Heeft de industriële maffia samen met én met goedkeuring van de regering(en) de oplossing voor het vergrijzingsprobleem gevonden?????


Het heeft er althans alle schijn van!

Lees mee: Sidder en huiver en a.u.b. bewijs mij het tegendeel. Want als deze m.i. logische onderstaande gevolgtrekking waar is, dan worden wij geregeerd door niets ontziende moordenaars.

Op mijn bureau ligt sinds een aantal weken een steeds groter wordende stapel dossiers, uitgeprinte verslagen en brieven waar je nog amper over heen kunt kijken en die een gemiddeld mens ook nimmer in zijn leven zal willen lezen.

Tot voor een relatief gering aantal jaren was ik iemand die nog dacht zoals de meerderheid van de bevolking dacht. Namelijk de regering maakt weliswaar ook fouten, maar zij heeft toch het beste met ons voor. Onze rechtsspraak/justitiesysteem is dan weliswaar niet perfect, het zijn ook maar mensen, maar elke mens, elke zaak en elke verdachte krijgt een zo’n eerlijk mogelijk proces. En mijn politieke voorkeur werd mede bepaald door mijn persoonlijke behoefte, inzicht en portemonnee. Is dit teveel gezegd dat zó de meerderheid van de bevolking ook denkt?
Zowel hier als elders in wat men noemt de geciviliseerde wereld!

Milieu en alles wat daar mee te maken had was in mijn optiek van weleer iets voor linkse geiten wollen sokken. Wereldverbeteraars, zweverige mantra’s zingende lieden die vogeltjeszaad en maïs tot hun hoogste culinaire genot rekenden en hun schoeisel bestond natuurlijk uit sandalen en andere niet aan de mode onderhevig zijnde creaties.
Als ik dergelijke uitingen in ‘mijn’ kringen destijds uitte was dat dan ook zeker goed voor een paar gevierde lachsalvo’s. Proost!

Ik stelde mij gerust met het feit dat de officiële cijfers dan toch maar eens mooi aangaven dat we met z’n allen steeds ouder werden en gezonder. Dus met al die waarschuwingen zou het wel meevallen.

Echter de laatste decennia is er wel degelijk een en ander veranderd, enerzijds ten positieve, want we worden inderdaad ouder, doch er is ondertussen ook een ernstig vergrijzingsprobleem aan het ontstaan waar de economen amper raad mee weten.
Zowel hier in Nederland maar ook in de ons omringende landen.

Wat justitie betreft; ik kwam bij toeval in aanraking met mensen die mij langzaam weliswaar, maar zeker, de ogen opende en lieten zien dat onder dat: “vertrouwen uitstralende justitiële bastion” heel veel onrecht en zelfs schrijnende gevallen van machtsmisbruik veelvuldig voorkwamen en komen. Grote zaken haalden soms de pers, maar het meeste kon men toch nog onder de pet houden, met als gevolg dat het nog niet tot echte volkswoede is gekomen. Een paar uur cases studie bij o.a. de website van de Sociale Databank Nederland en een gemiddeld opgeleid mens staat stom verbaasd dat dit allemaal zaken betreft die hier in óns land spelen en niet ergens in een bananenrepubliek.

Eigenlijk is dit terzijde, daarover later meer. Liever neem ik u mee naar hoe Nederland en de rest van Europa en wellicht grote delen van de wereld m.i. manipulatief en opzettelijk vergiftigd worden teneinde het grote en onbeheersbaar wordende probleem van ’teveel ouderen’ te beheersen en er ook nog eens goed aan te verdienen.

In onze contreien begon het probleem van ouderen, voor de economen althans, in de jaren zeventig zich pas echt te manifesteren. Werk- en leefomstandigheden waren aanzienlijk verbeterd. De medische wetenschap ging met reuzenstappen vooruit. Ziekten, infecties etc. die vroeger onherroepelijk de dood tot gevolg hadden werden geëlimineerd.
Resultaat: de gemiddelde leeftijd van de bevolking ging rap omhoog.
Dat een en ander financieel-economische gevolgen had liet zich raden.

