Uit een analyse van het jaarverslag over 2006 en vervolgens die over de jaren 2002 t/m 2005, kwam een reeks kwalijke punten naar voren:1) Geld van de belastingbetaler staat zomaar weg te rotten aan een paar procent rente op korte termijn, terwijl de staat zelf haar tekorten op de kapitaalmarkt aan een hogere lange termijnrente financiert.
2) Operationele verliezen worden weggemoffeld.
3) Medewerkers zijn inproductief (in aantal projecten gemeten) of zelfs contraproductief (als men de resultaten beschouwd).
4) De raad van bestuur is veel te zwaar en lijkt daarmee op een excuus om allerhande vriendjes geld en een titel te verschaffen.

Het heeft er alle schijn van dat punt 2 (d.m.v. punt 1) vooral dient om de overige punten weg te moffelen. Immers zolang de maatschappij op het oog winstgevend lijkt en zelfs de indruk weet te wekken dat de resultaten bovendien in stijgende lijn evolueren, kan men zichzelf instant houden en kunnen men bijkomend belastinggeld tegemoet zien. Geld dat vervolgens eerder Belgische banken rijk maakt en het in- of contraproductieve personeel van BIO vrolijk laat verder reizen naar allerhande exotische bestemmingen, terwijl de hardwerkende belastingbetaler het kwijt is en 60% van de middelen niet voor ontwikkelingsdoeleinden wordt ingezet.

Waar gaat het hier over?
Over BIO, het speeltje van Hugo Bosmans, zogenaamd bedoeld om ontwikkelingslanden mee te helpen.
Op zich al bedenkelijk of men van het eigen volk geld moet afnemen om er elders Sinterklaas mee te spelen, maar als daar democratische consensus over bestaat, dan weze het maar zo.

Wat evenwel onder geen beding door de beugel kan, is dat dit clubje dat bijna zoveel leden in de raad van bestuur telt als werknemers, ruim 60% van de haar toevertrouwde middelen, die bedoeld zijn voor haar missie, zomaar als korte termijn beleggingen aanhoudt.

Concreet:
Ziehier het jaarverslag over 2006 www.b-i-o.be/doc/Jaarversla…
Op pagina 26 blijkt dat er voor EUR 91 mln aan korte termijnbeleggingen wordt aangehouden.
91 miljoen die gewoon op een rekening staat. Dat is niet zomaar tijdelijk even, dat is nl. meermaals het jaarbudget van BIO. Dit heeft dus een structureel karakter. Sterker nog: het bedrag is zelfs met ca. 40% gestegen t.o.v. de 71 mln een jaar eerder.
Dit terwijl de totale geinvesteerde middelen slechts met amper 2,5% stegen van 56,5 naar 57,9 mln.
Hoe kan het toch dat deze club voor elke 100 euro die ze voor haar doel inzet er ruim 157 NIET inzet?

De verklaring is natuurlijk simpel: om te verbergen hoe inefficient de tent gerund wordt. Om te verbergen hoe verlieslatend de eigenlijke projecten wel zijn. Want volgens de eigen propaganda (o.a. de slogan op pag. 8 onderaan) zou de bank weliswaar op commerciele basis werken, maar de reden waarom voor elke ingezette euro er ruim anderhalf niet wordt ingezet is louter om te verbergen dat hun projecten verre van commercieel zijn.

Want wat blijkt op pagina 30?
Voor wie geen jaarrekening kan lezen (zoals wellicht een meerderheid der volksvertegenwoordigers, en daar rekent de CEO natuurlijk op) lijkt alles op het eerste zicht in orde: er wordt nl. een winst van 2,5 mln gerealiseerd. Prima, toch?
Behalve wanneer blijkt dat de geldbeleggingen 3,3 mln hebben opgebracht.

