan ook voortkomen uit het geloof dat deze nodig is voor bij voorbeeld het verkrijgen van onafhankelijkheid voor een bepaald gebied. Zo vinden naar mijn weten de activiteiten van de Tamils in Sri Lanka niet hun oorzaak in de Hindu religie, maar in de overtuiging dat zij zich coute que coute moeten afscheiden van Sri Lanka.

Het is de vergiftiging met geloof en door geloof die losgelaten wordt op kleine kinderen die door hun ouders naar bijzondere scholen gestuurd worden waar zij gehersenspoeld worden met verhalen over hemel en hel. Deze vergiftiging is misdadig, omdat getracht wordt de mogelijkheid om logisch te redeneren te onderdrukken, geheel uit te schakelen en in plaats daarvan iets te geven zonder het aanvoeren van enig bewijs voor hetgeen waarin geloofd wordt.

Dit gezegd zijnde , dienen wij vast te stellen, dat blind geloof zonder redenering eveneens positieve effecten kan hebben :
01. goedkope politie ( zonder brandstof gratis bewegende god als alom aanwezige politiehelicopter die 24 uur patrouilleert en voorkomt dat mensen slechte dingen doen, omdat zij bang zijn voor de hel en de toorn gods)
02. gevoel van welbehagen wanneer men samen is in kerk, moskee of tempel om hem aan te roepen en te vereren, ook al is het volslagen onduidelijk waarom hij behoefte heeft aan zoveel verering en waarom hier zoveel tijd aan besteed moet worden
03. het wegnemen van angst om te sterven, omdat men dan opstijgt naar de hemel ( ondanks al dat geloven valt aan te nemen dat een groot deel van het geloven voorgewend is, want anders zouden alle gelovigen er naar streven zo snel mogelijk te overlijden teneinde in de hemel comfortabel verder te leven)

Alle factoren in aanmerking genomen , valt te constateren dat de mensheid wellicht beter af zou zijn zonder geloof. Dit zou hersenspoeling met onbewezen sprookjes en dogmata kunnen voorkomen en bevorderlijk zijn voor het aanleren van logisch redeneren, onder aanvaarding van waarheden, omdat B voortvloeit uit A en niet iets aanvaard wordt, omdat je ouders je bij voorbeeld geleerd hebben dat er iedere nacht een heks op een bezemsteel in de tuin landt om de vogels te vergiftigen.
Het geloof is namelijk vol van dergelijke ” feiten”, die als enig doel hebben, de mens angst aan te jagen en zijn doen en laten te beheersen. Vaderloze man , geboren uit een maagd, die op water gelopen heeft en onderdeel is van god en iemand anders die al lang dood was weer tot leven kan brengen, is drie dagen dood en begraven, staat weer op, stijgt op van de top van een heuvel zonder hulp van een helikopter of Boeing en zal weer landen op een onbepaald tijdstip.
Deze vaderloze man ziet alles en hoort alles en heeft het vermogen mensen te straffen voor en na hun dood.
Er zijn zelfs theologen en professoren die hierin geloven. Dit pleit niet voor hun analytisch vermogen , maar wel voor het vermogen van de mens om als klein kind gehersenspoeld te worden en levenslang de gevolgen van het ontstane trauma met zich mee te dragen. Zolang deze nonsens geloofd, gerespecteerd en op kosten van de niet gelovende belastingbetaler gesubsidieerd moet worden, omdat het een “geloof” is, valt er nog veel te doen.
Hugo van Reijen

61 REACTIES

 1. "Zolang deze nonsens geloofd, gerespecteerd en op kosten van de niet gelovende belastingbetaler gesubsidieerd moet worden, omdat het een "geloof" is, valt er nog veel te doen."

  100% zeker ben ik niet, maar voor zover ik weet moet de christelijke godsdiensten het van hun parochianen hebben, en krijgen zij, geheel in overeenstemming met de scheiding van kerk en staat, geen subsidie. Het zijn alleen de ‘minderheden-godsdiensten’, waar dit beginsel kennelijk niet voor geldt. Zoals voor alles in NL geldt ook hier dat alles wat ‘eigen’ is het op eigen kracht moet redden, en alles wat niet-eigen (‘gast’ ofwel ‘import’) is vertroeteld en verwend moet worden.