Tegelijkertijd speelde het feit dat door de toenemende industrialisatie stoffen vrijkwamen waar men eerder nog nimmer mee te maken had gekregen. Rest- en afvalproducten die zo toxisch bleken te zijn dat men zich er aanvankelijk geen raad mee wist.
Dat is en was een probleem. Een ander probleem was en is dat onze economie en pensioensysteem is gebaseerd op een aantal jaren werken, stel 45 jaren en daarna een pensioen, a.o.w. of rente te genieten van gemiddeld een tien tot twaalf jaar.
Met deze ‘gemiddelden’ kon men aardig uit de voeten. Zij het niet dat de gemiddelde leeftijd van mannen zowel als vrouwen als een raket omhoog schoot.

In mijn jeugd had ik weleens een film gezien met een puur horror scenario waarin mensen op bepaalde leeftijd, simpel weg uit economische motieven zich moesten melden bij de gemeentelijke gaskamer. Pure fictie. Ik weet niet hoe dat soort films vernoemd werden; science fiction of horror, maar het had weinig met ‘science’ te maken, dat moge duidelijk zijn. Ergens is dit gruwel beeld me altijd bijgebleven en inmiddels zie ik het voor mijn ogen gebeuren. Weliswaar niet op een afgesproken en vastgestelde dag dat men zich moet melden voor eliminatie, maar de werkelijkheid is nog gruwelijker dan de fantasierijke cineasten van weleer in hun brein hadden laten opborrelen. De huidige werkelijkheid grenst aan een sadistisch mensverachtend fascisme met enorme economische en financiële belangen die zijn weerga niet kent.
Ons hele economische bestel is gebaseerd op de wet van het gemiddelde. Een gemiddelde studieduur, een gemiddeld aantal jaren van ‘productief’ zijn en een gemiddeld aantal jaren van rust en genieten van een ‘oude dag’. Verzekeringsmaatschappijen doen bij wijze van spreken niet anders.
Een of twee jaren langer laten werken is slechts een cosmetisch gebeuren. Maar zet weinig ‘zoden’ aan de dijk. Er moeten dus drastische maatregelen worden genomen vanuit de optiek van wat men de overheid noemt.

Hiervoor heeft men m.i. twee “oplossingen” gevonden die voorzover gebleken, zeer effectief en ook nog eens hoogst profitabel blijken te zijn:

GENETISCH GEMANIPULEERD VOEDSEL EN HET GEBRUIK VAN GIF IN PRODUCTEN.

Over dat eerste aspect moet ik me nog meer verdiepen en inlezen en daar kom ik graag t.z.t. op terug. Het andere aspect; het aanwenden van stoffen die zwaar en zwaar giftig zijn en waar men ‘geen weg mee weet’ is een onderwerp waar ik mee ben geconfronteerd door nader kennis te maken met o.m. het Ecologisch Kennis Centrum b.v. te St. Oedenrode onder de bevliegende leiding van Ing. Ad van Rooij.

Stapels met rapporten, veelal van technische aard, zijn op mijn bureautje terechtgekomen en ik realiseer mij terdege dat waar het in wezen allemaal om draait vaak voor de meeste mensen té technisch, té juridisch en té complex is.
In de grond van de zaak draait het om het feit dat het Ecologisch Kennis Centrum aantoonbaar heeft vastgesteld dat wij, en niet alleen wij, maar miljoenen anderen langzaam maar zeker worden vergiftigd met o.a. de zwaar kankerverwekkende stoffen
ARSEENZUUR en CHROOMTRIOXIDE ( chroom VI ) die volledig oplossen in water en als zodanig gemakkelijk worden opgenomen door mens, dier en plant,

Het toeval doet zich voor dat dit ook gebeurt bij Ing. A.van Rooij naaste buren; het hout impregneerbedrijf Gebr. van Aarle b.v. te St. Oedenrode. Maar niet alleen dáár.
Het gebeurt inmiddels op vele plaatsen in den lande en ook elders, nu ook in de z.g. nieuwe EU-landen.

