De afgelopen 24 uur waren spannend, het leek wel een spannende film.
Graag neem ik u een dagje mee in de spelonken en duistere holen van justitie en O.M.
Het centrum van de inmiddels steeds meer en meer corruptere macht.
[Hierbij een verhaal wat enerzijds juridisch is maar anderzijds erg spannend.
Voornamelijk betreft het een ultieme poging om Robert Hörchner alsnog te vrijwaren voor deportatie naar Polen.]

Gisterenmiddag 27 september was ik getuige van wat een verhoor had moeten worden van een speciale agent van de interne recherche ( een soort politie voor de politie ) in St.Oedenrode ( N.Br.) Het was ten huize van de al bijna 20 jaar bezig zijnde klokkenluider, de heer Ing. Ad van Rooij, van het Ecologisch kenniscentrum aldaar.
Een man uit één stuk, bijgestaan door zijn vrouw Annelies, zijn zeer vitale moeder en zijn al reeds grote kinderen én een steeds groter groeiende schare van mensen, van deskundigen tot bezorgde ouders die ook niet willen dat hun kinderen slachtoffers worden van de industriële gifmaffia.
Ing. Ad van Rooij wordt gedreven met nog slechts een passie: Nederland en Europa bevrijden van de massale gifmaffia die zijn tentakels heeft in allerlei bedrijven en overheidsorganen tot en met de media aan toe. Ach, ‘wier brood men eet’ zegt het spreekwoord nietwaar?

Ing. van Rooij werd die middag gehoord door de heer H. Neijts van Bureau Interne Zaken en dat in opdracht van de korps leiding. Het betrof een klachtenonderzoek naar drie politie inspecteurs. Voor alle juridische details verwijs ik u naar de site van:
www.hetechtenieuws.org
De beeldvorming van onderzoeker H. Neijts was aanvankelijk zo; dat hij te maken zou hebben met een Don Quichotte-achtige en een stel mensen, dat in ‘samenzweringen’ geloven. Een geliefd item van de overheid om mensen op die manier toch enigszins in een bepaalde hoek te duwen.

Echter deze beeldvorming werd al gauw aan diggelen gegooid. Wat een verhoor had moeten worden werd een Pleidooi, voorgedragen door Ing. Ad van Rooij die inmiddels ook erkend jurist is geworden en wel zo een, dat het in menige vier sterrenfilm niet zou misstaan.
De zichtbaar aangedane ‘onderzoeker’ werd met een lawine van bewijsmateriaal overdonderd. Dit nog afgezien van de bewijzen van de vele intimidatie pogingen die de gifmaffia heeft laten plegen, tot en met diversen moordbedreigingen ondermeer t.a.v. de overigens zeer krasse, vitale en nog zeer bij de tijd zijnde moeder van Ing. Ad van Rooij. (bijna 90 jaar)

De inmiddels twintig jaren durende strijd van Ing. van Rooij tegen het door en door verrotte systeem om gif te gebruiken bij geïmpregneerd hout en mede daardoor hele zware kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur en chroomtrioxide (chroom-VI) in dermate concentraties op de markt te brengen is dan nog wel niet helemaal ten einde, maar de doorbraak zit er aan te komen. Dat dit koppen zal doen rollen is een feit waar u ‘gif’ op mag innemen, om het in stijl te zeggen. Ook zullen binnenkort de nodige publicaties plaatsvinden alsmede een of meerdere boeken zullen het licht zien die deze zeer smerige en onverkwikkelijke zaak bloot gaan leggen.
Zodat een ingeslapen en dom gehouden bevolking kan lezen aan welke gevaren zij blootgesteld zijn en dat met behulp van plaatselijke, regionale én nationale politici en overheden.
Het gaat overigens niet alleen om puur kankerverwekkend gif er is ook 2,6 miljard misgelopen belastinggeld mee gemoeid en dan heb je al gauw te maken met grijpgrage vingertjes van mensen die op ‘het pluche’ zitten.

