Levert de EU meer of minder op voor “Nederland” dan ze kost?

Onderstaande e-mail discussie geeft een goed beeld van het discussiëren met een politicus. En je met vage beweringen toch een een mening kunt verspreiden.

Interessant is dat er in het onderstaande stuk ook onderdelen zitten die voor u als lezer belangrijk kunnen zijn en die uw kennis over de EU (en uw weerzin!) mogelijk nog vergroten.


VRAAG: Als u over relevante cijfers over dit onderwerp beschikt, stellen we die zeer op prijs.

Levert de EU meer of minder op voor “Nederland” dan ze kost?
Op 7 januari trad drs. René van der Linden (CDA-senator) op in Buitenhof met nog twee personen die alle drie de loftrompet bliezen over de EU.
Daarbij viel op dat René regelmatig benadrukte dat “de EU levert ons veel meer op dat het kost.”

Dat leek interessant en het leek er op alsof het voor René eenvoudig mogelijk zou zijn om dat even aan te tonen. Omdat hij dat in de Buitenhofuitzending echter niet deed, mailden we hem om hem naar die feiten te vragen..

[Uit onderstaande mails laten we niet relevante delen als inleidingen e.d. weg om de leesbaarheid van het geheel beter te maken]

9 januari Hub:
Geachte heer Van der Linden,
Naar aanleiding van uw optreden in Buitenhof is er op de Vrijspreker een commentaar verschenen. www.vrijspreker.nl/vs/?item…

Ik heb aan Buitenhof verzocht het gepubliceerde commentaar aan u en de andere deelnemers door te sturen. Daaruit zult u gezien hebben dat wij behoorlijk van mening verschillen.

Maar een ander punt betreft een heel belangrijke opmerking die u maakte, en die mij intrigeert. Ook enkele bezoekers van de Vrijspreker verzochten mij al om meer gegevens daarover.

U merkte enkele keren op dat de EU ons (veel) meer oplevert dan het ons kost.
Is het mogelijk dat u mij daarover meer gegevens of berekeningen verstrekt, of mij laat weten waar ik die kan vinden? Ik kan dan misschien de aan mij gestelde vragen beantwoorden en/of aan dit belangrijke onderwerp aandacht op de Vrijspreker te schenken.

Het is zeer belangrijk dat dergelijke harde feiten zo uitgebreid mogelijk bekend worden ===============================================

10 januari vd. Linden:
Geachte Heer Jongen,
Wat uw vraag betreft verwijs ik u naar studies van de Europese Commissie en andere die betrekking hebben op netto export opbrengsten en inkomsten uit buitenlandse investeringen. De exporten vanuit Nederland naar de nieuwe lidstaten overtreffen verre de importen uit die landen. Daarenboven behoort Nederland tot de grootste investeerders in de nieuwe lidstaten. Onze netto bijdrage aan de europese begroting staat daartoe in geen enkele verhouding. De stelling dat de uitbreiding ons geld kost snijdt dan ook geen enkel hout en geeft een verkeerde voorstelling van zaken.
Vr gr. Drs PRHM van der Linden
======================================================

29 januari Hub:
Geachte heer Van der Linden,

Naar aanleiding van uw advies betreffende de grote voordelen die “Nederland” van de EU heeft, ben ik aan het werk en aan het zoeken geslagen.

Ik heb echter niets kunnen vinden dat dit bevestigt, in tegendeel.

U noemde zelf om te kijken naar bedragen aan in- en export.
Die zijn natuurlijk wel te vinden, maar hoe meer ik er mee bezig ben, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat die cijfers geen enkele maat zijn voor de politieke voordelen van een EU.

Immers, bij voorbeeld, een ondernemer heeft een idee om producten (diensten) te gaan maken en die te leveren aan iemand in bvb. België, Spanje of waar dan ook. Hij doet dat op eigen initiatief en eigen risico. De hele EU doet daar niets aan.
Hooguit zijn er door de EU, of door de afzonderlijke landsregeringen, barrières en hindernissen die het onze ondernemer alleen maar lastig maken.

Voor het opruimen van die hindernissen hebben we helemaal geen EU nodig en zeker niet een EU waarin “Nederland” maar 2 % van de stemmen heeft en moet doen wat die andere landen willen. Als bewijs daarvoor kunt u nu zien hoe “Nederland” aangezegd krijgt dat zij de EU-grondwet (of hoe je dat stuk ook noemt) moet aanvaarden. *)

En ex- en importeren doen Nederlanders al eeuwen zonder een EU, en naar landen die er heel ver buiten liggen.

