De meeste mensen zien de hedendaagse EU als een inefficient conglomeraat van naties dat gerund wordt door zelfverrijkende carriere-politici die er naar streven om te overleven door zich veilig te nestelen in de cocon van de eindeloze bureaucratie binnen de EU. Veel mensen realiseren zich niet echt dat er een bedreiging is. Ze geloven dat een geintegreerd Europa zinvol is, dat het de kans op een derde Europese oorlog verkleint, en dat het dé moderne weg voor de toekomst is.

NIETS IS MINDER WAAR.

De EEG (Europese Economische Gemeenschap) begon ooit als vrijhandelsovereenkomst in 1972. Thans is de EU hard op weg om een federale superstaat te worden, compleet met één munt, één rechtssysteem, één leger, één politiemacht, één vlag en een heus nationaal volkslied.

Dit artikel is een tweede van een reeks artikelen bedoeld om meer inzicht in de EU te verschaffen vanuit verschillende perspectieven, waarvan het eerste arikel op 30 juli 2007 op de Vrijspreker gepubliceerd is.

DIt artikel is een globale transcript van een 43 minuten durende documentaire van Philip Day uit 2004, gemaakt door commentators en insiders van de EU. Het vertelt de geschiedenis en de doelen van de EU, alsook de ergelijke, niet terug te draaien implicaties voor alle europese burgers van deze nieuwe bestuursvorm. Onafhankelijk van of men voor of tegen deelname aan de EU is stelt deze film vragen die door de massamedia angstvallig worden ontweken. Ondanks dat het verhaal vanuit een Britse invalshoek wordt gepresenteerd, is het overgrote deel ook van toepassing op andere landen, zoals Nederland. Met name de wisseling van rechtssysteem dat wordt veroorzaakt door deelname is in het specifieke geval van het VK een aardverschuiving die de individuele vrijheid in feite tot de grond toe afbreekt, iets wat niet voor andere landen geldt.

De eerste ideeen van één groot Europa in de recente geschiedenis zijn terug te herleiden tot de Nazi’s. In juni 1940 presenteerde Goering de plannen voor Operatie Sealion om het VK te veroveren. Daarnaast besprak hij met Hitler een methode om Europa definitief onder controle te houden middels een economisch verbond, genaamd EWG (Europaeische Wirtschaftliche Gemeinschaft, ofwel EEG). Dit werd in 1942 tijdens een conferentie nader uitgewerkt. Van alle naties die men op het oog had, was het VK duidelijk de hardste noot om te kraken, mede gezien de succesvolle weerstand tegen de nazi’s. Het VK werd door nazi econoom Horst Jecht gezien als het grootste obstakel van Duitse machthebbers om het VK te domineren.

Winston Churchill verkoos de transatlantische relatie met de VS boven die met Europa, mede ingegeven door de importantie van de handelsrelaties met de VS. Hij zei dan ook dat ‘als het VK moet kiezen voor Europa of de open zee, dan wordt het de open zee’. Zowel Churchill als Jecht hadden daarbij dezelfde visie als Napoleon 150 jaren eerder: het VK was een globale handelsgrootmacht, in tegenstelling tot de naties op het Europese vasteland.

Volgens de nazi’s pakte het VK internationale handel af van de landen op het continent. Hun theorie was verder, dat als het VK eenmaal veroverd was, de overblijfselen van de internationale handel vanzelf terecht zou komen bij het Derde Rijk. Helaas voor de nazi’s heeft het nooit zover mogen komen. Tijdens een geheime conferentie tussen hoge nazi officials en vertegenwoordigers van de grootindustrie (IG Farben, Krupp, Thyssen) in Hotel ‘Rotes Haus’ in Strassburg werden de plannen gemaakt om Duitsland verder te laten domineren na het op dat moment nog eventuele verlies van de oorlog.

Na de oorlog werd een snelle wederopbouw van het continent gezien als noodzakelijk om de dreiging van de ‘nieuwe vijand’ de USSR om het continent onder de voet te lopen, te voorkomen. Op basis van deze politieke dreiging ging ook Churchill uit van de gedachte dat er een vorm van samenwerking moest komen tussen Europese landen op het continent. Hij heeft ecchter nooit voorzien dat de VK een provincie van de Verenigde Staten van Europa zou worden. Churchill’s woorden daarover:
‘That we have our own dream and our own task. We are WITH Europe but not OF it. We are LINKED but NOT COMPRISED. We are INTERESTED and ASSOCIATED but NOT ABSORBED. Hoe anders is het gelopen..

