Amerika, met applaus van Jan Peter Balkenende, is die oorlog al begonnen op valse voorwendsels. Maar ook zonder dat is in libertarische kringen de discussie over de rechtvaardiging nog niet helemaal afgelopen.

Kort geleden was er een publicatie in de Wall Street Journal waarin professor Randy Barnett die oorlog verdedigde als een “zelfverdediging”. Als tegenwicht tegen de presidentskandidaat Ron Paul die vanaf het begin tegen deze oorlog is.

Randy kennende als bekend Libertariër, hadden we zelfs dit voorbeeld aangehaald dat verschillende libertariërs tot verschillende conclusies konden komen.*)
Maar al snel kwam een andere professor: Walter Block, met een fel verweer en weerlegde de argumentatie van Barnett.**). Net als Sheldon Richman die het een “bogus defens” noemde ***)

Nu komt een andere bekende Libertariër, Robert Higgs #) met een argumentatie die zo sterk is dat er van de argumenten van Barnett niet veel overblijft. Ook hij publiceert dat in de Wall Street Journal. ##)
Dit artikel is wel zo overtuigend dat we er hier extra aandacht aan schenken.

Robert Higgs:
Punt 1. Barnett heeft gelijk dat libertariërs staan achter het recht op “zelfverdediging”. Maar dan verwart hij de acties die een individu mag nemen in zijn zelfverdediging met de acties die een staat pleegt als hij oorlog gaat voeren. Een individu heeft rechten die hij terecht mag verdedigen; een staat heeft helemaal geen rechten, alleen maar macht en geweld, en die gebruikt ze voor een groot deel om de terechte rechten van zijn burgers te schenden.

Het vergelijken van “zelfverdediging” met “oorlogvoeren” is dus helemaal naast het punt. Oorlog voeren is een staatsonderneming, onafhankelijk van welke voordelen ze burgers proberen wijs te maken. Terwijl de staat bovendien een onmiskenbare geschiedenis van bedrog heeft die alleen een gek zo maar zal aannemen.

Punt 2. Higgs bestrijdt ook het argument dat door tegen die oorlog te zijn, het Libertarisme veel mensen afstoot en daardoor verhindert te komen tot grotere welvaart. Higgs zegt daarop dat mensen geen groter belang hebben dan het behouden van hun eigen vrijheid, terwijl er niets is dat die vrijheid zo sterk bedreigt als de staat die oorlog voert. Je kunt uit de geschiedenis praktisch geen oorlog noemen, ook al is die zogenaamd gevoerd voor grotere vrijheid, die niet geëindigd is in grotere macht van de staat en minder vrijheid van de burgers.

We zien die vergroting van de staatsmacht en de beperking van onze eigen vrijheid ook in Nederland/België elke dag weer. Alles voor uw eigen veiligheid. Maar het gevolg zal zijn dat u straks geen vrijheid en ook geen veiligheid meer over hebt.

Een ander punt is nog IRAN. Hoe interessant en belangrijk de discussies en analyses over Irak en Afghanistan ook zijn, blijft het toch zo dat we daar al in de ellende zitten. De hoofdvraag blijft daar hoe er een goed einde aan te breien.
Wat betreft Iran, is de echte ellende (oorlog) nog niet begonnen. Maar de toestand is minstens zo gevaarlijk als Irak/Afghanistan.

Ook over het wel/niet blokkeren van de ontwikkeling van kernenergie (bom) in Iran zijn libertariërs nog niet tot een eenduidige conclusie gekomen. Zie onder andere www.vrijspreker.nl/vs/item/… .
Daar speelt de kwestie “Wanneer is een bedreiging een bedreiging”, maar naar analogie van de hierboven genoemde punten van Robert Higgs valt in de discussies over Iran op dat er veel gesproken wordt over “Staten” die problemen met elkaar hebben, en niet over individuen. Ik heb bvb onlangs een Iranees ontmoet, en hij en ik hadden geen enkel probleem met elkaar.
Zou er ook in dergelijke kwesties een mogelijkheid zijn om de problemen uit het collectivistische politiek verpeste circuit te halen en terug te brengen tot individuen?
Het lijkt, zeker voorlopig, nog heel ver weg te liggen.
————————————————————————–
*) www.vrijspreker.nl/vs/item/…
**) www.lewrockwell.com/block/b…
***) www.libertarian.to/NewsDta/…

#) Robert Higgs
Robert Higgs is Senior Fellow in Political Economy for The Independent Institute and Editor of the Institute’s quarterly journal The Independent Review. He received his Ph.D. in economics from Johns Hopkins University, and he has taught at the University of Washington, Lafayette College, Seattle University, and the University of Economics, Prague. He has been a visiting scholar at Oxford University and Stanford University, and a fellow for the Hoover Institution and the National Science Foundation. He is the author of many books, including Depression, War, and Cold War

##) www.independent.org/printer…

10 REACTIES

 1. Wat ik altijd mis in een discussie als deze is dat deze libertarische redenaties absoluut steekhouden binnen een libertarische gemeenschap en ook best brukbaar zijn indien een meerderheid libertarische principes heeft, maar heel lastig zijn indien je een minderheid bent.

