De Chip die straks verplicht wordt om bij mensen in te bouwen en daardoor Big Brother volledige controle over zijn onderdanen zal geven.
We hebben al vaker over dit gevaar geschreven. Vooral omdat er nog veel goedgelovige mensen zijn die denken dat dat flauwe kul is en nooit zal gebeuren.

En toch gaat de ontwikkeling in die richting gestaag door,
Daarom is het nuttig dat er personen zijn die een actie op touw gezet hebben om te proberen dat inderdaad te voorkomen.
Alleen al het feit dat daardoor meer mensen alert worden, maakt de actie prijzenswaardig en we geven u sterk in overweging om uw steun te betuigen door ook hun petitie te ondertekenen.

De initiatiefnemers schrijven:
Onze doelstelling :
“We willen onze medemensen en het beleid informeren, sensibiliseren en inlichten omtrent de mogelijke gevolgen van de van nieuwe RFID-chip technologieën voor de privacy. Behalve voorlichting, willen we ook actie ondernemen. We zijn momenteel bezig met het verzamelen van handtekeningen voor een petitie tegen de VeriChip-implantatie, die we aan de tweede kamer zullen presenteren.”

De “Stop VeriChip!” site en de petitiekunt u bereiken op verichip.yourownrisk.nl/def…

Zie ook ons artikel: “Worden wij wakker?”
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

32 REACTIES

 1. Als die er echt komt, moeten we gewoon oorlog gaan voeren. Daarna maakt het toch niet meer uit.

 2. [1] Gewoon oorlog voeren is nooit een optie. Een actie als oorlogvoeren, of in dit geval een burgeroorlog, vraagt planning, informatie en geld. Veel geld.

 3. Beste Hub,

  Waarschijnlijk behoor ik tot de groep mensen die jij als goedgelovig omschrijft. Maar is iemand die evenzeer kritisch is ten aanzien van naïeve mensen als ten aanzien van mensen die constant wolf roepen goedgelovig of juist consistent kritisch? Ik zou zeggen van wel.

  Er zijn goede redenen om te twijfelen aan de chip controle theorie. Dat een chip niet nodig is om een uitgebreid stelsel van toezicht op te richten hebben we geleerd met onze ervaringen met de de Duitse Democratische Republiek. Die hadden geen chip nodig maar wisten desondanks bijna alles van burgers.

  Daarnaast is het maar de vraag op de ontwikkeling van een dergelijke chip onwenselijk is. Er zijn genoeg mensen die waarde hecht aan apparatuur die de positie van deze mensen uiterst nauwkeurig kan vaststellen. Denk aan mobiele telefoons, sleutel loze auto’s en GPS systemen. Natuurlijk kan een dergelijke positiebepaling misbruikt worden door de overheid, of enig andere gemeenschap, maar dat geldt voor zo verschrikkelijk veel technologieën, dat we die ene eigenschap niet kunnen gebruiken als rechtvaardiging voor verzet tegen die technologie. Veel meer doen we er verstandig aan om te zorgen dat we ons richten op een goed stelsel dat de macht van de overheid binnen bepaalde perken houdt.

 4. [3]
  "..een goed stelsel dat de macht van de overheid binnen bepaalde perken houdt"
  Klopt in principe. Ook deze technologische vernieuweing kan vóór mensen werken. In de praktijk zie je echter dat overheden technologische snufjes graag inzetten tegen de burgers. Dat zal hier ook mee gebeuren. Dat ‘goede stelsel’ gaat niet werken omdat dat niet kan zonder de overheid bepaalde dingen te ontzeggen; helaas bepalen die de wet zonder dat je er zelf invloed op hebt.

  Je hebt dus een keuze uit twee oplossingen:
  1. weg met die chip, overheid mag blijven
  2. chip mag blijven, overheid weg.

  Ik opteer voor 2.

 5. [3] dat er nu al veel controle-mogelijkheden zijn, is toch geen reden om een nog makkelijker ding als de verichip goed te laten keuren?
  Dan mag je ook zeg, verkrachtingen, moorden of belastingen door laten gaan, die gebeuren immers nu ook al?