In 1949 werd de NATO opgericht, als geallieerd antwoord op het verlangen naar militaire stabiliteit in Europa. De EU vond zijn oorsprong in 1951 door de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) door Frankrijk, Duitsland, Italie, Belgie, Luxemburg en Nederland, een vrij beperkte economische samenwerking. Dit werd in 1957 door deze 6 landen verder voortgezet in het Verdrag van Rome, dat veel verder ging dan de beperkte economische samenwerking binnen de EGKS. In feite ontstonden door deze overeenkomst de instituten die de basis vormen van een nieuwe grootmacht. Deze grootmacht kreeg een naam die in 1940 voor het eerst opdook bij de nazi’s: de Europaeische Wirtschaftliche Gemeinschaft (EWG), of wel de Europesche Economische Gemeenschap (EEG)..

In 1963 werd het Frans-Duitse Elysée-verdrag ondertekend door de Duitse bondskanselier Adenauer en de Franse president De Gaulle, waardoor in feite de strijdbijl tussen Frankrijk en Duitsland symbolisch werd begraven. Dit was tevens de start van de Frans-Duitse as, het duo-leiderschap van de EU dat ons tot aan de dag van vandaag achtervolgt.

In de jaren 70 werd de VK weer uitgenodigd om onder de bezielende leiding van conservatieve PM Edward Heath een aanvraag tot toetreding tot de EEG door ondertekening van het Verdrag van Rome te doen. Aldus geschiedde, waarop op 1 januari 1973 het VK tot de EEG toetrad.

Als antwoord op de bezorgdheid in de aanloop tot toetreding van velen met betrekking tot het verlies van souvereiniteit van het VK kwam Heath in 1971 met een document dat tegemoet moest komen aan die bezorgdheid en waaruit moest blijken dat er geen erosie van nationale souvereiniteit ten gevolge van deelname aan de EEG plaats zou vinden. We weten nu wel beter natuurlijk. Het masterplan dat het omgekeerde heeft bewerkstelligd was zowel bekend bij Heath als bij zijn parners in crime in Brussel: de creatie van een Europese superstaat.

Vanaf 1973 heeft er een constante overdracht plaatsgevonden van nationale souvereiniteit richting Brussel middels verdragen, door wat ook wel Acqui Communautaire wordt genoemd, een éénwegsysteem van overdracht van zeggenschap zonder een weg terug (ook wel “The Ratchet’ of ‘ratel’ genoemd). Nadat de nieuwe grondwet -pardon- het nieuwe Europese verdrag aangenomen is, is er helemaal geen weg terug meer.

De mensen in de VK die in 1975 mochten stemmen om al dan niet in de EEG te blijven, zijn behoorlijk bij de neus genomen. in tegenstelling tot wat hen door de politici werd gezegd, is de VK haar onafhankelijkheid grotendeels kwijt met meer controle, beperkingen en regels dan ooit tevoor.

In 1999 werd in Strassburg een 450M pleuro kostend parlementsgebouw neergezet. Dit gebouw is 4 DAGEN PER MAAND in gebruik door het Europese parlement. Elke maand vindt er een verhuizing plaats van ALLE documenten van Brussel naar het 450 km verderop gelegen Strassburg vice versa. Kosten voor de belastingbetaler: 100 miljoen pleuro PER JAAR, de grootste oplichterij in de geschiedenis van Europa wellicht. Dit nog afgezien van de triljarden die deze waanzin door de tijd heen heeft gekost en nog zal gaan kosten. Terecht vraagt men zich in de VK bezorgd af waarom een land dat 900 jar onafhankelijk is geweest zichzelf ooit in zou laten met een dergelijke oplichterij; iets dat het verstand te boven gaat.

Met de komst van de federale superstaat zal het VK haar onafhankelijkheid, de zeggenschap over haar buitenlands beleid, leger, rechtssysteem, welliht de munt, alsmede de monetaire reserves en de controle en zeggenschap over haar eigen internationale handel kwijtraken en is de ‘unfinished business’ uit de historie om het VK te onderwerpen aan Europa, voltooid.

De meeste besluiten worden niet meer op nationaal niveau door nationale politici maar door commissies in Brussel waar nog nooit iemand van heeft gehoord en die niet op democratische wijze zijn gekozen en aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Deze commisies bepalen wat de Europese burger al dan niet mag denken en doen en moet laten, een en ander tot in het kleinste detail. De VK zal worden geregeerd vanuit het nieuwe Europa door het nieuwe Europa en voor het nieuwe Europa, met Frankrijk en Duitsland als drijvende krachten achter de schermen.

