Nijmegen, het Nederlandse Havanna aan de Waal, bestuurd door het fossiel dat tegen-de-benoemde-burgemeester-is-maar-zich-wel-zelf-laat-benoemen Thom de Graaf, gaat een racistisch beleid voeren. Bij het aannemen van nieuwe ambtenaren, zullen allochtonen voorrang krijgen daar waar zij ondervertegenwoordigd zijn.

Het in het leven roepen van deze maatregel impliceert indirect dat de ambtenaren zelf racisten zouden zijn, anders zou de scheefgroei van de ratio allochtonen/allochtonen nooit hebben kunnen ontstaan.

Maar als dit zo is, waarom stelt men dan niet gewoon nieuwe mensen aan inzake het personeelsbeleid, die dit intern oplossen (door dus meer allochtonen aan te nemen), in plaats van dit mediacircus, waarbij men openlijk bekent racistische motieven te hebben?

Het gegeven dat de gemeente haar eigen personeelsbestand opdeelt in allochtoon/autochtoon geeft al te denken; wat voor een perverse racistische gedachten moet de man in kwestie gehad hebben toen hij deze indeling maakte en ging onderzoeken?

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat er onder hoogopgeleide allochtonen geen “discriminatie” is; hiermee impliceert men indirect dat het veelal lagere opleidingsniveau van allochtonen een grotere rol van betekenis zou hebben dan vooralsnog werd aangenomen.

Voor de “dienstverlening” van de gemeente voorspelt dit weinig goeds overigens.

U zou niet blij zijn als er in uw ziekenhuis mensen werden aangenomen vanwege huidskleur, niet vanwege kwaliteit.

2110 REACTIES

 1. "positieve" discriminatie heeft vooral tot gevolg dat het niveauverschil nog eens extra in de verf wordt gezet. Immers, de blanken komen in een competitiever omgeving wegens minder kansen, en het niveau stijgt. Daardoor lijken die positief gediscrimineerde allochtonen extra dom tussen hun collega’s. Bad bad bad.

 2. Of je het nu linksom of rechtsom bekijkt: de maatregel klopt werkelijk voor gene ene meter en rammelt 110% van alle kanten.

  "…Leeftijd heeft racisme en seksisme ingehaald als belangrijkste vorm van discriminatie. Dat blijkt uit een internationale enquête. Het rekruteringsbedrijf Kelly Services hield een bevraging bij 70.000 werknemers in 28 landen. De belangrijkste discriminatiefactoren zijn leeftijd (18 procent), geslacht (7 procent), ras (6 procent) en handicap (1 procent)…"

 3. [2] En wat nou zo erg is: statistisch gezien zal er correlatie zijn tussen leeftijd en "discriminatie", maar het heeft feitelijk niets met elkaar te maken.

  Vanwege het feit dat ouderen meer moeten verdienen naarmate ze ouder worden en ook recht hebben op meer vrije dagen zijn ze minder aantrekkelijk.

  Overheden noemen dit zo leuk "leeftijdsdiscriminatie" omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor deze situatie.

 4. Uit dergelijke maatregelen, en de daarmee samenhangende publiciteit blijkt dat de overheid zelf het in stand houden van verschillen autochtonen/allochtonen in stand houdt, ja zelfs bewust stimuleert.

  Daardoor krijgen ze een smoes om zich met discriminatie bezig te houden, zelfs strafbaar te maken.

 5. Veelzeggend, alleszeggend,

  Gisteren zond Omroep Brabant een reportage uit over "De Turkse gemeenschap in Nederland die voor het eerst in haar geschiedenis vlees schonk aan de voedselbank".

 6. Ach ja, en als allochtoon die het wél op eigen kracht heeft gered wordt je ook nog eens met de nek aangekeken, die zal immers wel aangenomen zijn ‘omdat hij een kleurtje heeft’.
  En art. 1 van de grondwet, zou de gemeente zich daar ook nog wat van aantrekken?

 7. Wat wij vooral NIET mogen vergeten, of over het hoofd zien, is dat steden als Tilburg en Nijmegen altijd al zwaar … ROOMS worden geinspireerd, die als maatschappelijke PROEFTUINTJES gebruikt worden om Roomsigheid in een sjosjialistisch jasje te steken om de kerk het te doen overleven. Daarom wordt ook steeds opzettelijk ruimte gemaakt voor linxen en barmhartigen …

  Want ergens heeft het Vatikaan immers ook haar eigen "Wiardi Gekmann Gesticht", en niet op de laatste plaats omdat men eenmaal niet alles in de schoenen van de Joden kan schuiven … Of niet soms?

