Hier bij de Vrijspreker heb ik onlangs een lijst gepubliceerd met progressieve dogma’s, die in veel media voor waarheid worden versleten. Natuurlijk, veel dogma’s en clichés hebben een waarheidsgehalte, maar veel hebben meer weg van sagen. Er is slechts een kern van waarheid, de rest is verzonnen, gelogen of sterk overdreven.

Onze progressieve medemens moet leren om de ogen te openen en voor zichzelf gaan nadenken. Ik kan alleen hopen dat het mensen gaat opvallen, dat veel aannames niet gelijk vallen met wetenschappelijk bewezen zekerheden. Oorzaak en gevolg zitten vaak gecompliceerder in elkaar dan menigeen ons doet denken. Zelfs als er statistische verbanden te vinden zijn. Als je eigen conclusies 180 graden verschillen met mijn observatie, dan is dat prima! Ik pretendeer nimmer de waarheid in pacht te hebben. Zo lang er maar over aannames is nagedacht en het dogma niet klakkeloos voor waar wordt aangenomen.

Human sciences
Ditmaal heb ik achter het dogma ook even de ‘human science’ en de verantwoordelijke denkschool erachter geplaatst; zij zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van het dogma. Vooral gammastudies als criminologie, sociologie, psychologie, vrouwen- en homostudies, antropologie en seksuologie proberen menselijk gedrag alsmaar te verstehen (begrijpen) vanuit de omgeving en dus – indirect – te verontschuldigen. Het veroordelen van een daad wordt dan moeilijker, want de dader wordt ontzien. Wel ontstaat er de vreemde situatie dat de omgeving en het verleden schuldig zijn gesteld, maar niet het individu zelf. Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, zelfverdediging, toerekenbare schuldvraag en genoegdoening worden zo irrelevant of zelfs abject.

Leest u mee? Hier gaan we.
– “Het gender paygap wordt door de mannenmaatschappij gecreëerd” (Feminisme)
– “Hitler was rechts” (Antifascisten)
– “Wapenbezit moet verboden worden, omdat mensen elkaar anders afmaken.” (Pacifisme)
– “Culturen zijn niet beter dan elkaar, maar verschillend van elkaar.” (Cultuurrelativisme)
– “Iedereen heeft zijn/ haar eigen gelijk.” (Postmodernisme)
– “Lilliputters, mongooltjes en gehoorgestoorden hebben geen handicap, maar ze zijn slechts anders. Zo worden bijvoorbeeld dove mensen door onze ‘oralistische’ cultuur gediscrimineerd, omdat ze gebarentaal gebruiken en niet praten zoals de massa.” (Frankfurther schule)
– “Nederland heeft geen cultuur.” (Multiculturalisme)
– “Gelukkig hebben we de publieke omroep, die bewaakt de kwaliteit.” (Newspeak)
– “Kritiek op de fraudeleuze handelswijze van Vanessa, het opkomende Oost-Europese neonazisme, het insinueren van het bestaan van een Amerikaans-joodse lobby of het uitspreken van mededogen voor de Palestijnse zaak zijn loten van één stam: allemaal jodenhaat” (Antisemitisme)
– “Onderwijs moet worden aangepast aan de veranderende samenleving; het Gymnasium is zelfs overbodig, want Latijn en Grieks zijn toch maar dode talen.” (Competentie gebaseerd onderwijs, in plaats van lerend onderwijs)
– “Hiërarchische structuren zijn door onze paternalistische samenleving ontstaan.”
– “Vrijheid van meningsuiting is volledig vrij, maar er zijn grenzen, voorwaarden, bedenkingen, etc.” (Politieke correctheid)
– “De overheid dient in te grijpen, want anders zijn …(vul elke groep in de samenleving maar in op de puntjes) de dupe.” (Etatisme)
– “De commerciële televisie is plat en er is bovendien teveel reclame.” (Antimarktdenken)
– “De xenofobie van autochtone Nederlanders komt voort uit onwetendheid en bekrompenheid.” (Antiracisme)
– “Blote negerinnen in videoclips, Carmageddon videospelletjes en Arnold Schwarzeneggerfilms hebben een desastreuze invloed op de jeugdmoraal.” (Maakbare samenleving)
– “Damien Hirst, David Lynch en Mondriaan zijn genieën, omdat ze gebroken hebben met de beklemmende wetten van de traditionele kunst.” (Moderne kunst)
– “Het huwelijk is maar een papiertje; een romantisch relikwie uit ons Christelijke verleden. Het homohuwelijk, dat ligt anders, die verworvenheid moet verdedigd worden met hand en tand.” (Homobeweging)
– “Mensen vallen niet in exclusieve categorieën van het heteroseksualiteit of homoseksualiteit. De meesten zijn gesitueerd in het midden van een continuüm van seksuele oriëntatie met homo- en heteroseksualiteit aan de extremen en biseksualiteit in het midden.” (Seksuologie, Kinsey)
– “Pedofielen, lustmoordenaars, psychopaten en serieverkrachters hebben een geestesziekte èn zijn dus te genezen.” (TBS)
– “Alle volkeren in de wereld hebben evenveel bijgedragen aan de beschaving.” (cultuurrelativisme)
– “Positieve discriminatie helpt de ongelijkheid in de samenleving op te heffen.” (Egalitarisme)
– “Voorlichting van de overheid helpt.” (Etatisme)