Ing. van Rooij is al twintig jaar bezig om aan deze kwalijke en onverkwikkelijke zaken bekendheid te geven. Vele processen tot en met aan de hoogste rechtsinstanties toe zijn door hem gevoerd. Kapitalen, eigen kapitaal weliswaar, heeft Ing. van Rooij hiervoor over gehad. Gedreven door slechts één passie: Het als het ware uitschreeuwen van een diep zwart, genadeloos en verschrikkelijk gebeuren. In een paar woorden samengevat en ik doe dat graag met verwijzing naar de bijbel waar ondermeer staat: “De waarheid ten onder houden”. Want dát is het wat op grote schaal plaatsvindt.

Wat is die waarheid? Die waarheid is dat het bedrijfsleven in criminele samenspanning met de overheden, landelijk zowel als regionaal, er alles aan doen om de gifstoffen die vrijkomen bij o.m. de petrochemische (olie)- industrie en die men niet kan elimineren dan wel zo verwerken dat deze stoffen geen enkele schade meer opleveren aan te wenden in o.m. de impregnatie van hout. Dit geïmpregneerde hout wat dan achter de dekmantel van KOMO-keur of KEMA-keur (die geen uitspaken doen over chemische veiligheid) op de markt als veilig en houdbaar wordt verkocht, wordt onder meer gebruikt in kinderspeeltoestellen, picknicktafels, zandbakken e.d. en die, zij het na langere termijn, bij velen, bij zeer velen uiteindelijk zal lijden tot een vroegtijdige dood d.m.v. kanker of andere ernstige ziekte tot ver in het nageslacht.
Deze smerige gang van zaken zijn intussen zaken van miljarden belang geworden en het is a.h.w. niet meer weg te denken uit onze geïndustrialiseerde maatschappij.
Enerzijds is Ing. v. Rooij zover gevorderd met het bloot leggen van alle bewijzen in deze dat het ruimschoots voldoende zou zijn om tot een onvoorwaardelijke veroordeling te komen.
Anderzijds zijn de belangen van de industrie en overheden zó verweven en zó groot, dat zij zich inmiddels ook wel realiseren dat wil men door kunnen gaan met deze zeer winstgevende zaken én zoals ik het persoonlijk zie, ook het grotere belang dienende wat hier volgens mij meespeelt, het in toom houden van de vergrijzing dat er nu een cruciaal punt is bereikt.

Als het Ecologisch Kennis Centrum, in casu, Ing. van Rooij, zijn ontdekkingen en dus ook zijn boodschap echt wereldkundig weet te maken dan zijn de gevolgen voor de overheid en grote takken van industrie niet te overzien. Populair gezegd: “Dan gaan er vele koppen rollen, tot in de allerhoogste instanties aan toe”. Ja, de allerhoogste!

Weet de overheid echter tesamen met de belanghebbende industrieën van Rooij het zwijgen op te leggen, op wat voor manier dan ook.
Dan hebben zij, althans zo lijkt het dan, de maatschappij ( in 1e instantie) voor enorme kosten behoed maar voornamelijk zichzelf.
Aan de andere kant gaat dan diezelfde maatschappij wel de rekening betalen en die rekening zal voor de meeste van ons te zijner tijd niet meer op te brengen zijn, hoe kapitaalkrachtig men ook kan zijn.
Het gif heeft dan zijn weg gevonden in de lichamen van wat nu onze kinderen zijn en heeft dan de tijd gehad zijn dodelijke werking tot een macaber en pijnlijk einde te brengen.
Met als gevolg dat miljoenen mensen, tien, twintig, dertig jaar voortijdig komen te overlijden. Natuurlijk niet die mensen die welbewust weten waar ze mee bezig zijn; de captains of industries en het hogere echelon van de overheden.
Die zullen nimmer die producten gebruiken en kopen waarvan ze weten dat het hun gezondheid direct dan wel indirect zwaar zal schaden.
Zodoende dat de sterftecijfers enigszins gemanipuleerd dan gecamoufleerd blijven en men niet zo gauw bepaalde consequenties zal gaan trekken uit overlijdensstatistieken daar die geen achtergronden weergeven maar alleen naakte cijfers van leeftijden.

