Op 23 september schreef ik naar de KvK naar aanleiding van een artikel in de Kamerkrant Iedereen betaalt mee.
Inmiddels heb ik daarop een antwoord gekregen van de in mijn eerder mail al genoemde beleidsadviseur Hurenkamp zelf, waaruit blijkt dat de essentie van mijn bezwaar kennelijk toch niet goed over het voetlicht gekomen is. Reden voor een follow-up.

Geachte heer Hartman,

Dank voor uw reactie op het artikel “Iedereen betaalt mee” in de Kamerkrant van september. Ik ben blij met uw reactie, omdat u hiermee als zelfstandig ondernemer een duidelijk signaal afgeeft over het belastinginstrument “Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV)”.

Waarom dan toch geen krachtig protest van de KvK tegen BGV?

Het initiatief voor het instrument BGV is bij het ministerie van EZ ontstaan na een pleidooi van ondernemers op bedrijventerreinen en in binnensteden in heel Nederland. Zij wensen de inzet van een nieuw instrument, die het mogelijk maakt om bedrijven in een bepaald gebied mee te laten betalen aan collectieve private projecten zoals bijvoorbeeld beveiliging, promotie, onderhoud. Dergelijke projecten worden nu georganiseerd onder de noemer ´parkmanagement´ of ´binnenstadmanagement´.
Als KvK hebben we in onze regio ook veelvuldig contact met vele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen, etc.). Diverse vertegenwoordigers pleiten ook voor de inzet van een dergelijk instrument. In de Kamerkrant van september staat bijvoorbeeld een artikel over het bedrijfsleven in Veenendaal, dat een draagvlakmeting heeft uitgevoerd voor de vorming van een ondernemersfonds door middel van reclamebelasting: een zeer ruime meerderheid in Veenendaal is voorstander.

Het doel van het instrument BGV is niet om ondernemers ´zomaar´ te laten meebetalen voor zaken waar ze zelf niets aan hebben. In de voorbereidingen op het wetsvoorstel zijn daarom enkele uitgangspunten vastgesteld:
– BGV wordt toegepast in een duidelijk afgebakend gebied (bijvoorbeeld een binnenstad of bedrijventerrein), en op verzoek van het bedrijfsleven binnen dat gebied
– Alle bedrijven kunnen door middel van een ´stemming´ kenbaar maken of ze wel of niet de extra ´BGV-belasting´ wensen. Pas als een ruime meerderheid instemt, kan de belasting worden ingevoerd. Elke individuele ondernemer heeft dus zeggenschap.

Mijn idee is dat BGV kan werken op bedrijventerreinen en in binnensteden, waar al sprake is van een goede samenwerking in de vorm van parkmanagement of binnenstadmanagement, en waar veel ondernemers al aan deelnemen. Het voordeel van BGV daarbij is dat veel overhead vanwege het werven van deelnemers en het innen van bijdragen dan verdwijnt.
U reactie onderstreept nog eens dat BGV een instrument is dat je niet zomaar ergens kunt gaan invoeren, maar waarbij je het inititiatief èn zeggenschap bij het bedrijfsleven zelf moet laten. In onze contacten t.a.v. BGV zullen we u pleidooi dan ook zeker laten doorklinken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Tot zover het antwoord van de heer Hurenkamp. Hier zitten een paar zinsneden in waar ik nogal moeite mee heb. Ik heb hier dan ook het volgende antwoord op gestuurd, en hoop nogmaals een reactie te krijgen:

Geachte heer Hurenkamp,

Dank u wel voor dit heldere antwoord. Ik constateer helaas dat u mijn bezwaren niet echt adresseert, al doet u wel een poging. Uw invalshoek is echter foutief. Mijn bezwaar is namelijk niet dat bedrijven initiatieven ontplooien om gezamenlijke belangen ook gezamenlijk aan te pakken. Mijn bezwaar geldt het gebrek aan vrijwilligheid dat hier wordt nagestreefd, de socialistische dictatuur van de meerderheid. Ondernemers die corporatistische initiatieven aan de dag leggen en daarbij de overheid voor hun karretje willen spannen om niet geïnteresseerde collega’s toch de rekening voor hun ideeën te kunnen presenteren verdienen wat mij betreft het predikaat ondernemer niet.

