Hans Labohm schreef een exclusief voor ons artikel dat op excellente wijze de nuchtere feiten laat zien over de klimaat-religie.


Dit is voor iedereen die meer inzicht wil krijgen over wat er zich op dat gebied afspeelt, een “must”!

Misleidende klimaatvoorlichting

Hans Labohm

Binnenkort komen de nieuwe rapporten uit van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) B een VN-panel dat bestaat uit meer dan 2500 wetenschappers, vooral klimatologen, uit meer dan 130 landen, dat periodiek de staat van de klimaatwetenschap inventariseert. Op uitnodiging van het KNMI, neem ik als “expert reviewer” aan dat proces deel.

Rond deze gelegenheid is het gebruikelijk dat verschillende woordvoerders van het IPCC de media bestoken met hun alarmerende boodschappen over een nakende klimaatcatastrofe. Maar er is hoop! Indien wij ons consumptiegedrag veranderen, minder energie gaan verbruiken en vooral de uitstoot van CO2 door het verstoken van fossiele brandstoffen verminderen, is het mogelijk dat we nog nèt door het oog van de naald kruipen en de Apocalyps kunnen afwenden. Daarvoor moeten we natuurlijk wèl bereid zijn om draconische maatregelen te slikken.

Maar hebben de onheilsprofeten nu gelijk? Ik heb de laatste jaren veel gelezen en gepubliceerd over de klimaatproblematiek en heb daaruit de indruk overgehouden dat overdrijving troef is. In de media laat ik mij daar kritisch over uit – tenminste als de media mij dat toestaan. Bij de Volkskrant ligt dat moeilijk, zoals uit dit bericht blijkt:

www.volkskrantblog.nl/beric…

In feite sta ik daar op de zwarte lijst. Bij andere landelijke kwaliteitskranten is het van hetzelfde laken en pak, maar die komen daar niet zo openlijk voor uit als de Volkskrant.

Onlangs heeft de Voorzitter van het IPCC, de Indiër Rajendra Pachauri, een interview gegeven waarbij hij opnieuw een ernstige waarschuwing heeft laten horen. Zie:

in.news.yahoo.com/070125/13…

De titel van het interview was: “U.N. climate report will shock the world”. Naar mijn mening was die titel goed gekozen, maar om andere redenen dan Pachauri bedoelde. Het rapport heeft mijn indruk weer eens bevestigd dat het IPCC een zeer onbetrouwbaar orgaan is dat zich schuldig maakt aan “cherry-picking” (selectief winkelen in de wetenschappelijke literatuur), “spindoctoring” (een misleidende draai geven aan de feiten), en “scare-mongering” (paniekzaaierij). Dat is inderdaad schokkend.

Ik beperk mij in mijn commentaar op de nieuwe rapporten en de uitspraken van Rajendra Pachauri tot enkele saillante elementen.

Volgens Pachauri zijn de toekomstige vooruitzichten nog alarmerender dan voorheen, is het nu nóg zekerder dat de mens een belangrijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde en is het nóg duidelijker dat er snel actie dient te worden ondernomen. Maar dat blijkt bij nader inzien niet het geval zijn.

Het IPCC stelt dat het voor minstens 90% waarschijnlijk is dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Het menselijk aandeel zou zo’n 25 % bedragen. Deze stelling is in tweeërlei opzicht opmerkelijk. In de eerste plaats omdat er geen objectieve methode is om een dergelijke waarschijnlijkheid vast te stellen. Hoe moet men samenhangen binnen het klimaat, dat een zeer complex, non-lineair, stochastisch systeem vormt, objectief vaststellen? Dat kan alleen maar op subjectieve wijze gebeuren als uitvloeisel van “group think”. In de tweede plaats blijkt dat men de schatting van het menselijk aandeel, in vergelijking met eerdere uitspraken (méér dan de helft) heeft teruggebracht tot 25%. Kortom minder schokkend en alarmerend dan voorheen. Dit percentage ligt overigens nog vèr boven het niveau waarvan vele klimaatsceptici uitgaan.

Ook het maximum van de projecties van de toekomstige temperatuurstijging is lager geworden. Was er in de vorige rapporten van het IPCC nog sprake van een bandbreedte van 1.4 – 5.8 0Celsius, nu is die teruggebracht tot 2 – 4,5 0Celsius. Datzelfde geldt voor de zeespiegelstijging. In het vorige rapport werd nog een bandbreedte van 9 – 88 cm. voor deze eeuw genoemd. Maar ook hier is het maximum verlaagd. De thans genoemde bandbreedte bedraagt 14 – 43 cm. Rijkswaterstaat heeft inmiddels laten weten hiervan niet wakker te liggen. Verschillende klimaatsceptici, waaronder Fred Singer, blijven overigens bij hun schatting van zo’n 20 cm over deze eeuw, ongeveer dezelfde waarde als over de afgelopen eeuwen. We moeten afwachten wie gelijk heeft. Uitspraken van Al Gore alsook onze staatssecretaris Pieter van Geel over metershoge stijgingen liggen echter vèr buiten de bandbreedtes van het IPCC.

Pachauri wijst ook op het versnelde smelten van het Noordpoolijs. Wat hij vergeet erbij te vertellen is dat hetzelfde verschijnsel zich in de jaren dertig van de 20ste eeuw en in de 19e eeuw heeft voorgedaan. Wat de Zuidpool betreft schijnt de ijsmassa van de landtong tegenover de Zuidelijkste punt van Zuid-Amerika inderdaad te zijn afgekalfd. Maar de ijsmassa op het grootste gedeelte van de Zuidpool is de laatste decennia gegroeid.

Een ander schrikbeeld is de afremming van de Golfstroom waardoor Europa in de kou zou komen te staan, conform de boodschap van de film “The Day after Tomorrow”. Ook ten aanzien van deze potentiële dreiging is het IPCC-rapport minder alarmerend dat wat wij gewend zijn te horen, bijvoorbeeld van de milieubeweging. Een dergelijke afremming wordt niet waarschijnlijk geacht.

