Enkele decennia geleden deed de term “Eurocommunisme” zijn intrede. Die werd in verband gebracht met een strategische aanpassing in het beleid van de Europese communistische partijen om langs democratische weg de socialistische heilstaat te verwezenlijken. Wat is ervan terechtgekomen ? Is het communisme dood ?

Eurocommunisme
Op de marxistische website Marxist Internet Archive omschrijft de Spaanse Communist Manuel Azcárate in een artikel uit 1978 het Eurocommunisme aldus:

“Eurocommunism is a cluster of new theories, new political and strategic ideas which have arisen among a number of Communist parties, and which seek to give a new answer to the problems thrown up in the crisis of our time. It seeks to find ways of achieving the Socialist transformation of society by means of democratic methods, and of advancing towards a new Socialist society based on full respect for human liberties, on pluralism and on a better social deal for all. In brief, it seeks to end man’s exploitation by man. To put it another way, Eurocommunism aims at establishing a new relationship between democracy and the Socialist transformation of society.

Eurocommunism believes that in the industrially advanced society of Western Europe democracy is the only way in which capitalist society, dominated as it is today by the great monopolies and multinational companies, may be overcome. It believes that a Socialist system capable of replacing the present system must be a Socialism in which democracy shall find its most complete expression.” (1)
Einde citaat.

Zo bezien is/was het Eurocommunisme dus een verzameling nieuwe politieke en strategische ideeën, afkomstig van een aantal Europese communistische partijen, om manieren te vinden om de socialistische transformatie van de maatschappij naar een pluralistische samenleving op basis van het socialisme langs democratische weg te realiseren.

Einde van de Praagse Lente
Door het einde van de Praagse Lente op 20 aug. 1968 door gewapende Sovjet-interventie, werd het de Europese communistische partijen duidelijk, dat het gewelddadige imago van het communisme de realisering van de communistische doelstellingen feitelijk in de weg stond. Zij begonnen te begrijpen, dat het begrip “communisme” , dat reeds door de Sovjet-aanval tijdens de Hongaarse Opstand in 1956 in Europa politiek besmet geraakt was, moest worden vervangen en dat hun strategie aan de locale West-Europese politieke tradities moest worden aangepast.

Metamorfose van het Eurocommunisme tot Neo-marxisme
Hoewel de officiële politieke invloed van de traditionele Europese communistische partijen afbrokkelde, begon de invloed van het (Neo-)marxisme op de West-Europese samenleving steeds sterker toe te nemen. Leden van de communistische partijen verspreidden zich over diverse socialistische partijen en de Marxistische Heilsleer werd sindsdien met parlementair-democratische middelen verspreid en in praktijk gebracht. Gaandeweg werd het Neo-marxisme salonfähig. Maar het ging verder. De Meirevolte van 1968 had o.a. tot gevolg gehad, dat de onderwijsinstellingen waren “gedemocratiseerd”, waardoor zij in overwegende mate van wetenschappelijke opleidingscentra tot pseudowetenschappelijke collectivistische bolwerken waren omgebouwd. Door de inhoudelijke ideologisering van het onderwijs, dat gepaard ging met de z.g. “democratisering” van het onderwijsstelsel, leverden universiteiten en hogescholen de stroom van Neo-marxistische munitie voor de gestage ondermijning van de Europese politieke en culturele tradities in de volgende decennia. Men kan rustig stellen, dat het Neo-marxisme onder de neo-liberale vlag van de z.g. sociale markteconomie het politieke paradigma van de Europese Unie is geworden.

Verdeeld en stuurloos
In de verwarring van die tijd wist de rest van het politieke establishment in Europa, deels door gebrek aan kennis van de eigen beginselen de hoofdlijnen van zijn politieke programma’s nauwelijks in praktijk te brengen. Hierbij speelde naast de onderlinge verdeeldheid politiek opportunisme een belangrijke rol. Dat was op zichzelf echter nog niet de grootste ramp.

