Levert de EU meer of minder op voor “Nederland” dan ze kost?

Onderstaande e-mail discussie geeft een goed beeld van het discussiëren met een politicus. En je met vage beweringen toch een een mening kunt verspreiden.

Interessant is dat er in het onderstaande stuk ook onderdelen zitten die voor u als lezer belangrijk kunnen zijn en die uw kennis over de EU (en uw weerzin!) mogelijk nog vergroten.


VRAAG: Als u over relevante cijfers over dit onderwerp beschikt, stellen we die zeer op prijs.

Levert de EU meer of minder op voor “Nederland” dan ze kost?
Op 7 januari trad drs. René van der Linden (CDA-senator) op in Buitenhof met nog twee personen die alle drie de loftrompet bliezen over de EU.
Daarbij viel op dat René regelmatig benadrukte dat “de EU levert ons veel meer op dat het kost.”

Dat leek interessant en het leek er op alsof het voor René eenvoudig mogelijk zou zijn om dat even aan te tonen. Omdat hij dat in de Buitenhofuitzending echter niet deed, mailden we hem om hem naar die feiten te vragen..

[Uit onderstaande mails laten we niet relevante delen als inleidingen e.d. weg om de leesbaarheid van het geheel beter te maken]

9 januari Hub:
Geachte heer Van der Linden,
Naar aanleiding van uw optreden in Buitenhof is er op de Vrijspreker een commentaar verschenen. www.vrijspreker.nl/vs/?item…

Ik heb aan Buitenhof verzocht het gepubliceerde commentaar aan u en de andere deelnemers door te sturen. Daaruit zult u gezien hebben dat wij behoorlijk van mening verschillen.

Maar een ander punt betreft een heel belangrijke opmerking die u maakte, en die mij intrigeert. Ook enkele bezoekers van de Vrijspreker verzochten mij al om meer gegevens daarover.

U merkte enkele keren op dat de EU ons (veel) meer oplevert dan het ons kost.
Is het mogelijk dat u mij daarover meer gegevens of berekeningen verstrekt, of mij laat weten waar ik die kan vinden? Ik kan dan misschien de aan mij gestelde vragen beantwoorden en/of aan dit belangrijke onderwerp aandacht op de Vrijspreker te schenken.

Het is zeer belangrijk dat dergelijke harde feiten zo uitgebreid mogelijk bekend worden ===============================================

10 januari vd. Linden:
Geachte Heer Jongen,
Wat uw vraag betreft verwijs ik u naar studies van de Europese Commissie en andere die betrekking hebben op netto export opbrengsten en inkomsten uit buitenlandse investeringen. De exporten vanuit Nederland naar de nieuwe lidstaten overtreffen verre de importen uit die landen. Daarenboven behoort Nederland tot de grootste investeerders in de nieuwe lidstaten. Onze netto bijdrage aan de europese begroting staat daartoe in geen enkele verhouding. De stelling dat de uitbreiding ons geld kost snijdt dan ook geen enkel hout en geeft een verkeerde voorstelling van zaken.
Vr gr. Drs PRHM van der Linden
======================================================

29 januari Hub:
Geachte heer Van der Linden,

Naar aanleiding van uw advies betreffende de grote voordelen die “Nederland” van de EU heeft, ben ik aan het werk en aan het zoeken geslagen.

Ik heb echter niets kunnen vinden dat dit bevestigt, in tegendeel.

U noemde zelf om te kijken naar bedragen aan in- en export.
Die zijn natuurlijk wel te vinden, maar hoe meer ik er mee bezig ben, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat die cijfers geen enkele maat zijn voor de politieke voordelen van een EU.

Immers, bij voorbeeld, een ondernemer heeft een idee om producten (diensten) te gaan maken en die te leveren aan iemand in bvb. België, Spanje of waar dan ook. Hij doet dat op eigen initiatief en eigen risico. De hele EU doet daar niets aan.
Hooguit zijn er door de EU, of door de afzonderlijke landsregeringen, barrières en hindernissen die het onze ondernemer alleen maar lastig maken.

