Zou het mogelijk zijn om daar een rationele, objectieve discussie over te hebben, of kom je bij dit onderwerp automatisch in de irrationele, emotionele sfeer met verwijten en scheldpartijen?

Dat dit laatste een gevaar is, blijkt maar al te vaak. Zelfs op de Vrijspreker.

Maar toch is het nog eens een poging waard.

We zullen proberen zo nuchter mogelijk een aantal feiten op een rijtje te zetten en dan uit te zoeken of die kloppen, of we het over feiten eens kunnen worden. Te beginnen bij de fundamenten. En bij meningsverschillen trachten te zoeken naar wat er waar is, wat de feiten zijn.
Met de kans dat we zullen eindigen met meer vragen dan antwoorden!!

De islam is de religie van zo’n anderhalf miljard mensen. Een op de vier personen is moslim!

1.-Een religie is gebaseerd op het geloof van mensen in bepaalde zaken die meestal omschreven zijn in geschriften, maar altijd zaken die niet reproduceerbaar of bewijsbaar zijn. Zo is de islam gebaseerd op de Koran, die echter ook niet door alle moslims éénduidig wordt uitgelegd. Er zijn dus ook bij moslims onderlinge verschillen. Net als bij de meeste andere religies.

1.A.-Een eerste opmerking is dan dat dit eerste punt, het “geloven”, niets met het Libertarisme te maken heeft. Iedereen mag gerust zelf uitmaken of en wat hij of zij wil geloven, ZOLANG hij niet de soevereiniteit van ieder ander individu aantast.

1.B.-Een moeilijk punt hierbij is dat er in de islamitische teksten heel wat geweld wordt verkondigd en dat dit zelfs wordt “aanbevolen”. De gelovige zou dit naast zich neer kunnen leggen, en stellen dat het maar verhaaltjes zijn om het een en ander toe te lichten. Al speelt hij dan met vuur! Zie hiervoor ook de hieronder genoemde link.

1.C.-Ook in andere religies staan geweldsverhalen. Bij voorbeeld bij het christendom in de Bijbel. Maar het lijkt er op dat op christelijke scholen en in christelijke samenlevingen niet gedoceerd wordt dat de niet-christenen vernietigd moeten worden. (Gedurende mijn eigen katholieke opleiding in ieder geval niet. Eerder het tegendeel.) Daardoor zullen christenen in het algemeen dit geweld in de “schriften” anders interpreteren dan veel (radicale) moslims.
Hoe dit in de praktijk uitwerkt, is ook nog erg complex. Zie maar eens hoe de “American christian right” handelt ten opzichte van de oorlogen in Irak en Afghanistan. Een diepgaand onderzoek zou wel eens kunnen aantonen dat er meer gewelddadige christenen zijn dan zo oppervlakkig lijkt.

Het lijkt er echter op dat er in onze huidige maatschappij veel meer gewelddadige moslims dan gewelddadige christenen rondlopen. Je hoort bvb nooit van christenen die bereid zijn om zichzelf op te blazen om “ongelovigen” te vernietigen. Kruistochten en dergelijke gebeurtenissen van eeuwen geleden moeten we dan niet meetellen.

2.-Moslims die de Koran op dezelfde manier interpreteren, verenigen zich en gaan een aantal gebruiken afspreken betreffende zaken waarvan zij vinden dat die moeten gebeuren of die niet mogen. Tot zover nog niets mis, al kun je beginnen te twijfelen over hoe vrijwillig kinderen die interpretaties en gebruiken hebben gekozen en blijven aanhangen.
Maar daarvoor kunnen we ook stellen dat het iemand wel vrij staat om, als hij tot de jaren van verstand komt, uit de club te stappen. Al moeten we ook daar niet onderschatten hoe een brainwashing vanaf de eerste levensdagen, en zonder enig ander objectief geluid, de geest zodanig kan vervormen, dat objectieve besluiten “onmogelijk” geworden zijn. (Probeer hier maar eens bij iemand te noemen dat democrtie een immoreel systeem is. 99 van de 100 kansen dat men je niet serieus neemt).