Het afbreken van barrières gebeurde al lang voor de EU, onder andere in de Benelux, de EEG, en nu door de WTO.
En dat zonder politieke dwang, als soeverein land.

Het is niet juist om verschillen in export en import cijfer te verheffen tot “resultaat” van ons politieke lidmaatschap van een Unie. In tegendeel.
En dat is een reden waarom we ons met alle macht tegen het vergroten van de macht van die Unie moeten verzetten.

Ook heb ik aan een aantal personen, die in de handel met andere EU-landen zitten, gevraagd of zij voordeel hebben van de invoering van de euro.
De antwoorden kwamen allemaal neer op “Nee, niet echt”.
En een aantal mensen die in de grensstreken wonen, ook niet echt, maar wel gemakkelijk dat je nu maar één beurs op zak hoeft te hebben.
U zult het wel me eens zijn dat ook dat geen echt argument is, en dat zeker niet in belangrijke cijfers is uit te drukken.

Tot nu toe is voor mij uw stelling die u poneerde in Buitenhof, dat Nederland veel meer profiteert dan het kost, volkomen onjuist.
Door de extra lasten en het verlies van de eigen onafhankelijkheid, is het tegendeel het geval.

Interessante gegevens die ik tijdens mijn onderzoek tegenkwam, en die precies het tegengestelde bewijzen, zijn onder andere:

De kosten die de EU meebrengt vanwege de vele wetten, regels, oekazes en reglementen die worden aangenomen.
Dit is informatie van George Parker van de Financial Times:
www.ft.com/cms/s/101cf670-5…
Een citaat hieruit:
:”The bureaucratic costs to business of complying with European legislation could be up to €600 bn a year – almost twice original estimates – the European Union’s enterprise commissioner admitted on Monday.”

Een Engelse studie die het tegendeel bewijst en aantoont dat Engeland beter af zou zijn als het uit de EU zou treden:
“De onzin over dat de euro de economie heeft bevorderd” van Ian Milne van Civitas, Institute for the Study of Civil Society.
www.civitas.org.uk/pdf/EUCo…

“De onvermijdelijke gang naar een Europese federale superstaat” van Anthony Coughlan van het Trinity College in Dublin
www.libertarian.nl/NL/archi…

Tenzij ik zaken over het hoofd zie en u wel degelijk andere argumenten en cijfers heeft.
Dan zou ik het op prijs stellen om die van u te mogen vernemen.
=======================================================

30 januari vd Linden:
Geachte heer Jongen
In antwoord op uw mail zou ik u willen aangeven dat de tot stand koming van de Interne Markt ( europa 92 ) zonder EU niet mogelijk geweest zijn. Europa zou een lappendeken van versnipperde markten zijn met alle economische nadelen vandien. Dat de eu toetreding van nieuwe lidstaten grote positieve effecten met zich meebrengt staat buiiten twijffel. Het is goed om naar de ontwikkeling van die landen te kijken vanaf het moment van toetredingsperspectief tot heden en daarnaast tevens een vergelijking te maken met landen in oost europa die dit perspectief niet of nog niet hebben. Daarbij zijn export en investyerings gegevens voor al die landen beschikbaar.
Bovendien is de euro voor het bedrijfsleven en de internationale handel een belangrijke stimulerende facor. Valutarisico s zijn binnen de eu sterk teruggedrongen en ook heeft dit een stabiliserend effect op de onderlinge fin/econ verhoudingen. Zie tervergelijking de ontwikkelingen van begin jaren 70 tot midden 80. Die situatie heeft zich niet herhaald bij de laatste drastische energieprijsverhogingen. U kunt ook het rapport van externe deskundigen van de EU over de kosten van de “niet eu ” erop naslaan. Vr gr. Drs PRHM vd Linden
==============================================

31 januari Hub:
Geachte heer Van der Linden,

Uw antwoord stelde mij teleur.
Ik had gehoopt dat u met feiten uw stelling zou kunnen onderbouwen.
Tot mijn spijt heb ik echter in Uw antwoorden tot dusver helaas niets kunnen vinden, waarmee Uw stellingen over de voordelen van de EU inderdaad worden onderbouwd.

En over welk voordeel en hoeveel er voor Nederland uit voortkomt, zegt u ook niets. U moet daar toch gegevens over hebben?

Omdat ik niet goed wist hoe hierop te reageren, heb ik advies gevraagd aan een deskundige bij de Frédéric Bastiat Stichting,
een onafhankelijke particuliere denktank.
Deze stuurde mij het volgende commentaar, dat ik niet zou kunnen verbeteren en dat ik daarom rechtstreeks aan u doorstuur.

