Onlangs werd weer eens duidelijk hoezeer ons staatsonderwijs gericht is op het klaarstomen van leerlingen voor een carriëre als linkse leugenaar, dan wel als kritiekloze belastingslaaf. Een (geanonimiseerde) brief mijnerzijds naar het schoolhoofd volgt. Het zal geen verbazing wekken dat de school weigerde inhoudelijk op mijn argumenten in te gaan, maar zich beperkte tot loze kretologie die niets met de kern van de kritiek van doen had. Lees waaraan ook uw kind wordt blootgesteld, en huiver…

Geachte heer Rector,

Na enige bedenktijd genomen te hebben voel ik mij toch genoodzaakt te reageren op de ontwikkelingen op uw school met betrekking tot het vak aardrijkskunde. Naar mijn idee zitten kinderen op school om zoveel mogelijk feiten te leren en kennis op te doen waarmee zij zich een betere positie in de maatschappij kunnen verwerven in hun latere leven. Vorig jaar september is er het nodige te doen geweest over het gebrek aan objectiviteit in de onderwijsboeken, waar vele zinsneden en suggestieve formuleringen regelrechte propaganda voor linkse ideeën vormen die de onderwezen jeugd sluipenderwijs wordt toegediend. Eind vorig schooljaar ben ik nog zeer ontstemd geraakt over het feit dat Kevin nog even aan de klimaat-propaganda van Al Gore werd blootgesteld, waar ik echter niets mee gedaan heb. Over de klachten over de kwaliteit van het onderwijs, waar zelfs de kranten veelvuldig over berichten, hoef ik denk ik niets meer te zeggen. Nu uw school zich weer aan klimatisme waagt, ditmaal nota bene voor een cijfer, voel ik mij genoodzaakt u alsnog te schrijven.

Uw aardrijkskunde-docente mevrouw Aardstra heeft recent de helft van Kevin’s klas, waaronder Kevin, naar de Inconvenient Truth van Al Gore laten kijken, en de andere helft naar de Global Warming Swindle. Dit kwam kort nadat ik bij uw assistente mijn ongenoegen kenbaar had gemaakt over de blootstelling van Kevin aan Gore’s propaganda vorig jaar, en had aangegeven dat daar minimaal het tegengeluid bij getoond had moeten worden om enigszins de schijn van objectiviteit op te houden. Ik vermoed echter dat het nieuwe initiatief daar niet door is ingegeven, alleen al omdat Kevin dan minimaal in de “Swindle”-groep had moeten zitten. Doel van het initiatief is binnenkort een discussie te houden waarbij de ene helft van de klas de “Truth” en de andere helft de “Swindle” moet verdedigen, en dat dus voor een cijfer. Het mag duidelijk zijn dat de uitwerking van dit initiatief op de gekozen wijze rammelt (beter hadden de leerlingen zelf hun groep kunnen kiezen), maar ook vraag ik mij af wat hiervan het (aardrijkskundige) doel is.

Erger is dat ter ondersteuning van de te houden discussie de gehele klas (dus ook de “Swindle”-groep) een tweetal achtergrond documenten heeft meegekregen, die mij doen vermoeden dat de “Swindle” alleen maar werd getoond om het tegengeluid te smoren en daarmee het ‘waarheidsgehalte’ van Gore’s enorme leugens nog te versterken. Waarom stel ik dit zo krachtig? Beide documenten pretenderen “De feiten” rond klimaatverandering en “De stand van de wetenschap” te presenteren. Het is echter zo dat alleen het zwaar omstreden IPCC standpunt wordt aangehaald, dat mede gebaseerd is op onderzoek door Mann et al uit 1999, en dat inmiddels behoorlijk in diskrediet is gebracht. Mann’s ‘hockeystick’ bv. is het resultaat van ondeugdelijke statistiek en een ondeugdelijk model, hetgeen reeds in 2003 onomstotelijk is vastgesteld. Toch beroepen zowel het IPCC als Gore zich op deze grafiek. De ‘achtergrond documentatie’ steunt uitsluitend de “Truth” en staat bol van de stromannen, die aantoonbaar onjuist dan wel niet bewezen zijn maar door kinderen in de leeftijd van Kevin onmogelijk doorgrond en aangevochten kunnen worden. Voorbeelden:

