De meeste mensen zien de hedendaagse EU als een inefficient conglomeraat van naties dat gerund wordt door zelfverrijkende carriere-politici die er naar streven om te overleven door zich veilig te nestelen in de cocon van de eindeloze bureaucratie binnen de EU. Veel mensen realiseren zich niet echt dat er een bedreiging is. Ze geloven dat een geintegreerd Europa zinvol is, dat het de kans op een derde Europese oorlog verkleint, en dat het dé moderne weg voor de toekomst is.

NIETS IS MINDER WAAR.

De EEG (Europese Economische Gemeenschap) begon ooit als vrijhandelsovereenkomst in 1972. Thans is de EU hard op weg om een federale superstaat te worden, compleet met één munt, één rechtssysteem, één leger, één politiemacht, één vlag en een heus nationaal volkslied.

Dit artikel is een tweede van een reeks artikelen bedoeld om meer inzicht in de EU te verschaffen vanuit verschillende perspectieven, waarvan het eerste arikel op 30 juli 2007 op de Vrijspreker gepubliceerd is.

DIt artikel is een globale transcript van een 43 minuten durende documentaire van Philip Day uit 2004, gemaakt door commentators en insiders van de EU. Het vertelt de geschiedenis en de doelen van de EU, alsook de ergelijke, niet terug te draaien implicaties voor alle europese burgers van deze nieuwe bestuursvorm. Onafhankelijk van of men voor of tegen deelname aan de EU is stelt deze film vragen die door de massamedia angstvallig worden ontweken. Ondanks dat het verhaal vanuit een Britse invalshoek wordt gepresenteerd, is het overgrote deel ook van toepassing op andere landen, zoals Nederland. Met name de wisseling van rechtssysteem dat wordt veroorzaakt door deelname is in het specifieke geval van het VK een aardverschuiving die de individuele vrijheid in feite tot de grond toe afbreekt, iets wat niet voor andere landen geldt.

De eerste ideeen van één groot Europa in de recente geschiedenis zijn terug te herleiden tot de Nazi’s. In juni 1940 presenteerde Goering de plannen voor Operatie Sealion om het VK te veroveren. Daarnaast besprak hij met Hitler een methode om Europa definitief onder controle te houden middels een economisch verbond, genaamd EWG (Europaeische Wirtschaftliche Gemeinschaft, ofwel EEG). Dit werd in 1942 tijdens een conferentie nader uitgewerkt. Van alle naties die men op het oog had, was het VK duidelijk de hardste noot om te kraken, mede gezien de succesvolle weerstand tegen de nazi’s. Het VK werd door nazi econoom Horst Jecht gezien als het grootste obstakel van Duitse machthebbers om het VK te domineren.

Winston Churchill verkoos de transatlantische relatie met de VS boven die met Europa, mede ingegeven door de importantie van de handelsrelaties met de VS. Hij zei dan ook dat ‘als het VK moet kiezen voor Europa of de open zee, dan wordt het de open zee’. Zowel Churchill als Jecht hadden daarbij dezelfde visie als Napoleon 150 jaren eerder: het VK was een globale handelsgrootmacht, in tegenstelling tot de naties op het Europese vasteland.

Volgens de nazi’s pakte het VK internationale handel af van de landen op het continent. Hun theorie was verder, dat als het VK eenmaal veroverd was, de overblijfselen van de internationale handel vanzelf terecht zou komen bij het Derde Rijk. Helaas voor de nazi’s heeft het nooit zover mogen komen. Tijdens een geheime conferentie tussen hoge nazi officials en vertegenwoordigers van de grootindustrie (IG Farben, Krupp, Thyssen) in Hotel ‘Rotes Haus’ in Strassburg werden de plannen gemaakt om Duitsland verder te laten domineren na het op dat moment nog eventuele verlies van de oorlog.

Na de oorlog werd een snelle wederopbouw van het continent gezien als noodzakelijk om de dreiging van de ‘nieuwe vijand’ de USSR om het continent onder de voet te lopen, te voorkomen. Op basis van deze politieke dreiging ging ook Churchill uit van de gedachte dat er een vorm van samenwerking moest komen tussen Europese landen op het continent. Hij heeft ecchter nooit voorzien dat de VK een provincie van de Verenigde Staten van Europa zou worden. Churchill’s woorden daarover:
‘That we have our own dream and our own task. We are WITH Europe but not OF it. We are LINKED but NOT COMPRISED. We are INTERESTED and ASSOCIATED but NOT ABSORBED. Hoe anders is het gelopen..

In 1949 werd de NATO opgericht, als geallieerd antwoord op het verlangen naar militaire stabiliteit in Europa. De EU vond zijn oorsprong in 1951 door de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) door Frankrijk, Duitsland, Italie, Belgie, Luxemburg en Nederland, een vrij beperkte economische samenwerking. Dit werd in 1957 door deze 6 landen verder voortgezet in het Verdrag van Rome, dat veel verder ging dan de beperkte economische samenwerking binnen de EGKS. In feite ontstonden door deze overeenkomst de instituten die de basis vormen van een nieuwe grootmacht. Deze grootmacht kreeg een naam die in 1940 voor het eerst opdook bij de nazi’s: de Europaeische Wirtschaftliche Gemeinschaft (EWG), of wel de Europesche Economische Gemeenschap (EEG)..

In 1963 werd het Frans-Duitse Elysée-verdrag ondertekend door de Duitse bondskanselier Adenauer en de Franse president De Gaulle, waardoor in feite de strijdbijl tussen Frankrijk en Duitsland symbolisch werd begraven. Dit was tevens de start van de Frans-Duitse as, het duo-leiderschap van de EU dat ons tot aan de dag van vandaag achtervolgt.