Pachauri beweert dat de scepsis over het verband tussen menselijke activiteiten en klimaatverandering afneemt, omdat er meer bewijs is gekomen. Hij zegt te geloven dat de klimaatsceptici terrein verliezen. Maar daar kan men vraagtekens bij zetten. Mijn indruk is precies tegenovergesteld. De wetenschappelijke basis van de menselijke broeikashypothese rammelt aan alle kanten. De aversie onder wetenschappers tegen de systematische manipulatie van het IPCC neemt toe en ze trekken zich hoe langer hoe minder aan van de intimidatie van de zijde van de voorstanders van de menselijke broeikashypothese, die er op gericht is hen de mond te snoeren.

Een zéér opmerkelijk artikel, waaraan topwetenschappers uit verschillende disciplines hebben meegewerkt, is onlangs verschenen in “World Economics”. In het artikel wordt in ongewoon scherpe bewoordingen kritiek geleverd op zowel van de opvattingen van het IPCC als die welke in het Stern-rapport naar voren werden gebracht. (De auteurs zijn: Part I: The Science: Robert M. Carter, C. R. de Freitas, Indur M. Goklany, David Holland & Richard S. Lindzen – Part II: Economic Aspects: Ian Byatt, Ian Castles, Indur M. Goklany, David Henderson, Nigel Lawson, Ross McKitrick, Julian Morris, Alan Peacock, Colin Robinson & Robert Skidelsky)

www.oxonia.org/WE4-7/WE_4-7…

Alle “bewijzen” voor het door de mens veroorzaakte broeikaseffect berusten op klimaatmodellen. Maar die modellen zijn erg primitief. Geen enkel model vormt een getrouwe weergave van het reële klimaat. De modellen zijn niet in staat het klimaat in het verleden te simuleren − behalve dan met enkele kunstgrepen. Dus vormen zij geen betrouwbare instrumenten om de toekomst te voorspellen. Als men bij de modelbouwers informeert naar het realiteitsgehalte van hun modellen, reageren ze gewoonlijk wat lacherig. Maar in tegenstelling tot de makers, blijken de gebruikers van die modellen er groot vertrouwen in te hebben, en dat geldt al helemaal voor de politiek.

Er zijn ruim twintig grote modellen, die allemaal verschillende uitkomsten opleveren, afhankelijk van wat men in de computer stopt. In de literatuur kan men verschillende schattingen aantreffen van de mogelijke temperatuurverhogingen als gevolg van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Zij variëren van 1,4 0C – 11,5 0C. En op dit wetenschappelijke drijfzand bouwt men dan beleid op dat honderden miljarden per jaar kost.

Het IPCC kan het sjoemelen niet laten. Eerder schreef ik daarover het volgende naar aanleiding van het boek “Global Warming. Myth or Reality – The Erring Ways of Climatology” van de bekende Franse klimatoloog, Marcel Leroux:

www.tcsdaily.com/article.as…

Het betrof hier onder meer retro-actieve aanpassing van de teksten van de onderliggende wetenschappelijke rapporten aan de samenvatting. Een normaal mens neemt aan dat een samenvatting is gebaseerd op een uitvoeriger onderliggende verhandeling en daarvan op integere wijze de teneur weergeeft. Bij het IPCC gaat dat anders. Daar wordt het alarmisme in de samenvatting flink aangezet, en dient – achteraf en desnoods zonder toestemming van de oorspronkelijk auteurs – de wetenschappelijke onderbouwing te worden aangepast. Het is de wereld op zijn kop. Ook nu lijkt deze truc weer te worden toegepast. Begin februari zal de samenvatting worden gepubliceerd. Verwacht veel tamtam en hel en verdoemenis. Maar het belangrijkste rapport waarop deze samenvatting is gebaseerd, dat van werkgroep I over de fysieke aspecten van het klimaatvraagstuk, zal pas in mei worden vrijgegeven. Tijd genoeg dus om het aan de teneur van de samenvatting aan te passen.

Dus in tegenstelling van wat Pachauri beweert, zijn de nieuwe IPCC-rapporten in een aantal belangrijke opzichten minder schokkend dan het vorige. Maar misschien dat Pachauri het vuurtje dat door lieden als Al Gore en Stern rond het klimaatvraagstuk is aangestoken, verder wil aanwakkeren. Al Gore’s film “An Inconvenient Truth” is een meesterwerk van misleidende klimaatpropaganda. Wat er allemaal mis is met de film van Al Gore staat in een artikel van Roy Spencer, een vooraanstaand Amerikaans klimatoloog en klimaatscepticus, op deze webpage:

www.tcsdaily.com/article.as…

Is Al Gore bereid tot discussie met èchte deskundigen over de boodschap van zijn film? Nee, natuurlijk niet, want dan zou hij door de mand vallen. Op de weblog van de wetenschapsredacteur van Elsevier, Simon Rozendaal, staat hoe Al Gore het op het laatste moment heeft laten afweten om deel te nemen aan een discussie met de Deense klimaatscepticus Bjørn Lomborg:

www.elsevier.nl/opinie/webl…

Men dient de IPCC-raporten niet alleen te beoordelen op wat er in staat, maar – misschien nog wel meer – op wat er niet in staat. Hierbij moet ik nog even een slag om de arm houden, want het is mij niet bekend wat er in de laatste versie van de IPCC-rapporten staat. Maar het zou mij zeer verbazen als daarin gewag zou worden gemaakt van het feit dat de hoogste gemiddelde wereldtemperatuur in 1998 werd bereikt, en dat de temperatuur sindsdien weer is gedaald en zich lijkt (!) te hebben gestabiliseerd. In ieder geval is er überhaupt geen sprake van alarmerende opwarming, zoals de projecties van de klimaatmodellen aangeven. Het klimaat weigert zich dus te conformeren aan de virtuele werkelijkheid van de modeluitkomsten.

