IEDEREEN WEET

Eerst het slechte nieuws,

Daarna het goede.*Eerste het slechte nieuws en daarna het goede.

Iedereen weet vanuit de media dat de aarde steeds sneller opwarmt en dat er een klimaatcatastrofe voor de deur staat.

Iedereen weet dat dat de schuld van de mens is, die CO2 in de atmosfeer brengt als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen.

Iedereen weet dat alle wetenschappers het daarover eens zijn en dat we zo spoedig mogelijk maatregelen dienen te nemen om een klimaatcatastrofe af te wenden.

Iedereen weet dat de zeespiegel snel stijgt en dat Nederland binnen niet al te lange tijd dreigt te worden overstroomd.

En iedereen weet dat de ijsberen met uitsterven worden bedreigd als gevolg van de opwarming van de aarde.

*Nu het goede nieuws: Geen van deze beweringen is waar.

Er wordt altijd beweerd dat de aarde snel opwarmt. Maar de meeste mensen weten niet dat het nu al weer negen jaar geleden dat de gemiddelde wereldtemperatuur haar hoogtepunt bereikte. Sindsdien is de temperatuur met zo’n één graad gedaald om vervolgens weer met 0,6 graden te stijgen. Maar nog steeds ligt het niveau zo’n 0,4 graden onder het hoogtepunt van 1998. De laatste vijf jaar heeft de temperatuur zich gestabiliseerd. Er is dus momenteel geen sprake van opwarming … en al helemaal niet van alarmerende opwarming.

Klimatologen denken dat de temperatuur weer zal gaan stijgen, maar astrofysici verwachten binnenkort een nieuwe kleine ijstijd.

Er wordt wel beweerd dat het huidige niveau van CO2-concentratie in de atmosfeer nog nooit zo hoog is geweest. In de pre-industriële periode zou dat zo’n 280 ppmv zijn geweest en nu zo’n 380. Maar we hebben sinds kort betrouwbare metingen, waaruit blijkt dat dat niveau in 1943 zo’n 470 ppmv was. Dus veel hoger dan nu. Daar klopt dus iets niet.

Er wordt wel beweerd dat CO2 een belangrijk effect heeft op de temperatuur. Maar er is door de jaren heen geen correlatie tussen het temperatuurverloop en het verloop van de CO2-concentratie in de atmosfeer geconstateerd. Er is daarentegen wèl een sterke correlatie tussen de zonneactiviteit en de temperatuur.

Er zijn tienduizenden wetenschappers die van mening zijn dat de mens niets te maken heeft met klimaatverandering. Ja, er vindt klimaatverandering plaats, maar dat is altijd al zo geweest en zal misschien ook altijd zo blijven. Dat heeft nauwelijks of niets met de mens te maken.

De zeespiegel stijgt … met 14 cm per eeuw. Dat is al eeuwen zo. En er is de laatste tijd geen significante versnelling geconstateerd van deze stijging. Van dat alles ligt Rijkswaterstaat niet wakker.

En met de ijsberen gaat het goed. De ijsberenpopulatie is de laatste decennia fors gegroeid en heeft thans waarschijnlijk een recordniveau bereikt. Of de zeehondjes dat zo leuk vinden is een tweede.
—————————————————
Ingezonden door Hans Labohm
P.S. Wie Hans rechtstreeks wil zien/horen, heeft een kans vanavond (dinsdag 3 juli) in het NOS-journaal van half elf (Nederland 3).

27 REACTIES

 1. Ah, da’s inderdaad goed nieuws zo vroeg in de week. Ik kan nu mijn lieslaarzen op marktplaats.nl verpatsen voor weinig..

  Spaas bijzijde, met al die brainwhashing momenteel rond de CO2-hype kan er niet genoeg op gehamerd worden dat deze hype gebaseerd is op niks. Jammer alleen dat de linkse media ‘verwarring wensen te voorkomen’ en het verrekken om deze anti-geluiden op een vergelijkbaar niveau te publiceren.

 2. Ik ben links dus ik "geloof" in de opwarming door de mens of ik ben rechts dus ik "geloof" dat dat niet zo is.

  Mensen nemen die visie over die bij hun politieke wereldbeeld past en niet andersom.

  Ik ben echte scepticus ik twijfel over de doemverhalen, maar twijfel ook over de zogenaamd "sceptische" visies. Ik durf toe te geven dat ik eenvoudigweg niet weet welke visie de juiste is. ik ben nu eenmaal geen fysisch geograaf, net zomin als al die mensen die zeggen zeker te weten welke visie de juiste zou zijn.