 1. “De mens is [..] de oorzaak” (van de toename van CO2 en methaan).
 2. “Deze toename is de oorzaak van de opwarming, dus is de opwarming van het klimaat door de mens onmiskenbaar”
 3. “De hoofdoorzaak van klimaatverandering is […] het broeikasgas CO2”
 4. “1998 is waarschijnlijk het warmste jaar van de afgelopen duizend jaar”

Ik kan zo nog even doorgaan want het is werkelijk hemeltergend wat die ontvankelijke kinderen, die vertrouwen op de correctheid van wat zij leren, hier wordt toegediend. Het hele klimaatverhaal, en zeker de presentatie door mevrouw Aardstra is niet correct, maar politiek correct, en zoals u ongetwijfeld weet is de huidige politieke correctheid een uitvloeisel van de Frankfurter Schule, eveneens de bron van het Cultureel Marxisme, dat de westerse wereld in zijn greep heeft. Met feiten en wetenschap heeft het allemaal niet zoveel te maken.

De feiten zijn heel anders. De feiten zijn zelfs dat in het Engelse onderwijs de “Truth” niet eens meer vertoond mag worden zonder dat de docent er bij vermeldt dat de film minimaal negen leugens of niet te bewijzen stromannen bevat. Dit naar aanleiding van een klacht van een bezorgde ouder. Recent is een document met 35 aantoonbare fouten samengesteld door Christopher Monckton of Brenchley: (http://scienceandpublicpolicy.org/monckton/goreerrors.html). Deze heer is ‘former policy advisor to Margaret Thatcher during her years as Prime Minister of the United Kingdom’.

Eerder dit jaar heeft Steve McIntyre (dezelfde statisticus die ook de hockeystick van Mann et al onderuit haalde) aangetoond dat de data van NASA (GISS) met betrekking tot de jaren vanaf 2000 incorrect was, hetgeen consequenties had voor de jaren 90 en later, met als gevolg dat 1998 niet meer het warmste jaar van de afgelopen eeuw was, maar 1934 en, sterker nog, dat 6 van de warmste jaren van de afgelopen eeuw in de jaren 30 van de vorige eeuw vielen. NASA heeft deze fout toegegeven, maar er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Hansen, de verantwoordelijke wetenschapper, weigert tot op heden zijn rekenmethode en model-opzet vrij te geven, hetgeen voor een wetenschapper opmerkelijk mag worden genoemd. McIntyre heeft de fout dan ook uitsluitend middels statistiek aangetoond.

Dan nog even de stromannen hierboven:

 1. Hier valt over te twisten. In 2004 heeft China een al 130 jaar lang woedende ondergrondse steenkoolbrand geblust, die jaarlijks net zoveel CO2 in de atmosfeer bracht als het complete autoverkeer van de Verenigde Staten (nog afgezien van andere onplezierige gassen en bergen as). Niemand heeft ook maar ergens deze CO2 uitstoot (en het wegvallen ervan) meegenomen in de berekeningen. De oceanen laten bij opwarming zo veel CO2 los dat de toevoeging door menselijk handelen niet in verhouding daartoe staat, en al zeker niet als de oorzaak van toename kan worden aangeduid. Wel maakt de milieubeweging zich op grote schaal schuldig aan het toevoegen van CO2 aan de atmosfeer, o.a. door het blokkeren van gedegen bosbeheer.
 2. CO2 volgt temperatuur, niet andersom. Zelfs het IPCC geeft toe dat dit klopt, maar volgens haar is deze eeuwenoude regel sinds 1980 ineens niet meer waar. Hetzelfde geldt voor de zonne-activiteit. Waarom dit ineens niet meer waar zou zijn kan men niet aangeven.
 3. Zie onder 2. Overigens is CO2 een bron van leven, dus geen ‘vervuiler’. Bomen en planten groeien niet zonder CO2, en produceren dan dus geen zuurstof.
 4. De hockeystick heeft de warme periode in de middeleeuwen ineens ‘uitgewist’. Het bestaan van deze periode (de Midieval Warming Period) lijdt echter geen twijfel, en toen was het warmer dan nu.