In de jaren 70 werd de VK weer uitgenodigd om onder de bezielende leiding van conservatieve PM Edward Heath een aanvraag tot toetreding tot de EEG door ondertekening van het Verdrag van Rome te doen. Aldus geschiedde, waarop op 1 januari 1973 het VK tot de EEG toetrad.

Als antwoord op de bezorgdheid in de aanloop tot toetreding van velen met betrekking tot het verlies van souvereiniteit van het VK kwam Heath in 1971 met een document dat tegemoet moest komen aan die bezorgdheid en waaruit moest blijken dat er geen erosie van nationale souvereiniteit ten gevolge van deelname aan de EEG plaats zou vinden. We weten nu wel beter natuurlijk. Het masterplan dat het omgekeerde heeft bewerkstelligd was zowel bekend bij Heath als bij zijn parners in crime in Brussel: de creatie van een Europese superstaat.

Vanaf 1973 heeft er een constante overdracht plaatsgevonden van nationale souvereiniteit richting Brussel middels verdragen, door wat ook wel Acqui Communautaire wordt genoemd, een éénwegsysteem van overdracht van zeggenschap zonder een weg terug (ook wel “The Ratchet’ of ‘ratel’ genoemd). Nadat de nieuwe grondwet -pardon- het nieuwe Europese verdrag aangenomen is, is er helemaal geen weg terug meer.

De mensen in de VK die in 1975 mochten stemmen om al dan niet in de EEG te blijven, zijn behoorlijk bij de neus genomen. in tegenstelling tot wat hen door de politici werd gezegd, is de VK haar onafhankelijkheid grotendeels kwijt met meer controle, beperkingen en regels dan ooit tevoor.

In 1999 werd in Strassburg een 450M pleuro kostend parlementsgebouw neergezet. Dit gebouw is 4 DAGEN PER MAAND in gebruik door het Europese parlement. Elke maand vindt er een verhuizing plaats van ALLE documenten van Brussel naar het 450 km verderop gelegen Strassburg vice versa. Kosten voor de belastingbetaler: 100 miljoen pleuro PER JAAR, de grootste oplichterij in de geschiedenis van Europa wellicht. Dit nog afgezien van de triljarden die deze waanzin door de tijd heen heeft gekost en nog zal gaan kosten. Terecht vraagt men zich in de VK bezorgd af waarom een land dat 900 jar onafhankelijk is geweest zichzelf ooit in zou laten met een dergelijke oplichterij; iets dat het verstand te boven gaat.

Met de komst van de federale superstaat zal het VK haar onafhankelijkheid, de zeggenschap over haar buitenlands beleid, leger, rechtssysteem, welliht de munt, alsmede de monetaire reserves en de controle en zeggenschap over haar eigen internationale handel kwijtraken en is de ‘unfinished business’ uit de historie om het VK te onderwerpen aan Europa, voltooid.

De meeste besluiten worden niet meer op nationaal niveau door nationale politici maar door commissies in Brussel waar nog nooit iemand van heeft gehoord en die niet op democratische wijze zijn gekozen en aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Deze commisies bepalen wat de Europese burger al dan niet mag denken en doen en moet laten, een en ander tot in het kleinste detail. De VK zal worden geregeerd vanuit het nieuwe Europa door het nieuwe Europa en voor het nieuwe Europa, met Frankrijk en Duitsland als drijvende krachten achter de schermen.

Van alle nieuwe voorschriften, wetten en regels vanuit Brussel is 80% afkomstig uit de rubberstempel-molen. Ondertussen zijn er meer dan 40.000 (veertigduizend !) regels vanuit Brussel gekomen. Nu de nationale overheid geneutraliseerd is door Brussel, zijn de locale overheden aan de beurt. Brussel controleert 100% van het milieubeleid, visserij, landbouw, en handelspolitiek. Met name dat laatste is zuur voor een land dat een van de grootste economieen ter wereld heeft en per hoofd van d ebevolking meer handel drijft dan welk land dan ook.

Sinds 1 augustus 2005 moet het VK voedingssupplementen volgens Europese regels op de markt brengen, daar waar het VK historisch gezien altijd zélf heeft bepaald welke doses al dan niet goed waren voor haar inwoners.

Burgers van het VK hebben niet in de gaten dat het Europese parlement niet zo werkt als het nationale parlement, waar parlementariers direkt aanspreekbaar zijn. De Europarlementariers zijn niet in staat om wat dan ook te beinvloeden laat staan te wijzigen. Het EP is er om te kiezen, veel, vaak en regelmatig. Er zijn dagen dat er over 450 onderwerpen in 80 minuten gestemd moet worden ! De Europarlementariers hebben meestal geen idee war het precies over gaat, alleen al vanwege het feit dat men niet in staat is om de lijvige documenten door te lezen. Het EP lijkt daarom meer op een dierentuin met betaalde apen: ambtenaren maken een lijst met stemadvies per onderwerp. Pure oplichterij gemaskeerd als democratie.

Wetten worden voorbereid door de EU Commissie, één van de drie machtige instituten van de EU. Leden van elk van deze instituten zijn niet gekozen en zullen ook nooit gekozen worden.

De Britten worden voor de gek gehouden door de politici die bij hoog en bij laag beweren dat de EU in feite niets anders is dan een een handels-partnerschap. Het bewijs van het tegendeel is bijvoorbeeld de veroordeling in 2001 van een winkelier die het lef had een Engelse pond bananen te verkopen, daar waar cde EU voorschrijft dat dit volgens het metrisch stelsel in grammen en kilo’s moet gebeuren. De rechter die zijn strafzaak behandelde, Judge Morgan, kwam in zijn uitspraak tot de volgende opmerkelijke conclusie: “We leven nu onder een nieuw rechtssysteem. De EC Act van 1972 was uniek en geen gewoon verdrag, maar een nieuwe manier van leven. Er spelen nu nieuwe constitutionele machten. het Britse parlement deed afstand van haar souvereiniteit in 1972. Europese wetten gaan voor onze Britse wetten (…). De artikelen betreffende de superioriteit van het Britse parlement zijn nu slehts een historisch perspectief, ze zijn niet bindend”.

