Afgelopen vrijdag, 28 september, heb ik na een oproep op NUjij.nl de voltallige tweede kamer een mail gestuurd met het verzoek de uitlevering op dubieuze gronden van Robert Hörchner aan Polen te blokkeren. Ik kreeg welgeteld één antwoord, van/namens Jan Marijnissen. Dit antwoord beriep zich op de Trias Politica als reden dat ingrijpen niet mogelijk was. Dat riep bij mij een andere vraag op, waar ik nog geen bevredigend antwoord op heb gekregen. Een mailwisseling.

Het stilzwijgen van de voltallige Kamer uitgezonderd Jan Marijnissen was voor mij aanleiding een tweede mail naar de Kamer te sturen:

Geachte Volksvertegenwoordiging,

Gisteren heb ik uw aandacht gevraagd voor de belachelijke zaak Robert Hörchner en u verzocht zijn uitlevering te blokkeren. Tot op heden heb ik slechts één reactie mogen ontvangen, en wel van Jan Marijnissen. Deze komt er op neer dat er niets te blokkeren valt als gevolg van de Trias Politica:

“We zitten nu met de situatie dat de rechter heeft gesproken, en de minister geen nadere beslissingsbevoegdheid meer toekomt. De minister kan nu niet een rechterlijke uitspraak ongedaan maken, dit in verband met scheiding van de machten.”

Ik stel me zo voor dat dit voor velen onder u, zo niet de meesten, het argument zal zijn om de zaak verder maar op zijn beloop te laten, maar er zit mij dan iets dwars, dat u mogelijk kunt toelichten of, beter, waar u een precedent aan kunt ontlenen om wel in te grijpen in de zaak Hörchner.

Ik kan mij namelijk niet aan de indruk onttrekken dat het argument van de scheiding der machten zeer selectief van toepassing is. Inzake het generaal pardon heeft de rechter zo’n 26.000 keer gesproken (en dat 4 of 5 keer per geval in verschillende procedures) maar het was voor de Kamer en de minister geen enkel probleem om deze 26.000 (x5) uitspraken naast zich neer te leggen. Toen speelde dit argument dus niet.

Waarom is in het geval Hörchner het argument wel geldig? Omdat de heer Hörchner lastig is voor het OM en dus gedeporteerd dient te worden? Joop van Riessen liet onlangs nog weten het een goed idee te vinden om Geert Wilders te ‘mollen’ en zijn kiezers te deporteren. Hierop heb ik geen kritische geluiden mogen vernemen. Zou het kunnen dat deze kennelijk geaccepteerde procedure nu via een slinkse truc op Hörchner wordt toegepast?

Hopelijk kunt u mij uitleggen wanneer de Trias Politica wel geacht wordt van toepassing te zijn en wanneer niet. Zoals het nu gaat kan ik er in ieder geval geen chocola van maken.

Alvast bedankt voor uw toelichting, of beter, uw benuttting van dat precedent…

Dit leidde tot een reactie van GroenLinks kamerlid Naima Azough:
Dank u voor uw mail, ik moet mij echter aansluiten bij de heer Marijnissen. I.v.m. tijdgebrek kan ik er nu niet nader op ingaan, maar ik zal u maandag nader informeren.

Helaas heeft zij mij afgelopen maandag niet nader meer geïnformeerd.

Met jurist Jan de Wit, tweede kamerlid voor de SP ontstond nog wel een korte mailwisseling:

Jan de Wit:
Het grootste deel van de mensen dat voor het generaal pardon in aanmerking komt heeft helemaal geen procedures, zij zijn uitgeprocedeerd.

Een deel heeft nog wel procedures lopen maar die worden allemaal ingetrokken, en dan zijn er dus ook geen procedures meer.

Ik:
Dank u wel voor deze snelle toelichting, maar bevestigt u nu niet wat ik al zei? Alle mogelijke procedures zijn geprobeerd, en allemaal leidden ze tot dezelfde uitspraak van de rechter: asielaanvraag afgewezen. Er zijn geen verdere procedures meer mogelijk: uitgeprocedeerd. Dat betekent dus gewoon: terug naar huis. De rechter heeft gesproken. Hier is de uitspraak van de rechter gepasseerd door de Kamer, dus mijns inziens is hier de Trias Politica geschonden.

