Het statenloos zijn of wonen in een ander land dan dat waarvan men de nationaliteit bezit, heeft een groot aantal voordelen:

01. men mag niet volksmennen

02. men mag niet meedoen aan parlementaire verkiezingen

03. men mag niet in militaire dienst

Doorgaans is er eveneens sprake van een aantal fiscale voordelen. De voordelen kunnen sterk verschillen van land tot land, maar het is altijd voordeliger om niet te wonen in een land waarvan men de nationaliteit bezit.
Is het mogelijk, de Nederlandse natonaliteit terug te geven aan de overheid en te opteren voor statenloosheid? Ik weet het niet!
Hugo van Reijen

18 REACTIES

 1. Belgische Stemplicht in het Buitenland

  In Belgische studentenmilieus worden de federale verkiezingen die op zondag 10 juni 2007, midden in de examenperiode dus, worden gehouden niet op gejuich onthaald.

  Ook niet bij Belgen in het buitenland.
  Ook bij de vorige federale verkiezingen vier jaar geleden werd ik door de ambassade van de Koning der Belgen te Manila aangemaand om te stemmen.

  Ik heb op school geleerd dat in een rechtsstaat (maar Belgie is een democratie, niewaar) wanneer de Staat u een verplichting oplegt, zij/hij/het daarbij de wettelijke basis moet aanduiden. Sindsdien werd trouwens een wet aangenomen over de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen waarover mijn goede vriend,

  (in januari 1996 mocht ik hem op de frontpagina van De Standaard, naar Steenokkerzeel verwijzen – mijn vrienden in de Wetenschapsstraat, vooral ene Gustaaf B. uit Tongeren, konden daar niet mee lachen),

  Johan V. uit Oostende trouwens een boekje in beide landstalen heeft gepubliceerd.
  Deze wet stelt, ik weet meer in welke bepaling (een lid van artikel 3, denk ik), dat Leviathan in haar beslissingen niet enkel de feiten doch ook de toepaste wetsbepaling dient aan te duiden.

  Ik vroeg dan ook vier jaar geleden aan de ambassade van de Koning der Belgen om mij de wet die mij daartoe verplicht aan te duiden. In de stukken die de ambassade mij had medegedeeld verwees de ambassade vier jaar mij enkel naar een wetsontwerp. Ik wilde de datum van de bekrachtiging van deze Wet door de Z.M. de Koning der Belgen kennen om die dan op http://www.staatsblad.be
  te kunnen lezen.

  Geen antwoord.

  Ik heb vier jaar geleden dus niet gestemd.
  Wees gerust, er werd mij geen boete opgelegd.
  Hoe zou men dat treouwens kunnen doen zonder rechtsgrond?

  Ditmaal doet de ambassade ambetant. Ik kreeg een eerste schrijven in november 2006, zoals in november 2002, met verzoek om de formulieren op te sturen. Ik krijg een tiental bladzijden opgestuurd en ik moet die lezen EN BEGRIJPEN en dan invullen om alzo mijn stemplicht te mogen vervullen.

  Daar waar ik vier jaar geleden dan enkel in januari een schriftelijke rappèl kreeg van de ambassade, werd ik dit jaar op maandag 8 januari opgebeld (ik was gelukkig(?) thuis).
  Ik weigerde weer en zond per fax copij van mijn weigeringsmotivering van november 2002 en januari 2003.
  (In november 2006 had ik niet meer gereageerd.)

  WORDT VERVOLGD

 2. [1] Leuk verhaal. Ik concludeer er uit dat de Belgische ‘democratie’ (al had ik begrepen dat de koning de enige Belg is daar) haar ‘onderdanen’ als een soort horigen ziet. Men heeft waarschijnlijk geen enkele geldige reden om Belgen in het buitenland lastig te vallen met dit soort ‘spam’, maar men probeert het toch. Misschien om psychologische redenen?

 3. VERVOLG

  En dan komt het.

  Deze e-mail met vertaling naar het Duits en het Frans.

