Gisteren en vandaag onderzoeken de EU-opperhoofden hoe ze da macht van Brussel verder kunnen vergroten. Tot op dit moment hebben we nog geen echt nieuws vernomen over de gevaarlijke “BERLIJNVERKLARING” waardoor de EU-Grondwet verder gepushed moet worden.

Wel zijn er berichten over verdere klimaatwaanzin.

De EU-opperhoofden hebben een akkoord gesloten om de CO2 uitstoot nog verder te beperken. Daarmee verbeelden ze zich, gebaseerd op twijfelachtige rapporten en een filmpje van Al Gore, dat ze daarmee de aarde redden van verdere opwarming.

Voor zover nu bekend zijn ze het eens dat CO2 in 2020 met 20 % moet worden verminderd ten opzichte van 1990. Zelf met 30 % als ze landen als China en India ook zover kunnen krijgen dat ze echt meedoen. Jan Peter was uiteraard een warm pleitbezorger om namens alle Nederlanders die reductie er door te duwen!
Over de consequenties voor de welvaart, vooral van arme mensen, hoor je ze niet. Die denken ze af te handelen door nog meer waardeloze ontwikkelingshulp die de belastingbetaler dan ook nog maar moet opbrengen.

De EU-overeenkomst geeft de diverse opperhoofden ook weer meer macht in hun thuisland. Daar kunnen ze weer schermen met: “Het moet van Brussel!”.

Het is van het grootste belang dat de echte wetenschappelijke onderzoeken door veel meer burgers worden begrepen.
Verwijs zoveel mogelijk mensen bvb naar “Misdadige Gore leugens in “An Inconvenient Truth””.
Zie www.vrijspreker.nl/vs/item/…

12 REACTIES

 1. "…De EU-overeenkomst geeft de diverse opperhoofden ook weer meer macht in hun thuisland. Daar kunnen ze weer schermen met: "Het moet van Brussel!".

  Naar mijn idee geeft het die opperhoofden persoonlijk mìnder macht in hun thuisland. Ze zeggen zelf: "Het moet van Brussel", dan geven ze toch aan dat dáár de oppermacht ligt, en zijn ze persoonlijk toch maar een klein (en wat JP/NL betreft: onbetekenend) deeltje daarvan?

 2. Ach zelf bleek Barosso in een SUV te rijden, dus ook hier geldt weer Regels voro anderen, uitzonderingen voor jezelf.

  Zijn verweer was dat je niet naar individuele mensne moest kijken.

  Ja, zo kan ik ze ook wel. Het concept voorbeeldfunctie kent hij vast niet. En nu is hij wel niet van een Christelijke partij, maar de Bijbelse inspiratie "Doet een ander niet wat gij niet wilt dat u geschiedt" kent hij kennelijk ook niet.

  Immers besparen is leuk, maar uiteindelijk komt het neer op het inleveren van welvaart. Als rijke mensen als Al Gore en Barosso het al niet willen, terwijl zich kunnen beperken tot luxe zaken schrappen, hoe moet het dan met de gewone burger voor wie het schrappen neerkomt op veel directere zaken. Zoals geen vakantie dit jaar, een kleiner huis kopen, etc.

  En hoe zit het met de mensen rond minimumloon, voor wie zelfs dit soort zaken niet te schrappen zijn?

  En hoe zit het met hen rond het echte bestaansminimum? Die kunnen niet besparen, maar hoeven ook niet. Maar, zij mogen wel niet meer energie gaan gebruiken. Hun levensstandaard mag dus kennelijk niet omhoog. Jawel, zegt Gore, via duurzame energie. Goed, dan past hij vast en zeker het prijsverschil per kWh even bij toch?

 3. [1] Ja dat klopt.Het is inderdaad het beroepen op een "hogere macht".
  Maar wel maakt het hun eigen "machtsuitoefening" gemakkelijker. Ze kunnen minder tegenspraak van de burger verwachten. Die weet dat hij bij die persoon toch niet verder komt. En dat die persoon er in Brussel zelf voor gezorgd heeft dat bepaalde regels er kwamen, ligt weer een stap verder.

 4. [5]
  En in Brussel wordt er als verweer gemompeld, dat het de individuele staten zijn die aan de wieg staan van elk Brussels besluit !!

 5. Uit dit artikel, en de meeste andere geplaatst op dit weblog, blijkt maar weer dat schrijven een vak is.
  ‘EU-opperhoofden’, sterk staaltje heuristiek. Ik dacht dat je als schrijver in het stuk dit soort benamingen aan de lezer overlaat.

