Mijn bijdrage van vorige week ging over het opkalefateren van de prachtwijken van de socialistische hobbyisten Vogelaar & Bos en de materiele positie van enkele particuliere woningcorporaties. Deze zullen waarschijnlijk moeten opdraaien voor een deel van die hobby van de socialisten. Het gaat ze drie miljard Pleuro kosten. Vandaag bespreek ik nog wat aspecten, die vorige keer niet aan bod kwamen.
Het belangrijkste tegenargument van de woningcorporaties was, dat ze geen geld voor de hobbies van de hobbyisten hebben en dat ze de programma’s voor woningverbetering ten behoeve van hun eigen huurders zouden moeten opschorten of afblazen. Maar is dat ook het krachtigste ?

De staat rooft en plundert maar door
Het is te gek voor woorden. Een woningbouwcorporatie is bij mijn weten een PARTICULIERE organisatie met EIGEN statuten en middelen. In die statuten moet de doelstelling van de organisatie zijn opgenomen. Het argument van de woningcorporaties dient te zijn, dat hun statuten hen niet toestaan zomaar fondsen voor een willekeurig doel aan een dreigende bedelende minister te geven, die chronisch geldgebrek lijdt. Bovendien behoort het geld niet toe aan de staat, maar aan de betreffende corporaties. Het is een mooie rechtsstaat, waar elke keer, dat de staat met de collectebus in de ene en het pistool in de andere hand voorbijkomt, iedere particulier daarin een bijdrage moet storten.

Rol van de christelijke coalitiepartners
Het ontgaat mij, waarom de christelijken (CDA en Christenunie) aan deze socialistische roofcampagne meewerken. Ik kan mij niet voorstellen, dat ze er geloofwaardiger door worden. Tenzij ze een geheime deal gesloten hebben met de failliete PvdA valt er voor hen weinig eer aan te behalen. Maar dan is het hoogste tijd het zinkende schip te verlaten en het op dit principiele punt desnoods op een regeringscrisis te laten aankomen. Ik ben benieuwd wat we hierover nog te horen krijgen.

Rol van de dagbladpers
Wat me ook bijzonder opvalt is, dat je zo verrekt weinig hoort van de dagbladen en radio- en TV-rubrieken. Ze signaleren alleen, dat er ruzie is binnen de Partij, maar de kern van het probleem, namelijk de fundamentele aantasting van beginselen van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat komt niet aan bod. Althans ik heb het nergens gehoord of gezien. Je krijgt het gevoel, dat ze het allemaal wel geloven. Het is toch onbegrijpelijk, dat de Nederlandse dagbladpers, die chronisch loopt te klagen over weglopende abonnees, zijn cruciale publieke taak zo schromelijk verwaarloost.

Rechtsbeginselen, wat zijn dat ?
Ik heb altijd gedacht, dat (het streven naar) rechtvaardigheid een van de grondbeginselen van het recht als zodanig is. Dat beginsel is al eeuwenoud.
Behalve als de regeringspartijen, de Christendemocraten, de Socialisten en de Christenunie erkennen, dat zij de betekenis van het begrip “rechtvaardigheid” met stilzwijgende toestemming van het “gekozen” parlement eigener beweging hebben vervangen door beroving, bedreiging, geldklopperij en plundering, begrijp ik waarachtig niet meer op welke grondslag de rechtsstaat Medeland rust. Het blijkt, dat begrippen als recht, rechtvaardigheid, rechtszekerheid enz., in dit land iets totaal anders betekenen dan in de meeste andere landen en dan in de dictionaires staat omschreven.

Hoe dan ook, in elk geval mogen we vaststellen, dat het begrip rechtszekerheid in dit land betekent, dat de burger zeker weet, dat hij door de staat rechtens beroofd, bedreigd en geplunderd wordt.

6 REACTIES

 1. Uitstekende analyse, SpyNose !

  Als dit alles niet zo in-en-intriest zou zijn, zou je je bijna middenin Lanting’s Theater van de Lach wanen, waar bij wijze van spreken iedereen als een kip zonder kop paniek staat te schoppen.

  Het feit dat de rechtszekerheid totaal naar de filistijnen is, is niet alleen triest maar zal uiteindelijk de aanleiding worden voor een grote schoonmaak, met alle gevolgen van dien. Daar die schoonmaak voor de Haagse plunderaars een ver-van-mijn-bed show is , zal ze dat compleet aan hun achterwerk roesten; ze plunderen in alle rust verder.

  De vraag is: wat doen we er aan en wie zijn die ‘we’ ? Hoe zinvol is het de corporaties te informeren; in hoeverre zitten er uitvreters van het polizieke circuit in de diverse besturen en hebben we het in dat geval over een krokodillentranentoneelstuk ?

