De regeldruk in Nederland neemt
alleen maar toe. Het verstikt de
burgers en sloopt de economie.
De overheid beweert de regeldruk
te verminderen. Met averechts
gevolg volgens professor Jos
Teunissen, hoogleraar staats-
en bestuursrecht aan de Open
Universiteit Nederland.

De overheid heeft tal van fraaie websites waarop zij in woord de strijd met de bureaucratie aangaat. In de praktijk zet de overheid zwaarder in op controle en handhaving waardoor er meer bureaucratie en risicomijdend gedrag ontstaat. Veel nieuwe regelgeving beperkt de bewegingsvrijheid voor burgers en is bovendien in strijd met de Grondwet. De nieuwe woningwet die per 1 april 2007 van kracht is geworden, is hier volgens Teunissen een voorbeeld van.
Vergunningstelsels worden zoveel mogelijk vervangen door algemene regels en gedetailleerde gedragsvoorschriften door algemene zorgplichten. De gedachte is dat daardoor meer bewegingsvrijheid voor burgers ontstaat. Omdat tegelijkertijd het aantal toezichthoudende instanties met vaak vérgaande controle- en sanctiebevoegdheden sterk is uitgebreid, is echter een controlecultuur ontstaan die leidt tot risicomijdend gedrag. Het gevolg daarvan is dat het met vermindering van regels beoogde doel – méér bewegingsvrijheid en vergroting van de eigen verantwoording – niet wordt bereikt.

Een onderzoek van McKinsey dat onlangs aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken is aangeboden, stelt dat we de structurele economische groei in Nederland kunnen verdubbelen.
Op basis van nieuwe macro-economische berekeningen en interviews met bedrijven in vijf sectoren, zeggen de onderzoekers dat de groei van de arbeidsproductiviteit twee procentpunten hoger zou kunnen liggen. Dat zou een kleine verdubbeling zijn.

Met een gemiddelde productiviteitsgroei van 2,2 procent (tussen 1998 en 2004), blijven we achter bij landen als Duitsland en Zweden om maar te zwijgen van de Verenigde Staten. De schuld voor deze matige prestatie ligt vooral bij de dienstverlening. Zowel zakelijke als financiële dienstverleners slagen er onvoldoende in om de productie per gewerkt uur te laten stijgen. De metaalsector en detailhandel zijn andere achterblijvers. Daar is onvoldoende concurrentie (bijvoorbeeld uit het buitenland) en de schaalgrote van het gemiddelde bedrijf is onvoldoende om arbeidsbesparende investeringen en innovaties rendabel te maken.

Helemaal treurig is het feit dat – anders dan in bijvoorbeeld de VS – in Nederland de minst productieve bedrijven de grootste groei in arbeidsvraag laten zien. In plaats van weggeconcurreerd te worden, floreren de slechtste bedrijven in Nederland juist. Er is blijkbaar geen oude of nieuwe concurrent die ze van de markt gooit. Nederland ontbeert de noodzakelijke marktdynamiek.

Volgens McKinsey ligt de hoofdoorzaak hiervoor in de vele regels en verboden die concurrentie, innovatie en flexibel gebruik van werknemers belemmeren. Niet de veelgenoemde ‘administratieve lastendruk’ – de geboden over wat bedrijven moeten doen – is het obstakel voor groei. De ‘regeldruk’ is de oorzaak – de verboden die voorschrijven wat bedrijven niet mogen doen. Vestigingsregels, die winkeliers verbieden om zich buiten het centrum te vestigen, bouwvoorschriften die innovatie belemmeren, arbeidstijdenregels die efficiënt gebruik van machines en gebouwen uitsluiten, en arbeidsrecht dat flexibel omgaan met werknemers onmogelijk maakt. Allemaal voorbeelden van verboden die de economische groei beperken.

Tijdens de persconferentie zei staatssecretaris Heemskerk dat de onnodige regels zijn volle aandacht zullen krijgen. Van verminderen van de lastendruk gaat hij over op verminderen van de regels. Dat klinkt mooi. Het zal ongetwijfeld leiden tot acties waar professor Teunissen zijn tanden weer op kan stukbijten.

6 REACTIES

 1. Belangrijk en interessant!
  Dat jarenlange geregel zal ook wel een van de oorzaken zijn van het versterken van de lethargie onder een groot deel van de bevolking.

 2. Goed stuk!

  "Het gevolg daarvan is dat het met vermindering van regels beoogde doel – méér bewegingsvrijheid en vergroting van de eigen verantwoording – niet wordt bereikt"

  Ik ben zo vrij te stellen dat het beoogde doel juist wel wordt bereikt. En dat doel is niet het beleden en hier aangehaalde doel, maar juist het tegendeel ervan: meer macht bij de overhead.

  De wijze waarop de zogenaamde privatiseringen worden doorgevoerd (in een verstikkend regeltjes-pak met sancties) kan alleen maar tot nog verdere verslechtering leiden. Zo ontstaat vanzelf de roep om deze ‘geprivatiseerde’ taken weer terug te brengen bij de onderheid.

  En dat is m.i. de werkelijke bedoeling van de socialistische machtsgeilaards, met in hun kielzog de corporatistische ‘captains of industry’.

 3. Helemaal waar, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Anderzijds is er niets nieuws onder de zon. Het omslachtig opstellen van steeds maar nieuwe regeltjes, het "verkopen" ervan (postbus 51) en niet te vergeten de "handhaving" (regels zijn regels!) zijn grotendeels de hoofdactiviteiten van het overheidsapparaat. Het kan niet gekker dan in Nederland waar incidenten worden aangegrepen om nieuwe regels en wetten te introduceren welke vervolgens met zero-tolerance gehandhaafd worden! Het geld van de burgers op een "leuke" manier spenderen aan hun eigen stokpaardjes en ontstane tekorten aanvullen met nieuw bedachte lasten is waar ze zich de rest van de tijd mee bezig houden. Een mooier voorbeeld van hoe het vollédig mis kan gaan met het besturen van een land "namens" en "ten behoeve" van de burgers bestáát er niet! In dit proces zijn zo langzaam maar zeker de bestuurders het allebelangrijkst geworden; de burgers zijn slechts figuranten die als vanzelfsprekend geacht worden zich zonder kritiek of protest letterlijk te conformeren aan wat men heeft bepaald! Het is toch voor ons eigen bestwil?

 4. De overheid heeft maar één regel nodig: "Niets mag, tenzij wij u er specifiek toestemming voor geven."

  Met het invoeren van deze regel kan de doelstelling makkelijk gehaald worden, het aantal regels is dan namelijk behoorlijk gereduceerd.

  Het gaat de overhead dus ook niet om het terugdringen van regels, het gaat om meer macht. En dat heeft niets met het aantal regels te maken. Overigens, het zijn voornamelijk de (voor de overheid) vervelende uitzonderingen die nu worden geschrapt.

 5. De ironie is uiteraard dat er (hier) lieden zijn die … als tegenwicht van de regelzucht van de staat … notabene het Libertarisme wensen te INSTUTIONEREN … goudstandaard en al …

Comments are closed.