Vogens John Bingley, expert op constitutioneel gebied, waren de nationale politici niet gemachtigd om de heersende Rule of Law te verlaten door macht van de nationale regering over te dragen naar Brussel, een buitenlandse mogendheid in feite. De Britse Grondwet, zoals vastgelegd in de Bil of Rights, Declaration of Rights, Magna Carta etc. zeggen dat men trouw verplicht is aan de Koningin, die dat terug geeft door haar afgelegde eed. Deze beloftes mogen niet verbroken worden, politici zijn niet gemachtigd om hun ambtsede die dat ondersteunt, te verbreken door souvereiniteit tijdelijk dan wel definitief over te dragen aan een buitenlandse mogendheid, die geen trouw ean de Britse kroon is verschuldigd.

Het nieuwe rechtssysteem dat de VK door de strot wordt geduwd, de Corpus Juris, is principieel totaal anders dan de Rule of Law:
– er is geen jury rechtsspraak maar een van staatswege aangewezen rechter
– er is geen habeas corpus: men kan gearresteerd worden zonder beschuldiging en gevangen gehouden worden zonder dat er bewijs voor een jury overlegd moet worden
-het wordt mogelijk om voor een vergrijp meermaals veroordeeld te worden
-eventuele eerdere veroordelingen worden voor een rechtszaak bekend gemaakt; er is geen aanname van onschuld meer
Onder Corpus Juris heeft de burger geen rechten TENZIJ uitdrukelijk toegestaan door de wetgever, dit in tegenstelling tot het Engelse rechtssysteem waar men uit gaat van onschuld. De overgang van Rule of Law naar Corpus Juris legt de basis voor dictatoriale voorzieningen waarin de burger zijn onschuld moet bewijzen.

Het eeuwenoude systeem in de VK waarbij politici naar huis konden worden gestuurd als ze niet bevielen, staat op de tocht door de sluipenderhand toenemende macht van de eurocraten uit Brussel. Door de schrikbarende toename van het aantal regeltjes gaan de lasten ook almaar omhoog. De EU kost de belastingbetaler in het VK maar liefst omgerekend bijna 2 MILJOEN Euro per UUR, elke dag, elk jaar, jaar in, jaar uit, met een stijgende tendens. Uiteindelijk bepaalt Brussel welk gedeelte daarvan terugvloeit naar gesubsidieerde projecten in het VK.

Historisch gezien had het Europese vaste land altijd hogere belastingen, hetgeen ook genivelleerd wordt met dank aan de Eurocraten: er moet ook BTW betaald worden over voedsel, huishoudelijke goederen, openbaar vervoer, kinderkleding, begrafenissen. Er is geen limiet aan de hebzucht van de Eurocraat.

Het EP is door en door corrupt. Een vliegticket kost 70 Euro retour, ze krijgen echter 800 Euro vergoeding, en dat speelt al 20 jaar. Dit frauduleuze, verrotte systeem wordt niet aan de kaak gesteld en kost de belastingbetaler steeds meer geld. alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog de endemische corruptie die al vanaf het begin speelt. De schaal daarvan is enorm: 9000 miljoen Euro per jaar. Gedurende de laatste 8 jaren zijn de jaarrekeningen niet goedgekeurd ! Waarom wil men zich laten regeren door iets dat zo extreem corrupt is ?? Werkelijk ongelooflijk.

Het zal moeilijk worden een instituut als het EP af te breken. Elke parlementarier komt in een gespreid bedje en is uitsluitend begaan met zelfverrijking. In 1998 heeft Paul van Buitenenen als eerste klokkenluider het nepotisme, de fraude, het mismanagement, de corruptie en verspilling aan het daglicht gebracht. Naar aanleiding daarvan en op basis van het feit dat hij gelijk heeft gekregen, moest de Europese Commissie onder leiding van de Luxemburger Jaques Santer aftreden. Dezelfde Santer is nu Europarlementarier voor Luxemburg.. Hetzelfde geldt voor Neil Kinnock, die nu vice-voorzitter van het EP is en verantwoordelijk is voor.. onderzoek naar fraude.. Wat een goed idee. Iedereen heeft het over tegengaan van fraude, maar het systeem is niet meer te repareren.

Kortom, de burger wordt voortaan geregeerd door mensen die men niet meer uit de laan kan sturen, Waarom zou je dat vrijwillig doen ? Alleen omdat politici dat willen ?

Omdat het leger onder controle komt van de Eurocraten zal het moeilijk worden de verloren gegane souvereiniteit te heroveren, nog afgezien van een eventuele overgave aan de Euro waardoor de nationale deviezenreserves aan de ECB overgedragen worden. Dat laatste zal leiden tot hetgeen thans in o.a. Duitsland de hoge werkloosheid veroorzaakt. Door de one-size-fits-all benadering zijn landen niet meer in staat het rente-instrument te hanteren om economische verschillen te compenseren. Dit heeft de VK ten tijde van hun deelname aan de ERM (het Europese wisselkoersmehanisme waarin elke munt binnen een bepaalde bandbreedte moest blijven) 23 maanden chaos bezorgd, met de ergste recessie in 60 jaar, 100.000 faillissementen, een werkeloosheid die steeg van 1.5 naar 3 miljoen, en malaise in de onroerend-goed sector waar meer dan een half miljoen gezinnen meer dan 3 maand met hun hypotheek achterliepen en het aantal gedwongen verkopen verzevenvoudigde tot 32.000. Als klap op de vuurpijl raakte het VK in die periode 68 miljard pond aan deviezen kwijt. De vraag bij menigeen in de VK is, of men zijn vriendelijke buurman vertrouwt met de eigen bankrekening..

