Geen gezin is gelijk aan een ander gezin.

Geen gemeenschap is gelijk aan een andere gemeenschap.

Geen streek is gelijk aan een andere streek.

Geen volk is gelijk aan een ander volk.

We zijn zo verschillend en zó uniek en toch wil men ons één maken!


Alhoewel er duizenden overeenkomsten zijn tussen en met de mensen onderling, want we hebben in principe allemaal twee ogen, twee oren, een mond, een neus enz. En we bestaan min of meer uit allemaal dezelfde grond en/of bouwstoffen. Toch is elk mens, elk wezen, elk individu anders. Zelfs een eeneiige tweeling kent nog talloze verschillen ten aanzien van zijn of haar eeneiige tweeling broer- of zus.
Alhoewel het voor het menselijk oog niet te zien is, maar zelfs geen vogeltje, waar er duizenden van in één zwerm vliegen is volmaakt identiek aan elkaar. Ieder wezen, ieder schepsel heeft zijn specifieke eigenheid en herkenbaarheid, hoe miniem dat verschil ook moge zijn.
Zelfs twee bladeren van één en dezelfde boom hebben dan weliswaar dezelfde structuur maar zijn toch nog op amper zichtbare details wel degelijk verschillend van elkaar.
Bij benadering weten we hoeveel mensen deze aarde telt, bijna 7 miljard! ( 7.000.000.000 ) Met een grove schatting kan men het aantal vogels, dieren en misschien zelfs wel het aantal vissen inschatten? Maar probeer het eens met het aantal bladeren aan de bomen van deze wereld en dát vaak elk jaar opnieuw?

Dit wonder, deze schepping. Ja, want ik geloof in een schepping, daar mijn geloof tekort schiet om dit alles overziend, te geloven dat het heelal in één toevallige oerknal zou zijn ontstaan, van waaruit deze enorme verscheidenheid “toevallig” zou zijn voortgekomen. Wel daarvoor is mijn geloof echt te klein. En méde daarom geloof ik in een Schepper.
Maar tevens zie ik dat deze schepping, dit heelal, deze aarde, deze samenleving(en) in al zijn geledingen staan te schudden op hun grondvesten.

Ontelbare groeperingen, filosofieën, religies, individuen met ideeën en stellingen al dan niet gebaseerd op axioma’s ( Niet bewezen veronderstellingen, die als uitgangspunt worden aangenomen ) vertellen of proclameren op de een of andere manier dat: “Het zó niet lang meer door kan gaan.”
De wetenschap roept dat onze natuurlijke hulpbronnen ten einde dreigen te raken. Andere ‘wetenschappers’ beweren dat er vier miljard mensen teveel zijn op onze aarde.
De techniek en de wetenschap hebben het mogelijk gemaakt dat wij over voldoende middelen beschikken om de leefbaarheid van de aarde tot nul te kunnen reduceren.
Christenen, althans een deel van hen, verwacht de spoedige komst van de Messias, Jezus Christus, die orde op zaken komt stellen.
Veelal onderling zwaar verdeeld over het hoe en wanneer, al of niet met een vreselijk oordeel, al of niet stapsgewijs.
De een stelt; dat haast een ieder die niet gelooft zoals zijn groep of kerk gelooft, voor eeuwig verloren zal gaan, terwijl de ander weer gelooft dat uiteindelijk een ieder gered zal worden, desnoods over en door de dood heen.
Vele sektes hebben zelfs hele bizarre ideeën al of niet ontleend aan de bijbel dan wel aan een of andere (zelf) benoemde profeet.
Moslims verwachten de Mahdi, die één groot islamitisch kalifaat zal gaan oprichten. En daarna het oordeel.
Hindoes en Boeddhisten verwachten de Maitreya. Die er overigens al zou zijn op deze aarde en zich regelmatig ook als zodanig zou manifesteren.
Natuurvolkeren zoals de Maya’s verwachten rond 2012 een grandioze verandering en omwenteling. De Hopi en andere Indianen hebben een soort gelijke versie op dit aanstaande gebeuren.
Orthodoxe Joden zien reikhalzend uit naar Elia, de profeet en uiteindelijk ook naar de Messias.
Weer anderen verwachten het van de bewoners van de planeet Niburu die binnenkort de aarde zal gaan passeren.
Weer anderen hebben het over een ontbrekende planeet die vanuit een ander zonnestelsel ons zonnestelsel is binnengekomen.
Ook zijn er die dagelijks omhoog kijken en contact zeggen te hebben met buitenaardse wezens, die ook weer in velerlei rassen en soorten te verdelen zouden zijn. Die ons geharrewar en oorlogszuchtig omgaan met elkaar meer dan moe zijn en ons willen waarschuwen dan wel ons gaan voorbereiden op andere tijden.
Zelfs de Aboriginals in Australië geloven dat er een nieuw ‘droom’-tijdperk voor de deur staat.
De lijst kan schier oneindig worden aangevuld!

