In het debat op Buitenhof gisteren tussen Henk Kamp van de VVD en Alexander Pechtold van D’66, of wat daar nog van over is kwam er een aantal belangrijke verschillen naar voren.

Beiden betichtten elkaar van niet liberaal te zijn. Pechtold vond de VVD de verkeerde kant opgaan, omdat zij de kant kozen van Wilders en Verdonk en Kamp vond aan het einde van het gesprek Pechtold een post-moderne democraat.

Het frappante is dat Pechtold zich eigenlijk liberaal noemt, maar als er één partij is die het collectivisme een zeer warm hart toe draagt dan is het wel D’66, zowel nu als in het verleden. In alle gelederen van de samenleving wil deze partij haar wil opleggen via dwangmaatregelen. Nu is het natuurlijk niet zo dat de VVD liberaal genoemd mag worden, zeker niet in klassiek-liberale zin, maar qua immigratie zit deze partij dichter bij het klassiek-liberalisme dan de crypto-socialist Pechtold.

In eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat er geen vrije immigratie mogelijk is in een klassiek-liberale samenleving, want dat hangt af van de instemming van de bevolking van het desbetreffende land of de regio en niet van collectivisitische politici met eigen agenda’s. In klassiek-liberale landen als Liechtenstein, Andorra, Bermuda, Naura etc. hebben ze dus wel degelijk immigratiebeperkingen en wel van mensen die niets hebben toe te voegen aan hun samenlevingen. Het is derhalve zeer liberaal om een immigratiebeleid te voeren dat erop gericht is mensen te weren die een gevaar vormen voor het land, ergo terroristen en criminelen. Wat er wel bestaat uiteraard is een vrijheid van emigratie en daarin mogen personen niets in de weg worden gelegd.

Daarom is het ook vreemd voor sommige libertariërs om te stellen dat in een libertarische samenleving absolute vrijheid van immigratie bertaat. De reden voor deze foutieve denktrant was de Verenigde Staten van Amerika die gehele bevolkingsgroepen uit voornamelijk Europa toeliet in de voorbije eeuwen. Dit was geheel in overstemming met de leegte van het land, die zo snel mogelijk moest worden opgevuld met immigranten. Canada, Australië, Argentinië en Brazilië voerden eenzelfde soort beleid. Nu dat deze landen een behoorlijke immigratie achter de rug hebben zijn daar nu ook beperkingen van kracht.

Wat het nog erger maakt is dat D’66 en andere collectivistische partijen én een vrije immigratie én een verzorgingstaat willen, zodat alle immigranten meteen een beroep kunnen doen op uitkeringen en subsidies, zonder daarvoor ooit productie tegenover hebben gesteld. Elk gezonddenkend mens weet dat dit natuurlijk een recept is voor een economische en maatschappelijke ramp, ergo een stimulans voor de splitsing van bevolkingsgroepen, zoals autochtoon versus allochtoon en productieven versus non-productieven. Dankzij de massale immigratie die deze collectivistische partijen voorstaan worden de tegenstellingen op dit gebied alleen maar aangescherpt en behoren zij de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen van hun wanbeleid.

Nu is het wel duidelijk dat zij dit voornamelijk doen vanwege de zetelwinst die deze nieuwe onproductieven hen opleveren, echter men ziet duidelijk dat de afbraak van de Nederlandse samenleving daarmee een feit is geworden.

De oplossing is een directe algehele immigratiestop voor permanent verblijf en na de ontmanteling van de verzorgingstaat een beleid te voeren ten aanzien van immigranten die iets hebben toe te voegen aan het land via bijvoorbeeld een puntensysteem, of het afgeven van tijdelijke verblijfsvergunningen voor werknemers en asielzoekenden, zoals dat gangbaar is in een aantal voornoemde immigratielanden. Ook dient het Schengenverdrag te worden opgezegd, alsmede het verlaten van de Europese Unie die ons eigen beleid op dit gebied wil dwarsbomen. Verdragen zijn er alleen maar als het alle partijen bevoordelen, want als sommige partijen nadelen gaan ondervinden van deze verdragen dan dienen deze terstond te worden opgezegd.

www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.heritage.org/Research/I…
www.lewrockwell.com/orig/he…
www.infowars.com/articles/i…

19 REACTIES

 1. "Wat er wel bestaat uiteraard is een vrijheid van emigratie en daarin mogen personen niets in de weg worden gelegd."

