WAARSCHUWING – Het lezen van dit stuk kan misselijkheid tot gevolg hebben. Het is dus aangewezen een goed anti-nauseaticum bij de hand te hebben.

Tax Justice NL zet zich in voor een eerlijk en rechtvaardig internationaal belastingssysteem dat bijdraagt aan internationale ontwikkeling – GEEN ENKEL BELASTINGSYSTEEM KAN OOIT BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE ONTWIKKELING (WAHTEVER THAT MEANS) EN GEEN ENKEL BELASTINGSYSTEEM IS OOIT EERLIJK

Door de toenemende globalisering kan kapitaal steeds makkelijker over de hele wereld worden verplaatst. Banken en multinationals profiteren hier maximaal van en gaan op zoek naar steeds hogere winsten – WAT HUN GOED RECHT IS EN HUN EERSTE BEKOMMERNIS HOORT TE ZIJN – en lagere belastingtarieven. Helaas zijn er naast deze winnaars van globalisering ook veel verliezers – IN BELASTINGEN ZIJN ER SLECHTS ENKELE WINNAARS, DE PAAR MACHTHEBBERS, EN ONTZAGGELIJK VEEL VERLIEZERS. Zo zijn ontwikkelingslanden de dupe van financiële crises als gevolg van grotere instabiliteit van financiële markten – ER IS GEEN ENKELE REDEN OM AAN TE NEMEN DAT BELASTINGEN OOK MAAR ENIG OORZAKELIJK VERBAND HOUDEN MET FINANCIELE CRISES. Terwijl vermogens van rijke individuen en winsten van bedrijven weglekken naar belastingparadijzen kampen mensen in ontwikkelingslanden met zeer slechte sociale voorzieningen – ZONDER BELASTINGEN IN DE ZOGENAAMDE RIJKE LANDEN, EN DAN BEDOEL IK BELASTINGEN IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD, MET INBEGRIP VAN INVOERBEPERKINGEN EN PROHIBITEVE GRENSCONTROLES, ZOUDEN DE ONTWIKKELINGSLANDEN OP EERLIJKE WIJZE RIJK KUNNEN WORDEN EN ZOUDEN SOCIALE VOORZIENINGEN VANZELF OVERBODIG WORDEN. Tax Justice NL probeert deze ontwikkelingen samen met nationale en internationale partnerorganisaties een halt toe te roepen.

Tax Justice NL is begin 2007 van start gegaan. Door de krachten te bundelen in een netwerk kunnen de partnerorganisaties meer invloed uitoefenen op de Nederlandse politiek en de publieke opinie in Nederland.

Tax Justice NL wil dat de Nederlandse overheid een meer coherent beleid gaat voeren. Het Nederlandse belastingbeleid zou in de toekomst niet langer los moeten worden gezien van de doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

Tax Justice NL is actief op drie gebieden: belastingontwijking en belastingparadijzen, belastingcompetitie tussen landen en innovatieve financiering voor ontwikkeling. Deze drie aan elkaar gerelateerde gebieden worden verder uitgewerkt onder Thema’s.