Uiteraard is er ook hier niets mis mee als de gebruiken en afspraken die een groep wil aanhangen, alleen maar gelden voor hen die in de club zitten en er geen schending is van de soevereiniteit van anderen.
Ik weet te weinig van de islam om zelfs dan te kunnen goedkeuren of begrijpen dat iemand die vrijwillig in die club zit, en die zich niet aan een bepaalde regel houdt, zoals bvb geen “overspel” plegen, gestenigd kan worden (of zich laat stenigen!).

3.-De volgende fase gaat een stap verder. Dan worden religie en de staat samengevoegd. De staat is macht. En de staat gaat de regels (om te beginnen op “zijn” grondgebied) dwingend opleggen aan iedereen die daar toevallig woont. Dat zijn dan de regels die uit de Koran worden afgeleid. De “Sharia” die zich bemoeit met praktisch alle aspecten van het dagelijks leven, politiek, economie, bedrijfsleven, contracten tot en met het seksuele gedrag. Dan is er van individuele vrijheid niets meer over.

3.A.-In die fase krijgen we ook te maken met imams, de leraren van de religie, die niet alleen het geweld tegen de “ongelovigen” (alle niet-moslims) preken, maar ook aanmoedigen. Waarbij de leraar dan ook nog de functie van overheid bekleedt.
Ook dit verschijnsel van geweld propagerende “leraren” is iets dat we in de islam veel en veel meer tegenkomen dan bvb in het christendom. Terwijl bij het christendom de staat en kerk ook nog veel meer van elkaar gescheiden zijn.

3.B.-We komen dan weer tot een bekende vraag: “Wanneer is een bedreiging een bedreiging?” en wanneer is het agressie waartegen je jezelf moet/mag verdedigen? Een potentieel gevaar op zich rechtvaardigt nog niet om iemand te veroordelen of maatregelen tegen hem te nemen. Maar op welk moment wordt dat gevaar voor buitenstaanders zo groot, dat, zonder daar preventief tegen op te treden, het zo goed als zeker is dat de buitenstaanders vernietigd worden of zeker tot onderwerping worden gedwongen?

4.-Een belangrijke vraag is of die stappen automatisch op elkaar volgen? Is het automatisch zo dat een gewone individuele gelovige (punt 1) zich ontwikkelt tot een kritiekloze volgeling van een overheid die geweld tegen anderen gaat gebruiken? (punt 3.)
Als dat zo is, en veroorzaakt wordt door de Koran, dan zouden we kunnen stellen dat de eerste stap van alleen maar “als individu in die teksten geloven”, al de potentie in zich heeft van de latere geweldplegingen. En dus een reëel potentieel gevaar is voor iedereen in de buurt.

5- Als de stappen 1 t/m 3 elkaar niet automatisch opvolgen, en ieder moslimindividu kan zelf blijven bepalen in hoeverre hij de Koran serieus neemt, dan kunnen er moslims zijn die geen gevaar opleveren. En dan moet je inderdaad niet generaliseren en ieder individu op zijn waarde beoordelen.
Als echter situatie 1 wel automatisch tot situatie 3 leidt, dan ontstaan kompleet andere situaties. Dan kun je stellen dat de islam voor vrije individuen een reëel gevaar inhoudt. En dus dat dan de islam bestreden moet worden, althans niet moet worden aangemoedigd.
Als er twee soorten moslims zijn, ontstaat het probleem van te oordelen en te beslissen welke zijn de “vredelievende” en welke zijn de “radicale” gevaarlijke. Dat geeft grote problemen, want hoe bepaal je wie welke soort is?

5.A.- Het is belangrijk dat deze situatie duidelijk wordt want nu gebeurt het regelmatig dat bij besprekingen over dit probleem halverwege de discussie iemand opmerkt dat wat hij bedoelde alleen maar geldt voor “radicale of fundamentalistische moslims”.
En radicaal betekent eigenlijk toch slechts “gewoon consequent zijn tot op het fundament? Daardoor kom je dan toch weer terug bij het begin van dit artikel.