Zoals u het schrijft gaat het met name om “de inzet van een nieuw instrument, die het mogelijk maakt om bedrijven in een bepaald gebied mee te laten betalen aan collectieve private projecten” en deze doelstelling is op zich al kwaadaardig. Als ik op dat bedrijventerrein zit en geen behoefte heb aan een collectieve beveiliger, hetzij omdat ik het niet nodig vind of omdat ik al een hele goede beveiliger heb, dan geeft het geen pas mij te dwingen met de groep mee te gaan. Waarom zou ik voor de beveiliging van mijn buurman betalen? Waarom zou ik een andere beveiliger moeten nemen omdat de groep daar toevallig afspraken mee heeft? De door u aangehaalde ” vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven” zijn verkapte politici, lobbyisten of hoe u het wilt noemen, maar het zijn beslist geen ondernemers of vertegenwoordigers daarvan.

U stelt “Elke individuele ondernemer heeft dus zeggenschap.” maar dat is niet waar. De ondernemers die in de minderheid zullen zijn bij de besluitvorming hebben pech, zij hebben zich maar bij de meerderheid neer te leggen, zelfs als hun belangen haaks staan op die van die meerderheid. Tenslotte stelt u als voordeel van de BGV “dat veel overhead vanwege het werven van deelnemers en het innen van bijdragen dan verdwijnt”. Dit is natuurlijk klinkklare onzin en dat weet u zelf ook. Die overhead verdwijnt niet, maar wordt verplaatst naar de (lokale) overheid, en wordt daarmee automatisch groter dan noodzakelijk. De overheid heeft er namelijk geen enkel belang bij om efficiënt te werken. Overheid = overhead, het scheelt maar één letter.

Als bedrijven een particulier bedrijf inhuren om deze belangen te behartigen zal dit veel efficiënter gebeuren. Door zich over te geven aan een vorm van (alweer) belastingheffing geeft men de regie en de macht uit handen. In plaats dat er een bedrijf in de particuliere sector bij komt dijdt het overheidsapparaat weer verder uit, daarmee niets toevoegend aan de economie, wat een particulier bedrijf wel doet.

Ik vrees dat de ‘interesse’ van de ‘ondernemers’ voortkomt uit de aloude socialistische afgunstgedachte, vanuit de wens ideeën op te leggen aan niet-geïnteresseerden en met de dwang die niet-geïnteresseerden wel mee te laten betalen. Alleen de overheid met haar machts- en geweldsmonopolie is in staat mede-ondernemers, die niet vrijwillig zouden meewerken, te dwingen hun bijdrage af te staan. Dit misdadige idee dat wat goed is voor de groep ook goed is voor de leden van die groep is keer op keer vals gebleken. Dit is het cliëntelisme waartegen ik ageer. Bedrijfsleven en overheid zijn elkaars natuurlijke vijanden. Zij moeten zich dan ook vooral niet met elkaar bemoeien.

Het doet mij genoegen te lezen dat u mijn pleidooi zult laten doorklinken in de contacten t.a.v. BGV, maar eigenlijk dienen die contacten dus gestaakt te worden Daar ik besef dat de kans daarop nul is verzoek ik u om zich te focussen op het kernwoord uit dit pleidooi: vrijwilligheid! Wie niet wil, wordt niet gedwongen. Dit heeft als consequentie dat hij uitgesloten wordt van de gerealiseerde collectieve diensten. En dat is een afweging die iedere echte ondernemer uitstekend voor zichzelf kan maken.

8 REACTIES

 1. Mooi verhaal maar ik denk dat je helaas tegen de bierkaai vecht. De overheid is niet gediend bij mensen of bedrijven welke zich afwijkend opstellen. Het beroemde Nederlandse maaiveld.
  Ik weet niet wat voor onderneming je heb maar kan je het niet verplaatsen buiten de EU. Als dit niet mogelijk is blijft denk ik maar 1 oplossing over. Ga zwart werken. Ik heb dit tot volle tevredenheid voor meer dan 15 jaar gedaan en kan het een ieder aanraden.

 2. Ik ben het met GN eens. Je reactie is een beetje te zuur naar mijn smaak. Persoonlijk zou ik de boodschap wat mooier verpakken en kijken hoe er gehapt wordt. Je had bijvoorbeeld de politie kunnen noemen. Het feit dat bedrijven particuliere beveiligers moeten inhuren komt doorgaans doordat de pizza-etende autoflitsers hun werk niet doen.

