In mijn driedelige serie artikelen over de Politieke Islam, welke letterlijk is ontleend aan het interview van Bill Warner van het Center for Studies of Political Islam (CSPI) met Frontpage, ging het achtereenvolgens over de basisgedachte van de Islam (dualistische ethiek: alle middelen in de jihad zijn geoorloofd) en daarna over de houding van de ongelovigen (angst, afkeer en onwetendheid) jegens hun Islamitische overheersers. In dit laatste deel stelt Warner de historische ontwikkeling van de betrekkingen met niet-Islamitische culturen en het reele gevaar van de Politieke Islam aan de orde.

“Frontpage: Is er ook zoiets als Niet-politieke Islam ?
Warner: Niet-politieke Islam is religieuze Islam. D.w.z. wat een Moslim doet om de Hel te vermijden en in het Paradijs te komen. Dat zijn de Vijf Zuilen: gebed, liefdadigheid jegens Moslims, pelgrimage naar Mekka, vasten en de verklaring, dat Mohammed de laatste Profeet is.

Maar de Trilogie is duidelijk over de doctrine. Minstens 75% van de Sira (leven van Mohammed) gaat over de jihad. Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.
<%image(20070228-_39976296_hamzapa_index203.jpeg|203|152|null)%>
De befaamste dualiteit van de Politieke Islam is de verdeling van de wereld in gelovigen (Dar al Islam) en ongelovigen (Dar al Harb). Het grootste deel van de Trilogie houdt verband met de behandeling van ongelovigen, kafirs. Zelfs de Hel is politiek. Er zijn 146 verwijzingen naar de Hel in de Koran. Slechts 6% van degenen in de Hel zitten daar wegens moreel falen -moord, diefstal, etc. De overige 94% zitten er in wegens de intellectuele zonde van onenigheid met Mohammed, een politiek misdaad. Daarom is de Islamitische Hel een politieke gevangenis voor diegenen die zich tegen de Islam uitspreken.

Mohammed preekte zijn religie gedurende 13 jaar en verzamelde slecht 150 volgelingen. Maar toen hij het over politiek en oorlog ging hebben, werd hij in 10 jaar tijd de eerste heerser van Arabie door 9 jaar lang gemiddeld elke 7 weken een gewelddadige gebeurtenis te arrangeren. Niet als religieus maar als politiek leider was hij succesvol.

Kortom de Politieke Islam schrijft voor hoe met de ongelovigen moet worden omgegaan en hoe men ze behandelt.

FP: Kunt U kort ingaan op de geschiedenis van de Politieke Islam ?
Warner: De geschiedenis van de Politieke Islam begint met Mohammed’s immigratie in Medina. Vanaf dat moment, heeft de aantrekkingskracht van de Islam de dualistische optie gehad zich aan te sluiten bij een glorieuze religie of het subject te zijn van politieke druk en geweld. Na de immigratie in Medina werd de Islam gewelddadig toen overreding faalde. Jihad was geboren.

Na Mohammed’s dood beslechtte Abu Bakr, de eerste kalief, de theologische ruzies van diegenen die de Islam wensten te verlaten met de politieke actie van dood met het zwaard. De jihad van Umar (de tweede kalief, een paus-koning) explodeerde naar de wereld van ongelovigen. Jihad vernietigde een Christelijk Midden-Oosten en een Christelijk Noord-Afrika.

-Dat werd spoedig ook het lot van het Perzische Zoroastrisme (Zarathustra) en het Hindoeïsme. De geschiedenis van de Politieke Islam is de vernietiging van de Christenheid in het Midden-Oosten, Egypte, Turkije en Noord-Afrika. De halve Christenheid ging verloren. Voor de Islam was Noord-Afrika het zuidelijk deel van Europa (deel van het Romeinse Rijk). Rond de 60 miljoen Christenen werden afgeslacht tijdens de jihadistische verovering.

-De helft van de roemrijke Hindoe-beschaving werd verdelgd en 80 miljoen Hindoes gedood.

-De eerste Westerse Boeddhisten waren de Griekse afstammelingen van het leger van Alexander de Grote in wat nu Afghanistan is. Jihad vernietigde het gehele Boeddhisme langs de zijderoute. Ronde de 10 miljoen Boeddhisten stierven. De verovering van het Boeddhisme is het praktische resultaat van het pacifisme. Het Zoroastrisme werd geëlimineerd uit Perzie.

-De Joden werden permanente dhimmi’s de hele Islam door. In Afrika stierven 120 miljoen Christenen en animisten gedurende 1400 jaar jihad. Bijna 270 miljoen ongelovigen stierven gedurende de laatste 1400 jaar ter ere van de Politieke Islam. Dit zijn de Tranen van de Jihad die op geen enkele school worden onderwezen.

FP: Hoe hebben onze intellectuelen op de Islam gereageerd ?
Warner: De basis van de hele gedachtewereld van de ongelovigen ten opzichte van het gedachtegoed, de ethiek en de logica van de Politieke Islam is ingestort. We hebben al aangegeven hoe onze intellectuelen zelfs de invallers niet als Moslims konden benoemen. We hebben geen methode om de Islam te analyseren. We kunnen het niet eens worden over wat Islam is en hebben geen idee van al het lijden van de slachtoffers van 1400 jaar jihad.

Kijk hoe Christenen, Joden, Zwarten, intellectuelen, kunstenaars zijn ongegaan met de Islamitische doctrine en geschiedenis. In elk geval falen hun eerste ideeën:

-Christenen geloven, dat ‘liefde alles verovert’. Welnu, liefde verovert niet de Islam. Christenen hebben moeite de Islam als een politieke doctrine te zien in plaats van als religie. De sectarische natuur van de Christelijke gedachte betekent, dat de gemiddelde niet-Orthodoxe Christengeen kennis of sympathie heeft voor Orthodox Christelijk Lijden.

-Joden hebben een theologie die een unieke relatie vestigt tussen Joden en de Schepper-God van het universum. Maar de Islam ziet Joden als apen, die het Oude Testament corrumpeerden. Joden zien geen verband tussen de Islamitische politieke doctrine en Israel.

-Zwarte intellectuelen hebben hun ideeen gebaseerd op de slaaf/slachtoffer status en hoe verkeerd het was van blanke christenen hen to slaaf te maken. De Islam heeft nooit enige pijn en lijden erkend dat het in Afrika heeft veroorzaakt met zijn 1400 jaar oude slavenhandel. Maar zwarten doen geen poging een verontschuldiging van Moslims te krijgen en houden zich stil jegens de Islam. Waarom ? Omdat Arabieren hun meesters zijn ?

-Multiculturalisme is bankroet tegenover de Islamitische eis tot onderwerping van elke beschaving. De tolerantiecultuur collabeert ten opzichte van de heilige intolerantie van de dualistische [Islamitische, SN] ethiek. [Westerse, SN] Intellectuelen antwoorden door haar falen te negeren.

-Onze intellectuelen en kunstenaars zijn 1400 jaar misbruikt. De psychologie van onze intellectuelen is precies die van een misbruikt vrouw, het seksueel misbruikte kind of het slachtoffer van verkrachting. Zie hoe geweld ontkenning heeft veroorzaakt.

-De slachtoffers ontkennen, dat misbruik plaatsvond: Onze media rapporteren niet over de meerderheid van de jihad in de wereld. Onze intellectuelen spreken niet over hoe al het geweld in verband staat met een politieke doctrine.

-De aanrander gebruikt angst om zijn slachtoffer te controleren: Wat was de reden, dat kranten de Mohammed Cartoon niet wilden publiceren ? Salman Rushdie heeft nog steeds een doodvonnis voor zijn novelle de Duivelsverzen. Welke moderne kunstenaar creëert een artistiek statement over de Islam ? Angst beheerst onze intellectuelen en kunstenaars.

-De slachtoffers maken zelfverwijten: Wij zijn verantwoordelijk voor de aanvallen op 11 september 2001. Als wij beter ons best doen, zullen Moslims aardiger zijn. We moeten aan hun eisen tegemoetkomen.

-Het slachtoffer wordt vernederd: Blanken zullen niet spreken over hoe hun voorouders tot slavernij gebracht zijn door de Islam. Niemand wil het slachtofferschap van jihad opeisen. Waarom willen wij het lijden van onze voorouders niet claimen ? Waarom betreuren wij het verlies van onze culturen en mensen niet ? We schamen ons teveel om ons daarover druk te maken.

-Het slachtoffer voelt zichzelf hulpeloos: ‘Wat zullen we doen ?’ ‘We kunnen geen 1,3 miljard mensen doden.’ Niemand heeft enig begrip of optimisme. Niemand heeft een idee over wat men zou kunnen proberen. Het enige plan is ‘aardiger te zijn’.