Inmiddels is Ing. van Rooij als het ware het zwijgen opgelegd door de gemeente Sint Oedenrode. De gemeente waar hij woonachtig is en waar hij in eerste instantie dit monstrum van GIF heeft ontdekt c.q. heeft blootgelegd.
De gemeente heeft hem onlangs beroofd van zijn democratisch burgerrecht te ageren en te corresponderen met diezelfde gemeente! En dat nog net in de week van de democratie!

De strijd wordt opgevoerd en is nog niet gestreden. Enerzijds is van Rooij een doorzetter en heeft veelal onbezoldigd en uit puur idealisme de zaak al ver op de spits gedreven. Slechts bijgestaan door een weliswaar groeiende, maar toch kleine groep getrouwen.
De overheid en de industrie voelen de hete adem in hun nek steeds sterker en de ontknoping genaakt. Vele dodelijke slachtoffertjes zijn al gevallen, zelfs bij kinderen is kanker al de belangrijkste doodsoorzaak geworden, ondanks dat gaan de ogen nog steeds niet open, maar het is een kwestie van tijd en de grote slachting zal gaan plaatsvinden. Pas dan zal men zich wellicht gaan realiseren wat er echt aan de hand is, maar dan zijn de daders en veroorzakers van nú al niet meer aanspreekbaar of letterlijk uit de tijd.
Het is juist het aspect van TIJD wat straks zal aantonen dat Ing. Ad van Rooij een roepende in de woestijn was.

Is het tij dan nog te keren? Ja, zeker weten. Als mensen de moeite willen nemen om de meer technische en cijfermatige achtergronden te lezen, welke o.m. te vinden zijn op de sites van: www.groepzuid.nl en www.hetechtenieuws.org/ en www.sdnl.nl en www.biomassa.polie.nl en www.wolmanzouten.nl en men realiseert zich wat er echt aan de hand is, dan is er nog hoop.
Maar mensen zijn vaak ziende blind. Enerzijds weet b.v. het Eindhovens Dagblad te melden dat tientallen miljoenen inwoners van Bangla Desh vroegtijdig de kankerdood zullen sterven tengevolge van de massale dumping van die stoffen waar Ing. van Rooij voor waarschuwt en anderzijds ontkent dit zelfde dagblad de gevolgen van diezelfde stoffen als die hier worden aangewend door o.m. verbranding teneinde z.g. veilige en milieuvriendelijke “groene stroom” op te wekken. Ja, dat leest u goed.

De belangen zijn enorm, de strijd eveneens, een strijd waar maar weinig reporters, journalisten en media ( radio-t.v. en uitgevers) zich aan durven te wagen.
De strijd is amper zichtbaar maar de gevolgen zullen DESASTREUS zijn.
————————————–
Ingezonden door Silvia Videler

20 REACTIES

 1. Silvia,
  Kijk eens naar de film Soilent Green. Uitermate beangstigend. Gemaakt in de jaren 70 van de vorige eeuw, m aar wat jij nu schetst redelijk actueel….
  mvg.

 2. Als ik me niet vergis heeft Pamela Hemelrijk hier ook al eens een aantal artikelen aan gewijd; ik heb hier in ieder geval al jaren geleden zeer uitgebreid kennis van genomen. Ook dit is een bewijs dat de terreur van de milieumaffia slechts een spel is om de welvaart te vernietigen. De problemen met deze ‘wolmanzouten’ zijn uit en te na bekend, maar noch de overheid, noch de milieumaffia wil hier ook maar iets aan doen, terwijl ze er met de neus bijna in gedrukt zijn. QED.

  Vergrijzing van een maatschappij is geen enkel probleem, behalve in de marxistische planeconomie van gemiddelden. In een libertarische maatschappij sluit je een contract af met een particuliere partij waar je elk jaar een bedrag aan betaalt als premie voor latere uitkeringen.