Van alle nieuwe voorschriften, wetten en regels vanuit Brussel is 80% afkomstig uit de rubberstempel-molen. Ondertussen zijn er meer dan 40.000 (veertigduizend !) regels vanuit Brussel gekomen. Nu de nationale overheid geneutraliseerd is door Brussel, zijn de locale overheden aan de beurt. Brussel controleert 100% van het milieubeleid, visserij, landbouw, en handelspolitiek. Met name dat laatste is zuur voor een land dat een van de grootste economieen ter wereld heeft en per hoofd van d ebevolking meer handel drijft dan welk land dan ook.

Sinds 1 augustus 2005 moet het VK voedingssupplementen volgens Europese regels op de markt brengen, daar waar het VK historisch gezien altijd zélf heeft bepaald welke doses al dan niet goed waren voor haar inwoners.

Burgers van het VK hebben niet in de gaten dat het Europese parlement niet zo werkt als het nationale parlement, waar parlementariers direkt aanspreekbaar zijn. De Europarlementariers zijn niet in staat om wat dan ook te beinvloeden laat staan te wijzigen. Het EP is er om te kiezen, veel, vaak en regelmatig. Er zijn dagen dat er over 450 onderwerpen in 80 minuten gestemd moet worden ! De Europarlementariers hebben meestal geen idee war het precies over gaat, alleen al vanwege het feit dat men niet in staat is om de lijvige documenten door te lezen. Het EP lijkt daarom meer op een dierentuin met betaalde apen: ambtenaren maken een lijst met stemadvies per onderwerp. Pure oplichterij gemaskeerd als democratie.

Wetten worden voorbereid door de EU Commissie, één van de drie machtige instituten van de EU. Leden van elk van deze instituten zijn niet gekozen en zullen ook nooit gekozen worden.

De Britten worden voor de gek gehouden door de politici die bij hoog en bij laag beweren dat de EU in feite niets anders is dan een een handels-partnerschap. Het bewijs van het tegendeel is bijvoorbeeld de veroordeling in 2001 van een winkelier die het lef had een Engelse pond bananen te verkopen, daar waar cde EU voorschrijft dat dit volgens het metrisch stelsel in grammen en kilo’s moet gebeuren. De rechter die zijn strafzaak behandelde, Judge Morgan, kwam in zijn uitspraak tot de volgende opmerkelijke conclusie: “We leven nu onder een nieuw rechtssysteem. De EC Act van 1972 was uniek en geen gewoon verdrag, maar een nieuwe manier van leven. Er spelen nu nieuwe constitutionele machten. het Britse parlement deed afstand van haar souvereiniteit in 1972. Europese wetten gaan voor onze Britse wetten (…). De artikelen betreffende de superioriteit van het Britse parlement zijn nu slehts een historisch perspectief, ze zijn niet bindend”.

Vogens John Bingley, expert op constitutioneel gebied, waren de nationale politici niet gemachtigd om de heersende Rule of Law te verlaten door macht van de nationale regering over te dragen naar Brussel, een buitenlandse mogendheid in feite. De Britse Grondwet, zoals vastgelegd in de Bil of Rights, Declaration of Rights, Magna Carta etc. zeggen dat men trouw verplicht is aan de Koningin, die dat terug geeft door haar afgelegde eed. Deze beloftes mogen niet verbroken worden, politici zijn niet gemachtigd om hun ambtsede die dat ondersteunt, te verbreken door souvereiniteit tijdelijk dan wel definitief over te dragen aan een buitenlandse mogendheid, die geen trouw ean de Britse kroon is verschuldigd.

Het nieuwe rechtssysteem dat de VK door de strot wordt geduwd, de Corpus Juris, is principieel totaal anders dan de Rule of Law:
– er is geen jury rechtsspraak maar een van staatswege aangewezen rechter
– er is geen habeas corpus: men kan gearresteerd worden zonder beschuldiging en gevangen gehouden worden zonder dat er bewijs voor een jury overlegd moet worden
-het wordt mogelijk om voor een vergrijp meermaals veroordeeld te worden
-eventuele eerdere veroordelingen worden voor een rechtszaak bekend gemaakt; er is geen aanname van onschuld meer
Onder Corpus Juris heeft de burger geen rechten TENZIJ uitdrukelijk toegestaan door de wetgever, dit in tegenstelling tot het Engelse rechtssysteem waar men uit gaat van onschuld. De overgang van Rule of Law naar Corpus Juris legt de basis voor dictatoriale voorzieningen waarin de burger zijn onschuld moet bewijzen.