Jan de Wit:
Onder oude Uitleveringswet nam de minister na de rechter de beslissing tot al of niet uitleveren.

Onder de nieuwe Overleveringswet heeft hij die bevoegdheid niet meer.

Zou de Kamer de minister dwingen in deze zaak in te grijpen zou de minister dus tegen de rechterlijke uitspraak ingaan en doet hij niet.

Bij de (ex)asielzoekers treft de Kamer zelf een nieuwe regeling ter oplossing van het gerezen probleem van de 26.000. Dat kan de Kamer doen.

In het geval van de heer Hörchner zou de Kamer de wet weer moeten wijzigen (nadat men eerst mijn amendement heeft verworpen).

Dat zal niet gebeuren, is mijn politieke inschatting. Overigens zou ik die wijziging zoals u zult begrijpen toejuichen.

Hier heb ik het maar even bij gelaten. Wat mij betreft is dit antwoord onbevredigend, omdat vaag blijft waarom de Kamer bij het generaal pardon “een nieuwe regeling ter oplossing van het gerezen probleem” kan treffen maar bij het geval Hörchner niet. Zoals ik het lees heeft de Kamer t.b.v. het generaal pardon de wet gewijzigd, en is men niet bereid dat voor Hörchner te doen. Politieke onwil om een puur slechte, kwaadaardige wet, de overleveringswet, nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Maar meer principieel, zelfs dan is mijns inziens wijzigen van de wet, nadat de rechter op basis van die wet uitspraken heeft gedaan, ingrijpen in de rechtsgang en dus aantasting van de Trias Politica.

Misschien dat een juridisch onderlegde lezer hier nog een toelichting op kan geven.

11 REACTIES

 1. Volgens mij was het een onderdeel van Trias Politica dat wetgeving niet met terugwerkende kracht ingevoerd kan worden; ik kan mij vergissen. Bovendien kent Nederland geen zuivere vorm van Trias Politica, de machten zijn minder gescheiden dan het "model" voorschrijft. In de praktijk is het ook nog eens zo, dat rechters er meestal niet van houden om tegen het Haagse in te gaan, ook al zegt de wet iets anders.

 2. Trias Politica kun je net zo goed vervangen door "De Wil van God" of het antwoord op de vraag "Lekker Weertje Niet?".

  Het hangt van subjectieve waardering en partij-ideologische interpretatie af wat de heren en dames politici vinden. Komt het mij/ons goed op slecht uit? Wat zijn de mogelijke voordelen die te behalen zijn als ik dit politiek uitbuit? Hoe interpreteer ik een en ander zonder de schijn van intellectualiteit hoog te houden?

  Dit zijn dan wat vragen die bij de politici spelen. Opportunisme staat hier niet los van, het is zelfs een drijvende kracht.

 3. Trias Politica?
  De grootste gotspe ooit gehoord. Trias politica zou i.a. inhouden, dat de Kamer zijn wetgevende bevoegdheid terugeist van de regering (die dus alleen nog moet uitvoeren wat de Kamer besluit), dat de koningin alle politieke benoemingen van rechters terugdraait, dat de kabinetsformateur wordt gekozen in plaats van door de koningin benoemd, dat de Raad van State alleen niet-bindende juridische adviezen geeft en alle andere taken laat vallen. Dit zijn enkele zaken die me nu even te binnen schieten, maar er zijn er talloze meer. Verder heb ik nu geen tijd.

 4. ik denk dat 26000 – en het restje plus de aanhang die weldra zal volgen – welkom stemvee is voor linksen. dat zijn straks toch al gauw 5 6 zetels.

  het alom bekende gezegde "hoe meer zielen, hoe meer vreugd" gebruiken linksen als "hoe meer zwakkeren, hoe zekerder onze positie".

  dood aan alle linksen.

 5. De reden is vrij simpel en volstrekt logisch en helder: Hörchner zal hoogstwaarschijnlijk niet op een van de linkse partijen stemmen en die 26.000 gelukszoekers wel.