Blijven nadenken.
———————————-
Ingezonden door Jimmy
———————————–

22 REACTIES

 1. Uiteindelijk moet het individu zélf beslissen wat hemzelf dient.
  Een grote overheid versterkt etatisme (Postbus 51). Kleiner maken dus, die overheid.

  Historische kennis zou menigeen ook kunnen helpen. Hitler was links, niet rechts; helaas voor Marijnissen c.s. En zo verder en etc.

  Discriminatie moet kunnen, want het is de enige mogelijkheid om unieke individuele eigenschappen naar eigen, individueel inzicht te belonen, ter meerdere eer en glorie van de beste danwel degene die for the time being geacht wordt dat te zijn.

  Dit is in tegenspraak met de maakbare samenleving, waarin de één dezelfde "rechten" heeft als de ander, en soms méér indien dat een bepaalde willekeurige minderheid betreft. Dat alles uiteraard gefinancierd middels diefstal in de gedaante van belasting.

  Inderdaad, blijven nadenken.

 2. Prima opsomming.

  Alleen de ophef over iets wat Vanessa gedaan zou hebben is mij ontgaan.
  Waar ging dat over dan?

  [1]

  Beste Andre,

  Ik zie het meer als een cirkel.
  Met ergens een vrijheidstreepje en hoe verder je je daarvan naar links of rechts beweegt hoe minder persoonlijke vrijheid.
  Uiterst Links en Uiterst rechts liggen wat mij betreft zeer dicht bij elkaar.
  (Wel liggen gem. links en gem. rechts dan ver van elkaar?)

 3. [2]" Ik zie het meer als een cirkel."

  Een goed en eenvoudig overzicht geeft het "Nolan-diagram"
  Zie libertarian.nl en klik op de voorpagina op de "Kleinste Politieke Quiz""

 4. [1] Hitler links? Hitler behoorde meer bij het corporatisme dat zijn wortels in het katholicisme heeft en bij het conservatisme kan worden gerekend. Het kapitalisme paste daarom uitstekend binnen het nationaal-socialisme. Historische kennis kan inderdaad menigeen helpen.

 5. [5]

  Klopt, fascisme is niets anders dan corporatisme (zie onderstaande quote van Mussolini).

  Verder heeft het fascisme zowel socialistische als kapitalistische trekjes. Een zéér moderne ideologie dus eigenlijk. 😉

  Het fascistische wereldbeeld gaat uit van een sterke hiërarchie en onderlinge strijd die door de natuur is gegeven. De sterkste komt in de strijd om het voortbestaan vanzelf bovendrijven. Dat geldt ook voor staten (de organisatorische eenheid van een volk). Dat vinden fascisten dan ook gelijk de beste en kennen er de meest nobele motieven en de hoogste beschaving aan toe. Zo onderscheidden de nazis o.a. “Übermenschen” en “Untermenschen” die ook moreel verschillend waren en die je dus verschillend kon behandelen.

  Het fascisme trekt die morele hiërarchie nog verder door en gaat er van uit dat het geheel méér is dan de som van de delen. Dat betekent, dat de staat meer is dan de groep individuen waaruit zij bestaat. Die synergie moet beschermd worden, omdat volgens fascisten de staat, als hoogste belichaming van alle individuen samen, meer kan bereiken in de strijd om het bestaan (tegenover andere staten) dan een enkel individu of groepje van individuen. De staat is er dan ook niet om de individuele burgers te dienen, maar omgekeerd: de burgers staan ten dienste van de staat. Sterker nog, de staat is het levensdoel van de burger.