Het eeuwenoude systeem in de VK waarbij politici naar huis konden worden gestuurd als ze niet bevielen, staat op de tocht door de sluipenderhand toenemende macht van de eurocraten uit Brussel. Door de schrikbarende toename van het aantal regeltjes gaan de lasten ook almaar omhoog. De EU kost de belastingbetaler in het VK maar liefst omgerekend bijna 2 MILJOEN Euro per UUR, elke dag, elk jaar, jaar in, jaar uit, met een stijgende tendens. Uiteindelijk bepaalt Brussel welk gedeelte daarvan terugvloeit naar gesubsidieerde projecten in het VK.

Historisch gezien had het Europese vaste land altijd hogere belastingen, hetgeen ook genivelleerd wordt met dank aan de Eurocraten: er moet ook BTW betaald worden over voedsel, huishoudelijke goederen, openbaar vervoer, kinderkleding, begrafenissen. Er is geen limiet aan de hebzucht van de Eurocraat.

Het EP is door en door corrupt. Een vliegticket kost 70 Euro retour, ze krijgen echter 800 Euro vergoeding, en dat speelt al 20 jaar. Dit frauduleuze, verrotte systeem wordt niet aan de kaak gesteld en kost de belastingbetaler steeds meer geld. alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog de endemische corruptie die al vanaf het begin speelt. De schaal daarvan is enorm: 9000 miljoen Euro per jaar. Gedurende de laatste 8 jaren zijn de jaarrekeningen niet goedgekeurd ! Waarom wil men zich laten regeren door iets dat zo extreem corrupt is ?? Werkelijk ongelooflijk.

Het zal moeilijk worden een instituut als het EP af te breken. Elke parlementarier komt in een gespreid bedje en is uitsluitend begaan met zelfverrijking. In 1998 heeft Paul van Buitenenen als eerste klokkenluider het nepotisme, de fraude, het mismanagement, de corruptie en verspilling aan het daglicht gebracht. Naar aanleiding daarvan en op basis van het feit dat hij gelijk heeft gekregen, moest de Europese Commissie onder leiding van de Luxemburger Jaques Santer aftreden. Dezelfde Santer is nu Europarlementarier voor Luxemburg.. Hetzelfde geldt voor Neil Kinnock, die nu vice-voorzitter van het EP is en verantwoordelijk is voor.. onderzoek naar fraude.. Wat een goed idee. Iedereen heeft het over tegengaan van fraude, maar het systeem is niet meer te repareren.

Kortom, de burger wordt voortaan geregeerd door mensen die men niet meer uit de laan kan sturen, Waarom zou je dat vrijwillig doen ? Alleen omdat politici dat willen ?

Omdat het leger onder controle komt van de Eurocraten zal het moeilijk worden de verloren gegane souvereiniteit te heroveren, nog afgezien van een eventuele overgave aan de Euro waardoor de nationale deviezenreserves aan de ECB overgedragen worden. Dat laatste zal leiden tot hetgeen thans in o.a. Duitsland de hoge werkloosheid veroorzaakt. Door de one-size-fits-all benadering zijn landen niet meer in staat het rente-instrument te hanteren om economische verschillen te compenseren. Dit heeft de VK ten tijde van hun deelname aan de ERM (het Europese wisselkoersmehanisme waarin elke munt binnen een bepaalde bandbreedte moest blijven) 23 maanden chaos bezorgd, met de ergste recessie in 60 jaar, 100.000 faillissementen, een werkeloosheid die steeg van 1.5 naar 3 miljoen, en malaise in de onroerend-goed sector waar meer dan een half miljoen gezinnen meer dan 3 maand met hun hypotheek achterliepen en het aantal gedwongen verkopen verzevenvoudigde tot 32.000. Als klap op de vuurpijl raakte het VK in die periode 68 miljard pond aan deviezen kwijt. De vraag bij menigeen in de VK is, of men zijn vriendelijke buurman vertrouwt met de eigen bankrekening..

Al met al geen reden tot optimisme, tenzij de bevolking van de VK massaal te hoop loopt tegen de nieuwe EU grondwet -pardon verdrag, iets wat Medelanders ook moeten doen !

Het VK hoort niet in de EU. Nederland ook niet !!