 3. [2] Dus???

  Het is geen kwestie van geloof, zelf nadenken is ook een optie…..

 4. [2]
  Begrijp ik het goed, als ik zeg dat jij sceptisisme als geloof belijdt ?

  Hoe verhoudt zich dat tot het al dan niet interpreteren van de beschikbare feiten ?

  vi·sie (de ~ (v.), ~s)
  1 de wijze waarop men zaken beoordeelt, beschouwt => beschouwing, kijk, zienswijze

  Als uit de feiten blijkt, dat de visie van iemand foutief is, hoe kan de tegenovergestelde visie gebaseerd op de beschikbare feiten dan fout zijn ?

 5. [3] [4]
  De meesten die menen dat ze een "visie" hebben hebben eigenlijk een geloof.

  Hoe weten jullie welke feiten meer gewicht moeten hebben dan andere feiten? Hoe weten jullie welke van de beschikbare gegevens die als "feiten" worden verkocht de juiste zijn? Hebben jullie zelf de tempeartuur gemeten, de waterspiegel gemeten en de ijskappen in de gaten gehouden?

  Nee, ook jullie moeten afgaan op gegevens die door anderen worden verstrekt en gefilterd. je kunt hooguit bronnenkritiek toepassen. En met dat laatste kom ik tot de conclusie dat beide partijen feiten verdraaien al naar gelang hun maatschappijvisie. De beschikbare feiten spreken elkaar nu eenmaal tegen. dat kan betekenen dat eigenlijk niemand het weet.

  Helaas menen vertegenwoordigers van beide partijen "zeker" te weten dat "hun" feiten juist zouden zijn. Onzin natuurlijk, de Linkse en Rechtse Kerken hebben wat dat betreft allebei boter op hun hoofd.

  Overigens meent ook Labohm dat hij niet weet welke feiten de juiste zijn. Hij geeft aan dat er "reasonable doubt" is en geeft terecht niet aan welke partij er gelijk heeft. Niemand kan dat weten namelijk.

 6. [5] Klassiek Liberaal (KL),
  "En met dat laatste kom ik tot de conclusie dat beide partijen feiten verdraaien al naar gelang hun maatschappijvisie."

  Non sequitur.
  Als de één feiten verdraaid wil dat nog niet zeggen, dat de ander dat ook doet. Je creeert hier een valse tegenstelling.

  Verderop geef je dat impliciet toe, wanneer je opmerkt, dat Labohm niet weet welke feiten de juiste zijn.

  Waar het om gaat is, dat wetenschappelijke interpretaties en conclusies per definitie een voorlopig karakter hebben. Er zit altijd een onzekerheid in. Om beleid te maken neemt men gemakshalve aan, dat een bepaalde ontwikkeling doorzet zonder de onderliggende mechanismen te kennen. Maar je hoeft die premisse niet te aanvaarden, omdat niemand tevoren weet of eraan voldaan zal worden. Dat heeft niets met mensen te maken, maar met de aard der dingen.

  Men zoekt zekerheden, die niemand kan geven, niet door gebrek aan onderzoek, maar simpelweg door de inherente onzekerheid van de natuurlijke loop der dingen. Dat staat wezenlijk los van verdraaien van feiten.

 7. [5] Een positivistisch wereldbeeld is een visie en een geloof. Maar wel eentje waarin de veronderstellingen en standpunten gebaseerd zijn op bewijslast, de beste bewijslast die voorhanden is. Daar zit ook altijd onzekerheid in, het alternatief is ‘maar wat vinden’ en ‘maar wat doen’ een glijdende schaal. Het hype en hetze omtrent het klimaatgebeuren is een exemplificatie van de glijdende schaal, niet van rationeel evident based argumenten. En zelfs dan zit je nog met het punt dat je beleidsmatig helemaal niets kunt aanvangen met beide visies aangezien social engineering beperkt is 9laat staan dat het überhaupt tot betere resultaten leidt).

 8. Trouwe posters op deze site weten dat ik een groot kriticaster ben van de CO2-hype, maar hier slaat Labohm de plank mis. Het is helaas niet zeker dat de temperatuur sinds 1998 niet gestegen is.