Ook de citaten uit bedenkelijke bronnen als NRC Handelsblad en De Volkskrant dragen niet bij aan de objectiviteit van de ‘lesstof’. Tenslotte wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat ‘Global Warming’ helemaal geen issue is voor wetenschappers, maar voor de politiek. In de jaren 70 van de vorige eeuw wilde men nog ingrijpen in de zich toen voordoende afkoeling, omdat men bang was voor een ijstijd.

Ik kan hier een complete paperback volschrijven met argumenten wat er niet deugt aan het klimatisme en de politieke agenda erachter (wetenschappers zijn ontslagen omdat zij weigerden zich bij de ‘consensus’ aan te sluiten) maar ik denk dat ik zo wel duidelijk genoeg heb gemaakt wat mijn grieven zijn. Er resten mij slechts twee mogelijke conclusies:

 1. Mevrouw Aardstra weet absoluut niet waarover zij het heeft, hetgeen een brevet van onvermogen zou zijn aangezien de informatie al geruime tijd bekend is en voor iemand die daarmee bezig wil zijn dus ook bekend had moeten zijn. Zelfs het Engelse vonnis was ruim op tijd bekend om in de stof meegenomen te kunnen worden, en dat had minimaal ook moeten gebeuren. Waarom moeten Engelse kinderen wel gewaarschuwd worden en Nederlandse niet?
 2. Mevrouw Aardstra weet precies wat er aan de hand is en verkiest bewust om de leugen als waarheid te brengen. Dat valt onder Goebbeliaanse propaganda en is nog verwerpelijker dan de totale incompetentie uit de eerste optie. De leugen regeert. Dit laatste punt wordt versterkt door de volgende opmerking: Op grond van het principe ‘de vervuiler betaalt’ zullen rijke landen als Nederland de armste landen moeten helpen om zich aan te passen. In deze ene zin staat zoveel tegenstrijdigheid dat ik er een pagina over kan volschrijven; ik vrees dan ook dat hier de ware agenda wordt prijsgegeven: Marxistische propaganda, onder het mom van een debat.

Het zal u duidelijk zijn dat Kevin de “Truth” niet zal kunnen verdedigen omdat hij ervan op de hoogte is dat de film van Gore absoluut niet deugt. Wie daaraan twijfelt hoeft alleen maar naar het gedrag van de klimatisme-aanhangers te kijken:

 • stuk voor stuk staan hun daden haaks op wat zij verkondigen: “Do as I say, not as I do”. Gore heeft waarschijnlijk het hoogste energieverbruik van alle Amerikanen, en vliegt per privé-jet de hele wereld over. Hij ‘compenseert’ dit met de aankoop van carbon offsets bij ‘groene’ bedrijven. Politici blijven energie verspillen in onnodige projecten en handelingen (zoals de benodigde infrastructuur voor kilometerheffing en het per privé-jet naar Lissabon heen en weer vliegen voor de ondertekening van de Europese grondwet, om nog maar te zwijgen over de maandelijkse volksverhuizing van de EU tussen Brussel en Straatsburg).
 • stuk voor stuk worden zij er zelf beter van: Gore investeert in de ‘groene’ bedrijven uit 1.; Politici misbruiken klimatisme voor uitbreiding van hun invloed en versterking van hun macht. Een uitvloeisel is allerlei vormen van eco-tax, waarmee de burger op nog hogere kosten wordt gejaagd.
 • stuk voor stuk zijn het lieden die graag aan anderen opleggen hoe zij vinden dat die anderen zouden moeten leven, een typisch Marxistisch karaktertrekje.

Hoewel ook de “Swindle” niet geheel zuiver is (al valt daar veel minder op af te dingen en zijn er nog geen opzettelijke fouten in gevonden) zal het duidelijk zijn dat Kevin de “Truth” nooit zal kunnen verdedigen, hetgeen hem dus ongetwijfeld een onvoldoende op zal leveren. Een verzoek zijnerzijds om in de “Swindle”-groep geplaatst te worden is echter afgewezen. Mijn uiteindelijke conclusie moet dan ook zijn dat mevrouw Aardstra precies weet wat ze doet en dat waarheidsvinding hier geen rol speelt. De leerlingen moeten klaargestoomd worden om zich kritiekloos door de staat te laten voorliegen, en gedwee alle daaruit voorkomende consequenties, zoals minder welvaart en almaar stijgende belastingen, te accepteren. Als libertariër kan ik dit alleen maar als misdadig kwalificeren.