Meer websites:
www.credence.org
www.campaignfortruth.com
www.ukip.org
www.democracy-movement.org.uk

57 REACTIES

 1. Duidelijke en zeer verdienstelijke samenvatting van de EG, de Europese Gruwel.

  De overdracht van soevereiniteit geschiedt sluipend via wetgeving (verordeningen, richtlijnen en beschikkingen) in opdracht van de Raad (van Ministers) en op initiatief van de Europese Commissie, meestal via de z.g. medebeslissingsprocedure. In tegenstelling tot het Medelandse parlement heeft het Europese Parlement GEEN recht van initiatief tot indiening van een wetsvoorstel!
  Daarnaast vind overdracht van soevereiniteit plaats via JURISPRUDENTIE door uitspraken van het Hof van Justitie van de EG.
  Zeer belangrijk is, dat Europese rechtssysteem een eigen rechtsorde claimt, die boven de nationale wet- en regelgeving gaat.

  Dit geheel van Europese verdragen, wetgeving en jurisprudentie wordt Acquis Communautaire genoemd en is dwingend recht. Om lid te worden moeten nieuwe lidstaten aan het Acquis communautaire voldoen, tenzij hen een verdragsrechtelijke uitzonderingspositie wordt toegekend.

  De uitvoering van Europese wetgeving wordt gecontroleerd via een eigen juridisch netwerk, dat loopt via de "nationale autoriteiten", zoals bijv. de Voedsel- en Warenautoriteit. Die autoriteiten (ook wel Europese agentschappen genoemd) zien dus toe op de correcte uitvoering van Europese regelgeving op locaal niveau en kunnen boetes opleggen. Er zijn al meer dan 20 van die politionele netwerken en er komen er nog steeds bij.

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Tenslotte een opmerking over het verschil tussen EG en EU. Het komt erop neer, dat de EG luistert naar het supranationale EEG-Verdrag van Rome van 1957, dat bij EU-verdrag (verdrag van Maastricht) 1993 werd herdoopt in EG-verdrag, omdat er allerlei politieke bevoegdheden bijkwamen. Via het EG-Verdrag werden allerlei bevoegdheden overgedragen aan Brussel. Dit proces wordt "communautarisering" genoemd.
  Het EU-verdrag daarentegen kent bevoegdheden toe aan de InterGouvernementele Conferentie (IGC), waarbij de nationale staten soevereiniteit behouden. Het betreft hier alleen het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en Politionele en Justitiele Samenwerking (PJS) (die resp. Tweede en Derde Pijler worden genoemd).

  http://drcwww.uvt.nl/dbi/in

 2. Heel Goed samengevat.

  Heb het eerder over gelezen feiten op een rij gezet en met een open brain .

  Goeie gemond politici er geen wijs uitkomen en tegen de Eu zijn
  Maar een mooi baantje kunt vinden bij de Eu als Europarlementariërs of What Ever zijn ze in een keer Voor de Eu.Maar niet 100% weten waar ze voor staan en vertegenwoordigen maar wel ja knikken en uitvoeren als een trek poppetje net als of niks meer belangrijk te vinden maar om hun carrier belangrijker zijn geworden.

  En de Dhr Boroso nooit zoveel verschuiving in Eu/wereld kan hebben gemaakt .
  En hier mee net als of we niet mogen weten wie er daadwerkelijk echt voor het zeggen hebben.
  En Eu meer macht heeft,dan 40 45 bij elkaar.
  En een dubbel agenda op na hou al 10 talen jaren of meer in haar greep heeft.
  Net als of een of andere Bildeberger en of een Alien voor het zeggen heeft.
  En dit is levens gevaarlijk voor de wereld op zicht.
  En hier geloof ik in mede dat ik ook zo en ufo levend./machine heb gezien .
  En de theorie complotten 25 jaar geleden vandaag de dag bij elkaar komen anno 2007

 3. [1] zijn jullie allemaal volstrekt ongefundeerde idioten? Dit is hilarisch. Hier ziet mn hoe de gemiddelde burger niets afweet van de politiek.

 4. Hoeveel geld wordt er wel niet verspild op gemeente niveau in een random kneuzendorpje door volstrekte randdebielen in NL. Die verzonnen corruptie is van alle tijden en kom je op elk niveau tegen. Verder een artikel met wat eenzijdig geblaat over de Europese geschiedenis van een verstokte soeverein en rare kreten over Corpus Juris wat kant nog wal raakt. Alles vanuit Brits perspectief en dan maar even snel en lekker kort door de bocht een link naar NL leggen. Werkelijk idioot…

 5. Dit artikel getuigd van bekrompenheid gebrek aan visie en misbruik van populistische bangmakerij. Indien vrijdenkers niet de moed hebben aan de toekomst deel te nemen en derhalve vanaf ed wal proberen een van de meest ambitieuze pojecten af te knallen, getuigen zij van een decadent misbruik van hun grijze hersencellen. Vrijdenken? geloof het zelf, dit heeft niets met vrijdenken te maken maar met teveel vrije tijd. Ledigheid is des duivels oorkussen, nietwaar! Je zult Nederland hebben opgebouwd na de oorlog en dan hiermee geconfronteerd worden, ik gun dat niemand.