Voor het opruimen van die hindernissen hebben we helemaal geen EU nodig en zeker niet een EU waarin “Nederland” maar 2 % van de stemmen heeft en moet doen wat die andere landen willen. Als bewijs daarvoor kunt u nu zien hoe “Nederland” aangezegd krijgt dat zij de EU-grondwet (of hoe je dat stuk ook noemt) moet aanvaarden. *)

En ex- en importeren doen Nederlanders al eeuwen zonder een EU, en naar landen die er heel ver buiten liggen.

Het afbreken van barrières gebeurde al lang voor de EU, onder andere in de Benelux, de EEG, en nu door de WTO.
En dat zonder politieke dwang, als soeverein land.

Het is niet juist om verschillen in export en import cijfer te verheffen tot “resultaat” van ons politieke lidmaatschap van een Unie. In tegendeel.
En dat is een reden waarom we ons met alle macht tegen het vergroten van de macht van die Unie moeten verzetten.

Ook heb ik aan een aantal personen, die in de handel met andere EU-landen zitten, gevraagd of zij voordeel hebben van de invoering van de euro.
De antwoorden kwamen allemaal neer op “Nee, niet echt”.
En een aantal mensen die in de grensstreken wonen, ook niet echt, maar wel gemakkelijk dat je nu maar één beurs op zak hoeft te hebben.
U zult het wel me eens zijn dat ook dat geen echt argument is, en dat zeker niet in belangrijke cijfers is uit te drukken.

Tot nu toe is voor mij uw stelling die u poneerde in Buitenhof, dat Nederland veel meer profiteert dan het kost, volkomen onjuist.
Door de extra lasten en het verlies van de eigen onafhankelijkheid, is het tegendeel het geval.

Interessante gegevens die ik tijdens mijn onderzoek tegenkwam, en die precies het tegengestelde bewijzen, zijn onder andere:

De kosten die de EU meebrengt vanwege de vele wetten, regels, oekazes en reglementen die worden aangenomen.
Dit is informatie van George Parker van de Financial Times:
www.ft.com/cms/s/101cf670-5…
Een citaat hieruit:
:”The bureaucratic costs to business of complying with European legislation could be up to €600 bn a year – almost twice original estimates – the European Union’s enterprise commissioner admitted on Monday.”

Een Engelse studie die het tegendeel bewijst en aantoont dat Engeland beter af zou zijn als het uit de EU zou treden:
“De onzin over dat de euro de economie heeft bevorderd” van Ian Milne van Civitas, Institute for the Study of Civil Society.
www.civitas.org.uk/pdf/EUCo…

“De onvermijdelijke gang naar een Europese federale superstaat” van Anthony Coughlan van het Trinity College in Dublin
www.libertarian.nl/NL/archi…

Tenzij ik zaken over het hoofd zie en u wel degelijk andere argumenten en cijfers heeft.
Dan zou ik het op prijs stellen om die van u te mogen vernemen.
=======================================================

30 januari vd Linden:
Geachte heer Jongen
In antwoord op uw mail zou ik u willen aangeven dat de tot stand koming van de Interne Markt ( europa 92 ) zonder EU niet mogelijk geweest zijn. Europa zou een lappendeken van versnipperde markten zijn met alle economische nadelen vandien. Dat de eu toetreding van nieuwe lidstaten grote positieve effecten met zich meebrengt staat buiiten twijffel. Het is goed om naar de ontwikkeling van die landen te kijken vanaf het moment van toetredingsperspectief tot heden en daarnaast tevens een vergelijking te maken met landen in oost europa die dit perspectief niet of nog niet hebben. Daarbij zijn export en investyerings gegevens voor al die landen beschikbaar.
Bovendien is de euro voor het bedrijfsleven en de internationale handel een belangrijke stimulerende facor. Valutarisico s zijn binnen de eu sterk teruggedrongen en ook heeft dit een stabiliserend effect op de onderlinge fin/econ verhoudingen. Zie tervergelijking de ontwikkelingen van begin jaren 70 tot midden 80. Die situatie heeft zich niet herhaald bij de laatste drastische energieprijsverhogingen. U kunt ook het rapport van externe deskundigen van de EU over de kosten van de “niet eu ” erop naslaan. Vr gr. Drs PRHM vd Linden
==============================================