  Bij emigratie krijg je automatisch immigratie in het andere land.
  In een vrije wereld zou het even vrij zijn om van Congo naar Nederland te verhuizen als van Limburg naar Brabant.

  Deze hele vrijheid wordt vertroebelt door een ander kwaad: De verzorgingsstaat waarin iedereen (ook immigranten) recht heeft op van alles.

  Als die verzorgingsstaat is opgeheven, en de betutteling uit den Haag en Brussel is afgeschaft, dan is voor een vrije maatschappij vrije immigratie de enige logische consequentie.

 2. [1]
  Zeker als je ook nog in aanmerking neemt dat het onwaarschijnlijk is dat 100% van de inwoners van een dergelijk land (met een vrije maatschappij) een beperking t.a.v. de kwaliteit van de immigranten zal voorstaan.

 3. Heeft Hong Kong ook geen vrije immigratie? Dacht dat het daar ook prima ging.

 4. [3] Ik weet niet zeker maar ik vermoed dat in een land waar ca. 40% van de gezinnen in government sponsored housing woont (overigens laag vergeleken bij de ca. 85% in Singapore) toch wel enkele eisen zal stellen.

 5. [1] ,,Bij emigratie krijg je automatisch immigratie in het andere land. In een vrije wereld zou het even vrij zijn om van Congo naar Nederland te verhuizen als van Limburg naar Brabant."

  Natuurlijk Hubert, maar zo’n immigrant mag natuurlijk geen last vormen voor de anderen en moet in zijn of haar eigen middelen voorzien. Daarom kan een land (ook een klassiek-libarale staat) beperkingen opleggen aan immigratie.

 6. [2] Dat is aan de KL-staat om dat te bepalen. In de praktijk blijkt dat er wel degelijk eisen worden gesteld aan de immigranten. Echt vrije immigratie bestaat dus niet.

 7. [6] De link werkt niet echt, dus hier een overzicht:

  Hong Kong
  Public Services
  Scheme Objective

  The Scheme is an entrant scheme. It is quota-based and seeks to attract highly skilled or talented persons who are fresh entrants not having the right to enter and remain in Hong Kong to settle in Hong Kong in order to enhance Hong Kong’s economic competitiveness in the global market. Successful applicants are not required to secure an offer of local employment before their entry to Hong Kong for settlement. All applicants are required to fulfill a set of prerequisites before they can be awarded points under one of the two points-based tests, namely the General Points Test and Achievement-based Points Test, and compete for quota allocation with other applicants. Successful applicants under the Scheme may bring their spouse and unmarried dependent children under the age of 18 to Hong Kong provided that they are capable of supporting and accommodating their dependants on their own financial resources without relying on public assistance in Hong Kong.

 8. [7]
  "Dat is aan de KL-staat om dat te bepalen. "
  Zou kunnen. Met het beschermen van bijvoorbeeld eigendomsrechten hoeft een marktverstorende actie zoals het afschermen van een geografische markt door het discrimineren van bepaalde mensen boven het niveau van het individu niet per sé iets te maken te hebben.

  "In de praktijk blijkt dat er wel degelijk eisen worden gesteld aan de immigranten. Echt vrije immigratie bestaat dus niet."
  In de praktijk klopt dat inderdaad voor zover mij bekend, wat niet wil zeggen dat zoiets niet mogelijk zou zijn.

  Economisch zowel als sociaal gezien zou discriminatie op individueel niveau moeten kunnen volstaan.