 6. [4]

  André,

  Het feit dat overheden technologische snufjes graag inzetten tegen burgers kan, zoals ik hierboven al aangegeven heb, niet het argument zijn om bepaalde technologische ontwikkelingen te verbieden of te bestrijden. Daarmee zouden we komen tot een toepassing van het voorzichtigheid beginsel: alles wat een mogelijke risico heeft verbieden. Een consequente toepassing daarvan op de overheid zou tot absurde resultaten leiden. Zo kunnen auto’s tegen de burger gebruikt worden, omdat ze tot een toename in de mobiliteit van overheidsdienaren leiden. Kortom auto’s mogen niet, want die kunnen tegen burgers gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor moderne communicatieapparatuur: kan door de overheid tegen burgers gebruikt worden en is daarom dan niet toelaatbaar. Dijken kunnen ook tegen burgers gebruikt worden, immers de regulering van water stromen heeft gevolgen voor de irrigatie mogelijkheden en bewoonbaarheid van een bepaald stuk land. Daarom zijn dijken verboden. De consequente doorvoering van jou argument leidt tot onaanvaardbare en absurde situaties.

  We hebben in Nederland gelukkig een systeem dat de macht van de overheid binnen de perken houdt. Dat is het systeem van de democratische rechtsstaat met een scheiding van machten en democratische controle. Ik geef toe het systeem werkt verre van ideaal. Evenwel kunnen we dankzij dat soort systemen excessief misbruik van bepaalde technologieën door de staat verhinderen en daarmee bepaalde technologieën toelaten zodat de burgers de voordelen van de technologieën kunnen genieten en zo hun welzijn laten toenemen. Daarnaast moet je ook niet uit het oog verliezen dat de overheid en de andere leden van de gemeenschap een gemeenschappelijk belang hebben bij het vergroten van de welvaart: hoe groter de toegevoegde waarde, des te groter de basis voor belastingheffing en des te groter de mogelijkheden voor diezelfde overheid om haar doelen te bereiken.

  Voor zover men vreest voor overheid misbruik is het daarom zaak zich terecht op dat wat er toedoet: de beperking van de vrijheid van de overheid. Het richten op potentieel gevaarlijke technologieën raakt niet alleen deze overheid, maar vooral de andere leden van de maatschappij. Het leed dat men daarmee deze laatste groep aanricht zal veelal aanzienlijk groter zijn dan het gevaar dat deze eerste groep vormt. Dat is ook wat Milton Friedman bedoelde met de onbedoelde effecten van overheidsbeleid.

  Ik kies dus voor optie 3: de chip mag blijven en, de overheid mag blijven en we blijven oppassen voor inefficiënt gedrag van de overheid.

  [5]
  nee, maar wel een reden om kritisch te zijn ten aanzien van mensen die roepen dat de chip het einde van de vrije samenleving zou betekenen omdat de overheid daar misbruik van zou kunnen maken. Let op het woordje kunnen.

 7. [6] Met je eerste alinea kan ik het volmondig eens zijn. Bij de tweede gaat het echter mis.
  "We hebben in Nederland gelukkig een systeem dat de macht van de overheid binnen de perken houdt. Dat is het systeem van de democratische rechtsstaat met een scheiding van machten en democratische controle."

  Helaas is dit de theorie en allang niet meer de praktijk. Scheiding van machten bestaat niet meer en de democratische controle is verworden tot de terreur van de meerderheid, en ironisch genoeg ook van een minderheid (met dezelfde politieke kleur, dat dan weer wel) als je naar een recente actie van een clubje milieufacisten kijkt dat door een rechter (van alweer diezelfde kleur) zonder enig benul van feiten in de gelegenheid wordt gesteld de Nederlandse economie ernstige schade te berokkenen.

  Met je conclusie kan ik het dan ook niet eens zijn. Ik kies, net als André, voor optie 2. Dit is de enige optie die een vrije toekomst mogelijk maakt.