Belastingontwijking en belastingparadijzen

Overheden hebben belastingopbrengsten nodig voor publieke voorzieningen zoals infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, en een sociaal vangnet – ZIE HOGER. Deze zijn van groot belang voor de nationale welvaart – WAT HEET NATIONALE WELVAART? DE WEINIGEN DIE WERKEN WORDT NOG MEER ONTNOMEN OM DE STEEDS GROTER WORDENDE MASSA NIET-WERKENDEN IN LEVEN TE HOUDEN? VOOR EEN GOED BEGRIP, BEZOEK EENS WWW.THEREALCUBA.COM , voor een goed ondernemingsklimaat – DE EERSTE VERSTANDIGE ONDERNEMER DIE VAN OORDEEL IS DAT HOGERE BELASTINGEN HEM TOT MEER ONDERNEMERSZIN AANZET MOET NOG GEBOREN WORDEN – en voor economische ontwikkeling in het algemeen – CHE? . Hierbij is het belangrijk dat alle bedrijven, die ook baat hebben bij deze openbare voorzieningen – NIEMAND HEEFT BAAT BIJ VOORZIENINGEN DIE DE OVERHEID MINDER EFFICIENT AANBIEDT EN ER ZIJN GEEN VOORZIENINGEN DIE DE OVERHEID AANBIEDT WAAR GEEN PRIVATE AANBOD VOOR ZOU BESTAAN MOCHT DE OVERHEID ZICH GEHEEL TERUGTREKKEN, hier een bijdrage aan leveren door een rechtvaardig bedrag aan belasting te betalen- HET ENIGE RECHTVAARDIGE BEDRAG AAN BELASTING IS GEEN BELASTING.

Sommige bedrijven gebruiken echter agressieve methoden – DIT BEWIJST MIJN EERDER POINT – om belasting te ontwijken via mazen in de wet of doen zelfs aan illegale belastingontduiking. De omvang van belastingontwijking is enorm. In zijn boek “Capitalism’s Achilles Heel” berekent Raymond Baker, een van de meest vooraanstaande Amerikaanse experts op het gebied van belasting ontduiking en witwassen praktijken, dat jaarlijks US$ 200 miljard aan bedrijfsinkomsten uit ontwikkelingslanden verdwijnen zonder dat hier belasting over betaald wordt.

Er wordt geschat dat maar liefst de helft van alle wereldhandel via belastingparadijzen verloopt om belasting te ontwijken.
Belastingparadijzen spelen dus een belangrijke rol in dit wereldwijde probleem. Ze ondermijnen ontwikkeling in andere landen (met name ontwikkelingslanden – DE MEESTE BELASTINGPARADIJZEN ZIJN ONTWIKKELINGSLANDEN DIE ER DOOR HET VERLENEN VAN OFFSHORE ACTIVITEITEN JUIST IN SLAGEN TE ONTWIKKELEN) op vier manieren:
• Geheime bankrekeningen en offshore trusts in belastingparadijzen verschaffen de rijke elite en multinationale ondernemingen de mogelijkheid om aan hun belastingplichten te ontkomen. De grote internationale banken en accountancy firma’s werken hieraan mee door trust diensten aan te bieden in belastingparadijzen;
• Multinationale ondernemingen zijn zo in staat hun wereldwijde belastingdruk aanzienlijk te verlagen door betalingen binnen het concern (leningen, royalty’s en winstuitkeringen) door of naar brievenbusbedrijven in belastingparadijzen te laten stromen. Hierdoor krijgen deze grote ondernemingen een extra voordeel tegenover hun – vaak kleinere – concurrenten in ontwikkelingslanden;
• Het bankgeheim en de trust diensten die aangeboden worden door financiële dienstverleners in belastingparadijzen faciliteren corruptie en witwaspraktijken. Denk hierbij aan overheidsfraude (wegsluizen van overheidsgelden) – OVERHEIDSFRAUDE IS EEN TAUTOLOGIE, DE OVERHEID IS PER DEFINITIE DE MEEST FRAUDULEUZE ORGANISATIE DIE ER BESTAAT, illegale wapenhandel – WAPENHANDEL IS ILLEGAAL OMDAT DE OVERHEID HAAR AAN BANDEN LEGT TERWIJL WAPENHANDEL JUIST GEHEEL VRIJ ZOU MOETEN ZIJN – en drugsgelden – DITO. MET DRUGSGELD ZOU ER NIETS AAN DE HAND ZIJN ALS DE OVERHEID NIET DE MISDAAD BEGING DRUGS TE VERBIEDEN;
• Belastingparadijzen kunnen bijdragen aan toenemende instabiliteit van het internationaal financieel systeem – ONZIN. BELASTINGEN, EN IN HET BIJZONDER DE MEEST VENIJNIGE VORM DIE EUFEMISTISCH INFLATIE HEET, VEROORZAKEN DE INSTABILITEIT. Dit kan leiden tot verergering van financiële crises die ernstige gevolgen kunnen hebben voor ontwikkelingslanden.
Belastingontwijking is dus een wereldwijd probleem dat hoognodig aangepakt moeten worden. – BELSATINGONTWIJKING IS GEEN PROBLEEM, HET IS EEN OPLOSSING. Zowel regeringen als multinationale ondernemingen zouden zich moeten inspannen om dit probleem tegen te gaan. Daarnaast ligt hier ook een belangrijke taak voor maatschappelijke organisaties om de maatschappelijke discussie rond belastingontwijking en belastingparadijzen te voeden.