31 januari Hub:
Geachte heer Van der Linden,

Uw antwoord stelde mij teleur.
Ik had gehoopt dat u met feiten uw stelling zou kunnen onderbouwen.
Tot mijn spijt heb ik echter in Uw antwoorden tot dusver helaas niets kunnen vinden, waarmee Uw stellingen over de voordelen van de EU inderdaad worden onderbouwd.

En over welk voordeel en hoeveel er voor Nederland uit voortkomt, zegt u ook niets. U moet daar toch gegevens over hebben?

Omdat ik niet goed wist hoe hierop te reageren, heb ik advies gevraagd aan een deskundige bij de Frédéric Bastiat Stichting,
een onafhankelijke particuliere denktank.
Deze stuurde mij het volgende commentaar, dat ik niet zou kunnen verbeteren en dat ik daarom rechtstreeks aan u doorstuur.

Ik hoop dat dit voor u aanleiding kan zijn om te trachten mij (en de lezers van de Vrijspreker) met feiten en cijfers te overtuigen dat Nederland veel meer voordelen dan nadelen van de politieke EU heeft.
Daarom doe ik deze keer een dringend beroep op U om mij hierover alsnog voldoende in te lichten, zodat ik mijn lezers van de Vrijspreker hierover op geloofwaardige wijze kan informeren.

Voor Uw moeite ben ik U bij voorbaat zeer erkentelijk.”
Hartelijk dank en met soevereine groeten,

BRIEF VAN Frédéric Bastiat Stichting:
Beste Hub,
René van der Linden bewijst helemaal niets, hij heeft het over ‘externe’ onderzoeken, maar geen enkele link of bewijs hiervoor. Wat zijn deze ‘externe’ onderzoeken en wie heeft deze gedaan en wanneer. Nee hoor geen enkele onderbouwing.

,,Dat de eu toetreding van nieuwe lidstaten grote positieve effecten met zich meebrengt staat buiten twijfel.”

Is dat zo, want er is namelijk behoorlijk veel twijfel hierover, zie:

“Twijffel over de EU wordt groter”: www.ipsnews.net/news.asp?id…
Hierin duidelijk de twijfel van andere landen om verbindingen met deze EU te hebben. Zoals bvb:

“Some of the leaders from Pacific nations among the 79-member ACP said they would consider opting out of the controversial Economic Partnership Agreements (EPAs) between the EU and ACP regions.

“In the Pacific, a pessimistic mood prevails,” Free trade minister Kaliopate Tavola said at the meeting. “At the beginning of negotiations, we expected a lot of the idea of the EPAs becoming a tool for development. But as things stand now, the agreement is threatening to overwhelm our fragile economies. Some small islands may just opt out of the agreement altogether.”

“Fraude in de EU” news.bbc.co.uk/1/hi/world/e…
www.telegraph.co.uk/news/ma…
www.blonnet.com/2003/01/17/…
www.independent.org/pdf/tir…
thescotsman.scotsman.com/in…

Kosten overstijgen opbrengsten: www.ft.com/cms/s/48ba6a78-5…
politics.guardian.co.uk/eu/…
https://www.cato.org/pub_di…

,,Europa zou een lappendeken van versnipperde markten zijn met alle economische nadelen vandien.”