-Het slachtoffer keert zijn boosheid naar binnen: Wat is het meest omstreden issue in de huidige politiek ? Irak.
En waar gaat het in Irak werkeliujk over ? Politieke Islam. Het Web heeft een video over hoe de CIA en Bush 11 September hebben gepland. Culturele zelfwalging is het wachtwoord van onze intellectuelen en artiesten.

-We haten onszelf, omdat we mentaal gemolesteerd en misbruikt worden. Onze intellectuelen en kunstenaars hebben op de aanranding door de jihad net geantwoord als een seksueel misbruikt kind of een slachtoffer van verkrachting zou antwoorden. We zijn intellectueel heel ziek en falen in helder denken. We kunnen onze ontkenning niet onder ogen zien.

FP: Vat alstublieft samen waarom het zo cruciaal is voor ons de doctrine van de politieke Islam te kennen.
Warner: De Politieke Islam heeft elke cultuur die het is binnengevallen of waarin het is geïmmigreerd, vernietigd. De totale annihilatietijd duurt eeuwen, maar wanneer de Islam aan boord gaat, faalt hij nooit. De gastcultuur verdwijnt en sterft uit.

Wij moeten leren de doctrine van de politieke Islam te overleven. De doctrine is heel duidelijk, dat alle vormen van geweld en overreding mogen en moeten worden gebruikt ons [ongelovigen, SN] te veroveren. De Islam is een zelfverklaarde vijand van alle ongelovigen. De briljante Chinese oorlogsfilosoof Sun Tsu had de uitspraak “Ken uw vijand”. (…)

Of anders gezegd: als we de doctrine niet leren kennen, zal onze beschaving worden vernietigd, net als Egyptes Koptische beschaving werd vernietigd.

Aangezien ongelovigen de doctrine van de Politieke Islam moeten kennen om te overleven, heeft het CSPI al zijn boeken in simpel Engels geschreven. Onze boeken zijn schools maar makkelijk te lezen. Bijvoorbeeld, iedereen die een krant kan lezen kan “A Simple Koran” kopen en lezen en begrijpen. Het is niet saai en bevat elk woord van het origineel.

Niet alleen is de taal simpel, maar er wordt logisch gesorteerd en gecategoriseerd. De context en de chronologie worden hersteld. Het resultaat is een Koran die een episch verhaal is, dat eindigt in de triomph over alle vijanden van Allah. Al onze boeken en filosofie kan men vinden op de website van het CSPI.

De Islam verklaart, dat wij de vijanden van Allah zijn. Als wij de politieke doctrine niet leren kennen zullen we eindigen zoals de eerste slachtoffers van de Islam eindigden – de tolerante polytheistische Arabieren van Saudie Arabie die de Wahabbis, de meest intolerante cultuur van vandaag op aarde, werden.”

FP: Bill Warner, dank je voor je interview
Warner: Jamie, dank je voor je vriendelijkheid en moeite.”

Bron:
The Study of Political Islam, Jamie Glazov, 5 febr 2007
www.jihadwatch.org/archives…

Zie ook:
Politieke-Islam (2) -Ongeloof en Onderwerping
Politieke-Islam (1) – interview
Romeinse Rijk
Justinianus
The Apostates of Islam

92 REACTIES

 1. En wat moeten we met deze "informatie"? Alle islamieten het land uitgooien omdat kennelijk meer gevreesd wordt voor "exotisch" gevaar dan het vele malen grotere gevaar voor vrijheid in de vorm van ons endemisch monsterverbond tussen maternalistische socialisten en paternalistische christenen? Dit artikel rammelt aan alle kanten. Niet alleen staat er aanzienlijk wat in waarbij op z’n zachtst gezegd vraagtekens gezet kunnen worden, maar bovendien reikt het geen enkele werkelijke oplossing aan, behalve een verdekte suggestie dat misschien 1,3 miljard mensen gedood zouden kunnen worden.

  Het lijkt me uitzonderlijk stug, aannemende dat de wereldbevolking tussen 0 en 1000 na Christus gemiddeld op zo’n 300 miljoen mensen lag, en het Romeinse Rijk voor zover ik weet op haar hoogepunt in totaal (dus in Europa én het Midden-Oosten) zo’n 40 miljoen inwoners had, dat de Islam in de eerste paar eeuwen van bestaan 60 miljoen christenen, 80 miljoen Hindoes en 10 miljoen Boeddhisten aan het kromzwaard geregen heeft. Ongetwijfeld zullen ze veel dood en verderf gezaaid hebben, maar dat was andere religies en volkeren ook niet vreemd. Als die cijfers wel kloppen zie ik daar graag onafhankelijke bronnen van.

  Opmerkelijk is ook, dat toen de Islamieten gebieden als Egypte en Spanje veroverde, en later de Turken de gehele Balkan inlijfden, ze niet alle Christenen en Joden hebben uitgemoord. Terwijl je in Spanje en Portugal vandaag de dag vrijwel geen oorspronkelijk Jood, Moslim of Protestant zult terugvinden, want die zijn allemaal onder dwang verbannen of "bekeerd" tijdens de Reconquista en de Contra-Reformatie. Hetzelfde verhaal gaat op voor bijna elk Europees land: geen bijzonder grote minderheden van gelovigen die niet de in het verleden aangehangen christelijke staatssekte gehoorzaamden. In Egypte woont nog steeds een aanzienlijke minderheid van Kopten, en in de gehele Balkan, met uitzondering van Albanië en Bosnië, is de overgrote meerderheid nog altijd Oosters-Orthodox Christelijk. Ook Iran en Irak herbergen zelfs vandaag nog voor- en vroeg-christelijke minderheden zoals de Zoroastriërs, Armeneense Kerk, Christenen, enzovoorts. En pas na de oprichting van de staat Israël zijn de enorme Joodse minderheden uit de Islamitische wereld vertrokken.

  Niet dat ik daarmee wil zeggen dat Islam een geweldige, tolerante godsdienst is, want dat is het absoluut niet. Maar de smaak van deze reeks artikelen is toch wel heel erg afgestemd op de papillen van rechts-conservatieve, (christelijke) personen. De angst voor Islam is werkelijk buiten iedere reële proportie. Bovenal wordt er geen enkele oplossing gegeven hoe we dan kunnen voorkomen dat de radicale minderheid van Islamieten de macht zou grijpen. Iets wat sowieso al lichtelijk absurd is, aangezien slechts 1 op de 16 Nederlanders moslim is. En die zijn hopeloos verdeeld, en minstens even sektarisch wat betreft ethniciteit en geloofsstromingen als het christendom.

  Christendom dat ook bepaald niet bekend staat om haar "tolerantie". Dat kun je alleen beweren door puur naar de Bijbel te kijken, de zeer grote bloedige en intolerante delen bewust te negeren, en vervolgens in eenzelfde soort bedrog te handelen als de radicale moslims door te zeggen dat christendom vooral om "vrede" draait. Wat niet wil zeggen dat de meeste christenen een stel monsters zijn, aangezien ze hun religie niet zo letterlijk nemen. Net zoals de meeste moslims niet eens de Koran zullen hebben gelezen, laat staan dat ze de strict fundamentalistische en eenduidige versie aanhangen die de auteur van het artikele suggereert.

  Hetzelfde verhaal kun je toepassen op socialisme: evenzeer immoreel, en evenzeer verdeeld en niet in monotoon fundamentalistische vorm aangehangen. Die twee gevaren zijn wel even wat groter dan theoretisch geneuzel over een "geïdealiseerde", of moeten we zeggen "gedemoniseerde" vorm van zeer specifieke, letterlijk genomen en volkomen theoretische Islam. Laat ze zich daar maar druk over maken in Saoedi-Arabië, Iran, en andere landen waar het daadwerkelijk de grootste en gevaarlijkste stroming tegen de vrijheid is. Hier hebben we wel grotere gevaren het hoofd te bieden.

 2. [1]

  Mooi commentaar. Wil ik me graag bij aansluiten.

  Ook dit artikel past wat mij betreft niet goed bij hetgeen normaal op vrijspreker wordt gepubliceerd.

 3. Of de Islam nu 10 miljoen meer of minder dodelijke slachtoffers heeft gemaakt is in dit verband helemaal niet van belang. Het staat vast, dat het in de tienTALLEN miljoenen loopt, dat hele BESCHAVINGEN zijn en worden uitgeroeid en dat het in het huidige Europa nota bene TABOE is om hierover te praten. En dan te bedenken, dat de EU-fielen de Turken wel op de Armeense genocide wensen aan te spreken, terwijl de Armeniers -god betere het- ook slachtoffers waren van de Islamitische jihad, de Turks- Islamitische jihad, wel te verstaan !