  Waar vriend en vrijand het over eens zijn is dat 1998 een el nino was, die een enorme piek in de temperatuur gaf. Maar dan is het dus flauw te vergelijken met 1998 en stellen dat de jaren daarna niet warmer werden. Maar de vergelijking met 1997 en het verhaaltje is opeens minder mooi voor sceptici.

  Overigens wil dat niet zeggen dat de temperatuur inderdaad nog doorstijgt, want ook dat is niet af te leiden uit de data. De laatste paar jaar zou ook best een afvlakking kunnen zijn, waarna de temperatuur of weer verder stijgt of wellicht gaat dalen.

  http://junkscience.com/MSU_

  o.a.

  http://junkscience.com/MSU_

 9. [5] Over feiten is geen twijfel, wel over de interpretatie daarvan.

  Maar om even een citaatje erbij te halen:

  [i]
  I ask myself several questions. Let’s put them in the proper sequence:

  – Is global warming a reality?

  – If it is a reality, is it man-made?

  – If it is a reality, is it a problem? Will the people in the world, and now I have to say globally, better-off or worse-off due to small increases of global temperature?

  – If it is a reality, and if it is a problem, can men prevent it or stop it? Can any reasonable cost-benefit analysis justify anything – within the range of current proposals – to be done just now?

  Surprisingly, we can say yes – with some degree of probability – only to the first question. To the remaining three my answer is no. And I am not alone in saying that. We are, however, still more or less the silent or silenced majority.
  [/i]

  Citaat van

  http://www.ft.com/klaus
  http://www.ft.com/cms/s/9de

  De vraag is dus andersom. Waarom zijn er mensen die zonder dat er bewijzen zijn dat er daadwerkelijk rampen gebeuren en zonder dat er alternatieven zijn, die ons willen drukken in een hoek die enkel kan leiden tot een forse welvaartsverlaging en afname van vrijheid van de mensheid als geheel?

  Ik denk niet dat er een enkele motivatie is, maar dat die van persoon tot persoon verschil. Bij elk van de doemsprekers zou je je die vraag moeten stelen.

 10. Is er in een grijs verleden, begin jaren 80, niet een of ander container door een kunstenaar ingegraven in A’dam met daarin onderander potjes lucht zodat mensen in de toekomst kunnen bekijken hoe het vroeger was. Misschien een mooi tijdstip om een potje op te graven en te kijken wat de lucht verontreiniging is.

 11. Ik ben het eens met het feit dat de klimaatpaniek wordt ge/misbruikt om maatregelen door te drukken. Wellicht is dat de reden dat veel mensen die wantrouwend staan tegen de overheid geloof hechten aan feiten die het tegendeel bewijzen.

  Ik vind echter ook dat een regering ook kan kijken naar mogelijke gevolgen. Als we naar Nederland kijken zou het helemaal niet onverstandig zijn om te kijken naar de bescherming tegen water en mogelijkheden om de gevolgen van een eventuele overtroming te beperken. dit omdat Nederland al sinds de Volksverhuizingen enige malen per eeuw door een watersnood wordt getroffen. Dit heeft dus weinig met een eventuele recente klimaatsverandering te maken.

  [6]
  Punt is dat wij niet weten of er feiten worden verdraaid, en wie zich daaraan schuldig maakt. Wij hebben te weinig kennis om de feiten te toetsen. Bij bronnenkritiek kun je je wel een paar zaken afvragen.
  – Wie publiceerde de bron?
  – Door wie werd deze betaald?
  – Welke kennis heeft deze?
  – Wat was de reden voor het onderzoek?

  Toch zegt dat op zich ook niet alles.

  [9]
  Zie het begin van mijn verhaal. het *kan* dus verstandig zijn om maatregelen te nemen tegen *mogelijke* gevolgen voordat het te laat is. Let wel, dat is dus iets anders dan proberen die gevolgen te voorkomen door de economie stil te leggen. Ik denk dus eerder aan het verbeteren van dijken en dergelijke. Zie het maar als het afsluiten van een verzekering, ook dan dek je je in tegen *mogelijke* gebeurtenissen in de toekomst.

  Nog even voor de duidelijkheid. Ik ben het 10% eens met degenen die bang zijn dat de overheid de klimaathype aangrijpt om de vrijheid te beknotten. wat dat betreft sta ik aan de kant van de sceptici.

