Voormalig Sovjet-dissident Vladimir Bukovsky heeft gewaarschuwd dat de Europese Unie hard op weg is een nieuwe Sovjet-Unie te worden. Wanneer mensen op hogere echelons in het EU-systeem soortgelijke zaken melden, wordt het tijd dit idee serieus te nemen.

In 2002 vertelde Louis Michel, de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, die tegenwoordig lid is van de Europese Commissie, het Belgische Parlement, dat de EU uiteindelijk Noor-Afrika, het Midden-Oosten als ook Europa zal omvatten.
Het MEDA programma, het belangrijkste financiele instrument voor de implementatie van het Euro-Mediterrane Partnerschap, spendeerde volgens de officiële website van de EU tussen 2000 en 2006 ¤5,35 Miljard aan verschillende programma’s. Tijdens de periode 1995 – 1999 werd 86% van de fondsen die MEDA ter beschikking had naar Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en de Palestijnse Autoriteit gesluisd.

Vanaf 2007 zal MEDA worden vervangen door het instrument van Europees Nabuur- en Partnerschap worden vervangen, dat volgens plan in de periode 2007-2013 ¤11 miljard zal uitgeven onder andere om samenwerking tussen Europese en Arabische landen in de sectoren energie en transport; in hogere opleidingen en mobiliteit van leraren, onderzoekers en studenten; multiculturele dialoog door mens tot mens contacten, inclusief banden met immigrantengemeenschappen die in EU-landen wonen evenals samenwerking tussen burgermaatschappijen, culturele instellingen en uitwisselingsprogramma’s van jongeren. De Europese Commissie, de machtige regering van de EU met uitgebreide wetgevend bevoegdheden, zal samenwerking coördineren met NGO’s, universiteiten, kerken, religieuze associaties en de media in met dit project verbandhoudende zaken, dit alles overeenkomstig documenten die beschikbaar zijn op het Internet.

Bat Ye’or, auteur van het boek Eurabia, heeft gewaarschuwd tegen de post-Westerse cultuur van het Palestinianisme, die door deze netwerken al tientallen jaren lang is bevorderd:
“Door middel van een gecoördineerde campagne, begeleid door de netwerken van de lichamen van de Europese Unie, heeft een systeem dat politiek koppelt aan markten, cultuur, universiteiten, media en opinie-makers, zijn totalitaire grip over de lidstaten uitgespreid om een verachtelijke cultuur van leugens en ontkenning op te leggen die Europa’s pro-Palestijnse buitenlandse politiek ondersteunt.”
<%image(20070502-20051111-eurabia.jpg|110|165|)%>
De EU Commissie en senior officials creëren, vaak bekendgemaakt door onschuldig klinkende semi-officiële organisaties, overeenkomsten met Arabieren en implementeren ze later ongemerkt als federaal EU- beleid. Dit wordt gerealiseerd omdat miljarden Euro’s ongecontroleerd rondstromen in een zeer slecht gecontroleerd systeem.
De Europeanen financieren zodoende de samensmelting van hun eigen continent, in werkelijkheid door middel van kolonisatie, met de Moslim wereld zonder dat ze het zelf in de gaten hebben en zonder hun toestemming (cursief vert.). Het moet de eerste keer zijn in de menselijke geschiedenis, dat met bureaucratische precisie een heel continent cultureel wordt uitgeroeid. Terwijl het hier misschien gaat om het grootste verraad in de geschiedenis van de Westerse beschaving, wordt dit toch grotendeels door de Westerse media genegeerd.

Joschka Fischer, ex-minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, waarschuwde, dat Europa riskeert de speeltuin te worden voor opkomende supermachten van de 21e eeuw. Hij wilde meer samenwerking van de EU om dit te voorkomen. Maar we zijn al een speeltuin van buitenlandse machten, want in het bijzonder moslimlanden, die hun onstuitbare populatiegroei in onze landen dumpen en de inheemse bevolking bijna straffeloos lastig vallen en dit wordt actief door de EU veroorzaakt. Het zal interessant worden voor toekomstige historici te ontsluieren hoeveel senior EU-leiders of bureaucraten zijn omgekocht en betaald met Arabisch oliegeld.

Het idee, dat de EU een supermacht zal worden is belachelijk. In de dageraad van de 21e Eeuw is Europa een globale grap, een decadent, zwak en pathetisch continent, veracht door zijn vijanden en bejammerd door zijn vrienden. Outsiders verwachten niet, dat Europa iets nieuws zal genereren, heel wat zullen verrast zijn, indien het zelfs maar overleeft. Dit imago zal niet worden verbeterd door leiders die niet alleen hun volkeren hebben verlaten, maar hen aanvallen door hun historische erfenis aan hun aartsvijanden te verkwanselen, en door diegenen te muilkorven die hiertegen protesteren.

Je kunt niet op kunstmatige wijze een dynamische macht creëren door bureaucratische besluiten, dat doe je door de wet, wetten met de goedkeuring van de mensen, die hun beste belangen in het oog houden en daarom door hen gerespecteerd worden – respect voor private eigendomsrechten en met zoveel uitsluiting van de staat. Er is geen kortere weg. Het is belachelijk te geloven dat gammele topzware Frankenstein monster Europa competitiever zal maken.

Ik ben niet tegen samenwerking tussen Europese landen in welke vorm ook, maar absoluut wel in de vorm van een pan-Europese dictatuur met massieve bureaucratieën. Ik begrijp het argument,dat individuele naties, behalve misschien Duitsland, te klein zijn om met dergelijke landen als China te concurreren. Misschien. Maar we moeten onze prioriteiten zuiver houden: Overleving staat voorop; een dynamische economie creëren komt op de tweede plaats. De simpele waarheid is, dat de EU een dodelijke bedreiging voor overleving vormt en absoluut niets doet om de economie te bevorderen.