Ik hoop dat dit voor u aanleiding kan zijn om te trachten mij (en de lezers van de Vrijspreker) met feiten en cijfers te overtuigen dat Nederland veel meer voordelen dan nadelen van de politieke EU heeft.
Daarom doe ik deze keer een dringend beroep op U om mij hierover alsnog voldoende in te lichten, zodat ik mijn lezers van de Vrijspreker hierover op geloofwaardige wijze kan informeren.

Voor Uw moeite ben ik U bij voorbaat zeer erkentelijk.”
Hartelijk dank en met soevereine groeten,

BRIEF VAN Frédéric Bastiat Stichting:
Beste Hub,
René van der Linden bewijst helemaal niets, hij heeft het over ‘externe’ onderzoeken, maar geen enkele link of bewijs hiervoor. Wat zijn deze ‘externe’ onderzoeken en wie heeft deze gedaan en wanneer. Nee hoor geen enkele onderbouwing.

,,Dat de eu toetreding van nieuwe lidstaten grote positieve effecten met zich meebrengt staat buiten twijfel.”

Is dat zo, want er is namelijk behoorlijk veel twijfel hierover, zie:

“Twijffel over de EU wordt groter”: www.ipsnews.net/news.asp?id…
Hierin duidelijk de twijfel van andere landen om verbindingen met deze EU te hebben. Zoals bvb:

“Some of the leaders from Pacific nations among the 79-member ACP said they would consider opting out of the controversial Economic Partnership Agreements (EPAs) between the EU and ACP regions.

“In the Pacific, a pessimistic mood prevails,” Free trade minister Kaliopate Tavola said at the meeting. “At the beginning of negotiations, we expected a lot of the idea of the EPAs becoming a tool for development. But as things stand now, the agreement is threatening to overwhelm our fragile economies. Some small islands may just opt out of the agreement altogether.”

“Fraude in de EU” news.bbc.co.uk/1/hi/world/e…
www.telegraph.co.uk/news/ma…
www.blonnet.com/2003/01/17/…
www.independent.org/pdf/tir…
thescotsman.scotsman.com/in…

Kosten overstijgen opbrengsten: www.ft.com/cms/s/48ba6a78-5…
politics.guardian.co.uk/eu/…
https://www.cato.org/pub_di…

,,Europa zou een lappendeken van versnipperde markten zijn met alle economische nadelen vandien.”

Dat is een zeer onzinnige stelling en niet gebaseerd op empirisch bewijs, want de EVA bestaat ook al heel lang en dat is een verbond van onafhankelijke staten, die het economisch ontzettend goed of zelfs veel beter doen en helemaal geen last hebben van het Brusselse centralisme, bovendien zijn de kosten minimaal per land om deel te nemen aan de EER (Europese Economische Ruimte),
zie: nl.wikipedia.org/wiki/Europ…
www.europa-nu.nl/9353000/1/…
nl.wikipedia.org/wiki/Europ…

,,Zie ter vergelijking de ontwikkelingen van begin jaren 70 tot midden 80.”
De voordelen van de EU zijn uitgewerkt, zie: www.tcsdaily.com/article.as…

Tot zover even mijn bijdrage aan de discussie, dus ik zou graag willen dat René van der Linden met harde feiten op tafel komt, waarom de EU zo goed is voor ons en de nieuwe lidstaten.
Naar aanleiding van het grote scala van onafhankelijke artikelen en boeken ben ik tot de stellige conclusie gekomen dat dit een fictie is en dat de bal nu bij de Eurocratie ligt om voor eens en altijd aan te tonen dat de EU en de euro goed voor ons zijn.

Tot dusver heb ik geen enkel geluid in die richting gehoord en blijft het zoals bij Van der Linden bij vage uitlatingen en grenzend aan kretologie.
Groeten en succes.

=====================================================

31 januaru vde Linden
Geachte Heer Jongen,
Voor deze studies moet u bij de Europese Commissie zijn en mnogelijk dat de Europese Voorlichtingsdienst in den Haag u hieraan kunnen helpen. Wat de exportcijfers betreft kunt u bij het cbs terecht. U miskent de betekenis van de interne markt voor de economie en het handelsverkeer tussen landen. Dat is in alle studies evident. Uiteraard bewaar ik deze studies en verslagen niet.Daarvoor moety u bij de desbetreffende instanties zijn. Ook voorwat betreft de positie van Nederland als investeerder in de nieuwe lidstaten.
Vr gr Drs P.R.H.M. vanderLinden.
================================================

2 februari Hub:
Geachte Heer van der Linden,

Ten tweede male was ik teleurgesteld over uw antwoord van 31 januari.**)

U kunt kennelijk uw bewering dat Nederland veel meer aan de EU verdient dan het kost, niet waar maken met feiten. U verwijst alleen maar op een vage manier naar rapporten die ergens zouden zijn bij de subjectieve bazen van die EU. Ik neem aan dat u toch ook zult begrijpen dat dergelijke rapporten allen maar aan zullen geven hoe goed dat ze het zelf wel doen.