 12. [11] SpyNose heeft het al uitgelegd, dat ga ik niet herhalen, maar één overweging die redelijk aangeeft welke kant het betrouwbaarst is wil ik toch even meegeven:

  De klimatisten zijn vrijwel unaniem van mening dat de sceptici de mogelijkheid tot publiceren ontnomen moet worden, want "dat schept alleen maar verwarring". Dit is zelfs het officiële standpunt van de ‘wetenschaps’redactie van de Azijnbode.

  Wetenschap bestaat bij de gratie van kritiek, Einstein heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan pogingen zijn eigen relativiteitstheorie te weerleggen, omdat hij ervan overtuigd dat er een fout in zat. Volgens zijn theorie moesten er deetjes bestaan die niet waargenomen konden worden, wat hij ook probeerde (het bestaan van die deeltjes is inmiddels bewezen).

  DAT is wetenschap; toetsing, toetsing en nog eens toetsing. Niemand van de sceptici heeft gepleit voor het censureren van de klimatisten. De sceptici komen met wetenschappelijke argumenten, de klimatisten met doemscenario’s en censuur. Voor mij is dat een heel duidelijke indicatie wie de beste kaarten heeft.

 13. En nog wat meer goed nieuws, ‘Public still sceptical om climate change’: http://environment.guardian
  Op het eind staat dan wel dit:

  ‘Sir David Read, vice president of the Royal Society, said: "It is crucial to emphasise that the vast majority of climate scientists believe that humans are having an unprecedented effect on our climate.

  "People should not be misled by those that exploit the complexity of the issue, seeking to distort the science and deny the seriousness of the potential consequences of climate change.

  "The science very clearly points towards the need for us all-nations, businesses and individuals to do as much as possible, as soon as possible to avoid the worst consequences of a changing climate."’
  Stelt dat wat voor, dat Royal Society? Ik ken het eigenlijk niet.

 14. [12]
  Ik vind van niet. Ik vind anti-klimatisme ook een geloof. gelovigen van beide kanten bijten zich vast in de feiten die hun het beste uitkomen. Feiten die jij noch ik op waarheid kunnen toetsen omdat we de kennis en de middelen niet hebben. De waarneming dat de ene partij oproept tot censuur is ook geen bewijs, wel een aanwijzing, dat geef ik toe. Als die oproep in de Azijnbode tenminste representatief was en geen uitspraak van en radicaal.

  Op grond van welke gecheckte feiten neem jij dan aan dat het klimaat niet warmer wordt? Of dat de mens geen invloed heeft op die eventuele opwarming? Welke meetresultaten zijn objectief en welke zijn op de hand van de opdrachtgevers van de onderzoeker? Zoals iedereen weet hebben onderzoekers namelijk de neiging om hun opdrachtgevers naar de mond te praten.

  En bij dit onderwerp geldt dat geen van de partijen een duidelijk falsifieerbare hypothese weet te formuleren. het is dus geen wetenschap maar geloof. Niet alleen klimatisme (mooi woord overigens 🙂 ), maar ook de tegenhanger daarvan.

 15. [14] Uit de discussie blijkt dat beide kanten niet een zodanig overtuigend bewijs kunnen produceren dat ze iedereen overtuigen.
  Ik vind wel duidelijk, en hoe meer je probeert achter de feiten te komen hoe duidelijker, dat er meer dan "reasonable doubt" is aan de grote verwarming en bvb 6 meter stijging van de zeespiegel.

  En omdat die twijfel er is, is het volledig (extra) onverantwoord dat een overheid in dit stadium de burgers dwingt miljarden in te leveren voor iets dat misschien zou kunnen gebeuren.
  Daar ligt ook de libertarische connectie.

 16. [15]
  "En omdat die twijfel er is, is het volledig (extra) onverantwoord dat een overheid in dit stadium de burgers dwingt miljarden in te leveren voor iets dat misschien zou kunnen gebeuren.
  Daar ligt ook de libertarische connectie."

  Exact!

  Met die aantekening dat een overheid, als ze er toch is, net zoals directies van bedrijven, alle mogelijkheden moet nagaan en een eventueel worst case scenario in de kast moet hebben liggen. Daarom zal ik er niet tegen zijn als de Nederlandse regering blijft kijken naar de risico’s van watersnood. Iets waar we al eeuwenlang mee hebben te kampen, klimaatverandering of niet.