6.- Onduidelijkheden en gebrek aan kennis leiden dan ook tot grote spanningen in onze maatschappij en in de hele wereld. Door grotere mobiliteit en dom immigratiebeleid van overheden komen nu verschillende bevolkingsgroepen met verschillende religies, en daaruit volgende culturen, eenvoudig en veelvuldig met elkaar in contact.
Als er niet geprobeerd zou worden (door de overheid) om die groepen te “integreren”, en al die individuen zouden ook elkaars soevereiniteit respecteren, dan is er niets aan de hand. Maar zodra iemand anderen wil domineren of regelen, dan gaat het fout. Kijk maar om je heen.

Deze beschouwing moet zo eenvoudig mogelijk blijven om ook maar iets verder te komen. Er zijn nog veel meer facetten waar we eventueel later op terug kunnen komen.
Het zou al heel wat betekenen als we het over de stappen 1 en 2 hierboven fundamenteel eens kunnen worden. Zijn dit feiten? Wat ontbreekt of is onjuist?

—————————————————————————–
Een site waar veel misvattingen over en van de islam uit de doeken worden gedaan is:
Myths of Islam.
www.thereligionofpeace.com/…

30 REACTIES

 1. Libertariers kunnen de godsdienstvrijheid toejuichen, maar de Islam moeten ze wel afkeuren. De huidige Islam heeft de ambitie om de wereld te overheersen en is dus niet te verenigen met het libertarisme.

  1) Religie is een vrije keus, een recht
  2) Religies zijn irrationeel en onveranderlijk, omdat ze het woord van God zijn.
  3) Religie kan vrijwel niet door de mens veranderd worden. Het Christendom en het Jodendom zijn de uitzonderingen, niet de regel.
  4) Religie moet per definitie kritisch bekeken worden en gewantrouwd door de liberale democratie.
  5) Radicale Islam is een totalitair politiek systeem.
  6) Totalitaire politieke systemen leiden tot slavenschap.
  7) Radicale Islam eist de gemeenschappelijke ruimte en de vrijheid van het individu op.
  8) Radicale Islam is een bedreiging voor het libertarisme.

 2. [1] Inderdaad, Jimmy. Daar kun je nog aan toevoegen dat op uittreding uit de Islam de doodstraf staat.

  Verder is er een zeer interessant artikel van Theodore Dalrymple over deze materie te lezen op http://www.city-journal.org

  Het verschaft ook inzichten waarom moslims veel slechter integreren, en veel meer problemen veroorzaken, dan bijvoorbeeld Siks of Hindoes, die (deels) van dezelfde regio en achtergrond komen, maar dus net de Islam als onderscheidend verschil hebben.

 3. Een heel goed en doordacht stuk Hubert en proficiat. Ik ben het met de reageerders tevens eens dat vrijheid van religie niet inhoudt dat andersdenkenden moeten worden vervolgd en/of vernietigd en dat is helaas met de islam aan de hand. Veel gematigde moslims zitten hier behoorlijk mee in hun maag en kunnen vanwege het gewelddadige karakter van de islam weinig doen voor een vreedzame hervorming hoezeer ze dit ook willen. Sinds 2001 zijn er zo’n 7000 moorddadige aanslagen geweest van deze ‘vredesreligie’, dus is en blijft het een gevaar voor de seculiere maatschappij, dus niet alleen voor het libertarisme.

 4. Natuurlijk is religie fout in diverse opzichten, maar het probleem van de Islam is dat de aanhangers een paar honderd jaar achterlopen op de aanhangers van het Christendom. Christenen hebben echt de meest verschrikkelijk dingen gedaan, maar in de loop van eeuwen hebben we geleerd dat de bijbel niet al te serieus genomen moet worden. Christenen die dat wel doen (bible-belt) worden door de samenleving niet echt serieus genomen.
  Islamieten zijn zo ver nog niet. Na een tijdje integreren in de moderne samenleving, met volop informatie over geloven, zullen vele moslims, net als christenen, gematigd worden.
  Uit mijn eigen omgeving kan ik concluderen dat dat inderdaad kan (turk wordt arts, heeft een verloofde die "ongeloving" is, valt verder niemand lastig met zijn geloof. De rest van de familie is echt achterlijk, die doen heel moeilijk over de verloving etc.). Het heeft dus tijd nodig. Zie elk persoon als een individu, beoordeel ze op gedrag etc, niet op wat je meent dat ze denken. En neem de vrijheid om mijn adviezen in de wind te slaan.