U weerlegt geen enkel feit van de studies die ik u stuurde.

Ook hebt u uit mijn mail van 29 januari helemaal niet begrepen dat ik de voordelen van een interne markt helemaal niet misken. In tegendeel, ik ben daar een groot voorstander van.*)

Alleen, om een interne markt te creëren, hoeven alleen maar barrières die overheden zelf gemaakt hebben, te worden geslecht. En daar is geen politieke unie voor nodig. Daar zijn op de wereld EN in Europa, genoeg voorbeelden van. En dat kan zonder de politieke consequenties van het verlies van de eigen soevereiniteit en het worden opgezadeld met duizenden regels en betalingen.

Ik zal nu maar de essenties van onze correspondentie op de Vrijspreker plaatsen en vragen of daar mogelijk iemand iets weet dat uw bewering kan ondersteunen.

Tot dan blijft mijn conclusie staan dat de EU ons meer kost dan ze oplevert, en dat het dus voor ons voordelig is om er zo snel mogelijk uit te stappen.
Nog voordat we in de nieuwe versie van de EU-grondwet gedwongen zijn.

BTW, behalve de grotere kosten, werd ik vandaag nog opgeschrikt door een verslag over de “European Court of Auditors” dat concludeert:
“In a damning indictment of the Brussels institutions, the clear message of the EU’s very own Court of Auditors report is one of fraud, mismanagement and waste.””

Zie www.brugesgroup.com/mediace…

Ik hoop dat u er toch iets van hebt opgestoken en dank u voor de aandacht die u toch aan onze correspondentie hebt besteed.

*) zoals u uit talloze artikelen op de Vrijspreker kunt lezen.
===============================================

EINDE DISCUSSIE . Met feiten tegen meningen discussiëren blijkt niet echt op te schieten.
En toch blijken talloze mensen er in te trappen als je die meningen maar genoeg herhaalt en met zekerheid poneert

Met dank aan Albert en Spynose voor het verstrekken van feitelijke gegevens..

46 REACTIES

 1. "I dont know why I feel the need to lie and cause you so much pain
  Maybe its something inside, maybe its something I cant explain
  cause all I do is mess you up and lie to you
  Im a liar, ooh, Im a liar
  But if youll give me another chance I swear Ill never lie to you again
  cause now I see the destructive power of a lie,
  Theyre stronger than truth
  I can’t believe I ever hurt you, I swear I will never lie to you again
  Please, just give me more chance, Ill never lie to you again, no,
  I swear, I will never tell a lie, I will never tell a lie, no, no
  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! sucker! sucker! sucker!"

  [LIAR, Henry Rollins]

 2. voor wat het waard is René, letterlijk dus, die ene stabiele valuta, ik neem aan dat u de Euro bedoelt, werd vroeger onderling in toom gehouden door concurrentie van de verschillende valuta’s in Europa. Nu is er een ‘stabiele’factor, de ECB, die m.i. wanhopig, probeert de verschillende begrotingstekorten als in Griekenland, Belgie, Duitsland en Italie, als onbetekenend te definieren. Tot dat de bom (die nu dus wat groter is dan in de 70-80ér jaren in Italie,) met een grotere klap barst.
  En waag het nu niet hierop te reageren met of ik dat kan staven met objectieve cijfers (want die kunt u zelf bij de ECB opvragen).

 3. Sinds waarde subjectief is, kun je niet meten of de EU iets ‘oplevert’, en al zeker niet in een collectieve zin als in ‘dit levert Nederland wat op’. Er zullen best mensen zijn in Nederland die – door bijvoorbeeld een Europese subsidie – hun inkomen zien stijgen. Maar dat maakt deze subsidie nog niet moreel juist, integendeel, waarschijnlijk is dit een onvrijwillige subsidie, betaalt door belasting te heffen op andere mensen in Nederland en de EU. Eigenlijk probeert René van der Linden een valse discussie te voeren, omdat er eigenlijk geen objectieve argumenten bestaan in deze discussie, en er dus moet afgegaan worden op de emotie. Maar goed, als CDA’er zal van der Linden ook wel denken dat God bestaat.

