Een groep van 18 “Vrienden van de grondwet van de Europese Unie” kwam vorige week in Madrid bijeen. De bedoeling van de reeds vorig jaar geplande bijeenkomst van de vriendenclub was om Nederland en Frankrijk hoe dan ook te dwingen de Europese grondwet -als het even kan in zijn oorspronkelijke vorm- te slikken. Dat werd niet onder stoelen of banken gestoken.

Tot nu toe heeft elke lidstaat vetorecht. M.a.w. Europese regelgeving kan alleen kracht van wet krijgen, wanneer alle landen met het onderliggende verdrag en de regelgeving akkoord zijn gegaan en de juiste procedures zijn gevolgd.

Tot dusver kunnen Nederlandse politici zich dus steeds beroepen op verdragsbepalingen en regelgeving die de lidstaten binden, maar waarmee zij tevoren al akkoord waren gegaan.

En ofschoon de huidige EU-verdragen niet in uittreding van een lidstaat voorzien, wil dat allerminst zeggen, dat onder de huidige verdragsbepalingen uittreding door een lidstaat onmogelijk zou zijn. Het lijkt namelijk absoluut onvoorstelbaar, dat de opstellers van de huidige verdragen nooit zouden hebben bedacht, dat een lidstaat wel eens zou willen uittreden. Alleen al om die reden valt redelijkerwijs niet vol te houden, dat uittreding door een lidstaat onder de huidige verdragen onmogelijk zou zijn.
<%image(20070131-barroso_hp.jpg|176|253|null)%>

Hoewel de omstreden grondwet voor elke lidstaat de mogelijkheid tot uittreding uit de EU zou openen, zou door aanvaarding ervan uittreding in de praktijk in de voorzienbare toekomst juist praktisch onmogelijk worden gemaakt, omdat de landen immers unaniem hun goedkeuring aan het nieuwe verdrag gegeven zouden hebben.
Onder een nieuwe grondwet van hetzelfde type, dat in 2005 door de referenda werd verworpen, zal zoals bekend worden geregeld, dat bindende besluiten niet meer unaniem, maar door een meerderheid van lidstaten -hoe dan ook tot stand gekomen- zullen worden genomen. Dat betekent, dat vanaf dat moment voor Nederland onacceptabele besluiten wel door de EU zullen kunnen worden genomen en Nederlandse politici zich nog makkelijker kunnen verschuilen, terwijl uittreding onder die omstandigheden steeds moeilijker wordt.

Vrienden van de Europese grondwet
Welke landen zijn nu die “bevriende” landen, die op eigen houtje -zonder de “founding fathers” Nederland en Frankrijk- in Madrid bijeenkwamen ?
Dat zijn: Spanje, Italië, Griekenland, Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Hongarije, Slowakije, Finland, Estland, Letland en Litouwen.
Opmerkelijk is, dat Duitsland in afwachting is van een uitspraak van het Constitutionele hof over de legaliteit van de EU- grondwet. Maar het Hof wil geen uitspraak doen, zolang de discussie over die grondwet nog voortduurt en er geen politiek besluit is gevallen. En Portugal, het thuisland van Baas Barroso, laat het -althans tot dusver- toevallig ook afweten.

<%image(20070130-Willem van Oranje.jpg|192|261|null)%>
Het initiatief tot de Madrileense bijeenkomst van bevriende landen van de grondwet ging uit van Luxemburg en Spanje. Als de a.s. Nederlandse regering zich straks opnieuw door EU- politici laat paaien om een Europese grondwet te steunen, dreigt dit land het laatste restje soevereiniteit aan een meerderheid van traditioneel feodale landen uit te leveren (de Habsburgers), waarvan de Nederlanden zich in de 16e en 17e eeuw juist met veel militaire inspanning hebben weten te bevrijden. De Republikein Willem van Oranje zou zich tot in lengte van dagen in zijn graf omdraaien.

Bron:
www.europese-grondwet.nl/

Vorig artikelFUCK YOU!
Volgend artikelOpinio
Spy-Nose
Ik ben van huis uit (bio)chemicus en heb mij beroepshalve een flink aantal jaren als onafhankelijke met de praktijk van de "reguliere" gezondheidszorg beziggehouden. Mijn beide kinderen wonen in het buitenland. Mijn zoon (27, MSc in Biochemistry) is arts en mijn gehuwde dochter (24, BSc) is moeder van 2 kinderen en juriste Internationaal Privaatrecht. Thans ben ik gepensioneerd en verdiep mij sinds enkele jaren o.a. in economie, (gezondheids)recht, filosofie (wetenschap, recht & politiek) en het libertarisme.

17 REACTIES

 1. "Het lijkt namelijk absoluut onvoorstelbaar, dat de opstellers van de huidige verdragen nooit zouden hebben bedacht, dat een lidstaat wel eens zou willen uittreden."