Al met al geen reden tot optimisme, tenzij de bevolking van de VK massaal te hoop loopt tegen de nieuwe EU grondwet -pardon verdrag, iets wat Medelanders ook moeten doen !

Het VK hoort niet in de EU. Nederland ook niet !!

Meer websites:
www.credence.org
www.campaignfortruth.com
www.ukip.org
www.democracy-movement.org.uk

57 REACTIES

 1. Trouwens, ik heb de neiging om te zeggen dat de meesten hier op het forum niet eens de basisschool hebben afgemaakt; een simpele Nederlandse zinsstructuur is eenieder hier kennelijk vreemd.

 2. [31] Ben je schoolmeester Bas, … pardon "docent" in het (basis) onderwijs of zooo?

  Welnu hier moet men vooral zijn verstand wete te gebruiken om te kunnen uitvogelen wat een ander zegt, in plaats van de aangeleerde kunst toepassen om hele zinnetjes te lezen.

  monosodeglut …

 3. Ene Bas zevert maar een eind in het wilde weg, allerlei loze beschuldigingen in het rond slingerend, sterk generaliserend en zonder enige onderbouwing of referentie. Heeft kennelijk wat moeite met elementaire discussietechniek. Met zo’n stijl schiet niemand iets op.

  Om in die stijl te blijven: ik heb de neiging om te zeggen dat hij aan ADHD lijdt. Maar ook al mag dat zo lijken, dat kan ik niet hard maken.

  Hoe het ook zij, laat hij eerst adequate hulp zoeken voor hij zijn kretologie hier verder komt uitwasemen en anderen van hun werk houdt.

  Doejih

 4. [30]
  "Handen omhoog voor diegenen die nu met Ryanair naar de costa vliegen voor 80 euro."
  Wat bedoel je daar mee ? Dat het ook voor minder had gekund als de roverheid niet van die idiote ‘veiligheidsmaatregelen’ had genomen die niet begrepen worden en geen enkel effect sorteren, behalve de reizigers te ergeren en een paar ex-Melkert LBO-ers aan het werk te houden ? Of bedoel je te zeggen dat de roverheid niet de oorzaak was van de situatie waarin de vliegreizen duur waren doordat het gebrek aan landingsrechten concurrentie onmogelijk maakten ?

  "Wie gaat er met de sleurhut zonder paspoortcontrole naar Frankrijk?"
  Ze staan niet meer AAN de grens, maar ACHTER de grens. Ze rijden in onopvallende auto’s. Ze kunnen iedereen te pas en te onpas aanhouden en naar identiteit vragen. Als je in Nederland meer dan 2500 pleuros cash op zak hebt moet je aantonen waar het vandaan kwam. Wat is het nut van geen paspoortcontrole als je sowieso al een paspoort bij je moet hebben en je om de haverklap moet identificeren ?

  "Wie belt er straks goedkoper vanuit het buitenland?"
  Ik niet, want de kosten die ik betaal moeten onder andere de door de maatschappijen gemaakte ‘investeringen’ van tig-miljarden voor de licenties voor de UMTS-frekwenties bekostigen. Alsof de ether van de overheid is. Het is niet DANKZIJ de overheid dat het steeds goedkoper wordt, het is ONDANKS dat, beste Bas.

  "Wie hoeft zich nooit zorgen te maken over de kwaliteit van producten in de supermarkt?"
  Ook nu kom ik wel eens rommel tegen. Maak jij je maar mooi geen zorgen, en vertrouw jij maar op het systeem. Vroeg of laat wordt je een keer goed ziek. Een goede winkelier verkoopt geen rommel, een slimme klant koopt geen rommel. Daar heb je geen overheid voor nodig, beste Bas.

  "Wie heeft er een baan bij een bedrijf dat door buitenlandse investeringen tot stand is gebracht?"
  Ik niet. Wat wil je nu eigenlijk zeggen, Bas?

  "Wie koopt er een kratje pils voor 10 euro ipv 20 euro?"
  Dat kan goedkoper, als de accijns er af gaat, Bas. Maar goed, ik ben niet zo’n bierdrinker, ik zit meer aan de wijn, maar niet die door de EU gesubsidieerde rommel uit Frankrijk die geen hond wil drinken omdat het niet smaakt.

  "Precies. Nou, neem dat ook even in je overwegingen mee."
  Inderdaad, neem mijn antwoorden even in je overwegingen mee, Bas. Prettige avond nog.

 5. [33] Oeh, persoonlijk worden, dat is pas een échte intelligente discussietechniek! Chapeau, nu ben ik ook tegen de EU hoor!

  Iedereen heeft het democratisch recht voor of tegen de EU te zijn. Maar laat elkaar een beetje in z’n waarde, alsjeblieft.

 6. [35]Henk V.
  Het is de bedoeling van een discussiesite als de Vrijspreker, dat men zijn stellingen onderbouwt, althans tenminste poogt te onderbouwen en niet op de man speelt. Wie dat, ondanks aanwijzingen, achterwege laat en blijft kaatsen kan de bal verwachten.
  Als Henk V. deze draad heeft gevolgd, heeft hij ongetwijfeld de bijdragen van Bas gelezen.

  Maar *heeft* Henk V. deze draad gevolgd?