Het zou mij bovendien sterk verbazen als in de nieuwe rapporten wordt verwezen naar signalen uit astrofysische kringen dat we een nieuwe kleine ijstijd tegemoet gaan. Verschillende Russische wetenschapper verkondigen heel luidruchtig dat zij niet in de menselijke broeikashypothese geloven. (Wie had ooit gedacht dat wetenschappers in Rusland openlijk opvattingen zouden kunnen verkondigen die in strijd zijn met het regeringsbeleid? Maar dat terzijde.) Een van hen is Khabibullo Abdusamatov, directeur van het ruimteonderzoekslaboratorium van het Pulkovo Observatorium in St. Petersburg. Hij is van oordeel dat de huidige opwarming van de aarde samenhangt met de zon die de laatste decennia aanmerkelijk actiever was dan daarvoor. Hij verwacht dat omstreeks 2012 een omslag zal plaatsvinden naar een nieuwe kleine ijstijd. De koudste periode zal plaatsvinden 15 tot 20 jaar nadat de zonneactiviteit belangrijk zal zijn afgenomen: in de periode 2035 and 2045. Deze opvatting wordt gedeeld door de Belgische astronoom Dirk Callebaut, die een “groot minimum” verwacht in het midden van deze eeuw, net zoals het “Maunder Minimum” (1650-1700), een period gedurende welke de Theems, Seine and de Nederlandse kanalen waren bevroren in de winter. Soortgelijke geluiden komen van David Hathaway van de NASA. Er is een verband vastgesteld tussen zonneactiviteit en de snelheid van de ‘Great Conveyer Belt’, een stroom van heet plasma in de zon. NASA-onderzoekers hebben vastgesteld dat de snelheid van deze stroom is afgenomen en verwachten op grond daarvan een vermindering van het aantal zonnevlekken, dus minder zonneactiviteit. Deze opvattingen worden door vele astrofysici in verschillende landen gedeeld (in ons land door de bekende astronoom Kees de Jager), maar worden door klimatologen genegeerd. Als de astrofysici gelijk krijgen, zal Kyoto overbodig blijken te zijn. Maar hoe komen we er dan vanaf, gegeven het feit dat er inmiddels vele gevestigde belangen zijn die op voortzetting zullen aandringen? (In het laatste nummer van Spil – een blad dat aan deze problematiek voortdurend aandacht schenkt – heeft Arjen Benedictus, diergeneeskundige en econoom, een bijzonder lezenswaardig artikel geschreven op basis van de inzichten van de theorie van de “Public Choice”, over de stakeholders die financieel belang hebben bij het aanwakkeren van de opwarmingshype.)

Tot slot nog de vraag wat het klimaatscepticisme nu eigenlijk precies behelst? Klimaatsceptici zijn van oordeel dat het niet bewezen is, ja zelfs zeer onwaarschijnlijk is, dat de mens een substantiële, schadelijke invloed op het klimaat uitoefent en dat er een klimaatcatastrofe voor de deur staat. Waarop baseren zij die opvatting? Ze hebben heel veel goede argumenten, die helaas niet in een paar woorden zijn weer te geven. Daarvoor verwijs ik naar een – ietwat overgesimplificeerde, maar daardoor voor niet-deskundigen wat toegankelijker – samenvatting. Zie:

www.novo-magazin.de/86/novo…

1121 REACTIES

 1. Klinkt goed. Ik heb ook even op twee plekken op dat Volkskrantblog gereageerd.

  Grappig dat in het artikel ook het gevestigde belang van de klimaatveranderingsadepten wordt genoemd. Ik zei ook zoiets op de Volkskrantblog. Immers, een klimatoloog heeft meer toegang tot onderzoeksgeld als hij het praktisch belang van de onderzoek overdrijft. Beetje inconsequent van de Volkskrant dat ze wel de skeptici, maar niet de overtuigden langs de meetlat van persoonlijke belangen legt. Dat iemand persoonlijk belang heeft, maakt nog niet de argumenten en feiten goed of fout. I.p.v. een ad hominem discussie te houden, is het beter om de argumenten van beide zijden onbevangen te wegen.

  Overigens, een klein puntje van kritiek, maar heeft de Russische overheid niet juist een belang om klimaatverandering door CO2-uitstoot te bagatelliseren? Ze zitten immers op gigantische voorraden fossiele brandstof.

  Doet verder niets af aan de rest van het betoog.

 2. [2]
  De onderzoek… mij geen goe Ne’erlands schrijvuh. HET onderzoek natuurlijk.

 3. Overigens ontopic, wat ik aan wilde geven met de verwijzing naar Van Jole. Van Jole’s grote probleem is dat de klimaatsceptici spelen met, ja met wat eigenlijk, de wereld? Zwaar overdreven. Zonder de man in een hokje te duwen, zou je kunnen stellen dat de man nogal conservatief is in de zin dat elke verandering in wat dan ook zijn aandacht trekt, hem benauwd en hem tot allerlei handelingen drijft.
  Iets wat hij ook de ‘activistische media’ verwijt: Elsevier en HP. Maar er zijn ook niet-activistische media zoals FD, NRC(next) en de Volkskrant die het publiek soms onbedoeld foute info geven. Hiermee verraad Van Jole volgens welke scheidslijnen hij zijn gelijk ziet en verdedigt. En als je daar buiten staat dan dien je belachelijk gemaakt te worden.

  Het is sowieso opmerkelijk wat een invloed een nitwit qua climatologie, het is immers slechts een omhoog gevallen journalist zonder enige kennis van zaken en een schromelijk gebrek aan context, Van Jole denkt te hebben. Hij denkt in de trant van "great minds think alike", terwijl de great minds die ook echt gelijk hadden of hebben gekregen vaak anders dachten dan de grote grijze massa, waar Van Jole zich onder bevindt…

 4. [6] Hij (Gerard Joling of zoiets) schijnt er bij voorbaat van uit te gaan dat de pers en de media dienen om het publiek "de waarheid" voor te lichten. Dat de pers dient om gebeurtenissen in de maatschappij op neutrale wijze te berichten (naast duiding) ontgaat hem als rechtgeaard democraat blijkbaar.