Paul Belien, de uitgever van de Brussels Journal, heeft in zijn boek “A Throne in Brussels” betoogt, dat België wordt gebruikt als een blauwdruk voor de grotere Europese Unie. In 2000 keurden de Belgisch autoriteiten de zogenaamde “Snelle Burgerschapswet” goed. In 1960 was 7,3% van de bevolking in de Brusselse binnenstad van buitenlandse afkomst. Vandaag de dag is dit cijfer gestegen tot 56,5%. Volgens Jan Hertogen, een Marxistisch socioloog, “is deze bevolkingsvervanging een indrukwekkende en unieke ontwikkeling in Europees of zelfs wereldwijd perspectief.”

Ja, het is waarschijnlijk ongekend in de menselijke geschiedenis, dat een land zijn hoofdstad zonder een schot aan anderen overhandigd, ofschoon zijn lot nu wordt herhaald in vele andere Europese steden. Is er geen oppositie tegen in Belgie ? Jawel, maar zij wordt het zwijgen opgelegd of zelfs uitgebannen. De Vlaamse nationalistische Vlaams Blok werd onwettig verklaard wegens racisme en veranderde zijn naam. Het racisme bestond erin regeringsstatistieken te citeren betreffende oververtegenwoordiging in misdaad door immigranten. De rechter concludeerde dat “waarheid [is] geen verdediging.”

Pere Samuel, een in Turkije geboren katholieke priester en een van de weinigen die de taal van Jesus, het Aramees, spreekt, is vervolgd wegens “aanzetten tot rassenhaat” door het Belgische Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CEOOR) , wegens een opmerking die hij maakte in 2002 toen hij zei: “Elk door en door geïslamiseerd Moslimkind dat in Europa is geboren is een tijdbom voor Westerse kinderen in de toekomst. De laatsten zullen worden vervolgd wanneer ze een minderheid zijn geworden.” Hij stelt, dat Moslims Europa binnenstromen en waarschuwt voor een dreigende burgeroorlog.

Belgie is een kunstmatige Staat gedomineerd door een Franssprekende bureaucratische elite en kan worden gezien als een laboratorium voor wat de EU-rabieren de rest van het continent willen toebrengen, zoals bevolkingsvervanging, grotendeels door Moslims, en het tot zwijgen brengen van de oppositie daartegen door wettelijke pesterijen en door verschillende mechanismen de facto ontzetting van de autochtone populatie uit haar burgerrechten.

Artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt verondersteld vrijheid van meningsuiting te verzekeren. Toch wijdt het meer tekst aan de definitie van datgene wat niet binnen de grenzen van vrije meningsuiting valt dan aan wat het is. Criminaliseren van ideeën is gevaarlijk. Zoals John Stuart Mill uitlegt in zijn boek On Liberty, is vrijheid van meningsuiting de basis van de ware vrijheid. De Zweedse schrijver John Järvenpää betoogt, dat een van de deugden van vrije meningsuiting is, dat politiek incorrecte standpunten anderen dwingen rationeel te argumenteren.

In 2007, besloot de EU aanzetting tot racisme en xenofobie tot een misdaad te verklaren over alle 27 aangesloten landen.
Onder de nieuwe wet kunnen overtreders een gevangenisstraf tot drie jaar tegemoet zien, wegens “publiekelijke aanzetting tot geweld of haat, gericht tegen een groep personen of een lid van zo’n groep wegens ras, kleur, religie, afkomst of nationale of etnische origine.” De term “aanzetten tot haat”tegen “religie” zal ongetwijfeld door Moslims worden gebruikt om critici van de Islam de mond te snoeren, speciaal aangezien de Raad van Europa eerder heeft besloten Islamophobie gelijk te stellen met anti-Semitisme.

Het vertrouwelijk handboek van de EU, eveneens uitgekomen in 2007, verbiedt regeringen te spreken over “jihad” of Islam te koppelen met terrorisme. Maar aangezien we nu pan-Europese antiracisme wetten hebben en pan-Europese richtlijnen die het vermelden van elke verband tussen Islam en geweld verbieden, betekent dat dat het onmogelijk zal zijn te spreken over de Jihad, waaraan Europeanen zijn onderworpen ? Het doel van deze wetgeving kan niets anders zijn dan de kritiek op massa-immigratie te muilkorven.

Zoals Robert Spencer opmerkte, “Spoedig zal EUrabie op de oude Sovjet-Unie lijken, waarin dissidenten heimelijk samizdat literatuur verspreidden en zware gevangenisstraffen opliepen, wanneer de autoriteiten ontdekten wat ze deden. Europeanen die zich zorgen maken over wat hen overkomt, zullen naar het Westen moeten reizen, boeken kopen die de waarheid over de Islamitische jihad vertellen, en ze distribueren buiten het zicht van het wakend oog van EU-bureaucraten.”

De Europese Unie is eigenlijk een poging – een tamelijk geslaagde tot dusver – door de elites van de Europese naties om samen te werken aan usurpatie van macht, met voorbijgaan en uiteindelijke afschaffing van het democratisch systeem, een slow-motion staatsgreep. Het werkt omdat de nationale parlementen er nog zijn en de meeste mensen niet zien hoeveel er veranderd is. Zien is geloven. Indien een kleine groep mensen besloot het democratisch proces openlijk terzijde te schuiven en begint wetten op te leggen die het publiek niet goedkeurde, zou er een rebellie ontstaan. Maar dit is wat de EU heeft gedaan. Ze zijn juist slim genoeg dit feit te verhullen onder vele lagen van ondoordringbare bureaucratische newspeak, om te bewerkstelligen, dat de gemiddelde burgers de omvang van wat er aan de hand is niet in de gaten hebben. Ideeën zoals “vredesbevordering” worden als voorwendsel hiertoe gebruikt een bot om de onnozele massa’s voor de gek te houden en versluieren wat in wezen een naakte machtsgreep is.

