Mevrouw Maximá Zorreguieta is gehuwd met de Nederlandse Kroonprins Willem-Alexander en geniet als zodanig een salaris uit de Nederlandse Staatskas.
Gehoord en gezien haar opzettelijke publieke uitspraak, dat de Nederlander niet bestaat, stelt zij kennelijk geen prijs op het Nederlanderschap. Daarenboven heeft zij in haar hoedanigheid van echtgenote van de Kroonprins blijk gegeven van ernstige minachting, niet alleen van de Nederlandse Staat, maar van alle Nederlanders, autochtoon dan wel allochtoon, die zich Nederlander voelen.

Prinses Maximá heeft zodoende, ondanks haar INBURGERINGSCURSUS van prof. V. Halberstadt en haar huwelijk met Kroonprins Willem Alexander, getoond zich niet geintegreerd te hebben in de Nederlandse samenleving en moet mitsdien het Nederlands staatsburgerschap onwaardig worden geacht.

Wat valt hiertegen te doen?
Gezien dit ernstige feit, ben ik van gevoelen dat, mocht de Minister niet onverwijld doeltreffend optreden, de Tweede Kamer zich in spoeddebat in een motie zou dienen uit te spreken over de volgende vier maatregelen:
A. Het Nederlanderschap van Mevrouw Zorreguieta dient ONMIDDELLIJK door de Minister van Binnenlandse Zaken te worden ingetrokken.
B. Haar salarisbetaling dient onmiddellijk te worden beeindigd.
C. Zij dient als PERSONA NON GRATA binnen 48 uur het land te verlaten.
D. De Kroonprins dient binnen 14 dagen te kiezen tussen TROONOPVOLGING en continuering van zijn huwelijk met Mevrouw Zorreguieta.

59 REACTIES

 1. Zij dient als onderdeel van de overheid sowieso direkt van alle privileges ontdaan worden, evenals alle andere overheidsfiguren. Daar heeft haar uiterst intelligente toespraak, onder supervisie van de uiterst intelligente prof. dr. Ballenbende, geen invloed op gehad.

  Desalnietemin vind ik de gedachte om de haagse klojo’s ter voorkoming van nog meer schade hun tijd aan dit drama te laten besteden, geen slechte; dat gezegd hebbende vermoed ik dat dezelfde prof. dr. Bakellende er voor zorgt dat de rel gedempt gaat worden, temeer daar hij er zelf oor verantwoordelijk is.

  Overigens lijkt inburgering niet meer zo’n issue te zijn sinds de gevangenisdirectrice overgeplaatst is naar de 2e kamer, alhoewel mij nog steeds berichten bereiken dat niet-islamitische allochtonen die hier al 10 jaren wonen maar destijds geen zin hadden om een NL paspoort aan te vragen (groot gelijk), perfect medelands spreken en nota bene gewerkt hebben bij de locale overheid en een aantal banken toch vriendelijk doch zeer dringend verzocht worden de inburgeringsprocedure te volgen. Regels zijn regels ten slotte.

  Zou het kunnen zijn, dat muts Maxima ter zake gesouffleerd is door Prins Pils, die zichzelf wellicht historisch gezien ook niet als medelander betracht ?

 2. [1]Andre,
  Mij dunkt, dat de ministeriele verantwoordelijkheden van Prof. J.P. Mallebende, subsidiair Mevr. drs. G. Ter Dorst, zich uitstrekken tot de onderhavige uitspraak van Mevr. Z.
  In dat geval behoort de Kamer hierover, na de Minister(s) gehoord te hebben, een standpunt in te nemen.

  Mevr. Z. heeft een persoonlijke cursus "inburgering" genoten van de staatsraad Prof. Victor Halberstadt. Dit mocht -helaas- kennelijk niet tot het gewenste resultaat leiden.

  Ik zou echter in het algemeen onderscheid willen maken tussen degenen die zich Nederlander voelen en medelanders. Tot de eerste zou ik willen rekenen, diegenen die een nauwe culturele binding hebben met het volk, dat zich van oudsher op het Nederlandse territorium voortbeweegt en voortplant en/of met hun land. Je zou ze ook "patriotten" kunnen noemen, vergelijkbaar met de "patriotten" ten tijde van de Bataafse Republiek.