  In een fascistische maatschappij worden enerzijds eenheid en samenwerking ten dienste van de staat gepropageerd, maar tevens wordt er een sterk competitief element toegelaten. Dat komt, omdat de fascistische doctrine ervan uitgaat dat altijd de beste komt bovendrijven. Door binnen en tussen staatsorganisaties concurrentie te bevorderen versterkt de staat zich automatisch.

  Dit is fundamenteel anders dan bij het communisme waarbij men juist van bovenaf oplegt wat het beste is. Waar het communisme overgereguleerd is, is het bij het fascisme, binnen de door de staat aangegeven kaders, juist tamelijk vrij (nazi-Duitsland was in dit opzicht zelfs buitengewoon rommelig, zie hieronder: The Nazi State: Machine or Morass?). Ambitieuze mensen die in staat zijn iets tot stand te brengen krijgen binnen een fascistische maatschappij en diens organisaties alle kansen.

  =====

  "Fascism should more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power."
  ~ Benito Mussolini

  Wikipedia, Fascism
  http://en.wikipedia.org/wik
  The Nazi State: Machine or Morass ?
  http://www.historybookshop….
  Wikipedia, Corporatism
  http://en.wikipedia.org/wik

 6. [7]
  SpyNose,

  Het gaat hier niet om dierenrechten, en of deze reëel gehandhaaft kunnen worden, maar of Hitler ‘links’ of ‘rechts’ was. Dat jij in beide thema’s het corporatisme ziet kan ik niet helpen. 😉

  Ik heb je eerder aangegeven, dat IMHO corporatisme slechts lokaal speelt en dan nog in afnemende mate. Simpelweg omdat de staat op praktische gronden steeds machtelozer wordt en haar burgers dientengevolge steeds vrijer.

  Op wereldschaal is het corporatisme al helemaal niet aan de orde want we kennen nu eenmaal geen wereldregering. De wereldmarkt is de meest vrije markt die er bestaat en de moderne wereldburgers (van beurshandelaren tot kraanmachinisten, zie mijn antwoord aan Armin) zijn de meest vrije mensen die ooit hebben geleefd. Alles wat er gebeurt op het world wide web is daar een sprekend voorbeeld van.

  Dit soort fora bijv. zouden vroeger ook politiek nooit mogelijk zijn geweest (wanneer is jouw brandstapel gepland ?). Als de talloze mensen die ooit voor hun vrijheid hebben gevochten deze tijd nog eens konden meemaken ! 😀

  Kortom, kijk eens verder dan je corporatistische bril, je bent véél te negatief vind ik. 😉

  "U heeft toch geen last van de rook ?"
  ~ Jeanne D’Arc

 7. [8] Peter de Jong,
  Zoals je hebt gemerkt, ben ik maar zo vrij geweest -mede n.a.v. jouw vraag in draad #5595 onze discussie over corporatisme naar deze draad over te brengen.

  Ik schreef in #5595 -ik citeer-:
  "Peter de Jong,
  –"Is juist die toegenomen regeldruk niet een wanhopige sprong voorwaarts ? Een teken dat het zand de overheid door de vingers glipt ?"

  Dat is een vraag van een andere orde. Laat me je herinneren aan je statement:

  –"De vrees dat het hier een soort wilde westen gaat worden als de overheid zich uit het maatschappelijke leven terugtrekt lijkt me ongegrond.
  Tenslotte is het hier een sterk geïnstitutionaliseerde samenleving met veel grote marktpartijen die er allemaal belang bij hebben dat ieders leven en eigendom wordt gerespecteerd."

  We hadden het n.a.v. deze statements over de vraag, of grote marktpartijen de overheidsinvloed zullen terugdringen, omdat ze er belang bij zouden hebben dat ieders leven en eigendom wordt gerespecteerd.

  Ik meen te hebben aangetoond, waarom, afgezien van de (on)juistheid van de premisse en van de voorstelling van zaken, die vraagstelling gezien de feitelijke toestand niet zinvol is."
  -Einde citaat.-

  Helaas laat je mijn comment 5595#67 onbeantwoord. Moet ik concluderen, dat je het in draad 5595 met me eens bent ?