De EU kan de nationale elites omkopen door hun ijdelheid en gevoel van belangrijkheid aan te spreken, hen van nationaal tot internationaal niveau te verheffen, hen mooie auto’s en mooi klinkende baantjes te geven niet gehinderd door domme prozaïsche dingen als de wil van het volk.

Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben (cursief vert.). Deze zelfbedienende elites verraden het vertrouwen van de mensen die zij geacht worden te dienen, hen gebruikende als guinese biggetjes in een rampzalig sociaal experiment door hun cultuur te ontmantelen en Moslims te importeren om hen te attackeren. Zij verachten waarschijnlijk hun eigen volkeren, die dit gedwee accepteren en hun belachelijke excuses geloven.

Autochtone Europeanen die in hun eigen steden niet langer veilig zijn, zijn van hun geschiedenis beroofd en hebben meer immigratie in een kortere periode aanvaard dan welk ander volk in de menselijke geschiedenis dan ook en ondervinden intimidatie en repressie wanneer zij weigeren nog meer te accepteren. Dit vestigt onheil, er is geen andere manier van zeggen.

Volgens journalist John O’Sullivan, “ stellen sommige verdedigers van de EU dat deze toegegeven ondemocratische voorziening wordt gecompenseerd door de machtsuitbreiding van het Europese Parlement. Maar dit overdrijft hogelijk de vertegenwoordigende aard van het Europarlement. Ofschoon het formeel democratisch is krachtens democratische verkiezing, heeft het geen continent-wijde publieke opinie waaraan het rekenschap verschuldigd is.” Hij voegt daaraan toe: “Het was locaal nationalisme in Brittannië en bezet Europa, dat de meeste morele verzet bood tegen fascistische ideologieën.”

Dit laatste punt, dat Nazi Duitsland werd verslagen door trotse natie-staten zoals de U.S.A. en Brittannië (lange tijd geleden), is totaal verloren door de EU elites.
Commissaris Margot Wallström betoogde, dat diegenen die zich tegen bijeenvoeging van nationale soevereiniteiten keerden een terugkeer tot Nazi verschrikkingen riskeerden van de ‘30-er en ‘40-er jaren. Haar collega Commissarissen gaven een gemeenschappelijke verklaring uit, waarin ze stelden, dat EU-burgers de doden van de Tweede Wereldoorlog eer zouden moeten bewijzen door VOOR de EU-grondwet te stemmen.

De grondwet zal nog meer macht leggen in de handen van de reeds machtige en vrijgestelde elites. De EUrocraten zeggen eigenlijk, dat aangezien iemand begrijpelijkerwijs ons democratisch systeem op een zeker moment in de toekomst zou kunnen bedreigen, zouden wij het beter nu meteen kunnen ontmantelen, op een ordelijke manier. Bovendien, terwijl grondwetten traditioneel de fundamentele werking van de staat hebben samengevat, verraadt de voorgestelde Europese grondwet, die honderden pagina’s beloopt, een bijna shari’a-achtig verlangen alle aspecten van het leven te reguleren. Het is een controle-instrument, een blauwdruk voor een autoritaire staat.

Nazi-Duitsland was een totalitaire staat, maar zulke samenlevingen kunnen ook transnationaal zijn, zoals de Sovjet-Unie, waar de EU meer dan oppervlakkig op lijkt: een kunstmatige superstaat die gerund wordt door een autoritaire bureaucratie die de wil van de mensen naast zich neerlegt en zijn ideologie aan de volkeren oplegt. Zijn we terug in de E.U.S.S.R. ?

Ofschoon de EU, wegens haar transnationale natuur, heel erg op de Sovjet Unie lijkt, zijn er ook overeenkomsten met Nazi Duitsland. De EU werd geschapen door de Grote Leugen techniek, die werd gelanceerd door Nazi Propagandaminister Joseph Goebbels: Serveer de mensen massieve leugens, zo groot, dat zij niet kunnen geloven dat iemand erover zou liegen en zij zullen ze geloven tenminste een tijdlang.

Het moet ook vermeld worden dat Adolf Hitler zijn bewondering voor de oorlogszuchtige natuur van de Islam uitsprak. De bewondering was wederzijds. Muhammad Amin al-Husayni, de Moefti van Jeruzalem, was een Arabische nationalist en gepassioneerd anti-Semiet die tijdens WW-II nauw samenwerkte met Nazi Duitsland.
Later, werd het leiderschap van de Palestijnse Arabieren overgenomen door Husayni’s neef Yasser Arafat, een grote vriend van de EU, die in 2002 een interview gaf waarin hij refereerde aan “onze held al-Husayni.”

Indien de EU word verondersteld ons te beschermen tegen de verschrikkingen van Nazi Duitsland, is het opmerkelijk hoeveel trekken het daarvan kopieert, zoals flirten met Arabische sterke mannen en bewondering voor de Islam. De Moslim immigratie naar Europa die de EU bevordert, heeft de grootste golf van anti-Semitisme uitgelokt sinds de opkomst van, wel, Nazi Duitsland, en kan de resterende Joden dwingen te vertrekken. Dat Europeanen deze organisatie zouden moeten steunen om een nieuw totalitair regime te voorkomen is een zieke grap. De EU is veel dichter bij totalitaire staten dan de veronderstelde boze natie-staten die het zal vervangen.

Aangezien er geen Europees demos (geen democratisch draagvlak, vert.) is, geen pré-politieke loyaliteit of gemeenschappelijke publieke gemeenschap, en aangezien de wetgevende macht is overgedragen aan de niet-gekozen EU-Commissie, kan de EU op geen enkele manier als democratie functioneren in welke betekenisvolle zin ook. De EU kan alleen een reusachtig Joegoslavië worden, ofwel geregeerd door een autoritaire oligarchie á la Tito, of uiteenvallen in burgeroorlogen.