Dat is een zeer onzinnige stelling en niet gebaseerd op empirisch bewijs, want de EVA bestaat ook al heel lang en dat is een verbond van onafhankelijke staten, die het economisch ontzettend goed of zelfs veel beter doen en helemaal geen last hebben van het Brusselse centralisme, bovendien zijn de kosten minimaal per land om deel te nemen aan de EER (Europese Economische Ruimte),
zie: nl.wikipedia.org/wiki/Europ…
www.europa-nu.nl/9353000/1/…
nl.wikipedia.org/wiki/Europ…

,,Zie ter vergelijking de ontwikkelingen van begin jaren 70 tot midden 80.”
De voordelen van de EU zijn uitgewerkt, zie: www.tcsdaily.com/article.as…

Tot zover even mijn bijdrage aan de discussie, dus ik zou graag willen dat René van der Linden met harde feiten op tafel komt, waarom de EU zo goed is voor ons en de nieuwe lidstaten.
Naar aanleiding van het grote scala van onafhankelijke artikelen en boeken ben ik tot de stellige conclusie gekomen dat dit een fictie is en dat de bal nu bij de Eurocratie ligt om voor eens en altijd aan te tonen dat de EU en de euro goed voor ons zijn.

Tot dusver heb ik geen enkel geluid in die richting gehoord en blijft het zoals bij Van der Linden bij vage uitlatingen en grenzend aan kretologie.
Groeten en succes.

=====================================================

31 januaru vde Linden
Geachte Heer Jongen,
Voor deze studies moet u bij de Europese Commissie zijn en mnogelijk dat de Europese Voorlichtingsdienst in den Haag u hieraan kunnen helpen. Wat de exportcijfers betreft kunt u bij het cbs terecht. U miskent de betekenis van de interne markt voor de economie en het handelsverkeer tussen landen. Dat is in alle studies evident. Uiteraard bewaar ik deze studies en verslagen niet.Daarvoor moety u bij de desbetreffende instanties zijn. Ook voorwat betreft de positie van Nederland als investeerder in de nieuwe lidstaten.
Vr gr Drs P.R.H.M. vanderLinden.
================================================

2 februari Hub:
Geachte Heer van der Linden,

Ten tweede male was ik teleurgesteld over uw antwoord van 31 januari.**)

U kunt kennelijk uw bewering dat Nederland veel meer aan de EU verdient dan het kost, niet waar maken met feiten. U verwijst alleen maar op een vage manier naar rapporten die ergens zouden zijn bij de subjectieve bazen van die EU. Ik neem aan dat u toch ook zult begrijpen dat dergelijke rapporten allen maar aan zullen geven hoe goed dat ze het zelf wel doen.

U weerlegt geen enkel feit van de studies die ik u stuurde.

Ook hebt u uit mijn mail van 29 januari helemaal niet begrepen dat ik de voordelen van een interne markt helemaal niet misken. In tegendeel, ik ben daar een groot voorstander van.*)

Alleen, om een interne markt te creëren, hoeven alleen maar barrières die overheden zelf gemaakt hebben, te worden geslecht. En daar is geen politieke unie voor nodig. Daar zijn op de wereld EN in Europa, genoeg voorbeelden van. En dat kan zonder de politieke consequenties van het verlies van de eigen soevereiniteit en het worden opgezadeld met duizenden regels en betalingen.

Ik zal nu maar de essenties van onze correspondentie op de Vrijspreker plaatsen en vragen of daar mogelijk iemand iets weet dat uw bewering kan ondersteunen.

Tot dan blijft mijn conclusie staan dat de EU ons meer kost dan ze oplevert, en dat het dus voor ons voordelig is om er zo snel mogelijk uit te stappen.
Nog voordat we in de nieuwe versie van de EU-grondwet gedwongen zijn.