  Zoals elke pensioenadviseur je kan uitleggen is de hoogte van de premie gerelateerd aan het gewenste uitkeringsniveau. Bij een bepaald opgebouwd bedrag ben je financieel onafhankelijk, d.w.z. dat je kunt leven van het rendement van het opgebouwde kapitaal, waarbij dat kapitaal zelf niet behoeft te worden aangesproken behalve in uitzonderlijke situaties. En zo kun je het een hele tijd volhouden en maakt het niet uit of je 5 jaar of 25 jaar langer doorleeft. Hooguit wordt als gevolg van inflatie je koopkracht geleidelijk minder, maar vaak heb je ook minder nodig naarmate je ouder wordt.

 3. [3] @ Hr. R.Hartman. Geheel mee eens met uw stelling, maar het naakte feit is dat wij in een min of meer socialistische maatschappij leven en het begint hen, de staat, danig uit de klauw te lopen en het feit ligt er nu eenmaal dat de meeste mensen geen voldoende pensioenvoorzieningen hebben (kunnen? ) afsluiten. De twee zaken hebben wel met elkaar te maken, maar NU zitten we nog met de gevolgen van een a. verkeerd beleid vanuit het verleden wat m.i. socialistisch is te noemen en b. we worden nu geconfronteerd hoe dit regiem dit moet gaan oplossen.

 4. De logica van bovenstaand verhaal ontgaat mij een beetje. Ons systeem is niet alleen een systeem van gemiddelden. Het is ook zo dat als je vergif in voedsel stopt, dat je in mindere mate controle hebt over de consumptie. Met bovenstaande kennis is de statistische kans dat jonge mensen vergif binnenkrijgen net zo groot als wanneer oudere mensen dit binnenkrijgen. Logisch om het aantal ouderen te verminderen goed, maar mensen die werken leveren geld op en mensen die AOW krijgen kosten geld. Als dit werkelijk een systeem is om de gemiddelde leeftijd omlaag te krijgen, dan verminderen ze tegelijkertijd de staatsinkomsten – jonge mensen worden immers langer blootgesteld aan het moderne voedsel dan ouderen. Naar inkomsten/uitgaven vind ik dit een zeer onlogisch verhaal eigenlijk.

 5. Aanvulling op het voorgaande – gezien de langere blootstelling van jongere mensen aan slecht voedsel zou je verwachten dat deze mensen komen te overlijden in de periode dat ze geld opleveren; en dat is bij langzaam gif; en langzaam gif werkt niet voldoende bij mensen die nu oud zijn. Bij snel gif, om de mensen die nú oud zijn te pakken, zou je dezelfde problemen moeten zien bij de jongeren, misschien dat de termijn iets verschilt, maar zeker geen 40 jaar toch?

 6. Aan Dr Nomad, ik schreef aangaande het gif in geïmpregneerd hout o.a. en niet over de samenstelling van het voedsel. Dat is een heel ander verhaal met totaal andere uitkomsten.

 7. [5],[6]

  Scherpe observatie.

  [7]
  De redenering van Nomad, dat het toepassen van langzaam gif, danwel het toepassen van non-selectief snel gif, logischerwijze de vergrijzing niet kunnen stoppen daar jongeren relatief meer getroffen zullen worden dan ouderen, wat het gemiddelde eerder zal doen toenemen ipv verminderen.

  In aanlvulling daarop nog het volgende. U stelt "Natuurlijk niet die mensen die welbewust weten waar ze mee bezig zijn; de captains of industries en het hogere echelon van de overheden.
  Die zullen nimmer die producten gebruiken en kopen waarvan ze weten dat het hun gezondheid direct dan wel indirect zwaar zal schaden."