 2. Best Spynose, zonder Bos te willen verdedigen is de stelling dat de woningbouwcorporaties privaat gefinancierd zijn, volgens mij onjuist. Tot 1988 werden ze namelijk door het rijk gefinancierd. Hun huidige kapitaal is in grote mate het product van verkoop van huizen die voor 1988 zijn gebouwd. bovendien heeft men zich in allerlei zuiver commerciële activiteiten begeven cq de particuliere sector oneerlijke concurrentie aangedaan,omdat de corporaties geen vennootschapsbelasting betalen. Intussen hebben directeuren en personeel van de woningbouwcorporaties zichzelf bepaald niet karig bedeeld.

  Ik had op deze site een pleidooi voor privatisering van de bouwsector verwacht, waarbij ik kwesties rond ruimtelijke ordening, gronduitgifte en bouwvergunningen even daar wil laten.
  Voor mij bekend is het onjuist dat de private sector geen betaalbare woningen zou kunnen bouwen voor de minima, omdat de exploitatie ervan niet rendabel zou zijn. Maar "correct me if I am wrong".

 3. Uitstekend stuk, dat maar weer eens aantoont dat de staat erger is dan de Mafia. Bos weet donders goed dat dat geld niet van hem is, en dat hij geen recht het te eisen. Dus maakt hij even een wet, waarmee het weliswaar nog steeds geen recht, maar wel legaal wordt om deze stichtingen te plunderen.

  Het wordt hoog tijd dat iemand deze club onderuitschopt, en alle (aangekondigde) maatregelen spoorslags terugdraait, inclusief GP.

 4. [2] Uit Wikipedia:
  "Voor de Tweede Wereldoorlog financierde de overheid de bouw van zogenaamde ‘woningwetwoningen’ meestal door middel van een rijksvoorschot. Dit rijksvoorschot moest in 50 jaar terugbetaald worden. In de crisisjaren werd de looptijd verlengd van 50 tot 75 jaar.

  Na de Tweede Wereldoorlog, werden de benodigde gelden door middel van een gemeentelijke lening of een gemeentelijke garantie verstrekt.

  Omstreeks 1955 waren er bij de Nationale Woningraad omstreeks 700 woningbouwcorporaties aangesloten.

  De woningbouwverenigingen bouwden oorspronkelijk in de eerste plaats voor hun eigen leden. Zij hadden vaak de ‘geestelijke verheffing van de arbeider’ als doel. Later, zo ongeveer na 1960, veranderde de relatie tussen vereniging en leden tot louter een verhuurder-huurder relatie. De relatie werd losser en zakelijker. Na 1966 werd gesteld, dat de woningbouwvereniging niet alleen voor haar eigen leden moet bouwen, maar ten behoeve van de samenleving als geheel.

  Tussen 1947 en 1985 steeg het woningbezit van de woningbouwcorporaties van 196.000 tot 1.607.000 woningen. Het aandeel van de woningbouwcorporaties in het totale woningbezit steeg in diezelfde periode van circa 9% tot 30%.

  In de jaren 80 van de 20e eeuw werd de staatsfinanciering van de woningbouwcorporaties beëindigd. Vanaf 1988 verstrekte de regering geen woningwetleningen meer. Voortaan moesten de woningbouwcorporaties de financiering van nieuwbouwprojecten via de kapitaalmarkt realiseren. Hierbij werden (en worden) vaak garanties verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw."

  Niet gefinancierd dus, maar overheidsleningen en -garanties en sindsdien gewone leningen, huur en verkoop als inkomstenbron.

 5. Lijkt me bepaald geen weerlegging van de stelling dat het grootste deel vanhet huidige kapitaal van de corporaties afkomstig is van investering van publiek kapitaal cq speciale belastingvrijstelling. laat ik het nog eens anders, in de vorm van eenvraag formuleren. Stel eens dat een corporatie wordt geluiqideerd. Wie wordt dan eigenaar van een positief saldo? Ik vermoed toch: de overheid, maar "correct me if I am wrong".

 6. Mee oneens. De woningcorporaties waren vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het is niet meer dan terecht dat dit geld teruggehaald wordt. Als er dan toch belasting betaald moet worden, moet iedereen betalen. Overigens is er een uitstekende oplossing om "prachtwijken" te creëren: afschaffen die idiote bouwregels (behalve waar levensbedreigende toestanden ontstaan) , zodat veel goedkoper gebouwd kan en gaat worden. En weg huizentekort. Gratis en voor niets.

Comments are closed.