Vergelijkingen met eerdere soortgelijke periodes in de bekende geschiedenis zijn er niet, weliswaar niet wereldwijd.
O, zeker eeuwen en eeuwen terug waren er al doemdenkers en predikers die het spoedige aanstaande ‘einde der tijden’ predikten, al of niet voor eigen gewin of uit louter gebrek aan kennis, dan wel uit misrekening.

Zieners en helderzienden, profeten zoals Nostradamus, Edgar Cayce en velen anderen voorzeggen een soortgelijk iets voor deze tijd.
Zelfs bronnen uit sjamanistische hoek of van volkeren die we niet meer als zodanig kennen en dus uitgestorven zijn, spreken van een min of meer eenzelfde tijdstip dat “er iets groots staat te gebeuren”. En dat tijdstip, met allerlei kleine variaties staat ‘voor de deur’ of is spoedig komende.

Tegelijkertijd:

Ja, tegelijkertijd zien we een totaal ander aspect in de geschiedenis culmineren. En dat is het gegeven dat er een relatief kleine groep van mensen* ons werkelijk regeren en uitbuiten.
Zijnde de rijken, de machtigen en in het verlengde daarvan de uiterlijk zichtbare machthebbers.
Zij hebben één ding wel gemeen. Zij streven naar een monopolie.
Een monopolie op het gebied van machtstructuur. Eenheid en samensmelting van volkeren, van landen, van taal, van munteenheid, van religie, van politiek. Maar ook van productie van goederen, landbouw enz.enz.
Grote maatschappijen fuseren aan de lopende band of het nu luchtvaartmaatschappijen zijn of bierbrouwerijen dan wel computer giganten. Fuseren en elkaar opkopen om te komen tot een nog grotere eenheid is al wat de klok slaat.

Ditzelfde verschijnsel zien we ook met de verschillende landen, denk aan de EU, een soortgelijke ontwikkeling speelt ook in de landen van het werelddeel Amerika, de islamitische wereld, in Zuid- Oost Azië en zelfs worden er, zij het nog voorzichtige pogingen gewaagd in het nog sterk verdeelde Afrika.

De belangenverstrengeling tussen grote maatschappijen, financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen enerzijds en landen en dus regeringen anderzijds is, wordt gigantisch.
Als je het nuchter en van een afstandje bekijkt ontwaar je echter steeds minder mededingers c.q. spelers. Want het ene bedrijf slokt het andere op.
Concluderend mag je met zekerheid stellen dat er steeds minder zelfstandig opererende bedrijven en organisaties zullen zijn. Ook al lijken zij er nog wel te zijn, de uiteindelijke top van die bedrijven en organisaties zijn toch in handen van slechts enkelingen.
Die enkelingen die dan ook weer tevens hun machtsbasis hebben in regeringen of in afgeleide overheidsorganen al dan niet grensoverschrijdend.

Zij zijn het die ons werkelijk regeren, maar kennen wij die mensen die ons werkelijk regeren?
Velen geloven dat deze kleine elite groep zich schuil houden en hun generaals zijn dan de z.g. ‘captains of industry’ maar ook de politici.
Politici van overigens allerhande groepen en partijen maar die wel volledig afhankelijk zijn van de werkelijke macht, het ware grootkapitaal.

Die macht, die machtigen die elkaar dan regelmatig ontmoeten op geheim gehouden locaties en in geheime loges samenspannen.
De buitenwereld noemt deze gedachtegang de zg. conspiricy-theorie.

De theorie zoals boven omschreven; dat beweert dat een relatief zeer gering aantal mensen de werkelijke macht in handen hebben en worden ondersteund door allerhande zichtbare organen zoals de V.N., het Rode Kruis, het Vaticaan, de Council of Foreign Relatalions, diverse geheime diensten etc. etc. etc.
Regeringen zouden met handen en voeten gebonden zijn aan deze groep, die men ook wel eens de “Illuminati” noemt, de verlichten.
Genaamd naar een groep welgestelde, geleerden en machtigen die in 1776 onder leiding van ene A.Weishaupt in Inglostadt (D.) een soort van loge opgericht heeft met als doel uiteindelijk de wereldmacht naar zich toe te trekken.