Marxistisch-Islamitisch fundamentalisme
Echt rampzalig was, dat Europese overheden om dezelfde redenen decennialang volstrekt niet in staat waren adequaat te reageren op internationale sociaal-geografische en strategische ontwikkelingen. Dit kwam met name tot uiting door een volledig falend migratiebeleid van de Europese landen. Hierop werd door de nieuwe generatie Neo-marxisten van de Europese sociaal-democratieën handig ingespeeld. Het antwoord van de Europese landen op de Arabische olieboycot van 1973 aan de Arabische wereld was een cultureel verdrag tussen de EG-landen en de Arabische Liga de z.g. “Europees-Arabische Dialoog” (EAD). Dit verdrag heeft geleid tot een serie geldverslindende overeenkomsten met Arabische landen onder de namen Euro-Mediterraan Partnerschap en Euro-Mediterrane associatie-overeenkomsten. Dit is feitelijk niets anders dan een oliebelasting, te betalen door de Christelijke Europeanen aan de Islamitische Wereld.

In plaats van tijdig en effectief te reageren op bovengenoemde ontwikkelingen moeten Europeanen sinds de jaren 1970 machteloos toezien, hoe daarnaast hun individuele vrijheden, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, etc. door de Neo-marxistische multiculturalisten worden uitgehold, hoe hun binnensteden verloederen en vervuilen, hoe de sociale vrede wordt aangetast, hoe de samenleving wordt gedemoraliseerd, kortom hoe de oorspronkelijke leefgemeenschappen op eigen historische bodem langzaam maar zeker om zeep worden gebracht (2)(3).
<%image(20070521-Stop_Islamisering_Europa(2).jpg|386|386|)%>
De val van het Sovjet-Unie in 1991 betekent weliswaar, dat er een eind aan de Koude Oorlog komt, maar omdat het communisme reeds doodverklaard is, betekent het tegelijk, dat het Neo-marxisme -onder andere namen, zoals sociaal-democratie, multiculturalisme, etc.- undercover en ongestoord in West-Europa in de praktijk van de verzorgingsstaat verder wordt ontwikkeld (4).

Libertarische oppositie
Willen wij voor onze kinderen een leefbare wereld overhouden, dan zullen wij er daarom alles aan moeten doen volgende generaties metterdaad vrij en onbevangen op te voeden, door ze te laten zien, wat individuele vrijheid is, hoe er op nuttige wijze gebruik van kan worden gemaakt, wat de bedreigingen zijn en hoezeer het de moeite loont hem te verdedigen.

Bronnen:
(1) Marxist Internet Archive
(2) How my eyes were opened to the barbarity of Islam, Is it racist to condemn fanaticism ? Phyllis Chesler, The Times, March 7, 2007
(3) Stop Islamisation of Europe
(4) Political Correctness — The Revenge of Marxism, by Baron Bodissey, The Gates of Vienna, Wednesday, June 14, 2006

13 REACTIES

 1. Maar…maar….maar al die zwakkeren die niet voor zichzelf kunnen zorgen, die gehandicapten, zieken wil je die dan gewoon laten creperen?

 2. [1] [1] Goed artikel Spynose. Als een betere, meer morele maatschappij gewenst wordt, is het Inderdaad noodzakelijk dat meer mensen begrijpen wat individuele vrijheid is.
  Dat er zo vaak naar creperende zwakkeren wordt verwezen, bewijst dat wel.
  Die vragers doen net alsof de meerderheid van het volk zwak en gehandicapt is, en niet de uitzondering.
  Vak zijn het personen die zelf bang zijn dat zij zelf in noodgevallen niet gehopen zullen worden.
  Een goede wedervraag voor de discussie is wel eens:"Wat zou JIJ doen voor iemand in nood? Zou JIJ hem laten creperen?"

 3. [1][2] FFI, Hub,
  Het grote probleem is, dat er inmiddels zoveel onderkruipsel rondloopt, dat maar al te graag bereid is zich door de neo-marxisten tot creperende zwakkere te laten bombarderen. Op die manier is er een klasse van afhankelijke Untermenschen ontstaan, die het van de neo-marxistische plunderaars moet hebben.
  Groet,
  SpyNose

 4. Geweldig artikel en laat zien dat totalitaire ideologieèn aan elkaar verwant zijn. Het Marxisme, islamisme en nazisme komen allemaal uit deze stal.

 5. [5] Verplichte lectuur voor realistische Nederlanders: Islamisten en Naïvisten van Jespersen en Pittelkow.
  Stukken interessanter dan dat geneuzel over het eventueel buiten spel zetten van woutertje boskabouter.