 9. [5]
  "Natuurlijk Hubert, maar zo’n immigrant mag natuurlijk geen last vormen voor de anderen en moet in zijn of haar eigen middelen voorzien. Daarom kan een land (ook een klassiek-libarale staat) beperkingen opleggen aan immigratie."

  Als een dergelijke immigrant ‘de anderen’ lastig valt (d.w.z. inbreuk maakt op eigendomsrechten) dan kan een dergelijk persoon als individu aansprakelijk worden gesteld. Van het tot last zijn in de zin van sociale voorzieningen kan geen sprake zijn als deze er niet zijn. Vanuit private sociale voorzieningen zal er wel aantrekkingskracht zijn, daar lijkt me niks mis mee. Vanuit de optiek van sociale afkeer lijkt het me handiger om dan maar af te zien van zaken doen, hoe lucratief dat ook zou kunnen zijn. Ik denk ook dat daar de weerstand van deze en gene zit tegen vrije immigratie: liever de groep opzadelen met de plicht om marktverstorende maatregelen te nemen dan op individueel niveau de rug recht te houden en het anderen toe te staan om dingen te doen die men zelf niet kan billijken.

 10. Er is nog een ander aspect van immigratie waar op den duur niet aan te ontkomen zal zijn:
  01. arriverende personen uit zinkende landen ( bij voorbeeld Tokelau eilanden, Maladieven, Palau )Deze mensen zullen ergens naar toe moeten, hoe arm of rijk zij ook zijn. Men kan deze mensen moeilijk eindeloos op de zee laten dobberen.
  02. oplopende fysieke druk in een aantal landen, waar de bevolking letterlijk over de grenzen barst.
  ( e.g.Bangladesh)
  Hugo van Reijen

 11. [10]
  “Als een dergelijke immigrant ‘de anderen’ lastig valt (d.w.z. inbreuk maakt op eigendomsrechten) dan kan een dergelijk persoon als individu aansprakelijk worden gesteld. Van het tot last zijn in de zin van sociale voorzieningen kan geen sprake zijn als deze er niet zijn.”

  Je raakt hier de kern van de zaak, Andre. Als er in een land een goede rechtshandhaving bestaat maakt het helemaal niets uit of een inwoner autochtoon dan wel allochtoon is.

  Albert gaat er blijkbaar van uit dat zoiets niet mogelijk is. Niet alleen is de rechtszekerheid van de autochtonen niet gegarandeerd, je moet ook nog eens aan de grens mensen op hun blauwe ogen gaan beoordelen, want ze zouden wel eens iets verkeerds van plan kunnen zijn.

  Klassiek-liberalen hebben echter nooit een gedachtepolitie bepleit, dus waarom zou je mensen op voorhand hun bewegingsvrijheid ontnemen?

  Verder zal iedere immigrant iets toevoegen aan het land wanneer er geen sociale voorzieningen meer zijn. Zonder die meerwaarde voor anderen heeft zo’n immigrant immers geen bestaansmogelijkheid.

  Het is van tweeën een: een vrij land waar iedereen kan komen en gaan zoals hij zelf wil (maar dan geen verzorgingsstaat), of een verzorgingsstaat met een zeer stringent immigratiebeleid (om al die miljoenen freeloaders buiten de deur te houden).

  Het lijkt me nogal voor de hand liggen, dat je alleen het eerste land met goed fatsoen ‘liberaal’ kan noemen.

 12. [10] Laat me een land of een staat zien waar er een ongelimiteerde immigratie is. Die bestaat niet en dat is eenvoudig te benoemen. Allereerst moet de immigrant beschikken over eigen middelen om zich in leven te houden of bezit verkrijgen binnen een bepaalde samenleving. Ten tweede kan elke samenleving eisen stellen aan de immigrant, bijv. dat het geen gewelddadige ideologie aanhangt, dat hij of zij geen bedreiging vormt voor de andere bewoners. Dat mis ik namelijk bij betogen van veel libertariërs. Als men zegt dat dit discriminatie van groeperingen is, dan doet elke klassiek-liberale staat in de wereld dit kennelijk, want je maakt een verschil tussen mensen die van anderen willen leven en mensen die zichzelf onderhouden.