BTW, behalve de grotere kosten, werd ik vandaag nog opgeschrikt door een verslag over de “European Court of Auditors” dat concludeert:
“In a damning indictment of the Brussels institutions, the clear message of the EU’s very own Court of Auditors report is one of fraud, mismanagement and waste.””

Zie www.brugesgroup.com/mediace…

Ik hoop dat u er toch iets van hebt opgestoken en dank u voor de aandacht die u toch aan onze correspondentie hebt besteed.

*) zoals u uit talloze artikelen op de Vrijspreker kunt lezen.
===============================================

EINDE DISCUSSIE . Met feiten tegen meningen discussiëren blijkt niet echt op te schieten.
En toch blijken talloze mensen er in te trappen als je die meningen maar genoeg herhaalt en met zekerheid poneert

Met dank aan Albert en Spynose voor het verstrekken van feitelijke gegevens..

46 REACTIES

 1. [24]
  Hartman,

  "Ik zou zeggen: check your premises.
  Zodra een bedrijf producten op de markt brengt dat schadelijk is voor zijn afnemers wordt dit bekend en dus stopt de afname. Ofwel het bedrijf maakt zijn producten veilig, ofwel het gaat failliet. Komt geen overheid aan te pas. En herstel van een slechte naam is iets dat een bonafide bedrijf moet vrezen, want dat kan lang duren."
  Werkt alleen bij bedrijven die lang bestaan. De oplichter kan ook onder een vervalst duur merk opereren. Of de volgende streek. Stel hij is een groothandelaar en dumpt een miljoen potten verlopen pindakaas met vervalste verloopdata bij de afnemers. Van de woekerwinst gaat hij rentenieren in een naburig land. Wat wil je doen? Er premiejagers op af sturen?

  "Voorbeeldje: recent weer zo’n Oxxio verkoper aan de deur gehad. Typisch zo’n club die z’n naam verkloot heeft met slechte service en onterechte rekeningen. Toen ik de jongeman meldde dat ik ‘absoluut nooit, onder geen enkele voorwaarde’ zaken met Oxxio wenste te doen glimlachte hij en zei vriendelijk goedenavond. Verbazing ontbrak volledig, evenals de drang te vragen waarom ik dit zo zei.

  Deze clubs gaan alleen nog maar niet dood omdat de collectivistische burger niet de moeite neemt om zich te informeren. En dan ondervind je alleen maar door schade en schande waar ervaringen van anderen je voor hadden kunnen behoeden. Daardoor kan het even duren voordat zo’n club verdwijnt (Oxxio is al een naamswijziging van haar nog beruchtere voorganger, naam ben ik even kwijt)."
  Precies, heb je het volgende punt. Niet iedereen is in staat om bij te houden welke bedrijven bona fide zijn en welke niet.

 2. [31]
  Hier beantwoord je mijn vragen niet. Sorry. Hoe toon je oplichting aan? Hoe toon je geleden schade aan? Je vertrouwt teveel in de goedheid van de mens.

 3. [29]
  Heb je er wel eens aan gedacht, dat jij als individu er voor kunt KIEZEN om geen voedsel te eten waarvan de leverancier jouw niet kan dan wel wil vertellen wat er in zit ?

  En wie garandeert de gevolgen voor de gezondheid van al die zogenaamde door de EU goedgekeurde Exxx toevoegingen ? Waarom zou de overheid hierin wél betrouwbaar zijn, terwijl ze keer op keer bewijzen dat ze het niet zijn ?

  Vertrouwen in de overheid = dom.

  Als je zeker wilt weten wat je eet, moet je een moestuin gaan maken en daar van eten.

 4. [34] Je zit met het probleem van bedrog, André. Stel de producent vertelt jou wat er in zit, maar liegt over, zeg, nitrosaminen of ethaandiol.
  Je hebt volgens mij wel erg veel vertrouwen in privébedrijven.

  Ik vertrouw de overheid niet en privébedrijven evenmin. Alleen als er een goed controlemechanisme bestaat minimaliseer je de kans dat men wordt bedonderd.