M.a.w., zonder de opbrengst van de 71 mln (eind 2005) tot 91 mln (eind ’06) die vermoedelijk ergens bij Dexia, Fortis of KBC staat, zou er een verlies geleden zijn van maar liefst 0,8 mln. Corrigeert men bovendien voor het (eenmalige) batige saldo van de posten “uitzonderlijk opbrengsten” en “uitzonderlijke kosten” ad 0,9 mln, dan is het resultaat zelfs EUR 1,7 mln negatief op investeringen van 57 mln. Maar door voor elke wel ingezette euro er ruim anderhalf in Belgie (of Europa) op een bank aan te houden, en er 3,3 mln rente voor te krijgen, kan men het negatieve resultaat doen ombuigen in een positief, zodat de droom niet verstoort wordt. Ondertussen staat er wel meer dan 90 mln belastinggeld gewoon op een bankrekening niets te doen.

En dat dit duidelijk geen eenmalig verschijnsel is, moge duidelijk zijn.
Het volstaat om even een blik op de cijfers over 2005 te werpen: ca. 1,3 mln negatief i.p.v. ca. 0,7 mln positief (voor belastingen).
Het ironische is bovendien dat het op het oog lijkt alsof het resultaat fors gestegen is t.o.v. 2005, terwijl er in werkelijkheid zoals we zagen slechts een verdere verslechtering optrad, gezien in de gecorrigeerde cijfers het verlies met ruim 35% toenam (van 1,264 naar 1,711 mln). Kijkt men overigens in oudere jaarverslagen, dan blijkt het in 2005 en ’06 niet om een incident te gaan. Zo namen de “ongebruikte gelden” toe van 40 mln in 2003 tot 61 mln in ’04, 71 mln in ’05 en 91 mln in 2006, oftewel een stijging van 127% in 3 jaar (ofte 32% per jaar). De gecorrigeerde resultaten waren al die tijd negatief en het verlies nam toe van 0,9 mln in 2003 tot 1,2 mln in ’04, 1,3 mln in ’05 en 1,7 mln in 2006, oftewel een toename van 84% in 3 jaar of ruim 22% per jaar.

Het verlies is zelfs groter dan de personeelskosten ad EUR 1,4 mln, en dat is ook in alle voorgaande jaren steeds zo geweest.
Dus argumenteren dat het werk van BIO niet zomaar hetzelfde is als “gewoon” beleggen of bankieren maar dat omwille van de speciale sociale missie van BIO men toch “zijn werk moet doen” en dat op een relatief kleine organisatie de personeelskost zwaarder doorweegt, gaat niet op, want het verlies is groter dan de gehele personeelskost, en dat al minstens 4 jaren op rij. Vermoedelijk ook in 2002 (het eerste operationele jaar) maar daarover zijn op BIO’s website geen cijfers voorhanden.

En dat terwijl de emerging markets waar BIO actief is in 2006 uitstekend gepresteerd hebben. Niet slechts China, zoals algemeen bekend: van Azie over Afrika tot Latijns-Amerika deden de economien en de beurzen het goed, evenals private equityinvesteringen. Hoe kan het dan toch dat BIO er in slaagt een negatief resultaat voor personeelskosten te boeken?

Dat kan natuurlijk alleen maar als dit staatbedrijf het zoveelste werkgelegenheidsproject is voor allerhande lui die van echt bankieren geen kaas gegeten hebben maar die wel een aardige boterham willen verdienen terwijl ze als Flahaut wannabees vrolijk de wereld rond vliegen naar allerhande exotische oorden.
Om dit te verdoezelen, probeert men dan een negatief resultaat op het eigenlijke werk te camoufleren door ruim 90 mln aan rentedragende korte termijnbeleggingen op de bank te houden, waarvan men de rente als opbrengst kan inboeken, zodat men toch een positief resultaat kan voorleggen. Maar ook die 90 mln belastinggeld waren wel voor de ontwikkelingslanden bedoeld en niet om hier zomaar op de bank te staan nietsen.

En hoe productief zijn de medewerkers eigenlijk?
Op pagina 22 blijkt uit grafiek 1 dat er in het hele jaar 8 projecten werden goedgekeurd, overigens een spectaculaire daling t.o.v. de 11 een jaar eerder en bijna een halvering t.o.v. 15 projecten 2 jaar eerder.