 4. Tja hij heeft een heel klein beetje gelijk, tot 1992 en zelfs een pietsje later waren de socialistische partijen grote tegenstanders van de EU en de liberale partijen waren er overwegend grote voorstanders van. Tot en met Maastricht ging het nog overwegend over het afschaffen van barrières tussen de lidstaten.
  Pas daarna (ja toen al wel bezig) evolueerde de EU zich tot dat gigantische burokratengedrocht en werden de socialistische partijen er grote vóórstanders van, terwijl de liberale partijen gaandeweg socialistischer werden en dus niet minder voorstanders werden.

  Ik denk dat onze Drs. vde Linden tot deze laatste categorie behoort?

 5. [4] "Tja hij heeft een heel klein beetje gelijk, tot 1992"

  Sorry Bud, jij trapt in de val die politici zo graag gebruiken.
  Vóór 1992 was er geen EU!
  Er was toen een ECONOMISCHE Gemeenschap van zelfstandige landen.

  Die val wordt op dit ogenblik ook goed gespannen in verband met het "50 jarig bestaan van de EU"
  Je mag alleen zeggen dat 50 jaar geleden het "zaadje"voor de EU gelegd werd door de oprichting van de Kolen en Staal Gemeenschap.

  Dit is een belangrijk en Principieel punt.

  Zeg het voort!!

 6. [5] Ja inderdaad! Het was toen nog E.G. of E.E.G.

  En in 1992 werd de Europese markt ééngemaakt. Ik herinner me dat ik dat toen éééérrrrgggg goed vond en hoe die socialisten toen nog knarsetandden…

  Daar trapte ik dus inderdaad wijdbeens in…

 7. Buitenhof is gewoon een propaganda spreekbuis voor de linkse overheid, en gaat natuurlijk geen mensen uitnodigen die een onwelgevallige mening verkondigen. Wat dat betreft kan de publieke omroep beter opgeheven worden. Maar zoals uit antwoorden op kamervragen van de PVV blijkt heeft de overheid absoluut niet de intentie om ook maar iets aan dit verkwistende subsidiesponsje te doen, en ik meen dat het huidige regeerakkoord zelfs de door Medy van der Laan bereikte beperkingen weer opheft en er weer meer geld naar toe gaat. Dat belooft nog wat voor de hoeveelheid politieke leugens die we nog over ons uitgestort gaan krijgen.

  En het is toch zo simpel. Een kind kan zien dat we belazerd worden http://cagle.slate.msn.com/… , Ayn Rand heeft ons in briljant begrijpelijke tekst laten zien hoe socialistische zieligheidsmotieven onontkoombaar tot zelf-destructie leiden http://www.libertarian.nl/N… en toch blijven figuren als Van der Linden, die duidelijk in de meerderheid zijn in politiek Den Haag, doen alsof ze dat niet snappen.

  De oorzaak van dit ontkenningsgedrag zal wel (deels?) gerelateerd zijn aan het feit dat zij zich abusievelijk tot de ‘boven ons gestelden’, zoals ik van de week ergens las, rekenen, terwijl zij in werkelijkheid <b>onder</b> ons gesteld (behoren te) zijn. Wij betalen de overheid, omdat de overheid dienstbaar hoort te zijn aan de burger. In plaats daarvan draait de overheid de rollen om en maakt de burger aan haar ondergeschikt, daarbij geholpen door allerlei door haarzelf ingestelde dwingende en beperkende regels. Inmiddels veegt onze overheid zich de reet af met onze grondwet, en niemand die daar nog tegen in het geweer komt. De complete rechterlijke macht zwijgt, evenals (helaas) Geert Wilders. Daarmee is de overheid erger dan de Maffia, want daar geldt tenminste nog een erecode.

  Het valt te vrezen dat alleen geweld (à la Pinochet) nog in staat zal zijn het schip te keren, maar dat is in Nederland vooralsnog ondenkbaar (vreemd wel dat links geweld helemaal niet ondenkbaar is en zelfs normaal gevonden wordt). Dus uiteindelijk is het schip dat NL heet gedoemd om aan de grond te lopen (kijk ook even naar Venezuela, dat een perfecte showcase voor het gelijk van Friedrich Hayek is); voor de heren politici zijn de reddingsboten allang in gereedheid gebracht. En de lemmingen? Die springen gewoon glimlachend hun ondergang tegemoet.

 8. [7] Uitstekend gezegd R.Hartman.
  Is praktisch goed voor voorpagina artikel zodat het meer aandacht krijgt.
  Zou je dat (eventueel aangepast) willen?
  Stuur dan aan hub@vrijspreker.nl .
  Al vast veel dank.