  From: "Karel De Gucht" <consunet@diplobel.fed.be>
  Date: 10 Jan 2007 20:42:31 +0100

  Subject: Elections 2007 / Verkiezingen 2007 / Parlamentswahlen 2007

  Brussel, 10 januari 2007

  Betreft: federale parlementaire verkiezingen 2007

  Geachte Mevrouw/Geachte Heer,

  U hebt enige tijd geleden een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven voor de federale parlementaire verkiezingen.

  Tenzij wij ons vergissen, heeft de Ambassade of het Consulaat(-generaal) uw antwoord nog niet ontvangen.

  Daar de deelname aan de verkiezingen wettelijk verplicht is voor de Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Ambassade/ Consulaat(-generaal), zouden wij het zeer op prijs stellen ten laatste op 1 februari 2007 uw volledig ingevulde inschrijvingsformulier te mogen ontvangen.

  Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht op de Ambassade/het Consulaat(-generaal).

  Hoogachtend,

  Karel De Gucht
  Minister van Buitenlandse Zaken "

  EINDE VAN E-MAIL VAN KAREL
  &#8220;Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht op de Ambassade/het Consulaat(-generaal)&#8221;, schrijft Karel.

  Sinds meer dan vier jaar weigert de Ambassade (met hoofdletter niewaar) mij de wet mede te delen. Informatieplicht van de over-heid aan de onder-daan, ook bekend als &#8220;burger&#8221;, zei U?

  Ik woon hier al zeven jaar. Ik ken Karel De Gucht niet.

  Hij tekent als &#8220;minister (met hoofdletter) van buitenlandse zaken&#8221;.
  &#8220;Minister&#8221; (hoofdletter want eerste letter van de zin) betekent dienaar in het Latijn.

  Wie is zijn meester?
  De Koningin der Nederlanden?
  Ah ja, want bij het Verdrag van Wenen van 1815 werd het grondgebied gevoegd bij dat van het Koninkrijk der Nederlanden.
  In 1830 was er dan een Revolutie en die werd, tegen de wet (het Verdrag van Wenen) in internationaal erkend.

  Is die erkening geen schending van de wet?

  Of dien ik uit het achterste van zijn e-mailadres &#8220;diplobel.fed.be&#8221; op te maken wie Karel beweert te zijn.
  Ja, de Fed, da&#8217;s Alan Greenspan, euh, nu Ben Bernanke.

  Schending van de wet zei ik. Welke wet? In januari 2007 stelde de ambassade mij telefonisch dat mij een boete zou worden opgelegd indien ik niet zou stemmen.

  Een boete kan mij echter enkel opgelegd worden uit hoofde van een wet.

  En wat? De ambassade kent de wet niet.

  Tot daar toe, die bureaucraten houden zich enkel bezig met &#8220;internationale betrekkingen&#8221; tussen goevernementen die aan de kost komen met belastingen daar waar de dief periodisch terugkomt noch beweert in het algemeen belang te stelen (tussen zulk collectief krapuul die vrijwillig gekozen hebben om alzo in leven te blijven zijn er uiteraard constant wrijvingen).

  Maar uit zijn e-mail van 10 januari 2007 blijkt dat zelfs de &#8220;minister&#8221; de wet niet kent.

  Hij heeft het enkel over een wettelijke verplichting, doch stelt niet welke Belgische wet die verplichting oplegt.

  Indien Karel effectief de Minister van Buitenlandse Zaken van Z.M. de Koning der Belgen was, dan zou hij de wettelijke bepaling die deze verplichting oplegt toch aangeduid hebben, quod non (wat hij niet gedaan heeft).

  Neen, dat is teveel bij &#8220;Buitenlandse Zaken&#8221;
  (welke zaken? &#8211; niet alleen de verwijzing naar Z.M. de Koning der Belgen maar ook de vermelding &#8220;Ministerie&#8221; wordt geamputeerd &#8211; het is toch evident dat …, niewaar?),
  men legt het gepeupel verplichtingen op om zonder zich te bekommeren om de vraag of er wel een wettelijke verplichting in die zin bestaat.

  Ik zei toch dat het een democratie was en geen rechtsstaat.

