“Mark Rutte is niet rechts” zegt Rita Verdonk.

“Dat ben ik wel” zegt Mark, en hij voert een boze show op tegen Rita waarin hij alweer benadrukt dat hij de baas is.

Rita Verdonk beweerde onlangs dat ook zijzelf niet “rechts” is. Zij zei toen van zichzelf dat zij “recht door zee” was. Nooit is duidelijk geworden wat ze daarmee precies bedoelde.

Ik begrijp niet waarom Rutte niet blij was met het compliment dat hij niet rechts is. Rechtse politici willen u immers sterk de wet voorschrijven en indringen in uw privacy en u fouilleren waar ze maar kunnen. Die rechtse rakkers zijn te veroordelen op dezelfde gronden als de linkse rakkers. Die willen u misschien wat meer persoonlijke vrijheid geven, maar willen wel elke cent die je meer verdient dan zijzelf, afpikken. Zo nodig met geweld.
Zowel de rechtse als de linkse politici en partijen bemoeien zich met uw leven en tasten uw vrijheid aan.

Nu begint er zich in de VVD een nieuw kamp af te tekenen. Het kamp van Henk Kamp! Die kan een “coming man” worden. De eerste mogelijkheden doen zich daarvoor al voor nu er een intern VVD rapport is verschenen dat aangeeft dat alle leidinggevenden hebben gefaald. Dus Henk Kamp ook.

Het blijkt dat de begrippen links en rechts ook intern in de VVD erg vaag zijn. Ze hebben er allemaal een beetje andere mening over. Hetgeen uitmondt in een onduidelijk, zwevend pragmatisch beleid.
Wat dat betreft verschillen ze dan ook niet van alle andere partijen.

Een echte vrijheidspartij zou onmiddellijk het Libertarisch programma moeten adopteren en er naar leven. Dan zou duidelijk zijn dat ze met vrijheid de soevereiniteit van iedere burger bedoelen. En niet de een voortrekken ten koste van de ander. Of de ander ten koste van de een!
Zolang dat niet gebeurt, blijft het succes ook bij de VVD uit. De ene keer wat meer, de volgende keer weer wat minder kiezers die ze kunnen lijmen. De resultante daarvan is op den duur naar beneden wijzend eindigend met het failliet van de partij.

30 REACTIES

 1. Dat is ook het defect van onze vorm van democratie.

  Niet dat dat in principe al een goed systeem zou zijn, maar onze "vertegenwoordigende" partijendemocratie is helemaal pervers. Ze proberen immers allemaal zoveel mogelijk kiezers achter zich te krijgen, en passen daarop hun programma, voor zover ze dat al hebben en zich eraan houden, erop aan. Behalve partijen zoals de SGP en (steeds minder naarmate ze de verlokking van regeringsmacht proeven) de SP, en dat zijn nou net geen partijen waarop ik zou willen stemmen. Dat is ook het enige waar al die verkiezingen (zowel intern binnen de partijen als landelijk), over gaan. Ze bieden niet een principiëel programma dat keus geeft aan de kiezer, ze bieden datgene waarvan ze van tevoren vermoeden dat ze de meeste kiezers achter zich zullen krijgen. Daardoor krijg je uiteindelijk partijen die slechts miniem van elkaar verschillen, met dezelfde hutspot van collectivistische programmapunten met een accentje hier en daar, omdat ze allemaal uit dezelfde vijver proberen te vissen.

  Ik wil niet stemmen op een mannetje of vrouwtje, of een partijlogo met reclameslogan. Ik wil stemmen op een programma dat vrijheid biedt, zelfs al heeft die partij weinig kans om een meerderheid achter zich te krijgen. Anders kan ik net zo goed niet stemmen (zoals ik inmiddels ook al enige tijd niet meer doe), omdat het resultaat van al die "democratische" partijen van tevoren vaststaat. En met vrijheid heeft dat niets te maken.

 2. [1] Precies! Helemaal mee eens.

  Het probleem bij de VVD is vooral ook die D. Die brengt ze in de problemen met de middelste V. En echt liberaal is de VVD natuurlijk al lang niet meer.

  Een verlichte dictatuur is vele malen beter dan een valse monarchie; maar ja, van welke despoot kun je van te voren bepalen dat-ie geen tirannie zal invoeren, nu of later. "Macht corrumpeert; absolute macht corrumpeert absoluut".