Van de 20 personeelsleden, die u allen op pagina’s 2 en 3 kan bewonderen, zijn er 7 (senior) investment officer.
Dat er dus voor elke investment officer 2 mensen zijn die zich niet met de kerntaak bezighouden is op zich al overhead om u tegen te zeggen en dat de raad van bestuur uit 12 mensen + 1 (prinselijke) erevoorzitter bestaat, voor een club met maar 7 investment officers, is helemaal te gek voor woorden, maar daar houdt de ellende niet op.

Productiviteit van deze 7 mensen? Slechts 8 investeringsdossiers op een jaar (in totaal!).
Bij iet of wat commerciele bank, doet men per persoon over zulk soort deals ca. 2 maanden in mature markets en 3 a 4 in emerging markets. Uit andere analyses is het de LSRk bekend dat men bij buitenlandse ontwikkelingsbanken toch nog 2 deals per investment officer per jaar realiseert.
Bij BIO komt men echter niet verder dan ca. 1,15 per persoon, wat zelfs in vergelijking met andere ontwikkelingsbanken een ronduit gezapig tempo is.

Nochthans biedt hr. Bosmans zijn investment officers “marktconforme” salarissen, omdat dit “in lijn zou zijn met wat ook commerciele banken bieden voor gelijkaardige functies”. Helaas zijn de prestaties van zijn (politieke benoemde?) mede”werkers” dat geenszins.

Het wordt dus hoog tijd om deze hele organisatie eens zwaar op de korrel te nemen.
Als ze BIO al niet volledig wordt opgedoekt, zou ze minstens een andere leiding moeten krijgen, die geen overheidsgeld bedoeld voor ontwikkelingsdoeleinden in Belgie op de bank laat staan om eigen operationele verliezen weg te moffelen.
Als van een charitatieve instelling bekend zou worden dat maar 40% van de ingezamelde gelden hun doel bereiken, dan houden de mensen op met geven. Maar van BIO’s middelen, is nog geen 39% geinvesteerd en staat de rest gewoon op de bank in Belgie.

En als er een andere leiding komt die de de onderneming zwaar reorganiseert, heeft het geen zin om wat halfzachte maatregelen te nemen en verder te gaan met incompetente lui die graag naar exotische landen reizen en zich vooral niet te graag moe maken. De bezem erdoor! Niet alleen de CEO moet weg, ook wie er in Flahaut stijl loopt te niksen maar wel op kosten van de belastingbetaler vrolijk de wereld rondvliegt, moet eruit.

Op de salarissen moet niet bezuinigd worden, want wil men competente mensen aantrekken dan zal dit inderdaad niet lukken door hen te weinig te betalen. Maar laat een nieuwe BIO goede mensen aannemen. Mensen die voor dat geld minstens 3 projecten per jaar doen, zoals dat in de emerging marketsafdeling van echte banken het geval is. Slechts 3 zulke lui zouden voor minder dan de helft van het geld, op een jaar 9 projecten doen. Dat is alvast meer dan de 7 slaapkoppen bij BIO.

5 zouden 15 projecten kunnen doen. Dus 7 meer dan wat de huidige lui voor mekaar kregen. En aan gemiddeld ca. 4 mln per project, betekent dit dat binnen een jaar 28 mln “ongebruikt geld” geinvesteerd zou kunnen worden. Als de politiek dus besluit de ongebruikte 91 mln van BIO niet terug te vorderen, dan kan men ze nu dus eindelijk inzetten en toch zuiniger werken, nl. met 2 investment officers minder.

En als het ervaren kerels zijn, zullen ze er minstens voor een return van 3% boven libor zorgen (voor afboekingen) en dus door de ongebruikte gelden wel in te zetten 2,7 mln extra inkomsten genereren. En zelfs veel meer.

