Het is Angela merkel gelukt een Verklaring ondertekend te krijgen.
Het pleit voor de opperhoofden dat ze niet alles klakkeloos hebben geaccepteerd.
Waarschijnlijk vooral door verzet van Tsjechië (Vaclac Klaus), Polen en Engeland is bvb het tijdschema voor de EU-Grondwet met nieuwe naam volledig afgezwakt.

Het is een stuk geworden voor de burgers die blij moeten zijn met: “Kijk eens hoe goed wij zijn!”

De opzet dat alle opperhoofden de verklaring persoonlijk zouden tekenen, is niet gelukt. Nu alleen getekend door het hoofd-opperhoofd, Angela Merkel, de voorzitter van de Commissie, José Barroso en de voorzitter van het EU Parlement, Hans-Gert Pöttering. Waarschijnlijk ook omdat enkele opperhoofden meer afstand tot het stuk wilden nemen!
In haar toespraak merkte Angela Merkel wel nog op dat deze verklaring moet leiden tot een nieuwe grondwet, zij het onder een andere naam en vorm.

Toch hebben ze het in Berlijn hevig gevierd, onder andere met wijn van 383 euro per fles (informatie EUobserver), betaald door de belastingbetaler. Dat is een symbool van het belang dat de politici aan de Verklaring hechten want het moet toch wel erg goede wijn zijn als ik bedenk dat ik voor de prijs van één enkele fles zelf wel honderd flessen wijn kan kopen!

En van dat belang ging ik bijna over mijn nek toen ik vanmiddag in Buitenhof Alexander Pechtold (D66) hoorde opscheppen: “Wij moeten trots zijn op Europa, en niet vragen wat Europa voor ons kan doen, maar wat kunnen wij voor Europa doen.”
Ik vind dat we niet trots op Europa maar trots op de aarde moeten zijn die ons zo trouw door het heelal voert!
———————————
Met dank aan Ivo Valkenburg die ons de Nederlandse tekst stuurde, publiceren we die hieronder.
Oordeel zelf en geef eventueel commentaar.

Verklaring ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome

Europa belichaamde eeuwenlang een idee dat hoop bood op vrede en wederzijds begrip. Die hoop is in vervulling gegaan. De Europese eenwording heeft ons vrede en welvaart gebracht. Zij heeft saamhorigheid geschapen en tegenstellingen overwonnen. Elk lid heeft geholpen Europa een te maken en de democratie en de rechtsstaat te versterken. Aan de vrijheidsliefde van de mensen in Midden- en Oost-Europa danken wij dat de kunstmatige tweedeling van Europa thans definitief tot het verleden behoort. De Europese integratie toont aan dat wij lering hebben getrokken uit onze geschiedenis, die zo vol is van bloedige conflicten en menselijk leed. Wij leven vandaag met elkaar zoals dat voordien nooit mogelijk was.

Wij burgers van de Europese Unie hebben het geluk verenigd te zijn.

I
In de Europese Unie verwezenlijken wij onze gemeenschappelijke idealen: de mens staat voor ons centraal. Zijn waardigheid is onschendbaar. Zijn rechten zijn onvervreemdbaar. Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten.

Wij streven naar vrede en vrijheid, naar democratie en rechtsstatelijkheid, naar wederzijds respect en verantwoordelijkheidsbesef, naar welvaart en veiligheid, naar verdraagzaamheid en participatie, rechtvaardigheid en solidariteit.

Wij leven en werken in de Europese Unie op unieke wijze met elkaar samen. Dat komt tot uitdrukking in het democratische samenspel tussen de lidstaten en de Europese instellingen. De Europese Unie is gegrondvest op gelijke rechten en solidaire samenwerking. Zo kunnen wij een billijk evenwicht tussen de belangen van de lidstaten tot stand brengen.

Wij eerbiedigen in de Europese Unie de eigenheid en de geschakeerde tradities van haar leden. De open grenzen en de vitale verscheidenheid van talen, culturen en regio’s maken ons rijker. Veel doelstellingen kunnen wij niet afzonderlijk, maar enkel samen verwezenlijken. De Europese Unie, de lidstaten en hun regio’s en gemeenten verdelen onderling de taken.