  &#8220;Daar de deelname aan de verkiezingen wettelijk verplicht is voor de Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Ambassade/ Consulaat(-generaal), zouden wij het zeer op prijs stellen …&#8221;, schreef Karel.
  Waarom is het goevernment thans zo ambetant betreffende die stemplicht? Zijn &#8220;ze&#8221; &#8220;iets&#8221; van plan?
  Gelukkig ben ik ver weg.

  Maar neen, men verplicht mij zulke slinkse handelingen te legitimeren.

  &#8220;De student is een vrolijk man, zingt en drinkt zoveel hij kan.&#8221;
  De Belgische Federale Over-heid wil dat de student blijft zingen en drinken tijdens de examenperiode.

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

 4. @ Hugo

  Nationaliteit is jammer genoeg niet iets dat je kiest. Het vloeit voort uit de wil van de koning / staat om macht uit te oefenen over mensen. Nationaliteit speelde binnen een land niet zo een belangrijke rol, maar wel als jouw burger in een ander land verkeerde: Als hij dan onjuist behandeld werd kon je optreden tegen die andere staat alsof hij een bezit van jouw beschadigd had.
  De rol van individuen in het internationale publiekrecht is ook eigenlijk non-excistent. Wij zijn lijdend voorwerp.

  Kortom, nationaliteit is geen bezit, en daarmee kun je het ook niet teruggeven.
  Wel zijn er verschillende manieren om het kwijt te raken, misschien dat je het kan uitlokken?

 5. Heel goede vraag/discussie

  practisch voorbeeld:
  Bevind me in een banaanenrepubliek en verdien genoeg als computerprogrammeur om er een heerlijk lux leven op na te houden dat in nederland absoluut niet mogelijk zou zijn wegens de vele beperkingregels en financiele overheids overhead.

  Is er iemand die gespecialiseerd is in deze materie zodanig dat deze sociaal/fiscale diensten kan verlenen zodat mensen in gelijke positie niet voor verassingen komen te staan wanneer men tijdelijk terugkeert naar nederland voor bijv een familiebezoekje.

  Met andere woorden; hoe wordt je officieel PT-er zonder vervolgd te worden door nazi nederland wegens belastingontduiking of zo iets

 6. Banaan, klik `s op de advertentie van Haags Juristen college op deze website.

 7. Natie en nationaliteit komt van "natus", het voltooid deelwoord van "nasci", geboren worden.
  Als je geboren wordt, spreek je een taal, geen twee of vijf talen.

  In Belgie gaan alle machten sinds 1830 uit van DE Natie.
  Zonder een gemeenschappelijke taal is er natuurlijk nooit een natie geweest in Belgie.
  Nooit is daar dus (grond-)wettelijk macht kunnen uitgeoefend worden.
  Deze komt dus toe aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
  Indien niet, dan is Belgie een anarchie en dan ga ik daar terug wonen.

  Sinds de laatste (?) grondwetsherziening stelt de grondwet van de Belgische Staat expliciet in haar aanhef dat Belgie een federale staat is.
  In een federale staat is er zeker niet een (met accents aigus) natie.
  Hoe kan daar nou macht worden uitgeoefend?

  Merk ten overvloede op dat Karel in zijn e-mail zelfs niet de datum van de verkiezingen heeft aangeduid.

  Niet alleen ontbreekt dus de verwijzing naar de toegepaste wettelijke bepaling,
  maar iedere verwijzing naar de feiten ontbreekt ook.

  A d’autres!

  Me iel Antwarpe mor nie me mij!
  (ik ben geen Antwerpenaar)

  Ivo Cerckel de Siquijor

 8. Jongens en Meisjes,

  Nu heb ik echt tranen in de ogen.

  De &#8220;Minister&#8221; is niet enkel slecht t.o.v. de onder-daan, maar ook t.o.v. zijn eigen ambtenaren.

  Karel had mij dus op 10 januari 2007 eventjes na 20 u ge-emaild dat hij wenste dat ik de formulieren teruig zond.

  Hierna volgt mijn antwoord van 11 januari 2007 waarin ik, naast mijn gebruikelijke scheldwoorden aan de Vijand, Karel er nog eens op wijs dat ik reeds vier jaar wacht op de datum van de bekrachtiging van de wet om deze alzo op http://www.staatsblad.be te kunnen lezen.