 6. Dat islamisme en communisme twee handen op één buik zijn werd mooi geïllustreerd door de partij Resist tijdens de Belgische verkiezingen van 2003. Resist was een alliantie van AEL en de stalinisten van de PVDA.

  Ter illustratie deze foto van Dyab Abou Jahjah (AEL) en Kris Merckx (PVDA):
  http://www.solidair.org/ima

 7. Met marxisme ben ik niet bekend. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Maar ik geloof wel dat een verder gaande islamisering een gevaar op zal leveren voor ons kleinelandje. En als die islamisering eventueel eenmaal een fijt is, dreigt er nog een ander gevaar. Want wat doen de buurlanden om ons heen in Europa, bijvoorbeeld wat doet Duitsland, of Frankrijk. Met hun Neo Nazi. Er hoeft maar een diktator op te staan zoals Hitler en we zijn het haasje.
  En dat hebben we dan nog helemaal aan ons zelf te danken, om dat wij het waregeloof de rug hebben toegekeerd. Want veel christenen verwachten wel de wederkomst van christus op aarde. Maar het ontgaat ze dat Jezus christus allang in 1914, in de geest is wedergekeerd. En dat we vanaf 1914 in de laatste dagen leven. Daniel 4 vers 13 tot 16. De zeven tijden der heidenen. Daniel 12 vers 1 tot 2.

 8. Uiteraard willen neo-Marxisten maar wat graag de huidige Westerse orde omverwerpen omdat ze alle verworvenheden zien als het resultaat van een patriarchale en imperialistische geschiedenis.

  Het is ook makkelijk te zien waarom men zo veel moois ziet in de Islam.

  Wetende dat neo-Marxisten veel minder geinteresseerd zijn in de middelen en meer in de doeleinden (wat verklaart dat neo-Marxistische homo’s en feministen er een standpunt op na kunnen houden die uiteindelijk anti-vrijheid voor homo’s en vrouwen zijn), zijn er enkele eigenschappen aan de Islam die hen interessant overkomt.

  Namelijk, wereldwijde solidariteit tussen moslims (de onderlinge strijd tussen shiiten en soennieten negerende) t.o.v. de Westerse dominantie, het anti-kapitalistische karakter ervan, de revolutionaire eigenschappen, de gemeenschapszin, het “nobele wilde” gehalte, en het idee dat iedereen gelijkwaardig zou zijn, MITS men zich maar bekeert tot het enige ware geloof (vergelijkbaar maar communisme).

  Oppervlakkig gezien herkennen communisten zichzelf best veel in de Islam.

  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Tony [9]:
  Godsiensten zijn in wezen aloude collectivistische instituten, met het enige doel macht uit te oefenen door het aanjagen van angst en het zaaien van haat en paniek. Daarin verschillen Islam, Jodendom en Christendom geen haar.

  Het enige relevante verschil tussen de eerste twee enerzijds en het Christendom anderzijds is, dat Islam en Jodendom het oog om oog beginsel praktizeren en het Christendom vergiffenis en de gulden regel kent.

  Men zou grofweg kunnen zeggen, dat de seculiere tegenhanger van het Jodendom het communisme is en van het Christendom het socialisme. De Islam kent -uiteraard- geen seculiere tegenhanger, die representeert het ultieme totalitarisme door de vereniging van religie, cultuur, etniciteit en politiek systeem.

  Misschien had de titel van bovenstaand artikel beter kunnen luiden: “Islamisering: de wraak van het Neo-marxisme”.
  Tony [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Spy-Nose [10]:

  Ik kan me nauwelijks een politieke of religieuze stroming bedenken die niet collectivistisch is. In welke stroming wordt het individu niet opgeroepen of gedwongen om zichzelf op te offeren voor “het grote goed”, of dat nu de staat, God, of gelijkheid van uitkomst is.