 5. [35] De markt IS het controlemechanisme, Foob. Ik heb vertrouwen in het marktmechanisme, niet in privébedrijven per sé. Daar zit een aanzienlijk verschil in !

  Controle toevertrouwen aan een monopolistische overheid is VRAGEN om moeilijkheden.

 6. [25] Precies. Overigens is de Consumentenbond nou ook niet geheel onverdacht; check de brief van Paul Ruijs aan Walter Etty op HVV

  [32] Je hebt helemaal gelijk. Alleen maakt het voor deze voorbeelden niet uit of er wel of geen betuttel-overheid is; de schurk levert zijn streek toch wel en is vervolgens gevlogen. Het gebeurt nu tenslotte ook.

  In een vrije maatschappij zullen burgers veel bewuster leven en zich beter informeren. Dan raken fraudeurs eerder bekend en kunnen ze minder lang hun gang gaan. De kleine overheid heeft vervolgens de plicht om de burger te beschermen tegen dit soort praktijken (kerntaak) en zal dat veel efficiênter doen dan het huidige logge incompetente monster.

 7. Men denkt hier veel te modernistisch. Zo werkt het helemaal niet.

  In een feodale staat als Nederland onderscheidt het (klootjes)volk zich door te BETALEN voor goederen en diensten, waar het anders NOOIT toegang toe zou hebben, omdat die toegang normaliter is voorbehouden aan de elite.

  Alleen de elite heeft het recht te (ont)vangen.

  Daaruit blijkt al, dat het volk in slavernij leeft. Het volk wordt dan ook geacht zich als SLAAF te gedragen, d.w.z (belasting, entree, etc.) te BETALEN.
  Het spreekt bijvoorbeeld vanzelf, dat een man uit het volk niet het recht heeft de monarch een rekening voor een geleverde prestatie te sturen. Hij dient zich tevreden te stellen met de titel "Hofleverancier".

  De dwangbuis is de perfecte hersenspoelmachine om het volk dagelijks aan die waarheid te herinneren.

 8. [36] Precies, je vertrouwt de fabrikant of de controleur. Een winkel die bepaalde artikelen verkoopt, kan ze laten controleren. Je vertrouwt dan de controleur door de winkelier te vertrouwen (of niet natuurlijk).
  De fabrikant, controleur of winkelier moet zijn vertrouwen in de markt kweken.
  Geen vertrouwen, geen handel.

 9. This is just powerplay: All treaties whatsoever concerning EU are being well kept not in Brussels, but in ROME.
  Why? Think again! It’s all instigated by a corrupt religious institution.

 10. [27] Wat je eigenlijk zegt Patrick is dat de overheid er niet meer is voor de burger in Nederland, maar andersom, dat de burger de horige is geworden van de politieke elite. Daar heb je dan groot gelijk in, want de overheid moet in principe alleen zorgen voor de bescherming en veiligheid van de burgers in plaats van zich te bemoeien met religies, roken in café’s en vrije meningsuiting. Dus de misdaad keihard aanpakken en buitenlandse criminelen linea recta het land uitzetten.

 11. [41] I got news for you … real oooold news. In Nederland zijn alle inwoners HORIGEN … vande "politiek elite" die des konings PACHTERS zijn en uiteraard de monarch.

  Feit is dat nederland al een twee eeuwen lang, en tot vandaag de dag, een achterlijk feodale monarchie is … waar men een ingewikkelde show opvoert om het gepeupel de ILLUSIE te geven vrije burgers te zijn

 12. @ACP@Wim

  Jawel mee eens,en het is ook oooold nieuws ,maar voel elkedag de dreiging.