BIO zou nl. zoals dat heet “haar balans kunnen gebruiken”.
Dus i.p.v. uitsluitend met eigen middelen te werken, zou zijzelf, mits ze inderdaad financieel gezond is, als een heuse investment bank geld kunnen bijlenen dat ze inzet. Gezien de aard van haar activiteiten in de bijzondere landen waar zij actief is, zou zij uiteraard niet zoals een gewone bank slechts 8% eigen vermogen moeten aanhouden (en dus voor elke euro eigen vermogen er ruim 11 kunnen bijlenen), maar als zij zo conservatief is om ruim 3 keer zoveel eigen vermogen als buffer aan te houden en dus een solvabiliteit van wel 25% respecteert, dan zou BIO voor elke euro eigen geld er 3 kunnen bijlenen.
Dus met een eigen vermogen van 148 mln per eind 2006 (pag. 26), zou ze een balanstotaal van 592 mln kunnen hebben, tegen amper 153 in de huidige toestand. Als het BIO dus menens is met haar missie in ontwikkelingslanden, zou zij, zonder ook maar 1 euro bijkomend belastinggeld, nog eens ca. EUR 440 mln bijkomende middelen kunnen inzetten om haar an sich zeer nobele doelen te realiseren. Als er dan in totaal ca. 585 mln geinvesteerd wordt, is dit ruim 10 keer zoveel als de huidige 57 mln. M.a.w. zonder ook maar 1 euro bijkomend belastinggeld kan deze bank ruim 10 keer zo effectief zijn als vandaag.
Overigens zij er in dit verband op gewezen dat uitgaande van een brutto marge van 3% en zelfs na wat kosten en afboeking van 2% er over de bijkomend geinvesteerde middelen dus nog een winst van 5 mln gerealiseerd kan worden, of toch nog ruim 3 mln na belasting. Wanneer deze niet uitgekeerd wordt en dus het eigen vermogen van BIO versterkt, kan zij met inachtname van de eerder gestelde 25% solvabiliteit dus nog 9 mln bijlenen, waardoor de ruimte voor nieuwe projecten dus met 12 mln toeneemt. Zodoende kan de organisatie dus blijven groeien, ook nadat de eerder genoemde 585 volledig ingezet zijn. Derhalve hoeft er ook na dat moment dus geen bijkomend belastinggeld meer heen te vloeien en kan BIO toch haar activiteiten blijven uitbreiden en alzo haar missie volbrengen.
De vraag is natuurlijk of dit ooit wel het doel was van de huidige leiding, dan wel of ze alleen maar graag plezierreisjes willen maken en er nog vorstelijk voor betaald krijgen ook.

Graag verneemt de LSRk hoe de regering aankijkt tegenhet op een Belgische rekening laten slapen van 91 mln belastinggeld (en elk jaar 32% meer) dat in ontwikkelingslanden geinvesteerd had moeten worden,
– het ondermaats presteren van de hele club die zelfs t.o.v. andere ontwikkelingsbanken maar op halve snelheid draait
– het niet optimaal benutten van de mogelijkheden om zonder bijkomend belastinggeld de doelen van de organisatie te realiseren, terwijl ze anders tot wel 10 keer effectief zou kunnen zijn

en welke maatregelen er genomen zullen worden.

Hoogachtend,
Namens de LSRk,
Equality 7-2521

11 REACTIES

 1. Scherpe analyse.
  Hub,

  Als het de bedoeling van de LSRk is, dit onder de aandacht van volksvertegenwoordigers te brengen, raad ik aan het jaarverslag 2006 te downloaden en zelf op je server te zetten en daarnaar te linken.
  Anders is het eerste wat mensen van BIO doen, gewoon de informatie van hun site halen in de hoop dat dit een voldoende barriere is tegen al te ijverige leden van de oppositie.

 2. Ach overigens. LSR kennen we al, maar wat is LSRk? Is dit een nieuw orgaan of een spelfout (zoals "beschouwd" in punt 3 of "kunnen men" 6 lijnen verder)?

 3. Wij hebben dit rapport ook doorgestuurd naar een aantal belangrijke betrokkenen van BIO en hen de mogelijk van commentaar aangeboden.
  Mocht er geen commentaar komen, dan kunnen we wel aannemen dat de analyse in dit rapport de juiste is.