  Neem nu het openbare onderwijs in bijvoorbeeld de VS, een van de meest ‘individualistische’ landen in de geschiedenis:

  “Let our pupil be taught that he does not belong to himself, but that he is public property. Let him be taught to love his family, but let him be taught at the same time that he must forsake and even forget them when the welfare of his country requires it. – Benjamin Rush, ondertekenaar van de ‘Declaration of Independence’

  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Tony [11]:
  Inderdaad. Die tekst kon zo uit Noord-Korea komen. En zijn opstel staat bol van dit soort taal:

  “In the education of youth, let the authority of our masters be as absolute as possible. The government of schools like the government of private families should be arbitrary, that it may not be severe. By this mode of education, we prepare our youth for the subordination of laws and thereby qualify them for becoming good citizens of the republic.”

  http://www.schoolchoices.org/roo/rush.htm

 12. Direct stoppen met het geven van dubbele nationaliteit.

  Dagelijks worden duizenden dubbele passporten afgegeven. De Nederlandse wetgever moet bij wet regelen dat welke aan vraag voor de Nederlandse Nationaliteit geen tweede Nationaliteit mag worden verstrekt of gevoerd. Voor nieuwe aanvragen dit toepassen gelijk als de wet is aan gepast op dit punt en bij oude gevallen een nationaliteit inleveren, de keus is aan de mensen zelf. Diegenen die de eigen nationaliteit niet willen opgeven, mogen de Nederlandse niet krijgen, op die manier dubbele nationaliteit afschaffen en iedereen die twee paspoorten heeft binnen een jaar verplicht laten kiezen. Niet kiezen betekend automatisch het verlies van het Nederlandse paspoort! Deze waanzin moet per direct stoppen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de Marokkaanse en Turkse wet in Nederland wordt toegepast? Dit slaat nergens op! Het is ook een grote schande dat onze ambtenaren directe handlangers geworden zijn van deze primitieve islamitische krachten die tegen Nederland werken; Door toename van het aantal moslims is het land is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een nieuwe schuilplaats voor de moslimstrijders; dit mag niet getolereerd worden, we hebben al genoeg last en narigheid van dit geboefte en de dubbele pasporten! Zo wordt gelijk duidelijk hoe gevaarlijk het is om deze Moslims binnen het overheidsapparaat aan het werk te hebben. Deze werkwijze is een grote schande. Dit is een inbreuk op de soevereiniteit van Nederland.
  Het hele proces van de Europese islamisering wordt ook massaal gefinancierd door islamitische staten. Alleen al het Saoedische koningshuis heeft de afgelopen jaren 142 miljard dollar geschonken voor de bouw van moskeeën, islamitische scholen, organisaties en instellingen voor het verbreiden en propageren van de islam over de Westerse wereld.
  Niettemin zinkt de financiële steun uit moslimlanden in het niet vergeleken met de steun van de bedreigde Europese landen zelf die over de laatste dertig jaar duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten.
  Deze reusachtige steeds toenemende geldstromen lokken talloze profiteurs die de islam verdedigen en propageren om die geldstromen, de basis van hun inkomen en loopbanen veilig te stellen. Voorbeelden hiervan zijn:
  Personeel van gesubsidieerde instellingen, anti discriminatie bureaus, multiculturele instellingen, sociale diensten, zogenaamd wetenschappelijke instellingen en onderzoekers.
  Bouwbedrijven, architecten, voor de bouw van huizen, wegen, moskeeën en instellingen voor de groeiende allochtone bevolking.
  De massa-immigratie van antiwesterse Moslims naar Europa moest al 20 jaar geleden gestopt zijn! Maar onze ministers, burgemeesters en wethouders die nu zelf ook moskeen en islamscholen openen, schoolboeken onder Islamitische supervisie laten schrijven, willen blijkbaar dit proces op allerlei manieren toch voortzetten totdat de Moslims plaatselijk of nationaal een meerderheid krijgen.
  Dit is een bewuste vernedering van ons land, Marokko en Turkije zijn totaal respectloos bezig met ons hun wetten en eisen op te leggen. Het lijkt er sterk op dat ze een “hidden agenda” hebben. Het is nu duidelijk geworden dat de Nederlandse overheid buigt voor deze Islamitische mogendheden, behalve voor de eigen bevolking. Die zuigen ze leeg. Zie maar de explosieve groei van de Moslims, islamscholen, moskeen, bezette wijken … Nederlander heeft nu geen handels waarde en bestaands recht mede met dank aan deze Christenen en Socialisten… Hoe lang laten wij ons nog door dat Noord Afrikaanse land beledigen en de les lezen?
  Gewoon knettergek en uitholling van de Nederlandse integriteit en zelfstandigheid. Nu al krijgen Marokkanen en Turken alles al voor elkaar. En gebeurt dat niet dan is het uiten van dreigementen het middel om een doel te bereiken. Onder de dreigementen werkt Nederland dat zelf in de hand, we passen ons steeds meer aan aan deze moslims, zelfs de deelgemeentes en stadhuizen hangen vol met posters in het Arabisch, Turks, en andere talen!,
  Wordt het nou niet de hoogste tijd dat het beleid dat hier in Nederland wordt gevoerd jegens Marokko en Turkije is helemaal op de schop gaat,die landen kosten de Nederlander miljarden terwijl die zelf niks anders doet dan inleveren. Wij hebben met deze landen niks anders dan problemen en het geld wat die landen kosten kunnen wij zelf momenteel heel hard gebruiken b.v. om de AOW pot weer aan te vullen het is per slot van rekening nog altijd ons eigen geld.
  In Nederland zijn de sociale uitkeringen voor ongekwalificeerde niet-werkende Moslim immigranten de hoogste ter wereld. Tegelijkertijd zijn de lonen voor hoog gekwalificeerde arbeid laag, en de belastingen daarop hoog. Zo heeft het geen zin om zich te laten scholen en te werken. Een Moslim met verblijfsvergunning komt immers in aanmerking voor alles omvattende sociale verzekeringen en subsidies, WW, WAO, BIJSTAND, KINDERBIJSLAG, HUURSUBSIDIES, ZIEKTEKOSTEN, AOW. zonder daar zelf ooit voor te betalen. Daarnaast zijn er duizenden door de staat betaalde gespecialiseerde sociale advocaten in vreemdelingen, asiel en strafrecht en antidiscriminatie bureaus die zelfs illegalen eindeloos blijven verdedigen. Want zij worden zogenaamd gediscrimineerd en achtergesteld of zij krijgen niet het respect dat ongelovigen aan moslims zijn verschuldigd.