Belastingcompetitie

Buitenlandse directe investeringen worden vaak gezien als een stimulans voor ontwikkeling vanwege de verspreiding van technologische kennis, nieuw gecreëerde werkgelegenheid, belastinginkomsten – HOORT DIT THUIS IN HET RIJTJE? BELASTINGINKOMSTEN REMMEN ONTWIKKELING EN ZIJN SLECHTS EEN VOORDEEL VOOR HEN DIE DE MACHT HEBBEN OM ZE WEER UIT TE DELEN EN DIE DAT BIJ VOORKEUR DOEN AAN ZIJ DIE HUN MACHT HET BEST ONDERSTEUNEN – en andere economische voordelen. Daarom proberen veel ontwikkelingslanden investeringen van buitenlandse bedrijven aan te trekken door gunstige belastingtarieven in te stellen. Het komt ook steeds meer voor dat landen belasting vrijstellingen (tax holidays) verschaffen om bepaalde bedrijven aan te trekken. Dit heeft geleid tot toenemende belastingcompetitie tussen landen.

Bedrijven zien belastingen als kosten – HOE ZOUDEN ZE DIE ANDERS KUNNEN ZIEN? – en gebruiken hun sterke onderhandelingspositie om landen ervan te overtuigen om gunstigere belastingtarieven in te stellen. In sommige gevallen weten bedrijven landen tegen elkaar uit te spelen zodat landen elkaar beconcurreren door steeds lagere belastingtarieven. Internationaal heeft dit geleid tot lagere belastingtarieven voor bedrijven; in Europa zijn deze in de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Ook ontwikkelingslanden geven steeds vaker belastingvrijstellingen om investeringen te stimuleren.

Belastingcompetitie tussen landen leidt tot negatieve gevolgen voor internationale ontwikkeling en ondermijnt economische ontwikkeling – IS ALS WEERLEGD – op de volgende manieren:
• Lagere tarieven resulteert in beperkte belastinginkomsten voor overheden – WAT EEN ZEGEN. Hierdoor is er minder budget beschikbaar voor investeringen in publieke goederen en diensten, zoals onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg – ZIE HOGER;
• In veel landen zorgt het voor een verschuiving van de belastingdruk naar minder mobiele factoren. In veel gevallen op arbeid en consumptie door verhoging van de loonbelasting en BTW – IN EEN VRIJE WERELD ZOUDEN FACTOREN NIET IMMOBIEL ZIJN;
• Buitenlandse bedrijven weten in een aantal gevallen fikse belastingvoordelen of vrijstellingen af te dwingen. Dit betekent dat deze multinationals een oneerlijk concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van lokale bedrijven – DAAR VALT NIETS TEGEN IN TE BRENGEN, MAAR DE JUISTE AANPAK ZOU ZIJN DE BELASTINGEN OOK VOOR DE EIGEN BEDRIJVEN TE VERLAGEN (ZOALS O.M. CYPRUS DEED BIJ DE TOETREDING TOT DE EU);
• Belastingcompetitie resulteert in een ‘race to the bottom’ van landen om investeringen aan te trekken – MIJN GOD! ZULLEN WE OOIT DE BODEM BEREIKEN?. Elk land zal proberen nog lagere belastingen te heffen dan een ander land, terwijl het andere land dit ook zal doen. Op de lange termijn ondermijnt dit internationale ontwikkeling – DEZE STELLING GAAT ER ABUSIEVELIJK VAN UIT DAT ONTWIKKELING HET BEST GESTUURD WORDT VANUIT DE OVERHEID TERWIJL DE REDE LEERT DAT DE ONTWIKKELING HET BEST GESTUURD WORDT VANUIT HET INDIVIDU. EN ZELFS AL ZOU DE VORIGE REPLIEK NIET (GEHEEL) WAAR BLIJKEN TE ZIJN, DAN NOG GAAT DEZE STELLING VOORBIJ AAN DE VASTSTELLING DAT GEEN ENKEL INSTITUUT AAN GEEN ENKEL REDELIJK OF BOVENREDELIJK BEGINSEL HET RECHT ONTLEENT OM DE MACHT OVER HET INDIVIDU TE USURPEREN.
Belastingcompetitie is een lastig probleem, omdat landen graag buitenlandse investeringen aantrekken. Het is echter de vraag of belastingvoordelen wel de juiste middelen zijn om investeringen te stimuleren. Internationaal zal er daarom meer aandacht moeten komen voor de gevolgen van belastingcompetitie.