  Tot de tweede groep reken ik al degenen, die geen idee hebben, welke waarden in deze samenleving verkwanseld worden dan wel zulke waarden op onaanvaardbare wijze relativeren of tot een onaanvaardbaar niveau terugbrengen. Deze lieden, de zogenaamde cultuurrelativisten, zijn de vrijheid niet waard en verpesten het bovendien voor de Nederlanders.

  De door jou aangeduide groep allochtonen, die al bewezen heeft zich uitstekend aan te passen, dient m.i. uiteraard niet verplicht te worden tot het volgen van een inburgeringscursus, gezien het feit, dat ze reeds aangetoond hebben zich uitstekend te kunnen bedruipen en kennelijk een positieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving leveren. Integendeel, het zou veeleer aanbeveling verdienen hen uit te nodigen tot het geven van een dergelijke cursus. Ik zou ze dan ook sowieso tot de Nederlanders willen rekenen.

  In hoeverre Prins P. zich als Nederlander dan wel als medelander betracht, is een gewichtige zaak, die zich tot heden toe helaas aan mijn beoordelingsvermogen onttrekt.
  Overigens zou ik in dit verband willen herinneren aan de aanhouding van diens voorouder Prinses Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwellesluis in 1787, hetgeen aanleiding vormde tot de inval van de Koning van Pruisen in de Nederlandse Republiek.

  http://www.euronet.nl/users

  Msg,
  SpyNose

 3. [2]
  SpyNose,
  Inderdaad. Tweede-kamer vragen n.a.v. de ministeriele verantwoordelijkheden zijn absoluut opportuun.

  De vraag mijnerzijds inzake Prins Pils, aka Koninklijke Waterdrager, had beter het verschil tussen medelander en Nederlander naar voren moeten brengen.

  De cultuurrelativisten mogen wat mij betreft hun mening hebben, ofschoon ze deze in een persoonlijke plaats mogen stoppen waar het licht i.h.a. geen toegang tot heeft.

  Het probleem is dat deze lieden en hun slaafse volgers die niet verder kijken dan de rand van hun bord gevuld met puree, andijvie en een bal gehakt, de andere lieden die de truuk van de Frankfurter Schule bewust dan wel onbewust wél doorzien, bestelen en monddood proberen te maken, ongeacht de mate waarin de slachtoffers zich verbonden voelen met het automatische- en ongevraagde, onvrijwillige Nederlanderschap af geboorte.

  In die zin kom ik toch weer terug bij de kern van het probleem: het alom aanwezige cultuurmarxisme geinspireerd door de Frankfurter Schule, en het bestaan van de monopolistische overheid, in casu die in Nederland.

  Msg Andre.

 4. [3]Andre,
  Exact. Ik moge hier ter verduidelijking nog aan toevoegen, dat de Frankfurter Schule de cultuurrelativisten een valse morele rechtvaardiging achteraf biedt, welke valse filosofie dan ook hoognodig dient te worden ontmaskerd.

  Maar nu begeef ik mij te bedde. Welterusten.

  Msg,
  SpyNose

 5. Ik hoor in deze ondoordachte uitspraak een echo van het gedachtengoed in die kringen. Het wicht heeft niet écht een mening en praat maar na wat ze thuis hoort. Dát is pas alarmerend.

 6. [5] Bud,
  Precies, aan zijn vruchten herkent men de boom. Maar of die uitspraak werkelijk wel zo ondoordacht is gedaan, daarvan ben ik nog niet zo zeker. Zie mijn antwoord onder Albert S.
  [6] Albert S.
  Dat is historisch hoogstwaarschijnlijk volkomen terecht. De staatsgreep van Willem V in 1787 was zorgvuldig voorbereid. Zie wat er namelijk gebeurde, ref. [2]:

  In opdracht van de Staten van Utrecht voerde het leger van generaal F.A. van Efferen in mei 1787 een aanval uit op de plaatsen Vreeswijk, Harmelen en Maarsen met de bedoeling de stad Utrecht van haar bondgenoot Holland te isoleren door de wegen naar Amsterdam en Den Haag te bezetten.
  Deze aanval mislukte doordat de troepen van de stad Utrecht met steun van Hollandse soldaten erin slaagden de invallers te verjagen.
  Het gevolg was, dat de vroedschap van Utrecht op 7 juni 1787 kolonel Frederik rijngraaf van Salm aanstelde tot generaal en bevelhebber van de troepen van de stad.