De langzame maar gestage verstikking van de vrije meningsuiting door wetgeving en Moslim Jihad-geweld geeft een omineuze trend aan: Europa beweegt zich in totalitaire richting. Deze kan niet worden gestopt of teruggedraaid voor we de Moslim-immigratie stoppen, wat niet zal kunnen gebeuren tenzij we de Europese Unie ontmantelen. Het opdoeken van de EU is de sleutel tot Europa’s overleving, die nu op het spel staat.

Uit: The Brussels Journal – the essential european blog
Door Fjordman – Ma. 30 april 2007 Towards a Totalitarian Europe
Vertaling: SpyNose.

Verdere ref.:
Brussels Journal
Europees Nabuurschaps Beleid
Euro-Mediterrane Partnerschap – Financiële Samenwerking
Newspeak
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
De erfenis van Amin Al Husseini
Albert spits, De Europese Sovjet-Unie

37 REACTIES

 1. http://www.liberaal-eindhov
  en
  http://www.daarzaktjebroekt
  laten goed zien hoe politiek en media hebben lopen drammen om een ‘Ja’ te krijgen op het (duidelijk ongewenste) referendum, en hoe Pim Fortuyn, Mat Herben en Geert Wilders toen ook al de ware bedoelingen doorgrondden.

  Nu de tijdslijn en de plannen helder worden ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat de moord op Fortuyn geen ‘opwelling van een eenling’ was. Wilders loopt dus ook serieus gevaar als bij nieuwe verkiezingen zijn zeteltal in de peilingen hem echt invloed dreigt te gaan geven. En niet van een verdwaalde moslim. Het is structureler dan dat.

  Ik heb Wilders afgelopen maandag hierover een email gestuurd, die ik binnenkort op HVV zal zetten. Momenteel staat daar nog een artikel hoe de overheid belastinggeld misbruikt voor subsidie aan clubs die illegalen tegen de uitspraken van de rechter in in NL houden: http://www.hetvrijevolk.com
  Call me paranoid.

 2. Perfect SyNose!

  Eén opmerking:
  "Het opruimen van de EU is de sleutel tot Europa&#8217;s overleving, die nu op het spel staat."

  Opruimen in de zin van ‘opdoeken’, ‘afschaffen’, uitdrukkelijk NIET in de zin van ‘op orde brengen’.

  Hoe gaan we dat in vredesnaam (pun very much intended) voor elkaar krijgen?

 3. [2] Dit uitstekend verhaal zou iedereen moeten overtuigen van wat er werkelijk aan het gebeuren is.
  Inderdaad de vraag waarom gebeurt dit niet? Velen zijn zodanig gebrainwashed dat ze het niet meer kunnen begrijpen.

  Het enige wat wij kunnen doen, is nog beter de werkelijke feiten duidelijk maken en zo meer mensen vinden die het wel begrijpen en die dat dan ook weer willen uitdragen.

 4. Ik begrijp het ,geloof ik 😉

  maar er is niets tegen te beginnen ,emigreren maar ,n est ce pas?

 5. ASEAN KNOWS BETTER THAN THE EUROPEAN UNION

  Not only are the diverse economies of Southeast Asia being integrated and thereby able to pursue more sustainable development,
  all this is happening IN CONTRADISTINCTION TO THE EUROPEAN UNION without it being deemed necessary to harmonise legislations across the board.
  .
  Even a unified East Asian currency is on the table, still without harmonisation of laws..

  UNIFIED CURRENCY POSSIBLE FOR EAST ASIA
  http://www.investorsiraq.co
  The Third Network of East Asian Think-Tank (NEAT) Financial Cooperation Conference, held in Shanghai on April 7, the issue of "establishing a brought the issue of "a unified currency in East Asia" to the table.

  This currency will be discussed this Saturday May 5 in Kyoto.

  ASEAN-PLUS-3 FINANCE MEETING SET
  http://www.bangkokpost.net/
  SNIPS
  (TNA) – Finance ministers from the 10-member Association of Southeast Asian Nations, plus Japan, China and South Korea, will meet late this week in the ancient Japanese capital of Kyoto to discuss ways to enhance financial cooperation among them in a bid to avert a new Asian financial crisis.
  +
  The one-day meeting of the Asean-plus-three finance ministers is expected to focus on a plan to pool funds from nationally-held FOREIGN RESERVES to CONVERT the current regional network of bilateral currency swaps worth about US$80 billion into a multilateral framework.

  PREVIEW-Asian finmins eye pooling FX reserves,promoting ties
  http://www.reuters.com/arti
  *What: Finance ministers from ASEAN plus China, Japan and South Korea hold an annual meeting in Kyoto, western Japan.
  *When: They meet from 0500 to 0800 GMT on Saturday, May 5, followed by a joint news conference from 0830 GMT.
  *They are likely to agree on pooling foreign reserves as part of an existing framework aimed at preventing any repeat of the 1997/97 financial crisis in the region.

  Contrary to what many think, an ASEAN currency does not require more integration.

  We should forget the very notion of common currency and start thinking in terms of global currency.

  In an Age of Globalisation, the notions of common market and common currency do no longer matter. Only Global Market and Global Currency.

  Malaysia, an ASEAN member, launched the Islamic Gold Dinar last year.
  This Dinar surfaced a month ago in Kurdistan.
  http://community.livejourna

  The European Central Bank is marking is gold reserves to market on quarterly basis.

  Pakistan does even mark its gold to market on a monthly basis
  http://www.thenews.com.pk/p…,

  True, Pakistan is not a member of ASEAN Plus Four.

  But Pakistan&#8217;s neighbour, India, is a member of ASEAN Plus Four.
  And the Reserve Bank of India (RBI) seems to be distinguishing between foreign currency reserves and gold reserves.
  FOREX RESERVES RISE TO US$197.75BN
  India Infoline News Service / Mumbai Mar 30, 2007 17:47
  http://www.inboxrobot.com/n… (may require subscription)

  Now that the US dollar is toast, the Islamic Gold Dinar will in tandem with the gold rupee, gold yuan, gold yen, and gold euro take over the dollar&#8217;s role in international trade.

