Vandaag ik ontving ik een dergelijke brief van een libertarische vriendin uit Equador.

Ik had hem al eens eerder gezien, maar toch door het grote belang bracht hij me weer aan het denken.
Daarom wil ik hem ook u niet onthouden.
(Sorry, geen tijd om hem te vertalen)

– History warns us that the silent majority become irrelevant
THOUGH RATHER RAW, THIS DESERVES A MINUTE OR TWO TO READ AND FORWARD.

A man whose family was German aristocracy prior to World War Two owned a number of large industries and estates. When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism.

“Very few people were true Nazis “he said,” but many enjoyed the return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost everything. I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories.”

We are told again and again by “experts” and “talking heads” that Islam is the religion of peace, and that the vast majority of Muslims just want to live in peace.

Although this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant. It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant to somehow diminish the spectre of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam. The fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history.

It is the fanatics who march. It is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars worldwide. It is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal groups throughout Africa and are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave. It is the fanatics who bomb, behead, murder, or honour kill. It is the fanatics who take over mosque after mosque. It is the fanatics who zealously spread the stoning and hanging of rape victims and homosexuals.

The hard quantifiable fact is that the “peaceful majority” the “silent majority” is cowed and extraneous.

Communist Russia comprised Russians who just wanted to live in peace, yet the Russian Communists were responsible for the murder of about 20 million people. The peaceful majority were irrelevant.

China’s huge population, it was peaceful as well, but Chinese Communists managed to kill a staggering 70 million people. The average Japanese individual prior to World War 2 was not a warmongering sadist. Yet, Japan murdered and slaughtered its way across South East Asia in an orgy of killing that included the systematic murder of 12 million Chinese civilians; most killed by sword,shovel and bayonet.

And, who can forget Rwanda, which collapsed into butchery. Could it not be said that the majority of Rwandans were “peace & loving”?

History lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason we often miss the most basic and uncomplicated of points: Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their silence. Peace-loving Muslims will become our enemy if they don’t speak up, because like my friend from Germany, they will awake one day and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun.

Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the peaceful majority did not speak up until it was too late.

As for us who watch it all unfold; we must pay attention to the only group that counts; the fanatics who threaten our way of life.

Lastly, whoever doubts that the issue is serious and just deletes this email without sending it on, can contribute to the passiveness that allows the problems to expand. So,extend yourself a bit and send this on and on and on!! Let us hope that thousands, world wide, read this – think about it
– and send it on.

4 REACTIES

 1. Spijker op zijn kop. En de vaandeldragers hier maar hopen op een gematigde, liberale variant. Alsof die ook in de jaren dertig van de vorige eeuw het verschil maakte. De implosie en daaropvolgende anrchie en chaos is onafwendbaar. Elk ideologisch circus vernietigt zichzelf. Het is een voorrecht om dit van nabij mee te maken.

 2. [1]

  Ach, het probleem is niet dat een "liberale" interpretatie niet mogelijk is.

  Vast wel, mits ze negeren dat de Koran het directe woord van God is waaraan je niet mag twijfelen en sleutelen.

  Het probleem is dat *zolang* de Koran het directe woord van God is waaraan niet mag worden getwijfeld of gesleuteld, er ten alle tijden een niet onaanzienlijke hoeveelheid HAKBARS zullen zijn die het met mensenrechten, vrijheden en wetten in een gastland niet zo nauw nemen.

  5% (potentiele) terroristen van een miljoen moslims is nog steeds 50.000 (en dit stijgt naarmate de moslim bevolking stijgt, en nog verder naarmate, als extra component, de INVLOED van moslims op de Nederlandse samenleving stijgt)
  10% extremisten is nog steeds 100.000 (wat zal stijgen)
  35% die de sharia een goed idee vindt, is nog steeds 350.000 (wat zal stijgen).

  Enzovoorts.