 9. Ter aanvulling op het betoog van dhr
  R.Hartman:
  De functie van de overheid (welke dan
  ook) was zijn burgers te dienen en te
  beschermen.
  De rollen zijn in de afgelopen decennia
  geheel omgedraaid: de burgers moeten de
  overheden dienen en als dank daarvoor
  worden eerstgenoemden misleid en uitge-
  buit!

 10. Tja, vd Linden is een "Drs.". Da’s nou niet bepaald een teken dat je kritisch hebt leren nadenken.

  De titel "Ir." impliceert tenminste nog dat je met logica in aanraking bent gekomen.

 11. [10] Ik ben ook Drs. en heb tijdens mijn studie wel degelijk een vak "Logica" gehad maar goed de meeste politici komen uit de alfa richting mn rechten waar het kunnen uitschakelen van logica toch een van de belangrijkste eigenschappen is.

 12. [11] Overigens schrijf ik NOOIT mijn titel voor mijn naam, daar is drs me toch wel te banaal voor….

 13. [10] Niet van dat benauwde Jozef, Economie Tilburg is niet echt lullig.

 14. Het is jammer dat ik het niet bewaard heb, maar vlak voor de uibreiding van de EU-15 tot EU-25 stond er een artikel in DNB Magazine (Een staatsblad!) betreft de voordelen voor het economisch verkeer. Het artikel liet onomwonden zien dat economisch het grootste voordeel op korte termijn voor de toetreders was. De oorzaak was – in ieder geval bij Nederland; voor andere EU-15 landen wellicht niet – dat er al heel veel onderlinge handelsverdragen bestonden, waardoor de export niet direct zou toenemen. Het artikel concludeerde dus eigenlijk dat de toetredingvoordelen voor ons land vooral in vrede en politieke eenheid gezocht moeten worden, en niet in meer export.

  Wél is het natuurlijk zo – maar dat is mijn aanvulling hierop – dat je nu één set regels hebt in de EU-15 en anders een lappendeken van handelsverdragen. Dat levert minder bureaucratie op. Alleen de vraag is of die verminderde bureaucratie niet gecompenseerd wordt door de stortvloed van regels die de EU over ons uitstort. Ik durf dat te betwijfelen.

  Heeft de EU dan geen voordelen? Nou, ja indirect is er wel één. Er is nu een toestroom van goedkope arbeiders uit het oostblok die het werk wat wij niet willen doen of enkel tegen bizar hoge lonen, dolgraag willen doen. Onze wetgeving doet haar uiterste best om die oostblokkers te frustreren en ons als klanten toch weer een ‘fatsoenlijke’ prijs te laten betalen, maar vooralsnog lukt dat maar ten dele. Andersom kunnen onze bedrijven goedkoop produceren waardoor de prijzen hier aanzienlijk dalen. Ook investeren wij ons spaargeld en pensioen aldaar in het oosten en krijgen een hoger rendement dat naar ons stroomt.

  Maar goed zeg je dan, hebben we daar een EU voor nodig? Natuurlijk niet, maar de realiteit is dat vakbonden en collectivistische politici (de meerderheid onderthen) tégen vrijhandel zijn. Om hen te paaien om hier toch mee in te stemmen, moet je ze dus iets teruggeven. Dat betekent dus nieuwe collectivistische regels over fijnstof, arbeidsvoorwaarden, milieu, CO2, etc etc en vooral veel subsidies. En bestuurders voelen zich kiplekker in grote bureaucratische systemen ivm hun natuurlijke drang tot regelen.

  Maar dan nog vraag ik me af of dit offer het waard is. Op lange termijn vrees ik van niet …

 15. [13] Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Astronomietabellen uit je hoofd leren is ook niet lullig. Maar of je er wijzer van wordt?
  😉

 16. Wat in dit artikel weer goed wordt aangetoond, is dat ambtenaren alle positieve zaken proberen te claimen en alle problemen proberen af te schuiven.

  Als volgend jaar de winter kouder wordt, dan komt dat door de regering, maar als het warmer wordt, dan komt dat door het volk.

 17. Versnipperde markten zijn alleen een probleem voor grote bedrijven. Voor kleine gespecialiseerde bedrijven zijn ze ideaal. En bovendien: vrijhandel vereist niet het invoeren van nieuwe regels, hooguit het afschaffen van regels. Uitgezonderd dan universele kwaliteitsnormen en standaardisatie.