 6. [6] Wat bedoel je Erika? Wat is niet gefundeerd?
  Vertel ons eens wat we zouden moeten weten. Concreet.

  [8] Wat bedoel je nu Francois? Moeten Vrijsprekers, net als veel anderen, hun ogen sluiten en blindelings achter onze grote leiders in den Haag aanlopen?
  Terwijl iedereen die zijn ogen maar op een spleetje opent, kan zien dat we bedrogen worden?
  Maar ik zou graag horen of ik het fout zie.

 7. Voor De Pro Eutjes.

  Ik ben een ongeval gehad op het werkvloer met blijvend letsel,Vlak voor een overnamen door Amerikaanse BV er ontslag aangeprezen werd tegen dienstbetrekking in.
  En meer dan 3 maanden geen inkomen gehad.en heb verloren omdat mij ex werkgever MIJ bewijs niet over hoeft te dragen {Eu wet}en ik de zaak verloor en de rest van me leven met letsel moet lopen.
  in de norm van ik citeer:

  van het Law naar Corpus Juris legt de basis voor dictatoriale voorzieningen waarin de burger zijn onschuld moet bewijzen.

  Terwijl mij ex werkgever mij papier niet hoeft te overhandigen {aan gifte moeten doen bij politie Ppfff.}
  En al mij sociale voorzingen,inkomen enz voor deze maatschappij de zwarte piet aangeprezen werd.

  Wat mij en mij gezin heeft gekost wil je niet weten maar een ding laat ik niet ongemoeid zoals het gezin uit huis gooien terwijl moeder zwanger was en het leven van het kind heeft gekost mede door deze Eu regeltjes die te veel spanningen aan moeder en kind heeft gekost .
  Is bewezen uit medische dossier.

  En onze leven nooit meer Iets bij willen dragen aan deze giftige maatschappij die EU heet.
  En ga nu profiteren en pak alles nu aan wat zwart is terwijl het niet in mij aard legt.
  Hier hebben we over 1X gezin laat staan 3 miljoen gezinnen.
  Hoe noem de EU dat??nieuwe manier van denken,leven?

  In het verleden hebben we gezien wat dat kan doen,en het volk achter Hitler stond.van 39 tot 45

  En aan De Pro Eutjes.
  Mocht er een Neurenberg 2 komen ga dan niet zeiken
  Iche habbe nich gewust.

 8. Ik ben het met Erika eens. Wat een stel randdebielen zijn jullie, met jullie zogenaamde kennis. Borrelpraat stijgt nog uit boven dit gezever.
  Kritiek op de EU mag best, graag zelfs, maar kom eens met iets beters. Zelfs Wilders durft zich niet tot dit niveau te verlagen.

 9. [10]
  "En aan De Pro Eutjes.
  Mocht er een Neurenberg 2 komen ga dan niet zeiken
  Iche habbe nich gewust."

  Zo is het maar net !

  Het grote probleem is dat de meeste mensen niet in WILLEN zien dat het helemaal misloopt. Sluipenderwijs komen er steeds meer voorschriften en beperkingen. Wist je trouwens dat je veroordeeld kunt worden wegens kritiek op de EU ? Zo erg is het al ondertussen. De meelopers slikken eenvoudigweg ALLES wat hun via propaganda van de zelfgenoegzame politici middels de linxe media gepresenteerd wordt. ZE DENKEN NIET NA en denken dat alles ‘wel meevalt’ en niet zo’n vaart loopt. Inderdaad: ICH HABE ES NICHT GEWUSST zullen we nog gaan horen !

  Aan ons de taak om zo veel mogelijk mensen de OGEN te openen.

  De volgende mensen hebben het nog niet helemaal door:
  [6] en
  [7] en
  [8]
  Probeer eens met argumenten te komen WAAROM jullie denken dat de FEITEN zoals genoemd niet kloppen, en waarom het in Nederland ANDERS zou zijn dan in GB !

 10. weet je wat randdebielen zijn?
  Zieken over US over wapens leveren aan het midden Oosten,Terwijl Eu nog verder gaat daar in Libië zoals een kerncentrale laten bouwen en hoor er geen kraai over,kijk eens lekker naar eigen Eutje.
  En ga me niet vertellen dat het omschakelen van Nederland naar EU niks gekost heeft bij mensen maar dan niet in geld uitgedrukt Maar Zoals de benen Onder verdaan schoppen en dan nog vertellen dat het goed voor een nieuwe kans EU weet wel goed voor je is hoor!.

