Ik ga nog maar eens door op het zelfde thema. Nadat ik u vorige week een citaat gaf van Cincinnatus, een opponent die ik overigens erg waardeer, moet ik u deze keer de grootste nonsens die ooit in dit verband op deze site werd neergezet voor de voeten gooien: “Wat is dan onrecht? Onrecht is een een op emotie gebaseerd concept. Armoede en honger zijn onrecht. Durf jij naast een van honger stervend kind te staan en te zeggen dit is gerechtigheid? Volgt daar dan uit dat mensen recht hebben op voedsel? Recht op schoon drinkwater, onderdak, kleding, een basisinkomen etc.”

Dat armoede (een) onrecht zou zijn slaat werkelijk helemaal nergens op. Natuurlijk zou ik niet ongevoelig zijn voor een van honger stervend kind. Maar recht en emotie hebben niets met elkaar vandoen. Het is niet omdat ik het lijden van een kind niet kan aanzien dat daaruit kan worden afgeleid dat het kind een recht kan claimen op mij, of op gelijk wie, om het eten te geven. Armoede kan hoogstens het gevolg zijn van onrecht. Van ouders die de consequenties van hun daden niet dragen, die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Liberty means responsibility. That is why most men dread it, zei Shaw terecht.

Of van fascistische overheden die de markt zo verstoren dat er minder rijkdom geschapen wordt of dat de rijkdom onrechtvaardig verdeeld wordt. Onrechtvaardig betekent dan wel niet ongelijk, maar in strijd met het natuurrecht. Met schending van vrijheid.

En als ik het kind zou helpen zou het in geen geval uit schuldbewustzijn. Het kind is mijn verantwoordelijkheid niet. Mijn eigen leven is mijn verantwoordelijkheid, en dat van de kinderen die ik op de wereld heb gezet.

Waarom bestaat er geen recht op leven in de zin van het recht om in leven gehouden te worden? Dat is omdat een dergelijk recht onverenigbaar is met de andere fundamentele rechten, recht op vrijheid en op leven van de anderen. Je kan een recht op water, huisvesting, enz. enz. niet uitvoeren zonder het recht op eigendom, het recht op vrijheid en au fond het recht op leven van anderen te schenden.

Natuurlijk is iedere rechtstheorie altijd in zekere mate axiomatisch. Welnu het axioma is: de mens is denkend wezen met een zelfbewustzijn en een vrije will. U bent het daar niet mee eens? Mij best, maar dan geeft u meteen uw natuurlijke rechten en ook elke humane mogelijkheid om u erop te beroepen op.

Waar Cincinnatus graag op hamert is dat een theorie over rechten volstrekt zinloos is omdat rechten door uitoefening van geweld geschonden (kunnen) worden. Het zou inderdaad behoorlijk wereldvreemd zijn om te beweren dat rechten onschendbaar zijn in de zin die Cincinnatus bedoelt. Maar we noemen ze onvervreemdbaar omdat het niet mogelijk is om ze te ontnemen zonder onrecht te veroorzaken. Daar waar natuurrechten geschonden worden heerste geen recht, daar heerst macht. Maar dat nadenken over rechten daarom een zinloos tijdverdrijf is betwist ik. Alleen met een voldoende rechtsbewustzijn kan een samenleving rechtvaardig ingericht worden.

Daarom is het nuttig om zich af te vragen wat een schending van een recht precies is. De theorie van het natuurrecht impliceert dat een recht geschonden wordt wanneer een persoon de fysieke zaak waar het recht betrekking op heeft zo verandert dat het voor de rechthebbende onmogelijk wordt ermee de waarde te realiseren die hij ermee wenste te bereiken. Tenminste dat is een stelling die ik in mijn zoektocht tegenkwam en die mij een goed begin leek voor nog maar eens een rondje rechtsdiscussie.

7 REACTIES

 1. Deze conclusie kun je ook bereiken via het omgekeerde.
  Van de armen kun je zeggen dat ze honger hebben, behoefte aan eten dus. Als de armen dan -recht- zouden hebben op eten (dat afkomstig is van een ander), dan heb -ik- volgens hetzelfde principe recht op gratis bier.

  Maar nu vindt men arme mensen zielig, en mij vinden ze niet zielig. Op basis daarvan zou men mijn recht op gratis bier verwerpen. Dat is een juridisch probleem, want volgens het gelijkheidsbeginsel heb ik net zoveel rechten als arme mensen, of net zo weinig.