 18. [17] " Uitgezonderd dan universele kwaliteitsnormen en standaardisatie." Hoezo? Als ik een produkt niet aan de kwaliteitsnormen vind voldoen, koop ik het gewoon niet. Daar heb ik geen overheid voor nodig. Er is ook nooit een overheid nodi geweest om vhs tot standaard te maken, dat heeft de markt zelf bepaald.

 19. [18]
  Dus ik kan aan jou chocoladerepen verkopen die niet aan de Warenwet voldoen, FFI? Dan krijg je negentiende-eeuwse toestanden.
  Standaarden zijn technisch zeer nuttig.
  Ook voorkomen veiligheidseisen levensgevaarlijke toestanden en verstoring van het elektriciteitsnet door niet compliant apparatuur, bijvoorbeeld met een te grote impedantie.

 20. [18]
  Precies. Als ik zonodig geen paardenvlees in m’n kroketten wil hebben omdat ik daar zo m’n redenen voor heb, dan zorg ik er ZELF voor dat ik aan die informatie kom OMDAT ik dat belangrijk vind. Ik wens NIET dat een of andere autoriteit voor mij gaat bepalen dat dat er niet meer in komt.

  Punt is, dat de meeste mensen GEINDOCTRINEERD zijn met het sosjaal-demokratiese gedachtengoed sinds hun vroege jeugd, en dat ze gewend zijn DAT ER VOOR HUN GEDACHT WORDT. LEDIGHEID IS DES DUIVELS OORKUSSEN, ook hier !! Dit verschijnsel is de absolute BIJL aan de wortel van individuele rechten; de door de overheid gestimuleerde vraag naar collectivistische diensten verergert dit. Maak je borst dus maar vast nat, joe aint seen nofing jet..

 21. [19]
  Foob,

  Standaarden zijn uiteraard zeer nuttig zolang en mits ze vanuit de markt gedefinieerd worden; overheidsbemoeienis is ten principale af te wijzen, zelfs indien dat handiger uit zou komen. Vrijheid boven alles, rücksichtslos.

 22. [19] Niet lekkere chocorepen koop ik dan niet meer en wel lekkere chororepen (ookal zit er geen grammethe cacao in) wel.

  En als mensen er ziek van worden (doordat de producent er smerige zaken in heeft gedaan) kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Je veronderstelt immers een chocoreep te kopen en geen vergif, dat valt dan gewoon onder het kopje bedrog…

 23. [22]
  Het punt met de overheid is dat ze vanuit hun machtspositie (want dat hebben ze onmiskenbaar) potentiële schemergebieden vastleggen,zoals de definitie van ziek worden door een sjokoreep en wat de definitie van een sjokoreep en z’n ingrediënten überhaupt is. Afgezien van dat feit op zich, gebeurt dit vaak door mensen die geen bal verstand van techniek en wetenschap hebben, waardoor er regels ontstaan die niemand kan volgen.
  Een aantal voorbeelden van richtlijnen die wat mij betreft in het halfronde archief mogen: Machinerichtlijn (CE), RoHS, WEEE. Allemaal ambtelijke hersenspinsels.

 24. [19] Ik zou zeggen: check your premises.
  Zodra een bedrijf producten op de markt brengt dat schadelijk is voor zijn afnemers wordt dit bekend en dus stopt de afname. Ofwel het bedrijf maakt zijn producten veilig, ofwel het gaat failliet. Komt geen overheid aan te pas. En herstel van een slechte naam is iets dat een bonafide bedrijf moet vrezen, want dat kan lang duren.

  Voorbeeldje: recent weer zo’n Oxxio verkoper aan de deur gehad. Typisch zo’n club die z’n naam verkloot heeft met slechte service en onterechte rekeningen. Toen ik de jongeman meldde dat ik ‘absoluut nooit, onder geen enkele voorwaarde’ zaken met Oxxio wenste te doen glimlachte hij en zei vriendelijk goedenavond. Verbazing ontbrak volledig, evenals de drang te vragen waarom ik dit zo zei.

  Deze clubs gaan alleen nog maar niet dood omdat de collectivistische burger niet de moeite neemt om zich te informeren. En dan ondervind je alleen maar door schade en schande waar ervaringen van anderen je voor hadden kunnen behoeden. Daardoor kan het even duren voordat zo’n club verdwijnt (Oxxio is al een naamswijziging van haar nog beruchtere voorganger, naam ben ik even kwijt).