 2. Hersenspoeling komt praktisch neer op het aanleren van een Pavlovreactie. Zie het artikel "De bavianenparochie".
  http://www.vrijspreker.nl/v…&

  [1] René H.,
  Art. 23 Gw garandeert vrijheid van onderwijs. Op basis daarvan wordt het bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld met het openbaar onderwijs.
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://www.nd.nl/htm/dossie

  Wetgeving: Wet op het primair onderwijs (Wpo), Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo)
  http://www.wetten-online.nl

 3. Met ‘Geloof is een slechte zaak’ kan ik het slechts eens zijn indien wordt bedoeld ‘religie is een slechte zaak’.

  Zolang de wetenschap niet kan bewijzen dat ‘het leven’ spontaan wordt opgewekt uit dode materie (wat op zich volgens de geldende natuurwetten al helemaal niet kan) zal er altijd plaats blijven voor een individueel geloven. Of wellicht beter nog: een persoonlijke aanname. Met ‘geloof’ zullen we dus nog wel even uit de voeten moeten.

  Gelukkig nieuwjaar overigens, u allen!

 4. [3] Ah. Ik doelde niet op het onderwijs, maar op bouw en onderhoud van de gebedshuizen (kerken, moskeeën, synagoges, etc.). Synagoges weet ik niet van, maar Islamitische gebouwen worden volop gesubsidiëerd. Daar komt de scheiding van kerk en staat dus zwaar in het gedrang, want (vooral) niet-moslims betalen voor faciliteiten voor moslims.

  Onderwijs is wat mij betreft een heel andere discussie. Bijzonder onderwijs (in de zin van religieus getint) mag van mij per direct worden afgeschaft, zeker als je ziet wat het Islamitisch onderwijs inhoudt (bite the hand that feeds). Alleen openbaar onderwijs zou publiekelijk beschikbaar moeten zijn, waarbij dan wel ruimte voor godsdienst onderwijs zou moeten worden ingeruimd.

  Dit dan wel vanuit een objectieve benadering, waarbij alle stromingen (dus ook boeddhisme, shintoisme, etc.) aan de orde komen, en waarin verschillen en overeenkomsten worden belicht. Ook atheisme en agnostisme (is dat een woord?) zouden hier aan de orde moeten komen. Maar goed, als gezegd, da’s een andere discussie.

  Oh, en natuurlijk aan iedereen de beste wensen voor 2007. Met zijn allen moeten we er weer wat van maken. Succes.

 5. Wat dacht je van die eikels die iedere dag staan te zingen bij de v&d in de stad Den Haag over het geloof in de hoop mensen te bekeren.
  Die knakkers zijn ervan overtuigd dat hun geloof juist is. Ze hebben nog nooit God of Jezus gezien maar omdat ze van kinds af aan zijn opgedrongen door hun ouders met het geloof is het ineens waarheid.
  Dat soort kansloze figuren die zo beperkt leven zijn triest. Ze hebben een angst voor de zogenaamde duivel. Ze leven in angst. Ze proberen zo goed mogelijk te leven in hun eigen verzonnen waardes om een plekje in de hemel te krijgen.
  En dan nog niet te spreken over kerken die deze onzin aanwakkeren. Dat soort lui zijn zeer beperkt in denken omdat hun verstand niet verder reikt dan wat er nog meer zou kunnen zijn dat wat hun is opgelegd vanuit een boek.
  Ze dringen het op aan andere mensen zoals Jehova`s.

  De waarheid is juist dat niemand het weet totdat je daadwerkelijk overgaat. Niemand kan nu nog bewijzen voor de ogen van de mensheid wat de waarheid is, dus dring het ook niet op en uit het niet in geweld om gelijk te krijgen.
  Misschien is juist alles wel een illusie om ons heen, één groot spel.

 6. Op zich hoeft het Christelijk geloof geen schadelijke zaak te zijn.

  In de Bijbel staat immers, Gij zult geen andere idolen aanbidden dan God. Dus geen priesters, geen paus, geen Bono, en al helemaal geen politici.

  Oftewel, geloof is een strikt individuele aangelegenheid. De oorspronkelijke gedachte van de reformatie. Je hebt het woord van God en zoek het voor de rest zelf maar uit.

  Zo’n overtuiging kan redelijk aansluiten bij het libertarisme denk ik. Het wordt pas een gevaar wanneer mensen elkaars geloof gaan opdringen.