 7. [34] Beste Andre NI, je bloeddruk is duidelijk gestegen.
  Ten eerste, je koestert dus duidelijk een wantrouwen tegen overheden in het algemeen. Dat is een fundamenteler probleem en heeft inhoudelijk niets met de EU te maken.
  Ten tweede, de Europese Commissie geeft subsidies aan maatschappijen als Ryanair, SkyEurope en Easyjet, zodat vliegen goedkoop is. Ik ben daar zelf tegen, want het belast onnodig het milieu, maar toch.
  Ten derde, de Europese Commissie heeft dit jaar afgedwongen dat Europese telecomaanbieders niet onnodig hoge kosten mogen berekenen voor bellen naar en in het buitenland (als je de krant had gelezen, had je dat geweten).
  Ten vierde, de EU zet zich in voor voedselkwaliteit. Als je anders gelooft, geloof je in spoken en complottheoriën, maar daar doe ik niet aan mee.
  Ten vijfde, jij hebt misschien geen baan bij een bedrijf dat door buitenlands geld tot stand is gekomen, maar heel veel Nederlanders wel. Dát wilde ik daarmee zeggen (sommigen moet je werkelijk alles met de paplepel naar binnen gieten).
  Ten zesde, accijns heeft NIETS met de EU te maken, dus daarvoor moet je bij Balkenende gaan klagen. Wat ik wilde aangeven (wederom de paplepel) is dat bierbedrijven maar wat graag prijsafspraken maken; de Europese Commissie zit daar als een waakhond bovenop waardoor dat niet gebeurt.

  Waar het dus op neer komt is dat er ook een heleboel positieve zaken zijn die mogelijk worden gemaakt door de Europese samenwerking. Dus al die doemdenkerij is ietwat eenzijdig.

  Maar goed, dank je voor je aardige afsluitende woorden. Goedenacht!

  [Oei, lang antwoord, dus ik zal inderdaad wel adhd zijn. Op die post zal ik maar niet ingaan hè? Echte stoere mannen maken ruzie via het internet ;)]

 8. [35]
  Dat ‘democratische recht’ lijkt me meer een individueel recht, want het ‘recht’ van de meerderheid is onrecht voor de minderheid.

  Het échte elkaar niet in de waarde laten gebeurt helaas door de politiek, al eens over nagedacht ?

 9. [36] Henk V. heeft wel degelijk de bedoelde bijdrage gelezen. Ten eerste geeft die bijdrage wel degelijk argumenten vóór Europa, en ten tweede rechtvaardigt die bijdrage niet de reactie van U. Op de man spelen is een elementaire discussiefout, ongeacht of uw tegenstander met argumenten komt waarmee u het niet eens bent.

 10. [37]
  "Beste Andre NI, je bloeddruk is duidelijk gestegen."
  Het land zit overduidelijk vol van mensen (ik neem tenminste aan dat je dat bent) die in een glazen bol kunnen kijken en daar conclusies aan verbinden. Erg knap moet ik zeggen, ik zou bijvoorbeeld niet kunnen weten of je al dan geen blauwe jurk aanhad op dat moment.

  "Ten eerste, je koestert dus duidelijk een wantrouwen tegen overheden in het algemeen. Dat is een fundamenteler probleem en heeft inhoudelijk niets met de EU te maken."
  Waarom is dat een fundamenteler probleem ? Fundamenteler dan wat precies ? Is het geen probleem dat overheden het consequent voor elkaar te krijgen om alles wat ze aanraken, in een puinhoop te laten veranderen ? Soms letterlijk, zoals de brug die laatst instortte in de VS.

  "Ten tweede, de Europese Commissie geeft subsidies aan maatschappijen als Ryanair, SkyEurope en Easyjet, zodat vliegen goedkoop is. Ik ben daar zelf tegen, want het belast onnodig het milieu, maar toch."
  Als dat zo is, dan moet dat ophouden. Waarop baseer je die mening ? Waar staat dat ? En wat heeft dat met het miljeu te maken ? Op welk gebied zijn vliegtuigen schadelijk voor het miljeu volgens jou ?

  "Ten derde, de Europese Commissie heeft dit jaar afgedwongen dat Europese telecomaanbieders niet onnodig hoge kosten mogen berekenen voor bellen naar en in het buitenland (als je de krant had gelezen, had je dat geweten)."
  Schlaumeyer, wat denk je dat er gaat gebeuren ? Precies, andere tarieven gaan omhoog. Of winsten gaan omlaag, waardoor minder belasting betaald wordt, waardoor de roverheid anderszins aan zijn geld moet komen. Ambtenaartjes moeten wél aan het werk blijven tenslotte, niet ?

  "Ten vierde, de EU zet zich in voor voedselkwaliteit. Als je anders gelooft, geloof je in spoken en complottheoriën, maar daar doe ik niet aan mee."
  Interessant. Hoe doen ze dat precies ? Hoe bepaalt men precies wat voor iedere individuele mens goed of slecht is ? Zouden ze daar in Brussel (of in Straatsburg, 4 dagen in de maand) slimmer zijn dan een goed oplettende consument ? Wist jij dat de maximum hoeveelheid water in vlees dat door de EU is toegestaan, altijd aanwezig is in vlees van de massamarkt ? Wat heb je liever, een fatsoenlijk stuk EU-goedgekeurd vlees dat eerst een half uur ligt te koken totdat dat water eruit is, of een stuk vlees dat je direkt kunt bakken ? Ah, ik weet het antwoord, ‘doe mij maar het EU vlees want dat is tenminste goedgekeurd". Jaja, ze zetten zich in voor vlees. Hun eigen ZITvlees zul je bedoelen.