  Ik ben gelukkig zo wijs (dat valt mij soms, heel soms, ook voor) om GEEN copij op te sturen van die e-mail aan Karel aan de Ambassade van het Koninkrijk Belgie te Manilla (jaja, ik heb me vergist, Manilla is met 2 ln in het Nederlands).

  Was mijn argument niet dat Karel niks met het Koninkrijk Belgie te maken heeft?

  En wat blijkt nu? Uit het aangetekend schrijven van 12 JANUARI 2007 van de Ambassade van het Koninkrijk Belgie te Manilla, dat pas maandag 26 FEBRUATI 2007 op het postkantoor te Siquijor aankwam, doch waarvan ik pas vandaag kennis neem (ik was buiten het eiland eerder deze week), blijkt dat Karel niet de Minister van Buitenlandse Zaken van de Koning der Belgen is vermits de Ambassade onwetend is van mijn schrijven aan Karel gericht van 11 januari 2007.

  Toegegeven mijn e-mail aan Karel is van 11 januari 2007, het schrijven de Ambassade reeds van de dag erna. Indien Karel mijn aan hem gerichte e-mail aan de Amvbassade van het Koninkrijk Belgie had overgemaakt, dan had de Ambassade toch onmiddellijk gezien dat mijn schrijvens van november 2002 en januari 2003, naast mijn gebruikelijke scheldwoorden aan de Vijand, uitdrukkelijk aan de voorganger van de Consul vroeg om mij de referentie van de wet te geven.
  Indien Karel copij van mijn e-mail aan de Ambassade had overgemaakt na het verzenden van het schrijven van 12 januari van de Ambassade aan mij gericht, dan had de Ambassade mij per telefoon, e-mail, fax of expresspost kunnen contacteren.
  Hieruit blijkt dat Karel dus geen copij van mijn e-mail heeft overgemaakt en dus dat hij geen Minister is van de Koning der Belgen.

  Nogmaals, ik wens met deze boodschap geen kwaad te spreken de Nederlandstalige afdeling &#8220;Consulaire Zaken&#8221; van de Ambassade van het Koninkrijk Belgie te Manilla. Integendeel, ik wens de Nederlandsmachtige leden van deze afdeling (en ja, zelfs de Consul spreekt Nederlands) te bedanken voor de wijze waarop zij mij tot nu toe hebben bijgestaan in allerhande Belgische notariele ongerijmdheden.

  Toen ik vier jaar geleden de wet vroeg aan de afdeling &#8220;Consulaire Zaken&#8221; in Manilla was er ander personeel. Het is dus niet de schuld van het huidig personeel dat ik nog steeds de referentie van de wettekst niet ken.

  Wel richt ik mijn pijlen op Karel en zijn handlangers in Brussel die mij een verplichting opleggen zonder de feiten (de datum van de zogezegde verkiezingen) noch de toegepaste wettelijke bepaling die mij tot stemmen verplicht aan te duiden.

  Met tranen in de ogen word ik dan verplicht om hier copij (met verbetering tussen de vierkante haakjes van de meest opvallende tijpfouten) van mijn e-mail aan Karel van 11 januari 2007 en copij van de brief van 12 januari 2007 van de Ambassade te Manilla weer te geven.

  Nogmaals, ik heb geen probleem met de Afdeling &#8220;Consulaire Zaken&#8221; in Manilla. Met ene vertaler-tolk die daar rondloopt is helaas een andere zaak.

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

 9. Dit was mijn e-mail van 11 januari 2007 aan Karel
  Date: Thu, 11 Jan 2007 07:12:15 +0000 (GMT)
  From: "Ivo Cerckel" <philmigrator@yahoo.com> View Contact Details

  Subject: Re: Elections 2007 / Verkiezingen 2007 / Parlamentswahlen 2007
  To: "Karel De Gucht" <consunet@diplobel.fed.be>, "Ivo Cerckel" <philmigrator@yahoo.com>
  Karel,

  Ik schrijf vanuit [een internetcafe] en dit schrijven bevat
  waarschijnlijk veel tijpfouten.