  Inmiddels gaan we al gebukt onder een linkse dictatuur; het is nog net geen Allende of Chavez, maar ver zitten we daar niet meer vanaf. Dan toch maar die minarchie, of de stateless society.

 3. De reactie van Rutte is inderdaad vreemd. Met rechts duidt men in Nederland meestal conservatieve partijen aan zoals het CDA en de SGP. Een liberale partij, gebaseerd op de klassiek liberale leerstukken kan zich noch links noch rechts noemen. Libertarisch kan natuurlijk ook, maar dat is niet de grondslag van de VVD en al helemaal niet de praktijk. Daarnaast zou het het einde van de VVD betekenen, niet het succes. Los van de vraag of de libertarische theorie beter is dan de klassiek liberale theorie, zou bijna niemand heden ten dage daar op durven stemmen. Iedereen is toch al besmet met het zekerheids- en maakbaarheidsvirus.

  Verdonk is ook niet zozeer rechts alswel populistisch, en daarin zit hem het probleem van de moderne politiek. Te veel mensen gebruiken het instrument van het populisme. Dat zien we zowel aan de linker kant (Marijnissen) en aan de rechter kant (Verdonk, Wilders). Daarmee is het aanhouden van een vaste koers vanuit electoraal perspectief kostbaar.

 4. Je hebt gelijk, Hub: de VVD is een partij geworden die beleid maakt van het is goed voor het bedrijfleven dus de economie dus zal het wel goed zijn voor iedereen.

  eigenlijk kan alleen Bolkestein vanuit moreel oogpunt het liberalisme verdedigen maar hij is natuurlijk niet meer beschikbaar…

 5. [3] Wat is het verschil tussen klassiek liberalisme en libertarisme? Is libertarisme niet bedacht in de VS omdat de communisten daar liberalen werden genoemd?

  Overigens vind ik het populisme van Wilders wel meevallen, ook hij wil een kleine overheid die zich bezig houdt met de kerntaken. Soms gaat hij wel een beetje de mist in, zoals met het buiten de deur willen houden van polen maar ik denk dat dat meer pragmatisme is (eerst hier orde op zaken stellen met de sociale zekerheid voordat je hele nieuwe groepen laat binnenkomen die ook recht gaan krijgen op sociale zekerheid dan…)
  Hoeveel macht heeft de politie in een libertarische samenleving eigenlijk? Want de reden om Wilders vaak niet als liberaal af te schilderen is het feit dat hij een sterke politiemacht wil

 6. Mensen willen geen vrijheid, dus daaraan ligt niet de oorzaak voor de teloorgang van de VVD. Mainstream bestaat de vraag, hoeveel overheid en hoeveel markt mensen willen. Iedere sociaal democratische partij (alles behalve SP/PVV en SGP) trekt daarin zijn eigen streefgrens. De VVD grens is dichterbij die van D66 komen te liggen en dat vindt de achterban niet leuk. Daarom gaat het slecht met de VVD.

 7. [1] "Dat is ook het defect van onze vorm van democratie."

  Ja, de ONBEPERKTE democratie waarin de politici zich met alles mogen bemoeien en beslissen. Ze hoeven alleen maar voor 50% plus 1 stem te zorgen en iedereen moet.

  De weg naar grotere individuele vrijheid zou onder andere kunnen gaan via te bepalen dat er terreinen zijn waarmee de politiek zich niet mag bemoeien. Een soort nieuwe grondwet?
  Terreinen zoals cultuur en sport zijn bvb helemaal niet levensbedreigend en zouden als eerste kunnen worden uitgesloten.
  Minder belasting, en de burger maakt zelf wel uit welke prentjes hij koopt of welke filmpjes hij wil zien.
  Zonder daarbij uit het oog te verliezen dat het maar een stapje in de goede richting is.

 8. Of libertariers rechts zijn is afhankelijk van welk spectrum je gebruikt.

  De rechte lijn, een assenstelsel of een circel, misschien zelfs een drie dimensionale kubus. Er is weinig consistentie in de stelsels om aan te duiden waar een libertarier staat.

  Het enige dat libertariers zouden moeten weten is dat het niets uitmaakt hoe ze worden genoemd door collectivisten van links of rechts.

  De tijd dat links en rechts zich aantrokken van dergelijke etiketten alsof ze per definitie een scheldwoord waren die iemand zou moeten vervullen met verontwaardiging of schuldgevoelens is voorbij, voor iedereen die nadenkt.