 13. [12] Peter gaat voorbij aan de bescherming en veiligheid die moet worden gegarandeerd door de overheid. Dit is namelijk de primaire fuunctie. Stel er komt een enorme terroristische of criminele organisatie, koopt land en vervolgens perst de lokale bevolking af of terroriseert haar. Dit is geen ‘gedachtepolitie’, maar de werkelijkheid in een aantal landen: Kosovo, Sicilië, Afghanistan, om maar een paar te noemen. Hoe ga je daar mee om? In zo’n geval moet de overheid zulk soort groeperingen weren.

 14. [11] Natuurlijk krijgt men dat en daar is ook niets mis mee, want deze mensen kunnen altijd worden opgevangen door ‘sponsors’ in andere landen. Een land als Bangla-Desh wordt echter wel als een probleem gezien door India bijvoorbeeld, omdat er een sterke anti-Hindoesentiment bestaat, dus kan ik me wel voorstellen dat India hiertegen bepaalde maatregelen neemt.

 15. [15]
  In een liberale samenleving mag een ieder eigendom verwerven. Ik mag mijn huis verkopen aan de hoogst biedende, ook als die hoogst biedende uit Iran komt. Immigratiebeperking is dus beperking van het eigendomsrecht. Als de overheid namelijk bepaalt aan wie ik mijn huis niet zou mogen verkopen of verhuren, dan beperkt de overheid mij in het uitoefenen van mijn eigendomsrecht.

  Goed, het kan gebeuren dat een groepering systematisch grond gaat opkopen in een bepaald gebied. dat gebeurde bijvoorbeeld in Palestina waar zionisten op vreedzame en legale wijze grond aankochten en gingen bewonen. Daar is op zich niks mis mee.
  We zien nu zo iets in het "free state" project, waar libertariërs in een bepaald gebied grond opkopen om een ideaal te verwezenlijken. Ik kan me voorstellen dat een collectivistische, nationalistische overheid een dergelijk project graag zou tegengaan door een immigratieverbod voor libertariërs in te voeren.

  Maar uiteindelijk is er niets mis met het verweven van eigendom. het gaat pas mis zodra men andermans eigendomsrechten aantast. Om even terug te komen op mijn voorbeelden: Het is pas geweld als de "Free staters" de eigendomsrechten van hun socialistische buurman niet meer respecteren, of als zionistische immigranten een Arabisch dorp onteigenen en de bewoners verjagen. Zolang de Free Saters en de zionisten echter hun ideale samenleving alleen binnen hun erfgrenzen opbouwen is er niest aan de hand.

  Ook communisten kunnen zo hun ideale samenleving verwezenlijken (kijk naar kibboetzim), ook vrome christenen en moslims kunnen op deze wijze hun communes inrichten naar eigen inzicht.

  In een libertarische samenleving is een ieder baas op eigen erf en mag niemand de eigenaar verhinderen zijn erf ter beschikking te stellen aan een ander.

 16. [17]

  beste,

  Wat nu als de eigenaar ( uiteindelijk zij ‘we’ allemaal huurders, m.i.) geen kinderen en/of testament heeft?
  Vervalt de grond dan aan allemaal?

  En wat als de hersenfuncties afnemen van de eigenaar van de grond/huis en hij een gevaar begint te vormen en zijn grond beschikbaar stelt aan types die hij in zijn ‘vorige’ leven niet kon luchten of zien?
  Oftewel, voor een ‘normale’ situatie is het prima te begrijpen, maar wat doe de praktijk te extreem afwijkt van het ideaal?
  Ga je ingrijpen als dat verstandiger/wijzer is?
  Of mag je je nooit op dat helland vlak begeven?

 17. Het is D66 zonder komma. De komma is jaren geleden afgeschaft.

Comments are closed.