  Wie zijt gij?

  Gij tekent als minister van buitenlandse zaken.
  Minister is dienaar in het Latijn?
  Van wie zijt gij de minister?

  Indien het om Belgische wet gaat die mij verplicht,
  wilt ge mij dan de datum van de bekrachtiging van die
  wet door de Koning der Belgen geven?
  Ik wil die wet op de website van de Moniteur, belch
  natuurlijk, lezen.
  Vier jaar geleden vroeg ik dat ook in Manila, maar
  mijn dikke vrienden die nu verplaatst zijn hebben mij
  nooit geantwoord.

  Als ik niet stem
  legt gij dan een boete op?
  Als ik die niet betaal, dan behoeft gij een titel hier
  voor Filipijnse rechtbank. Maar ge hebt geen titel.
  Vier jaar geleden werd mij die titel niet medegedeeld.
  Als ik niet stem en de boete niet betaal
  zal het consulaar dan volgende maand weigeren mijn
  paspoort te vernieuwen?
  Zonder paspoort kan ik hier niet verder.
  Ik kan mij hier geen vluchteling [verklaren].
  Moet ik dan dood gaan? Is dat de bedoeling van het
  goevernemrent? Men legt het gepeupel maar
  verplichtingen zonder enige wettelijk basis, althans
  zonder die basis mede te delen? Nemo ius ignorare
  censitur. Is dat ook van toepassing op anarchisten in
  het buitenland?

  Ik verblijf de getrouwe dienaar van Zijne Majesteit de
  koning der Belgen (Zijne Majesteit kan er niets aan
  doen dat Zijne Majesteit tot Koning geparachuteerd
  wer) maar blijf alle politici haten omdat die
  vrijwillig gekozen hebben om aan de kost te komen met
  belastingen daar waar de dief periodisch terugkomt
  noch [beweert in] het algemeen belang te stelen. (Zijne
  Majesteit de Koning kan er niets aan doen dat de Wet
  hem verplicht om van belastingen te leven.)

  Allah Akhbar!

  Yves Cerckel

 10. En nu dan, met tranen in de ogen, copij van het schrijven van 12 januari 2007 de dienst &#8220;Consulaire Zaken&#8221; van de Ambassade van het Koninkrijk Belgie te Manilla
  Geachte heer Cerckel

  Hierbij delen wij u mede dat wij uw schrijven van 09 januari 2007, welke u aan ons gefaxt heeft, in goede orde hebben ontvangen. In uw brief deelt u ons mede dat u absoluut weigert deel te nemen aan de komende Wetgevende verkiezingen in juni van dit jaar. Duidelijk geeft u ook aan dat u niet zult stemmen.

  Tevens ontvingen wij van u (ook per fax) een schrijven door u gedateerd op 26 januari 2003, waarin u uw grieven betreffende de Wetgevende verkiezingen en de Belgische Staat duidelijk maakt en het dringende verzoek doet on &#8220;gedenationaliseerd&#8221; te worden. In aanmerking nememde dat u op de hoogte bent van de te volgen procedure, adviseren wij u om voor dit verzioek de gepaste procedure aan te gaan.

  Wij verzoeken u dringend om het door u ontvangen vwerkiezingsformulier aan ons te retourneren (Ivo: ik had het toch over de Koningin der Nederlanden) zodat wij het op de gepaste wijze kunnen verwerken (ook al weigert u om te stemmen).

  Hoogachtend,
  Voor Consul XXX
  YYY
  Consulaire zaken
  Nogmaals ik heb niks tegen de Nederlandstalige Afdeling &#8220;Consulaire Zaken&#8221; van de Ambassade van het Koninkrijk Belgie te Manilla.
  Ik apprecieer trouwens de humor &#8221;in aanmerking nememde dat u op de hoogte bent van de te volgen [denationaliseringsprocedure}&#8221;.
  Het probleem zit &#8216;m bij Karel De Gucht en zijn handlangers in Brussel.

  Ivo Cerckel de Siquijor

 11. Was dit niet duidelijk genoeg vier jaar geleden?

  25 febuari 2003

  Betreft: verkiezingen

  Excellentie,

  Op 26 januari 2003 schreef ik Hare Excellentie dat ik weigerde mij te onderwerpen aan de kieswet en gaf ik daarvoor mijn redenen aan.

