Als een kapotte grammofoonplaat roept
de regering keer op keer dat er 80 tot
100.000 nieuwbouwwoningen per jaar
bij moeten komen.
Tegelijkertijd haalt diezelfde overheid
dit streven zelf onderuit door de
omstandigheden waaronder (meer)
gebouwd kan worden ernstig te bemoeilijken.
Twee voorbeelden in het milieu- en
vergunningenbeleid.

In de begroting 2008 komt het kabinet met ridicule plannen op het gebied van energiebesparingen. Gevoedt door de algemene opwarmingsgekte scherpt men de energienormen voor nieuwbouwwoningen aan.
Alle woningen moeten in 2020 energieneutraal gebouwd worden. En al binnen acht jaar moeten nieuwbouwwoningen nog eens de helft energiezuiniger zijn.
De kosten hiervoor schuiven uw volksvertegenwoordigers uiteraard op het bordje van het bedrijfsleven en uiteindelijk de burgers. Daarmee zullen nieuwbouwwoningen nog duurder worden en door deze milieu-hippe nonsense zal er nog minder gebouwd worden.

Dat bouwprojecten vertraging oplopen door de negatieve invloed van wetten en regels blijkt uit het BouwKennis Jaarrapport 2007. Hierin is onderzoek gedaan naar de mate waarin de Nederlandse bouwsector last ondervindt van regelgeving. Bouwbedrijven hebben te maken met een grote hoeveelheid complexe wetten en regels. De relatie tussen deze regels is één grote bureaucratische brei, waardoor een grote regeldruk ontstaat.

De laatste jaren zegt de overheid dat ze zoveel mogelijk regels wil schrappen of integreren. Als voorbeeld hiervan nemen we de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) die beter bekend staat als de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning moet er voor zorgen dat circa 25 vergunningen worden samengevoegd in één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Eind juli 2007 is bekendgemaakt dat de geplande invoering van de Wabo op 1 januari 2008 is verplaatst naar 1 januari 2009.
De oude planning van invoering op 1 januari 2008 bleek niet haalbaar in het totale traject van de wetsvoorbereiding. Doordat de invoeringsdatum opschuift, hebben gemeenten en andere overheden meer tijd om zich voor te bereiden op de omgevingsvergunning, aldus het Ministerie van VROM. Tot zover het daadkrachtige optreden van de overheid tegen haar eigen regelspaghetti.

De bouwsector merkt dan ook in de praktijk vrijwel niets van de beoogde vermindering van de regeldruk. Integendeel, wanneer projecten vertraging oplopen, heeft dit veelal te maken met wetgeving, zegt ruim 45 procent van de bouwbedrijven.

Vooral de partijen die in het begin van het bouwproces actief zijn zoals ontwikkelaars, hoofdaannemers en architecten, ondervinden veel problemen met de wetgeving. Van hen zegt ruim de helft dat wetgeving de oorzaak is van vertraging bij projecten.
De overheid zelf denkt dat het nog wel meevalt met de regeldruk, nog geen 20 procent van hen denkt dat projecten meestal vertraging oplopen door wetgeving.

De snelste manier om meer nieuwbouwwoningen op de markt te krijgen is simpel. Onmiddelijke terugtrekking van de overheid in haar bemoeienis met de woonmarkt.

1 REACTIE

Comments are closed.