 7. [4] "Zolang de wetenschap niet kan bewijzen dat ‘het leven’ spontaan wordt opgewekt uit dode materie (wat op zich volgens de geldende natuurwetten al helemaal niet kan) zal er altijd plaats blijven voor een individueel geloven."

  Complete onzin. Dit argument is al meer dan een miljoen keer weerlegd. Ik heb dan ook geen zin om het nog een keertje te doen daarom verwijs is naar de FAQ:

  http://www.talkorigins.org/

  Overigens is het mogelijk dat god wel bestaat en het christendom en het mohammedanisme en het jodendom (en alle andere religies) volkomen vals zijn….

  [7]

  In de bijbel staat ook dat homo’s dood moeten, ook in het NT (romeinen 1:20-29) en Jezus roept zelfs op om iedereen die tegen hem is te vermoorden (27 Maar die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengt ze hier en houwt ze voor mijn ogen neer.
  28 Na dit gezegd te hebben vervolgde hij zijn reis naar Jeruzalem.

  Lukas 19:27)

  Dus zo onschadelijk is het christelijk geloof ook niet.

 8. Overigens heet het boek van Dawkin: "The God Delusion", heb het zelf nog niet geloven maar zoals alle boeken van Dakwins zal het wel een echte aanrader zijn, vooral voor gelovigen.

 9. [8] Complete onzin. Dit argument is al meer dan een miljoen keer weerlegd. Ik heb dan ook geen zin om het nog een keertje te doen daarom verwijs is naar de FAQ:

  Lekker makkelijk. Als het zo eenvoudig uit te leggen is (is al een miljoen keer eerder gedaan) kan het dan ook in een paar Nederlandse regels hier worden neergezet? Het onderwerp gaat er nu eenmaal over, toch? Mijn Engels is beslist niet ondermaats, maar de lust om nu op een Nederlands forum door een brij aan Engelstalige bewijsvoering te gaan worstelen ontbreekt me toch echt even.

 10. ‘De theorie die door de wetenschap op het ogenblik het "meest is geaccepteerd" is, dat het leven op aarde is ontstaan door niet-organische (niet tot het planten- of dierenrijk behorende) verbindingen en basiselementen, die organische van planten en dieren afkomstige) verbindingen vormden (verbindingen die koolstof(C), waterstof(H) en zuurstof(O) bevatten) en uiteindelijk cellen.’

  Ik heb zelf maar ff de moeite genomen. Geen bewijs dus, maar een aanname, een theorie. Lijkt wel een ‘geloof’. Van library.thinkquest.org

 11. [10] Creationisten hebben de gave om in een zin meer onzin te kunnen uitkramen, zoals jouw opmerking, dan in tientallen paginas weerlegd kan worden.

  Maar goed het komt er op neer dat de tweede wet van de thermodynamica waar ik van uitga dat jouw misverstand (deels) is op gebaseerd (het andere deel namelijk de onmogelijkheid van abiogenese is nog veel moeilijker), alleen geldt voor GESLOTEN systemen, niet voor open systemen (dus waar energie aan toegevoegd wordt)

 12. [11] "Ik heb zelf maar ff de moeite genomen. Geen bewijs dus, maar een aanname, een theorie. Lijkt wel een ‘geloof’. Van library.thinkquest.org"

  Ik bedoel maar een theorie in de wetenschap is geen aanname of vermoeden maar een mechanisme om geobserveerde verschijnselen met elkaar in verband te brengen. Jij bedoeld hypothese. Nog maar eens een FAQ erbij:

  http://www.talkorigins.org/

 13. Een thermodynamisch proces is naar ik begrijp een energetische evolutie van een thermodynamisch systeem van een begintoestand naar een eindtoestand. Hoe dat echter aan het ontstaan van leven gekoppeld kan worden is mij een raadsel. Hoe effecten van temperatuur, druk en veranderingen van volume van een fysisch systeem op macroscopische schaal daar debet aan kan zijn? Tja, wellicht heeft het meegespeeld, misschien ook wel niet. Zijn er al geslaagde laboratorium expirimenten opgetekend?

  En ps: Er bestaan veel verschillende modellen van abiogenese, maar geen ervan is erg gedetailleerd en empirische ondersteuning is schaars.