  Thans ontvang ik een rappél van Hare Excellentie. Ik handhaaf de redenen aangevoerd in mijn schrijven van 26 januari. Ten overvloede wens ik daaraan toe te voegen dat mij nooit de DATUM VAN BEKRACHTIGING DOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING van de wet (het is trouwens de datum van deze bekrachtiging die de datum van de wet bepaalt) gebaseerd op het door het Parlement op 07 maart 2002 goedgekeurd wetsontwerp, laat staan de datum van PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD, werd medegedeeld. Het pamflet U/VOUS/SIE (geen enkel ander mij door de diensten van Hare Excellentie opgestuurd document heeft het over enige wet in de materiële zin) heeft het enkel over dit ontwerp en niet over de datum van bekrachtiging, laat staan over de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het is mogelijk dat bekrachtiging en publicatie niet langer vereist zijn sinds ik België verlaten heb. Mag ik in dat geval Hare Excellentie verzoeken mij dan de grondwettelijke bepaling te willen meedelen die het Belgisch goevernement hiervan ontslaat. Eenieder wordt geacht de (Belgische) wet te kennen? Ja, ook in het buitenland? Wil Hare Excellentie mij dat dan schrijven? Hoe kan ik een wet kennen die Hare Excellentie zelf niet kent of mij althans niet meedeelt? Of dien ik uit eigen beweging de website van het Belgisch Staatsblad raad te plegen? Ja maar, Hare Excellentie zou mij dan toch minstens de datum van publicatie, of toch de bekrachtigingsdatum, moeten kunnen geven. Of gaat Hare Excellentie samen met Henri Dossche beweren dat alle Belgische wetten mijn wetten zijn zodat ik de onwetendheid ervan niet kan opwerpen?

  Wat de verplichting betreft kan ik niet nalaten het volgende op te merken: als ik blijf weigeren, dan zal Hare Excellentie mij een boete opleggen. Als ik die dan weiger te betalen, dan behoeft Hare Excdellentie een titel om tot uitvoering op mijn goederen over te gaan. Waar gaat Hare Excellentie zulke&#8217;n titel vorderen? Voor de Belgische rechtbanken? Zijn deze bevoegd enkel op basis van mijn nationaliteit zoals inzake staat en bekwaamheid? Of voor de rechtbanken van het alhier ingesteld goevernement? Ja maar, hoe gaat Hare Excellentie hier de Belgische wet bewijzen? De vorige paragraaf heeft trouwens aangetoond dat het goedgekeurde wetsontwerp niet bekrachtigd, laat staan gepubliceerd, werd. Maar zoals gezegd, ik sta voor niks meer verwonderd, het is mogelijk dat bekrachtiging en publicatie niet langer vereist zijn.

  Ik ben mij ten zeerste bewust dat ik door mijn weigering in een ambetante positie kom te staan tegenover diensten van Hare Excellentie die zojuist een papoort met een geldigheidsduur van twaalf maanden hebben afgeleverd voor mijn dochter. Ik had echter in mijn schrijven van 26 januari aan Hare Excellentie gevraagd mij te willen denationaliseren. Blijkbaar (ik ontvang immers een rappél) is Hare Excellentie hiertoe niet overgegaan zodat ik mijn paspoort vooralsnog niet hoef terug te sturen. Wat er ook van weze, op het ogenblik van de geboorte van mijn dochter was ik nog steeds van Belgische nationaliterit zodat mijn posterieure denationalisering geen invloed kan hebben op de nationaliteit van mijn dochter. Welnu, het paspoort van mijn dochter heeft slechts een geldigheidsduur van twaalf maanden maar dient op het ogenblik afgereisd wordt nog een geldigheidsduur te hebben van 6 maanden en behoeft tengevolge van wat Hare Excellentie als de inter-natio-nale situatie (waaraan kan verholpen worden door de naties af te schaffen – hoe in een federale staat als deze van Hare Excellentie slechts één natie bestaat waarvan alle machten uitgaan is mij bovendien een raadsel) kwalificeerde een termijn van twee maanden om geherproduceerd te worden. Dit betekent dan dat het paspoort na vier (twaalf min zes min twee) maanden reeds dient vernieuwd. Het paspoort werd afgeleverd op 18 november 2002. In maart 2003 dien ik er dus een nieuw aan te vragen voor mijn dochter. Wat voor explosieve situatie dit zal creëren in onze betrekkingen weet ik niet. Maar we zullen wel zien.