Of u nu gelooft in deze theorie of niet. Feit is dat in zowat alle landen ter wereld de teugels strakker worden aangetrokken. Door middel van gedwongen emigratie ( door o.a. oorlog en voedseltekorten die gecreëerd lijken te zijn ) worden de volkeren op een tegennatuurlijke manier met elkaar vermengd. Net zoals bedrijven en landen gedwongen worden tot soms ultieme samenwerking die uiteindelijk leidt naar één grote eenheid met slechts enkelen aan het hoofd.

Die groep, die niets ontziend onze natuurlijke rijkdommen verkwanselt, die ons met chemicaliën vergiftigt en ons voedsel manipuleert die onze gezondheidszorg reguleert en manipuleert, die ons klein houdt en slechts enkelen van ons de kans geeft door te dringen tot hun ‘niveau’ en die in wezen geleidt wordt door één die de leiding op deze aarde o zo ambieert!!

Dát zijn onze echte vijanden!
Dáár hebben wij tegen te strijden, maar we zien ze vooralsnog haast nooit en we kennen ze amper. Maar door hén worden wij gemanipuleerd en zij zien ons hoogstens als een productie eenheid. Waar ze over denken te kunnen beschikken als ware het een stuk gereedschap.
——————————————————
( deel 1 van 2 delen)
——————————————————-
( *Sommigen noemen het zelfs mensachtige, zo dat men hén niet als mensen ziet maar als een soort van ‘vermomde’ wezens en dat zij zich als mens voordoen )
——————————————————-
Ingezonden door Silvia Videler.

12 REACTIES

 1. Silvia heeft vermoedelijk de DVD "Secrets of CONSPIRACIES" gezien; ik heb hem hier ook liggen, te leen, maar binnen 10 minuten ben ik al gaan skippen en ik heb hem niet afgekeken. Hoewel er te veel toevalligheden en samenhangen zijn om e.e.a. als onzin af te doen krijg ik steeds weer het gevoel dat er allerlei ongerelateerde zaken aan de haren bijgesleept worden, die zonder enig logisch verband als bewijs worden aangevoerd.

  Zie bv. ook deze video van John Todd, waar Ayn Rand’s Atlas Shrugged er wordt bijgesleept op een manier die ik niet volg: http://video.google.nl/vide
  Dit soort zaken doet stevig afbreuk aan de geloofwaardigheid.

  Eén opmerking: de zinsnede in het stuk "…daar mijn geloof tekort schiet…" zou juist moeten zijn: "…daar mijn ratio te kort schiet…" Sylia’s geloof is groot genoeg, want met geloof kun je alles verklaren dat je verstandelijk niet kunt bevatten.

  Geloof is de basis van de meeste ellende in de wereld. Door de eeuwen heen zijn verreweg de meeste mensen afgeslacht uit naam van één of ander geloof, en het staat weer te gebeuren. Geloof verdient dan ook geen enkel respect. Wat niet wil zeggen dat een gelovige geen goed mens zou kunnen zijn overigens. Maar geloof op zich, als verschijnsel, is alleen gebruikt ter onderdrukking, en verdient derhalve geen respect. Zie ook http://youtube.com/watch?v=… voor een zeer goede verhandeling daarover.

 2. Ja, Sylvia, het is een beangstigende gedachte die je hier uiteenzet.
  Als je naar de wereld om je heen kijkt, zou je kunnen denken dat er in de mensen een ontembare neiging tot kuddegedrag is, een lust om de onderlinge verschillen onherroepelijk op te heffen, hetzelfde tenue te dragen, achter dezelfde vlag te lopen. Waarom kopen ze zelfs buiten het leger allemaal dezelfde kleren? Want als ze die niet kopen kunnen, maken ze ze zelf hoor! Waarom komen ze niet massaal in opstand als ze te weinig verdienen? Je ziet kinderen op school al de rollen en de posities verdelen. Waarom accepteren ze hun onopvallende plek onder elkaar, waarom accepteren ze de leiding, en waarom pikken ze het niet als er iemand van hen afwijkt, wat verder wegkijkt, zich wat meer ontwikkelt of gewoon anders doet? Zouden al die miljoenen mensen dat ook onderling afspreken, net zoals de mensen in die wereldregering?

 3. Een groot bedrijf kan een klein bedrijfje makkelijk kapot concurreren.
  Het monopolie-principe houdt in dat je niet alleenheerser mag zijn in een bepaalde branche.