Kortom ook dit onderzoek naar overheden die ver buiten hun boekje zijn gegaan is nu een onomkeerbaar feit geworden. Het afscheid van de heer Neijts had iets tragikomisch in zich en ik ben benieuwd hoe deze man al deze feiten, bewijzen en rapporten niet alleen als opsporingsambtenaar maar ook als mens zal kunnen verwerken.

De St.Oedenrodense gemeenteraad, onder voorzitterschap van “Burgemeester Maas”.

Na een goede maaltijd werd het tijd voor de volgende ronde. Diezelfde avond zou in het schitterende gemeentehuis van St.Oedenrode een raadsvergadering plaatsvinden alwaar een aantal zaken aan de orde kwamen waar Ing. Ad. van Rooij ook als belanghebbende en benadeelde partij bij betrokken was. Voor meer informatie omtrent de zich als dictator opstellende burgemeester P.M. Maas en zijn trawanten, beschermheer van o.a. de gifmaffia volgens Ing. A. van Rooij, verwijs ik u wederom naar de site: www.hetechtenieuws.org alsmede naar: www.groepzuid.nl en zeker naar de www.sdnl.nl
Met name deze laatste geeft de werkelijk inhoudelijk belangstellende meer dan voldoende stof.
Feit is dat het gemeentebestuur van St.Oedenrode geen kans laat liggen om de in hun ogen als quelurant optredende heer Ad van Rooij dwars te liggen en zodoende hun innige en warme connecties met de kadastraal als buren gelegen gifmaffia te bestendigen. Nu stond er een item op de agenda van de raadsvergadering waardoor indien zij hun zin hadden weten door te drukken de heer van Rooij wederom zwaar zou worden benadeeld.
Want kijk als je in de politiek iemand monddood wilt maken is een der wegen natuurlijk zo iemand financieel ‘om zeep te helpen’. Met alle mooie frasen en wetten ten spijt is het natuurlijk welzo dat een arme luis toch altijd minder voor elkaar weet te brengen dan een bemiddeld iemand. Een erg prettige wetenschap voor laakbare politici.
De pogingen die reeds gedaan zijn om van Rooij financieel ten gronde te brengen zijn legio.
Echter Nel de Best en Henk Niggebrugge van “Het Echte Nieuws”, met perskaart en ook ondergetekende, hadden ietsjes voor aanvang van de raadsvergadering plaatsgenomen in het drie zitplaatsen tellende persgedeelte. Net voor aanvang van de vergadering waren op alle zetels en op de publieke tribune, diverse edities gedeponeerd van “Het Echte Nieuws”. Waarin o.a. de handel en wandel van de burgemeester en zijn Raad breed werd uitgemeten.
De statig binnenschrijdende burgemeester werd evenwel zeer onaangenaam verrast door onze aanwezigheid en terstond begreep hij “hoe de zaak ervoor stond”.
De anders ongenaakbare en niets duldende burgervader toonde tijdens de vergadering een lichaamstaal de welke waarlijk voer voor psychologen was. Temeer schokte het de raad toen, nadat de eventueel bezwarende beslissingen die genomen zouden zijn voor de heer Ad van Rooij echter in zijn voordeel bleken te worden veranderd, daar waren we ten slotte voor gekomen, wij de zaal en de ‘perstribune’ verlieten zodat de o zo gewaardeerde broodschrijvers van de regionale pers weer konden aanschuiven op hun vertrouwde stekkie.

De Zaak Robert Hörchner.