  Er bestaat geen andere politiek-religieuze stroming dan de Politieke Islam die het gepresteerd heeft om GEDURENDE 14 eeuwen zoveel slachtoffers te maken en dat NU en IN DE TOEKOMST zal blijven doen, TENZIJ ongelovigen zich geestelijk weten te verzetten.

  De site van de "Apostates of Islam"
  http://www.apostatesofislam
  kan wellicht aardig wat aardige aanvullende informatie opleveren.

  [1] Owl,
  [2] NvdB,
  Dit is nu typisch een reactie die je hoort van denialisten, ontkenners van de geschiedenis. Mensen die op voorhand niet bereid zijn zelf naar de feiten op zoek te gaan en maar in plaats daarvan alleen met valse premissen en drogredeneringen komen aanzetten om hun vooroordelen door hun "geestverwanten" te horen bevestigen en hun gelijk te halen. In een dergelijk kader verwachtte ik trouwens eerder een reactie van NvdB op mijn uitgebreide weerlegging van zijn kritiek op het artikel van vorige week dan een nietszeggend commentaar op dit artikel.

  Wat Owl betreft wil ik nog even ingaan op zijn opmerking:
  "Maar de smaak van deze reeks artikelen is toch wel heel erg afgestemd op de papillen van rechts-conservatieve, (christelijke) personen. De angst voor Islam is werkelijk buiten iedere reële proportie. Bovenal wordt er geen enkele oplossing gegeven hoe we dan kunnen voorkomen dat de radicale minderheid van Islamieten de macht zou grijpen. Iets wat sowieso al lichtelijk absurd is, aangezien slechts 1 op de 16 Nederlanders moslim is."

  1. Dat hier sprake is van rechts-conservatieve, (christelijke) personen blijkt niet uit het interview, dat juist nogal kritisch is ten aanzien van de christelijke ethiek van de liefde.
  2. De oplossing die wordt geboden is het leren kennen en onderwijzen van de dogmatiek van de Politieke Islam. Deze benadering wordt ondersteund, zoals hierboven aangegeven, door de aanbevelingen van de Islamitische ketters, de "Apostaten van de Islam", zoals Salman Rushdie, Taslima Nasrin, etc.
  3. Dat 1/16 van de bevolking in Nederland Moslim is zegt mij niets. Het gaat natuurlijk om de groeiende invloed van de Politieke Islam in Europa en dat is totaal iets anders.

  Terwijl de Europese volken beducht zijn voor de Islam ontkennen de leiders het gevaar.
  In Turkije werd de Islam door Atatürk overwonnen en haar politieke invloed beperkt door een militaire dictatuur, die tot op heden nog voortduurt. Maar nu komen de EU-fielen de Turken vertellen, dat ze de "mensenrechten" moeten naleven. Dat impliceert, dat de EU-defaitisten (zoals gisteren het Nederlandse staatshoofd Beatrix) de Turkse regering komen vermanen, dat ze haar verzet tegen de invloed van de Politieke Islam moet staken, voor Turkije EU-lid mag worden !

  De wereld wordt door zulke "Europeanen" totaal op zijn kop gezet.

 4. Perfect stuk; perfecte trilogie, eigenlijk. In mijn optiek mist Owl de essentie, gezien zijn kritiek, terwijl hij tegelijkertijd ook de oplossing al aandraagt: "Terwijl je in Spanje en Portugal vandaag de dag vrijwel geen oorspronkelijk Jood, Moslim of Protestant zult terugvinden, want die zijn allemaal onder dwang verbannen of "bekeerd" tijdens de Reconquista en de Contra-Reformatie".

  Wat Owl hier feitelijk zegt is dat een rigide import- en uitzettingsbeleid dus wel degelijk werkt. Alleen is dat in onze PC maatschappij nu net het probleem. Rita heeft het geprobeerd en is er vier jaar lang om verketterd. De kans dat we met onze dubbel-paspoorters aan de poorten van NL nog maar iets van die rigiditeit gaan zien is nul, en daarom zal ook onze beschaiving uitsterven.

 5. [2] Deze trilogie niet zou misstaan op HVV, maar waarom zou dit niet passen op Vrijspreker?

  SpyNose, is het OK als ik hier op HVV een paar woorden aan wijd met links naar de drie delen van de trilogie? Je kunt het natuurlijk ook zelf aan de redactie aanbieden.

 6. [5] R. Hartman,
  "SpyNose, is het OK als ik hier op HVV een paar woorden aan wijd met links naar de drie delen van de trilogie? Je kunt het natuurlijk ook zelf aan de redactie aanbieden."
  Wat mij betreft geen enkel probleem als je dat zo doet, R. Hartman. Bij voorbaat dank (ik heb helaas zelf weinig tijd).
  Groet,
  SpyNose

 7. [3]

  Het maken van verwijten jegens mensen die jouw mening of geloof niet delen draagt niet bij aan een open en inzichtvol debat. Maar goed. Je gaat toch al voorbij aan het belangrijkste punt van Owl => Wat moeten we hier mee?
  Voorbij gaan aan belangrijke punten is m.i. een vaardigheid die je goed beheerst. Je had een socialist kunnen zijn.

  Ik heb naar aanleiding van je verzoek nog maar een reactie geschreven op je "uitgebreide weerlegging van (mijn, NvdB) kritiek".

  [5]

  Allereerst is dit geen artikel, maar een vertaling van een interview van Bill Warner op Frontpage, met wat kleine aanvullingen.
  Kortom, 1 bron, waarvan de kwalificaties niet duidelijk zijn, krijgt hier in 3 stukken aanzienlijke aandacht. Inhoudelijk is er geen bronvermelding, geen bredere onderbouwing vanuit de wetenschap etc. De stellingen worden impliciet op een steeds grotere groep toegepast (eerst gaat het over de politieke islam, tenslotte over de misdaden van de islam). Het is duidelijk gericht op de lezer van frontpage, speelt in op de sentimenten van de groep.
  De meeste artikelen op VS kennen een wat bredere argumentatieve basis, zijn meer gericht op het overbrengen van kennis of het uitlokken van gedachten. Zie bijvoorbeeld de serie over schuldgeld door Albert Spits. Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar de bronnen en argumenten worden op een transparante wijze gepresenteerd. Ook is de literatuur die hij gebruikt van redelijk niveau, wat mij betreft goed genoeg voor een opinierend artikel. Ik mag ze graag lezen.
  Ook artikelen van Geert en Arjen kennen een duidelijk ander karakter. Hub, Hugo, Louis schrijven vaak wat luchtiger, maar geven vaak voorbeelden uit de praktijk of het nieuws om de algemene filosofie die VS tracht uit te dragen te ondersteunen.
  Daarom dat ik zeg dat deze artikelen hier eigenlijk niet passen. Ze voegen eigenlijk niets toe, de kwaliteit is dubieus op zijn best hoewel iets anders wordt gepretendeerd.

  Wat is trouwens HVV? Op google kom ik dan op voetbalverenigingen e.d.

 8. [7] NvdB,

  (Opmerking vooraf: Terwijl jij deze reactie postte, heb ik mijn reactie [3] aangevuld met commentaar op Owl’s reactie.)

  "Het maken van verwijten jegens mensen die jouw mening of geloof niet delen draagt niet bij aan een open en inzichtvol debat. Maar goed. Je gaat toch al voorbij aan het belangrijkste punt van Owl => Wat moeten we hier mee?
  Voorbij gaan aan belangrijke punten is m.i. een vaardigheid die je goed beheerst. Je had een socialist kunnen zijn."

  Je begint dus al direct met een (m.i. onjuiste) beschuldiging aan mijn adres. Vergelijken we jouw reactie nu eens met het statement van Owl, waar je je ongeclausuleerd bij aansluit:

  "Maar de smaak van deze reeks artikelen is toch wel heel erg afgestemd op de papillen van rechts-conservatieve, (christelijke) personen."

  dan zou ik graag weten, of je bijvoorbeeld die drogreden ook accepteert.

  Tenslotte zou ik je willen verzoeken *voldoende aannemelijk* te maken, waarom ik een socialist had kunnen zijn.
  SpyNose

 9. [9] R. Hartman,
  Ziet er prima uit !
  Dank. HVV stond al bij mijn favorieten.
  [4] R. Hartman,
  "In mijn optiek mist Owl de essentie, gezien zijn kritiek, terwijl hij tegelijkertijd ook de oplossing al aandraagt."

  De essentie van het probleem van de Politiek Islam wordt m.i. goed weergegeven door Warner, waar hij feitelijk zegt, dat ongelovigen al 14 eeuwen lang geen antwoord hebben op de politieke dreiging van de Islam, zodat het moorden en uitroeien gewoon doorgaat.