  Mohammed begreep al in de zevende eeuw dat demografische oorlog zoals die nu tegen Europa wordt gevoerd het meest effectieve wapen tegen de ongelovigen is. Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen.
  Koran 9.20 Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.
  Abu Dawud, 11.2045 Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen.
  Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van Europa zelf. Dit is geculmineerd in de meest massale emigratie ooit van moslims naar het Westen. Zij komen niet om te werken, maar voor uitkeringen en het ontwrichten en veroveren van Europa.

  Daarom gaan zij vechten voor hun buitenlandse islamitische “identiteit”, verenigen zij zich in talloze Turkse Arabische en islamitische verenigingen en stichtingen, moskeeën en andere antiwesterse instellingen met financiële steun uit de herkomstlanden en de Nederlandse overheid. Die buitenlandse overheden bevorderen ook de emigratie van massa’s ongeschoolde vaak zelfs analfabete moslims die de ontwikkeling van hun achtergebleven binnenlanden belemmeren en een last vormen voor hun eigen regeringen. Bovendien wordt zo de verspreiding van de islam over het Westen gerealiseerd onder leiding van islamitische organisaties en overheden. De conferentie van islamitische staten en individuele landen als Saoedi-Arabië spelen hierin een dominante rol.

  Zo doende worden we overstroomd door ongeschoolde moslims die makkelijk te beïnvloeden zijn door fundamentalistische imams of door hoger geschoolde jonge moslims die de lager geschoolde moslims gebruiken als een machtsbasis voor een loopbaan in de politiek, bij de overheid, onderwijs, journalistiek en non gouvernementele organisaties. Dit leidt tot een kunstmatige uiterst gevaarlijke demografische crisis zoals Europa nog nooit heeft gekend sinds de volksverhuizingen uit de vierde en vijfde eeuw. Het heeft vele eeuwen geduurd voordat Europa zich herstelde van deze barbaarse invallen.
  1.Het onmiddellijk terugdraaien van de toegevoegde buitenlandse nationaliteit.
  2.De betreffende ambtenaren dienen te onderschrijven dat zij zich alleen aan de Nederlandse wet houden,doen zij dat niet dan mogen ze zonder uitkering of recht op wachtgeld meteen vertrekken,o ja ze mogen ook de kosten van het terugdraaien betalen.
  3. Alleen Marokkaanse of Turkse Nationaliteit, en dan geen recht op sociale voorzieningen. Dan zorgt Marokko of Turkije voor zijn burgers.
  4. Stopzetting van de politiek islam: moskeebouw, islamscholen en korancursussen verbieden.
  —————-

  http://members7.boardhost.com/werken/

Comments are closed.