 4. Hub schreef :
  <Wij hebben dit rapport ook doorgestuurd naar een aantal belangrijke betrokkenen van BIO en hen de mogelijk van commentaar aangeboden>

  Bedoeling hiervan ?

  <Mocht er geen commentaar komen, dan kunnen we wel aannemen dat de analyse in dit rapport de juiste is.>

  Kunnen we of mogen we ? Hoe dan ook, klinkt enigzins pretentieus uwerzijds of niet soms ?

  Heeft u soms soortgelijke uitvoerige onderzoeken gedaan bij FMO of KABNA(nog boeiender wat betreft dit laatst kan ik u garanderen). Zoja hoe lagen ginder de kaarten ? Zo neen, waarom die belangstelling voor een Belgische outfit ?

  AT your service !

 5. [4] "Bedoeling hiervan ?"
  Tja, wat zou de bedoeling kunnen zijn van het aan de kaak stellen van een wantoestand?

  "klinkt enigzins pretentieus uwerzijds"
  Hoezo? Als iemand een stelling aan een ander voorlegt en die wordt niet tegengesproken, mag hij er dan niet vanuit gaan dat ze klopte?

  "Heeft u soms soortgelijke uitvoerige onderzoeken gedaan bij FMO of KABNA(nog boeiender wat betreft dit laatst kan ik u garanderen). Zoja hoe lagen ginder de kaarten ? Zo neen, waarom die belangstelling voor een Belgische outfit ?"

  Ik merk dat u de analyse zelf niet in twijfel trekt maar slechts de aandacht van de feiten probeert af te leiden door te wijzen op andere toestanden die nog erger zijn?

  En vanwaar uw belangstelling over welke clubs Hub nog meer onderzocht heeft?
  Als BIO niet deugt, is het goed dat dit aangekaart wordt. Net zoals hier op deze site ook al over de gemeentefinancien van de grote steden in Nederland is geschreven. Had Hub of de schrijver dan ook ter vergelijking die van Antwerpen of Luik moeten uitpluizen?

  Nogmaals, de ene misstand vergoelijkt de andere niet. Misschien komt de vrijspreker vroeg of laat wel eens met een analyse van de clubs die u kennelijk zo interesseren. Blijf de site vooral bezoeken, zou ik zeggen.

  "AT your service !"
  En bovendien GARANDEERT u zelfs iets (over KABNA).
  Dan kan u er wellicht een boeiend artikel aan wijden en insturen?
  Ik kan natuurlijk niet voor Hub spreken, maar ik vermoed dat hij het erg op prijs zou stellen als u uw kennis over dit instituut (dat kennelijk nog erger moet zijn dan BIO) met ons zou willen delen.

 6. [5] Scrutinizer,

  Het is grappig hoe dhr. Slachmann met "waarom die belangstelling voor een Belgische outfit ?" lijkt te insinueren dat een Hollander als Hub (of althans iemand wiens website eindigt op .nl) zich niet met Belgie hoort te bemoeien.

  Door op de kern van de zaak niet in te gaan maar compleet naast de kwestie te antwoorden en te wijzen op organisaties die nog slechter gerund worden, lijkt hij het op te nemen voor BIO. Voor een bedrijf dus dat toch o, zo nobel is door allerhande zielige mensen wereldwijd te helpen in Afrika en Azie.
  Neen, als er 1 voorbeeldige politiek correcte organisatie is, die toch vooral niet racistisch is, dan is BIO het wel, zou men geneigd zijn te denken.
  Raar dus dat ter verdediging ervan iemand -zij het eleganter geformuleerd- met de boodschap komt "kijk naar je eigen land, Hollander".
  Maar zo raar is dat natuurlijk helemaal niet want m.u.v. de obligate excuus allochtonen onder de medewerkers (zie jaarverslag), lijkt BIO me o.b.v. dit artikel een bij uitstek racistische organisatie. Immers om de banen van Bosmans en zij mede"werkers" veilig te stellen, wordt 60% van het budget voor ontwikkelingsdoeleinden NIET gebruikt. Dus die zielige arme gele en zwarte mensen die men beweert te helpen, die onthoud men 60% van de middelen die voor hen bedoeld waren. Of als de bovenstaande analyse van "balans gebruiken" klopt, dan wordt hen zelfs 90% van het maximale potentieel onthouden.
  En waarom? Om een 20 tal (al dan niet nieuwe) Belgen aan een postje te helpen. Daarvoor wordt dus het belang van die Afrikanen, Latino’s en Aziaten opgeoferd. Behoorlijk racistisch lijkt me.
  Verder is dit misbruik van belastinggeld gewoon misdadig en het is georganiseerd. Hoe dit dus te benoemen?…