  De Amsterdamse afgevaardigden in de vergadering van de Staten van Holland stelden voor om een Commissie van Defensie op te richten, die de provincie Holland en de stad Utrecht moest verdedigen tegen de in de provincies Utrecht en Gelderland gelegerde troepen van de stadhouder Willem V. Op 12 juni 1787 nam de patriottische meerderheid in de Statenvergadering van Holland het voorstel voor het oprichten van een commissie van defensie aan.

  De reis van Wilhelmina van Pruisen naar Den Haag in 1787, was hoogstwaarschijnlijk een PROVOCATIE. De reis werd door de Oranjeklanten namelijk zogenaamd "verraden" om bij een eventueel ingrijpen van de Commissie van Defensie een casus belli te hebben tot militaire interventie van haar broer, de Pruisische koning Frederik II.

  Als antwoord op de aanhouding van zijn zuster Wilhelmina bij Goejanverwellesluis zond hij een legermacht van 20.000 militairen naar de Republiek, waarna een burgeroorlog uitbrak. De patriotten verloren die burgeroorlog en sloegen op de vlucht naar Frankrijk. In 1795 werd de Bataafsche Republiek opgericht. Willem V werd verdreven.

  Een volkenrechtelijke vraag is, of een staatsgreep verjaart.

  Zie i.a.:
  http://www.euronet.nl/users
  © A. Meddens van Borselen,"Ik zal dit in uwe ogen doen druipen"

  Msg
  SpyNose

 7. Ik vraag me dit alles lezend af of deze discussianten op een site die De Vrijspreker heet wel eens gehoord hebben van het recht op een vrije meningsuiting. Claimen ze dat recht alleen voor zichzelf of mag Maxima ook wat zeggen?

 8. [8]
  Beste Jos,

  De Vrijspreker zet zich niet alleen in voor vrije meningsuiting, maar stelt ook tegenstrijdigheden des overheids die invloed hebben op de individuele vrijheid aan de kaak. Dat is waar we het hier over hebben; een overheidsfunctionaris als import-Nederlandse die nota bene als allochtoon privé-les heeft gehad betreffende alle aspecten van Nederland beweert dat ‘de Nederlander’ niet bestaat.

  Met deze tegenstrijdige uitspraak doet ze tevens een politieke uitspraak, die onder de dekmantel van prof. dr. Bokkenbende bij uitblijven van strafmaatregelen tegen mevr. Z. zo goed is als een uitspraak van het kabinet zelve en in feite niets anders inhoudt dan de erkenning en verheffing tot ideologie van cultuurmarxisme als anti-ideologie.

  Dat dit op het eerste gezicht onschuldig lijkende akkefietje, nota bene door iemand wiens uitspraken onder verantwoordelijkheid van het kabinet vallen, eerder het omgekeerde is, toont wat mij betreft aan wat de ware bedoelingen van de machthebbers zijn, temeer daar zij het zouden moeten zijn die mevr. Z. hadden moeten inperken in haar uitspraken, en niet de Vrijspreker.

  Als mevrouw Z. zonodig op persoonlijke titel wil spreken, dan dient ze af te zien van haar positie binnen de Nederlandse Staat, inclusief de ruime toelage op kosten van de belastingbetaler.

 9. [8]Jos van Dijk,
  Dat lijkt, ik zeg LIJKT, een logische vraag. Libertarisch gezien, mag Maximá zeggen wat ze wil. Geen discussie.
  Edoch, het gaat hier om een uitspraak met een staatsrechtelijk aspect. Grondwettelijk gezien valt haar uitspraak zodoende onder de ministeriele verantwoordelijkheid en kan zij NIET alles zeggen. En Nederlanders hebben -nolens volens- te leven met die grondwet. En dat geldt a fortiori voor een Prinses die gehuwd is met de Kroonprins, nietwaar?
  Ja, en als een Prinses dan zegt, dat de Nederlander niet bestaat, houdt dat dan niet in, dat zij eigenlijk zegt, dat zij die grondwet niet erkent? Wat is dat voor een Prinses?
  Ik mag hopen, dat tenminste de Kamer zich hierover uitspreekt.

