Allochtonen moeten voorrang krijgen bij de invulling van vacatures.
Dit stelt FNV-voorzitter Jongerius in een gesprek met het weekblad Volkskrant Banen.

Voorkeursbeleid.
Bij gelijke geschiktheid moet de baan naar een allochtoon gaan, vindt Jongerius.
Dit voorkeursbeleid moet de kans op een baan voor allochtonen vergroten en discriminatie bestrijden.

Helft.
Onder allochtonen is de werkloosheid twee keer zo hoog als onder autochtonen. Van de beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar wordt 16 procent tot de allochtonen Nederlanders gerekend. Van hen heeft slechts de helft een baan.
Tot zover de media.

Dit voorgestelde proces wordt ook wel “positieve” discriminatie genoemd.
Dit proces kennen we op zijn minst al twee decennia, vrouwen en allochtonen eerst, en heeft tot dusver niet opgeleverd wat de bedenkers hadden gehoopt.
Ook de wet die bepaalt, dat bedrijven bij een bepaald aantal werknemers, vijf procent van dat aantal werknemers allochtonen moeten zijn, werkt niet ondanks de boetes die de bedrijven opgelegd krijgen en de goede trouw van de werkgevers die echt hun best doen om allochtonen aan het werk te krijgen.
Wil de meerderheid van de allochtonen wel werken? Of zijn zij tevreden met hun uitkeringen?
Dit soort vragen wordt door de linkse kerk niet gesteld. Hun oplossing is om, zoals Jongerius het net niet zegt, discriminatie te bestrijden moet je discrimineren.
Met haar oplossing worden tenslotte de autochtonen gediscrimineerd ten opzichte van de allochtonen. Maar ja, wat de burger niet mag geldt niet voor de overheid of aan haar gelieerde bedrijven.
Maakt de vakbond zich nu echt zorgen om de allochtonen?
De vakbonden ondervinden al jaren een terugloop in hun ledenbestand. Aangezien de allochtonen bevolking de komende decennia blijft groeien ten opzichte van de autochtone bevolking hebben de vakbonden net als de linkse politieke partijen hun strategie afgesteld op deze groei.
De allochtonen vertroetelen in de hoop het eigen voortbestaan te garanderen.
Hetzij in de vorm van leden hetzij in de vorm van stemmen.
Misschien voor de autochtonen een reden om hun lidmaatschap op te zeggen?
Laat de markt haar werking doen en laat de overheid en de aan haar gelieerde bedrijven zich hier niet langer mee bemoeien.

9 REACTIES

 1. Inderdaad erg vreemd. Ik heb me al vaker afgevraagd: Als we werkelijk niet zouden discrimineren, waarom is het dan zo belangrijk wie de verliezers en de winnaars zijn?

  Als bijvoorbeeld slechts genoeg banen bestaan om 90% van de werkzoekenden voldoende inkomen te verschaffen, waarom maakt het dan uit of de overgebleven 10% een allochtoon of autochtoon is? Als er niet meer banen komen, en je dwingt de werkgevers om allochtonen voorrang te verlenen, is er nog steeds 10% werkloosheid, maar dan zijn het allemaal autochtonen. In welk opzicht is dat een verbetering? Er zijn nog precies evenveel werkelozen.

  Bovendien, als er achter de discriminatie van werkgevers toch een bepaalde logica zit om de meest geschikte persoon aan te nemen, en het niet puur hun eigen subjectieve voorkeur is (al is het moreel gezien sowieso hun eigen zaak aan wie ze hun geld geven), zou door het verplicht aannemen van minder productieve of meer risicovolle werknemers de algehele productiviteit afnemen. Waardoor het aantal banen of de inkomens van de werkenden (en dus ook het belastinggeld ten gunste van de werklozen) verder afnemen.

  Ditzelfde kun je ook toepassen op andere gebieden, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Als er maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar is, waarom zouden dan niet de rijksten deze mogen krijgen? Als van de 10 patiënten sowieso maar 5 geholpen kunnen worden, is het dan eerlijker wanneer de 5 winnaars evenredig verdeeld zijn onder arm en rijk? Een mens is een mens, en als we werkelijk allemaal gelijkwaardig zijn, zou het feit dat de 5 gelukkigen rijk zijn geen verschil mogen uitmaken. Bovendien betekent ook hier het feit dat de rijken meer zullen kunnen betalen, dat de productiviteit toeneemt en er ook meer mensen kunnen worden geholpen.