  Ach, leefde ik nog maar voor de eerste wereldoorlog. In die tijd waren er nog geen paspoorten en visas. Ook geen wereldwijde algemeen enkelvoudige stemplicht trouwens.

  Ik verzoek Hare Excellentie nogmaals mij te willen denationaliseren opdat mijn trouw aan Zijne Majesteit de Koning niet zou doorkruist worden door nationaliteitsoverwegingen en er dus daaromtrent geen misverstand zou bestaan.

  Ik verblijf de getrouwe dienaar van Zijne Majesteit de Koning der Belgen.

  Yves CERCKEL

 12. En dit? Ook van vier jaar geleden. No comprendo?

  26 januari 2003

  Betreft: verkiezingen
  Excellentie,

  Bij deze heb ik de eer Hare Excellentie mede te delen dat ik als goevernementeel vluchteling weiger mij te onderwerpen aan de stemplicht.

  De zes redenen daarvan zijn de volgende:

  1. Ik zie niet in waar de meerderheid het recht haalt haar wil op te leggen aan de minderheid.

  2. De Belgische Staat, als onderscheiden van het Koninkrijk België, werd ingesteld in 1830 (het Koninkrijk België pas in 1831) met schending van de Verdragen (van Wenen?) die het grondgebied indeelden bij het Koninkrijk der Nederlanden.

  3. De Belgische Staat, als onderscheiden van het Koninkrijk België, komt aan de kost met belastingen, daar waar de dief periodisch terugkomt noch beweert in het algemeen belang te stelen.

  4. Ik zie de noodzaak niet in van de staat. Integendeel, ik meen dat dat een nefaste instelling is.

  5. Ik ben België ontvlucht en wens daar nog zo weinig mogelijk mee te maken te hebben. Zeker wens ik het aldaar ingesteld goevernement niet te legitimeren.

  6. Ik heb al genoeg aan de zogenaamde &#8216;burgerplichten&#8217; voldaan door al meerdere malen als voorzitter van een kiesbureau op te treden toen ik nog in de Belgische Staat woonde.

  Mag ik Hare Excellentie dan ook nogmaals verzoeken mij te willen denationaliseren?

  Ik verblijf de getrouwe dienaar van Zijne Majesteit de Koning der Belgen, maar blijf het goevernement van Zijne Majesteit om principiële redenen haten.

  Yves CERCKEL

 13. De poststempel op het aangetekend schrijven van 12 februari 2007 van de Consulaire Zaken in Manilla is pas van 15 februari 2007.
  Moet ik dan toch aannemen dat de Ambassade in Manilla op de hoogte was van mijn e-mail aan Karel toen de Ambassade in Manilla mij die brief aangetekend verzond?
  Waarom kreeg ik dan vier jaar geleden geen antwoord op mijn vraag aan de Ambassade in Manilla naar de bekrachtiging van de Wet?

 14. IK BEN AAN HET DROMEN.

  Deze link op de webpage van de Vijand
  http://www.elections.fgov.b
  B. Wetten

  brengt mij hier
  http://www.elections.fgov.b

  1. Nieuwe wetsinitiatieven inzake de verkiezingen
  2. Algemeen Kieswetboek (officieuze coördinatie tot 01.02.2007) : (pdf 568 Ko) + bijlagen algemeen kieswetboek (tabellen)
  3. Wet van 11 april 1994 inzake de geautomatiseerde stemming (officieuze coördinatie tot 01.02.2007) : (pdf 112 Ko)
  4. Wet van 4 juli 1989 inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven (officieuze coördinatie tot 01.02.2007) : (pdf 209 Ko)

  en tussen de vier vermelde wetten staat de wet op de stemplicht van Belgische vluchtelingen of andere expatriden MIET vermeld.