 17. [14] Beste KL,
  Het gaat er niet over of je erin gelooft of niet. De klimatologen kunnen eenvoudig geen hardbewijs leveren dat de mens verantwoordelijk is en hoe een en ander tot elkaar correleert. Dit wordt echter wel zo gepresenteerd EN misbruikt door overheden. Dat je daar sceptisch over bent heeft niets met het ‘geloof’ te maken of de aarde nu opwarmt of niet.
  Heb jij overigens overtuigende gecheckte feiten dat elven of weerwolven NIET bestaan?

 18. [17]
  Ik ben het geheel met je eens. Overheden misbruiken angsten om hun macht te vergroten. Dat geldt ook voor de angst voor terrorisme of voor sommige ziektes.

  Al zou het verhaal van een door de mens veroorzaakte opwarming bewezen worden, dan nog acht ik het gevaar van een overheid die dat probleem wil "oplossen" gevaarlijker dan de gevolgen van die opwarming zelf!

  Dat laat onverlet dat niemand *weet* hoe het zit met het klimaat en dat veel mensen die feiten voor waar aannemen (zonder ze te checken) die het beste bij hun politieke overtuiging past. Dat geldt niet alleen voor klimaat, maar ook voor nature/nurture en de oorzaken van Aids.

 19. [17] Martijn, het is onmogelijk om een "negatief" te bewijzen.
  Zo kan ik bvb niet bewijzen dat ik geen communist ben!!!!
  En nog veel meer!!!

 20. [14] "Op grond van welke gecheckte feiten neem jij dan aan dat het klimaat niet warmer wordt?"

  Waar heb ik beweerd dat het klimaat niet warmer wordt? Waar beweren de sceptici dat dat zo is? Je bedient je van oneigenlijke argumenten.

  Zoals Armin (9) al aangeeft is men het over de opwarming wel eens, maar over de rest niet. Wat i.i.g. zeker is is dat de politieke agenda niets met wetenschap te maken heeft, en ook niet met terugdringen van CO2. Was dat wel zo, dan zou men kernenergie niet achteloos van tafel vegen.

  En dat het niet om CO2 gaat blijkt ook uit de uitlatingen: CO2 is een ‘pollutant’! Tja. De historische klimaatveranteringen (waarvan de warmere perioden door de klimatisten zorgvuldig uit beeld worden gehouden) tonen aan dat het nogal arrogant is om te durven stellen dat de nietige mens machtiger is dan de zon en de aarde zelf.

  Het is te vergelijken met je druk maken om de vlieg op de kop van de olifant die je huis binnendendert.

  Alleen al de zinloosheid om miljarden (van andermans geld!) te willen verspillen aan resultaat dat onmeetbaar is omdat de enorme hoeveelheid invloedsfactoren niet begrepen worden, en dus zeker niet in kaart kunnen gebracht, is misdadig, niet in de laatste plaats omdat hiermee hele werelddelen van de vooruitgang worden afgesneden.

  En dit laatste, stoppen van vooruitgang, is het werkelijke doel.

  Tenslotte verwijs ik je graag naar het zeer gebalanceerde artikel Het Groene Denken van Hans Labohm op MeerVrijheid: http://www.meervrijheid.nl/

 21. [12] Wat betekent "azijnbode", R.J.?
  (ik ben maar een domme belg weet je)

 22. [13]
  Jan-Joost,

  Appelleren aan een autoriteit of een meerderheid maakt iets nog niet waar. Het motto van de Royal Society is nota bene "nullius in verba", "Op niemands woord", wat betekent dat ze willen vertrouwen op wetenschap en experimenten i.p.v. de meningen van mensen. Blijkbaar mogen ze wat meer hun eigen motto naleven.

  Wat die David Read doet, is het toppunt van onwetenschappelijkheid. Wetenschap is waardenvrij, wat betekent dat het zich slechts met feiten en het vaststellen en constant blijven toetsen van vermeende feiten dient bezig te houden. Het geven van beleidsadviezen, of het "absoluut zeker" verklaren van de huidige stand van kennis, is dan absoluut ongewenst. De man beweert niet alleen dat de wetenschap van het klimaat zogenaamd "af" is, en dus boven ieder verder wetenschappelijk onderzoek verheven, hij gaat ook nog eens zijn eigen wetenschappelijke expertise te buiten door te denken dat hij kan bepalen hoe nu met deze "feiten" moet worden omgegaan.