Nu is Ing. Ad van Rooij niet de man die alleen zijn eigen doelstellingen voor ogen heeft maar zeer wel ook oog heeft voor wat overheid en justitie anderen aandoen. Zoals gezegd; van Rooij is naast Hogere Veiligheidskundige ook jurist en was al op het spoor gekomen van een belangenverstrengeling waarbij ook de magistraten die zo faliekant fout o.i. gehandeld hebben inzake de deportatie van Robert Hörchner aan Polen dat hij direct na het bezoek van de politie diezelfde middag en voor dat de raadsvergadering begon een uiterste poging in het werk ging stellen om Robert Hörchner voor deportatie te behoeden.
Een en ander heeft geresulteerd in een spoedprocedure tegen de minister van Justitie in hoger beroep in een zaak waar het procesrecht voor een ieder is afgeschaft. (de z.g. actio popularis).
Dit procesrecht voor iedereen willen wij terugkrijgen, dat moge duidelijk zijn.
Nu kunnen mensen die daadwerkelijk worden vergiftigd door producten van bedrijven niet meer procederen tegen de producerende bedrijven. In deze zaak heeft de vervangende rechter, die Hörcher uitwees naar Polen ( Mr. Drs. A.A. Spoel ) toen nog advocaat bij Drooglever Fortuyn, voor het college van beroep van het bedrijfsleven in Den Haag deze vergiftiging van mensen verdedigd heeft, en wel zó dat daaruit een onherroepelijke uitspraak ( Nr. AWB 05/396 van 21-11-’06) is ontstaan dat zelfs omwonenden niet meer als belanghebbenden mogen worden beschouwd, omwonenden die letterlijk worden vergiftigd.
Deze wetswijzigingen zijn tot stand gekomen in strijd met de negen stappen waarop wetgevingen mogen worden veranderd, zie www.sdnl.nl/nvvk.htm
Hiertegen liep een procedure bij de rechtbank in Rotterdam waar in op 24 augustus uitspraak is gedaan. ( Reg.nr.: WOB 06/5110-FRC).

Tegen die uitspraak is hoger beroep aangetekend alwaar ingevolge art. 8:60, vierde lid, van de algemene wet bestuursrecht, zowel Robert Hörchner als rechter A.A. Spoel opgeroepen zijn om gehoord te worden. Dit omdat zowel Robert Hörchner en A.A. Spoel als onderliggende dossierstukken aan die uitspraak zijn ingebracht. Deze wet nakomen is voor Hirsch Ballin van groot belang daar hij anders niet alleen deze wet, maar daarmee ook de grondwet overtreedt.
Ook stelde en eiste hij middels dit hoger beroepschrift dat de minister van Justitie dr. E.M.H. Hirsch Ballin, gezien zijn speciale bevoegdheid Robert Hörchner niet te laten uitleveren.
Geeft de minister hier geen gehoor aan dan gaat hij namelijk zwaar over de schreef zoals dat in de volksmond heet. Hij breekt dan zijn ambtseed, aldus Ing. A. van Rooij en dan kan een afzettingsprocedure van deze minister een der directe gevolgen zijn. ( + kabinetscrises?)
Bezijden dat, maar de Grondwet gaat te allen tijde boven een verdrag dat op grond van de Pikmeer jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden door ministers mag worden overtreden zonder dat tegen hen daarvoor strafvervolging mogelijk is. (Immuniteit van hogere bestuurders) Het overtreden van dit verdrag, o.a. met Polen heeft geen strafrechterlijke gevolgen voor Hirsch Ballin vanwege de Pikmeerarresten.