  En het probleem van het gelijkheidsbeginsel los je op door te discrimineren, wat velen van ons juist weer als onrecht zien.

 2. De uitvinders van de verzorgingsstaat zijn in zeker zin vergelijkbaar met tovenaarsleerlingen. Ze vervelen zich, draaien de belastingkraan open en kopen een massa bezems om het werk te doen. Vervolgens beginnen die bezems op eigen houtje rotzooi aan te richten.
  Maar er is één groot verschil: de tovenaar verschijnt nooit meer op het tapijt om de bezems in bedwang te krijgen.

 3. "Wat is dan onrecht? Onrecht is een op emotie gebaseerd concept. Armoede en honger zijn onrecht. Durf jij naast een van honger stervend kind te staan en te zeggen dit is gerechtigheid? Volgt daar dan uit dat mensen recht hebben op voedsel? Recht op schoon drinkwater, onderdak, kleding, een basisinkomen etc."

  Mijn antwoord op deze laatste vraag die ik stelde is nee. Ik dacht dat dit duidelijk was uit de context.

  Mijn reactie was gericht op twee zaken die Arjan naar voren bracht.

  1. Er bestaat zoiets als natuurrecht wat voortvloeit uit wat mensen intuïtief aanvoelen als rechtvaardig en goed en kwaad.

  2. Er bestaat recht want er bestaat onrecht

  Wat ik vervolgens impliceerde is als je deze twee stellingen onderschrijft, wat ik persoonlijk in beide gevallen niet doe, dan volgen daaruit de volgende conclusies.

  1. Er bestaat zoiets als natuurlijk onrecht.

  2. natuurlijk onrecht is wat mensen intuïtief aanvoelen als onrechtvaardig.

  3. De meeste mensen vinden het intuïtief onrechtvaardig als een ((wees)kind)/mens sterft van de honger terwijl er meer dan voldoende voedsel is.

  4. Omdat een natuurlijk recht volgt uit een natuurlijk onrecht is er een natuurlijk recht op voedsel.

  Dit is behoorlijk onzinnig en ik ben het er natuurlijk niet mee eens maar het volgt uit wat je zelf hebt gezegd.

 4. Ik ben het eens met Tucker dat er slechts twee rechten zijn. Het recht van de sterkste en contractrecht. Ofwel wat mensen onderling, gebaseerd op eigenbelang afspreken.
  Dus rechten gebaseerd op wat pragmatisch het beste schijnt en niet op natuurrecht.

 5. "Maar we noemen ze onvervreemdbaar omdat het niet mogelijk is om ze te ontnemen zonder onrecht te veroorzaken."
  Het is alleen onrecht ze af te nemen omdat jij ze eerst een recht noemt. Maar waarom is het een recht? Aleen omdat jij dat zegt, omdat dat door de natuur/god gegevan is? Dat is geen argumentatie.

  "Daar waar natuurrechten geschonden worden heerste geen recht, daar heerst macht."
  Overal en altijd heerst macht.

  Arjen lees dit artikel a.u.b.
  http://www.spectacle.org/04

 6. [5] en de laatste alinea daaruit is heel aardig: "I prefer this freedom, which seems to me simple and clear: we are all at a table together, deciding which rules to adopt, free from any vague constraints, half-remembered myths, anonymous patriarchal texts and murky concepts of nature. If I propose something you do not like, tell me why it is not practical, or harms somebody, or is counter to some other useful rule; but don’t tell me it offends the universe."

  Kwestie van afspraken maken. That’s all.

 7. Het lijdt geen twijfel dat de Wachttorenbloedpolitiek kinderen nutteloos de dood induwt. Zo is bijvoorbeeld een transfusie met bloedplaatjes verboden, dit heeft onder andere volgende resultaten:
  Kinderen met kanker moeten hun chemotherapie stopzetten, met als gevolg dat zij sterven Kinderen van Jehovah Getuigen sterven onnodig aan interne bloedingen In de laatste vijftig jaar zijn de behandelingen voor leukemie bij kinderen doeltreffender geworden. De genezingsratio is ontwikkeld van 100% sterfte naar 75% genezing!! Een medisch wonder. Niet in de gemeenschap van de Jehovah Getuigen echter, daar is de kindersterfte, ingevolge van leukemie, nog bijna 100%!!
  Waarom blijft het Wachttorengenootschap van zijn volgelingen eisen dat zij hun kinderen deze levenreddende medische behandeling onthouden?
  Beschouw het volgende:

  Bloedplaatjes behoren tot de allerkleinste componenten van het bloed, zij maken slechts 0.17% uit van het totale bloedvolume.