  Je hebt hier wel met ambtenaren en politici te maken natuurlijk. Luitjes die zo vol van zichzelf en hun project zijn en dat als vanzelfsprekend beschouwen dat het me NIETS zou verbazen dat het inderdaad nooit zelfs maar als theoretische mogelijkheid in hun hoofden is opgekomen dat er wel eens een land zou zijn dat eronderuit wil.

  Bovendien vrees ik, dat als dit bij een enkeling wel is opgekomen (dat een ANDER eronderuit zou willen), dat hij dan wijselijk zijn mond hield om te voorkomen dat hij slapende honden wakker zou maken en dat er iets geregeld zou worden om uittreden mogelijk te maken.

  Een overheid bestaat in de praktijk slechts bij gratie van dwang. Contractueel de vrijheid creeeren dat iemand zich zomaar aan je gezag onttrekt, past dus niet in de denkwereld van ambtenaren en politici.

  Ik vermoed/vrees dus dat er GEEN opt out is voorzien.
  Maar weten doe ik dat niet, dus als iemand het kan uitzoeken, ben ik een en al oor … euhm, oog 😉

 2. [1] In de huidige verdragen is geen officiele voorziening voor uittreden.
  Politici zeggen dan dat het dus niet kan.
  Ik zeg, dat kan dan wel, moet je gewoon doen! (Wilders heeft iets dergelijks gezegd)
  In het grondwetconcept staat wel een uittree clausule.
  Bij de verkoop van het referendum hebben ook politici geprobeerd om het een voordeel te noemen dat die clausule er in staat: "Stem maar gerust JA, want je kunt er dan altijd nog uit!"
  Maar wee, als je er eenmaal in zit!!! Dan blijkt die clausule het wel erg moeilijk te maken.

 3. We kunnen nog altijd aansturen op een excommunicatie, een royement, toch? Wegens wangedrag. Goed voorbeeld doet immers volgen…

 4. Bij het aanhoren van die EUROfielen vraag ik me altijd af, waarom een land als Zwitserland nog lang niet bankroet is.
  Dat dat land nóg meer zou knoeien dan de bEUreaucraten kan ik me niet echt voorstellen.

 5. [2] Goed verwoord Hubert, want wat Spynose zegt is duidelijk. Als het verdrag niet voorziet in een uittreding dan is men volledig vrij om uit te treden. Het is per slot van rekening een vrijwillig verbond van onafhankelijke staten, dit wordt ook door Europolitici als Berman onderstreept in navolging van staatslieden als Adenauer, De Gaulle en Thatcher. Wat men met de Grondwet wil is heel iets anders, men wil het juist zeer moeilijk maken om uit te treden, vandaar de afschaffing van het vetorecht en de invoering van een meerderheidsclausule. In feite betekent het een verslechtering van de status van een EU lid. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling dus.

 6. Even wat anders.
  weten jullie ook weer hoe het zat met die grondwet over de pension’s.
  gelden die zouden dan toch open gebroken worden voor de zak te vullen voor de eu Iets wat van 60 miljard {of meer} die is op gebouwd door werkende burgers??Weten jullie daar iets van?ik hoor daar niks over??
  Dan heb je groot kans dat daarop weer wordt bezuing en wellicht tot je dood zou moeten werken en je opgebouwde gelden opgesnoept wordt door de uitvreters van de Eu.. Hoe kan je daar voor zijn??

 7. [5] Albert S.,
  Dat is EXACT wat ik bedoel. Het LIJKT democratischer, maar komt FEITELIJK neer op de dictatuur van de democratie. Dit blijkt alleen al uit de wijze van totstandkoming.
  De gang van zaken doet denken aan de laatste stuiptrekkingen van de Oostenrijks-Hongaarse Monarchie voor haar definitieve ondergang in 1918.
  SpyNose

 8. [7] Hoe poëtisch, dat het Habsburgse rijk net zo ten onder is gegaan als haar nazaat de EU.

 9. [4] Het is juist het omgekeerde. Nederland gaat dankzij de EU bankroet. Kijk alleen maar eens naar de kosten van het Landbouw-, subsidie-, industrieel en importbeleid. Bovendien willen ze nu alles ‘harmoniseren’, zodat iedereen gevangen zit in een dwangbuis en zonder toestemming van de Eurocratie niets meer kan doen. Fort Europa is dan een penintentiaire inrichting geworden voor haar burgers.

 10. [1] Natuurlijk willen de politici, vooral van Eurofiele schnitt niet dat mensen op andere gedachten kunnen worden gebracht door iets dat nog beter is dan de EU en wel de EVA. De Europese Vrijhandelsassociatie, die het economisch veel beter doet dan haar collectivistische zuster de EU. Allereerst hebben ze geen last van de enorme wet- en regelgeving die de bedrijven van de EU-lidstaten zo’n ¤600 miljard per jaar kost en ten tweede zijn ze in staat om met de gehele wereld te handelen zonder inmenging van een gigantische bureaucratie in Brussel. Dus is er wel degelijk een alternatief voor de Grondwet voor Nederland.