 5. [7] Mja, en in zijn geval kan je waarheid rechstreeks vertalen met pravda en alle connotaties van dien er op toepassen. 🙂

 6. We moeten niet vergeten dat het IPCC slechts poogt de aanwezige wetenschappelijke kennis te ordenen en samen te vatten. Daarbij worden verschillende geluiden meegenomen, zie ook het feit dat Hans zelf betrokken is in het proces. Tegen de tijd dat het uiteindelijke rapport uit zal komen, later dit jaar, is ook de politiek eroverheen gegaan, en zal naar verwachting de formulering onder druk van de OPEC-landen wat zijn afgezwakt.

  In ieder geval meldt het IPCC dat de zekerheid over het versterkte broeikaseffect is toegenomen, vandaar de kleinere bandbreedte van de cijfers. En natuurlijk wordt er met modellen gewerkt. Je kan ook afwachten en dan achteraf concluderen wie nu gelijk had, maar dat lijkt me geen verstandige optie. Dat iets berust op een model of een theorie is geen argument er tegen, maar er voor!

  Hans, je stuk is vrij algemeen, maar zodra je feiten noemt ga je ook de mist in. Je noemt 1998 het warmste jaar tot nu toe, en dat de temperatuur sindsdien is "gedaald". Op zo’n korte termijn kun je natuurlijk niet van klimaat spreken, maar het is bovendien ook onjuist. De cijfers, bijvoorbeeld van NASA, geven aan dat 2005 warmer is (http://data.giss.nasa.gov/g…)
  Je gaat me toch niet vertellen, kijkend naar deze grafieken, dat er "geen sprake is van alarmerende opwarming"? Wel dus.

  Zonneactiviteit is een beetje de laatste strohalm voor skeptici, maar de feiten wijzen uit dat deze activiteit de laatste 10 jaar niet is toegenomen, terwijl de temperatuur wel stijgt! Zie bijvoorbeeld de publicatie van Damon en Laut:
  http://stephenschneider.sta

  Je artikel is helaas dus een staaltje demagogie.

 7. [9] "het IPCC slechts poogt de aanwezige wetenschappelijke kennis te ordenen en samen te vatten" het probleem is dat er geen enkele kennis over het klimaat aanwezig is: niemand weet welke factoren daar bij betrokken zijn zodat al die `wetenschappelijke` kenns net zoveel waarde heef als het bestuderen van vogelingewanden.

  Wetenschappers die het weer van morgenochtend niet eens knap kunnen voorspellen kunnen ons wel op de honderdste graad nauwkeurig vertelen hoe het over 100 jaar zal zijn.

  En jij gelooft dat. En jij gelooft ook dat overheden bij machte zijn om het klimaat te beinvloeden doormiddel van belastingheffing.

 8. [10]
  Sorry, maar om te zeggen dat er geen enkele kennis over het klimaat is, is gewoon onzin. Dat zal Hans ook zeker niet durven beweren. Er zijn behoorlijk goede datasets van het klimaat in het verleden, en van een aantal processen hebben we een behoorlijk goed idee hoe het werkt.

  Er zijn ook nog dingen die we niet weten. Natuurlijk, het is een niet-lineair systeem, en daardoor lastig te modelleren. Om te zeggen dat de weermannen niet eens weten wat voor weer het morgen wordt heeft er natuurlijk niks mee te weken. Ik weet niet zeker of het morgen warmer wordt dan vandaag, maar ik weet wel zeker dat het over een half jaar warmer is dan nu. Dat is 180 dagen!

  We gaan ook niet belastingheffen om het klimaat te redden. Dan stroopt iedereen zijn mouwen op en verzinnen we een methode die werkt, bijvoorbeeld emissiehandel. Vanwaar altijd die ontreddering op dit forum? Zijn de rivieren niet schoner dan 20 jaar geleden?

 9. [10]
  Wladi,

  De geoloog Salomon Kroonenberg veegt de vloer aan met het kortzichtig geneuzel van klimatologen in zijn boek -de menselijke maat-, door verder te kijken dan die tien dagen waarin klimatologen het weer denken te kunnen "voorspellen".

 10. [11] "Ik weet niet zeker of het morgen warmer wordt dan vandaag, maar ik weet wel zeker dat het over een half jaar warmer is dan nu. Dat is 180 dagen!"

  Als dat echt zo is, dan kun je met recht zeggen "Al Gore eat your heart out", en je krijgt van mij een staande ovatie. Afwachten maar…

 11. [11]

  jij hebt hier al eens eerder gereageerd op artikelen over dit onderwerp, en daaruit is mij toen al gebleken uit welke hoek jij komt en welke vested interests jij verdedigt.

  jij bent gewoon deel van het probleem.

 12. [11] juist: er zijn een hoop dingen over het klimaat die we niet weten zodat klimatologen die beweren het klimaat van over 30/50/100 jaar op de tiende graad nauwkeurig te kunnen voorspellen op zijn best grootheidswaanzinnigen zijn en op zijn slechts doodgewone oplichters en mensen die hun klakkeloos geloven of religieuzen of volslagen idioten.

  Waarom zijn er 40 computersimulaties nodig die allemaal iets anders voorspellen en waarom kan het klimaat uit het verleden niet worden nagespeeld in die modellen zodat er allerlei dubieus gegoochel zoals de hockeystickzwendel nodig is om het geheel klopend te krijgen ?

 13. [14] Uit welke "hoek" is dat? En kan het wat schelen?
  Het gaat om de feiten, om harde cijfers. Met alleen maar verwijten schiet je niets op.