  Terwijl Warner pleit voor betere voorlichting over de essentie van de Politieke Islam en het Centrum voor Studies van de Politieke Islam daarom studies verricht en boeken uitgeeft, doet Owl het ten onrechte voorkomen, alsof Warner geen oplossing aanreikt.

  -ik citeer-
  "maar bovendien reikt het geen enkele werkelijke oplossing aan, behalve een verdekte suggestie dat misschien 1,3 miljard mensen gedood zouden kunnen worden."
  -einde citaat-

  Owl suggereert dan, dat dit geluid wel uit de rechts-conservatieve hoek moet komen, daarbij geheel voorbijgaande aan de historische feiten en de actualiteit, waaruit blijkt, dat de Politieke Islam springlevend is en nog steeds gebruik/misbruik maakt van de "tolerantie" van ongelovigen (zoals Owl en NvdB), die het eenvoudig verrekken om zich daadwerkelijk in de problematiek te verdiepen, maar rustig achterover schijnen te willen blijven leunen, commentaar gevend vanuit de luie stoel.

  Wat betreft een rigide import- en uitzettingsbeleid zou ik wel graag willen weten, wat je daaronder verstaat.

  Tegenwoordig bestaan er prima communicatiemiddelen om zo’n boodschap als van het CSPI te verspreiden. Maar tot dusver lijkt het erop, dat die middelen effectiever worden ingezet ten faveure van de Politieke Islam dan ter verspreiding van de KENNIS over de Politieke Islam bij *ongelovigen*.

  Aan de andere kant zie je hier al, hoe moeilijk het soms is die boodschap over te brengen als je probeert lieden als Owl en NvdB te interesseren en motiveren. Hoeveel Owl’s en NvdB’s zouden er in Nederland rondlopen ?

  Zelf heb ik in een reactie 63 in de draad over bindend kledingadvies van de staat http://www.vrijspreker.nl/v

  gesuggereerd, dat Noord-Afrikaanse en Turkse modehuizen en kledingwinkels een belangrijke rol zouden kunnen spelen in het (om)kleden van immigranten uit die landen in de hoop, dat Noord-Afrikanen en Turken hun oorspronkelijke cultuur zullen kunnen (herwinnen)/ behouden.
  Groet,
  SpyNose

 10. Ik vond het een zeer goed artikel van Bill Warner en in tegenstelling tot wat wordt beweerd hoort het wel degelijk thuis op de Vrijspreker. Proficiat voor de vertaling hiervan. Het wordt tijd dat deze materie ook eens besproken wordt in onze samenleving. Niemand heeft behoefte aan een totalitaire ideologie, of het nu fascisme, nazisme, communisme of islam is. Ik vermoed derhalve dat er ook een angst meespeelt bij veel critici. De angst om de waarheid onder ogen te zien. Men valt liever de boodschapper aan, want dat is natuurlijk veiliger. We zagen dat reeds in de jaren 30 met het pacifisme, in de jaren 70 en 80 tegen de kruisraketten en nu de verbloeming van de uitwassen van een religieuze doctrine.

 11. [11] "Wat betreft een rigide import- en uitzettingsbeleid zou ik wel graag willen weten, wat je daaronder verstaat."

  Nou, die opmerking over "1,3 miljard"… kun je op twee manieren uitleggen en Owl lijkt daar de Extreem Rechtse uitleg aan te geven. IMHO bedoelde je wat anders, maar goed.

  Vooropgesteld dat het complexe materie betreft waar ik als simpele ICT’er te weinig inside information over heb (ja ja, zwak excuus en zo) zie ik het als voortzetting van het beleid Verdonk, met een aantal verbeteringen. Strengere toelatingseisen, snellere asielprocedures (max 6-9 maanden) met max 1x beroep en uitsluiting van de tig parallelle procedures die allerlei secundaire issues aankaarten die alleen maar gericht zijn op vertraging, en dus langer verblijf, in de hoop op maar weer eens een generaal pardon, onder het motto dat die mensen weliswaar illegaal zijn maar intussen x kinderen gefokt hebben die je dus sociaal gezien niet meer kunt wegsturen, bla, bla…

  Eigen verantwoordelijkheid, ook voor asielzoekers. Ik ben ervan overtuigd dat iemand die echt ten einde raad op zoek is naar een veilig heenkomen altijd dankbaar zal zijn dat hij op humane wijze wordt opgevangen. Dat meet ik dan af aan mezelf, maar een beter referentiekader heb ik niet. Ik zou echt niet berooid naar verweggistan uitwijken in de hoop op een eigen plekje als ik hier nog mogelijkheden zag; ik zou echt ten einde raad moeten zijn.

  Uitgeprocedeerde types meteen op het vliegtuig zetten, niet gewoon op straat en in de armen van de linkse ‘hulpverleners’ drijven. Vreemd dat sociale huurders jaren op een wachtlijst moeten staan, maar dat voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers altijd wel iemand een (GL of SP) stulpje heeft.

  En voor gelukszoekers? Net als Zwitserland, strenge eisen. Immigratie is prima, als de immigrant een nuttige bijdrage aan de B.V. NL kan leveren. Zo niet, jammer dan. Voor niet-zieligen (i.e. white supremacist bastards) geldt dat overal, waarom dat onderscheid?

  Owl geeft nota bene aan dat de Islam Spanje en Portugal niet heeft kunnen overnemen omdat moslims (en anderen) gewoon niet werden toegelaten, dan wel weggestuurd (verbannen) of gedwongen zich aan te passen (bekeerd). Ik heb niet de moeite genomen deze bwering te verifiëren, maar zo krijg je nooit een meerderheid, of zelfs maar voldoende volume voor het zaaien van de politiek correcte angst, die hier nu de boventoon voert.

  En dat noem ik een rigide import- en uitzettingsbeleid.

  Slotopmerking: ik moet toegeven dat ik je opmerking bij "Bindend kledingadvies…" niet goed begreep en hier weer niet. Na een goede malt denk ik te begrijpen dat je hier doelt op de ‘western-style’ winkels in de grote(re) steden als Ankara, die hier ‘succesvolle’ Turkse kleding zouden kunnen brengen, als tegenhanger van de in de binnenlanden gebruikelijke achtergebleven klederdracht. Correct?

  Update: krijg net een mailtje van een redacteur van HVV:
  Uitstekend artikel dat interview over de politieke islam. Zeer verhelderend. Ik heb onderaan een link naar een gesprek met Geert Wilders toegevoegd: Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen. http://www.nrcnl/binnenland

  Ik zal hem even bedanken en terug mailen dat de verdienste bij jou ligt. Eerlijk is eerlijk. En dan ga ik pitten. Om 05:40 gaat de wekker weer…

 12. [11] "Wat betreft een rigide import- en uitzettingsbeleid zou ik wel graag willen weten, wat je daaronder verstaat."

  Nou, die opmerking over "1,3 miljard"… kun je op twee manieren uitleggen en Owl lijkt daar de Extreem Rechtse uitleg aan te geven. IMHO bedoelde je wat anders, maar goed.

  Vooropgesteld dat het complexe materie betreft waar ik als simpele ICT’er te weinig inside information over heb (ja ja, zwak excuus en zo) zie ik het als voortzetting van het beleid Verdonk, met een aantal verbeteringen. Strengere toelatingseisen, snellere asielprocedures (max 6-9 maanden) met max 1x beroep en uitsluiting van de tig parallelle procedures die allerlei secundaire issues aankaarten die alleen maar gericht zijn op vertraging, en dus langer verblijf, in de hoop op maar weer eens een generaal pardon, onder het motto dat die mensen weliswaar illegaal zijn maar intussen x kinderen gefokt hebben die je dus sociaal gezien niet meer kunt wegsturen, bla, bla…

  Eigen verantwoordelijkheid, ook voor asielzoekers. Ik ben ervan overtuigd dat iemand die echt ten einde raad op zoek is naar een veilig heenkomen altijd dankbaar zal zijn dat hij op humane wijze wordt opgevangen. Dat meet ik dan af aan mezelf, maar een beter referentiekader heb ik niet. Ik zou echt niet berooid naar verweggistan uitwijken in de hoop op een eigen plekje als ik hier nog mogelijkheden zag; ik zou echt ten einde raad moeten zijn.

  Uitgeprocedeerde types meteen op het vliegtuig zetten, niet gewoon op straat en in de armen van de linkse ‘hulpverleners’ drijven. Vreemd dat sociale huurders jaren op een wachtlijst moeten staan, maar dat voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers altijd wel iemand een (GL of SP) stulpje heeft.