 8. Het staat al in de bijbel en die voorspelling lijkt in deze tijd uit te komen. Zie Apk 13 16:18.

 9. [7]

  De scheiding der machten zoals beschreven door Montesquieu is nog nooit praktijk geweest. Wat we in Nederland met de scheiding van machten plegen te omschrijven is eigenlijk het systeem van checks and balances van Locke. Dat is ook nog steeds in Nederland van toepassing.
  Met name de verhouding regering – rechterlijke macht illustreert dit. Denk maar bijvoorbeeld aan al die keren dat Verdonk is teruggeroepen door de rechter. Van iets langer geleden zijn het landbouwvliegerarrest, het Van Gent en Loos arrest en het varkensswill-arrest. Mede dankzij verschillende internationale verdragen die binnen ons rechtssysteem worden gerespecteerd kan de rechter in het belang van minderheidsgroeperingen optreden en dat doet de rechter ook stelselmatig.
  De verhouding tussen de regering en het parlement is al een meer incestueuze: veel van de wetten die het parlement behoort te maken komen de facto van de regering, en de regering komt voort uit het parlement. Evenwel biedt het systeem van coalities zoals we dat in Nederland kennen waarborgen voor de bescherming van minderheidsbelangen: als minderheidsbelangen die een coalitiepartij zegt te behartigen dus in het gedrang komen bij besluiten overige coalitiegenoten staat haar altijd vrij om de regering op te blazen. Dus zowel in de besluitvorming als ook in de toepassing geeft ons systeem bescherming aan minderheidsgroepen. Juist dat was het doel dat de bedenkers scheiding der machten en soortgelijke systemen voor ogen stond.
  Nu het parlement democratisch gekozen wordt heeft dit systeem ook een hoog democratisch gehalte. Of de regering in het afgeleide van rechters eveneens gekozen zouden moeten worden is en vraagstuk dat zijn eigen debat verdient.

  Evenwel is dit systeem duidelijk imperfect. Rechters kunnen verstrengelde belangen hebben, het kabinet kan vergeten minderheden beroven en het parlement staat bloot aan populisme en incidentialisme. Democratie door middel van stemmen neigt naar uniformiteit en is een zwakke weergave van relatieve voorkeuren, aldus Friedman en Arrow. Maar dwingt het feit dat een systeem imperfect is ook tot de conclusie dat men beter af is zonder dat systeem? Nee, dat nooit. Daarvoor moeten we eerst vaststellen dat het alternatieve systeem beter is. Een samenleving gebaseerd op vrijheid vereist een overheid, zoals ook recentelijk Epstein weer onderstreept heeft. Zonder overheid zijn er geen eigendomsrechten, die juist in de vrije samenleving noodzakelijk zijn voor een efficiënte allocatie van goederen en diensten. Ook voor het beslechten van conflicten, met name daar waar regulering van gedragen door middel van overeenstemming onmogelijk is, vereist het bestaan van een overheid. Een samenleving zonder overheid zal vanzelf een grote groep kennen die de rest overheerst op grond van willekeur en machtsmisbruik, waarin het individu een speelbal is geworden van de rest. Dit kan een meerderheid zijn, maar ook een minderheid. Dat zal voor het betreffende individu overigens weinig uitmaken: Hij ziet zich geconfronteerd met inbreuken op zijn vrijheid, lijf en leven waartegen hij geen middelen heeft om op te treden en geen beroep op anderen kan doen om zijn belangen te behartigen.

  Kortom met name als je een vrije samenleving, waarin het welzijn van alle burgers centraal staat, nastreeft kun je niet zonder een overheid.

 10. [9]
  Njaaaagh , de bijbel, quoran en de torah zijn slechts POLITIEKE schrijfsels van nog geen eens een 10 duizend jaar oud, en kunnen wat de wereld en de mesheid betreft absoluut niets bewijzen wat het verleden betreft … laat staan t.o.v. de toekomst. Onnozelen die daaaaaaar in geloven …

  Ga ergens anders leuren …!