  In deze draad (5635) stel je feitelijk, dat ik in de thema’s dierenrechten en de kwestie of Hitler links of rechts was corporatisme zou zien.

  Ik moge hierover opmerken, dat dat een ontoelaatbare simplificatie is van de problematiek omtrent dierenrechten en omtrent Hitlers politieke richting. Bovendien meen je ten onrechte daaruit mijn standpunt t.a.v. een mogelijk verband tussen genoemde thema’s en het corporatisme te kunnen destilleren.

  In tegenstelling tot wat je in die draad in eerste instantie suggereerde, lijk je ook geen standpunt t.a.v. de feitelijke structuur en de invulling van het Nederlandse bestuursapparaat in te willen nemen.

  Voorts concludeer je, dat het corporatisme op wereldschaal niet aan de orde zou zijn, want -ik citeer- "we kennen nu eenmaal geen wereldregering" -einde citaat-.

  Dat is een interessante redenering, want je zou met een dergelijke argumentatie kunnen zeggen, dat het corporatisme in de eerste helft van de XXe eeuw ook niet aan de orde zou zijn, want er was toen nog minder wereldregering dan nu. Toch heeft deze wereld aardig wat ervaring met het corporatisme. Denk aan de Prescott Bush-connectie om een dwarsstraat te noemen.
  http://en.wikipedia.org/wik

  Maar nog afgezien van de vraag of voor corporatisme op wereldschaal een wereldregering constitutief is, ontgaat het je kennelijk, dat regeringen meestal achter maatschappelijke ontwikkelingen aanlopen.

  Bovendien ga je er zonder motivering vanuit, – ik citeer- "dat corporatisme slechts lokaal speelt en dan nog in afnemende mate. Simpelweg omdat de staat op praktische gronden steeds machtelozer wordt en haar burgers dientengevolge steeds vrijer." -einde citaat.

  Is dat zo ?? Op welke praktische gronden meen je dat ? En hoe verloopt dat dan precies ?

  Verder schijn je er ook zonder argumentatie vanuit te gaan, dat ik het met je betoog inzake corporatisme eens zal (moeten ?) zijn. Dat is echter niet het geval.

  Want je zult inmiddels begrepen hebben, dat ik je logica terzake niet volg en op al deze punten met je van mening verschil. Dit zal vermoedelijk zolang het geval blijven, als je niet bereid bent voldoende discussiediscipline te betrachten en de wil om je standpunten niet met drogredeneringen, maar met kracht van argumenten logisch te onderbouwen.

 8. [10]
  SpyNose,

  Jij en Cincinnatus zagen in de dierenrechten draad de feitelijke toestand als een van een corporatistische maatschappij en vonden dat dierenrechten daarom niet aan de orde waren.

  Ik ben het daar niet mee eens. Grote marktpartijen hebben alle belang bij respect voor leven en eigendom van individuen. Het zijn immers hun klanten. Als zij die niet naar wens bedienen lopen die klanten gewoon weg. Bij o.a. de zorgverzekeringen gebeurt dit al op grote schaal.

  Je idee dat ze in staat zouden zijn hun politieke organisatie in stand te houden, en zelfs uit te breiden, is nergens op gebaseerd. Ik heb met diverse voorbeelden laten zien, dat die politieke organisatie juist steeds machtelozer wordt als het om het inperken van de vrijheid van burgers gaat.

  De EU is bestuurlijk een chaos en in de VS is het op federaal niveau al niet beter. Om over hun impotente buitenlandse politiek maar te zwijgen.

  De wereldwijde communities van gelijkgestemden, waar ik Armin op wees, daarentegen groeien en bloeien als nooit tevoren.

  Hou dus op met zeuren, zeg je lidmaatschap van “The Glass Is Half Empty Society” op, en geef toe dat Hitler rechts was. 😉

  ====
  “There are not enough jails, not enough policemen, not enough courts to enforce a law not supported by the people”
  ~ Hubert H. Humphrey

 9. [12]
  De argumenten van Ray zijn ‘circumstancial’ en gaan nergens in op de kern van de zaak. Binnen het fascisme is de strijd om het bestaan en concurrentie tussen mensen en organisaties essentieel voor de ontwikkeling van de fascistische staat en de staat schept hiervoor de kaders. Binnen het communisme is dit juist verwerpelijk en legt de staat alles van boven af op. Een fundamenteel verschil lijkt me. 😉

  Verder valt Ray door de mand als hij het gebruik van de swastika door sovjet troepen als één van de argumenten ziet waarom de nazi’s socialisten (links) waren en geen fascisten (rechts). De swastika is een duizenden jaren oud symbool voor geluk dat in de loop der eeuwen door jan en alleman is gebruikt.