  Dat geldt zowiezo voor etiketjes, omdat definities continu veranderen al naar geland daar een wens voor is. Wie bedient zich vandaag de dag niet van Orwelliaanse newspeak?

  Als je (ongevraagd) het leven instapt wordt het beschouwd als een zonde om te denken dat je leeft voor jezelf, en niet als offer voor de idealen van een ander.
  Zo denken zowel collectivistisch links als rechts, collectivistisch atheisme en religie.

  De uitspraak van Verdonk dat Rutte niet "rechts" genoeg is klopt, maar welbeschouwd zou Rutte daar noch trots noch beledigd door moeten zijn, want wat Verdonk in feite zegt is dat Rutte het electorale gat niet ziet als de opportunist die zij zelf wel is.

  Als je het "rechts" zijn in Nederland (zoals libertariers in Nederland toch als rechts worden gezien) an sich genoeg vindt moet je wantrouwt worden.
  Alleen als je het onderbouwt met inhoudelijke redenen om rechts te zijn verdien je aandacht.

  Wat dat betreft is Wilders heel wat minder populistisch dan Verdonk, omdat hij tenminste geen compromis maakt op zijn principes, of die principes nou juist zijn of niet, en zich niet in het keurslijf van de VVD liet drukken, i.t.t. een Verdonk die vaak hard blaft en vervolgens met de staart tussen de benen weer haar mand in gaat.

  De VVD is een elitaire, moreel bankroete club van beroepspolitici die buigen met de wind hoe hij ook waait.

  Tijdens paars buigt het met links, post-Fortuijn buigt het naar rechts, en sinds de afgelopen verkiezingen weer in de figuur van Rutte naar de linkerkant.
  Rutte en geestverwanten zijn geen haar beter dan Verdonk.

  De hele VVD is een boevenbende.

 9. [5]

  Algemeen gesproken heb ik het altijd zo begrepen dat de libertaristen een stap verder gaan dan klassiek liberalen, in die zin dat de eerste groep de hele staat wil afschaffen terwijl de laatste groep een overheid noodzakelijk acht. Ook geeft het liberalisme volgens mij meer ruimte voor inbreuken op de vrijheid dan het libertarisme, daar de laatste alleen vergelding van eerdere inbreuken als rechtvaardigingsgrond ziet, terwijl het liberalisme ook op paternalistische gronden inbreuk toestaat, bijvoorbeeld als mensen niet rationeel zijn. Belangrijke liberalen zoals Milton Friedman en John Stewart Mill bespraken de vereiste van rationaliteit voor de goede werking van vrijheid.

  Evenwel is het onderscheid nogal vaag. Dat is het hier in Europa al, laat staan in de VS waar, zoals je al aangaf, de term liberal gekaapt is. Trouwens door sociaal-democraten, niet de communisten.

  Wilders is populistisch omdat zijn agenda vooral berust op dingen die conservatieven in de onderbuik aanspreken: Terugkeer naar de oude wormen en maden / waarden en normen, symboliek om de oude glorie te vieren, lage belastingen, een kleine overheid, een sterk politieapparaat, een efficiente overheid.
  Bekt lekker, maar berust niet zo zeer op een consequente liberale visie, meer op scoringswaarde.

  Negeer ook niet dat liberalen / libertariers vaak het op veel punten met zowel socialisten alsook conservatieven eens zullen zijn. Met socialisten wat betreft persoonlijke vrijheid b.v. drugs etc. Met conservatieve wat betreft economische vrijheid c.q. minder regulering. Daarom past liberalisme niet in de huidige links-rechts indeling. Klassiek liberalen / libertariers kunnen niet links of rechts zijn, hetgeen Hub naar ik meen probeert te benadrukken met dit stuk.

 10. Volgens deze (niet te bewijzen) redenering is iedere politicus een populist, want spreekt niet het intellect, de rede, maar de arbitraire gevoelens aan in zijn achterban over wat gevoelsmatig het "juiste" is voor de samenleving.
  Of de een nu alleen aan zichzelf denkt (ten koste van anderen), of de ander vindt dat een individu opgeofferd moet worden aan het altaar van het collectieve ideaal.

  Je hoeft alleen maar te kijken naar de retoriek over topinkomens, over "rijke mensen", of bijvoorbeeld over "SUV rijders", rechtse mensen of Amerikanen.