 11. Ik sluit me aan bij Marcel. Er is geen onkomen aan die chip, let maar op!

  Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

  Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

  Openbaring 13:16-18

 12. [10]

  Wat een FANTAST die NvdB … anders zou hij wel weten dat Nederland een geheel achterhaalde feodale MONARCHIE is … die uiteindelijk letterlijk alle (politieke) machtstouwtjes in handen hebben … en waar eene Prins Pils strax aan de macht komt uitsluitend omdat zijn moe hem ooit letterlijk had uitgescheten …

  Alleen omdat de spindoctors van Madison Avenue de kreet "parlementaire democracy) hadden bedacht …

 13. [7]
  Precies.
  Waarbij ik toch nog wat opmerkingen heb op de eerste alinea. De voorbeelden die NvdB opnoemt zijn inderdaad hét bewijs van gebruik door de roverheid van techniek/technologie tegen de burgers. ALS je dus wil dat dat niet gebeurt, dan KUN je niet anders dan het achterwege laten (of verbieden zo je wilt) van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit druist in tegen de menselijke natuur (of althans van sommige mensen..) Omdat de kans dat innovatie wereldwijd tot stilstand komt een aan zekerheid grenzende onwaarschijnlijkheid lijkt te zijn, is oplossing 1 in feite geen oplossing en blijft alleen 2 over en zal bij gebreke daarvan de onmogelijkheid om e.e.a. ‘in de hand te houden’ in de loop der tijd bewezen worden.

 14. [12]

  Enne hoeoeoeoe gaat het in het Hier-NAAAA-maals gebeuren? Wordt dat automatisch "gewist" …. Of is dat weer een ander verhaal?

  Maar ik den eerder dat men inmiddels zoooo in de eigen ondergoed verstrikt is graakt dat men het allemaal niet weet of er daaar ook … jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, lieden zullen zijn van verschillede intelligentie en tong en wat al niet die allen "ge-egaliseerd" worden tot eenheidsworst …

  Geen grotere leugens en fantasien dan het "geoof" … "Openbaring" … mijn voet …

 15. [10]
  De basis van die fantastische bananenmonarchie Medeland wordt gevormd door de Corpus Juris. Het maakt niet uit hoe je een samenleving structureert, zolang dat het geval is is de overheid de baas en de onderheid de loel. Waarvan akte.

 16. [15] Lees openbaring zelf maar. Alle mensen die het teken dragen gaan niet naar het Hier-NAAAAA-maals.
  Greetz, Woeke

 17. [18]

  Aller-BEROERSTE is tuurlijk dat de mensen God hebben bedacht … en NIET andersom. Over een hiernaaamaals hoeven wij het al helemaal niet te hebben want jij weet geen eens eeeene kloot af van het …. hiervoooooormaals

  In ieder geval, jij gaat strax voor de spiegel staan …? Biiiiig deal …

 18. [19] MM..geen goed gesprek mogelijk dus. Jammer. Hier laat ik het bij, heeft geen enkele zin. Maar goed. Ontken het bestaan van God. Maakt niets uit voor Hem. Hij is er toch wel. Gods zegen, Woeke

 19. [10] "Denk maar bijvoorbeeld aan al die keren dat Verdonk is teruggeroepen door de rechter"
  Vind ik een slecht voorbeeld, want Ijzeren Rita was de luis in de Pels van de regering. Dat terugfluiten was zuiver staatsbelang.

  Over die ander twee weet ik niets (Google levert ook geen bruikbare hits) dus over de toepasselijkheid daarvan kan ik niet oordelen.

  "als minderheidsbelangen die een coalitiepartij zegt te behartigen dus in het gedrang komen bij besluiten overige coalitiegenoten staat haar altijd vrij om de regering op te blazen."