  Immers je buurland kan best een andere ideologie aanhangen en ‘opeens’ aanvallen. Soms kun je dit zelfs zien aankomen. Daarmee zeg ik niet dat een preventieve aanval zoals in Irak, en helemaal specifiek niet Irak zelf, daarom legitiem zijn, maar wel dat puur en zuiver libertarische redeneren meestal minder praktisch is.

  Tweede punt is dat van onze eigen generaal Berlijn. Hij gebrukt het bij Afganistan, maar het is universeel. Er zijn meet ideologieen dan het libertarisme. Vanuit humaan oogpunt is goed te verdedigen dat je mensen, zelfs minderheden, in een onderdrukte gebied te hulp mag, nee misschien wel moet, schieten. Moeten is wellicht niet makkelijk in te passen in het libertarisme, mogen wel degelijk. Mag of moreel moet je een onderdrukte minderheid elders helpen?

  Laatste punt is het vieze eigenbelang argument. Onze welvaart, nee onze hele samenleving zoals wij die nu kennen, rust op olie. Dit inclusief onze eigen morele waarden en normen, zoals de libertarische. Macht in de regio Irak is dan zeer nuttig.
  Vinden we onze normen zo belangrijk dat we desnoods qua welvaart best een flinke aderlating willen doen?

  Let wel, geen waardeoordeel, maar wel enkele overpeinzingen. Naar mijn smaak is de zaak niet zo makkelijk zuiver libertarische te bekijken.

 2. Ik ben het met Armin eens. Je kunt wel tegen oorlog zijn omdat het een Staatshandeling is. Maar de noodzaak van die handeling ontstaat ook wanneer je voor oorlog wordt uitgekozen. Woorden kunnen geen zwaarden verslaan.

  De Bush doctrine is een combinatie van de Truman containment strategie en de Reagan Rollback strategie. Iran is het probleem. Het is een revolutionaire staat en probeert haar revolutie te verspreiden. Dat is wat Bush probeert tegen te houden en dat is wat we in Irak doen. Misschien dat niet iedereen wil meedoen aan die revolutie, maar de groep die dat wél wil is groot genoeg om een concreet gevaar op te leveren.

 3. Deze draad toont vooral aan hoe IRRELEVANT het scala van libertarische posities is t.a.v. de oorlog in Irak en Afghanistan. En daatoe behoort nu dus ook het geloel van een Ron Paul …

  En nu ligt men met elkaar in de goot elkaar toe te takelen … Wat moeten wij ermee of het libertarisme er voor of tegen is? It is NOT even a player …

 4. [1] Armin: "Naar mijn smaak is de zaak niet zo makkelijk zuiver libertarische te bekijken."

  In navolging van mijn vriendje John Hospers zeg ik ook steeds vaker: "Het is niet ZO simpel"
  En natuurlijk geldt dat al helemaal voor dit onderwerp.

  In het kort:
  Inderdaad is het nu de minderheid libertariers tegen de meerderheid "anderen", het is de al eeuwen durende strijd van het individu tegen het collectivisme.
  Het vergroten van die meerderheid, wereldwijd, is dan ook een zaak van zelfverdediging.

  Een preventieve oorlog of handeling is ook niet altijd immoreel. Wanneer er echt sprake is van een "Bedreiging", of als die al over gaat in agressie, moet je wel handelen. Het probleem is de bepaling van dat punt.

  "Mag of moreel moet je een onderdrukte minderheid elders helpen?"
  Je zegt zelf al, je MAG dat altijd. "Moeten" voor jezelf kan verstandig zijn. Het is zelfs in je eigen belang dat er nergens onderdrukte mensen zijn. Anderen dwingen dat zij moeten helpen is fout.

  "Onze welvaart, nee onze hele samenleving zoals wij die nu kennen, rust op olie."
  Je hebt het dan over vele decennia geschiedenis waarin (libertarisch gezien) de ene fout na de andere is opgetreden. De oplossing nu, op korte termijn, is weer in het kader van "Het is niet ZO simpel"!
  Bvb zouden wij zo afhankelijk van het Midden Oosten zijn we tijdig olie getapt hadden uit de Waddenzee of uit Alaska? Of als we niet de door westerse maatschappijen ontdekte olie hadden laten confisqueren door Sjeiks?

 5. [2] Zie deel antwoord onder reactie 4.
  Overigens weet je toch ook wel dat:
  "De Pen is machtiger dan het Zwaard!"

 6. [1]

  Ik ben het met Armin oneens dat wij die arme mensen in Afghanistan zouden moeten/mogen helpen. Zolang zij ons de vrijheid geven onze cultuur uit te oefenen, moeten wij hen ook die vrijheid geven. Want wat stel jij voor? Mensen dwingen voor vrijheid te kiezen? De contradictie lijkte me zo duidelijk dat uitleg overbodig is. Dat is gewoon niet mogelijk.