 5. [2]

  He uit dat stuk van Daniels

  "I’ve heard a hundred variations of her emblematic story. Here, for once, are instances of unadulterated female victimhood, yet the silence of the feminists is deafening. Where two pieties—feminism and multiculturalism—come into conflict, the only way of preserving both is an indecent silence."

  Dat doet me erg denken aan de derde wet van Bart Croughs. "Bij een conflict tussen de wet van het abjecte Westen en de wet van de onderdrukte minderheden worstelt de progressieve intellectueel met z’n mening."

  Geweldig dat Croughs dat al in ’95 had beschreven!

 6. In landen met een overwegend Islamitische bevolking die ik bezoek, heb ik nooit een geheim gemaakt van het feit dat ik niet geloof. Ik ben kafir.
  Maar dit heeft nooit ergens geleid tot zelfs maar de geringste overlast.
  Wel tot opmerkingen zoals de volgende van een bankdirecteur uit Oman :
  " Als U hier komt met jas en das, hoort U daar niets over, maar als ik met mijn Arabische kleding land in Europa, word ik aangestaard als een vreemde bezienswaardigheid. Ik wou dat U daar dezelfde tolerantie betrachtte tegenover ons als wij hier ten opzichte van U."

 7. De goedheid van de Islam bestaat hierin dat Maleizie, een ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-lid, eind vorig jaar de Islamic Gold Dinar heeft ingeleid.
  Dat deze munt drie weken geleden in Kurdistan opdaagde.
  Dat daar waar de Europese Centrale Bank haar goudreserven slechts op trimestriele basis aan marktprijs evalueert,
  Pakistan dit zelfs op maandelijkse basis doet.

  Daar de dollar kapot is, en de Grotere Depressie nog deze maand begint, is de tijd rijp dat de euro oplinkt met de Islamic Gold Dinar, de goud yuan, de goud rupee en de goud yen om alzo de dollar als munt in de wereldhandel te vervangen.

  Zelfs Iran stelde gisteren dat het nog wat olie in dollar dient te verkopen om aan sommige vereisten van de wereldhandel te kunnen voldoen.
  Hieraan dient een eind te komen.

  Morgen, woensdag 4 april, start een ASEAN Plus Three (China, Japan en Zuid-Korea) bijeenkomst waar onder andere de nieuwe munt zal besproken worden.

  Voor meer, verwijs ik U naar mijn frustraties zoals uiteengezet in mijn reacties op http://www.rybinski.eu .
  Krzysztof Rybinski is de 40-jarige vice-gouverneur van de Nationale Bank van Polen.

  Alllah Akhbar!

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

 8. [6]
  dus je wordt niet vervolgd als je een das draagt. So what? Welke intense goedheid van de islam moet hier dan wel uit blijken?

 9. [6] Ja, en als je in pak de Centraal-Afrikaanse rimboe inloopt, wordt je als een God vereerd, maar als je in je peniskoker door het centrum van Rotterdam loopt, zie je louter boze blikken!

  Het is niet eerlijk…

 10. ad 1. Er zijn inderdaad heel veel verschillende stromingen binnen het mohammedanisme maar de verschillen tuseen deze zijn voor buitenstaanders klein, over alle belangrijke zaken is men het eens in grote lijnen eens (het maakt mij niet uit of ik eerst uitgenodigd moet worden tot het mohammedanisme voordat ik vermoord mag worden, mijn antwoord is toch: NEE NOOIT!)

  ad 2. alle stromingen zijn het er ook over eens wat er moet gebeuren met mensen die de club willen verlaten: die moeten dood, alle stromingen schenden dus de soevereiniteit van niet leden!

  ad 5. feitelijk zijn er 3 soorten mohammedanen:

  -de wetende mohammedanen, die de koran en de andere geschriften van buiten kennen en er naar willen leven, hierbij moet echter niet vergeten worden dat mohammedanen mogen liegen tegen niet-mohammedanen (dit wordt taqqiya genoemd en staat gelijk aan jihad) als dit gunstig is voor het mohammedanisme.