  Wat zal de praktijk dan geven in een 100% kapitalistische maatschappij waarin geen monopolies mogen bestaan: uiteindelijk hou je twee mega-bedrijven over die alles bezitten en dus ook zeer en zeer veel macht hebben.

  Dit is gaande. De frustraties reageert men af op zondebokken in binnenland: steeds hogere straffen, minder privacy want we hebben meer en meer gedetineerden nodig, en op zondebokken in het buitenland: oorlogen.

  Ik pleit ervoor dat hoe meer een bedrijf verdient des te hoger zijn belastingtarief wordt. Of misschien beter gezegd daar de overheden veel te log zijn. Hoe kleinschaliger je bedrijfje des te minder belasting je behoeft te betalen. Dus forse belastingverlagingen maar wel procentueel veel meer voor de kleintjes.

  Nu hebben kleine winkeltjes geen kans op overleven, alleen tijdelijk als je een Turkse bakker bent en veel Turkse klanten hebt. Maar ook die integreren na een tijdje.

  De complotdenkers hebben deels gelijk maar het is geen echt complot, het systeem zorgt ervoor dat dit gebeurt.

  De bedrijven willen een grote EU et cetera. Politici zijn uit op macht en hebben vaak weinig tot geen idealen dus zij kiezen de weg van de minste weerstand. Journalisten zijn ook gebonden aan het groot-kapitaal want veel winst komt uit advertenties plus rijke mensen hebben vaak als doel nog rijker worden en kunnen met geld veel macht (indirect) kopen.

 4. Mevrouw Videler,
  Mijn complimenten voor uw bijdrage aan de Vrijspreker. Mensachtigen…. Een aardige cliffhanger. Die mij direct doet denken aan de reptilians die ca. 4000 jaar geleden op aarde kwamen om slaven te zoeken die het goud van de aarde moeten oogsten. Is het waar? Is het een legende? Mijn avontuurlijke geest hoopt dat het waar is. Mijn ratio hoopt dat ik geen slaaf ben van een groep lizards. Samenzwering? Ja vast wel. Worden wij er door beschadigd? Of zorgen de samenzweerders er juist voor dat wij relatief gezond blijven en steeds ouder worden zodat we langer kunnen blijven werken? Enge gedachte…

 5. [4]
  Keer twee. Misverstanden zijn alom aanwezig.

  [3]
  Je bent danig in de war. Vandaar het OMG. Ik ga toch een poging doen je verstand te prikkelen.

  "Een groot bedrijf kan een klein bedrijfje makkelijk kapot concurreren."
  Alleen als het kleine bedrijfje zo onverstandig is om de producten van het grote bedrijf te imiteren. Niet verstandig om als mug een olifant te willen zijn. Volkomen terecht als dat bedrijf afgeslacht wordt. Als klein bedrijf moet je juist innovatieve producten maken, die het grote bedrijf niet wil- of kan maken. Gebruik maken van de wet van de remmende voorsprong dus. Moeilijk ? Nee hoor, Microsoft ondervindt bijvoorbeeld behoorlijk concurrentie van bedrijven als Google (was errug klein een paar jaar geleden) en open-source oplossingen.

  "Het monopolie-principe houdt in dat je niet alleenheerser mag zijn in een bepaalde branche."
  Een monopolie in een libertarische (kapitalistische) maatschappij is onwaarschijnlijk, en zo die al bestaat terecht. Monopolies worden gefaciliteerd door marktverstorende regeltjes van een overheid; bij afwezigheid van bemoeienis met de economie van diezelfde overheid (dan wel de volledige afwezigheid van en overheid, maar laat ik even niet doordraven) en de daaraan verbonden volledige contractvrijheid plus het afwezig zijn van onderlinge dwang (in de meest brede zin van het woord) zal een monopolie van een groep bedrijven (kartel) binnen de kortste keren uiteen vallen. Een monopolie van één bedrijf kan alleen bestaan en blijven bestaan voor zover er geen ander bedrijf kan tippen aan de prijs/performance van dat bedrijf. Met andere woorden: de klant kan niet beter af zijn omdat geen enkel ander bedrijf hetzelfde product voor dezelfde prijs kan leveren; zodra dit wél het geval is zal er onmiddellijk concurentie zijn.

  Wat jij met je uitspraak bedoelt te zeggen, is dat de overheid in moet grijpen om een monopolie dan wel kartel dat is ontstaan door toedoen van de overheid, door diezelfde overheid verboden moet worden. Om nog maar te zwijgen van het verbieden van schijnmonopolies, zoals in het gevalletje Microsoft. De overheid bemoeit zich met het ongedaan maken van de effecten van haar eigen beleid. Eerst maken ze een probleem, dan maken ze het volgende probleem door dat probleem op te lossen. Nogal zinloos.