  "En bovendien GARANDEERT u zelfs iets (over KABNA).
  Dan kan u er wellicht een boeiend artikel aan wijden en insturen?"

  Het KABNA-schandaal (althans wat ik ervan weet) is zowat 10 jaar oud. Dus dat dhr. Slachmann daarmee komt als "verdediging" geeft al aan hoe verlegen hij zit om argumenten. Maar goed als 10 jaar oude schandalen nog relevant zijn, dan weet ik er nog wel een en gezien hij graag zaken in perspectief plaatst, mag hij dat dan meteen bij zijn analyse betrekken.
  Jawel, ik doel op het Belgische ABOS, min of meer een evenknie van Kabna.
  Als ik me niet vergis werd deze voorloper van BIO ca. 6 jaar geleden opgedoekt. Het laat zich raden waarom…
  Maar dat zal dhr. Slachmann, die kennelijk erg goed is ingevoerd in het milieu, ons zeker beter uit de doeken kunnen doen.

  Verder viel het mij op dat dit onthullende artikel verassend weinig reacties had gekregen maar dat ineens na 5 dagen en toen het al lang niet meer op de voorpagina te vinden was, er iemand opdook om een verdedigende reactie te posten. Iemand die hier nog nooit eerder gepost had en die getuige het feit dat hij niet besefte dat de vs zowel Nederland als Belgie viseert, vermoedelijk de site ook helemaal niet kende. Hoe zou het toch komen dat die hier plotseling terecht komt op een artikel dat al lang niet meer op de voorpagina stond?
  Zou dhr. lachmann wellicht zelf bij BIO betrokken zijn en dus door Hub zijn aangeschreven en toen erg geschrokken? (uit vrees voor zijn baantje of politieke verantwoordelijkheid)
  Het zou veel verklaren…
  En gezien zijn gebrek aan inhoudelijke tegenargumenten lijkt hij de analyse dus niet te weerleggen. Daarom dus dat hij probeerde te insinueren dat wanneer iemand een analyse niet weerlegt je daar in het geheel niets kan uit afleiden (en doe je dat wel, dan ben je volgens hem pretentieus).

  Nou goed, ik kijk in elk geval uit naar zijn analyse over KABNA, keurig in perspectief geplaatst door een vergelijking met het ABOS, BIO’s illustere voorganger. Zodoende plaatst hij dan meteen BIO zelf in perspectief en kunnen we deze organisatie beter begrijpen.

 7. Verdere reakties in tekst zelfs :

  Dit is een reactie op Guenter Slachmann

  <"Bedoeling hiervan ?"
  Tja, wat zou de bedoeling kunnen zijn van het aan de kaak stellen van een wantoestand?>

  GS: Dit is slechts maar één optie, die een typische hollandse arrogante stellingname hanteert cq "zo moet het, gewoon, anders kan het toch niet !!".

  Er kunnen wellicht anderen bestaan. Ik weet het niet, vandaar mijn vraag, die tot nu toe op géén bevredigende manier beantwoordt wordt.

  <"klinkt enigzins pretentieus uwerzijds"
  Hoezo? Als iemand een stelling aan een ander voorlegt en die wordt niet tegengesproken, mag hij er dan niet vanuit gaan dat ze klopte?>

  GS: Neen, niet per se ! Maar misschien ligt dat anders in Nederland ?