  PS De capslock hoeft niet de hele tijd aan te staan; of ik moet te maken hebben met een Breezah-kiddo.

 6. [7]
  Dat sterke staaltje heuristiek lijkt me meer een persoonlijke mening van de schrijver, iets waar ik het wel mee eens kan zijn. Jij niet, Jo ?

  Wat is je punt eigenlijk ? Heb je ook nog iets inhoudelijks te melden ?

 7. Groen licht mini-versie EU-Grondwet …

  Jens-Peter Bonde schrijft op zijn website het laatste nieuws over het informele diner van de Europese leiders op internationale vrouwendag … en het groene licht … vertaling volgt …

  Green light for compressed constitution
  Angela Merkel is a very charming chancellor. She has established the most far-reaching agreement on access to the legislative process for elected members of the German Bundestag and the German members of the European parliament. At the same time she negotiates the next treaty in absolute secrecy.

  Before the European summit in Brussels 8-9 March, she circulated an A4 page with 4 chapters for the so-called Berlin Declaration to some of the sherpas appointed by each head of state to negotiate the next steps in the constitutional process. But the skeleton document was not even delivered to the Conference of Presidents in the European parliament. And the last sentence was just a "ps" to be released only during the dinner Thursday night.

  She got what she wanted: A mandate to finalise the Berlin Declaration and insert a roadmap for the Constitution.

  The 25 March, a solemn meeting in Berlin to celebrate the 50 years anniversary of the European Communities will therefore formally launch the Berlin Declaration and ask for an Intergovernmental Conference to negotiate a compressed Constitution. Negotiations may start from the June summit in Brussels and be finalised during Portuguese presidency in the second half year of 2007. So, in the end we will all have a compressed Constitution as a Christmas gift from the European Union.

  The major task seems to be avoiding referendums where citizens may have the right to return the gift. Easy to understand since the gift contains a dangerous virus to reduce the voters own say in the legislative process. The core will be entirely unchanged: 44 areas where voters and members of national parliaments will lose influence to civil servant and lobbyists in Brussels.

  There may be other very visible changes at the façade. The true and dangerous word "constitution" will disappear entirely from the text which instead will be called a basic treaty – or the Lisbon treaty if it will be formally adopted in a special meeting in Lisbon.

  Some provocative articles about EU-nationalistic symbols as joint flag, hymn, birthday etc. may disappear from the text – but not from the reality. The second part of the Constitution with common fundamental rights may be turned into a single sentence approving the text to be legally binding. It will not change anything anyway because the Court in Luxembourg already has made the text legally binding.

  The full program for what must be deleted will be delivered by the Dutch Prime Minister in a letter to be sent in a month time. He will present the text as his condition for approving the constitution without having a new referendum in the Netherlands.
  He will therefore succeed with his demands, including a demand to underline the subsidiarity principle with a possible change in the protocol on subsidiarity.

  After the French elections the prime ministers and their sherpas can then produce a wrapping paper with a lot of beautiful words about social Europe to attract French voters. If Sarkozy is elected there will be no referendum. If Bayrou or Royal is elected there may be a referendum in France. This is still an open question just like the position of Gordon Brown and the UK.

  But the scene is set for a compressed constitution. In the Danish JuneMovement we will insist on a referendum and organise a petition for a referendum in Denmark. We will also work for a Europe wide petition for a referendum in all EU.
  I will come back to this, here.

  Jens-Peter Bonde
  http://www.bonde.com

 8. [9] Ivo, geweldig bedankt om dit al vast mee te delen.
  Ik overweeg vanwege het grote belang, om het meteen ook als een voorpagina artikel te plaatsen

  Maar ik aarzel door jouw opmerking:
  "en het groene licht … vertaling volgt …"

  Ga je het vertalen? Zou fijn zijn!
  Wanneer?
  Ik ben zeer benieuwd.

 9. [10] Groen licht voor samengeperste EU-Grondwet
  door Jens-Peter Bonde

  Angela Merkel is een zeer charmante bondskanselier. Zij heeft de meest vergaande overeenkomst over inzicht tot de wetgevingsprocedure voor de gekozen leden van de Duitse Bondsdag en de Duitse leden van het Europees Parlement gerealiseerd. Tegelijkertijd onderhandelt zij in het diepste geheim over het volgende EU-verdrag.