  Ook hier gaat geen bescherming meer van uit, omdat men bij het vormen van de coalitie elkaar uitkiest op gelijkgestemdheid, niet op verkiezingsresultaat (PvdA grote verliezer, CU splinterpartij) om elkaar daarna te gijzelen met een vooraf opgesteld regeeraccoord en een onderlinge afspraak om bv. PVV middels een cordon sanitaire buitenspel te huoden. Liever geen coalitie en dus impasse dan samenwerken met PVV. Vergelijkbaar met de situatie in België, waar men ook niet met het landsbelang bezig is maar met het buiten houden van VB.

  Vervolgens geef je aan waar het systeem allemaal mank gaat, om vervolgens met de verrassende conclusie te komen dat vrijheid niet zonder overheid kan, het absolute tegendeel van wat mensen als Murray Rothbard en Roy Childs overtuignd verdedigen.

 20. [6] ‘omdat de overheid daar misbruik van zou kunnen maken. Let op het woordje kunnen’.
  Beste Niet van de Belazerde, we hebben juist deze vrijspreker.nl blog om je bewust te maken dat waar een overheid KAN, belazeren, zij dit zal doen.
  Of het nu om privacy (en een beetje privacyschending bestaat niet) of om belasting, vrijheid van meningsuiting gaat: de track record van elke overheid is gewoon slecht. En daar wordt hier voor gewaarschuwd.
  Maar je kunt natuurlijk best geloven, dat alles vanzelf goed komt, maar dan hoef je je hier ook niet meer te verdedigen, toch?

 21. [20]

  Waaeom zou het voor "Hem", die niet eens bestaat ook maar een ruk uitmaken? Bovendien, hoezooo … iets "ontkennen" wat nooooit was?

  Beetje errug moeilijk te slikken allemaal maar ik wens je nog het allerbeste in het … hiernaaaaaamals en doe ze de groeten in hemelse esperanto …

 22. [9] [11] [12] [15] [17] [18] [19] [20]

  Of het nu waar is of niet, mij lijkt het een uitstekend idee om de chip te weigeren op basis van die bijbelteksten in openbaring. Je haalt die teksten aan en zegt bij hoog en bij laag dat je dat gelooft en dat je godsdienst je verbiedt van een chip geïmplanteerd te krijgen.

  bij die moslims lukt dat alleszins aardig.

 23. Volgens mij zijn we allemaal al rijp om gechipt te worden? Ik denk niet dat als het zover is er veel protest zal zijn. Misschien staan mensen er zelfs voor in de rij en willen ze er ook nog wel voor betalen.
  Leer mij mensen kennen, vooral de mensen die het hardst schreeuwen van niet zijn er als de kippen bij.
  Als één schaap gaat, gaan ze allemaal.
  Met een sappige reclamecampagne en een paar bekende wereldburgers die reeds gechipt zijn en prompt volgen massa’s leeghoofden en angsthazen. De rest volgt later, ook zei die protesteren.
  Gechipt worden we allemaal, hoe dan ook! Het is alleen nog een kwestie van tijd. Er kan veel geld mee worden gescoord, dus waarom zullen ze die business laten liggen. Als ze een paar stuivers willen verdienen moeten ze daar het geld gaan beleggen, duidelijk toch.

  Moet je toch na gaan wat voor markt er wordt aangeboord als iedereen een chip heeft. Je kunt een soort kastensysteem creëren. Exclusieve chips die niet iedereen zo maar krijgt. Je kan het niet zo gek bedenken of het is mogelijk!
  Hier mag je wel en daar mag je niet komen enz. enz.

 24. NvdB,

  Belegen of niet, er bestaat nu (nog) zoiets als ‘lichamelijke integriteit’. Natuurlijk, de techniek is interessant: om na te gaan welke runderlap nog maximaal een jaar in de koeling mag liggen, of op welke etage het bieb-systeem een boek uit het liftje dient te schuiven. Echter, het verplicht stellen van op deze wijze mensen localiseren en/of identificeren, gaat te ver. In proeftuin Zuid-Amerika lopen al duizenden (ex-) gevangenen verplicht gechipt rond en in Europa kiezen sommigen voor een chip, in ruil voor privileges op luchthavens of in discotheken. Maar een mens die nooit onvindbaar mag zijn, kan in mijn ogen nooit een vrij mens zijn.