 10. [11]
  SpyNose,

  Ik wil je er tot slot nog op wijzen, dat als die zogenaamd ‘realistische’ opstelling van jou en Cincinnatus m.b.t. corporatistische machtsblokken klopt, en dierenrechten dus niet aan de orde zijn, hier logischerwijs uit volgt dat ook mensenrechten niet aan de orde zijn.

  De hele liberale filosofie die nu juist uitgaat van de rechten van het individu is daarmee een zinloze exercitie geworden.

  Kortom, waarom discussieer je hier ?

  (zelfde vraag voor je brother in arms Cincinnatus 😉

  ===

  Had a life. Got a modem…

 11. [11] Peter de Jong,
  Ik moet wederom vaststellen, dat je opnieuw niet ingaat op mijn (tegen)argumenten. Zoals ik al eerder opmerkte, maakt dat een discussie erg moeilijk zo niet zinloos.
  Laat ik dan tenslotte nog één van je beweringen tegenspreken, nl.

  "Jij en Cincinnatus zagen in de dierenrechten draad de feitelijke toestand als een van een corporatistische maatschappij en vonden dat dierenrechten daarom niet aan de orde waren."

  Ook dit is een ongerechtvaardigde statement en een onjuiste conclusie. Ook de rest van je betoog laat ik geheel voor jouw rekening.
  Ik wil het hierbij laten.

 12. [13] Ray Box heeft een Ph.D. Behaalt in zijn onderzoeken naar extreemlinks en extreemrechts. Hij stelt dat er politiek twee soorten partijen zijn; de ‘Rightists’ en de ‘Leftists’.

  In zijn stelling zijn de ‘Leftists’ de mensen, die staat willen vergroten en zoveel mogelijk willen regeren over anderen. Daarom noemt hij links, extreem-links en extreemrechts/ fascisme tot ‘Leftist’

  ‘Rightists’ beschouwt hij als de mensen, die skeptisch zijn naar de Staat. De conservatieven, de liberalen en de libertariers.

  In die redenering deelt hij Hitler in bij de ‘Leftists’, omdat hij de staatsinvloed ontzettend vergrootte.

  Naar mijn mening is dit de enige overweging om iemand in te delen als rechts of links. De goede of kwade bedoelingen die mensen bij hun keuze voor hun overtuiging hebben, zijn secundair.

  Simpel gesteld: Ben je voor een grotere overheid, dan ben je ‘links’. Ben je voor een kleinere overheid, dan ben je ‘rechts’.

  Daarom noem ik Hitler ‘links’ (ofwel Leftist)

 13. [14] Peter de Jong,

  Mijn persoonlijke voorkeuren lopen voor een stuk parallel met de vermeende "rechten" van jouw liberalen.

  Het verschil zit er zich in dat jij blijkbaar je beroept op je onzichtbaar vriendje, vermeende rechten voor mensen en dier die (helaas) in de
  natuur als zodusdanig niet blijken
  te bestaan , daar waar ik mijn visie
  onderbouw op dezelfde manier
  als dat ik mijn voorliefde voor bloemkool met witte saus en steak onderbouw : that’s the way I like it.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [16]
  Jimmy: “Simpel gesteld: Ben je voor een grotere overheid, dan ben je ‘links’. Ben je voor een kleinere overheid, dan ben je ‘rechts’.”

  In een fascistische staat is de invloed van de overheid op het economische leven kleiner dan in een communistische.

  Vanwege het corporatistische karakter van het fascisme is de vrijheid van het bedrijfsleven, binnen de kaders die de staat aangeeft, juist tamelijk groot. Het lijkt daarin op corporatistische (fascistische) economieën uit de moderne tijd, o.a. de VS, en die noemen we toch echt ‘rechts’ ;-).

  Of beter gezegd, leek, want de moderne corporatistische economieën degenereren in toenemende mate ten gunste van echt vrije markten.