  Iran’s central bank governor recently said Tehran had, as part of a move to protect the Islamic Republic from mounting US pressure, plans to end the sale of its oil in dollars completely, but he recognised that Iran still needs to keep some reserves in dollars to meet some dollar trade requirements.
  http://www.tradearabia.com/

  This dollar need will soon come to an end.

  That&#8217;s why we need the new GLOBAL currency now.

  Even the Pope opposes the dollar.

  April 29, 2007 at 11:40:51
  POPE BENEDICT XVI CALLS FOR PERMANENT WORLD WIDE CAR BOYCOTT
  http://www.opednews.com/art… Benedict XVI: &#8220;Imagine that you are a lawyer. A new client walks in the door and wants to sue Mr. X. Mr. X is your client. It is your obligation to tell the new client that you cannot act for him because you have a conflict of interest.&#8221; Pope Benedict XVI continued: &#8220;Many world governments have adopted a separation of Church and State. This means that the Government must be secular, separate from religion.&#8221;
  &#8220;Imagine that the air is gray and filled with poison caused by cars burning oil, gasoline. Now imagine that your political leaders are oil executives. Is this not like putting the fox in charge of the hen house? Is this not the ultimate conflict of interest? The oil executive political leaders lured by the ALMIGHTY DOLLAR are putting their own financial interests above the right

  Yes, this is the dawn of the new, JUST and TRUE, world.

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@siquijor.ws

 6. Sommigen begrijpen nog steeds niks van het goud-concept van de ECB
  (en van de BIS &#8211; Bank for International Settlements – Bank voor Internationale Betalingen te Bazel)
  waardoor goud trimestrieel aan markprijs vordt gewaardeerd
  (MTM – marked to market(-price))

  05/02/07 12:00
  ADB, Asian Development Bank, seeks new role to avoid midlife crisis

  http://www.antara.co.id/en/

  Asian nations have also accumulated vast foreign currency reserves that they are now considering putting to better use to aid their development.
  +
  Last year the 10-member Association of Southeast Asian Nations along with China, Japan and South Korea agreed to study the creation of a single Asian currency akin to the euro, although little progress is expected any time soon.

  Kuroda said a common Asian currency was a "long-term vision."

  "The single currency even in Europe took more than 30 years after discussion started. In Asia it would take even more," he said

 7. Ja, met de EU is veel verkeerd.
  Maar met de euro niks.

  Zij die hopen om door uit de euro te treden,
  alzo uit de EU te treden,
  zijn gek.

  ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations,
  toont aan dat de EU niet nodig is
  voor een integratie van economieen.

  Tenzij wij weer op ruilhandel overschakelen,
  hebben wij echter een munt nodig voor de Euraziatische (Amerika is kapot) handel.

 8. kleine correctie:
  Het in het bovenstaande artikel genoemde MEDA moet MEDEA zijn.

  En hoe toepasselijk is die door de EUrocraten gekozen naam:
  http://nl.wikipedia.org/wik

  Overigens hebben wij nu zo’n MEDEA-figuur, in de vorm van dhr. Koenders (ontwikkelingssamenwerking), in het Nederlandsse kabinet zitten. Zie deze lijst van deelnemers uit 2002:
  http://www.medea.be/index.h
  "Het opdoeken van de EU is de sleutel tot Europa?s overleving, die nu op het spel staat."
  Helemaal waar. Ik zie alleen niet meer in hoe dat zonder slagof stoot zal kunnen gaan gebeuren.

 9. [8] Om je te BESCHEUREN … want de echte "schepper" van de euro is de tot Amerikaan genaturaliseerde Canadees … ROBERT MUNDELL … die nu in Beijing woont en werkt. (Daarvandaan dattie in heel Azie actief is).

  De wereld kent nu de USD als basis valuta. En alles wat van enige waarde is wordt uiteindelijk daarin uitgedrukt. Daar zijn sub-eenheids-valuta in Europa, en Azie van praktische nut vooral om de regio te dwingen tot betere economische integratie te komen.

  Iemand die beweerdt dat de VS "kapot" te krijgen is kan zelf niet veel zijn …

 10. [9] Marcellus,
  Dank voor de aanvulling. Maar dit toont juist aan, hoe vaag de bovenbouw is die de vage EU-projecten in elkaar zet, zoals ook Bukovski al aangeeft. Want ook hier is sprake van Orwelliaanse Newspeak.

  MEDEA -zie de analogie met de Griekse mythologische figuur- is een andere obscure naam voor weer een ander vaag EU-project.

  Echter voor MEDA zie:
  http://ec.europa.eu/comm/ex

  Groet,
  SpyNose

 11. [12] Shit ja … je hebt gelijk.

  MEDA en MEDEA zijn twee apparte organisaties.
  Alhoewel de doelen, de deelnemers en de naam niet zo gek veel verschillen. Het enige echte verschil wat ik zo snel zie is dat MEDA zelf kan sluizen met een grote pot met EU-gelden en MEDEA kan dat niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer ik wat dieper zou willen gaan spitten dat ok dat verschil wegvalt.

 12. [13] Marcellus.
  Je ziet hoe de mensen in verwarring gebracht worden.
  Eerst denk je dat het aan jezelf ligt, maar gaandeweg kom je erachter, hoe geraffineerd het systeem werkt.

  Deze techniek wordt bijv. ook toegepast bij de uitwerking van regelgeving aangaande de toepassing van de strucuurfondsen. Het is allemaal kaderwetgeving en elk keer komen ze weer met een andere regeling met een iets andere naam.

  Daarom is de term Newspeak hier zo duidelijk van toepassing en is de geniale Orwell nog nooit zo actueel geweest. Overigens zou het me absoluut niet verbazen, indien de bEUrocraten zich door Orwell zouden hebben laten inspireren.