 11. [2] [5] In de afgekeurde concept-grondwet is artikel I-60:
  "Vrijwillige terugtrekking uit de EU"

  Dit klopt helemaal met de opmerking van Albert.
  De staat die vrij wil, moet onderhandelen met de "Raad" die dan "besluit met een gekwalificeerde meerderheid, na goedkeuring door het Europees Parlement"

  Ik neem aan dat het voor iedereen duidelijk is wat dit betekent!!

  Het Europees Parlement keeurt dus goed of bvb Nederland (dat zelf slechts 2 % van de stemmen heeft) weer vrij mag worden of niet.

 12. [10] en [11]
  Er is maar één oplossing: uit de EU en in de EVA. Liever vandaag dan morgen. Alles wat daarvan afwijkt, is afkeurenswaardig, en dan zeg ik het toch héél netjes.

 13. HIER NAAR VERWEZEN BIJ ideeenbus van de overheid!!!

  Dit is een goed voorbeeld om naar te verwijzen op de overheidssite. Zoals aanbevolen in ons:
  http://www.vrijspreker.nl/v

  De tekst:
  EU opzegen en uittreden.

  De EU kost ons meer dan het oplevert. Daarom moeten we daar zo snel mogelijk van af. Betere alternatieven zijn mogelijk.

  De oorzaak ligt in de politieke macht die de EU heeft ten koste van onze eigen soevereiniteit.
  Meer daarover in artikel op de Vrijspreker van vandaag:
  Zie http://www.vrijspreker.nl/v
  Als we niet vlug uittreden, zijn we te laat omdat de nieuwe grondwet onze soevereiniteit nog meer aantast. Bovendien maakt ze uittreden moeilijker door een onmogelijke formule daarvoor vast te stellen.

 14. [9] Albert S.
  Je begrijpt wel, dat mijn opmerking ironisch bedoeld was.
  Als je ziet hoe de miljarden via de structuurfondsen over de balk gesmeten worden, valt niet te begrijpen dat de pleuris bij de donorlanden (netto-betalers) nog steeds niet is uitgebroken.
  In Portugal was het in de jaren ’90 bijvoorbeeld zo, dat van elke Euro subsidiegeld tenminste 80% op de een of andere wijze bij de burocratie terecht kwam en hooguit 20% daadwerkelijk naar EU-projecten ging.
  Momenteel is praktisch de HELE Portugese landbouw bankroet want Portugese landbouwprodukten zijn te duur geworden voor de hele markt, zowel voor de binnenlandse als voor de buitenlandse markt. Zelfs in de kleinste dorpjes vind je nog de gesubsidieerde produkten van het Franse Danone, die de locale produkten wegconcurreert, die niet aan de EU-eisen kunnen voldoen.
  En zo gaat het bij alle nieuwe lidstaten die vele miljarden subsidies ontvangen uit het ESF.

 15. [6] Als iemand die veel bezig is met pensioenvoorzieningen weet ik dat in de laatste Pensioenwet staat dat alle pensioenen in euro’s moeten worden uitgekeerd, dus niets over adequaat levensonderhoud of bestaansminimum, maar alleen de betaling in euro’s. Of deze euro’s zijn weggeïnflateerd door alle eurozonelanden, daar houdt niemand rekening mee. Derhalve zijn de pensioenen van Nederlanders in groot gevaar en pas als het te laat is komen gepensioneerden erachter dat hun pensioenen zijn afgeroomd vanwege de enorme geldhoeveelheidstijging die heeft plaatsgevonden onder het euroregime. In politieke taal heet dit: Après nous le déluge.

 16. [14] Precies Spynose, ook buiten de EU, zoals Tunesië wordt er kwistig met EU-geld gesmeten. Zoals een Franse EU-medewerker mij al vertelde een aantal jaren geleden in Tunis mogen de miljarden vrijelijk worden besteed door de Tunesische overheid. Zoveel geld zelfs dat ze niet weten wat ze ermee moeten doen. Een BBC-documentaire berichtte over dit soort toestanden tevens in Zuid-Amerika een paar jaar geleden. Dus is het schering en inslag. Helaas schiet onze media en politiek te kort om dit soort zaken aan te kaarten in Brussel. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat de reguliere omroep dit soort documentaires nooit uitzend en dat vind ik een enorme blamage.

 17. [16] Het is inderdaad de bittere waarheid, Albert. Want de media zijn simpelweg te lui om over deze wanpraktijken, *die standaard EU-beleid zijn om de nationale elites te paaien* te berichten. Terwijl daar jaarlijks vele tientallen miljarden in omgaan, zoals je weet.

  Zo moeten ook de EU-subsidies (z.g. &acute;transfers&acute;) aan de Partnerships in het kader van de EPA&acute;s gezien worden.

Comments are closed.