  -de onwetende, maar allah-vrezende, mohammedanen (vergeet niet dat het grootste deel van de mohammedanen in de wereld analfabeet is!), zij hebben vaak een geidealiseerd beeld, dat ze wordt voor gehouden door de wetenden totdat deze ze wijzen op de geweldadige verzen wanneer het hen uitkomt. Zij vormen de grote recruteringspoel van jihadstijders

  -de wetende ex-mohammedanen, zij kunnen echter hier niet voor uitkomen wegens de kans vermoord te worden

  De eerste groep zal ervoor zorgen dat stappen 1 tm 3 elkaar opvolgen, ookal weet de 2de groep niet wat stap 2 en 3 zullen zijn. Wanneer het moment daar is kunnen zij niet weigeren omdat ze door groepsdruk, angst om tot ongelovige te worden bestempeld (en dus te worden vermoord) en vrees voor allah
  wel door moeten gaan.

 11. [4]
  Dat jouw orthodox gelovende christenen door ‘de'(?) samenleving niet serieus worden genomen, hebben zij gemeen met de libertariers.
  Dat zij ongelijk zouden hebben staat daarmee allerminst vast.
  En als zij ‘gepacificeerd’ zouden zijn, is dat eerder een gevolg van toenemend serieus-nemen van de bijbel, dan van het niet langer serieus nemen van de bijbel. Immers, Christus predikte de liefde, zoals zelfs het liefhebben van zijn vijanden. Schier onmogelijk, van tijd tot tijd.

 12. [7]
  Uit mijn reactie 18
  http://www.rybinski.eu/?p=4

  blijkt dat het IMF nu zelf erkent dat het geen bestaansreden heeft sinds Nizon in 1971 Bretton Woods ophief
  en
  dat de huidige monetaire problemen te wijten aan het feit dat het IMF geen bestaansreden meer heeft.

  Gelukkig zal de Islamic Gold Dinat ons uit de nood helpen.

 13. [10] Klopt, want in alle islamitische jurisprudentie van de 4 soennietische scholen (Hanbali, Maliki, Hanifa, Al-Shafi) en de sjiitische school komt het voor dat afvalligen moeten worden gedood. Daarover bestaat geen meningsverschil in de islam. Ook de jihad is verankerd in deze jurisprudentie alszijnde een gewelddadige overmeestering van de ongelovigen. Zie voor meer gedetailleerde informatie deze link: http://answering-islam.org….

 14. [11] Inderdaad. Die vredelievende Jezus zei immers: "Ik zeg jullie, aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. En breng me nu die vijanden hier die mij niet als koning wilden, en steek hen voor mijn ogen neer!" (lucas 19:26-27)

  en om nog eens duidelijk te maken dat hij het echt meende:

  " Denk niet dat Ik op aarde vrede ben komen brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard. Want Ik ben gekomen om een wig te drijven tussen zoon en vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder; ja, huisgenoten worden vijanden. Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard" (mattheus 10:34-37)

 15. [12] Helaas moet ik je ongelijk geven Ivo, want Maleisië is te klein om daarbij een voortouw te nemen. Zelfs binnen de moslimwereld is men niet al te gretig, voornamelijk omdat Maleisië zaken produceert die de andere moslimlanden niet hebben. Zie de analyse van Dr. Eckart Woertz:
  The Islamic gold dinar was supposed to be used to settle bilateral trade between Muslim countries. By randomly surfing the Internet during the height of Islamic Dinar advertisements in 2002 and 2003, one could have gained the impression that the Islamic world was on the verge of skipping any payments in dollars or other paper money and switching to a gold standard like that of the good old 19th century. Unfortunately, off the web, in Middle Eastern reality the gold dinar was a non-issue. Yes, the initiator, Malaysia, had talks with Iran, Saudi-Arabia, and some other countries, but that was pretty much it. Even specialized central bankers in the region who were supposed to make the gold dinar a reality didn’t have a clue about the idea. Thus, nothing has happened, Iran has not engaged in a settlement of bilateral trade with Malaysia using gold dinars, and the Gulf countries, which offered some polite interest, have quietly withdrawn, and are more inclined to discuss diversification into the Euro. A possible explanation for this failure is the trade surplus of Malaysia, which would have sucked the tiny gold reserves of the Gulf countries dry in no time, as an adjustment mechanism between the gold dinar as a trade currency and the money supply of the participating countries was not intended. Even more importantly, this hints to the simple fact that Islamic governments also love some expansionary monetary policies every once in a while. With the retirement of the main gold dinar proponent, former Malaysian Prime Minister Mahathir, the insight has dawned on many that the idea is dead.