  [10] Bud.
  Wonder of nachtmerrie ?

  Groet,
  SpyNose

 13. [14] de (verhullende) machinerie van de EU is inderdaad gerafineerd. Je zou bijna respect voor de kundige uitwerking gaan hebben als dit inderdaad van tevoren uitgedacht was. Maar ik denk niet dat dat zo is.

  Ik denk wel dat die SF-verhalen van een wereld die geregeerd wordt door machines en/of robots, allang werkelijkheid geworden is. Alleen zijn het geen machines van metaal en silicium die de mensheid in hun greep hebben, maar de machinaties van de ‘bestuurlijke’ structuren die zich onttrokken hebben aan het menselijke overzicht.
  De USSR en het voormalige 1000-jarige Rijk waren de Bèta-versies. Met de EU zijn we aangekomen bij generatie 2.0

 14. Uit dit verhaal blijkt eens en voor altijd dat de Eurocraten dictators zijn en het minst gelegen laten aan hun eigen mensen. Zij zijn de moderne NSB’ers van Europa en dienen als zodanig te worden aangeklaagd en gestraft te worden na de omwenteling, wanneer die begint. Ik verwacht dat deze omwenteling zich binnen 10-15 jaar zal voltrekken met alle gevolgen van dien.

 15. [13] En zo hebben we twee clubs die (min of meer) op hetzelfde terrein actief zijn (nou ja, actief), twee veelkoppige monsters die allemaal euro’s opslorpen ter meerder eer en glorie van zichzelf en vermoedelijk elkaar ook nog regelmatig in de weg zitten zodat ze er zeker van kunnen zijn dat ze erg druk kunnen blijven met niets. Oh nee, was het maar niets, dan was het minder schadelijk dan deze machinaties…

 16. [15] Marcellus,
  Het fundamentele probleem met deze lieden is, dat zij door hun fundamentele gebrek aan eigen identiteit de identiteit van ieder ander -voor zover aanwezig- afnemen c.q. ontkennen. Als (neo-)marxisten geloven zij rotsvast in een maakbare deterministische wereld die noodzakelijk leiding (de hunne) behoeft.

  Het zijn de grootste vijanden van de mensheid en de natuurlijke evolutie.

  Voor hen bestaat geen vrije wil en zo die zich ergens zou manifesteren dient hij vernietigd te worden, omdat hij in wezen een bedreiging vormt voor hun wereldbeeld en daarmee voor hun machtspositie.

  [16] Wim,
  Dat valt m.i. niet te voorspellen. Hoewel de tekenen omineus zijn, blijkt
  de geschiedenis op onverwachte momenten door toevallige gebeurtenissen die achteraf cruciaal blijken te zijn soms een andere wending te krijgen.

  [17] R. Hartman,
  Dit artikel dank zij jouw tip van enkele dagen geleden. Bedankt.

  Groet,
  SpyNose

 17. [16] [18]
  "Prediction is very difficult, … especialy of the future",
  zoals Niels Bohr (quantummechanica!) al zei.
  Een omwenteling binnen 10-15 jaar? Ik hoop het, maar het lijkt mij moeilijk om daar jaartallen aan te gaan hangen.

  Wat je wel in gedachten kan houden is dat de meeste revoluties/omwentelingen pas echt los gaan nadat er een (te zware) belastingmaatregel genomen is. Het is nooit de echte oorzaak, maar bijna altijd wel de finale katalist. Pas wanneer het dagelijkse bestaan van doorsnee mensen te zwaar belast gaat worden om nog te kunnen dromen van een goede, nabije toekomst, pas dan is er een algemene goedkeuring te vinden voor een ongetwijfeld gewelddadige omwenteling.

  Gek genoeg is het dus hopen op een directe belastinginning door de EU, want dan beginnen zij echt hun hand te overspelen.

  Tot die tijd moeten wij er alles aan doen om de EU en de EUrocraten geen menselijk gezicht en geen menselijke identiteit naar de buitenwereld toe te gunnen. De fouten van mensen kunnen namelijk iets te makkelijk vergeven worden.

 18. [11]
  ACP,

  Uiteraard ben ik zelf niks waard.

  De reden waarom van VS van A en hun munt kapot zijn is dat de &#8220;Founding Fathers&#8221; ervan geinspireerd werden door ene zogenaamde vrijheidswijsgeer, ene John Locke (geboren 1632).

  Deze John Locke blijkt a posteriori een domme Kantiaan-avant-la-lettre geweest te zijn. (Immanuel Kant overleed in 1804 &#8211; het jaar de Code Napoleon in voege trad).

  Locke zei
  in his official position that we can have knowledge only of what nowadays (after Kant) we would call CONCEPTIUAL KNOWLEDGE.
  (Nicholas Wolterstroff, Locke&#8217;s Philosophy of Religion, in: Vere Campbell (ed.), The Cambridge Companion to Locke, Cambridge UP, 1994, 172, p. 176)

  Opening of Book IV of Locke&#8217;s Essay concerning Human Understanding:
  Knowledge is nothing but the perception of the connexion and agreement of disagreement of any of our Ideas. In this alone it consists. Where this Perception is, there is Knowledge, and where it is not, there, though we may fancy, guess or believe, yet we always come short of knowledge.

  Contrasteer met Heilige Thomas van Aquino voor wie kennis adequatie is tussen het ding en het intellect (adaequatio rei et intellectus &#8211; De Veritate, Eerste Gedisputeerde Vraag, artikel 1).

  Ga ik te ver indien ik de contrastering in de andere richting uitvoer en zeg dat Locke het heeft over adequatie tussen het intellect en het intellect?

  Terug naar het bord.
  Wat is Locke&#8217;s officieuze stelling?