  Voorts sluit ik me volledig aan bij de argumentatie van de vorige vrijspreker [9]

  SpyNose

 10. [10]
  Precies, SpyNose.

  Het is een prinses die het kabinetsstandpunt weergeeft. Het kabinet erkent dus de grondwet niet.

  Iedereen is daarmede vogelvrij.

  Msg André.

 11. [11] Andre,
  Exact. M.a.w. hoogste tijd voor een spoeddebat in de Kamer, dat al lang overtijd is.
  Je laatste suggestie onder [1] heeft me aan het denken gezet. Ik zou in dat verband willen verwijzen naar mijn betoog [7] onder Albert S., waarbij ik i.c. wil wijzen op een parallel met de vermoedelijke PROVOCATIE van Wilhelmina van Pruisen in 1787.

  BTW, heb je behalve in Elsevier ergens een mediacommentaar gezien of gehoord?

  Msg,
  SpyNose

 12. [12]
  SpyNose,

  Google op ‘maxima nederlanderschap’ levert o.a. dit artikel in het NRC op:
  http://www.nrc.nl/opinie/ho
  en dit artikel in het Reformatorisch Dagblad:
  http://www.reformatorischda

  Je suggestie betr. de parallel is interessant. Het lijkt compatibel te zijn met de verheffing tot ideologie van het cultuurmarxisme, in het kader waarvan kolonisatie en daarmede verdere verloedering binnen Nederland wordt bevorderd. De regering kijkt goedkeurend en handenwrijvend toe hoe haar pogingen het land richting afgrond te dirigeren uitermate succesvol verloopt.

  Msg, André.

 13. [8] Natuurlijk mag iedereen in Nederland zijn mening ventileren maar is het nodig een heel volk te schofferen. Het een schande. Laat ze alstublieft thuis in haar riante villa van onze belastingcenten, voor de kinderen gaan zorgen. Ze heeft al meer kwaad aangericht dan goed is.

 14. [13]Andre,
  Dank voor je opmerkingen.
  De enkele commentaren zijn veelzeggend.

  Wat de Oranjedynastie betreft is de ervaring van enkele honderden jaren samenzwering, opruiing, volksverlakkerij, propaganda etc. voldoende om de cultuurmarxisten effectief onder narcose te houden.

  Het vereist m.i. zorgvuldige behandeling met de juiste antidota om hen uit hun coma te verlossen. Dat lijkt me echter de meest kansrijke weg, omdat de gevolgen van het cultuurmarxisme het eerst door de achtergestelde bevolkingsgroepen worden gevoeld, zoals Fortuyn aantoonde.

  Overigens heb ik het stukje zoeven op nujij gezet.
  Klik: http://www.nujij.nl/home.13

  Msg,
  SpyNose

 15. Wat een gezever over een toespraak van Maxima. Men lijkt haar woorden hier opzettelijk anders te willen interpreteren, om vervolgens tot de meest merkwaardige conclusies te komen.
  Beetje kinderachtig.

 16. "gezever", "anders" (dan?), "merkwaardige conclusies", "beetje kinderachtig".

  Waar heeft Beek het over? Afgezien van gebrek aan enige motivatie, heeft hij kennelijk (nog) niet de hele draad gelezen, noch de link naar het historisch relaas van Meddens-van Borselen, nog minder de reactie van de Veteranenstichting OSL in zijn lijfblad het Reformatorisch Dagblad
  en / of de reactie van NRC-next.

  Maar zijn oordeel staat reeds vast.

  De Here God spare mij voor zo’n oordeelsvorming.

 17. [16]
  Inderdaad, laten ‘we’ de vlag uithangen en met ‘onze’ oranjepetjes, hoedjes, dassen, toeters etc. etc. in eendracht achter de Oranjes scharen, de koninklijke familie van – ehm, tsja, van wat eigenlijk ? Van Nederland ? Een land zonder mensen ?

  Wil of kun je de ongeloofelijke stupiditeit van het handelen van mevr. Z en de regering (de 2e kamer incluis) niet inzien ?

  Maar goed, hierbij een aantal vragen betr. je opmerkingen:

  Hoe zouden die woorden volgens jou geïnterpreteerd moeten worden ?