  "Ten vijfde, jij hebt misschien geen baan bij een bedrijf dat door buitenlands geld tot stand is gekomen, maar heel veel Nederlanders wel. Dát wilde ik daarmee zeggen (sommigen moet je werkelijk alles met de paplepel naar binnen gieten)."
  Ja, en ? Dus ?

  "Ten zesde, accijns heeft NIETS met de EU te maken, dus daarvoor moet je bij Balkenende gaan klagen. Wat ik wilde aangeven (wederom de paplepel) is dat bierbedrijven maar wat graag prijsafspraken maken; de Europese Commissie zit daar als een waakhond bovenop waardoor dat niet gebeurt."
  Weet jij hoe Google werkt ? Probeer eens te googelen op ‘EU alcohol mimimum accijns’. Je krijgt dan o.a. dit als resultaat: http://www.europa-nu.nl/935
  Inderdaad, je moet sommigen met de paplepel bewerken.

  "Waar het dus op neer komt is dat er ook een heleboel positieve zaken zijn die mogelijk worden gemaakt door de Europese samenwerking. Dus al die doemdenkerij is ietwat eenzijdig."
  Nogal positief inderdaad, zoveel is duidelijk. Helaas lopen er nogal wat struisvogels zoals jij rond die niet verder komen dan te constateren dat het toch wel donker is onder het maaiveld. Haal je kop uit het zand, zou ik zeggen. Diefstal en onderdrukking kun je niet rechtpraten, dat is altijd krom.

  "Maar goed, dank je voor je aardige afsluitende woorden. Goedenacht!"
  Dankjewel, van hetzelfde.

  "[Oei, lang antwoord, dus ik zal inderdaad wel adhd zijn. Op die post zal ik maar niet ingaan hè? Echte stoere mannen maken ruzie via het internet ;)]"
  Eh ?!?

 11. [39]
  Welke argumenten vóór de EU zijn dat precies, en hoe zou je dat kunnen beargumenteren ?

 12. [41] Andre,
  Dat kan nog interessant worden.
  Trouwens ik vlieg bijv. nooit Ryanair. Waarom moet ik via het subsidiewezen daaraan dan toch meebetalen ? Is dat om de EG/EU en nationale ambtenaren aan het werk te houden? Of zijn ze zulke goede vrinden met Rijanair? Op mijn kosten? Daar he’k nou echt geen zin in ! Gek toch, he?

  Juridisch-technisch gezien is dit nu zo’n typisch voorbeeld van strijd met eerlijke mededinging door de EG/EU zelf en met de doelstellingen van diezelfde EG/EU, zoals neergelegd in de protocollen van het EG-verdrag, in het algemeen en met art. 3 sub g van het EG-verdrag in het bijzonder.

  En met schendingen van haar eigen acquis heeft de organisatie helemaal geen probleem, want die subsidies zijn kennelijk ook in strijd met haar eigen milieubeleid.

  Vanwege dit soort gedurig ongecontroleerde schendingen kan men van een club van politici en ambtenaren als de EG/EU letterlijk alles verwachten en valt het ergste te vrezen.

  Msg,
  SpyNose

 13. [39]OK Henk V.,

  SN:“Als Henk V. deze draad heeft gevolgd, heeft hij ongetwijfeld de bijdragen van Bas gelezen.”
  HV:“Henk V. heeft wel degelijk de bedoelde bijdrage gelezen. Ten eerste geeft die bijdrage wel degelijk argumenten vóór Europa,(…)”

  Terwijl SpyNose over bijdrageN (meervoud) spreekt, gebruikt Henk V. het enkelvoud. Dat noodzaakt SpyNose Henk V. te verzoeken op WELKE bijdrage hij doelt en hem mee te delen, waarom hij van "bijdrageN" (meervoud) "bijdrage" (enkelvoud) maakt. Anders weet men niet of we het over hetzelfde hebben.

  Alvorens de discussie voort te zetten zou ik Henk V. gaarne willen verzoeken hierop gemotiveerd te antwoorden.

 14. [43] Mensen die over zichzelf in derde persoon spreken.. apart hoor..

  De EU heeft overigens enenveel ambtenaren als een middelgrote stad als Rotterdam en de meeste Commmissie-ambtenaren werken ontzettend hard en naar hun idee (niet altijd terecht) aan een bijzonder goede zaak (zelf mogen ervaren).

  Andre is blijkbaar voor een zeer beperkte rol voor de overheid in het algemeen. Dat is zijn goed recht. Aan de andere kant zijn er veel meer mensen die de EU onvoldoende beschermend vinden.
  De Europese Commissie is veel meer voor een liberale staat dan het overgrote deel van de nationale politici (ons huidige kabinet incl.) Andre, je zou dus op hoger niveau eigenlijk blij moeten zijn met de EU, die op lidstaten jarenlang druk uitoefenent om belangrijke liberale hervormingen door te voeren.
  Aan de andere kant is de EC zeker niet voor een Amerikaans sociaal stelsel. Een goed voorbeeld hiervan zijn idd de minimum-accijnzen of de regels voor voedselkwaliteit.

  Neemt niet weg: de Europese samenwerking is niet op alle terreinen een even goed idee of even gelukkig, maar in het algemeen mogen we blij zijn dat we lid zijn van de Unie en dat we de Euro hebben. De gemiddelde Nederlander is daar een stuk rijker van geworden. Lees daar nog maar wat onderzoekjes van o.a. het CPB over als je tijd over, als je een keer iets wilt lezen dat feitelijk is en tevens een een onderbouwing bevat.

  (en ja, de transfer elke maand van Brussel naar Strasbourg is geldverspilling. Maar dit gaat over 100 miljoen per jaar, op een begroting van 115 miljard per jaar. Er zijn dus belangrijkere dingen in Brussel om ons druk over te maken, zoals het geld wat aan Europese boeren wordt gegeven.)