  Wat is gematigd eigenlijk? En is dat gematigde uberhaupt nog steeds compatibel met libertarische idealen (autonomiteit van het individu, dus OOK die van Moslims die iets liever niet doen), of is dat slechts gematigd ten opzichte van de Bin Ladens van de wereld.

  Libertarische "vaandeldragers" van de Islam in welke vorm dan ook nemen zichzelf maar in de maling om hun politieke correctheid te kietelen.

  Het buitenlandse of niet buitenlandse, vreemde of niet vreemde, gelovige of niet-gelovige, is allemaal volstrekt irrelevant, behalve voor de cult van het bloedende geweten.

  Het enige belangrijke is de vraag: is het een bedreiging voor iedereen (individuen binnen de moslim gemeenschap inbegrepen) die zijn eigen leven wil leiden zoals hem/haar dat goeddunkt zonder zich zorgen te hoeven maken voor bedreigingen, verkrachtingen, nieuwe super-collectivistische wetten, fysiek geweld of zelfs moord?

  Laat de feiten voor zichzelf spreken, en trek je eigen conclusies.

  Aan de realiteit ontsnapt niemand.

 3. Een man van wie de familie behoorde tot de Duitse aristocratie was voor WO2 eigenaar van verschillende grote landgoederen en fabrieken. Hem werd gevraagd hoeveel Duitsers echte nazi’s waren, en zijn antwoord kan u helpen om uw houding tegenover fanatisme te bepalen.

  “Heel weinig mensen waren echte nazi’s” zei hij, “maar heel veel Duitsers waren blij met de terugkeer van de Duitse fierheid, en nog veel meer hadden het veel te druk om er ernstig over na te denken. Ik was een van diegenen die dacht dat de Nazi’s niet meer dan een bende gekken was. En voordat wij er erg in hadden waren zij baas over ons en was het einde van mijn wereld gekomen. Mijn familie verloor alles, ik belandde in een concentratiekamp en de geallieerden vernietigden mijn fabrieken.”

  Vandaag blijven experten ons maar de oren van het hoofd zagen met de boodschap dat de islam een godsdienst van vrede is, en dat de grote meerderheid van moslims alleen maar vragen om in vrede te kunnen leven.

  Alhoewel deze ongenuanceerde bewering misschien wel waar is, is ze totaal irrelevant. Het is slechts meningsloze dons, bedoeld om ons een goed gevoel te geven en om het spook van de, in de naam van islam, wereldwijd oprukkende fanatici te verdoezelen.
  Het zijn inderdaad de fanatici die oprukken. Het zijn de fanatici die betrokken zijn in alle 50 open oorlogen die momenteel woeden op deze planeet. Het zijn de fanatici die in Afrika systematisch christenen en ganse volksstammen afslachten en het continent in een islamitische vloedgolf overspoelen. Het zijn de fanatici die bommen leggen, mensen voor het oog van camera’s onthoofden en eremoorden plegen. Het zijn de fanatici die de ene moskee na de andere overnemen. Het zijn de fanatici die met doorgedreven ijver het stenigen van verkrachte vrouwen en homoseksuelen verspreiden. De harde waarheid is dat de “vredelievende en stille meerderheid” geïntimideerd is en zwijgt.

  Communistisch Rusland was vol van Russen die ook slechts in vrede wilden leven, maar toch zijn de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op 20 miljoen mensen. De vredelievende meerderheid was van nul en generlei tel. De grote massa van de enorme Chinese bevolking was ook vredelievend, maar de Chinese communisten zijn er toch in geslaagd om een duizelingwekkende 70 miljoen mensen om te brengen.

  De gemiddelde Japanner van voor WO2 was geen op oorlog kickende sadist. Maar Japan moordde en slachtte wel zijn weg door Zuidoost Azië in een bloedige orgie waarbij 12 miljoen Chinezen het leven lieten. De meeste stierven door het zwaard, de schop en de bajonet.