  Een voorbeeld: als het volledige bloed voorgesteld wordt als 100fr.

  Neem 1% = 1 frank) deel die door 5 en dan heb je 20 centiemen.
  Zo verhouden de bloedplaatjes zich tot het volledige bloed. Eigenlijk is het zelfs iets minder. Geen 20 centiem maar 17.

  Bedenk eens de schokkende hypocrisie en de dodende implicaties van deze door het Wachttorengenootschap gevoerde bloedpolitiek. De inconsequentie van hun wetgeving is misdadig!!

  Zij staan wel toe Alle componenten van plasma

  Hemoglobine = 13% van het bloedvolume

  De kinderen van de Jehovah Getuigen mogen toch dat kleine bestanddeel, dat de bloedplaatjes zijn, niet nemen om hun leven te redden.
  Voor diegenen die de bijbel kennen: hou in gedachten dat het Wachttorengenootschap zich gedeeltelijk baseerd op de Mozaïsche Wet, waar gezegd wordt “het bloed” van een gedood dier op de grond te laten vloeien. Maar dat doen zij ook niet daar zij wel akkoord gaan dat mensen hun bloed wordt gebruikt om de factor IIIX te maken die hemofiliepatiënten nodig hebben.

  De kinderen van Jehovah Getuigen hebben geen stem, noch een keuze. Het Wachttorengenootschap, de ouderlingen en hun ouders, indoctrineren hen, en leiden hen naar het graf. Daardoor ontnemen zij hun het meest elementaire mensenrecht, het recht op leven.

  Dit is verschrikkelijk fout en moet stoppen! Het moet nu stoppen!
  Niet binnen 10 jaar – 5 jaar of één jaar, maar nu.
  Wij moeten eisen dat dit stopt nu onmiddellijk.

  Iedereen die zich de vraag stelt of dit drama zich nu, de dag van vandaag zich binnen de gemeenschap van de Jehovah Getuigen afspeelt, moet alleen maar de uitgave van de “Ontwaakt!” van 22 mei 1994 te bekijken. In dit tijdschrift worden de kinderen die stierven omdat zij geen bloedtransfusie namen bejubeld als martelaren. Het Wachttorengenootschap geeft zelf aan dat het dodental in de duizenden loopt.
  Daardoor is deze schandelijke wet op het medisch gebruik van bloed de afschuwelijkste daad die door een religieuze organisatie is opgelegd in meer dan honderd jaar. De afschuwelijkste in de twintigste eeuw, waardoor in die eeuw zonder twijfel vele duizenden doden, mannen, vrouwen en kinderen, gevallen zijn.

  Wanneer komen de Jehovah Getuigen uit hun dal der slachting?
  Wij smeken jullie iets te doen om deze systematische doodslag onder de kinderen der Jehovah Getuigen te stoppen.

  Spreek met zoveel mogelijk mensen in uw omgeving over deze schandelijke zaak. Schrijf of bel naar het Wachttorengenootschap. (Potaardestraat 60. 1950 Kraainem) Schrijf een brief naar de verantwoordelijken in je land. Contacteer de media en leer hen te begrijpen welke tol deze Wachttorenpolitiek eist. Maak jouw eigen verantwoordelijken van je kerk attent op dit probleem en zoek hulp bij hen om deze dodende politiek verder bekent te maken. Waarschuw je familieleden, die Getuigen zijn, dat hun leven en dat van hun kinderen in gevaar is.

  Wees woedend en laat die woede de drijvende kracht zijn om iets te doen wat kan bijdragen aan het redden van de levens van zoveel onschuldige kinderen, kinderen die geen stem hebben.Vraag je af of je samen met anderen, met ons, hun stem kan zijn.
  De Wachttorenpolitiek, in verband met bloed, moet nu veranderen, iedere dag vallen er slachtoffertjes! Deze kinderen hebben uw hulp, onze hulp nodig. Het is nu tijd voor handelen.
  Indien jij, wij hen niet helpen…wie dan?
  Als we dat nu niet doen…wanneer dan wel?

Comments are closed.