  En de ingewikkelde Show is er vol op!
  En ze draaien allemaal er omheen.
  Als ze echt iets willen veranderen kom dat echt met iets waar de mensheid aan heeft.zoals 100%schoon gratis enegie die we kunnen onwikelen {en nog meer richting startrek},dan is het goed besteed {inhoud}en we worden echt wat rijker en een stukje meer vrede en natuur baat bij.{kom met ballen niet met eieren.}
  hier mee gooi je echt de poorten open.
  voor iedereen.

  En de vorm gaat altijd wel door.
  wat voor vorm dan ook.

 13. Wow, wist niet dat linkse mensen zo achterdochtig waren, wees gerust hoor, niet de hele wereld is tegen jullie. Mijn god, zag zelfs een staatsgreep vallen, goed plan, dat lost vast alle problemen op, gegarandeerd!

  Wat ik persoonlijk wel weer jammer vind is dat iedereen het hier heeft over het beschermen van mensen en hoe men erop achteruit gaat. Ooit gedacht aan de landen die er juist op vooruit gaan, verdienen de mensen in oost-europa minder dan wij? Denk dat we best wat mogen inleveren, mede door geld van de EU zijn er daar vele stappen voorwaarts genomen, en daar lever ik best graag wat voor in.

  Wel gek dat iemand die overtuigd rechts is meer compassie heeft voor zijn medemens.

  Maar goed, de G8 is bezig, kunnen jullie daar leuk gaan demonstreren…

 14. [44] Rick,
  "Wow, wist niet dat linkse mensen zo achterdochtig waren, wees gerust hoor, niet de hele wereld is tegen jullie…"

  Tegen wie heb je het eigenlijk ? Deze site gaat over individuele vrijheid en de verdediging ervan.

  "Denk dat we best wat mogen inleveren, mede door geld van de EU zijn er daar vele stappen voorwaarts genomen, en daar lever ik best graag wat voor in."

  Het toppunt !

  1) Hoezo "we" ? Hebben "ze" jou iets gevraagd dan ?
  Mij niet kan ik je melden en alleen al daarom mot ik "ze" niet.

  2) En jouw misplaatste opmerking erover bevalt me daarom al evenmin. Ik heb jou toch ook niks gevraagd, wel ?

  3) Hoezo "geld van de EU" ?
  Afgeperst belastinggeld zul je bedoelen.

  4) Trouwens voor de ontwikkeling van "hun" economie hebben de Oost-Europeanen de EUSSR niet nodig. Het idee ! Die waren net blij, dat ze van de USSR verlost waren. Smeren "wij" hen de EUSSR aan. Wat denken "ze" hier wel ?

  "Wel gek dat iemand die overtuigd rechts is meer compassie heeft voor zijn medemens."

  Oh wee. Dan heb ik toch schokkend nieuws voor Rick, die kennelijk nog hééééééééél wat moet leren !
  Gezien je "overtuiging" (hoe oud ben je ?) heb je niet eens in de gaten, hoever je al gehersenspoeld bent. Uit je vorige opmerking valt namelijk te concluderen, dat je helemaal niet "rechts" bent in de traditionele zin. Integendeel. Ik kom daar zo op terug.

  Bovendien is het nogal wat: je komt in het holst van de nacht hier binnen om -nog voor je hebt kennis gemaakt en hebt rondgesurfd- meteen al te melden, dat je "meer compassie hebt" …
  Typisch PC gedrag. Je lijkt mij een doodgewone nep-socialist, net als zoveel jonge "moderne" VVD-ers. Soosjaale markt-eekunnummie enzo.

  Je bent niet alleen besmet met het collectivistische virus, zoals >90% van de Nederlanders, maar je optreden is nogal astrant en je lijkt helaas nog teveel ingenomen met jezelf om jezelf te kunnen verantwoorden, vriend.

 15. [10] op zijn website staat dat hij van 1966 tot 1970 in tilburg studeerde..dus hij zou op zijn 23 ste jaar naar tilburg zijn gegaan.. welke dag kreeg hij de graad binnen 4 jaar??

Comments are closed.