Echter het is kort dag, begin volgende week is de dag daar dat Robert Hörchner zich zou moeten melden bij de rechtbank aan de Pernassusweg te Amsterdam voor uitzetting naar Polen.
Maar afgezien van de kosten dat een dergelijk hoger beroep met zich meebrengt en uiteraard de tijdige betaling hiervan, om het O.M. zodoende geen reden te geven dat e.e.a niet op tijd en volgens de voorgeschreven procedure gebeurd, was de volgende oplossing gevonden.
De betaling van de kosten kon gelijk worden geregeld, daar Ing. A. van Rooij een rekening-courant bezit, in casu; het Ecologisch Kenniscentrum ( met batig saldo) bij de Raad van State.
Doch Justitie was niet voor één gat te vangen. Ik was ondertussen al onderweg naar Robert Hörchner met een volledige kopie alsmede van alle bijbehorende stukken om hem het goede nieuws mede te delen. Toevallig nog net op tijd om te horen via Pouw en Witteman dat er zich wéér een slachtoffer had gemeld die vier jaar onschuldig gezeten had, ene Ina Post. Ondertussen en ook later liet Justitie Ad van Rooij weten geen digitale hoger beroepszaak voor de raad van State te accepteren.
Pas tegen een uur of een verliet ik huize Hörchner om mijn afspraak op een gemeentehuis elders in het land de volgende ochtend te kunnen halen en ook nog wat te slapen.
Op vrijdag 28 september hoorde we echter dat zomaar en toevallig de dag na de digitale indiending dat de volledige stroom was uitgevallen bij huize van Rooij en het Ecologisch kenniscentrum in St.Oedenrode.
Gezien het feit dat het voor de twee medewerkers, de mensen van Het Echte Nieuws, ook erg laat was geworden, werden zij uitgenodigd in St.Oedenrode te blijven overnachten.
En nadat Justitie weer eens had laten weten dat een elektronische beroepsprocedure niet ontvankelijk werd verklaard en toen ook nog eens de daarop ‘spontane stroomstoring’ zich plotsklaps voordeed, besloten zij gezamenlijk, met Ing. Ad van Rooij richting Den Haag te rijden om aldaar in persoon bij de Raad van State het hoger beroep, c.q. de eis aan de minister te deponeren.
Paniek alom daar, maar deze fantastische collega’s kennende en de soms als een stoomwals tekeer gaande Ing. Ad van Rooij wisten zij op tijd door te dringen bij de Raad van State.
Alhoewel zij nauwlettend in de smiezen werden gehouden verkregen zij toch de broodnodige medewerking.

E.e.a. werd ingeboekt, formeel vastgelegd, met nummer en al en met het concrete en fysieke bewijs in handen dat het hoger beroep in behandeling is genomen door afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder nr.: 200706900/1/H3.
Kort daarna werd het ministerie van Justitie met een bezoek vereerd alwaar, (er zijn ook nog goede ambtenaren), met behulp van een bereidwillige medewerker er direct voor gezorgd werd dat Ad, Nel en Henk ook daar per plaatse het bewijs met stempel en al in handen kregen en dat alle ter zake doende stukken persoonlijk en wel direct zijn overhandigd aan minister Hirsch Ballin.

Epiloog.

Ten slotte ging de tocht naar de 2e kamer, alwaar dankzij een sympathieke bode, die er gelijk 2e kamerlid Rik Jansen van de S.P. bij haalde. Alle ter zake doende stukken werden direct en snel gekopieerd en ook deed Rik Jansen de toezegging deze stukken onmiddellijk over te dragen aan 2e kamerlid de Wit, eveneens S.P.-lid, en lid van de vaste commissie voor Justitie.

Blijft de vraag: hoe reageerde de advocaat van Robert Hörchner; Mr.Kees Corvinus?
Deze stelde dat e.e.a niet mogelijk was, maar dat alleen de officier van Justitie de uitzetting (overlevering) nog kon tegenhouden en niet de minister.
Onze vraag is dan: Wie is hoger en meer bevoegd? Een officier van Justitie of een minister van Justitie? Heeft een officier van Justitie wel de bevoegdheid om de minister van justitie verplicht zijn ambtseed te laten overtreden? Is er gedacht aan de strafrechtelijke immuniteit van de minister van Justitie als hij het Europees verdrag met Polen overtreedt maar niet zijn afgelegde ambtseed?
En was Mr.Corvinus op de hoogte van de link die Ing. Ad van Rooij heeft weten te leggen en de strafrechtelijke immuniteit van de minister als hij het Europees verdrag schendt?
Voorlopige conclusie? Mission Impossible is geslaagd.
Nu is het woord aan de minister! Hij moet wel! Wij zijn benieuwd, en twee onschuldige mensen nog veel meer!