  Je hoeft alleen maar de kijken naar de huidige interne strijd bij de PVDA over de geloofsafvallige Jami, de strijd tussen het ene zogenaamde progressivisme, en het andere.
  Wat is belangrijk binnen die partij; de principes of de gevoeligheden van de achterban? Over populisme gesproken (volgens jouw logica)

  De term "populist" is overused omdat hij te pas en te onpas wordt gebruikt op een manier die men toevallig uitkomt.

 11. [9] "Of libertariers rechts zijn is afhankelijk van welk spectrum je gebruikt."
  Bij veel libertariers is (mede vanwege de eenvoud) het "Nolan-diagram" nogal populair. Hij is erg handig.
  En het "Libersign" is er van afgeleid.
  De er aan verbonde quiz al al door milijoenen mensen gedaan. Vooral de ASG (Advocates foor Self Government) werken er veel mee. In Amerika zijn ook veel scholen die deze quiz en diagram gebruiken.
  Zie:
  http://www.theadvocates.org

  Henry Sturman heeft een Nederlandse bewerking ervan gemaakt:
  http://sturman.net/quiz/pol

 12. [8]
  Liberalisme en socialisme bouwen voort op de Verlichting. In de zin dat beiden (althans in theorie) streven naar gelijkwaardigheid en vrijheid van alle mensen. Dit in tegenstelling tot de tijd van voor de Verlichting waarin (juridische) ongelijkheid de norm was. Zo hadden edelen, stedelingen, mensen van de "juiste" kerk meer rechten dan anderen.

  Degenen die zich verzetten tegen dit stelsel van privileges werden in de Assamblée Nationale links van de voorzitter geplaatst. Zij die het stelsel van ongelijkheid en privileges wilden handhaven zaten rechts.

  Omdat socialisten ook gelijkheid in rijkdom nastreefden naast juridische gelijkheid worden zijn als nog linkser dan liberalen beschouwd.

  Fascisten en nationaal-socialisten worden meestal weer als rechts beschouwd omdat zij de Verlichting zelf verwerpen en daarmee de juridische gelijkheid van alle mensen. Zo gold voor de nationaal-socialisten het socialistische arrangement alléén voor Duitsers en mochten Polen en Russen in slavernij gehouden worden.

  Tegenwoordig zijn er nauwelijks meer anti-Verlichtingspartijen aanwezig. vandaar dat liberalen relatief rechts staan anno 2007. Veel mensen verwarren rechts daarom met pro-vrije markt en links met staatsingrijpen. Dit terwijl ook de anti-Verlichters tegen een vrije markt zijn.

  Om de zaak ingewikkelder te maken zie je dat traditioneel linkse partijen weer ultra-reactionaire gelovigen de hand boven het hoofd houden en daarmee gemene zaak maken met (extreem) rechts.

  Critici in de PvdA noemen deze mensen dan ook terecht *nep-links*

  Al met al is het hele links-rechts schema heel verwarrend geworden en kun je beter een schema maken van libertair-autoritair. Dit sluit beter aan bij de praktijk.
  Libertariërs en (geweldloze) anarchisten staan dan aan het ene uiteinde en communisten, fascisten en autoritair-rechtsen aan de andere zijde.

 13. Quote: "Een echte vrijheidspartij zou onmiddellijk het Libertarisch programma moeten adopteren (…)
  Zolang dat niet gebeurt, blijft het succes ook bij de VVD uit."

  Als ze dat wel zouden doen ook. De mens heeft van nature de neiging om zich stevig (en vanuit libertarisch oogpunt extreem onredelijk) met andere mensen te bemoeien, dat was evolutionair namelijk handig.
  Inmiddels is dat allang niet meer nodig, maar voorlopig is dat er nog niet uitgefokt…

 14. [11]
  "Iedere politicus is een populist"
  Zo snel zou ik niet gaan. Denk aan de SGP, waarin er wel degelijk een grondslag is consequent nageleefd wordt. Het m.i. specifieke van een populist is dat hij alleen de electorale krenten uit de pap neemt. Bijvoorbeeld lage belastingen en riante uitkeringen (om maar iets te noemen). Als mensen niet verder denken, kan ze dat aantrekkelijk lijken. Althans, wie wil dat nu niet? Probleem is vaak dat er andere consequenties aan verbonden zijn die niet genoemd worden (b.v. extreme staatschuld). Bij non-populisten wordt de gehele boodschap uitgedragen: Liberalen pleiten voor een kleine overheid, wat leidt tot lage belastingen maar ook karige uitkeringen. Dat laatste is altijd voor iemand negatief, en zal mensen die waarde hechten aan riante uitkeringen afstoten.