  Het probleem met deze redenering is dat de situatie die zij schetst onhoudbaar is. Als er een gezond pakket aan goederen is, en er is bij sommigen bekend welk pakket dit is, dan zal vroeg of later die informatie publiek worden. Met name wanneer houders van die informatie niet meer baat hebben bij de geheimhouding daarvan. Oftewel: de eerste captain of industrie die afgetreden is zal deze informatie verkopen door oftewel zelf een pakket aan te bieden, danwel deze informatie an sich te verkopen. Omdat het onvermijdelijk is dat mensen die deze kennis hebben geen belang meer zullen hebben aan de geheimhouding daarvan, ten laatste ten tijde van hun sterfbed, is geheimhouding geen stabiel evenwicht en daarmee onplausiebel.

  Kortom, uw verhaal mag mij nog niet overtuigen.

 8. [4] hoe erg dit ook allemaal is, ik zie niet in wat het met een socialistische regering te maken heeft. Ten eerste is die nooit in Nederland geweest, en ten tweede is economische zaken vaak genoeg in handen van de VVD en het CDA geweest om met een eventuele socialistische politiek korte metten te maken. De handel staat bij vrijwel iedere politieke partij op de eerste plaats, op de tweede krenterigheid, op de derde lafheid. Die combinatie leidt tot genoeg ellende. Kijk naar de bezuinigingen van Colijn op defensie in de jaren dertig, en kijk naar F. Bolkestein onder wiens toestemming grondstof voor gifgas aan Irak is geleverd. U dicht de PvdA macht toe die deze partij maar zelden in zo grote mate gehad heeft. Kijk maar naar de afgangen die ze de laatste tijd weer meemaakt tegenover het CDA. Misschien is St Oedenrode een bolwerk van Socialisme, maar met slechts 4 zetels in een gemeenteraad met 17 zetels zal dat wel meevallen.

 9. [9]

  "hoe erg dit ook allemaal is, ik zie niet in wat het met een socialistische regering te maken heeft."
  Ik ook niet echt. Misschien is het de totalitaire tendens van het socialisme in combinatie van de maakbaarheidwens. Echter op zich te weinig om dit iets strikt socialistisch te laten zijn. Conservatisme kan ook.

  "Ten eerste is die nooit in Nederland geweest,"
  Toch wel, denk aan in ieder geval Den Uyl. Ook het feit dat Nederland tot de meest nivellerende landen ter wereld behoort suggereert anders.

 10. [4] Eens, was ook geen aanval op je bewering. Je wijst zelf al op de ‘gemiddelden’ en die had ik in mijn reactie ook weer even aangehaald.

  Ik vond het een goed stuk en het kan geen kwaad dat dit nog eens terug in de aandacht gebracht wordt.

  Overigens zitten we inderdaad niet in een bananenrepubliek; we zitten in een bananenmonarchie, en dan inderdaad nog wel een socialistische.

 11. [9] "Ten eerste is die [socialistische regering] nooit in Nederland geweest"
  Pardon? Eerste kabinet Den Uyl vorige eeuw, tweede kabinet Den Uyl nu. Als het nog socialistischer wordt zitten we in Venezuela of Leninistisch Rusland.

  [6] Die wolmanzouten worden al decennia in het milieu gebracht (Van Rooij is al 20 jaar bezig ertegen te strijden), dus mensen worden er al meer dan 20 jaar aan blootgesteld. Zoals pas bij de ‘roken’-discussie werd gesteld gaat het om concentraties en duur van blootstelling. Zou je zo’n 60 jaar nodig hebben om een levensbedreigende aandoening op te lopen dan zou dat dus mooi getimed zijn, vanuit de ‘opruim’gedachte. Dus dat jongeren ’te vroeg’ zouden overlijden en daarmee het ‘plan’ onderuit halen is niet per sé correct. Handig is ook dat bij zo’n lange ‘inwerktijd’ het lastig wordt om nog eenduidig een boosdoener aan te wijzen.

 12. Ik dacht juist dat mensen kapot gaan aan zuurstof. (alhoewel sommigen er 90 tot 100 jaar op draaien.)
  p.s.
  St-Oedenrode = Brabant = Paardenland

  Welke houtbescherming gebruikt men voor paardenstallen? Of is die rommel alleen gevaarlijk voor het mensdier?