Ingezonden door Silvia Videler ( publicist )

Extra nieuws:
Ad van Rooij, Nel de Best en Henk Niggebrugge zijn voor alle zekerheid ook nog maar even op vrijdagavond naar het huisadres van Minister Hirsch Ballin gereden in Tilburg.
Je weet soms nooit of zo ’n drukke minister het dossier wat hem is overhandigd op de late vrijdag, net voor “herentijd”, niet vergeten is.
Attent toch nietwaar? Het optrekje van de bewindsman was weliswaar bewoond, de lichten waren aan maar er werd niet opengegaan.
Wel ontdekte men een camera! Gezien het feit dat zowel Ad,, Nel en zelfs Henk vrij pacifistisch en zeker niet gewelddadig zijn hebben ze na even gebeld te hebben niet meer geklopt, gebonsd, geschopt noch op de ruiten getikt. Gelukkig weet ik dat ik beschaafde vrienden en kennissen heb. Maar om met de woorden van Farce Majeur te spreken: “Wat dacht je wat?” De politie kwam al aan rijden! Hoezo?

10 REACTIES

 1. Geweldige rapportage. Laten we hopen, dat er zo spoedig mogelijk gerechtigheid komt voor Robert Hörchner en Ina Post. Ik wens ook de actiegroep van Ing. Ad van Rooij en zijn vrienden alle succes van de wereld.

  Naschrift: Ook de zaak Hörchner kon alleen maar gebeuren door corrupte ambtenaren en politici. Het is tevens een voorbeeld van het grote gevaar van de EU. Ook deze zaak zal kunnen bijdragen om velen de ogen te openen voor het te laat is.

  Stuur een mailtje naar de individuele kamerleden en protesteer tegen de uitlevering van Robert Hörchner. En als U toch mailt, kunt u ze tegelijk ook wijzen op het grote gevaar van de Herziening van het Grondwettelijk Verdrag en verzoeken om de Ontwerpherziening weg te stemmen.

  http://www.sdnl.nl/mail-par

 2. Wie dit adressenbestand wil gebruiken, is welkom, maar zet de adressen onder de BCC! Adresseer de e-mail aan jezelf.

  copy / paste:

  R.Abel@tweedekamer.nl; f.agema@tweedekamer.nl; albayrak@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; j.atsma@tweedekamer.nl; n.azough@tweedekamer.nl; j.vbaalen@tweedekamer.nl; j.balkenende@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; mariannebesselink@kpnplanet.nl; J.Biskop@tweedekamer.nl; E.Blanksma@tweedekamer.nl; s.blok@tweedekamer.nl; l.blom@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; a.boekestijn@tweedekamer.nl; hvbommel@sp.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; s.bouchibti@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; H.brinkman@tweedekamer.nl; h.tbroeke@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; m.bussemaker@tweedekamer.nl; w.vandecamp@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; e.cramer@tweedekamer.nl; f.crone@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; s.depla@tweedekamer.nl; i.dezentjehamming@tweedekamer.nl; t.dibi@tweedekamer.nl; t.vandijck@tweedekamer.nl; jj.vandijk@tweedekamer.nl; j.vandijk@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; ph.donner@tweedekamer.nl; a.eijsink@tweedekamer.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; p.vgeel@tweedekamer.nl; k.vgennip@tweedekamer.nl; w.vgent@tweedekamer.nl; a.gerkens@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; r.vgijswijk@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; l.griffith@tweedekamer.nl; s.haersma@tweedekamer.nl; f.halsema@tweedekamer.nl; b.vham@tweedekamer.nl; m.hamer@tweedekamer.nl; m.haverkamp@tweedekamer.nl; t.heerts@tweedekamer.nl; j.hessels@tweedekamer.nl; r.vheugten@tweedekamer.nl; e.vhijum@tweedekamer.nl; m.vdhoeven@tweedekamer.nl; j.tenhoopen@tweedekamer.nl; t.huizinga@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; h.jager@tweedekamer.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; f.joldersma@tweedekamer.nl; p.kalma@tweedekamer.nl; h.kamp@tweedekamer.nl; a.c.kant@tweedekamer.nl; s.karabulut@tweedekamer.nl; c.vdknaap@tweedekamer.nl; a.koenders@tweedekamer.nl; g.koopmans@tweedekamer.nl; ad.koppejan@swinth.nl; kortenhorst@cda.nl; r.kortenhorst@tweedekamer.nl; f.koserkaya@tweedekamer.nl; p.dkrom@tweedekamer.nl; attjekuiken@pvda.nl; m.langkamp@tweedekamer.nl; j.leerdam@tweedekamer.nl; h.vleeuwen@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; p.lempens@tweedekamer.nl; f.luijben@tweedekamer.nl; p.madlener@tweedekamer.nl; jan@janmarijnissen.nl; j.mastwijk@tweedekamer.nl; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl; f.dneree@tweedekamer.nl; a.nicolai@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; h.ormel@tweedekamer.nl; c.ortega@tweedekamer.nl; e.ouwehand@tweedekamer.nl; m.depater@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; m.peters@tweedekamer.nl; h.polderman@tweedekamer.nl; r.poppe@tweedekamer.nl; r.vraak@tweedekamer.nl; j.remkes@tweedekamer.nl; l.roefs@tweedekamer.nl; r.roemer@tweedekamer.nl; n.drooij@tweedekamer.nl; r.droon@tweedekamer.nl; m.rutte@tweedekamer.nl; d.samsom@tweedekamer.nl; j.schermers@tweedekamer.nl; j.schinkelshoek@tweedekamer.nl; edithschippers@tweedekamer.nl; j.schreijer@tweedekamer.nl; a.slob@tweedekamer.nl; p.smeets@tweedekamer.nl; m.smilde@tweedekamer.nl; j.snijder@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl; hspekman@xs4all.nl; l.spies@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; f.teeven@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; j.tichelaar@tweedekamer.nl; f.timmermans@tweedekamer.nl; p.ulenbelt@tweedekamer.nl; evdveen@pvda.nl; kvanvelzen@sp.nl; g.verbeet@tweedekamer.nl; f.verburg@tweedekamer.nl; r.verdonk@tweedekamer.nl; b.vdvlies@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; jandevries@tweedekamer.nl; n.vvroonhoven@tweedekamer.nl; h.waalkens@tweedekamer.nl; f.weekers@tweedekamer.nl; j.wijn@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; j.dewit@tweedekamer.nl; awolbert@pvda.nl; a.wolfsen@tweedekamer.nl; h.zijlstra@tweedekamer.nl; a.rouvoet@tweedekamer.nl; w.duyvendak@tweedekamer.nl; c.vendrik@tweedekamer.nl

 3. [3] Johnny, hartelijk dank.

  Hier kan iedereen wat mee doen.

  Ik hoop dat veel vrijheidslievende mensen er goed gebruik van maken.

 4. Beste Johnny, Hierbij sluit ik mij van harte aan wat Hub schreef, hartelijk dank en uiteraard hoop ik ook dat velen hier gebruik van zullen en willen maken.
  Fantastische hulp !

 5. De adressen achterlaten op allerhande commerciele sites zodat ze binnen no-time bedolven worden onder de viagra spam en dus onbruikbaar worden. Zodoende kunnen we stokken steken in de "werking" van onze schijndemocratie. [4]

 6. [7] Wat dacht je van copy/paste?
  Eventueel vervangen van ; door, en klaar ben je. (Ctrl-H in de meeste editors op Windows).

 7. ja hoor, werkt perfekt in een mass-mailer. 150 x copy/paste.
  Dat was de vraag trouwens niet. Ik herhaal hem nog maar even: is er een .csv bestasnd van beschikbaar, of kan iemand met veel tijd die "even maken ???
  bedankt…

 8. Iemand ook last van emails die niet afgeleverd kunnen worden?
  Ik krijg er 24 terug incl. foutmelding, voornamelijk van tweedekamer.nl

Comments are closed.