  Waarom zijn ‘de conclusies’ merkwaardig ?

  Waarom vind jij e.e.a. kinderachtig ?

 18. [17] [18]
  Wat een overreacties, hier, inclusief dwaze vooronderstellingen m.b.t. mijn persoon.
  Maxima trapte gewoon een open deur in: een algemeen praatje, zoals het het koningshuis is toegestaan: slechts wat algemene praatjes zijn toegestaan voor dit machteloze huis.
  DE Nederlander bestaat niet: nee, er bestaan allerlei soorten Nederlanders. Meer wilde zij niet zeggen.
  Volgens mij moeten libertariers dit onderschrijven.

 19. [19] Yaa … yaaa … die Beek toch. DE NL-er bestaat niet, de monarchie is "machteloos" … en wat al niet, maar wel onvovoorwaardelijk geloven in allerlei godsdienstge sprookjes en puuuur uit de duim gezuig …

 20. [20]
  Van mij mag iedereen in sprookjes geloven, zolang dat niet tot gevolg heeft dat mij geweld wordt aangedaan. Vrijheid, blijheid.

  [19]
  Die vrijheid, blijheid (of beter: de inperking daarvan) is precies waar het over gaat betreffende de uitlatingen van mevr. Z.
  Jammer dat je geen antwoorden geeft op mijn vragen; mag ik aannemen dat je ze niet kunt verstrekken ? Zo ja dan komen we misschien wat verder in deze discussie.

 21. Voorbeeld van een gemotiveerde argumentatie (speciaal ter lering van mensen van het soort waar Beek en Rouvoet onder vallen):

  "De Syrische dichter-schrijver Abu-al-Ala al-Marri schreef in de tiende eeuw,

  ‘De joden, de moslims en de christenen, ze zitten er allemaal naast. Er zijn maar twee soorten mensen op aarde. De soort met hersens en geen religie en de soort met religie en geen hersens.’

  Deze quote valt ruim binnen de marge van de klacht die Rouvoet had. Hij klaagde dat sommige mensen met dédain spreken over mensen die in een schepper geloven. Dat was gênant vond hij. Daar heeft hij gelijk in. Het is gênant dat anno 2006 er nog zulke diepgelovigen als Rouvoet rondlopen in een ontwikkelde maatschappij als de onze. Rouvoet wil het goede in de samenleving brengen. Hij doet dat niet op basis van zijn geweten maar op basis van zijn religieuze overtuigingen. Zijn religie staat aan de basis van zijn politieke gedachtegoed. Dat herhaalde hij meermalen. Een wetsvoorstel wordt niet gesteund of verworpen op basis van praktische, morele of ethische argumenten maar of het wel of niet in overeenstemming is met wat God in de bijbel bedoelde. Rouvoet heeft kennelijk geen eigen geweten, geen eigen wil en maakt geen eigen afwegingen. Hij doet wat volgens zijn God moet gebeuren. Ik zie weinig verschil met ‘befehl ist befehl’."

  Quote uit "Frontaal Naakt"
  http://www.peterbreedveld.c

  [21] Het lijkt me niet onwaarschijnlijk, dat Maxima door de regering als stropop is ingezet, zoals de koningin vaker als "zedepreekster" pleegt op te treden tijdens Kersttoespraken en zo. Vele kritiekloze volgelingen vergeten, dat haar pseudo-moralistische uitspraken veelal opzettelijk een politieke lading hebben.

 22. [10] Ben benieuwd of je ook zo fel gaat reageren als Maxima iets zegt waar je het wel mee eens bent.
  Overigens zei ze niet dat de Nederlander niet bestaat, ze heeft gesproken over de Nederlandse identiteit. Er zijn 16 miljoen Nederlanders met verschillende identiteiten. Ik vind dat eigenlijk een gemeenplaats, geheel vanzelfsprekend. Zo denk ik dat wij nogal verschillen van identiteit, ik kan me maar moeilijk met jouw wijze van denken identificeren, maar ik zal je daarom nooit ‘persona non grata’ noemen.

 23. [23]
  Je haalt dingen door elkaar; zo is SpyNose geen prinses onder curatele van het kabinet, en jij bent SpyNose niet, naar ik aanneem althans.