 16. [1] Wat is "de liberale democratie.
  "?
  Als je dit leest moet steeds je vertaalalarmpje afgaan: meestal is dit een letterlijke vertaling van het Engelse begrip "liberal democracy".
  Liberal betekent in de Angelsaksische wereld echter niet "liberaal" maar eerder een vorm van socialisme. De juiste vertaling van "liberal democracy" is derhalve "sociaal-democratie".
  Een belangrijk verschil dacht ik zo.

 17. [6] Wat ongemeen boeiend om te zien dat onze christenvervolger Hugo zo dikke vriendjes maakt met moslims.
  Een echte eye-opener zeg ik.

 18. [16] Zitten we in een angelsaksisch land? Ik bedoel liberaal in de betekenis van de klassieke traditie.

  Ik kan me niet voorstellen, dat iemand op dit forum die fout zal maken, maar goed.

  Nee, ik bedoel niet de ‘liberals’

 19. [6] "word ik aangestaard als een vreemde bezienswaardigheid."
  Maar uiteindelijk hoort hij daar ook niets over. Grappig dat hij jouw perceptie schijnt te kunnen doorzien en overzien. Je bent dus nogal rhetorisch gefopt Hugo.

 20. [14] moet je ff luisteren als jij zo gemarteld zou worden en aan het kruis genageld op een gruwelijke manier dan zou je er ook wel ff de plures in hebben
  Hij heeft het overleeft (Passion of christ)
  Ja pas maar op Jezus predikt vrede maar laat niet met zich sollen

  Ik laat me direkt meteen ff dopen

 21. [22] Dat zei hij voor hij gekruisigd werd, Jezus is toch niet alwetend? Maar goed gelukkig hebben de romeinen die lastpak te pakken gekregen 🙂

 22. [20] Niet iedereen is erop gesteld om tijdens bezoeken aan het buitenland doorlopend als bezienswaardigheid aangestaard en nagekeken te worden.
  Ontwikkeling van iets meer kennis van en begrip voor vreemde culturen zou dit kunnen voorkomen.

 23. Punten waar hte mohammedanisme overeenkomt met het libertarisme zijn er niet.
  Punten waar het mohammedanisme daarmee in strijd is zijn de volgende.
  * Verplichte zakaat (kapitaalbelasting) van 2,5%. Het libertarisme verwerpt belastingen.
  * Strenge leefregels op het gebied van seksualiteit die maatschappelijk dwingend opgelegd worden. Het libertarisme verwerpt elke beperking van de individuele vrijheid of van consenting adults.
  * Schending van de rechten van vrouwen is in bepaalde gevallen (huwelijk en andere vormen van slavernij) toegestaan. Het libertarisme verwerpt elke aantasting van rechten van de ander.
  * Aanwezigheid van een leider (kalief) wiens wil behoudens de sjaria-regels wet is. Het anarcholibertarisme verwerpt politiek gezag en zeker deze dictatuur.
  Ik begin net…

 24. jullie moslims zijn of gewoon zo dom dat jullie niet weten wat je leest in de koran, of je bent een hoerezoon.. klaar..niets meer en niets minder;)

 25. [29]
  Ik weet niet waarom jij agressief/"islamitisch" doet, maar lees dit even.

  Dit is ook aanbevolen voor de mensen die citaten uit de Koran gelezen hebben die HAAT "zouden" aanmoedigen tegen ongelovigen.

  Dit is gedetailleerde uitleg met feiten.

  http://www.islamonline.net/

  En dit is over het onderwerp "ongelovige als vriend(in)".

  http://www.islamonline.net/

  En voor de mensen die nog door willen gaan over "islam is gewelddadig":
  Lees de informatie die geschreven is op die twee pagina’s en als je nog niet genoeg hebt, ook:

  http://www.islamonline.net/

  Alvast bedankt,

  een (naar mijn gedachte) doorsnee "moslim"…

Comments are closed.