 8. [6] Hoezoooo … want Art. 1 hoort immers helemaaaal niet in een "grondwet" … Want constituties dienen helemaaaal GEEN verboden of geboden te bevatten … maar slechts onvervreemdbare … GRONDRECHTEN te GARANDEREN.

 9. [9] Hoezoooo … onderschat vooral het Vatikaan niet … Want wat de VN doet op dat gebied is een WASSEN NEUS en slechts letterlijk bedoeld als een inkomstenbron voor de participanten die eindeloos met elkaar in de ruimte gaan keuvelen. Ik zou mij om hun echt niet druk maken (zoals die mevrouw in Michigan).

  Een geheugensteuntje: De defacto wereldmachten voor de komende eeuw zijn in precies die volgorde: 1. De Engelssprekende volken. 2. De Chineesschrijvenden en 3. De Cyrilisten … Tesamen zullen de wereld cultuur bepalen en NIET al die letterlijk ACHTERLIJKEN …

  Edoch, binnen die constellatie denkt het Vatikaan nog een kans te zien om zowel in de geadvanceerde als in achterlijke wereld, en daar tussenin, haar rol te spelen en macht op de mensen uit te oefenen. Proeftuintjes als Nijmegen en Tilburg komen daarbij goed van pas.

  Klots … klots …

  De rest

 10. [10]
  Tuurlijk, het Vat-ik-aan heeft zo z’n collectivistische belangen. Waar ik met name op doel, is de new-age scene in de meest brede zin van het woord, en da’s een hele geniepige die jij blijkbaar ook (nog) niet ziet en zich met name manifesteert in type 1. Bottom line, is dat mensen geïndoctrineerd worden tot collectivistische tendensen en het dientengevolge verkwanselen van hun eigen individuele vrijheid (tot zover niks aan de hand) en het toestaan van collectivistische maatregelen, en daar heb ik dus wél last van.

 11. [8] " geen verboden etc etc"

  Wel als je een grondwet beschouwt als een document dat de grondrechten van individuen ten opzichte van de overheid vastlegt. Dan is zo’n non-discriminatie beginsel niet zo’n probleem. Echter zoals je al impliciet aangeeft kunnen de huidige overheden de inhoud van artikel 1 niet garanderen (verzorgingsstaat, positieve discriminatie, ea. soc-dem projecten ed. zijn er gigantisch mee in strijd).

 12. [8] ACP, jij moet een klinkerquotum krijgen of zo. Nog 10 klinkers per reactie bijvoorbeeld. Dan wordt je tekst misschien leesbaar. Verder moeten al je woorden uit de dikke Van Dale komen, anders worden ze geschrapt. Dan worden je reacties misschien zelfs verstaanbaar!
  (tongue in cheek)

 13. [13]

  BUD … ik schrijijf (fonetisch) de gesproken taal … enne WAAAR dachtje dat een van Dale zijn woorden vandaan haalt waarmee tie z’n boek vult?

  You got it backwards Buddy … want het is steeds pretentieus en hoogdravend geloel dat telkens ontcijfert moet worden …

 14. [14] Waarom doe je dat dan ook niet op de blog van BJ (Spruyt)? NEeeeeee stel je voooooooor, dan schrijf je op eens wel ABN.

  Overigens vind ik ook wel dat ACP perfect te lezen dan wel te begrijpen is. Als je hem googlet is er zelfs een hoge mate van constitentie in zijn verhaaltjes te ontwaren…

 15. [14] Ik kan wel sympathie opbrengen voor je verklaring ACP. Je hebt nog gelijk ook! Maar dat wil nog niet zeggen dat Bud minder gelijk heeft. Als we allemaal fonetisch gaan typen:

  Ik vin di un verREK GOEI logske, en godnondeJU wa he ik hier un kwak afgestudeerde taol in munne kop geperst man! En dan van die SCHONNE klinkers, ge het er nog nooit zo veul bijeen geheurd.