  Ook vormen de onzuivere trucjes die de overheid in de laatste paar jaar heeft uitgehaald op het gebied van privacy, een vruchtbare voedingsbodem voor wantrouwen. Onze overheid zegt niet dat ze hiermee bezig is, maar stuurt de boot wel die kant op. Eerst is daar de identificatieplicht anno 2005, een toonplicht die op slinkse wijze een draagplicht afdwingt. Dan de invoering van gechipte ID-bewijzen, anno 2006. Overigens heeft tot op heden geen ambtenaar mij kunnen vertellen tot welke afstand de informatie in de chip leesbaar is (ook door partij B, tijdens het lezen van de chip door partij A), maar owee als ik iets verkeerd doe met dit staaltje kostbaar staatseigendom. Het nog dit jaar in te voeren BurgerStasiNummer maakt het overzicht compleet, lekker makkelijk. Intussen is alle overheidsvoorlichting over deze zaken steevast volkomen ontoereikend en is de laatste privacy-waakhond die Nederland nog rijk is, het CBP, praktisch monddood gemaakt. Tel daarbij op de, voor Nederland op dit gebied vrij nieuwe, onverschillige houding van de bevolking (‘niks te verbergen’, ea. kolder). Kortom, de condities zoals ze nu tot stand worden gebracht, zijn zó goed, dat je geschift zou zijn om daar geen mis…uh, gebruik van te maken. Al was het maar om toch nog even goed zaken te kunnen doen (met, in dit geval, de wapenindustrie).

  Ja, laten we ons afhankelijk maken van onze digitaal opgeslagen identiteit! En dan maar hopen dat de struikrover die ons chippie wil hebben, een gediplomeerd chirurg is. Met goed en vooral scherp gereedschap op zak!

 25. [24]

  Inderdaad religie staat boven de wet en buiten discussie. Voor het eerst eens makkelijk.

  Kent iemand ook Koran- c.q. Torah
  teksten, die bezwaar maken tegen lichaamschips?

 26. [10] Onze democratie strand in de 2e en 1e kamer.
  Kamerleden worden voor hun stem gegijzeld door de partij. Dat is een dictaat van het partijbestuur.

  Soms is er eens een dissident die het zich kan veroorloven "door zijn politieke gewicht" anders te stemmen, denk hierbij aan "de nacht van Wiegel"

  De laatste jaren wordt de dictatuur in de kamers steeds erger dus een regering die een kleine meerderheid geniet, kan alles maken die het wil. Opkomende dissidenten worden bij voorbaat de mond gesnoerd. De oppositie kan niets anders doen tegen dit overwicht dan hard roepen of een statement maken.

  Mijn inziens is het partijenstelsel niet meer eerlijk democratisch te handhaven, en moeten we gewoon 150 onafhankelijke kamerleden gaan kiezen.
  Regeren zal daarmee wat moeilijker worden maar veel democratischer.
  Ook het kiezen van de 1e kamer zal direct door het volk moeten gebeuren. tot zover is Nederland een nep democratie.

  Bij het 1e kabinet van Acht zag je dat de PVDA een overgrote meerderheid aan stemmen had. De wil van het volk was dus een nieuw kabinet Den Uil. Door onwil en handig gedraai van het CDA koos die voor de VVD om een minime meerderheid te krijgen. (stommiteit van informateur van Thijn, die de handdoek in de ring gooide)
  In de voorlaatste verkiezing zie je bij partijleider Bos precies hetzelfde gebeuren. Hij trapt in dezelfde val.

  De wil van het volk word verkwanselt door trucjes en slimmigheidjes en partij dictatuur

 27. In dit geval, vind ik elke aandacht te veel
  Hoe meer het in de openbaarheid komt, publiekelijk besproken
  hoe realistischer het wordt
  mijd de media

Comments are closed.