  Het gaat ook niet over dingen die zij in de privésfeer zegt, het betreft hier officiële uitspraken waar de wetgever regels voor heeft opgesteld.

 24. [23]Jos van Dijk,
  De kern van je betoogje ontgaat me helaas. Heb je inmiddels deze draad en de linkjes wel gelezen ?

  Dat er in Nederland zo’n 16 miljoen verschillende individuele identiteiten zijn, zal wel niemand serieus willen betwisten. Dat zal Mevr. Z. dus ook vermoedelijk niet hebben willen betogen.

  Maar wat dan wel? Inderdaad, dat er niet zoiets als een gemeenschappelijke Nederlandse identiteit zou bestaan. Dat lijkt me geen houdbare stelling. Bovendien heeft zij niet voor niets persoonlijke inburgeringslessen van Professor Halberstadt ontvangen. Dat krijgt ook niet iedereen. Daar moet ze ongetwijfeld wat van opgestoken hebben, zou ik zo zeggen, nietwaar? Ik kan me nl. niet voorstellen, dat hij zou hebben kunnen volstaan met een paar lessen over een niet bestaande Nederlandse identiteit.

  Maar als ze gelijk zou hebben, wat ik ten stelligste bestrijd, waarom zou je niet kunnen betwijfelen, of er wel zoiets als een Argentijnse identiteit zou bestaan? Maar waarom heeft ze in de kerk bij de huwelijksplechtigheden dan zitten snikken, uitgerekend op het moment, dat een emotioneel geladen Argentijnse melodie werd gespeeld?

  Ik denk dus, ik weet wel zeker, dat het klinkklare onzin is te beweren, dat er in bepaalde zin geen Nederlandse identiteit zou bestaan. Een deel van je identiteit ontleen je aan een gemeenschappelijk cultuurpatroon van de omgeving waarin je leeft of geleefd hebt. Een cultuurpatroon van zeden en gewoonten. Zoals je ook een deel van je identiteit ontleent aan je ervaringen. Daar horen net zo goed gemeenschappelijke ervaringen bij, die je als Nederlander met elkaar gemeen hebt en die Nederlanders aan elkaar binden, zoals bepaalde gemeenschappelijke WAARDEN en NORMEN.

  Wie dat niet begrijpt of aanvoelt, kan niet zinvol over identiteit en identificatie meepraten. Die dingen horen bij je persoonlijkheid als mens en die behoren te worden erkend en gerespecteerd. Dat is typisch iets, wat bij een behoorlijk inburgeringsproces hoort.

  Maar er zijn helaas kennelijk politieke krachten in het spel, die het ongewenst vinden, dat Nederlanders hun gemeenschappelijke ervaringen met elkaar delen en die die Nederlandse identiteit willen ondermijnen.
  Die krachten plegen niet zelf naar voren te komen, maar schakelen gewoonlijk een buiksprekerpop of zoiets in. Zoals ze ook Beatrix plegen in te schakelen, als het van pas komt. Bij kersttoespraken bijvoorbeeld.

  In casu hebben ze Mevr. Z. ingeschakeld. Mevr. Z. pleegt zich geregeld met allochtone vrouwen bezig te houden, dus dat komt mooi uit.

  Welnu, Mevr. Z. heeft die Nederlandse identiteit ERNSTIG GERELATIVEERD. En het lijkt me buiten kijf, dat ze dat in haar positie bij zo’n speciale gelegenheid NIET ZOMAAR gedaan heeft. Dat moet haar door deze of gene zijn ingefluisterd. Daarom dringt de vraag zich op, wie dat haar heeft ingefluisterd en met welke (politieke) bedoeling.

  Gezien het maatschappelijk debat over de multi-culturele samenleving en de aard van het WRR-rapport valt het verband niet zo moeilijk te leggen, nietwaar? Het is trouwens een publiek geheim, dat het hele INTEGRATIEPROCES, waar de regering kapitalen belastinggeld ingestort heeft, een enorm fiasco is. De conlusie ligt voor de hand, dat het nu op een andere manier geprobeerd wordt. En dat gebeurt door de identiteit van de autochtone Nederlanders aan te tasten.