 14. [14] "Een thermodynamisch proces is naar ik begrijp een energetische evolutie van een thermodynamisch systeem van een begintoestand naar een eindtoestand. Hoe dat echter aan het ontstaan van leven gekoppeld kan worden is mij een raadsel. Hoe effecten van temperatuur, druk en veranderingen van volume van een fysisch systeem op macroscopische schaal daar debet aan kan zijn? Tja, wellicht heeft het meegespeeld, misschien ook wel niet. Zijn er al geslaagde laboratorium expirimenten opgetekend?"

  Creationisten gebruiken het argument vaak om te "bewijzen" dat het universum alleen maar chaotischer kan worden en dus evolutie (en abiogenese) vals moet zijn omdat daar de orde steeds meer toeneemt.

  "Tja, wellicht heeft het meegespeeld, misschien ook wel niet. Zijn er al geslaagde laboratorium expirimenten opgetekend?"

  We kunnen ook niet de zwaartekracht veranderen in een lab, betekent dat dat de zwaartekracht ook maar een theorie is? (ik gebruik theorie hier overigens expres verkeerd….)

  Er zijn overigens bij lab expirimenten wel zelfreplicerende moleculen gevormd, RNA en TNA moleculen geloof ik.

 15. [12] Ik zeg ook LIJKT wel een ‘geloof’. Een hypothese blijft ook slechts staan zolang die stand houdt. Op zich geeft een hypothese dus geen garantie van Waarheid met een grote W.

 16. [16] Absoluut niet, wetenschap werkt inderdaad niet met zekerheden en absolute waarheden maar dat maakt het niet een geloof. Wetenschap probeert te verklaren middels geobserveerde feiten. Geloof heeft niet eens die feiten, die maken alleen gebruik van waanbeelden.

 17. [15] Ik heb 25 jaar geleden in een uitgave van Lecturama(!) al eens een artikel gelezen over een vermeende laboratoriumproef in de VS waar ‘het begin van de aarde’ werd nagebootst. De eerste micro organismen kwamen spontaan tot leven. Ik geloofde er toen al geen zak van. We zijn inmiddels 25 jaar later…

  Maar begrijp me goed: ik zeg niet dat het niet zou kunnen! Ik weet het gewoonweg niet. Zouden we dat stellig weten was deze discussie overbodig en zou ‘de wereld’ er compleet anders uitzien.

 18. [17] Geloof heeft niet eens die feiten, die maken alleen gebruik van waanbeelden.

  Daar sluit ik me volledig bij aan!

 19. [18] Nature, Science Lecturama, Cell zo ongeveer was het rijtje toch? 😀

  "Maar begrijp me goed: ik zeg niet dat het niet zou kunnen! Ik weet het gewoonweg niet. Zouden we dat stellig weten was deze discussie overbodig en zou ‘de wereld’ er compleet anders uitzien."

  Een ding weten we 100% zeker, we weten dat het is gebeurd…

 20. Ik voel mij als Deist een beetje benadeeld door dit artikel. Deisme was een leidraad bij het ontstaan van klassiek-liberalisme, het verwerpt dogma’s, mirakels en profetieën, wat hier aangekaart wordt.

  Toch viseert men nadrukkelijk mensen die "geloven". De schrijver van het artikel negeert echter de grote én belangrijke traditie in de wereld van de vele liberale religies zoals Taoisme, Unitarisch Universalisme, Quakerisme en Deisme zelf.

  Er zijn een heleboel mensen die bijvoorbeeld "evolutionair creationisme aanhangen", we zijn niet allemaal Bijbel-fanatici of Mohammed-scandeerders.

  Dat wou ik even zeggen.

 21. [4] ‘..dat ‘het leven’ spontaan wordt opgewekt ..’
  Nou ja ‘spontaan’ Als dat de eis wordt, dan zitten alle goden er ook voor niks.