 14. [15] Er zijn een aantal dingen over het klimaat die we niet precies weten, en klimatologen beseffen dit terdege. Daarom wordt er met onzekerheidsmarges gerekend. De huidige stand van de wetenschap is niet dat het klimaat tot op een tiende graad voorspeld kan worden. Echter, alle berekeningen voorspellen een temperatuurstijging, sommige een graad meer, sommige een graad minder. De onzekerheid is dus ongeveer 1 graad, en neemt af, zo volgt uit het komende rapport van de IPCC.

  Voor een zekere andere forumposter: ik reageer niet op ad hominem.

 15. [16]

  waar schiet je wel wat mee op dan? de feiten op blijven dreunen tegen een muur van stompzinnigheid?
  [17]

  interesseert mij wat. pfff, berekeningen. zou iemand daar op in moeten gaan dan? berekeningen gebaseerd op aannames. echt wetenschappelijk.

 16. [17] jawel maar de berkeningen voorspellen precies wat je wilt dat ze voorspellen en die rekenprogramma’s zijn nergens op gebaseerd omdat we helemaal niet weten welke factoren er allemaal van invloed zijn op het klimaat. Je gaat hier dus uitkomsten van uiterst gebrekkige modellen vergelijken met de uitkomsten van andere nog slechtere modellen en dan is de uitkomst, het verschil, opeens zuivere wetenschap.

  Dus 1 + 1 =5, 4 + 3 = 10, het verschil, de onzekerheid is 5 en dat is dan het juiste resultaat terwijl de onderliggende berekeningen helemaal niet kloppen.

 17. [9] Mathijs Romans,
  Wat denk je wat ? Het IPCC is niet eens bereid geweest zijn software en data beschikbaar te stellen aan andere klimaatonderzoekers.

  Maar wat schrijft Mathijs:
  "We moeten niet vergeten dat het IPCC slechts poogt de aanwezige wetenschappelijke kennis te ordenen en samen te vatten."

  –Oh ja ?

  en:
  "In ieder geval meldt het IPCC dat de zekerheid over het versterkte broeikaseffect is toegenomen, vandaar de kleinere bandbreedte van de cijfers. En natuurlijk wordt er met modellen gewerkt. Je kan ook afwachten en dan achteraf concluderen wie nu gelijk had, maar dat lijkt me geen verstandige optie. Dat iets berust op een model of een theorie is geen argument er tegen, maar er voor!"

  –Hier wordt impliciet het ondeugdelijke voorzorgbeginsel aangeprezen. Wat vindt Mathijs van de brief van Prof. Arthur Rörsch namens een groep welgekwalificeerde wetenschappers aan de kabinetsinformateur Wijffels van 21 december 2006, waarvan ik hieronder de letterlijke samenvatting weergeef ? *)

  Citaat:
  "Leiden, 21 december 2006
  Aan de heer Drs H.H.F. Wijffels
  Kabinets(in)formateur
  Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20017
  2500 EA DEN HAAG

  Over politiek en klimaatverandering

  Samenvatting
  Hierbij brengen wij onze verontrusting tot uitdrukking over de vanzelfspre-kendheid waarmede politici en beleidsmakers uitgaan van de juistheid van alarmerende berichten over dreigende antropogene klimaatverandering. Deze berichten worden hoofdzakelijk geproduceerd door onderzoekers binnen het vakgebied van de klimatologie. Naar onze mening houden die echter onvoldoende rekening met algemene wetenschappelijke inzichten die een ander licht werpen op de klimaat-‘problematiek’.

  Tegen deze achtergrond is er ons inziens dringend behoefte aan een onaf-hankelijke taxatie-studie (‘scientific assessment’) van recente vorderingen in de klimatologie. Daarbij dienen aangrenzende disciplines te worden betrok-ken, met name geologie, oceanografie, gletsjerkunde, astronomie en paleo-biologie, alsmede andere natuur- en ingenieurswetenschappen. Voor een dergelijke wetenschappelijke taxatie is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de meest aangewezen instantie. De Regering kan daartoe, als opdrachtgever, ‘terms of reference’ verstrekken.
  (…)"
  Einde citaat.

  Was ondertekend door:
  "Prof. Dr. Ir. A. Rőrsch, penvoerder
  Pieterskerkhof 40c, 2311 ST Leiden arthur@keykey.nl
  Dr B. van Geel (paleobiologie)
  Prof. Ir H. van Heel (milieutechniek & oud Hoechst)
  Prof. Ir R.W.J. Kouffeld (energievoorziening)
  Prof. Dr. F.H. Kreuger (hoogpspanningstechniek)
  Prof. Dr. H.N.A. Priem (isotopen-geologie & planetaire geologie)
  Prof. Dr Ir D. Thoenes (Proceskunde en oud AKZO)
  Prof. Dr R D. Schuiling (geochemie)"

  "In kopie verzonden aan:
  de Fractievoorzitters in de Tweede Kamer,
  de Voorzitter van de Tweede Kamer,
  de Voorzitter van de Eerste Kamer,
  de Vice-voorzitter van de Raad van State,
  de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer,
  het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),
  de Directeur-Generaal van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP),
  het Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-zoek (NWO)."

  *) De tekst van de gehele brief is in bezit van de redactie van de Vrijspreker.

 18. Jullie doen allemaal alsof er een samenzwering is van een groep wetenschappers om klimaatverandering te beschermen tegen een berg van informatie die het tegendeel bewijst. Niets is minder waar.

  Om te beginnen doet het IPCC helemaal geen onderzoek, maar verzamelt slechts informatie uit wetenschappelijke publicaties. Het IPCC produceert dus geen software of data die het beschikbaar kan stellen, een belangrijk punt!

  Verder staat het eenieder vrij om een wetenschappelijk werk te schrijven en dit te laten publiceren in een tijdschrift. Er bestaan weinig sceptische artikelen, simpelweg omdat er niet veel goede sceptische argumenten zijn. De invloed van de lengte van zonnecycli is een goed voorbeeld hiervan. En ga nou niet zeggen dat opruiende artikelen op onterechte gronden buiten de tijdschriften wordt gehouden, want dat is echt iets voor samenzweringstheoreten. Peer-review is een vrij transparant proces en controleerbaar voor alle deelnemers.