  Terug naar Wolterstroff, p. 176

  In the course of his discussion,
  we find [Locke] conceding that insight goes beyond these narrow boundaries.
  We find him conceding that often we &#8216;see&#8217; that we are engaging in such-and-such a mental act and having such-and-an idea &#8211; where &#8216;idea&#8217; now denotes not just what we would nowadays call concepts &#8211; but mental object in general.
  We also find him conceding that often we &#8216;see&#8217; various non-necessary relationships among our ideas and mental acts.
  And we find him conceding that we each &#8216;see&#8217; that we ourselves exist.
  Beyond, this though, there is no insight,

  IVO&#8221;S BESLUIT:
  De Founding Fathers van de VS van A werden beinvloed door ene filosoof die een Kantiaan-avant-la-lettre was.

  Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat daar alles kapot gaat.

  Of dacht je dat ideeen geen consequenties hadden?

  ivocerckel@siquijor.ws

 19. Ayn Rand "haatte" Kant.

  Toch bleef zij Amerika als de ONLY moral country in the history of the world beschouwen
  (Philosophy Who Needs It, paperback p. 10)

  Check your premises!
  Contradictions cannot exist!

 20. [21] Please explain.
  Locke een Kantiaan?
  Hoe zit dat chronologisch?
  Hoe zit dat logisch?
  Locke was een empirist.
  Kant met zijn synthetisch a-priori was dat niet.
  Rand met haar objectivisme was natuurlijk geen empirist, maar net als Kant een gelovert in een verborgen realiteit. Kant dacht dat we die niet konden kennen, Rand wel. Sterker nog, Rand kende de realiteit persoonlijk 🙂

  Kant en Rand waren fantasten, Locke daarentegen begreep het heel goed.
  IMHO.

 21. [21]

  De "Amerika" waar je het over hebt bestaat (met de karakters en invloeden die jij noemt) al laaaang niet meer …. Want om de tien jaar is het land steeds en telkens weer voor meer dan de helft totaaal verandert, in letterlijk zowat elk opzicht.

  En noemen de lieden met vastgeroeste ambities hier zich graag "Progressief". Aldaar is het DYNAMICS wat de klok slaat. En telkens zijn er totaal ander individuen en ideen aan bod …

  Ook de klassieke "economie" (van zelfs een John Kenneth Galbraith) is inmiddels volledig passe … Totally over with and completely done. En vooral de statische de "goudstandaard" is zo deaud als een deaudeau … evenals het bancaire en het financiele systeem, zowel als de industriele constellatie …

  "Landelijke economien" bestaan niet meer … Want er zijn slechts plaatselijke, regionale en globale. Waar nu bovendien hele andere krachten en machten op werken. Idem ditto met de eerder prevalerende filosofien … politiek, religieus of anderzinds. And those who still believe in it, find themselves up the creek without a paddle.

  You are lecturing in a complete vacuum … en wat The Founding Fathers betreft … dat waren in de allereerste plaats a-politieke down-to-earth en uiterst praktische mannen met een hoop pragmatische mensenkennis … en vooral een zeer sterke missiebesef …

 22. Huub,

  1.
  Locke een Kantiaan.
  Logisch en chronologisch?
  Ik zei toch Kantiaan AVANT-LA-LETTRE.

  Indien Locke een empirist was, waarom deed hij dan geen beroep op de empirie (umpire? arbiter?) om de waarheid vast te stellen?

  Opening of Book IV of Locke&#8217;s Essay concerning Human Understanding:
  Knowledge is nothing but the perception of the connexion and agreement of disagreement of any of our Ideas. In this alone it consists. Where this Perception is, there is Knowledge, and where it is not, there, though we may fancy, guess or believe, yet we always come short of knowledge.

  Het is a priori, weliswaar niet synthetisch dat het intellect voor Lockr de gelijkheid tussen ideeen vaststelt.

  WORDT VERVOLGD

 23. 2.
  In De Veritate, eerste gedisputeerde vraag, schrijft Thomas in artikel 1 dat waarheid adequatie is tussen het ding en het intellect.

  Verder lijkt hij daar ook te zeggen dat natuurlijke inclinaties (neigingen) aan de mensch toelaten de waarheid te kennen.

  [51686] De veritate, q. 1 a. 5 ad 13 Ad duodecimum dicendum, quod illud intelligitur de iustitia divina; vel si intelligatur de iustitia humana, tunc dicitur esse perpetua, sicut et res naturales dicuntur esse perpetuae, sicut dicimus quod ignis semper movetur sursum propter INCLINATIONEM NATURAE, nisi impediatur; et quia virtus, ut dicit Tullius, est habitus in modum naturae rationi consentaneus; quantum ex natura virtutis est, habet indeficientem inclinationem ad actum suum, quamvis aliquando impediatur; et ideo etiam in principio Digestorum dicitur, quod iustitia est constans et perpetua voluntas unicuique ius suum tribuens. Et tamen veritas de qua nunc loquimur, non est pars iustitiae, sed veritas quae est in confessionibus in iudicio faciendis.

  Maar mijn interpretatie is waarschijnlijk verkeerd.

  Ik heb een Franse vertaling van de eerste vraag van De Veritate, publiceerd in Parijs door Vrin pas in 2002. De vertaling is van de hand van de Heren Doctoren in Letteren en Wijsbegeerte Christian Brouwer en Marc Peeters van de VRIJZINNIGE, DUS KANTIAANSE, Universite Libre de Bruxelles.

  Het gaat hier dus om artikel 5 van de eerste vraag. De oplossing van het 12de targument, p. 111 in Brouwer en Peeters.