  Je laatste punt, het ‘vieze’ eigenbelang punt, is helemaal opmerkelijk. (Afgezien dat je iets volkomen logisch en natuurlijks als eigenbelang vies noemt). Immers het is niet jouw eigenbelang en niet jouw macht die wordt vergroot, maar die van de staat! Als die de energievoorziening nog meer onder controle heeft, worden wij nog afhankelijker van dit orgaan.

  Dan nog je eerste punt. Dit mist enige relevantie met het onderwerp, aangezien Irak geen plannen had ons aan te vallen. Ook is uit onderzoek gebleken dat landen binnenvallen om de terrorismedreiging te verminderen omgekeerde effecten heeft. Het voeren van een preventieve oorlog kan volgens mij alleen tegen een buurland als de spanningen heel hoog zijn opgelopen. Daarom moet er natuurlijk wel altijd een adequaat leger zijn.

 7. [4] [1] [2] 1. In onze houding tegenover de oorlog, die van de zijde van Rusland ook onder de nieuwe regering van Lwow en Co., als gevolg van het kapitalistische karakter van deze regering, onvoorwaardelijk een imperialistische roofoorlog blijft, zijn ook de geringste concessies aan de ‘revolutionaire vaderlandsverdediging’ ontoelaatbaar.

  Het klassenbewuste proletariaat kan aan een revolutionaire oorlog, die werkelijk de revolutionaire vaderlandsverdediging zou rechtvaardigen, alleen onder de volgende voorwaarden zijn toestemming geven:

  a) dat de macht overgaat in handen van het proletariaat en van de zich daarbij aansluitende armste lagen van de boeren;
  b) dat metterdaad en niet alleen met de mond wordt afgezien van alle annexaties;
  c) dat volledig en metterdaad gebroken wordt met alle belangen van het kapitaal.

  Met het oog op de omstandigheid dat brede lagen van de massa, die de revolutionaire vaderlandsverdediging aanhangen, het ongetwijfeld eerlijk menen en de oorlog alleen maar aanvaarden als een noodzakelijkheid en niet als middel tot veroveringen, met het oog op de omstandigheid dat ze door de bourgeoisie zijn bedrogen, moet men hun bijzonder grondig, volhardend en geduldig hun vergissing uiteenzetten, moet men hun het onverbrekelijke verband tussen kapitaal en imperialistische oorlog uiteenzetten, moet men bewijzen dat het zonder het omverwerpen van het kapitaal niet mogelijk is door middel van een waarlijk democratische vrede en niet door een vrede van geweld een einde te maken aan de oorlog.

  Een zo ruim mogelijke propagering van deze opvatting moet onder het leger aan het front georganiseerd worden.

  3. Generlei steun aan de Voorlopige Regering, het aan het licht brengen van heel de leugenachtigheid van al haar beloften,

  4.Zolang wij in de minderheid zijn is het ons werk de fouten te bekritiseren en duidelijk te maken, waarbij wij tegelijkertijd de noodzakelijkheid propageren dat de gehele staatsmacht overgaat in handen van de raden van arbeidersafgevaardigden, opdat de massa’s zich door de ervaring van hun fouten ontdoen.

  (V.I. Lenin http://www.marxists.org/ned… )

  Meteen ook een mooie strategie voor libertariërs.

 8. [6] Cornoo, je mist mijn punt. Allerleerst plaatse ik geen waardeoordeel, maar enkel wat denkers.

  maar mijn (2e) punt was niet zozeer dat wij hen vrjheid moeten opdringen, maar wij daar wellicht minderheden moeten hebben die onderdrukt worden. Mensen willen zelden onderdrukt worden, vermoord of opgejaagd. Vraag is of je niet de morele plicht hebt op te komen voor mensen die in hun vrijheid bedreigd worden door derden? Vanuitlibertarisch oogpunt is dat volgens mij best verdedigbaar.

  Mijn 3e punt ligt ook anders. Ik bedoelde dat vieze in zere zin cynisch. Ik had wellicht ” moeten gebruiken, want er is niets mis met eigenbelang. Dat was ook eigenlijk wat ik probeerde aan te halen. Immers wat als onze huidige samenleving enkel kan bestaan met enige dwang? Wat als onze principies behouden vereist dat we onze macht aanwenden om olie te verkrijgen? Ik denk dat die vraag meer dan hypothetisch is.

  Mijn eerste punt mist naar mijn smaak niet de relevantie met het onderwerp. Ik sprak in algemene zin zoals ik ook schreef en in het artikel wordt ook Iran aangehaald. Jouw antwoord kan zijn dat een preventieve aanval enkjel mag indien de spanningen hoog opgelopen zijn. Volgens mi is dat een goed verdedigbaar antwoord, maar wel een antwoord dat in tegenspraak is met enkele van de libertarische denkers zoals aangehaald in het artikel …
  En daarmee wordt mijn doel bewerkstelligd: discussie aanwakkeren 🙂

 9. [7] "dat de macht overgaat in handen van het proletariaat en van de zich daarbij aansluitende armste lagen van de boeren;"

  Wat wil je nu? Die toestand hebben we toch al in Nederland. Die hebben toch allemaal gestemd voor wat ze zo graag wilden?
  Wat moet nog meer?

Comments are closed.