  En voor gelukszoekers? Net als Zwitserland, strenge eisen. Immigratie is prima, als de immigrant een nuttige bijdrage aan de B.V. NL kan leveren. Zo niet, jammer dan. Voor niet-zieligen (i.e. white supremacist bastards) geldt dat overal, waarom dat onderscheid?

  Owl geeft nota bene aan dat de Islam Spanje en Portugal niet heeft kunnen overnemen omdat moslims (en anderen) gewoon niet werden toegelaten, dan wel weggestuurd (verbannen) of gedwongen zich aan te passen (bekeerd). Ik heb niet de moeite genomen deze bwering te verifiëren, maar zo krijg je nooit een meerderheid, of zelfs maar voldoende volume voor het zaaien van de politiek correcte angst, die hier nu de boventoon voert.

  En dat noem ik een rigide import- en uitzettingsbeleid.

  Slotopmerking: ik moet toegeven dat ik je opmerking bij "Bindend kledingadvies…" niet goed begreep en hier weer niet. Na een goede malt denk ik te begrijpen dat je hier doelt op de ‘western-style’ winkels in de grote(re) steden als Ankara, die hier ‘succesvolle’ Turkse kleding zouden kunnen brengen, als tegenhanger van de in de binnenlanden gebruikelijke achtergebleven klederdracht. Correct?

  Update: krijg net een mailtje van een redacteur van HVV:
  Uitstekend artikel dat interview over de politieke islam. Zeer verhelderend. Ik heb onderaan een link naar een gesprek met Geert Wilders toegevoegd: Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen. http://www.nrcnl/binnenland

  Ik heb hem even bedankt en terug gemaild dat de verdienste bij jou ligt. Eerlijk is eerlijk. En nu ga ik pitten. Om 05:40 gaat de wekker weer…

 13. Sorry voor de dubbelpost. De site (en Libertarian.nl ook, op dezelfde server) lijkt al even problemen te hebben en geeft regelmatig een timeout. Drie keer gekeken of-ie toch gepost was, en toen opnieuw gesubmit.

  En ineens was-ie dubbel. Kan ‘m helaas niet wissen. Webmaster, gaarne de tweede (en deze) verwijderen. Bedankt.

 14. [12] Albert S.
  Precies, de Vrijspreker is een podium voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen en gezichtspunten die in de mainstream pers ten onrechte niet aan bod komen, althans veel te weinig aandacht krijgen of waarvoor de pers een rose bril opzet. Dank voor deze reactie Albert.

  Ik heb geprobeerd zo dicht mogelijk bij de tekst van het interview te blijven en ik denk, dat ik daarin geslaagd ben.

  Helaas blijkt al uit de eerste twee negatieve reacties, dat betrokkenen het interview niet met een open mind gelezen hebben, maar daarentegen met een vooropgestelde mening zijn behept. Dat wijst erop, hoe moeilijk het voor veel mensen is hun angstige emoties over dit onderwerp opzij te zetten en bijgevolg niet (meer ?) in staat blijken tot een objectief waarde-oordeel te komen.

  Hieruit blijkt bovendien ook weer eens, hoe gevaarlijk de Politieke Islam is voor ons soort verweesde samenleving.

  Ik wil je nogmaals dankzeggen voor de toezending van de literatuur en de discussies die ik hierover met je mocht voeren. Ik heb veel kennis over de Islam aan jou te danken.

  Gezien e.e.a. acht ik het zeer wenselijk, dat we op de Vrijspreker met minstens even veel kracht op deze weg voortgaan.
  Groet,
  SpyNose

 15. SpyNose, Hartman, Albert Spits,

  Voor het gemak reageer ik op jullie gezamenlijk. Het meeste is een reactie op SpyNose. Ik neem aan dat je zelf wel kunt zien welk deel voor wie bedoeld is.

  Ik ben niet echt gediend van psychologische analyses door een niet-professioneel die mij niet persoonlijk kent en die probeert mijn argumenten te diskwalificeren met een referentie naar een door hem vermeende geestesgesteldheid. Laat dat maar aan socialisten over met hun theorieën over "vals bewustzijn" en "langzaam voortschrijdende schizofrenie" waarmee ze hun tegenstanders in het gesticht stopten. Ik heb juist geen buitensporige angst voor Islam in Nederland, zoals uit mijn reactie duidelijk blijkt. Dus dat is ook geen "argument" door te zeggen dat ik uit angst of uit gebrek aan een "open mind" dingen zou ontkennen. Ontkenning is ook zo’n mooie truc: Als de ander jouw idee niet bevestigt ontkent hij de "waarheid", maar hij kan nooit bewijzen dat hij niet in ontkenning zit, want iedere negatie van die "waarheid" is een ontkenning en daardoor "bewijs" van die "waarheid". Bovendien, SpyNose, doe jij met Hartman en Albert Spits exact wat je mij en NvdB als "denialistische geestverwanten" verwijt: je bevestigt elkaars theorieën.

  Mijn "angst" is gematigd, gezien de hoeveelheid moslims, laat staan fundamentalistische moslims die zich in Nederland en Europa bevindt. De socialisten, de groenen, en de christenen vormen een veel grotere groep, waardoor ook hun radicale aanhang aanzienlijk talrijker is. Ik zou me meer zorgen maken als ik in Saoedi-Arabië of Iran woonde. Want daar word je echt onderdrukt door de radicalen. Wat nog niet wil zeggen dat 100% van de islamitische bevolking aldaar de specifieke onbuigzame versie van geloof aanhangt die het artikel beweert. Veel Islamieten zijn nota bene analfabeet. Dus hoe kunnen die zulk een theologisch uitgewerkte versie van geloof aanhangen?

  En het maakt niet uit of het om 10 miljoen slachtoffers meer of minder gaat??? Dat is nu juist wat wij hier allemaal de collectivisten verwijten. Of het nu gaat om de broeikashypers, de mensen die beweerden dat inmiddels het hele aardse bosareaal gekapt zou zijn, de socialisten met hun "in Amerika leeft 50% van de bevolking in armoede", de Holocaust-ontkenners die zeggen dat er geen 6 miljoen Joden of x miljoen Armenen zijn omgekomen, en al dat soort nonsens. Als je met liederlijke overdrijvingen en pertinente leugens probeert om iemand te overtuigen, ben je zelf geen haar beter. Bovendien val je dan door de mand. Het geeft ook een zekere uitstraling op de rest van het artikel, omdat wanneer iemand over zulke cijfers al leugens schrijft, je je ook gaat afvragen waar de rest op stoelt. Het enige wat ik vroeg is een onafhankelijk bewijs van die 270 miljoen doden door de Islam. Dat het er vele miljoenen zijn, vermoedde ik al voor ik dit artikel las, dus met dit soort beweringen doe je de zaak meer kwaad dan goed. Ik ontken helemaal niets, is vraag gewoon om redelijk bewijs van een bewering.

  Beweren dat alleen de "politieke" Islam miljoenen doden op z’n geweten heeft en zal hebben, en beschavingen heeft uitgeroeid, miskent het feit dat de Romeinen, Chinezen, Indiërs, de Christenen, Amerikanen, Spanjaarden, Portugezen, alle andere koloniale mogendheden, en socialisten ook vele miljoenen doden en gesneuvelde beschavingen op hun geweten hebben. De Armeense genocide op conto van de Islam alleen schrijven is ook lekker makkelijk, en ontkent de Realpolitik en het nationalisme van de Turkse Ottomanen. Alsof de christelijke kruistochten ook uit puur religieuze motieven werden gevoerd…

  Zie deel 2:

 16. [17]
  Deel 2:

  Dat het artikel niet pro-christelijk is ben ik het niet mee eens. De auteur gaat gemakshalve voorbij aan de minder smakelijke en niet-pacifistische teksten in de Bijbel, negeert de minstens even sterkte expansiezucht van het Christendom tot aan de 20ste eeuw toe, en verbloemt gewelddaden die in haar naam zijn gepleegt door te beweren dat Christenen alleen maar mensen zijn die de andere wang toekeren. Het feit van de Reconquista, de herovering van de Balkan op de Turken, de kolonisatie van de gehele (Islamitische) wereld, eliminatie van vele Pre-Columbische beschavingen in Amerika, en in Afrika en Azië, en de pogingen tot agressieve evangelisatie, bewijzen anders. En de miljoenen doden door Fascisme en Socialisme lijkt hij ook vergeten te zijn. De schrijver is toch minstens zozeer bezig met een soort "taqiya" als dat hij de Islam verwijt.