  Feit blijft, dat iedereen heeft kunnen constateren, dat Mevr. Z. die gemeenschappelijke culturele belevingswereld van de Nederlanders, het Nederlandse cultureel erfgoed, de spirit, de canon en hun waarden en normen etc. door haar optreden rond dat omstreden WRR-rapport heeft gebagatelliseerd.

  Daarop richt zich de kritiek en daarin ben ik echt niet de enige. En dan nog. Die kritiek is zeer ernstig, maar goed gefundeerd. Deze gebeurtenis geeft alle aanleiding de regering voor dat gewraakte optreden van Mevr. Z. ter verantwoording te roepen.

 25. Beste Spynose, Je schrijft: "Daar horen net zo goed gemeenschappelijke ervaringen bij, die je als Nederlander met elkaar gemeen hebt en die Nederlanders aan elkaar binden, zoals bepaalde gemeenschappelijke WAARDEN en NORMEN." In principe ben ik het daar wel mee eens. Maar kun je je ook voorstellen dat ik een aantal waarden en normen deel met mensen die niet uit Nederland komen? En kun je je ook voorstellen dat ik een aantal waarden en normen van sommige Nederlanders níet deel? Je zou in bovenstaand citaat Nederlander moeten vervangen door mensen die in Nederland wonen en vervolgens moet je je dan realiseren dat er vanwege de diversiteit van herkomst en ervaringen heel veel verschillende identiteiten zijn die elkaar deels kunnen overlappen. Er is geen zuiver-Nederlandse identiteit. Dat is wat Maxima volgens mij wilde zeggen.

  Een ander punt is of ze het had mogen zeggen als kroonprinses. Zoals je zelf al hebt aangegeven zal ze dat niet zonder ministeriële dekking gedaan hebben. Dus staatsrechtelijk is er niets aan de hand. Je kunt het niet met haar uitspraken eens zijn en daarvoor de minister aanspreken. Maar dan hoef je haar toch niet de deur te wijzen vanwege haar uitspraken. Die stellingname, Maxima persona non grata, kan ik niet rijmen met iemand die zich ‘vrijspreker’ noemt. Dit is gewoon een politiek debat, probeer anderen met argumenten te overtuigen, maar ga niet onmiddellijk met verboden en uitwijzingen zwaaien als iemand iets zegt dat je niet bevalt.

 26. [26] Jos van Dijk,
  "(…) dus staatsrechtelijk gezien is er niets aan de hand."

  !!! Daar gaat de hele discussie nou JUIST over. Daar is van ALLES MIS MEE in dit land. Het is een kardinale vergissing te menen, dat een regering of overheid Waarden en Normen zou mogen voorhouden, laat staan opleggen aan een samenleving. Dat behoort, -ZEKER in een democratie- NIET tot de taak van de staat, noch van de overheid, noch van de regering. En dus ook niet van het staatshoofd of een lid van het koninklijk huis. En dat is wat hier TOCH gebeurt. Het is omgekeerde wereld. De staat/overheid (er)kent zijn/haar plaats niet. En -helaas- kent het staatshoofd zijn/haar plaats dus ook niet.
  Maar die buitenlandse Mevrouw met haar Argentijnse opvoeding behoort haar mondje te houden, netjes op te zitten en pootjes te geven. Daar heeft ze voor gekozen. That’s all my friend.

 27. ja ze is opersona non gratia. Terugsturen naar eigen land en de proberen de democratie te herstellen en al die oorlogsmisdadiger oppakken en berechten.

  Project LUCID– het 666 universeel controlesysteem van het beest
  http://83.161.104.6/henryv/

 28. Toe maar, de libertarische inquisitie op volle toeren, zich hevig opwindend over een onbetekenende uitspraak.
  Nee, Maxima had ons moeten vertellen wat de Nederlandse identiteit zo ongeveer inhoudt: dan waren de rapen natuurlijk helemaal gaar geweest.
  Nu zegt ze iets onschuldigs, en de heren van de vrijheid weten van opwinding niet waar ze het zoeken moeten, en menen en passant, ook maar weer eens hun gal over het geloof te moeten spuwen.
  Met zulke vrienden heeft dit beweginkje weinig vijanden nodig.

 29. Bij Beek staat de conclusie van een casus gemeenlijk voorop. De passende (schijn)argumenten krijgt men erbij, als hij ze belieft te ventileren.

Comments are closed.