  Ik geef eerst de Franse tekst. Daarna probeer ik die te begrijpen:.
  Quant au douzieme argument, il faut dire qu&#8217;on pense cela de la justice divine ou, si on le pense de la justice humaine, la justice est dite etre perpetuelle comme les choses naturelles sont dites perpetuelles; par exemple, nous disons que le feu est toujours en mouvement vers le haut a cause d&#8217;une INCLINATION DE SA NATURE (ik heb behoofdletterd), a moins qu&#8217;il en soit empeche; et parce que la vertu, comme dit Ciceron, est «la maniere d&#8217;etre qui, sur le mode de la nature, s&#8217;accorde avec la raison», pour autant qu&#8217;il est de sa nature, elle a une indefectible INCLINATION A SON ACTE (ik heb behoofdletterd), quoiqu&#8217;elle en soit quelquefois empechee. C&#8217;est pourquoi il est dit au debut du « Digeste » [Ivo : van Ulpianus ?} que «la justice est une volonte constante et perpetuelle attribuant a chacun son droit ». Cependant la VERITE (ik heb behoofdletterd), dont nous parlons maintenant n&#8217;est pas une partie de la justice mais [de?] la verite qui est dans les aveux que l&#8217;on fait au tribunal. (voetnoot: c&#8217;est-a-dire une parole qui est ADEQUATE (ik heb behoofdletterd), aux actes commis)

  Ik moet aan de lezer bekennen dat ik deze tekst pas nu samen met haar ontdek. Thomas lijkt hier te zeggen dat al waartoe de menschelijke natuur een neriging heeft tot het natuurrecht behoort en dat bekentenissen voor de rechtbank woorden uitmaken die adequaat
  (cfr Thomas&#8217; definitie van waarheid als adequaatheid tussen het ding en het intellect)
  zijn met de begane feiten.

  Of mijn besluit van zojuist dat Thomas hier zegt dat het natuurlijke inclinaties (neigingen) zijn die aan de mensch toelaten de waarheid te kennen. gerechtvaardigd was, laat ik voorlopig in het middenr. Ik blijf de vraag verder onderzoeken en in wat volgt neem ik aan dat het antwoord bevestigend is.

  WORDT VERVOLGD

 24. 3.
  In Boek I van zijn Commentaar op de Fysica van Aristoteles besluit Thomas de eerste les met te zeggen dat wanneer we iets weten, we dat ding eerste confuus kennen en pas daarna bepaald (distinct) kennen.
  (Mary T. Clark vertaalt: This plainly shows that we first know something confusedly before we know it distinctly.)

  Het doel van die les van Thomas is aan te tonen dat wat Aristoteles bovenal wil ZEKERHEID (CERTITUDE).is.

  Dit is het doel van de wetenschap.

  Wat de wetenschapper zoekt is niet zomaar wetenschap maar wetenschap die zeker is

  4.
  De mensch heeft een natuurlijke inclinatie om de waarheid te kennen, zegt Thomas in De veritate.

  Wanneer we iets weten, kennen we dat ding eerst confuus en pas daarna bepaald (distinct), zo besluit Thomas de eerste les van Boek I van zijn Commentaar op de Fysica van Aristoteles.

  Eerst confuus en daarna bepaald, is het dat niet waarover het bij &#8220;neiging&#8217; gaat?

  Zoals Thomas het zei
  studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum.
  als je wijsbegeerte studeert, dan doe je dat niet om te weten wat menschen gedacht hebben, doch om de waarheid der dingen te kennen.

  Indien de meeste zogenaamde wijs-geren Locke als een empiri(-ci-)st classeren en dat verkeerd is, dan zeg ik dat die wijs-geren onnozelaars zijn.

  Maar ik ben zeer zeker de grootste onnozelaar.

  ivocerckel@siquijor.ws

 25. ACP zegt:
  De "Amerika" waar je het over hebt bestaat (met de karakters en invloeden die jij noemt) al laaaang niet meer
  +
  You are lecturing in a complete vacuum … en wat The Founding Fathers betreft … dat waren in de allereerste plaats a-politieke down-to-earth en uiterst praktische mannen met een hoop pragmatische mensenkennis … en vooral een zeer sterke missiebesef .

  Ivo:
  Betekent dat niet dat Amerika kapot is?
  quod erat demonstrandum (wat te bewijzen was) &#8211;
  door mij , neem ik aan,
  maar ACP doet dat in mijn plaats
  Gemakkelijk, hé!

 26. Nu ik toch aantoon dat ik geen Latijn ken,
  kan iemand mij het werkwoord geven waarvan het present participle "discens" is afgeleid
  als in

  "Hierotheus was instructed in divine things, less for having learned them than for having lived them or suffered them (non solum DISCENS, sed patiens divina)."
  INNER EXPLORATIONS
  Where Christian mysticism, theology and metaphysics meet Eastern religions, Jungian psychology and a new sense of the earth.
  Mysticism, Metaphysics and Maritain

  Chapter 2:
  MYSTICAL CONTEMPLATION
  http://www.innerexploration
  Here we reach one of the proximate foundations of Maritain’s understanding of mystical contemplation. He will return again and again to the theme of connaturality and become the leading spokesperson for it in the 20th century Thomistic renaissance. Love plays an essential role in contemplative knowledge and Maritain goes on to cite the classic passage of pseudo-Dionysius:

  "Hierotheus was instructed in divine things, less for having learned them than for having lived them or suffered them (non solum discens, sed patiens divina)." (23)

  And he concludes: "Thus it is that the seventh gift of the Holy Spirit, the gift of Wisdom, makes us judge in an experimental way of divine things and conveys their savour to us, – sapida sapientia – thereby crowning the habitus of charity which introduces the soul into divine familiarity, gives it a genuine congeniality, a connaturality, compassio sive connaturalitas, with the things of God…" (24) Maritain, driven by his own spiritual thirst and those of the people around him, is making the mystical tradition of the Church his own and penetrating it in a living way always in tension with contemporary spiritual problems.

 27. [19] Een Poll-tax zou ideaal zijn voor dit doel. Ons aller beminde Margaret Thatcher tekende daarmee haar doodvonnis. Ze deed, behalve ongelooflijk veel goed, ook wel eens wat stoms. Zo was ze zo groen als een kikker (maar promootte een "free market environmentalism) en dan die poll tax, dat was gewoon erg dom natuurlijk.

Comments are closed.