Tot slot: voor alle duidelijkheid wil ik hier graag benadrukken geen principiële bezwaren te hebben tegen het leren discussiëren/debatteren en het kunnen verdedigen van een standpunt. Ook is het daarbij goed om je te verplaatsen in het standpunt van de ander, om de discussie zinvoller te maken. Maar ten eerste is dat een opdracht die behoort bij het vak Nederlands, niet aardrijkskunde, en ten tweede dient het daarbij om neutrale onderwerpen te gaan. Zodra je iemand dwingt een standpunt te verdedigen dat overduidelijk niet het zijne is leer je hem liegen, en kweek je politici. Dat mag nooit de doelstelling zijn van een objectief opleidingsinstituut.

Met libertarische groeten,

een zeer bezorgde ouder,

R. Hartman

—————————————————————————

In de opdracht staat ook nog het volgende:

– Laat je tegenstander uitspreken (behalve als diegene onzin verkoopt)

wie bepaalt wat onzin is? Ik zou dus mevrouw Aardstra nooit aan het woord hoeven te
laten, omdat ik vind dat zij onzin verkondigt? Dat is een wat merkwaardige
manier van debatteren.

– Wijs je tegenstander op drogredenen (onjuiste redeneringen) (sic)

waarna een opvolging wordt gegeven van een aantal redeneringen waar de hele opdracht zich zelf schuldig aan maakt.

Moet ik hier verder nog iets over zeggen?

R. Hartman

19 REACTIES

 1. Bravissimo.

  Vlak voordat ik dit artikel las, kwam de tv per ongeluk op Discovery terecht. In deze split second zag ik dat daar de global warming propaganda machine (ook) op volle toeren draaide. Niet te geloven.

  Op zich niet zo vreemd dat mevrouw Aardstraal op een dergelijke manier te werk gaat. Het staatsonderwijsstelsel in Medeland is vergeven van de politiek correcten; indoctrinatie is in feite al meerdere generaties onontkoombaar. Ondanks dat ben ik toch wel nieuwsgierig naar het antwoord van de school.

 2. Ik ben diep onder de indruk. Een geweldig epistel. Wat, oh wat was de reactie van de school? Hebben ze uberhaupt een reactie gegeven of was de inhoud te ingewikkeld?

 3. [2] De rector meent "Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor [de school] gaat het mij niet aan hierop inhoudelijk te reageren."

  Vervolgens wat bla-bla over het huishoudelijk regelement waar je je aan geconformeerd zou hebben, alsof daarin is vastgelegd dat de school propaganda pleegt en dat je daarmee accoord bent.

  Maar inhoudelijkheid is nooit het sterkste punt van linkse lutsers geweest…

  Ik ga er verder niet op door, want dan wordt het oorlog.

 4. [3] Oh ja: de rector gaf nog wel aan dat de standpunten "op evenwichtige wijze belicht" werden. Verdere actie kan mijn zoon alleen maar schaden.

 5. [1] Zie mijn reactie op Jager. Overigens kreeg ik eerst een ontvangstbevestiging; over het antwoord hebben ze ruim een week moeten nadenken… om met niks te komen, behalve wat ‘regeltjes’ (en ‘Ik respecteer in deze uw mening…’). Tja.

  Befehl ist befehl, und wir haben es nicht gewusst. Zum Kotzen, jawohl.

  Zie ook het "eredoctoraat te verlenen voor zijn verdiensten als vredesstichter in Amsterdam" voor Job Cohen: http://www.hetvrijevolk.com

  Als er iemand verantwoordelijk is voor de no-go zones daar is het deze klojo wel. Oorlogshitser was een betere betiteling geweest, met zijn constante nadruk op wat ons scheidt, en zijn ‘begrip’ (lees: panische angst) voor het Islam-tuig.