  Vóór de laatste Europese top in Brussel (8-9 maart 2007), heeft Merkel aan enkele door de EU-landen aangewezen onderhandelaars (Sherpa’s), een A4-tje uitgedeeld met 4 hoofdstukken over de zogenoemde Verklaring van Berlijn. Dit basisdocument werd zelfs niet overhandigd aan de Conferentie van Voorzitters van het Europese Parlement. En de laatste zin in het document was een enkele "PS" waarin stond vermeld dat het document pas mocht worden vrijgegeven tijdens het diner op donderdagavond.

  Merkel bereikte wat zij wilde: Een mandaat om de Verklaring van Berlijn op te stellen en een routekaart naar een EU-Grondwet.

  Op 25 Maart 2007 vindt er een plechtige EU-top in Berlijn plaats. Ter viering van 50 jaar Europa. Daar wordt de Verklaring van Berlijn voorgedragen en zal Intergouvernementele Conferentie formeel vragen om te gaan onderhandelen over een samengeperste EU-Grondwet (red: de onderhandelingen zijn al veel langer achter de schermen aan de gang). De formele onderhandelingen zouden dan kunnen starten vanaf de EU-top in juni en kunnen worden afgerond onder het Portugese voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar. Uiteindelijk zullen wij dan allemaal in ons kerstpakket een samengeperste Grondwet van de Europese Unie ontvangen.

  De belangrijkste missie van de EU-top lijkt te zijn om een referendum in Europese landen te vermijden. Daar zouden de burgers immers het recht krijgen om hun kerstpakket terug te geven. Deze EU-politiek is eenvoudig te begrijpen. Het kerstpakket bevat immers een gevaarlijk virus dat de inspraak van de Europese burger ernstig reduceert. De kern van het nieuwe EU-verdrag komt overeen met de EU-Grondwet: op maar liefst 44 gebieden verliezen de Europese kiezers en de leden van de nationale parlementen hun invloed aan de ambtenaren en lobbyisten in Brussel!

  Wellicht komen er in het EU-Verdrag aan de buitenkant zeer zichtbare (cosmetische) veranderingen. Het ware en gevaarlijke woord ‘grondwet’ zal volledig uit de tekst verdwijnen. In plaats daarvan zal het een basisverdrag of Het ‘Verdrag van Lissabon’ worden genoemd als het formele Verdrag tijdens de EU-Top in Lissabon wordt goedgekeurd. Sommige provocatieve artikelen over EU-nationalistische symbolen zoals de gezamenlijke vlag, volkslied, verjaardag etc. verdwijnen wellicht uit de tekst, maar niet uit de echte praktijk. Het tweede deel van de Grondwet met gemeenschappelijke fundamentele rechten kan wellicht in één enkele zin worden omgezet waarbij juridische binding van de waarden wordt gerealiseerd. Dat verandert weinig, omdat het Hof van Justitie (Luxemburg) de fundamentele waarden al eerder juridisch bindend heeft verklaard.

  Premier Balkende laat binnen een maand per brief weten welke elementen uit de oorspronkelijke EU-Grondwet dienen te worden geschrapt. Zijn brief zal duidelijk maken onder welke voorwaarden hij akkoord gaat met de nieuwe EU-Grondwet, zonder dat daarvoor nog een referendum in Nederland wordt gehouden. Hij zal daarvoor zijn eisen op tafel leggen, met inbegrip van zijn verzoek van de onderstreping van het subsidiariteitsbeginsel met een mogelijke aanpassing in het protocol op het gebied van dit beginsel.

  Na de Franse verkiezingen kunnen de premiers en hun sherpas (red: onderhandelaars) dan een aantrekkelijk verpakt document vervaardigen met hele mooie woorden over het Sociale Europa om de Franse Kiezers goed te stemmen. Als Sarkozy wordt verkozen zal er geen referendum komen. Als Bayrou of Royal wordt verkozen komt er wellicht een referendum in Frankrijk. Dit is nog steeds een open vraag, net zoals de positie van Gordon Brown in het Verenigd Koninkrijk nog onbekend is.

  Maar ondertussen is alles in stelling geplaatst voor een samengeperste EU-Grondwet. Vanuit de Deense Juni Beweging zullen wij aandringen op een referendum en een petitie voor een Deens referendum organiseren. Wij zullen ook een Europese campagne voor een referendum in alle EU-landen opstarten. (red: Deze campagne wordt ook in Nederland geïntroduceerd!)

 10. Via een videoboodschap heeft kardinaal Merkel aangekondigd, dat Europa het voortouw neemt betr. het klimaatgeloof, om zodoende de VS, China en de rest te leiden naar het grote Licht.

  Hoogste tijd om de geschiedenis en de beweegredenen van deze mevrouw tegen het licht te gaan houden.

Comments are closed.