  Beargumenteerbaar is er bij de PvdA sprake, in die zin dat men bepaalde delen van het gedachtengoed benadrukt om meer stemmers te trekken. Evenwel is dit niet echt een ernstige vorm van populisme daar egalitarisme duidelijk een grondslag van de sociaal-democraten is.

  Dat de term populist net als racist te makkelijk genoemd wordt ben ik met je eens, daarom dat ik voor mezelf de link met een achterliggend gedachtengoed als uitgangspunt heb genomen. Het systeem van stellingen en ideeen moet intern consistent zijn, een gemeenschappelijke theoretische basis hebben.

 15. [14]
  Dus …

  libertarisme als een volgende stap in de menselijke evolutie?

  … grappig

 16. [17]
  Het libertarisme is inderdaad evolutionair. In een (anarcho-)kapitalistische samenleving zouden mensen die zichzelf niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien, minder kans hebben om te overleven en dus waarschijnlijk uitsterven. Terwijl tegenwoordig zulke mensen door de overheid worden geholpen om tog te kunnen overleven.

  Socialisme en vooral communisme werkt eerder deevolutionair, omdat mensen niet aangespoord worden om zich verder ontwikkelen. De overheid bepaald namelijk wat ze doen en wat ze krijgen. En omdat iedereen daar in principe gelijk is, krijgt iedereen hetzelfde en hoeven ze zich dus niet te ontwikkelen. Ze worden dus dom gehouden door de overheid. Uiteindelijk kan dit misschien zo worden dat de mensen zo dom worden dat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en die mensen dus uitsterven.(de mensen in die overheid worden ook steeds dommer en weten dus minder en kunnen minder goed leiding geven aan de andere mensen)

  Het is maar een hypothese, maar als er geen goed kapitalisme is, zou dat slecht voor het voortbestaan van de mensheid zijn…

 17. [18] "Het is maar een hypothese, maar als er geen goed kapitalisme is, zou dat slecht voor het voortbestaan van de mensheid zijn…"

  Dit is een ernstige drogredenering. Individuen binnen een soort zijn helemaal niet "gebaat" bij het voortbestaan van een soort maar alleen van hun eigen nageslacht (en genen). In evolutionair opzicht doen deze zwakkeren het juist heel goed, gebruik makend van de zgn sterkeren om hun eigen nageslacht vooruit te helpen. Eigenlijk zijn zij de sterkeren en vice versa…

 18. [18] hoewel ik jouw redenering wel kan volgen denk ik niet dat zij een echt goed verkoopargument in zich heeft. Het heeft ook meer weg van mijn gelal aanstaande vanavond aan de bar, dan van een goed dichtgespijkerd betoog.

  .. maar het blijft wel grappig.

 19. [19]
  In principe kan het mensen ook helemaal niet schelen wat er na hun dood allemaal gebeurd en zijn alleen de genen zelf erbij gebaat dat de genen blijven voortbestaan.
  Het is ook goed van de zwakkeren om te profiteren van de sterkeren, dat is precies wat er nu gebeurd wat ik zei.
  Alleen als de sterkeren te zwak worden om de zwakkeren te helpen en de sterkeren zijn waarschijnlijk ook zwakker geworden(behalve als die door de overheid in stand worden gehouden, maar dan zijn er waarschijnlijk te weinig sterkeren om henzelf te laten overleven), sterven ze allebei uit op een gegeven moment als de deevolutie zowel de sterkeren als de zwakkeren onder de ‘overlevingswaarde’ heeft gebracht.

  Misschien weet een evolutiegeleerde hoe het deevolutioneren precies zou kunnen ontstaan?

 20. [13] Niet alleen liberalisme en socialisme bouwen voort op de Verlichting; ook het nationalisme is een kind van de Verlichting. De eerste nationalisten zaten dan ook links van de voorzitter van de Assamblée National. De radicale opvolgers van liberalisme, socialisme en nationalisme zijn dan ook niet los te zien van het verlichtingsdenken. Ook fascisme en nationaal-socialisme dus: deels waren ze een reactie op de Verlichting (marxisme ook), maar grotendeels gewoon een kind. Kinderen rebelleren immers wel vaker tegen hun ouders, maar nemen tegelijkertijd een hoop denkbeelden van hen over. De Italiaanse fascisten zagen zich bijvoorbeeld juist als de opvolgers van de revolutionairen uit de 18e en 19e eeuw; niet zonder toeval liepen zowel Franse revolutionairen als Italiaanse fascisten rond met de zogeheten ‘fasces’.