 3. Is een Verenigd Europa dan toch een oplossing? Als je moet kiezen tussen twee kwaden, is het dan niet beter om voor een VE te kiezen?
  Als genoemde plannen in Europees verband zouden worden gehouden, dan voorkom je op z’n minst concurrentievervalsing. Natuurlijk zou de overheid beter moeten weten en dit soort stupide plannen meteen van tafel moeten vegen.
  Er zullen ondernemers zijn die erg graag hun kosten willen delen met andere ondernemers, maar als ondernemers deze behoefte om te delen niet voelen, dan is het te ziek voor woorden om ze via de overheid te dwingen!!

 4. [3]IIS,
  "Als genoemde plannen in Europees verband zouden worden gehouden, dan voorkom je op z’n minst concurrentievervalsing."
  Dat is nu precies het grote kwaadaardige misverstand, dat de EUrocrieten door hersenspoeling in de minds van de burgers hebben gezaaid en waarmee ze denken hun instelling te rechtvaardigen. Niets is minder waar dan dat "Europa concurrentievervalsing zou voorkomen".

  Een van de bekende voorbeelden is het Continental Can-arrest, waaruit blijkt, dat de zelfstandigheid van kleine ondernemingen aanzienlijk strenger wordt beoordeeld dan die van *ondernemingsconcentraties*.

  Zie ook het arrest Nold II (HvJ EG 14 mei 1974), waardoor een kleine groothandel in steenkool, J. Nold, zijn activiteiten moest staken, omdat hij de dupe werd van een goedkeurende beschikking van de Europese Commissie betreffende een verkoopregeling van een *ondernemingsconcentratie* van kolenmijnondernemingen, Ruhrkohle AG.

 5. Het probleem is ligt niet bij de ondernemers die de overheid voor hun karretje wilt spannen, zelfs niet bij de overheid, maar bij het systeem van democratie extra large.

  Subisidies en allerhande reguleringvoordeeltjes hebben altijd winnaars naast de politici die het invoeren: http://www.mises.org/story/

  "In a democratic society, at any rate, once the principle is admitted that the government undertakes responsibility for the status and position of particular groups, it is inevitable that this control will be extended to satisfy the aspirations and prejudices of the great masses." Friedrich August von Hayek – Individualism and Economic Order(University of Chicago Press, [1948] 1963), pp. 107-08

  [3] Welke concurrentievervalsing? Zolang een ondernemer zich aan de (libertarische) wet houdt is er toch geen enkel probleem?

 6. Volgens mij komt het verzoek voor de BVG voort uit het onvermogen van de overheid om op bedrijventerreinen adequate beveiliging te bieden waarop ondernemers zelf hun bedrijventerreinen/winkelcentra en niet alleen hun bedrijven zijn gaan beveiligen waarbij in de praktijk door de aanwezigheid van beveiligingsbeambten ook die ondernemers die er niet aan meebetalen profiteren van de algemene verhoging van de veiligheid. In deze gevallen lijkt het mij eerlijk/reeel om met z’n allen eraan mee te betalen. Alleen de manier waarop lijkt mij nogal onzinnig en inefficient logischer lijkt het mij om van bedrijventerreinen een soort VVE’s te maken waarbij uit de ‘servicekosten’ die door de leden worden vastgesteld deze publieke ruimte wordt beveiligd bovenop/aanvullend op de eigen beveiliging. Dus zonder al te veel overheidsgedoe aangezien de bestaande noodzaak al een teken van overheidsfalen is want middels belastingen e.d. betalen we eigenlijk al voor deze service.

 7. Ik weet maar half te goed hoe moeilijk de overheid je het leven kan maken en vandaar kies ik al helemaal niet voor de EU, maar als je ogenschijnlijk als burger/ondernemer in NL alleen moet bloeden, laten ze dan allemaal maar bloeden!? Misschien lukt het NL’ers niet om zich te verweren tegen de overheid of EU. Maar misschien en dat is een naïeve hoop, verweren buitenlandse burgers/ondernemers zich gezamenlijk met NL’se??
  Eigenlijk bedoel ik, misschien moeten eerst meer mensen pijn lijden, eer men zich verzet en gaat protesteren?? In NL is het protest ronduit zwak te noemen.
  Het alsmaar bemoeilijken en duurder maken van ondernemen in NL ondermijnt toch de concurrentiepositie?
  Kijk, ik heb echt niet de ijdele hoop dat een Verenigigd Europa brengt wat het belooft, maar wat moet ik met de NL’se overheid? Wat mij betreft; beiden verwerken als chemisch afval!

  Niet alle ondernemers willen volgens mij zo denken en werken? Over lijken gaan, is toch voor de meesten een credo. [4] [5]

Comments are closed.