Innovatieve financiering voor ontwikkeling

“We are convinced that the MDGs will simply not be achieved in many countries at present levels of aid flows. Innovative financing mechanisms can play an important role to increase and supplement traditional sources of finance.” Declaration on innovative sources of financing for development (60th Anniversary of the United Nations, New York)

In 2000 hebben 189 politieke leiders uit de internationale wereld gemeenschap de millennium ontwikkelingsdoelen ondertekend. In de 8 millenniumdoelen wordt afgesproken dat voor 2015 armoede met 50% wordt verminderd en dat ontwikkeling op verschillende gebieden zal worden bevorderd.

Dit jaar zijn we halverwege de tijd die we hebben om de millenniumdoelen te halen. Zoals het er nu voorstaat, gaan we deze doelen niet halen voor de afgesproken tijd. Deskundigen schatten dat er tussen de $40 miljard en $100 miljard per jaar aanvullende financiering nodig is om de millenniumdoelen te verwezenlijken. Het is dan ook hoog tijd dat er naast campagnes voor schuldenkwijtschelding, betere handelsvoorwaarden en de verhoging van de nationale budgetten voor ontwikkelingssamenwerking wordt gezocht naar alternatieve bronnen van financiering. Deze alternatieven kunnen ook de voorspelbaarheid van de geldstromen voor ontwikkeling vergroten en de continuïteit ervan waarborgen.

Er zijn verschillende vormen van alternatieve financiering. Zo zijn er diverse innovatieve belastingen die zouden kunnen worden ingevoerd ter financiering van armoedebestrijding. De bekendste varianten zijn de zogeheten ‘vliegtax’, de valutatransactiebelasting en belastingen op internationale wapenhandel. Maar er zijn ook andere mogelijkheden waaronder de International Finance Facility (IFF) of Advanced Market Committent (AMC’s). U kunt hier binnenkort meer over lezen op deze website. Tax Justice NL zal zich in eerste instantie vooral focussen op de valutatransactiebelasting.

DE MILLENNIUM DOELSTELLING WORDT IN EEN JAAR TIJD GEHAALD OP DEZE VOORWAARDE: SCHAF ALLE BELASTINGEN, EN DAARMEE ALLE OVERHEDEN AF.

3 REACTIES

  1. <b>VETGEDRUKTE LETTERS OM DE AANDACHT TE VRAGEN</b>
    <blink>KIJK EENS HIER!!!111one!</blink>

  2. Helaas maakt het veelvuldig gebruik van hoofdletters, en ook nog vet, het stuk nagenoeg onleesbaar. Ik ben iig afgehaakt. Jammer.

Comments are closed.