 6. Ik hoop dat je zoon niet mee heeft gedaan met deze les, of een uitgebreid statement heeft gemaakt niet Gore AL zijn standpunten te kunnen / willen verdedigen.

  Ach die onvoldoende daar komt ie dan ook wel weer overheen..

 7. Is toch lekker, elkaar pluimen in de poepert stoppen!

  En de simpele geest mag zijn handen vuil maken? Eigenlijk is een dergelijke benoeming een belediging voor het volk! [5]

 8. [5]
  Ok. Duidelijk. Het betreft een staatsinstelling. Ze hebben geen enkele concurrentie te vrezen. Dissidente geluiden worden met een zoethoudertje afgedaan. Wat was uw naam ook al weer ?

  Dat de Medelandse onderwijsinstellingen tot ver beneden NAP zijn afgedaald, moge duidelijk zijn. Elke zichzelf respecterende (aspirant-) student zou zich af moeten vragen in hoeverre het verstandig is te gaan studeren aan een instelling die een dergelijke minkukel als Cohen een ere-‘doctoraat” te verlenen. Want wat is de waarde van een titel van een dergelijk (staats)instituut als stumpers als Cohen zonder wezenlijke inspanning nota bene een titel krijgen ?

  Nederland is kapot. Al een hele tijd.

 9. [3] Wat is je prioriteit?
  Je zoon laten indoctrineren of oorlog?
  Waarom haal je je zoon niet van school en geef hem thuisonderwijs:
  mogelijkheden genoeg.
  Of je conformeren aan schoolse indoctrinatie die je helaas niet kan veranderen.
  En als je denkt dat je dat wel kan veranderen, is je zoon al jaren afgestudeerd met een *%^^&# denkpatroon.

 10. Had ook nog even de onderwijzeres geschiedenis afgezeken, dat niemand tegenwoordig nog leert dat er nergens zoveel Joden (verhoudingsbewijs) zijn afgevoerd als in Nederland, dankzij de "Befehl ist Befehl" mentaliteit van de Nederlanders…

  Mooi stuk overigens, goede handeling ook trouwens.

 11. Onderwijzers zijn in de eerste plaats ambtenaren, die verplicht zijn hun "leider" te volgen. Bang voor de directeur, de inspecteurs, bang voor de staatssecretaris en voor de minister.
  Lezen trouw alle regeltjes en verplichtingen waar elke dag de brievenbus mee vol zit en die zeeen van tijd kosten. Hun indoctrinatie begint reeds op de Pabo’s. Met aldus recht doende aan het spreekwoord -Wiens brood men eet, diens woord men spreekt-.

 12. Leuk stuk !-:)

  Ik heb ouderwets onderwijs gehad, RK jongensschool , met *lijfstraffen , en toen de commando trainnig /internaat Canisuscollege Nijmegen van de Jezuïeten, ik leerde er wat en wilde ik dat niet dan moest het.
  Nu weten ze haast niets meer en lezen geen boeken de info komt van de TV of uit de voetbalkantine, zijn slaaf van de staat omdat verzet plegen niet is aangeleerd .
  IK heb zoveel straf gehad die Canisius periode en daarna in militaire dienst dat ik het als normaal ben gaan zien, dat ze het niet met je eens zijn en dan tot geweld over gaan of je gaan uitbuiten zoals in Nederland.
  Waar in nu woon is dat anders geregeld, daar moet je het zelf maar weten wat je aan staat geeft.
  *als ik klaagde kon ik er nog een krijgen van mijn vader, je zal het er wel na gemaakt hebben dan…………….en dat was ook zo.

  ik heb het even doorgepost naar hier:
  http://forum.annozijlstra.n

 13. Ik denk dat die arme mensen helemaal niets begrijpen van de Frankfurter Schule en gemanipuleerde denkkaders. Die denken dat ze de ultieme staat van vrije verlichting bereikt hebben in onze maatschappij, zoals het een goed onderdaan betaamt.
  Als je tegen zulke schapen over cultureel marxisme begint, zien ze je aan voor een extreem-rechtse malloot. Ze hebben simpelweg nooit anders geleerd.