II
Wij staan voor grote uitdagingen, die niet stoppen bij nationale grenzen. De Europese Unie is ons antwoord daarop. Alleen gezamenlijk kunnen wij ons Europees samenlevingsideaal ook in de toekomst bewaren en ten goede laten komen aan alle burgers van de Europese Unie. In dat Europese model zijn economisch succes en sociale verantwoordelijkheid met elkaar verenigd. De gemeenschappelijke markt en de euro maken ons sterk. Zo kunnen wij de toenemende wereldwijde verwevenheid van de economie en de almaar groeiende concurrentie op de internationale markten vormgeven naar onze waarden. Europa’s rijkdom ligt besloten in de kennis en de vaardigheid van zijn mensen; dat is de sleutel tot groei, werkgelegenheid en sociale samenhang.

Wij zullen terrorisme, georganiseerde criminaliteit en illegale immigratie gezamenlijk bestrijden. Daarbij zullen we de burgerlijke rechten en vrijheden ook in de strijd tegen hun vijanden verdedigen. Racisme en vreemdelingenhaat mogen nooit meer een kans krijgen.

Wij zetten ons ervoor in dat conflicten in de wereld vreedzaam worden opgelost en dat mensen niet het slachtoffer worden van oorlog, terrorisme of geweld. De Europese Unie wil vrijheid en ontwikkeling in de wereld bevorderen. Wij willen armoede, honger en ziekten terugdringen. In dit verband willen wij een leidende rol blijven vervullen.

Wij willen gezamenlijk op het gebied van energiebeleid en milieubescherming het voortouw nemen en onze bijdrage leveren tot het afwenden van de mondiale dreiging van klimaatverandering.

III
De Europese Unie vindt ook in de toekomst haar bezieling in haar openheid en de wil van haar leden om samen de interne ontwikkeling van de Europese Unie te bestendigen. De Europese Unie zal zich blijven inzetten voor democratie, stabiliteit en welvaart buiten haar grenzen.

Met de Europese eenwording is een droom van eerdere generaties werkelijkheid geworden. Onze geschiedenis verlangt van ons dat wij deze gelukkige verworvenheid voor komende generaties veiligstellen. Daartoe moeten wij de politieke vorm van Europa steeds weer aan de eisen van de tijd aanpassen. Om die reden zijn wij vandaag, 50 jaar na de ondertekening van de Verdragen van Rome, verenigd in het streven de Europese Unie voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 een vernieuwde gemeenschappelijke basis te geven.

Wij weten immers: Europa is onze gemeenschappelijke toekomst.

6 REACTIES

 1. Hub,
  Waar halen ze die nonsens toch? Zeiken over lering uit het verleden terwijl ze met hun ogen open de Russische implosie achternalopen. Het credo van de vrede prediken en tegelijk de eigen bevolking terroriseren met steeds hogere lasten, kyotokul en andere pesterijen. En niet te vergeten dat ze met hun protectionisme jaarlijkse duizenden slachtoffers maken. Ze voeren oorlog en noemen het vredestichting.

  Help ik moet overgeven!

 2. [1] Ja, Arjen, je hebt volledig gelijk.
  Maar de reden dat zij onzin uitbraken is om hun mact te vergroten.

  Het probleem is om dat duidelijk te maken aan de slachtoffers. Die slikken te veel voor zoete koen. Zijn te veel gebrainwashed.
  Als we daar wegen voor vinden, kunnen we de wereld veranderen in een vrije, welvarende wereld waar vrede is.

 3. Mensen doen er alles voor om het idee te hebben dat ze goede daden verrichten. Dit stuk is een typisch voorbeeld waarin de (niks producerende)elite tegen zichzelf zegt hoe goed ze zijn, en meteen probeert de gewone mensen dezelfde illusie te verschaffen.
  Wij zijn de Europese Unie en wat zijn we nobel en goed met zn allen!
  Jaja….

 4. “…Indien je mensen macht geeft over andere mensen raken ze verslaafd aan die macht. En net zoals bij elke verslaving hebben ook deze verslaafden steeds meer macht nodig om aan het ‘gerief’ te geraken. Deze macht kunnen zij echter slechts verkrijgen van machtgevers, de steeds verder rechteloze machtelozen, tegen wie machthebbers als bij automatisme een haat ontwikkelen, juist omdat zij geen macht meer bezitten…”

  (Heb ik uit een ’13 in een dozijn’ US politieserie van gisterenavond. Maar ik vond hem o-zo-waar en o-zo- van toepassing op het EU verhaal…)

 5. Het was wat het was: een feestje voor politici, zoals de unie vooral hun feestje is.
  Ik heb nergens burgers zien feestvieren, zoals bij koninginnedag.
  Zal waarschijnlijk nog eens verplicht worden gesteld: een feestdag voor de EUSSR.

Comments are closed.