  Een scepticus moet nu eenmaal met fatsoenlijke argumenten komen, vooral omdat de basisideeen van de broeikastheorie behoorlijk solide zijn: a) co2 is een belangrijk broeikasgas, b) co2 neemt sterk toe, c) temperatuur neemt sterk toe.

  Die brief is een interessant gegeven. Het valt natuurlijk op dat geen enkele klimatoloog deze ondertekend heeft, en deze slechts een mening is van een beperkte groep professoren. Niettemin is elk (onafhankelijk) onderzoek welkom en zou ik het een prima initiatief vinden.

 19. [21] Mathijs Romans,
  Je reactie lijkt me niet to the point en tendentieus.

  M.R.: "Jullie doen allemaal alsof er een samenzwering is van een groep wetenschappers om klimaatverandering te beschermen tegen een berg van informatie die het tegendeel bewijst. Niets is minder waar."

  — "doen allemaal alsof" ? Hoezo ? Wie stelt moet bewijzen. Zoals Wladi terecht opmerkt, is er simpelweg geen enkel wetenschappelijk bewijs. Bovendien moet je je afvragen, of je -zo ver- MAG extrapoleren, zelfs als je model gevalideerd zou zijn. Wladi geeft een uitstekend voorbeeld.
  Cui bono ?

  M.R.: "Het IPCC produceert dus geen software of data die het beschikbaar kan stellen, een belangrijk punt!"

  –Punt is: als iemand, i.c. het IPCC, onder eigen naam publiceert, is hij / het verantwoordelijk voor de kwaliteit van die publicatie. Punt.

  M.R.: "Er bestaan weinig sceptische artikelen, simpelweg omdat er niet veel goede sceptische argumenten zijn."

  –Het gaat niet om het AANTAL argumenten, maar om de KWALITEIT ervan. En de argumentatie van mainstream "klimatologen" is, wetenschappelijk gesproken, uiterst zwak. Een van de elementaire fouten is, dat zomaar wordt aangenomen, dat er een causaal verband zou zijn tussen het atmosferisch CO2-gehalte en het broeikaseffect. Men zou met evenveel recht kunnen betogen, dat het omgekeerde het geval is. Punt is, dat niemand het weet.

  Wegens gebrek aan een gevalideerde methodologie is klimatologie ook al geen wetenschap "an sich", maar afhankelijk van hulpwetenschap. En daarin zijn "klimatologen" -meestal- niet opgeleid.

  De conclusie moet zijn, dat "klimatologen" die er zo stellig over doen (en hun wetenschappelijke collegae bespotten of verketteren), met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid junk science bedrijven.

  M.R.: "Die brief is een interessant gegeven. Het valt natuurlijk op dat geen enkele klimatoloog deze ondertekend heeft, en deze slechts een mening is van een beperkte groep professoren. Niettemin is elk (onafhankelijk) onderzoek welkom en zou ik het een prima initiatief vinden."

  — Zie mijn voorafgaand commentaar. Let wel: De brief vraagt om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het klimatologisch onderzoek. Rörsch c.s. nemen dus niet rechtstreeks stelling tegen het IPCC, maar constateren, dat het klimatologisch onderzoek niet schijnt te voldoen aan wetenschappelijke criteria. Hij vraagt om extra middelen voor dat onafhankelijk onderzoek. Aan dat punt ga je geheel voorbij.
  Hier speelt n.l. ook nog een kwestie van toekenning van middelen in het algemeen. Immers het onderzoek van het IPCC en de "klimatologen" wordt uit publieke middelen en dat van klimaatskeptici wordt tot dusver volledig uit particuliere bron betaald.
  Daarom dient men ook hier de vraag te stellen: "Cui bono ?", maar dan in negatieve zin. Het antwoord moet luiden: "De klimaatskeptici niet."

 20. En massa’s weermannen dat er achter de broeikashype staan!
  In Europa zijn er die nauwelijks hun mond nog durven opentrekken – zoals Frank Deboosere van de VRT, die ook lid is van SKEPP, een organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van pseudowetenschap. Opvallend is dat de website van skepp geen woord bevat over klimaatwijziging. Geen woord.

  http://epw.senate.gov/publi

  en de persoonlijke website van Frank Deboosere:
  http://users.skynet.be/fran

 21. [21] Mathijs Romans,
  Nog even over je laatste opmerking:
  "Die brief is een interessant gegeven. Het valt natuurlijk op dat geen enkele klimatoloog deze ondertekend heeft, en deze slechts een mening is van een beperkte groep professoren. (…)"

  Je kunt wel raden, dat het mij veel meer zou verbazen, indien er een "klimatoloog" tussen zou zitten: zó zit de wereld toch niet in elkaar, of dacht je van wel ? 🙂

 22. [22]
  Het lijkt er niet op alsof we met deze discussie ooit aan argumenten zullen toekomen. Ik zal nog reageren op enkele punten die je aandraagt, al lijkt het erop dat je de mening bent toegedaan dat alle publicaties over het broeikaseffect uit de lucht gegrepen zijn, en alternatieven buiten het circuit worden gehouden om de eigen positie te verstevigen. Dat bedoelde ik een beetje met "samenzweringstheorie". Daar valt uiteraard geen discussie over te voeren en dat ga ik ook niet proberen.

  SpyNose:"– "doen allemaal alsof" ? Hoezo ? Wie stelt moet bewijzen. Zoals Wladi terecht opmerkt, is er simpelweg geen enkel wetenschappelijk bewijs. Bovendien moet je je afvragen, of je -zo ver- MAG extrapoleren, zelfs als je model gevalideerd zou zijn. Wladi geeft een uitstekend voorbeeld.
  Cui bono ?"