  Zoals NvdB al aangaf, schuift de schrijver ook nog eens alle 1,3 miljard moslims onder dezelfde categorie. En dit is ook simpelweg niet waar. De meeste moslims zijn waarschijnlijk net zo laks in hun religie, en net zomin fundamentalist als de meeste christenen, socialisten, enzovoorts. Als hij beweert dat ze allemaal een groot collectief van kromzwaardzwaaiende fundamentalisten zijn met 7 jaar theologische studie aan de universiteit van Teheran of Ar-Riaad, en een levensdoel geheel gewijd aan één doel, nl. de onderwerping van de niet-Islamieten, en dat geen enkele andere groep een gelijksoortig gevaar oplevert, mag hij dat bewijzen.

  Een oplossing in de zin van het "onderwijzen" van mensen in halve waarheden, suggereren dat iedere moslim een radicaal en terrorist in spé is zoals dat monsterlijke figuur in dat plaatje bij het artikel, vind ik niet echt bijdragen aan een vrije wereld. Tenzij je vrijheid ziet in het uitroeien of verbannen van de gehele wereldbevolking die er niet jouw versie van liberalisme of libertarisme op nahoudt. En dan mogen we het grootste deel van de overige 15 miljoen Nederlanders er ook wel uitsmijten. De groeiende invloed van Islam in Europa is bovendien evenredig met het aantal radicale moslims dat hier woont. Net zoals de invloed van het Christendom evenredig is met het aantal Christenen, het socialisme met het aantal socialisten, enzovoorts. Ik zie vooralsnog ook geen Islamitische grootmacht die ons even de politieke Islam zal opleggen.

  Daarom is het redelijk gesloten houden van de grenzen voor iedereen de enige oplossing die ik zie. Het is niet voor niets dat fundamentalisten van iedere soort de hele wereld naar hun hand willen zetten, en wanneer dit niet lukt proberen om zichzelf zoveel mogelijk te isoleren van de wereld. Ze weten verdomde goed dat als hun kinderen in een vrije niet-fundamentalistische maatschappij opgroeien, iedere generatie meer "gecorrumpeerd" wordt tot vrijheid. Als we daarentegen 1 miljoen moslims het land uitsmijten die NIETS gedaan hebben tegen de vrijheid, zelfs nog minder dan wat de meeste andere collectivistische autochtonen ons dagelijks door de strot duwen, heb je mijn steun verloren. Óf ALLE collectivisten worden geëlimineerd, en dat lijkt me nogal radicaal, of je tolereert alle collectivisten in gelijke mate, en probeert erger te voorkomen door immigratiebeperking van ALLE collectivisten en het invoeren van een liberale staat. Als je een betere oplossing weet, zeg je het maar.

 17. [14] R. Hartman,
  (Ik had dit gisteren nog willen posten, maar ik kreeg ook diverse time outs.)
  Prima werk ! Wat je reactie betreft:

  Die opmerking van Owl raakt kant nog wal op. Het is een aanval op een bewering die ik niet heb gedaan (z.g. stroman).

  Je geeft precies het antwoord op de vraag die ik bedoelde.

  Ik ga -met een kleine aanvulling/toelichting- helemaal met je mee, wat dat vreemdelingenbeleid betreft. Zo&#8217;n beleid moet dus duidelijk in het buitenland via de ambassades worden uitgedragen, zodat halve zachten zoveel mogelijk wegblijven. Daar hoort ook die voorselectie al te beginnen.

  Dat houdt dus inderdaad in, zoals je schrijft, dat die procedures niet te lang mogen duren. Maar daarom moet je al beginnen met een straffe vóórselectie (mensen zonder papieren komen er gewoon niet in) en een rigoureuze grenscontrole (gewoon douanekantoren aan de grens, zoals vroeger).

  Gezien het feit, dat Verdonk de (krakemikkige) VW-2000 van de socialist Cohen uitvoerde, zat zij opgescheept met die 26000 uitgeprocedeerden. Die had Job toen hij die Wet destijds in elkaar flansde, over het hoofd gezien. Op zoveel liefhebbers had hij even niet gerekend. Kan natuurlijk makkelijk gebeuren, dat een socialist zijn gasten over het hoofd ziet. Mogen we hem niet kwalijk nemen, toch ? 😉

  Pim Fortuyn vond destijds al, dat je als je de Vreemdelingenwet ging aanpassen daar geen problemen over moest maken en die mensen na zoveel jaar maar moest toelaten (tenzij zwaar crimineel ofzo), maar hij was voor het overige fel voorstander van een rigoureus vreemdelingenbeleid. M.i. ook zeer terecht.

  De Iberiers waren destijds &#8220;fatsoenlijke&#8221; Rooms-katholieken, met vele R-K vorsten. Het Christendom (de Roomsche versie) was lange tijd staatsgodsdienst en er was meestal een concordaat met het Vaticaan. De reformatie heeft vervolgens roet in het Roomsche eten gegooid (gezien vanuit Rome dus). De kerkelijke autoriteiten waren zodoende lange tijd veel machtiger dan hier te lande, dat toch maar een beetje was aangeslibd.

  Wat die kleding betreft: inderdaad ja. Ik heb het stille vermoeden &#8211;ik weet het eigenlijk wel zeker-, dat de (originele) klederdrachten van de Marokkanen en Turken veel fleuriger, vriendelijker zijn dan die soepjurken en pyjama&#8217;s van de ware Islamieten.

  Het hoeven van mij niet direct supermodellen te worden, maar het lijken nu wel allemaal zojuist weggelopen hotelgasten, die vergeten waren hun hotelrekeningen te betalen. Dat is toch werkelijk geen gezicht, zeg nou zelf. 🙂

  Wat dat betreft weten de Italianen, de Fransen, de Oostenrijkers, de Zwitsers, de Polen, de Hongaren zich stukken beter te kleden dan veel mensen hier, die het dragen van een stropdas al niet eens meer PC vinden. Het liefst loopt Jan Rapalje hier rond met een blote scheur en zijn kruis op de hielen. En als je als land op dit gebied niets hebt aan te bieden, tja dan is het toch niet verwonderlijk, dat er allerlei duistere lieden in nachtkleding over straat rondhuppelen.

  Bedankt voor je berichten en je bronvermelding en svp bedank ook HVV voor het compliment.

  Veel succes !
  Groet
  SpyNose

 18. [19]
  SpyNose,

  Welke opmerking van mij is een stroman? Over die 1,3 miljard mensen staat letterlijk in het artikel. Er staat niet een directe oproep om hen te elimineren, en dat gaf ik in mijn reactie al aan. Het ging mij erom (en ik zie niet hoe je dat anders had kunnen interpreteren) dat dit het dichtst is dat het artikel komt bij een (hopelijk louter hypothetische) "oplossing" voor het Islam-vraagstuk.

  Als het ging over mijn opmerking van de Reconquista in Spanje en Portugal, zie ik daar ook geen stroman in. Dat was gewoon een feitelijk waar statement, bedoelt om te illustreren dat Islamieten niet alleen maar genocidaal met veroverde volkeren omsprongen (want ze tolereerden de aldaar levende Christenen en Joden wel), en dat andere religies ook wel degelijk tot zulke praktijken in staat zijn (want omgekeerd tolereerden de katholieke Christenen in dit geval niet de andersdenkenden).

  Dus welke stroman heb je het over? Verder wacht ik je reactie op mijn eerdere reactie af.

 19. [17] [20] Owl,
  Owl,
  Je hebt je reactie keurig in alinea&#8217;s ingedeeld, zie ik. Dat maak het me makkelijker concreet op je tegenwerpingen in te gaan, die ik dan ook alineagewijs zal beantwoorden.

  1. Het probleem met de Politieke Islam is, dat psychologische oorlogvoering daaraan inherent is. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat het in de eerste plaats op de diep menselijke angsten van het (mannelijk en vrouwelijk)individu inspeelt. Maar tegelijk wekt de Islam een soort overwinningsgevoel, vooral bij zijn mannelijke aanhangers, die zich op de een of andere manier &#8211;cultureel- minderwaardig voelen.
  Tenslotte heeft de Islam enorme overwinningen behaalt en velen tot slaaf gemaakt. Het is daarom heel begrijpelijk, dat ongelovigen bang zijn en hun schaamte daarvoor trachten te verhullen. De meeste mensen durven namelijk niet naar zichzelf te kijken, waar het hun gedragingen betreft (reacties op angsten bijvoorbeeld), laat staan dat ze er openlijk voor durven uitkomen, als ze worden uitgedaagd om zich te verantwoorden. DAT is precies het sterke punt van de Politieke Islam. De bevestiging van elkaars theorieen betreft de OBJECTIEVE aanvaardbaarheid ervan.

  2. De woestijnbewoners zijn veelal nakomelingen van door gewelddadige jihadistische Islamieten stelselmatig verkrachte vrouwen, die hun mannen in de strijd hadden verloren. DAT is de schande van de Islamitische onderwerping.