  "Wat zal de praktijk dan geven in een 100% kapitalistische maatschappij waarin geen monopolies mogen bestaan: uiteindelijk hou je twee mega-bedrijven over die alles bezitten en dus ook zeer en zeer veel macht hebben."
  Zoals je uit mijn voorstaande verhaal zou moeten kunnen concluderen, is er in een 100% kapitalistische maatschappij geen sprake van het niet mogen bestaan van een monopolie (er is geen overheid die dat verbiedt dan wel tot taak heeft), maar hooguit van een monopolie van één of meerdere bedrijven die de beste prijs/prestatie levert/leveren. Zodra dat niet meer het geval is, valt het monopolie van het bedrijf/kertel uit elkaar.
  Die twee mega-bedrijven van je zouden kunnen bestaan, en als ze bestaan dan is dat volkomen terecht. De denkfout die je maakt, is dat deze bedrijven andere bedrijven niet met geweld tegen mogen houden om te concurreren. Met geweld optreden tegen een ander is tegen de principes van een libertarische maatschappij.

  "Ik pleit ervoor dat hoe meer een bedrijf verdient des te hoger zijn belastingtarief wordt."
  Zucht. Je kunt dus als bedrijf net zo goed op je krent gaan zitten, want als je meer verdient wordt je er voor bestraft doordat men meer van je steelt.

  Turkse bakkers en winkels worden veelvuldig gesoepsidieerd (van het gestolen geld van anderen uiteraard). Zo wordt valse concurrentie voor andere winkels/supermarkten door de overheid bevorderd. En dat van een overheid die zogenaamd niet wil discrimineren ! Dit geschiedt alleen als je de juiste ”komaf’ hebt (Turks, Marokkaans); als jij als Indiase of Maleisische ondernemer een beroep op dezelfde faciliteiten wil doen, dan vang je bot.

  Er zijn op het web diverse goede verhandelingen te vinden over deze onderwerpen; zowel tekst als mp3 als video. Kijk op mises.org; lewrockwell.com; freedomainradio.com om er maar een paar te noemen. Op libertarian.nl vind je ook het nodige leesvoer. Succes ermee !

 6. [6] Maar goed dat die PedoPartij nooit van de grond gekomen is… Of zou dit een naamgenoot zijn?

 7. [3] ‘..maar wel procentueel veel meer voor de kleintjes.’

  Als ik het niet dacht! [7]

 8. Nou, ik vond het een boeiend stukje.

  Bent u dezelfde auteur/columniste als Breda en alles eromheen?

 9. [6] Zo in de war ben ik niet. Een groot bedrijf kan makkelijk kleinere opkopen of kapot concurreren. Dat er enkele grote bedrijven bijkomen wegens innovatieve goederen doet hier niets aan af. Op den duur meer en meer megabedrijven. Kijk maar om je heen en je ziet het bewijs.

 10. [10]
  Ben jij niet die sikko die zijn leuter graag in een kleuter wenst te prakken?

  Met alle soorten van genoegen paf ik derhalve mijn Dan Wesson .44 magnum op jou leeg, mocht jij de vrijheid denken te kunnen hebben om mijn kleuter op jouw leuter te kunnen steken.

  Ga eens prettig dood, jij pedosexuele klootzak.

  Waarvan acte.

 11. [10]
  "Een groot bedrijf kan makkelijk kleinere opkopen.."
  Het kleinere bedrijf zal zich uitsluitend op laten kopen indien het daarbij een voordeel behaalt. Niks mis mee.

  "..of kapot concurreren."
  Ook niks mis mee, zie mijn commentaar.

  Orgineel ondernemende mensen hebben geen behoefte aan soepsidies, verafschuwen overheidsbemoeienis en de daarmee gepaard gaande diefstal van hun zuur verdiende centen en hebben geen behoefte aan geitenwillensokken-wereldverbeteraars cq. betweters zoals jij. Verbeter de wereld, begin bij jezelf..

  "Dat er enkele grote bedrijven bijkomen wegens innovatieve goederen doet hier niets aan af. Op den duur meer en meer megabedrijven. Kijk maar om je heen en je ziet het bewijs."

  Niks mis mee, tenzij dat komt door overheidsbemoeienis. Doel je daar op ? Heb je voorbeelden ?

Comments are closed.