  ‘Anti-verlichters’ zijn overigens niet per definitie tegen de vrije markt. Zo zijn bij het Ludwig von Mises Institute onder andere paleoconservatieven bedrijvig. Het klopt overigens wel dat er verder weinig partijen over zijn gebleven die anti-Verlichting (lees: contra- en anti-revolutionair) zijn. Wellicht de SGP en mindere mate het CDA. Praktisch is daarmee oud-rechts in Nederland flink gedecimeerd, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland is het politieke gevecht dus een geworden tussen de kinderen van de Verlichting onderling. Liberalen, socialisten, links-confessionelen en wellicht met de PVV nu ook weer nationalisten. Of men ze links noemt of rechts is niet interessant: geen van hen zijn namelijk ‘conservatief’ à la Burke, Tocqueville en Stahl.

  Het vermeende links-rechts-spectrum is in ieder geval in al haar vormen een ideologische indeling. Daar oud-rechts in essentie niet-ideologisch maar juist traditioneel en pragmatisch is, valt ze geheel buiten dat spectrum. Ze is een bijzonder vreemde eend in de bijt. Alleen als men in staat is een indeling te maken waar zowel ideologische als niet-ideologische grondhoudingen de ruimte krijgen, kan dat oude, conservatieve rechts ergens geplaatst worden. Zie ook: http://openorthodoxie.liter

 21. [21] "In principe kan het mensen ook helemaal niet schelen wat er na hun dood allemaal gebeurd en zijn alleen de genen zelf erbij gebaat dat de genen blijven voortbestaan."

  het is een wijze van spreke, je hebt gelijk, genen hebben ook helemaal geen wil maar ofzo, maar die genen die effectief waren om zichzelf te verspreiden zijn de genen die zijn overgebleven

  "Misschien weet een evolutiegeleerde hoe het deevolutioneren precies zou kunnen ontstaan?"

  devolutie of degeneratie, zoals *kots* peter scheele het noemt, bestaat niet het impliceert namelijk een doel in de evolutie en dat is er niet, evolutie is doelloos (zelfs overleven is geen doel maaar alles wat niet overleefde is er niet meer, zoals ik boven ookal probeerde duidelijk te maken).

  Evolutie is trouwens ook blind, doodlopende wegen of niet evenwichtige situaties zijn heel goed mogelijk maar die zullen na verloop van tijd vanzelf uitsterven of verdwijnen daarom zien we er weinig van in de natuur.

 22. [20]
  Het is ook maar een metafysischachtig idee dat ik bedacht heb. Zo heb ik wel meerdere ideeen bedacht die niet direct te bewijzen zijn. Maar er zit wel een kern van waarheid in denk ik zo.
  In elk geval zie ik de toekomst van het libertarisme rooskleurig en hoop ik dat jullie dat ook vinden en andere mensen laten weten wat libertarisme is, waar dit forum dus voor bedoelt is.
  Ik ben geen evolutiegeleerde, dus laat een echte evolutiegeleerde maar het echte antwoord vinden.

 23. [23]
  Ja, evolutie zelf is natuurlijk in principe helemaal doelloos.
  Ik heb trouwens ook een theorie over het doel van leven en het ontstaan van alles, maar daar zou ik jullie nu niet mee lastigvallen.

 24. [25] Ik ook en ik ga m wel vertellen, kan ook wel want hij is heel kort :p :
  er is geen objectief doel van het leven of universum, het is gewoon.

 25. [23] Toch is het bij progressieven zo dat ze in een soort doelgerichte evolutie in metafysische zin geloven. Anders zouden ze immers niet zo vaak gebruik maken van subjectief ingekleurde begrippen als ‘Vooruitgang’, alsof de mensheid zich als een collectieve entiteit richting een soort aards elysium toewerkt of toebeweegt (vaak ‘Vrijheid’ genoemd).

 26. Bij alle politieke beschouwingen in de artikelen en reacties op vrijspreker.nl, valt het op dat niemand het meest voor de hand liggende noemt, de Republiek Nederland met de door het volk gekozen president. Na de in 1945 ingevoerde minister-president, sinds 1983 in de Grondwet, toch de meest logische politiek stap voor Nederland.
  Belangstellenden, zie de site van de Republikeinse Moderne Partij http://home.tele2.nl/rmp/

Comments are closed.