 25. [24] Maar bovendien blijkt dat als er behoefte aan producten-voorlichting is,(en die is er wel) zal de vrije markt daarin vrijwillig voorzien.
  Is bvb de consumentenbond ook niet zo ontstaan?
  Later heeft de overheid de "zorg"voor de burgers voor een groot deel overgenomen, de burgers kregen de bescherming tegen slechte producten "gratis" (!!!!) en raakten verslaafd.
  Ze denken nu helemaal niet meer. Äls een product niet goed zou zijn, dan mochten ze het toch niet verkopen?

 26. "Ze denken nu helemaal niet meer. Äls een product niet goed zou zijn, dan mochten ze het toch niet verkopen?"

  Met het schaamrood op mijn kaken moet ik bekennen dat ik tot niet zo heel lang geleden ook nog zo dacht. Ik woonde een tijdje in een nog niet zo heel ontwikkeld land en was blij weer terug te gaan naar NL waar ik tenminste kon vertrouwen wat ik kocht, daar zocht ik doorgaans naar het CE keurmerk op producten, erop vertrouwende dat een europees keurmerk wel kwaliteit zou waarborgen. Daarintegen moet gezegd worden dat producten daar met daarop Indústria [naam van dat niet zo ontwikkelde land] (ofwel made in….) gegarandeerde miskopen waren, die al vlug na aankoop van ellende uit elkaar vielen.

  Maar goed mi. bewijst het hoe toch de vrije markt de keurmerken goed oplost (hoewel CE natuurlijk een EU kearmerk is), daar hoefde men zich er niet aan te houden en kocht ik dientengevolge die producten ook niet (meer…).

 27. Waarom ik voor een staats greep ben is zoals die lul van Rene der linden kijk alleen naar poen
  En vorm en geen inhoud die aan vrijheid veel gaat kosten.
  In Holland 1985 in Amsterdam in de nacht kon je een touwtje uit de briefen bus laten en deur niet op slot zonder iets gestolen te worden
  De fiets voor de deur zonder slot,het was geen probleem .
  Wat niet van jou is moest je poten van af blijven Zo zijn de meeste Hollanders opgegroeid
  Ik ieder geval wel.en op Zondag toen de winkels dicht waren kon je Zondag gerust winkelen
  Zonder rolluiken.

  Jaar 2000 de verrotting van de maatschappij
  mot je 3 sloten op je deur hebben gekeurd en al stalen strips op je deur
  En anders niet is het je eigenschuld als er gestolen wordt.laat staan je fiets
  En Detectiepoorten bij de winkels rolluiken,graffiti en zondags winkelen is afgelopen.
  Vrouw kan al,als het donker is niet meer over straat en overdag ook niet meer in een rokje kunnen lopen anders worden de moslims gek en gelijk krijgen ze ook nog.

  EU invoering
  Nr 3 in meeste gewelddadig land van de Eu = nog het begin wacht maar de maffia uit Oosten Europa richting hier naar toe komt,moord en dood slag zal je niet meer in de kranten lezen je werk wordt in gepikt en als je werkt wordt je bestolen door belasting of Whate ever.
  Om aan het tuig te kunnen geven.
  Het moslim straat terreur wordt al verzwegen Onder lotto er moet er meer komen.
  Detectiepoorten op scholen gaat ook komen
  een oplossing als een politiestaat te vormen zou nog te weinig zijn Leven de vrijheid.
  Loop om de hoek en ze weten dat je daar gelopen heeft.
  Aan Pvda En boroso Eu Neem dan ook je Verantwoording in de INHOUD.
  Als mij vrouw of kind wat gebeurd of omkomt van de honger sta ik bij jullie om de hoek
  Neem dan ook je verantwoording. En kan wel uren zo door gaan.

 28. [20]
  Stel ik kwak slachtafval in mijn kroketten en ik verzwijg dat? Wil jij bij elke kroket die je koopt een DNA-analyse of proteine tracing uit voeren?
  Dat worden dure kroketten dan.

 29. [21] In de negentiende eeuw heerste de situatie die je beschreef. Dan moet je denken aan loodwit door de melk, krijt door het brood etc. Ik heb hier nog een boek van opa waarin het haarfijn staat beschreven.
  Resultaat: duizenden voedselvergiftigingen, cholera-epidemieën etc. Stel de gezondheidsgevolgen van een goedkoop additief zijn pas na tientallen jaren merkbaar, bijvoorbeeld van een carcinogeen of zware metalen.
  Dan is aansprakelijkheidook een lachertje want die oplichter is dan allang out of business.

 30. [22]
  FFI,
  Stel de hooladereep is wel lekker maar zwaar ongezond? Of stel hij bevat een verslavende substantie als nicotine of cocaïne?
  Hoe wil je bedrog aanpakken zonder politie? De vrouw van de oplichter ontvoeren?

Comments are closed.