 15. [44] Joko,
  Jammer dat ook Joko niet op de kern van het probleem EG/EU ingaat. Ik dacht toch dat daar alle aanleiding voor bestaat, zoals ik expliciet in reactie [42] heb aangegeven.

  Ik verwijs Joko hierbij dan ook naar bovenstaande reactie en nodig hem uit hierop adequaat te reageren.

  Ik heb persoonlijk beroepshalve ook veel ervaring met de EG/EU gehad. Bovendien heb ik me er verder in verdiept. En ook ik werk altijd ontzettend hard (voor eigen rekening en niet op kosten van de belastingbetaler, zoals de EUrocraten die ZEKER zijn hun salaris aan het eind van de maand op hun bankrekening te ontvangen). Daarom weet ik echt wel wat er aan de hand is. Dat de EG/EU zoveel ambtenaren als Rotterdam heeft is precies ook zo’n nietszeggende kreet uit de EG/EU-propagandakoker (zelf herhaaldelijk meegemaakt).

  Men kan bovendien de discussie zo uitgebreid maken als men wil, zeker bij het EG/EU-monster, dat druipt van vage en tegenstrijdige regels, maar als men zich niet in de relevante details verdiept, zoals ik in genoemde reactie liet zien, komt men nergens.

  Die vage procedures en tegenstrijdige regels en wetten maken de discussie extra lastig. Maar dat is wel precies de manier, die de EU/EG opzettelijk hanteert om zijn macht uit te breiden en te effectueren.

  Daarom heeft het geen zin in EU-kretologie, leuzen en platitudes te blijven steken en nergens concreet te worden, zoals enkelen hier blijkbaar komen demonstreren.

 16. @Joko:

  De gemiddelde Nederlander is daar een stuk rijker van geworden. Lees daar nog maar wat onderzoekjes van o.a. het CPB over als je tijd over.

  Dat is het doel ook van de Unie.
  Maar tegelijk ondernemers meer recht geven dan de mensen rechten en nog meer verborgen regels.

  En hier mee min of meer wil bereiken
  Dat zwakkere en Jan met de pet in de beren kuil worden geworpen.
  En De Unie bewust mogelijker gaat maken voor hen om te hopen op Jan met de pet of de zwakkere op een natuurlijke basis Min of meer uitgeroeid worden op een langere termijn.
  Zodat de rijke over blijven of hoewel 1 rijken voor 10Xjantjes zijn kop omdraaien.
  Ik zegt het wat radicaal maar ik heb er geen A4 voor nodig.

  Ik zou zeggen Joko even verder lezen in de inhoud en doel er van en laat je niet misleiden.

 17. [40] Beste Andre, ik zie best dat je bereid bent om inhoudelijk te discussieren. Maar verwacht je nou werkelijk dat ik een volwassen man ga uitleggen wat de invloed van vliegverkeer op het "miljeu" (???) is?

  Dit is een soort tennis: als ik een argument noem, zeg jij: Nou en? Haal die struisvogelop van je uit het zand. En dat is dan volgens jou een tegenargument.
  Na de EU zes jaar te hebben bestudeerd, kun je me voor alles uitmaken behalve een struisvogel. Ik zie ook wel bezwaren tegen de EU (bemoeienis met ingrediënten van voedsel of de opvoeding van kinderen vind ik overbodig, subsidies aan luchtvaart moeten m.i. naar treinverkeer en i.p.v. het bestuurlijke rommelpotje mag er best een éénduidige federale of bondstatelijke structuur komen), maar ik heb geenszins oogkleppen op: ik ben het enkel niet eens met het ongefundeerde, eenzijdige, negatieve beeld dat hier van de EU wordt geschetst. Daarom noem ik ook positieve aspecten van de EU. Dat jij daarvan niet wilt horen, is jouw goed recht. Maar wie zit er dan met zijn kop onder het zand?

  Ik heb helaas geen tijd om verder te klessebessen, ik moet mijn blauwe jurk nog strijken.

 18. [40] Andre, hulde voor je vasthoudendheid, maar ik vrees dat je hier gewoon een gevalletje ’te laat’ bij de kop hebt. Bas is zo grondig gebrainwashed dat hij ervan overtuigd is na 6 jaar onderzoek (zie 47) alles te weten van de EU en meent voordelen te zien die via E(E)G en EVA niet evengoed of beter behaald hadden kunnen worden.

  Helaas valt Bas door de mand: Bas is duidelijk voorstander van de nivellering; hij is voor subsidies. Niet voor vliegtuigen, maar voor treinen. Nog los van het feit dat je niet even de trein naar New York pakt is de trein het geldvernietigende stokpaardje van linkse lutsers, omdat het als geen ander in staat is veel geld inefficiënt te besteden.

  Ik heb hier een PDF (helaas niet op het web, dus geen link, moet misschien eens kijken of die ergens te vinden dan wel te plaatsen is) die haarfijn uiteeenzet hoe inefficiënt railsystemen zijn (Amerikaanse studie). De conclusie van de management summary luidt:
  "Rail transit is not only expensive, it usually costs more to build and often costs more to operate than originally projected. To pay for cost overruns, transit agencies often must boost transit fares or cut transit service outside of rail corridors. Thus, rail transit tends to harm most transit users.

  Rail transit also harms most auto drivers. Most regions building rail transit expect to spend half to fourfifths of their transportation capital budgets on transit. Rail transit attracts riders because of its higher frequencies and fewer stops—and thus higher speeds— than bus transit. Yet buses can also operate more frequently with fewer stops. Rail transit requires years to build and can cost fifty times as much to start as comparable bus transit. As a result, the cost of attracting one auto commuter onto rail transit, relative to bus improvements, averages $10,000 a year or more.