  3. Natuurlijk maakt het VOOR DE HISTORIE verschil of het om 10 miljoen slachtoffers meer of minder gaat. Dat blijkt uit de context. Maar niet voor wat ik OP DAT MOMENT betoogde. Dus je hoeft me zo&#8217;n stroman niet in de schoenen te schuiven. Of begrijp je de boodschap niet ? Ik praat hier niet over overdrijving als ik eraan herinner, dat niemand hier wilde suggereren 1,3 miljard Moslims over de kling te jagen. Surf eens naar de site http://www.peacefaq.com/isl

  4. Het gaat erom, dat ik probeer aan te tonen, dat hier sprake is van één politieke doctrine. Dat is bij de door jou genoemde mogendheden niet het geval. Dat is een zeer heterogene verzameling. Je zet er ook de Christenen tussen. De kruistochten waren een Christelijk antwoord op de massale genocide van locale volkeren met een Christelijke traditie in het Midden-Oosten door Islamieten.

  Ik moet nu weg, maar zal er dezer dagen verder mee doorgaan. Ik zou je willen verzoeken de door mij opgegeven weblink te bestuderen en zo nodig daar aangegeven referenties te volgen. Daarover hoop ik graag je reactie te mogen vernemen.

  SpyNose

 20. [16] Natuurlijk Spynose, ik begrijp wel dat er een aantal ‘libertariërs’ zijn die mensen de mond wil snoeren en niet willen ingaan op de materie, maar dat is een zwaktebod en duidt op een enorme onderschatting van het probleem. Over alles en nog wat moet gediscusieerd worden, dus ook over totalitaire doctrines. De islam is er zo een, want zoals Prof. Grace Davies van de Universiteit van Exeter al vertelde: je kunt de islam niet privatiseren. Het is een publieke doctrine, evenals het fascisme, nazisme en communisme. Alle andere religies zijn privaat en accepteren de scheiding van religie en staat. Zie: http://the-gathering-storm….

 21. [17] Owl, weliswaar het intrappen van open deuren, maar veel van de gewelddadigheden die zijn gepleegd door de christenen, zoals kruistochten, reconquista en bombardementen op Algiers etc. zijn een directe consequentie van de jihad, die al sinds de 7e eeuw woedde, waarbij miljoenen doden zijn gevallen. Ook de Mongoolse invasies zijn direct gerelateerd aan de jihad die werd gevoerd tegen boedhisten in Centraal Azië. Het grote probleem met de islam is dat het het geweld heeft geinstitutionaliseerd via de koran en de hadith. Ook de slavernij is geinstitutionaliseerd op deze wijze. Het is nog steeds legaal in Mauretanië en de Soedan. Het is en blijft een zeer gewelddadige doctrine en heeft als doel de wereldwijde verbreiding van de islam. Dus is het naief om telkens weer de waarheid te ontkennen.

 22. Je ziet ook dat de islamitische gewelddadigheden breed gedragen worden in moslimgemeenschappen:
  http://www.alertnet.org/the
  http://www.cjnews.com/viewa

  Ook is het niet mogelijk om de islam te moderniseren:
  http://www.spiegel.de/inter

  Verder wil men de apartheid vanuit de islam invoeren met hulp van hun totalitaire socialistische collega’s:
  http://www.opinionjournal.c

  Ook is onze politiek-correcte censuurindustrie debet aan het gigantische islamprobleem:
  http://www.islam-watch.org/

 23. [13] Er is een puntje weggevallen in de link in mijn reactie. Hier is de goede. Die op HVV werkte overigens wel.
  http://www.nrc.nl/binnenlan

  Tja, die straffe vó’rselectie. Die had ik omvattend in die strengere toelatingseisen verpakt. Apart benoemen is idd beter, maar op basis van welke criteria? Is het niet hebben van papieren automatisch een no-no? Ik kan me voorstellen dat een echte vluchteling geen papieren heeft omdat bv. zijn overheid die als onderdeel van een onderzoek heeft ingenomen om te voorkomen dat hij het land verlaat.

  Voor alle duidelijkheid: zonder papieren kom je een vliegtuig niet in, dus iedereen die daar zonder papieren uit komt kun je m.i. inderdaad meteen terugsturen.

 24. [21]
  SpyNose,

  1. In wat voor zin toont dit aan dat NvdB en ik door angst worden verblind? Ik heb persoonlijk geen slaaf-complex en geen cultureel minderwaardigheidsgevoel (zeker niet t.o.v. de Islam). En ik vermoed dat dat bij de meeste Nederlanders het geval is. Anders zouden mensen niet zo negatief staan tegenover buitenlanders en hun gewoontes, en dan met name moslims.

  Voor zover er sprake is van angst, is deze duidelijk aan de oppervlakte, en niet een gevolg van minderwaardigheidsgevoelens, maar een (zeer begrijpelijke) afkeer tegen de Islam en andere niet-endemische gewoonten. Maar die angst vind ik dus een vorm van Islamofobie. Dat is geen poging om op mijn beurt alle anti-Islamieten te psychologiseren, want ik kan het ook onderbouwen. Het gaat hier namelijk om een angst, die in geen verhouding staat tot het gevaar. Er is geen Islamitische meerderheid in Europa, en gezien de xenofobe houding van de meeste Europeanen (die me niet geheel onterecht lijkt), waardoor de grenzen redelijk gesloten blijven, zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Bovendien is de overgrote meerderheid van de Islamieten, zelfs nu al, geen fundamentalist. Let wel, ik ben zelf ook xenofoob, omdat ik vind dat we al genoeg te stellen hebben met onze eigen kweek van collectivisten. Aangezien de meeste immigratie uit landen komt die gemiddeld nog minder respect voor individuele vrijheid hebben (althans, op sommige punten, want een ondernemersgeest hebben ze vaak wel), zie ik een grote instroom niet zo zitten. Dat is dweilen met de kraan open.

  De angst voor Islam (in Europa) is ook lichtelijk vreemd, omdat datgene wat we van een hypothetische meerderheid van fundamentalistische Islamieten terecht vrezen: onderdrukking en onvrijheid, in veel grotere mate een reëel gevaar is van onze eigen collectivisten. De ecologisch fundamentalisten timmeren flink aan de weg, de CU en CDA willen ons hun "normen en waarden" opleggen, en de socialisten zijn nog altijd hard bezig om iedereen "gelijk" te maken. En alledrie beschouwen ze de burger als handelingsonbekwaam. Daar komt heel wat meer gevaar voor onze vrijheid bij kijken dan een minderheid van Islamieten die, nog even de aanhang van de PVV buiten beschouwing latend, door de meeste mensen toch al met afschuw worden bekeken. Denk je dat een feminist zit te wachten op een geloof dat de vrouw onder een boerka wil dwingen? Of een dierenrechtenactivist een Islamitische slachting van dieren zou waarderen? Of dat christenen graag concurrentie zien van een ander evangelistisch geloof? Hoogstens zullen ze misschien hopen dat ze de Islamieten kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Maar dat is spelen met vuur, en ik zie geen enkele partij enthousiast voorstellen heel de (Islamitische) wereld hierheen te halen. Als we de SP mogen geloven is de internationale solidariteit nog niet eens weggelegd voor Polen, laat staan nog goedkopere Islamitische werknemers of uitkeringstrekkers.

  2. Wat bedoel je hier precies mee? Of anders gezegd, op welk deel van mijn post is dit een reactie?

  3. Het aantal slachtoffers maakt natuurlijk wel uit als je daaraan de slechtheid en het gevaar van een geloof of ideologie wilt meten. Het maakt wel even verschil of de communisten 100 miljoen, of 1 miljoen mensen vermoorden. Natuurlijk is 1 miljoen nog steeds slecht, maar met 100 miljoen geef je het een aanzienlijk sterkere lading. Cijfers overdrijven, of nergens op baseren, is misleidend (iets wat de Islam verweten wordt), en kan bij ontdekking door besmetting leiden tot diskwalificatie van wel kloppende argumenten. Bovendien is het aantal doden op zich niet een ultiem bewijs van slechtheid. De meeste christenen en gematigde socialisten zijn geen massamoordenaars, evenmin als de meeste Islamieten. De politieke moorden door Pinochet zijn bijvoorbeeld ook geen verwerping van de vrije markt, zoals socialisten (hypocriet) betogen.