 16. [15] Nij BJS ben je op bezoek en het MO is om een beetje bekakt te doen ook al gaat het steeds om dezelfde punten …

  Hier ben je een beetje meer onder elkaar en ik scheld de Libertariers verrot om hun onnozelheid. Nu heb ik een poosje in Limburge gewoont en daar kan je immers ook de zelfde carnaval op op verschillende manieren en niveaus vieren en steeds lol hebben … Of niet soms?

 17. [17] Ah een soort van "tov je familieleden ben je extra kritisch". Wat gezellig! 🙂

  Wel gek dat je je manier (om niet te zeggen niveau) hier niet zo aanpast. Of vind je de reageerders en schrijvers van de Vrijspreker echt zo onnozel?

 18. [18] NIET extra ktitisch … maar je hoeft er geen doekjes om te winden omdat je ook intonatie kan gebruiken om je uit te drukken.

  Yaaaa … theoretische Libertarisme is … strictly for the birds … gezien de infitisimaal geringe probabiliteit dat het ooit is te realiseren …

  Een soort perpetuum geloel rond een politieke perpetuum mobile. En DAAR moet je dan toch wel ergens onnozel genoeg voor zijn …

  Wat van het libertarisme van waarde is… zijn slechts zekere aspecten en punten. En al zeker NIET de collectieve premisses ervan, zoals iedereeeen dit en iedereeeen dat … Dat van eigen waarde, zelfvertrouwen en zelfrespect bijvoorbeeld. Zulks in tegenstelling tot ideaaalogien en religiooologien waar men steeds ergens bij wil behoren en het van anderen moet hebben ( omdat men, en ik zeg het voor de duidelijkheid nog eens: men GEEN enkele eigenwaarde, zelfrespect en zelfvertrouwen heeft).

 19. [19]
  "Yaaaa … theoretische Libertarisme is … strictly for the birds … gezien de infitisimaal geringe probabiliteit dat het ooit is te realiseren …"

  Tsja, de praktijk volgt het idee. In tegenstelling tot het conservatisme, filosofisch gezien een samengeraapt zootje, zit het libertarisme redelijk consequent en goed doortimmerd in elkaar, zij het dat enkele uitgangspunten,zoals de goedwillendheid van het individu en het ontbreken van macht in de praktijk, niet onverkort juist zijn. In een virtuele omgeving zoals internet waar macht minder een issue is is het een bruikbare filosofie.
  En als je het libertarisme maar niks vindt, wat doe je hier dan? Meulenbeltje pesten is ook leuk.

 20. [19] Dit lijkt een beetje op de communitaristische kritiek op John Rawls’ veil of ignorance in the original position. Ookal stelt Rawls in de inleiding van zijn werk dat het om een exclusief theoretische verhandeling gaat. (http://plato.stanford.edu/e…)

  Het feit dat je de praktische barrieres en beperkingen wel in de praktijk tegenkomt wil niet zeggen dat je deze weg kunt denken en tot bepaalde logische principes kunt komen voor een vrije en souvereine samenleving. Het libertarisme gaat dan ook nog eens uit van een feilbare mens die niet moreel perfect kan zijn (itt bv. het conservatisme en het communisme/socialisme). Hierin zit een streven naar beter en niet naar perfect.

  Overigens snap ik nog steeds niet waar je die collectieve premisse steeds vandaan tovert. Je impliceert hiermee de libertarische theorie een soort impliciete vooronderstelling van morele superioriteit in zich heeft. Het enige collectieve in de libertarische theorie is dat de negatie van al haar waardes in beginsel voor iedereen geldt (bv. de negatie van individuele souvereiniteit -> dwang, slavernij) maar dat vanuit deze positie een individu best vrijwllig daaruit mag stappen.

 21. [21] Het libertarisme verklaart niet hoe monopolies voorkomen kunnen worden en wat er moet gebeuren met mensen die minder opbrengen dan ze kosten.

 22. [23] Een van de meest fundamentele principes van het libertarisme is dat het geen dwang kent, er MOET dus helemaal niets gebeuren met mensen die minder opbrengen dan ze kosten.

 23. [23] Nee precies. So? Het libertarisme is een politieke filosofie, geen (economische) wetenschap.

  Kanttekening:
  – wat is er precies mis met monopolies? waarom zouden ze voorkomen moeten worden. Welke subjectieve waarde zit daar nu weer achter?

  – mensen brengen niet minder op dan ze kosten. dat is alleen zo als een of ander orgaan een minimum kostprijs aan arbeid heeft uitgevaardigd.