  ER IS DUS GEEN WET.

  Mijn aandacht werd ook op het volgende getrokken.
  Nergens wordt daar op de stemplicht van Belgische vluchtelingen en andere expatriden gewezen.

  http://www.diplomatie.be/nl
  Verkiezingen
  Parlementsverkiezingen 2007: hoe stemmen de Belgen die in het buitenland wonen?
  Ivo: hier zou dan toch moeten staan over welke wet het gaat maar niks.

  Het nut van uw inschrijving
  http://www.diplomatie.be/nl
  De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Consulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Het Consulaat of de Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonst/inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling enz.). U zult ook via het Consulaat of de Ambassade KUNNEN (Ivo: niet: moeten) deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).
  Ivo: hier staat dus ook niks.

  Ben ik dan zo dom dat ik de wet niet vind?

  Of wil men mij forceren om in het Algemeen Kieswetboek te gaan zoeken?
  De coördinatie ervan op de website is maar enkel officieus, zegt de Vijand zelf,
  dus niet aan mij tegenstelbaar.

  Indien ze mij wel tegenstelbaar is,
  zeg me dan waar ik moet zoeken naar oorspronkelijke tekst.

  Nee, da&#8217;s teveel voor de Vijand
  aan wie ik sinds vier jaar vraag om mij dat mede te delen.

  Ivo Cerckel de Siquijor

 15. Gisteren dacht ik dat ik de brief van de Consulaire Zaken van de Ambassade van de Koning der Belgen te Manilla pas zo laat ontving omdat Siquijor zo afgelegen ligt.

  Maar neen,
  de brief van TWAALF JANUARI 2007

  draagt de poststempel van VIJFTIEN FEBRUARI 2007

  Da&#8217;s meer dan een maand.

  Ivo Cerckel de Siquijor
  Critical thinking is the careful, deliberate determination of whether we should accept, reject or suspend judgment about a claim –
  and of the degree of confidence with which we accept or reject it.
  (Brooke Noel Moore and Richard Parker, "Critical Thinking", Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 2002 int’l ed., p. 4)

 16. Ik moet de wet betreffende de vluchtelingsstemplicht toch niet gaan opzoeken in het Algemeen Kieswetboek.

  De wet op de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen stelt dat de Vijand die verwijzingen zelf moet inlassen in zijn bevelen.

  De regel &#8220;Befehl ist Befehl&#8221; geldt niet langer als dusdanig.

 17. Gelukkig is Armageddon zeer nabij.
  Het is gedaan met de fiscale parasieten.

  March 02, 2007
  Paul Krugman: The Big Meltdown
  http://economistsview.typep
  Paul Krugman, looking back to today from March 2, 2008, analyzes the recent drop in U.S. stock prices and what it might mean for our economic future

  In April 2007, nine practical consequences of the unfolding crisis will converge:
  http://www.europe2020.org/e
  1. Acceleration of the pace and size of bankruptcies among US financial organisations: from one per week today to one per day in April
  2. Spectacular rise of US home foreclosures: 10 million Americans out on the street
  3. Accelerating collapse of housing prices in the US: – 25%
  4. Entry into recession of the US economy in April 2007
  5. Precipitous rate cut by the US Federal Reserve
  6. Growing importance of China-USA trade conflicts
  7. China’s shift out of US dollars / Yen carry trade reversal
  8. Sudden drop of US dollar value against Euro, Yuan and Yen
  9. Tumble of Sterling Pound

  The Second Great Depression
  http://www.informationclear
  Now, 77 years later, Greenspan has led us sheep-like to the same precipice. The economic dilemma we&#8217;re facing could have been avoided if the expansion of personal credit had been curtailed by prudent monetary policy at the Federal Reserve and if wealth was more evenly distributed as it was in the &#8216;60s and &#8216;70s. But that&#8217;s not the case; so we&#8217;re headed for hard times.

  Heeft U goud in fysisch bezit?

 18. yves cerckel, contacteer fabiola martens (fabiolamartens@aol.com)

Comments are closed.