  Zie deel 2:

 25. Deel 2:

  Je kunt dus al met al niet zoveel met zulke cijfers. Als in naam van een ideologie veel doden vallen kan dit een indicatie zijn van de slechtheid in de praktijk, en eventueel ook van de theorie, maar het hoeft niet per se een bewijs te zijn dat alle aanhangers ervan compleet slecht zijn. De theorie van Islam deugt wat mij betreft niet, en de praktijk over het algemeen (mits de fundamentalisten aan de politieke macht zijn) ook niet. Maar dat geldt ook voor de andere collectivistische ideologieën. En die zijn hier veel sterker aanwezig. De Islam heeft hier niet eens 1 kamerzetel. Socialistische moslims lijken me daarbij niet echt mee te tellen, want die zijn geen voorstanders van Sjaria of Islamitische wetten.

  En die 1,3 miljard opmerking, wat moeten we daarmee? Het is het enige wat het artikel (hopelijk gekscherend) aanbiedt als een "oplossing", maar dat is het natuurlijk niet. Ik zie het verband met de link die jij gegeven hebt ook niet zo. Die bevestigt alleen mijn negatieve beeld van Islam. Het reikt geen oplossing aan, en bewijst ook geen groot gevaar dat uit zou gaan van alle moslims. Ik kan je ook verwijzen naar de sites van fundamentalistische christenen met letterlijke interpretatie van onaangename Bijbelpassages, of nationalisten met visioenen van een "zuivere" wereld, maar dat is geen bewijs dat iedere christen of nationalist zulke ideeën aanhangt. En als zelfs de gematigden een kleine minderheid vormen, waar is dan het grote gevaar? Hier niet in ieder geval.

  4. De Islam is juist ook een heterogene mix van volkeren en stromingen. Natuurlijk zijn er grote overeenkomsten, maar dat geldt voor de door mij genoemde volkeren en geloven ook. Je schijnt kennelijk toch alle 1,3 miljard moslims als één groot geheel te zien met dezelfde belangen en ideeën. Dat is toch vrij evident niet het geval?

  En dat je de kruistochten een antwoord noemt op de Islamitische agressie vind ik wel een indicatie dat je zelf ook een nogal lankmoedige houding hebt tegenover één van de meest agressieve religieus-politieke stromingen in de geschiedenis. De christenen gingen niet slechts een gebied "bevrijden", maar veroverden ook gebieden waar nog nooit een Christen gewoond had. Bovendien leefden in het Midden-Oosten voornamelijk Christenen die helemaal niets te maken wilden hebben met de Rooms-Katholieke Kerk. De Kopten, Nestorianen, Armeens Apostolischen, Oosters-Orthodoxen, etcetera, hadden weinig op met de Paus. De Kalief van de Rooms-Katholieken mag je wel zeggen. Bovendien gingen de kruisvaarders ook over tot de verovering en plundering van het sterkste bolwerk tegen de Islam in het Oosten: de hoofdstad van het Byzantijnse rijk, Constantinopel. En in Jerusalem hadden ze even weinig moeite met het afslachten van de reeds massaal daar wonende Joden en andere Christenen, als met de Islamieten. Het is dus echt niet alleen maar religie dat een rol speelt in de politiek.

  Kortom, ik ben het volledig met je eens dat Islam een gevaarlijke, collectivistische ideologie is in haar pure, letterlijke, fundamentalistische vorm. Maar dat geldt voor 99% van alle ideologieën van deze wereld. Geen enkele is vrij van dwang, expansiedrift, en de wil om haar aan iedereen op te leggen. Maar zeggen dat de theorie van een ideologie bewijst dat AL haar aanhangers zo denken, is duidelijk onjuist. Islam is gewoonweg niet het gevaar in Nederland of Europa, dat het in de Islamitische wereld is. En zelfs daar is de populariteit van de verschillende elkaar naar het leven staande fundamentalistische varianten, niet bepaald onverdeeld. En dat zal het naar alle waarschijnlijkheid ook niet worden.

 26. [22] [23]
  Albert Spits,

  Ik wil niemand de mond snoeren. Ik vraag me alleen af of dit de meest zinnige of productieve manier is om het libertarisme te verspreiden. Ongetwijfeld zal dit soort artikelen het libertarisme onder de ogen van meer rechtse en xenofobe Nederlanders brengen, maar of je daarmee meer liberalen kweekt, of juist het libertarisme gelijk stelt met conservatisme of nationalisme is de vraag. Bovendien is het een focus die de werkelijk grote collectivistische gevaren negeert. Je verenigt het volk tegen een grotendeels denkbeeldige vijand, waarbij in zekere zin de collectivisten in de kaart worden gespeeld.

  Zie ook mijn (veel te lange) reactie aan SpyNose. Je maakt me wel nieuwsgierig over die Mongoolse invasies. Ik dacht altijd dat die te maken hadden met de expansiezucht van de Mongolen. Die waren toch ook later deels Islamitisch? Toen de grote Mongoolse invasies plaatsvonden, waren ze sjamanistisch of boeddhistisch dacht ik. Ze hebben toch ook Bagdad platgebrand en de stad praktisch uitgemoord. Ook een bewijs dat niet alleen Islamieten tot genocide in staat zijn:

  http://en.wikipedia.org/wik…(1258)

  "…The Grand Library of Baghdad, containing countless precious historical documents and books on subjects ranging from medicine to astronomy, was destroyed. Survivors said that the waters of the Tigris ran black with ink from the enormous quantities of books flung into the river.

  Citizens attempted to flee, but were intercepted by Mongol soldiers who killed with abandon. Martin Sicker writes that close to 90,000 people may have died (Sicker 2000, p. 111). Other estimates go much higher. Wassaf claims the loss of life was several hundred thousand. Ian Frazier of The New Yorker says estimates of the death toll have ranged from 200,000 to a million.

  The Mongols looted and then destroyed mosques, palaces, libraries, and hospitals&#8212;grand buildings that had been the work of generations&#8212;were burned to the ground.

  The caliph was captured and forced to watch as his citizens were murdered and his treasury plundered. The caliph was killed by trampling. The Mongols rolled the caliph up in a rug, and rode their horses over him, as they believed that the earth was offended if touched by royal blood. All but one of his sons were killed.

  Hulagu had to move his camp upwind of the city, due to the stench of decay from the ruined city…"

 27. [25] R. Hartman,
  "Tja, die straffe vó’rselectie. (…) maar op basis van welke criteria? Is het niet hebben van papieren automatisch een no-no? Ik kan me voorstellen dat een echte vluchteling geen papieren heeft omdat bv. zijn overheid die als onderdeel van een onderzoek heeft ingenomen om te voorkomen dat hij het land verlaat."

  Criteria opstellen is inderdaad altijd een lastig probleem en we kunnen hier natuurlijk moeilijk ontwerpwetteksten gaan maken. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen, dat in zo’n geval de asielzoeker-in-spe e.e.a. ‘voldoende aannemelijk’ moet kunnen maken.

  Wat kleding betreft ben ik in het algemeen van mening, dat kleding de mens maakt. M.a.w. aan kleding ontleent iemand een belangrijk stukje identiteit. Een vrouw in een burka verstopt haar identiteit en laat zichzelf "verdingen" i.e. tot ding degraderen, anders gezegd tot willekeurig slachtoffer maken voor de eerste de beste geile Islamiet.
  Dat is binnen Westerse cultuur totaal onacceptabel. De beste manier om aan die eeuwenlange ongewenste tendens een eind te maken is die vrouwen uit te nodigen en in staat te stellen hun eigen kleding te kiezen.
  In Nederland hebben we een tijdje de gewoonte gehad, dat in bepaalde kringen mannen zich door hun vrouw in de kleren lieten zetten. Op die manier zouden burka-vrouwen, na zichzelf te hebben omgekleed, wellicht hun mannen ook kunnen overhalen zich te gaan kleden. Maar dat laatste zie ik althans in Nederland -eerlijk gezegd- nog niet 1-2-3 gebeuren.
  Groet,
  SpyNose

 28. [28] Mee eens Owl, maar het heeft geen zin dingen te verbloemen. Als je het libertarisme wilt verspreiden dan moet je vrij kunnen spreken en schrijven. Om nu te zeggen zoals NVDB doet om aan te geven dat zoiets niet thuishoort op de Vrijspreker riekt naar censuur, waar ik een broertje dood aan heb. We moeten wel oppassen dat we niet alleen ‘veilige’ onderwerpen aankaarten, maar juist ook alle misstanden die er bestaan. Wat de Mongolen betreft, natuurlijk waren het geen lievertjes, dat waren trouwens de kruisvaarders ook niet, maar de aanleiding is nog steeds degelijk de jihad die door de moslims werd gevoerd tegen iedereen. In tegenstelling tot de Mongoolse hordes bestaat de jihad nog steeds in de 21e eeuw. Het is nog nooit weggeweest en we zien de mondiale uitwerking hiervan.

Comments are closed.