  Erg jammer, want wat dit betreft heb je natuurlijk volkomen gelijk.

  Met niet te diep gaan en wijzen op de valse consensus, bereikt men waarschijnlijk meer. (ik noem het de ’tipje-van-de-sluier’-methode 😉

 14. En je zoon, is de nog geoorloofd om een eigen mening te hebben? Of zegt-ie, Pa, maak je niet druk. Of verlangt hij naar de dag dat hij het huis uit kan om het gezeik van zijn pa niet meer aan te hoeven horen?

  Ik zie trouwens weer dezelfde stroman: 1934 is het warmste jaar in de USA en niet op de wereld. En in de GGSW staan net zoveel fouten, verdraaien als in AIT. Alleen nog een dingetje extra, ‘quote mining’, google maar eens op Wunsch!

  O en wat als ze straks evolutie krijgen bij biologie, ga je dan ook weer zo’n brief schrijven met stromannen als "er zijn nooit tussenvormen gevonden, het is maar een theorie, aarde is 6000 jaar oud".

  Libertarische groet, pffff. Ik dacht dat het objectivisme een van de steunpilaren was waarop het libertarisme rust. Op deze site zie ik alleen maar complottheorietjes die die wetenschappers allemaal aan het bekokstoven zijn.

  Wordt tijd dat diezelfde wetenschappers eens een "Atlas Shrugged" doen.

 15. De manier waarop scholieren worden overweldigd met Al Gores visie op het klimaat (zie ook de link van ‘hoerensloep’) begint inderdaad angstaanjagende proporties aan te nemen. Hier in Leiden mochten alle scholieren gratis naar de bioscoop voor een Inconvenient Truth.

  Was het niet een paar maanden geleden dat via een website van de overheid kinderen werd gevraagd filmpjes op te sturen van hun ouders of anderen die ze betrapt hadden op ‘schaden’ van het milieu? Daarbij zag je in het reclamespotje zelfs kinderen met bivakmutsen op hun vader besluipen om zijn vervuilende auto te kunnen fotograferen. Zogenaamd grappig, maar zodra de overheid deze ‘geenstijl’ methode oppakt, wordt het heel bedenkelijk. Alleen in de Sowjet-Unie en Nazi-Duitsland werden kinderen zo voor het karretje gespannen en gemanipuleerd. Daar werd je ook een held als je je ouders had verraden.
  [
  10] Inderdaad, de volgzaamheid van de Nederlander is bijna spreekwoordelijk. Alleen volgegoten met alcohol durven de meeste Nederlanders nog eens een weerwoord te geven (Dutch courage), al zijn ze dan onverstaanbaar. Je had er nog bij kunnen vermelden dat Nederland relatief (en ik geloof zelfs absoluut) het grootste aantal vrijwilligers voor de Waffen SS heeft opgeleverd.

  Zo’n algemene volgzame mentaliteit is uiteraard een vruchtbare akker voor verspreiders van om het even welke propaganda.
  En het zinnetje in de opdracht "Laat je tegenstander uitspreken (behalve als diegene onzin verkoopt)" is kenmerkend. Want het zal duidelijk zijn wie bepalen wat wel of niet onzin is.

 16. [15] Wordt tijd dat je zelf Atlas Shrugged eens probeert te begrijpen. En dan met name (in dit verband) het deel over de gesubsidieerde wetenschappers en hun relatie tot de machthebbers, alsmede hun relatie tot de echte wetenschap, waarvan ze nog wel vaag weten wat dat is…

 17. [12] Tja, Havanna aan de Waal. Maar er zijn inmiddels ook al initiatieven dat de schooljeugd gratis naar de film van Leonardo DiCaprio mag. In zekere zin is dat nog erger, want onze domme gehersenspoelde Leo gelooft het zelf ook nog allemaal en denkt echt een goede daad te doen met deze doemboodschappen. Zijn acteertalent is een kwestie van smaak, maar logisch nadenken kan-ie in elk geval niet…

 18. [16] Gelukkig waren er in die tijd nog een paar Nederlanders die geen alcohol nodig hadden om het gevaar van de Bolsjewistische horden in te zien. Hollandse moed is zeker een wrange deugd ;-]

Comments are closed.