 6. Net binnengekomen reactie van D’66, kennelijk namens Pechtold, op de eerste mail:

  Middels deze email zou ik u namens Alexander graag willen bedanken voor uw bericht. Uw brief is in goede orde ontvangen en de fractievoorzitter stelt het bijzonder op prijs dat u de moeite hebt willen nemen hem op deze manier te benaderen. Het is voor hem belangrijk om te weten met welke problemen en vragen mensen in Nederland te maken hebben. Ook is D66 blij met het door u in ons gestelde vertrouwen.

  U maakt zich zorgen over de zaak van de heer Hörchner. D66 is van mening dat samenwerking op het gebied van strafzaken in de Europese Unie grote voordelen met zich mee kan brengen. Voorwaarde is dan wel dat de fundamentele rechten van burgers en verdachten worden gewaarborgd. Hier wordt in Nederland door een onafhankelijke rechter op toegezien. Mocht over die onafhankelijkheid twijfel bestaan, dan dient de schijn van belangenverstrengeling te worden weggenomen. Tot die tijd zouden geen onomkeerbare stappen moeten worden genomen. Maar D66 is terughoudend bij het oordelen over rechterlijke beslissing omdat de scheiding der machten een belangrijke verworvenheid is in onze democratie.

  Namens Alexander dank ik u voor het overbrengen van uw zorgen.

  Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik

  Hier wordt ik dus echt niet goed van; de schijnheilige kruiperigheid druipt er van af. Ondertussen wordt even naar de ‘onafhankelijke rechter’ verwezen, terwijl die net voor de (voor Hörchner waarschijnlijk gunstige) uitspraak vervangen is door een niet-onafhankelijke (ex-landsadvocaat, partij in andere Hörchner zaak) rechter.

  Heb dus nog maar even de volgende reactie verstuurd:
  Op welke onafhankelijke rechter doelt u precies? Degene die begrip had voor het verhaal van Hörchner en vermoedelijk een voor Hörchner gunstige uitspraak gedaan zou hebben? Die vervangen werd om dat te voorkomen? Vervangen door een rechter die net ex-landsadvocaat is en partij was of is in minimaal één andere zaak die Hörchner tegen de staat heeft lopen? Die ‘onafhankelijke’ rechter bedoelt u? Mevrouw A. Spoel? Daar is niets onafhankelijks aan.

  Hoe dom denkt Alexander dat ik ben? En waar is die ‘belangrijke verworvenheid’ inzake het generaal pardon gebleven, zoals ik in mijn follow-up mail n.a.v. het antwoord van Jan Marijnissen had gevraagd? Toen werd er ineens de vloer mee aangeveegd, zo belangrijk was die verworvenheid dus ook weer niet. Hoe kan D’66 met een argument aankomen dat zij zelf niet eens respecteert? Het woord ‘respect’ wordt door Alexander tot vervelens toe overal bijgehaald, bij gebrek aan argumenten, maar qua inhoud moet hij zich nog in de betekenis verdiepen.

  Welk politiek belang speelt hier om Hörchner te deporteren, tegen elke moraal en vorm van fatsoen in? Zou u, al dan niet namens Alexander, nog even een antwoord op deze vragen willen geven?

  Alvast hartelijk bedankt.

 7. [7]R. Hartman,
  Uitstekend geantwoord! De politici kiezen alleen die argumenten die ze toevallig het beste uitkomt. Van enige consistente argumentatie is bij hen geen sprake.
  Ik mag hopen, dat zo’n politicus of zijn familie of vriend het zelf met het OM aan de stok krijgt.

  Maar dit geeft aan, dat deze politici andere krachten gehoorzamen dan zij voorgeven. M.a.w. er is geen sprake van een vertegenwoordigende democratie.

  Msg,
  SpyNose

 8. Robert Hörchner heeft afgelopen maandag (de dag van zijn insluiting in afwachting van zijn uitlevering aan Polen) nog de volgende verklaring opgesteld. Misschien is het van belang dat de kamerleden hier kennis van nemen.
  http://www.roberthorchner.n

 9. [9]
  PS
  Aleid Wolfsen (PvdA, oud-rechter en kandidaat-burgemeester van Utrecht) en Frans Weekers (VVD) hebben zich al nader in deze zaak verdiept. Misschien kan je van hen enige steun verwachten.

Comments are closed.