  Tuurlijk er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor klimaatverandering. Ik begrijp dat je een wetenschapper van goddelijk niveau bent, die alle wetenschappelijke literatuur heeft bestudeerd en één voor één heeft verworpen op rationele gronden?

  Je zult toch moeten accepteren dat er veel bekend is over het broeikaseffect, om te beginnen dat het bestaat (anders hadden we geen leefbare planeet). Er zijn heel goede voorbeelden can de invloed van CO2 op het klimaat: volgens een spreker uit de VS op een door de faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht georganiseerd symposium zijn er incidentele oplevingen van de CO2-concentratie, die ook een sterke opleving van de temperatuur veroorzaken; omdat dit geologisch gezien zeer korte veranderingen zijn (in de orde van een paar eeuwen) zijn andere invloeden uit te sluiten. Er wordt ook niet geëxtrapoleerd, er wordt gewoon gerekend met alle parameters zoals ze nu bekend zijn, er wordt geijkt met de huidige situatie, en vervolgens wordt de CO2-concentratie verdubbeld om te kijken wat het resultaat is. Dat is heel iets anders dan extrapoleren.
  M.R.: "Het IPCC produceert dus geen software of data die het beschikbaar kan stellen, een belangrijk punt!"

  SpyNose: "–Punt is: als iemand, i.c. het IPCC, onder eigen naam publiceert, is hij / het verantwoordelijk voor de kwaliteit van die publicatie. Punt."

  Prima. Het rapport van de IPCC is echter geen wetenschappelijke publicatie. het IPCC doet geen berekeningen. Of moet volgens jou de wetenschapsbijlage van de krant ook verantwoordelijk worden gehouden voor de stellingen die in de artikelen staan?

  M.R.: "Er bestaan weinig sceptische artikelen, simpelweg omdat er niet veel goede sceptische argumenten zijn."

  SpyNose: "–Het gaat niet om het AANTAL argumenten, maar om de KWALITEIT ervan. En de argumentatie van mainstream "klimatologen" is, wetenschappelijk gesproken, uiterst zwak. Een van de elementaire fouten is, dat zomaar wordt aangenomen, dat er een causaal verband zou zijn tussen het atmosferisch CO2-gehalte en het broeikaseffect. Men zou met evenveel recht kunnen betogen, dat het omgekeerde het geval is. Punt is, dat niemand het weet."

  Zoals ik al eerder zei is je stelling, dat de beweringen van "mainstream" klimatologen wetenschappelijk zwak zijn, niet door enige argumentatie ondersteund. Ik durf wel te stellen dat als een klimatoloog, welke dan ook, een sluitend argument kan vinden dat de hele broeikastheorie overhoop gooit, dan zou hij er zijn eerstgeboren kind voor geven. Niet alleen zou hij onmiddelijk op de kaft van Nature belanden, ook zit hij voor de rest van zijn leven in een riante positie, want elke universiteit wil zo’n bekende naam wel binnenhalen. Misschien ben je trouwens op de hoogte van het onderzoek van Naomi Oreskes die in 2004 alle wetenschappelijke publicaties van de afgelopen jaren, gesorteerd onder keyword "klimaatverandering" onderzocht? Van de 928 artikelen waren 75% in ondersteuning van de wetenschappelijke consensus, 25% behandelden klimaatverandering op geologische tijdschaal en namen geen positie in over anthropogene klimaat verandering. NUL publicaties namen afstand van de wetenschappelijke consensus. (Science 306 (5702): 1686). Dat is de stand van de wetenschap op dit moment, over kwaliteit van de sceptische argumenten hoef ik het niet eens te hebben.

  Als je nu zegt: wetenschap, berekeningen, veel te saai allemaal om dat uit te zoeken en het gaat toch alleen maar om geld, dan is dat jou mening en dan zijn we hier denk ik uitgepraat.

 23. [25]
  Mathijs,

  Dat kan allemaal wel zo zijn, maar handel in gebakken lucht geeft ons geen droge voeten.
  Het versterken en eventueel uitbreiden van onze zeewering biedt toch iets meer zekerheid dan veronderstellen dat de mens door minder co2 uit te stoten enige invloed heeft op het klimaat (zeespiegel stijging) zodat die verhoging c.q. uitbreiding van de zeewering uit kan blijven.

  Kortom: Kyoto is als water naar de zee dragen.

 24. [25] Mathijs Romans,
  M.R.: "Het lijkt er niet op alsof we met deze discussie ooit aan argumenten zullen toekomen. Ik zal nog reageren op enkele punten die je aandraagt, al lijkt het erop dat je de mening bent toegedaan dat alle publicaties over het broeikaseffect uit de lucht gegrepen zijn, en alternatieven buiten het circuit worden gehouden om de eigen positie te verstevigen."

  M.R.: "Tuurlijk er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor klimaatverandering. Ik begrijp dat je een wetenschapper van goddelijk niveau bent, die alle wetenschappelijke literatuur heeft bestudeerd en één voor één heeft verworpen op rationele gronden?"

  — Ho-even. Heb ik dat laatste ergens beweerd ? Het gaat om JUISTE argumenten. Als je bij voorbaat alle argumenten van je opponent diskwalificeert, hetgeen je met je openingszin al begint te doen en al meteen begint met stromandrogredeneringen ("al lijkt het erop…", "goddelijk niveau", etc.) wordt het inderdaad lastig.

  Ik haakte in op de discussie in de draad en dacht, dat voldoende duidelijk was, dat niemand weet of het broeikaseffect -in hoofdzaak- door de antropogene bijdrage aan het CO2-gehalte wordt veroorzaakt of, dat het broeikaseffect tot een stijging van het atmosferisch CO2-gehalte leidt. Bovendien zijn er allerlei andere invloeden, zoals de invloed van bewolking. Maar die hoef ik niet allemaal te herhalen, omdat ik ervan denk te kunnen uitgaan, dat je geen imbeciel bent. Zo is het evenzeer van belang, dat Mathijs Romans SpyNose serieus neemt. Dat gevoel heb ik helaas nog niet van je reactie gekregen.