  Een kritische blik laat al snel zien dat al die "feiten" helemaal niet zo vast staan, en dat er vele ermee in tegenspraak zijn. Zoals onderzoek dat erop lijkt te wijzen dat CO2-stijging historisch de temperatuur volgt i.p.v. omgekeerd, het feit dat het klimaat altijd al veranderd is en de afgelopen 10.000 jaar al een sterke verwarming heeft getoond, de complexiteit van het op elkaar inwerken van alle klimaatfactoren, enzovoorts. Daarbij kan de beste man ook absoluut niet weten of de huidige verwarmingstrend zal blijven doorzetten, en al helemaal niet hoeveel schade dat zal opleveren.

  Terwijl we wel weten dat het proberen te stoppen van die menselijke invloed (waarvan zelfs de klimaatwetenschappers niet weten hoeveel invloed het is), een enorme hoeveelheid welvaart zal kosten. En die welvaart zullen we mogelijk nodig hebben voor zowel eventuele klimaatverandering die los van de mens plaatsvindt, als voor alle gevaren waarvan we weten dat ze echt bestaan en een risico vormen: armoede, ziektes, natuurrampen, enzovoorts.

  Dus lukraak beweren dat alle "naties" nu "alles" moeten doen (geen enkele energie meer gebruiken en droog brood eten?) om de mogelijke menselijke factor in klimaatverandering uit te schakelen, heeft NIETS met wetenschap van doen.

  Ik zeg niet dat ze niet zouden kunnen bewijzen dat de mens een bepaalde factor in klimaatverandering vormt (al maakt een complex systeem met allemaal chaotisch op elkaar inwerkende factoren dat erg lastig), of dat we nooit zullen kunnen weten en meten wat er precies gaat gebeuren en hoeveel schade dat oplevert. Maar zolang we dat niet weten is het bijzonder onverantwoordelijk om iedereen z’n vrijheid te ontnemen op basis van "mogelijk risico". Of wou je ook een verdachte van moord gaan opsluiten omdat hij het "mogelijk" gedaan heeft? Wat dacht je dan van 6 miljard "verdachten"?

 23. Wat ik mis in alle discussies over global warming is de gigantische invloed van micro-organismen. Deze hebben vanaf het onstaan van leven op onze planeet steeds het klimaat gereguleerd door het omzetten van stoffen. Deze wijsheid was al te lezen in o.a. KIJK januari 1991, gek genoeg wordt de belangrijkste regelaar van het klimaat doodgezwegen.
  http://www.im.microbios.org
  http://www.google.nl/search

 24. [12] Even een correctie, Einstein probeerde niet zijn eigen Relativiteitestheorie the weerleggen, maar aan te tonen dat de niet-deterministische aspecten van de Quantummechanica onjuist waren. Beide waren namelijk nieuwe opkomende theorieen in zijn tijd. De relativitietstheorie is deterministische, de (meest gangbare interpretatie) van de Quantummechanica niet (op micro-niveau). Voor Einsstein een doorn in het oog. Vandaar zijn verzet. Tevergeefs verzet zoals de geschiedenis leert, maar het heeft de Quantummechanica wel verder gebracht.

 25. [14] Je maakt de denkfout het als twee partijen voor te stellen. Het is een glijdende schaal en zelfs dat niet.

  Wetenschappers bestrijden elkaar met feiten. Er is niet zoiets als Eén Theorie en een verwerping, maar tientalle kleine hypothesen die wel of niet in elkaar passen en afzonderlijk aangevallen kunnen en daadwerkelijk worden.

  Van of CO2 een broeikasgas is, via wat zijn de feedbacks tot hoe werken die op elkaar. Van wat zijn geschikte proxies om het verleden te analyseren, via aan welke statistiek haalt de meeste ruis weg zonder de data te vervormen tot aan hoe gaan we met het divergentieprobleem op. Van hoe verklaren we de time-lag tussen historische temperatuurwijzigingen en CO2-concentratie tot aan of dat iets zegt over de huidige unieke situatie waar CO2 voorloopt op temperatuur. Etc.

  Het zijn juist de Al Gore’s en de botte niet-technische sceptici die er een A vs niet-A discussie van maken. De koek wordt simpel voorgekouwd om een boodschap te brengen.

  Individuele onderdelen van de CO2-discussie zijn heel goed te bespreken. En daarin blijken op enkele belangrijke fundamentele gebieden de ‘beschuldigers’ ofwel opwerpers van de AGW-hypothese de feiten niet aan hun kant te hebben of gewoon geen feiten te hebben.

  Dat heeft echter niets met geloof te maken. Geloof is voor de niet technische mensen die zich er teveel tegenaan bemoeien.

Comments are closed.