  Natuurlijk kun je dan vinden dat de rijke de arme het geld maar moet geven, en dat we via loting bepalen wie er geholpen wordt en wie de baan of de scholingsplaats krijgt. Maar is het feit dat iemand arm of rijk, autochtoon of allochtoon is geboren op zichzelf al geen loting? Of in het geval van rijkdom meer dan toevallig zelfs een teken van maatschappelijke verdienste? Moeten we blijven loten tot de uitslag een bepaalde groep mensen wel bevalt? Dat kan dan slechts ten nadele van de groep mensen die dan alsnog buiten de boot valt. En vaak zelfs ten nadele van een nog grotere groep mensen dan anders het geval zou zijn

 2. De FNV heeft al jaren een teruglopend personeelsbestand. Zij denken dat hun macht om die reden afbrokkelt.

  You do the math.

 3. Bovendien wordt door dergelijke maatregelen en geklets de scheiding tussen alloch en autoch in stand gehouden en gekweekt.

 4. [3] Exact, dat betekent dat de collectivistische overheid en de vakbonden een racistisch beleid erop nahouden. Vreemd, voor een ideologie die er prat op gaat zogenaamd ‘racisme’ te bestrijden. Nu houden ze tezamen met het multiculturalisme en sollicitatieprocedures het racisme in stand.

  Zoals de Groningse econoom Prof. Den Hartogh vroeger al vertelde: ,,Het maakt niet uit of je mensen met geweld gelukkiger of ongelukkiger maakt, uiteindelijk resteert alleen nog maar het geweld." Een perfecte weg naar de slavernij.

 5. [4] Juist feit dat de bewuste ideologie ‘racisme’ tracht te bestrijden onder de onfeilbare waarde van het egalitarisme, leidt er toe dat zij juist dat onderscheid moet maken dat vervolgens afbreuk doet aan de (vrijwillige) sociale cohesie en leidt tot interindividuele vervreemding (want jij bent anders dan ik, want je behoort tot een andere groep). Het is net zo vreemd dat de socialistische notie van solidariteit er eentje is van ‘solidariteit’ –> dwang. En de praktische uitvoering ervan juist leidt tot dezelfde gevolgen als hierboven beschreven.

  Wat ik me afvraag of een en ander nu echt aan domheid te wijten is, hypocrisie of dat er echt een mentale toestand/stilstand aanwezig is vergelijkbaar met geloof/religie: onaantastbaar ten aanzien van empirische weerleggingen.

 6. Dit soort beleid heeft nooit geholpen en zal nooit helpen. Ze doen het zichzelf aan (als collectief). Zie ook dit: http://www.elsevier.nl/nieu

  Welk bedrijf zit te wachten op half-analfabeet personeel dat dankzij dwangwetten een baan komt opeisen?

 7. so wie so heb ik niets met FNV en als nu ANBO ook nog met ze samen wil gaan bedank ik als lid van ANBO.Straks krijgt een fries ook nog voorkeurs rechten bij solliciteren en ik als DRENTH ben dan helemaal overbodig.

 8. In voorkeur voor allochtonen bij sollicitaties zie ik niets. Helaas komt het wel voor. In Amsterdam schijnt in het onderwijs bij sollicitaties een lesbische allochtone vrouw de beste kansen de hebben om aangenomen te worden.
  Het geven van voorkeur aan personen uit bepaalde groepen werkt marktverstorend. Het is beter deze groepen vrijelijk te laten mededingen en de mogelijkheid open te houden hun een lager salaris te betalen.
  Werkloosheid onder deze groepen wordt bevorderd, als men zich gedwongen voelt, hun een salaris op hetzelfde niveau toe te kennen.
  Zijn dergelijke personen eenmaal in welke functie dan ook aangesteld, dan let niets hun, om werkend in die functie zich betere bekwaamheden te verwerven op grond waarvan zij later meer kunnen verdienen.

Comments are closed.