  "Heeft u soms soortgelijke uitvoerige onderzoeken gedaan bij FMO of KABNA(nog boeiender wat betreft dit laatst kan ik u garanderen). Zoja hoe lagen ginder de kaarten ? Zo neen, waarom die belangstelling voor een Belgische outfit ?"

  <Ik merk dat u de analyse zelf niet in twijfel trekt>

  GS: Waar haalt u dit vandaan ? Slechts omdat ik mijn aandacht richt op Sr Hub zijn onderzoeken ? Kort door de bocht zou ik zeggen.

  <maar slechts de aandacht van de feiten probeert af te leiden door te wijzen op andere toestanden die nog erger zijn?>

  GS: Hoe weet U al dat die andere feiten erger zijn ? Ik had het louter over boeiender, wat niet gelijk "erger" betreft ! Even Fritz en Theo vragen !

  <En vanwaar uw belangstelling over welke clubs Hub nog meer onderzocht heeft?>

  GS: Om slechts de ware motivering van Hub trachten te begrijpen ! Als hij zich als "witte ridder" die allerlei wangebruiken van belastingsgelden wenst te ontmaskeren, moeten er dan toch wel andere dossiers bestaan, of niet soms ? Ware motivatie dus, en die heb ik dus nog niet mogen vernemen. Maar ik ben inderdaad een nieuw vogel in dit vrijsprekende kooi…

  <Als BIO niet deugt, is het goed dat dit aangekaart wordt. Net zoals hier op deze site ook al over de gemeentefinancien van de grote steden in Nederland is geschreven.>

  GS: Ik ben niet in bezit van de benodigde gegevens die mij zouden toelaten om uw standpunt en stellingen inzake BIO of gemeentefinancieen van grote steden in Nederland te ondersteunen of integendeel te becriticeren. Het is dus louter vanuit een principiele invalshoek liever dan feitelijk gedocumenteerde invalshoek dat ik een eerste posting heb gestuurd.

  <Had Hub of de schrijver dan ook ter vergelijking die van Antwerpen of Luik moeten uitpluizen?>
  GS: mij best !

  <Nogmaals, de ene misstand vergoelijkt de andere niet.>
  GS: akkoord

  <Misschien komt de vrijspreker vroeg of laat wel eens met een analyse van de clubs die u kennelijk zo interesseren>
  GS: graag !

  <Blijf de site vooral bezoeken, zou ik zeggen.>
  GS: zonder meer !

  <"At your service !"
  En bovendien GARANDEERT u zelfs iets (over KABNA).
  Dan kan u er wellicht een boeiend artikel aan wijden en insturen?>

  GS: Ik zal over nadenken

  <Ik kan natuurlijk niet voor Hub spreken, maar ik vermoed dat hij het erg op prijs zou stellen als u uw kennis over dit instituut (dat kennelijk nog erger moet zijn dan BIO) met ons zou willen delen>

  GS: Het is géén instituut, maar gewoon de Kabinet voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken (geheel los van de Nederlandse DGIS dus). Bovendien schijnt zo te lezen, Ijzevreter al wat te weten, ook als ik niet uitsluitend over 10 jaar geleden had…

 8. [6] Reaktie naar ijzevreter’s posting dd. 7 november 07 – in tekst zelfs

  Dit is een reactie op Scrutinizer
  Scrutinizer,

  <Het is grappig hoe dhr. Slachmann met "waarom die belangstelling voor een Belgische outfit ?" lijkt te insinueren dat …>

  GS: Leuk voor u dat het grappig overkomt. Maar u heeft gelijk. Dat was het ongeveer.

  <Door op de kern van de zaak niet in te gaan maar compleet naast de kwestie te antwoorden>

  GS: ik antwoord niets, want ik werd niet ondervraagd. Ik deelde slechts mijn verbazing over de belangstelling in dit ".nl" college over een organisatie die zelfs in België nauwelijks bekend is, naar het schijnt.