  En wie kan de slachtpartijen in Rwanda vergeten? Zou men niet kunnen zeggen dat de grote meerderheid van de Rwandezen “vredelievend” was?

  De lessen uit de geschiedenis zijn heel dikwijls ongelooflijk eenvoudig, op het botte af, maar ondanks al ons redeneervermogen missen wij maar al te dikwijls de meest in het oog springende waarheid:

  Vredelievende moslims zijn irrelevant geworden door hun zwijgen.

  Vredelievende moslims worden onze vijanden als ze de kiezen op elkaar blijven houden, want net zoals mijn vriend uit Duitsland zullen ze op een goede morgen ontwaken om vast te stellen dat de fanatici de zaak hebben overgenomen, en dat het einde van hun wereld begonnen is.

  In de landen met een gul sociaal systeem worden massaal mensen opgenomen. De meeste moslims. Zonder beperkingen zoals inburgering of taalkennis, hebben ze toegang tot voor hen ongekende basisbehoefte en rijkdom. Fanatici misbruiken het gastvrije systeem als wapen voor destabilisatie van die landen , dit is moderne oorlogsvoering.
  Bij een catastrofe zullen zij ook massaal in de rij staan om naar hun land van herkomst terug te keren, de heropbouw van het land overlatend aan hun gastheren.

  Vredelievende Duitsers, Japanners, Chinezen, Russen, Rwandezen, Serviërs, Afghanen, Irakezen, Palestijnen, Somali’s, Nigerianen, Algerijnen en vele anderen zijn gestorven omdat de vredelievende meerderheid haar mond niet open heeft gedaan tot het te laat was.

  En wij, die deze ontwikkeling voor onze ogen zien gebeuren, moeten meer aandacht schenken aan de enige groep die echt meetelt: de fanatici want zij zijn het die onze manier van leven bedreigen.

  En tot slot, en met het risico van beledigend over te komen, iedereen die twijfels heeft over de ernst van de toestand en deze e-mail zonder meer verwijdert, draagt bij tot de algemene passiviteit en laat het probleem alleen maar groeien. Draag bij tot de bewustwording, zend hem door en blijf hem doorzenden. Laat ons hopen dat duizenden over de ganse wereld hem zullen lezen, erover zullen nadenken en hem weer zullen doorzenden.

  zonder dank

  stradi

 4. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om het geloof wat je beleidt, maar om alles wat maar menselijk is. Dit houdt dus het goede EN het kwade in.
  De ‘goede’ mensen doen niets en houden het bij zichzelf totdat het te laat is. Wat de moslims wordt verweten, is ‘ons’ ook niet vreemd. ‘Wij’ zien onszelf graag als ‘rechtschapen’ en zijn zgn. vreemd van wat ‘zij’ doen. Me hoela!
  Wij zijn geen haar beter omdat wij ook mensen zijn(hoop ik).
  Oorlogen ontstaan doordat ‘de anderen’ iets hebben dat wij ook graag willen bezitten en in deze tijd door opzet omdat ‘de anderen’ iets hebben waar wij om zitten te springen en omdat ze anders zijn. Wat is er tegenwoordig nog niet met vooropgezette rade gebeurt?
  Wat heb je nodig om een volk op te zetten tegen anderen om ze mee te krijgen in een strijd tegen de anderen?
  De goeden zien wat er aan de hand is en doen niets, omdat ze de reden niet zien. Leven en laten leven. Diegenen die wel ‘meedoen’ worden/zijn gebrainwashed en zijn door het dolle heen. Dan krijg je het oude gegeven; de goeden moeten het met de kwaden besnieten, maw de goeden moeten wel meedoen anders delven zij het onderspit.
  En dat heeft niets met geloof te maken want onderling wordt er net zo goed gemoord, verkracht en onderdrukt als overal. Dat komt omdat we allemaal mensen zijn en zolang een ander ‘iets’ heeft dat begeert wordt door derden zal er altijd strijd zijn hoe dan ook.

Comments are closed.