 24. [21] Het "collectivisme" (en tevens de "aandrijvende" kracht van de libertarische politieke perpetuum mobile) schuilt’m in het feit dat zomaar wordt veronderstelt dat iedereen voor iedereen op "vrijwillige" basis steeds "respect" weet (of zal weten) op te brengen. Iets wat (net als perpetuum mobile) dus eenvoudig niet mogelijk is.

  M.a.w. het libertarische VLIEGWIEL is eenvoudig niet op gang te brengen, terwijl Libertariers steeds gemakshalve aannemen dat het er reeds is …

  Dies is libertarische "collectivisme" weliswaar NIET van een pro-actieve aard, maar het blijft desondanks net zo goed "collectivisme" omdat het consistente massagedrag veronderstelt. Al net zo als een saldo … een saldo betekend, onverschillig of het positief of negatief is. Of niet soms?

 25. [24] Dat is een libertarische standpunt waar ik volledig mee eens ben. En het woord "moeten" kan ook beter geschrapt worden.

  En mensen die niet opbrengen wat zij kosten dienen absoluut NIET aan hun oren opgetrokken te worden, maar kunnen beter hun tering naar hun nering aanpassen. Waarbij de enige uitzonderingen … de fysiek (door gebreken of ouderdom) danwel mentaal incapabelen zijn … Maar ook zij dienen in een liberale samenleving NIET door de staat geholpen te worden, maar eerder spontaan door hun medemensen. Hetgeen een PRIVELEGE en GUNST is, maar beslist GEEN "recht" tenkoste van de gemeenschap zoals men dat hier dwangmatig doet.

 26. Yaaaaaaaa YAAAAAAAAAHHHH, … ACP begaat telkens DEZELFDE FOUT waar hij liberatiriers van beticht.
  Namelijk ….. dat hij steeds liberrariers probeert te OVERTUIGEN dat het libertatrisme een NATTE DROOOOM is, en dat is PRECIES ANALOOG aan een liberatrier die anderen probeert te overtuigen dat zij het libertarisme moeten aanhangen. Als het laatste (volgens ACP) geen EN-KUL-LE zin heeft, dat heeft het ERGO EVENEENS geen zin om libertariers te overtuigen van hun ”’naieve mensbeeld"’, … of niet soms?

  Wanneer gaat ACP nu zijn EIGEN advies opvolgen en zich niet meer bezighouden met zijn tijdverspillende BEREKERINGSDRANG …. en ophouden met het onophoudelijke GELOEL?

 27. [28] Die maar een heeel raaaar geluid voortbrengt. maar ik zal toch proberen om het nog es samen te vatten:

  Ten eerste zijn daar inmiddels veel meer dan vege tekens dat land en volk bezig zijn met de hand aan zichzelf te slaan, niet alleen d.m.v en als gevolg van suicidaal "zelfbestuur", maar uiteindelijk door zich heelhuids in het EU zuurbad op te lossen. Daar heb ik geen meelij mee … noch bevecht ik dat, want men wil het immers zelf (althans een 80%).

  Ten tweede zijn daar echter nog steeds een minderheid aan INDIVIDUELE nederlanders die WEL mijn aandacht hebben. Vooral zij die zich INDIVIDUEEL staande wensen te houden … En daarvan bevinden zich niet zo toevallig velen onder de "libertariers". Welnu, DIE LIEDEN probeer ik aan de hand van voorbeelden wat ONDERSCHIJDINGSVERMOGEN bij te brengen en opties voor te leggen, t.a.v. wat volgens mij wel en niet praktisch is. Daarvoor hoef ik echter NIEMAND te bekeren laat staan dat het mijn bedoeling zou zijn. Immers, het zal sommigen als logisch en/of pragmatisch overkomen, terwijl anderen (als Piet) daar eenvoudig niet met hun pet bij kunnen. Of wel soms?

 28. [29] Als ik het dus goed heb ben je het in praktische zin vaak met libertariers eens en komt jou visie vaak overeen met de libertarische. Op het theoretische vlak ben je skeptisch en heb je radicale bedenkingen bij een deel van het mainstream libertarische verhaal.

  Samenvattend komt het er dan op neer dat ACP een raslibertarier is, want eigenwijs en eigengereid. Stir it up! 🙂

Comments are closed.