  Kwestie van tijd, Sander. De eerste synthetische cel komt er wel.
  En ook al wordt straks de eerste cel gesynthetiseerd *, dan nog.
  Dan nog blijft ‘geloven’ bestaan.
  Het motief om te geloven is namelijk lang niet altijd ‘een verklaring geven’ Als dat het geval zou zijn dan was religie verdwenen na de opkomst van de wetenschap.
  Het heeft meer te maken met zingeving en dingen die ontzag, verwondering, machtshonger of huiver oproepen.
  Het ‘ijle niets’ is door iedereen uit te dossen naar behoefte, fantasie en abstractievermogen.
  Ons brein werkt zo. Het denken en de fantasie evolueren gelijk op. En daar is geen goed of slecht aan, het is slechts het geval.
  De fictie is nodig om het feit te demarceren; zo komen we tot concepten.
  IMHO.
  En het irrationele speelt zo zijn rol.
  Het is juist het irrationele (fictie boven feit stellen) dat tot sociale cohesie leidt, nooit het rationele.
  Het spijt me voor alle ongelovigen, maar ‘religion is here to stay’ 🙂
  Het had ooit overlevingsvoordeel. We komen van een handjevol mensen af; de genen en memen van dat handjevol, zijn nu de genen en memen van een slordige 6 miljard mensen.
  Nou ja, schieten maar.
  Huub

  Hou Szostak in de gaten: http://genetics.mgh.harvard

 22. Laten we eens wat verder doordenken. Er ligt natuurlijk een (hoofd)reden ten grondslag aan de vele geloven en gelovigen in de wereld. Die reden is "hoop". Alleen hierom al mogen wij allen op onze beurt ook hopen dat wetenschappelijk en zonder enige twijfel, nooit bewezen zal worden dat leven ontstaat door slechts een reeks van chemische, natuurkundige, electrische en biologische processen. Want ik voorspel dat "het leven" op deze planeet op dat moment meteen zijn langste tijd zal hebben geleefd!

 23. [24] [25] In mijn vele discussies met relies komt toch steeds weer naar boven dat het verklarende deel toch wel een van de hoofdredenen is om te geloven. Meestal samen met een totaal gebrek van kennis van en vele misverstanden over wetenschap.

 24. Het gaat ook om het voorstellingsvermogen. Het bevattingsvermogen. Een half jaartje terug was er bij NOVA aangaande dit onderwerp een hevige discussie gaande onder ‘vooraanstaande’ wetenschappers. Gelovers en ongelovigen. Als onbetwist feit was er op dat moment juist een biologisch deeltje ‘ontdekt’ dat er ongeveer als volgt uit ziet:
  http://demo.physics.uiuc.ed
  (Linkse afbeelding)
  Hoevelen zullen (kunnen) geloven dat zo een pefectie ‘vanzelf’ en passend in een levend systeem, tot ontwikkeling kan komen? Er zijn in het verleden mensen voor minder opgehangen. Maar goed, de aanwezige ‘vooraanstaande’ wetenschappers kwamen er zelf ook al niet uit…

 25. [27] De wetenschap is daar wel 100% over uit: ja het kan wel evolueren want het bestaat.

  Wetenschappers die dit niet "geloven " zullen alle geen biolologen zijn en geen goede kennis hebben van hoe evolutie werkt. De meest gebruikte drogredenering is de stroman die ongeveer op het volgende neerkomt: dat zo’n systeem in een keer werkend moet kunnen onstaan en alle tussen stappen ook functioneel moeten zijn. Wat ze niet schijnen te begrijpen is dat in de tijd systemen van functie kunnen veranderen en later zelf esssientieel worden als andere systemen er weer afhankelijk van worden en ook niet dat vaak hele dele van DNA gedupliceerd worden en dus vrijelijk kunnen evolueren omdat er nog een werkende copie aanwezig is…

 26. [9] Mijn excuses, dit was een spelfout. Ik zal illusion veranderen in delusion.

 27. [5] René H.
  "Islamitische gebouwen worden volop gesubsidiëerd."

  Dat is onjuist. Er is geen centraal beleid voor de subsidiering van gebedshuizen en sommige lagere overheden kennen af en toe een soort verkapte subsidieregeling toe.

  http://users.fmg.uva.nl/jra

  "Alleen openbaar onderwijs zou publiekelijk beschikbaar moeten zijn, waarbij dan wel ruimte voor godsdienst onderwijs zou moeten worden ingeruimd."

  De grondwet garandeert vrijheid van onderwijs (art 23 lid 2 Gw), maar heb je het over subsidiering ?

  Subsidiering is in de libertarische visie, als zijnde een zaak van diefstal en willekeur, uit den boze.

  Overigens ook de beste wensen voor 2007.
  SpyNose

Comments are closed.