  For many, rail transit’s incredible expense is its main attraction. Auto-haters love rail transit because it consumes funds that could otherwise be spent reducing congestion. Politicians love rail transit because the companies that will profit from it are a source of campaign contributions. Transit agencies love rail transit because it boosts their budgets and national prestige. But the public should not be fooled: For everyone else, rail transit is a disaster."

  Het in dit stuk gesignaleerde corporatisme speelt ook in de EU (en in NL). En er is geen speld tussen te krijgen. Mag de Betuwelijn illustratief zijn? Nog voor aanbesteding verketterd door de beoogde gebruikers, toch gedaan, vele malen duurder dan verwacht, feestelijk (?) geopend en toch niet in gebruik… Ik vrees dat we Bas als verloren moeten beschouwen.

 19. [47] "Maar verwacht je nou werkelijk dat ik een volwassen man ga uitleggen wat de invloed van vliegverkeer op het "miljeu" (???) is?"

  Kun je dat dan?

 20. [47]
  "Maar verwacht je nou werkelijk dat ik een volwassen man ga uitleggen wat de invloed van vliegverkeer op het "miljeu" (???) is?"

  Ja, dat verwacht ik, anders zou ik het niet vragen. EN ja, ik ben inderdaad bereid om te discussieren, en wel op basis van argumenten. Ík wél, maar jij helaas niet. Anders zou je dat wel doen, en niet met dooddoeners op de proppen komen. Ik vermoed eerder dat je geen antwoord hebt op hetgeen [49] vraagt, noch op de andere vragen die ik heb. Je weet het gewoon niet, en je begint over tennis te praten.

  Ik vermoed dus evenals R.Hartman dat jij als verloren beschouwd kunt worden. Mocht je alsnog met steekhoudende antwoorden op mijn vragen komen, dan trek ik die woorden in, zo volwassen ben ik. Laat zien dat je ook volwassen bent, en kom met steekhoudende antwoorden op de proppen zou ik zeggen.

 21. [48]
  Dank voor je complimenten, R.Hartman. Zo blijkt maar weer dat wat je ook probeert, er met sommige mensen niet te praten valt.

  Ik hoop uiteraard dat ik deze woorden in moet slikken, hetgeen ik graag zal doen. Maar ik vermoed dat dat niet het geval zal zijn.

  Afijn. Om het even over treintjes te hebben even wat dingen uit de losse pols. Amtrak heeft nog nooit winst gemaakt. En de regulering van de treinbouw in Europa is een zooitje. Je zou verwachten dat dat op eenzelfde niveau als de vliegtuigbouw zou zitten, maar niks. De kwaliteitscontrole vertrouwt bijvoorbeeld meer op het vakmanschap van mensen dan op vastgelegde procedures. Die zijn er namelijk niet, of ze spreken elkaar tegen. En dan heb ik het nog niet over de diverse netspanningen en beveiligingssystemen die er zijn. De Betuwelijn kan er van mee praten.

  Anyway, ik heb nog geen positieve aspecten van de EU gezien DIE NIET ZIJN WEERLEGD DOOR FEITEN, jij wel ?

 22. [51] Nee. In alle posts die pro-Eu zijn (niet alleen die van Bas, maar ook lieden die met (staats)cijfers van het CBS aan komen dragen) heb ik nergens inhoudelijke, verifieerbare argumenten kunnen vinden. Maar dat verbaast me niet, na de discussie met René van der Linden over hetzelfde onderwerp op deze site: http://www.vrijspreker.nl/v

  Ook menen er nog mensen dat de gemiddelde Nederlander (wie is dat?) "een stuk rijker is geworden" van de Euro, terwijl die om te beginnen 20% te laag was gewaardeerd (bedankt Zalm) en de prijzen in supermarkt en horeca zowat verdubbelden, maar de salararissen niet. Dus hoe we daar rijker van geworden zijn moet iemand me toch nog ’s komen uitleggen…

 23. [49][51] R.Hartman, Andre,
  Ik ben ook nog steeds in afwachting van inhoudelijke argumenten van Bas, zie [42]
  Hij weet de spanning erin te houden, dat mag wel gezegd worden. Nu de apotheose nog.
  Die supporters van Bas hebben zich trouwens tot nu toe niet meer gemeld.

  Msg,
  SpyNose

 24. [52]R.Hartman,
  "Ook menen er nog mensen dat de gemiddelde Nederlander (wie is dat?) "een stuk rijker is geworden" van de Euro"

  Rijker, zeker wel! Aan slechte ervaringen met politici en hun uitspraken, althans diegenen die dat soort ervaringen nog misten.
  Maar je hebt er helaas ook altijd bij die eenvoudigweg nooit van ervaringen *willen* leren, nog niet eens van hun eigen, laat staan van andermans ervaringen.

  Msg,
  SpyNose

 25. [52]
  [53]
  [54]
  Ik zou Bas aan willen raden in de geschiedenis te duiken. Met name het feit dat Hitler niet extreem rechts maar extreem links was, zou wellicht een eye-opener kunnen zijn.

  Aan de andere kant moet ik jullie eventuele enthousiamse betreffende de positieve resultaten van deze excersitie temperen, vrees ik. Het *willen* leren is voor de doorgewinterde soosjalist geen must, hij teert immers op andermans geld..

 26. Uitermate subjectief stuk. Jammer dat de schrijver niet eens de moeite neemt om zich eens goed in de EU te verdiepen, maar klakkeloos onzin opschrijft. Ik moet toegeven dat de historische feiten lijken te kloppen, maar de uitleg die hier aan gegeven wordt, duidt op de simplistische visie van de auteur.

Comments are closed.