 15. [15] [17]
  SpyNose: “dit is een ongerechtvaardigde statement en een onjuiste conclusie”

  Welnee, jij schreef: “We hadden het (-) over de vraag, of grote marktpartijen de overheidsinvloed zullen terugdringen, omdat ze er belang bij zouden hebben dat ieders leven en eigendom wordt gerespecteerd. Ik meen te hebben aangetoond, waarom, (-) die vraagstelling gezien de feitelijke toestand niet zinvol is”

  En je BIA schreef: “Inplaats van te discussiëren over hoe het er allemaal in een vrij markt-paradijs zou aan toegaan , lijkt het mij meer zinvol het reëel funktionerend kapitalisme als uitgangspunt te nemen en dan blijft gewoon overeind dat big government en big business het vaak goed met elkaar kunnen vinden waarbij big government
  vaak optreedt als incassobureau voor big business”

  Het punt is dat nu juist NIET overeind blijft dat big government en big business het ‘vaak’ goed met elkaar kunnen vinden. Om de doodeenvoudige reden dat big government in toenemende mate impotent blijkt en big business in toenemende mate de druk van de concurrentie op de wereldmarkt ervaart. Daar helpt hun klassieke corporatistische houding hen niet (we hebben nu eenmaal geen wereldregering). De globals moeten het helemaal zelf uitvechten, alle stakeholders varen daar wel bij. 😉

  Wat wel overeind blijft is mijn vraag: waarom discussieer je hier ?

  Ik bedoel dit serieus. Gezien je uitgangspunt en dat van Cincinnatus zijn jullie bijdragen hier volkomen onlogisch.

  Zie ook de opmerking die IJzervreter maakte in Arjen’s nieuwe draad “Wat is dan onrecht?”: “de overheid is inderdaad sterker dan het individu, maar deze toestand dan maar kritiekloos tot norm verheffen is natuurlijk onzin. Als dat zijn (Cincinnatus) uitgangspunt was, dan is heel deze site zinloos alsook al zijn – doorgaans nochtans hoogstaande- overheidscritische bijdragen.”

  Waar Hub dan de afmaker achter zet: “Waar het om ging, is of het recht er als basis IS. De tweede stap wordt dan of en hoe je kunt zorgen dat je het ook KRIJGT. Maar als je er niet van uit gaat, blijft alleen het recht van de sterkste over.”

 16. "In een fascistische staat is de invloed van de overheid op het economische leven kleiner dan in een communistische."

  Nu zal ik de laatste zijn die het communisme hoger stelt, dan het fascisme, maar het gaat om de benadering. Natuurlijk zijn er verschillen, ik classificeer slechts.

  Eigenlijk gaat het dogma om de volgende denkredenering; conservatisme -> nationalisme -> xenobie -> fascisme -> Hitler. Dat is de antifascistische benadering, die je overal hoort.

  Ik geloof in deze denkredenering; socialisme -> Utopia desillusie -> roep om sterke man -> fascisme -> Hitler.

  In de eerste redenering vergeten ze de noodzaak van de Staat om fascisme te bewerkstelligen. In de tweede redenering wordt duidelijk dat de fascisten gewoon het etatisme van de socialisten overnemen, zodra hun Utopia mislukt is.

  (De tweede redenering hoeft niet altijd op te gaan, zoals na de val van de muur. Dat zeg ik er eerlijk bij)

 17. [19] Peter,

  Altijd leuk te lezen dat ik een BIA heb maar het zou leuker zijn dat van Nose zelf te horen inplaats dat jij hem zomaar toedicht dat ie mijn in andere
  threads geuitte standpunten onderschrijft.

  Wat de rest van je verhaal betreft :

  JIJ : is dat nu juist NIET overeind blijft dat big government en big business het ‘vaak’ goed met elkaar kunnen vinden. Om de doodeenvoudige reden dat big government in toenemende mate impotent blijkt en big business in toenemende mate de druk van de concurrentie op de wereldmarkt ervaart. Daar helpt hun klassieke corporatistische houding hen niet (we hebben nu eenmaal geen wereldregering).
  IK : En vandaar dat big business grote voorstander is van de vorming van supra-nationale “handelsblokken” (met bijhorende “regulerende overheid”).EU en NAFTA worden (werden) door Big Businnes toegejuichd

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.