  @Erika & bas.

  Als ik jou je tanden uit je smoel ram En dan ik zeg tegen jou dat het goed voor je is en de rest van je leven baby voeding kan vreten geloof je dat dan?.

  Leg dat maar eens uit Erika & bas aan de burgers.

 11. Dat je baby voeding kan eten zonder kunstgebit zal je wel geloven dat het gaat.
  Maar dan wordt wel verwacht van de EU zonder kunstgebit noten moet! kraken voor deze fantastische maatschappij die EU heet Die tegelijk mensen de tanden uit hun smoel ram.

  Aan de Pro vraag ik me af welke gat welke gat jullie verdaan komen,omdat mensen om me heen direct en indirect zelfde mening hebben,zelf bij bekende web pagina telegraaf,elsevier enz.Van alle lagen van de bevolking .
  Jammer dat jullie in de minderheid zijn maar wel min of meer voor het zeggen hebben zoals de Eu. En hier mee de democratie om zeep helpt dit is niet wat ik denk maar een feit.
  Ik zal dit aan mij kinderen door geven over de ervaring die EU heet en hoop veel kinderen te krijgen en hier mee EU Jihad variant geboren is met velen ander gezinnen.

  Maar begrijp me goed dat ik best wel voor bent om samen te werken in de EU.
  Economie, veiligheid,welvaar,welzijn enz maar niet over ander mensen heen.
  Die zogenaamd in de bereking zit en buiten de boot vallen door de vorming die EU heet.
  Je ziet maar je bent een Nummer en als je buiten de berekening val ben je de klos eigen schuld makkelijk he! Waar je eigen geen grip op heb.

  Aan de Pro daarom zie ik jullie als een dreiging en kom maar niet bij mij in de buurt
  Anders mag je hele leven lang noten kraken zonder tanden,is goed voor je! geef meteen voor je rest van je leven een nieuwe kans.
  dit is wat EU tegen mij zegt en ik zeg het tegen jou,waar jij zelf voor bent.

 12. Erika@Bas

  Noem men eigen dunk komt veel voor bij
  politici voorbeelden genoeg.
  Of moet je die hebben….?

 13. @Andre

  nr. 51 door Jozias?

  Gedachten uit jaren 70 wellicht 80 nog.

  Kan er nog een iets er na.
  In Amsterdam een touwtje uit de briefenbus 25 jaar gelden wat nog kon in Amsterdam…..mot je nu doen.
  staat het in de krant,je eigen schuld.
  {door denkertje}
  Als er maar genoeg moslims wonen.
  Wordt je zelf wel geruimt.

 14. Mede Eu die zo graag een brug vormt
  van het tereur ten kosten van….touwtje uit de briefenbus!?

  Ik ga naar bed welt.

 15. Als ik een topic als deze lees denk ik "ok paranoia en neoconservatisme, maar in ieder geval nog met een werkend brein"

  Als ik sommige van de reacties lees denk ik "zijn we niet veel beter af door democratie af te schaffen, alles beter dan mensen met een iq ter grootte van hun schoenmaat mee te laten beslissen"

 16. @VmaX

  "zijn we niet veel beter af door democratie af te schaffen"

  Is het al niet dan?
  Kun je meer mensen uitknijpen he.

 17. [21]
  Democratie is het begin van totalitarisme, omdat 51% voor een systeem kan kiezen dat voor de resterende 49% onverteerbaar is, zoals communisme, socialisme, stalinisme, islamisme, nazisme. Of achterlijkisme, zo je wilt. Geen goed systeem dus.

  Een oplossing is een minimale staat die zich beperkt tot het garanderen van de individuele vrijheid, de rest is voor de burgers onderling om te bepalen ! En omdat dat zo ook moet blijven, moeten er inherente maatregelen tégen groei van die overheid genomen worden. De overheid is dan geen overheid meer maar ONDERheid , en de burgers zijn de baas om in volledige contractvrijheid onderling overeen te komen wat en hoe men dingen regelt.

 18. Het valt op dat Erika & Bas (en die Pooier ook trouwens) goed zijn in schamperen en kraken, maar niet in staat zijn de gevraagde argumentatie te leveren…

  Doet aan de discussie met René van der Linden denken, die overigens wel de beschaving bezat zich niet tot schamperen te verlagen. Evengoed had hij, als ingevoerd politicus, ook geen argumenten.