  In Finland, Zweden e.d. struikel je over het hout.
  Gaan de mensen daar dan significant NIET de pijp uit aan dat soort verduurzamingskankers?

 13. [12]

  Dan heb ik nóg moeite met de opruimtheorie van de vergrijzing. In de eerste plaats wisten ze in de jaren zeventig nog niet dat de babyboomers relatief weinig kinderen gingen krijgen, laat staan dat de overheidsuitgaven alleen maar zouden groeien.

  Als ik dit verhaal moet geloven, dan is het dus makkelijker om gif in eten of andere producten te stoppen, dan de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen of mensen te stimuleren om meer kinderen te krijgen.

  Ik heb aardig wat moeite met dit verhaal…

 14. Er zal vast een gedeelte niet kloppen aan het verhaal, maar dat betekent niet dat er niets van waar is. Ik denk dat je weldegelijk kan stellen dat men ons aan het vergiftigen is, ooit gehoort van chemtrails? Het is vastgesteld dat er allerlei rotzooi in de lucht achter vliegtuigen zit, onder andere virussen(?) die het emuunsysteem aantasten, oa iets dat op antrax lijkt.
  In oorlogsgebieden worden ook chemische wapens gebruikt. Veel soldaten van de 1e golfoorlog hebben dezelfde ziekte, omdat ze bestrooid waren met een immuunsysteem verzwakkend goedje. Ze hadden van te voren een tijdelijk serum gekregen en kregen bij terugkomst last.
  Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, als aspertaam, waar je dom van wordt, chloor en fluoride in het water ect.

 15. Maar dan is roken dus eigenlijk juist GEZOND? Om in de lijn van het artikel te blijven…

 16. [12]

  "Handig is ook dat bij zo’n lange ‘inwerktijd’ het lastig wordt om nog eenduidig een boosdoener aan te wijzen."

  An sich geen probleem, zie de asbest-arresten. Ook asbest heeft een hele lange incubatieperiode. Zo lang zelfs dat de Hoge Raad de verjaringstermijn voor dat soort zaken moest oprekken om aansprakelijkheidsstelling zelfs maar theoretisch mogelijk te maken.

  Daarnaast blijf je nog steeds met de informatieparadox zitten. Hoe kunnen zo veel mensen weten welke producten goed en slecht zijn, zonder dat iemand die informatie heeft vercommercialiseert. De markt zou een samenspanning zoals omschreven makkelijk oplossen!

 17. Met dank aan de Heer Hartman: Dat "Hou ik erin"in eventueel volgende artikelen; ‘een socialistische bananenmonarchie’.
  Dank u, schitterende uitdrukking, maar helaas, het is maar al te waar.

 18. Volgens mij heeft mevrouw een flinke tik van de geïmpregneerde molenwiek gekregen.

  Goed, er zit vieze troep in dat hout. Dat stoppen we erin zodat het niet al te normaal gaat doen (rotten en zo). Gelukkig hebben we genoeg troep als afval liggen om te kunnen kiezen. Misschien is sommige troep niet gezond, maar ja, we combineren wat en als het niet goed blijkt (tè veel kankerbejaarden bijvoorbeeld), dan proberen we weer wat anders. Dat heet vooruitgang.

  Het is wel heel naïef om ervan uit te gaan dat onze overheden zoiets productiefs zouden gaan doen als het doden van hun vee boven de actieve c.q. vruchtbare leeftijd. Dat is van een lange termijn-visie en fascistische efficiëntie, daar lusten de postmodernistische honden geen brood van (misschien maar goed ook).

  Ik moet zeggen: De methode van het langzaam vergiftigen via het hout van de eventuele zandbak is dan weer wel van het niveau van de boven ons gestelden.

  O ja, en wat ook erg veel met de vuile schutting te maken heeft is genetische manipulatie, en dat is overigens echt verschikkelijk! Maar daar weet ik eigenlijk geen flikker van af, dus laten we het daar maar niet over hebben. Dan ga ik nog even een mooi citaat in m’n woestijnsprookjesboek opzoeken..

Comments are closed.