  M.R.: "Het rapport van de IPCC is echter geen wetenschappelijke publicatie."

  — Juist, maar de onderliggende rapportages en conclusies worden klakkeloos als absolute waarheid verkocht, zonder dat de methodologieen zijn gevalideerd. Bovendien dienen de IPC-rapporten slechts politieke doeleinden en dan dient men helemaal op zijn qui vive te zijn.

  M.R.: "het IPCC doet geen berekeningen. Of moet volgens jou de wetenschapsbijlage van de krant ook verantwoordelijk worden gehouden voor de stellingen die in de artikelen staan?"

  — Begrijp ik nu goed, dat jij mij hier duidelijk probeert te maken, dat de kwaliteit van het desbetreffende IPCC-rapport vergelijkbaar is met die van de eerste de beste krant ?

  M.R.: "Zoals ik al eerder zei is je stelling, dat de beweringen van "mainstream" klimatologen wetenschappelijk zwak zijn, niet door enige argumentatie ondersteund. Ik durf wel te stellen dat als een klimatoloog, welke dan ook, een sluitend argument kan vinden dat de hele broeikastheorie overhoop gooit, dan zou hij er zijn eerstgeboren kind voor geven."

  — Een argumentum ad verecundiam, zoals dit, is geen geldig argument maar een bekende drogreden. En dat geldt voor alle andere zelfbenoemde klimatologische wetenschappers, die elkaar en de wereld met drogredenaties kietelen. Nogmaals: klimatologie is geen zelfstandige wetenschap. Klimatologie is afhankelijk van echte wetenschappen, zoals chemie en fysica.
  Veel klimatologen gebruiken een hele serie drogredeneringen. Ik noem enkele bekende:

  -Retrorsum causa et effectus (omkering oorzaak en gevolg)
  -Post hoc ergo propter hoc (na dit, dus vanwege dit)
  -Cum hoc ergo propter hoc (met dit, dus vanwege dit)
  -Bevestiging van het gevolg

  Wordt hieronder vervolgd.

 25. [27] Vervolg reactie SpyNose 28 jan 2007, 17:11

  -Willekeurige correlatie
  -Selecteren van testresultaten
  -Negeren van alternatieve hypothesen,

  en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En dan vraag je mij om het tegendeel te bewijzen, terwijl de eerste harde bewijzen voor de waarde van hun modellen door de betrokken klimaatonderzoekers nog geleverd moeten worden. Je zult hopelijk wel begrijpen, wat een onzinnig verzoek dat is.

  De meeste mensen, ook ("would be"-) wetenschappers, hebben een verkeerd idee van wetenschap. Zo wordt veel junk science voor echte wetenschap aangezien. Bovendien wordt "wetenschap" door politici vrijwel altijd misbruikt voor politieke doeleinden. Niet voor niets worden vrijwel alle mainstream klimaatprojecten middels publieke fondsen gefinancierd en de klimaatskeptische, waarvan er uiteraard maar enkele zijn, door particuliere.

  Het is namelijk voor een regering altijd stukken makkelijker belastinggeld aan een publiek project te besteden dan voor een particulier, die maar moet zien, hoe die zijn investering terugverdient. Behoeft dat nog steeds betoog ?

  Als deze feiten je niet aan het denken zetten, zijn we ook gauw uitgepraat.

  Een sterk voorbeeld is de wijze, waarop het "voorzorgbeginsel" door de politiek wordt misbruikt. Hier komen we op het cruciale terrein van een politieke religie. In dit verband wil ik refereren aan hetzelfde artikel in Science als jij:

  "The scientific consensus might, of course, be wrong. If the history of science teaches anything, it is humility, and no one can be faulted for failing to act on what is not known. But our grandchildren will surely blame us if they find that we understood the reality of anthropogenic climate change and failed to do anything about it."

  — M.a.w. ook al weten we niet, of we ons vergissen of niet, onze kindskinderen zullen het ons kwalijk nemen als wij niets doen, zegt Oreskes.
  Wie tot zich laat doordringen, wat hier gezegd wordt, komt tot de conclusie, dat dit wel heel erg glad ijs is. Mijn idee is, dat hij hier de stap naar politieke RELIGIE zet. Hij wil niet alleen zorgen voor de planeet anno 2007. Nee, hij acht de HELE HUIDIGE GENERATIE verantwoordelijk voor de toestand van de planeet voor de toekomst. Welke toekomst ? De komende DUIZEND JAAR ? Waar heb ik dat geluid ook weer eerder gehoord…

  Want welke maatregelen bedoelt hij dan precies ? Wat zal het effect zijn van welke maatregelen en wat kost het ? Zullen die maatregelen wel helpen ? Kun je politici zomaar carte blanche geven om maar van het probleem af te zijn ? Dat is toch een schijnoplossing, of niet soms ?

  Met je eventuele reactie verneem ik nog graag de naam van de spreker uit de VS, uitgenodigd door de uu.

 26. [25] Mathijs Romans, [28]
  Nog een aardige drogreden, de moeite van het vermelden waard, van de idealistische wetenschaphistoricus Naomi Oreskes:
  "(…)no one can be faulted for failing to act on what is not known. But our grandchildren will surely blame us if they find that we understood the reality of anthropogenic climate change and failed to do anything about it.(…)"

  — Die man is KENNELIJK zo neurotisch als een deur. Laat hij zijn artikels eerst eens peer reviewen, voor hij zo’n dwaasheid namens de UCSD opschrijft.

 27. [16]

  had jij nog wat harde cijfers en feiten te melden om M.R. te overtuigen Hub? hij is daar immers wel ontvankelijk voor hè?

  en dan vindt jij dat je met het vermelden wat M.R.’s werkelijke drijfveren zijn met zijn klimaatgekte niks opschiet?

Comments are closed.