 19. [24]
  Dat is de gemeenschappelijke deler van al die gasten. Als je doorvraagt, dan drogen de argumenten op en blijken de antwoorden te stokken onder invloed van het zand dat zich rond hun zich onder het maaiveld bevindende hoofd bevindt. Maar toegeven dat je gelijk hebt, ho maar. Niet chique.

 20. Talloze voorbeelden te noemen van een bijzonder vreemde kijk op de geschiedenis: ‘Dit was tevens de start van de Frans-Duitse as, het duo-leiderschap van de EU dat ons tot aan de dag van vandaag achtervolgt.’ Hoe kan dit ons achtervolgen, de Frans – Duitse tegenstelling heeft een antal kleine oorlogen veroorzaakt, lijkt een verzoening dan niet op zijn plaats??? Zorg eerst eens dat je een correct beeld krijgt, of zo mogelijk uberhaupt een beeld krijgt, van de geschiedenis van de Europese eenwording en de ideeen erachter… Echt te krankzinnig voor woorden dat je de EU gaat vergelijken met een totalitair regime.
  De volgende keer dat Balkende een referendum wil houden, moet ie maar eerst eens hier gaan kijken, dan bedenkt ie zich wel twee keer.
  Het is natuurlijk moeilijk te begrijpen wat er allemaal om je heen gebeurd als je amper de lagere school hebt afgemaakt.

 21. Wel respect voor Jonathan Livingston Seagull, de film is ook zeker de moeite!

 22. @P. Ooijer

  Wellicht is dat een oplossing voor de Eu.
  Simpel houden net als de lagere school dan kan de EU een puntje aanzuigen.
  Dan snap het iedereen het waar we na toegaan.

 23. Daar in Brussel heb ze ook zo hoog in hun bol je ziet wat voor zooitje is.
  Wellicht helpt de lager school wel.

 24. Ik kan mijn negatieve kwalificaties zeker motiveren:
  – Als je voor de EU bent, loop je kennelijk als een blinde hond achter de politici aan, maar als je tegen de EU bent, ben je intelligent, objectief en scherp. Want dan loop je heus niet achter Marijnissen, Wilders en de Telegraaf aan.
  – Als je voor de EU bent, mag men je tanden uit je smoel rammen.

  Ik heb er gewoon genoeg van dat tegenwoordig iedereen alles maar denkt te snappen. Dankzij het PvdA-beleid op onderwijs heeft iedereen het idee even intelligent te zijn als alle anderen. Ergo, iedereen die in de trein naar zijn werk de Metro leest, meent daarop een uitgesproken mening over EU te mogen baseren. Wat mensen die jarenlang op universitair niveau de EU hebben bestudeerd vertellen, is dan evenveel waard als jouw mening, ookal ontbeer je zelf die kennis.

  Het is zo makkelijk om de EU overal de schuld van te geven, maar jullie vergeten allemaal één ding: de EU is helemaal geen derde partij die zich aan de lidstaten opdringt met zakkenvullende regeltjes. Het is een samenwerkingsverband waarbij iedere stap die wordt genomen door de lidstaten zelf is onderhandeld en overeengekomen.

  De vergelijking met Hitler en de Sovjetunie gaat mank. Zij wensten de volkeren te onderdrukken en zodoende unificatie na te streven. De EU zet zich juist in tégen onderdrukking door autoriteiten, of die nu politiek of commercieel zijn.

  Handen omhoog voor diegenen die nu met Ryanair naar de costa vliegen voor 80 euro. Wie gaat er met de sleurhut zonder paspoortcontrole naar Frankrijk? Wie belt er straks goedkoper vanuit het buitenland? Wie hoeft zich nooit zorgen te maken over de kwaliteit van producten in de supermarkt? Wie heeft er een baan bij een bedrijf dat door buitenlandse investeringen tot stand is gebracht? Wie koopt er een kratje pils voor 10 euro ipv 20 euro? Precies. Nou, neem dat ook even in je overwegingen mee.

  De EU zo simpel maken dat iedereen het begrijpt, is niet mogelijk. De Nederlandse politiek is ook zo simpel niet. Maar doe dan niet alsof je het allemaal weet. Wij kiezen onze politici en die politici kiezen voor Europa. Waarom vertrouwen wij Verdonk, Bos, Rouvoet of Verhagen wel onze nationale politiek toe, maar niet onze Europese?

  Nou, ik heb nou wel weer genoeg gezeverd, er zal dadelijk wel weer iemand met een manke vergelijking over tanden en babyvoeding komen. Toedeloe.

Comments are closed.