  <en te wijzen op organisaties die nog slechter gerund worden>
  GS: Dat beweert u, ik heb het niet zodanig uitgedrukt.

  <lijkt hij het op te nemen voor BIO.>
  GS: Sommige mensen zijn sterk om te lezen wat ze willen lezen, en conslusies trekken dat ze willen trekken. Waar uit mijn eerste posting kunt u explicitiet uithalen dat ik het "op neem" ?

  Neen, als er 1 voorbeeldige politiek correcte organisatie is, die toch

  <Maar zo raar is dat natuurlijk helemaal niet want m.u.v. de obligate excuus allochtonen onder de medewerkers (zie jaarverslag), lijkt BIO me o.b.v. dit artikel een bij uitstek racistische organisatie.>

  GS: Amehoela ! U formuleer hier een vrij verregaande insinuatie/ accusatie. In het openbaar nog wel. Wat is eigenlijk uw definitie (juridisch of ethisch ) van een "racistische" organisatie ?

  "En bovendien GARANDEERT u zelfs iets (over KABNA).
  Dan kan u er wellicht een boeiend artikel aan wijden en insturen?"

  Het KABNA-schandaal (althans wat ik ervan weet) is zowat 10 jaar oud. Dus dat dhr. Slachmann daarmee komt als "verdediging" geeft al aan hoe verlegen hij zit om argumenten.

  GS: de heer Slachmann verdedigt niets of niemand. Maar hij houdt zich van consistency (gelijke monikken gelijk kappen) en principes.

  <Maar goed als 10 jaar oude schandalen nog relevant zijn, dan weet ik er nog wel een en gezien hij graag zaken in perspectief plaatst, mag hij dat dan meteen bij zijn analyse betrekken.>

  GS: Even overwegen. OF hier dit sappige buit zomaar verklappen, of behouden voor een leuke scenario à la Fortsyth, Grisham of Crighton ?

  <Jawel, ik doel op het Belgische ABOS, min of meer een evenknie van Kabna.>

  GS: helemaal niet ! Ex-ABOS, (heden DGO-S)is even knie van "nederlandsche" DGIS. KABNAA is typisch nederlandsch en kent géén equivalent in België, want België kent géén Belgische Antillen en heeft géén statuut uit 1954.

  <Als ik me niet vergis werd deze voorloper van BIO ca. 6 jaar geleden opgedoekt. Het laat zich raden waarom…>

  GS: ???

  <Maar dat zal dhr. Slachmann, die kennelijk erg goed is ingevoerd in het milieu, ons zeker beter uit de doeken kunnen doen.>

  GS: Jammer genoeg niet dus !

  <Verder viel het mij op dat dit onthullende artikel verassend weinig reacties had gekregen maar dat ineens na 5 dagen en toen het al lang niet meer op de voorpagina te vinden was, er iemand opdook om een verdedigende reactie te posten. Iemand die hier nog nooit eerder gepost had en die getuige het feit dat hij niet besefte dat de vs zowel Nederland als Belgie viseert, vermoedelijk de site ook helemaal niet kende. Hoe zou het toch komen dat die hier plotseling terecht komt op een artikel dat al lang niet meer op de voorpagina stond?>

  GS: Waar haalt Ijzevreter dat mijn posting een verdedigende gestalte had ?
  Neen dus.

  <Zou dhr. lachmann wellicht zelf bij BIO betrokken zijn en dus door Hub zijn aangeschreven en toen erg geschrokken? (uit vrees voor zijn baantje of politieke verantwoordelijkheid)
  Het zou veel verklaren…>

  GS: Alweer, neen dus : foute stellingen

  <En gezien zijn gebrek aan inhoudelijke tegenargumenten lijkt hij de analyse dus niet te weerleggen.
  Daarom dus dat hij probeerde te insinueren dat wanneer iemand een analyse niet weerlegt je daar in het geheel niets kan uit afleiden (en doe je dat wel, dan ben je volgens hem pretentieus)>

  GS is dol of principes en aforismes en heeft er eentje die luidt : "Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht". Vandaar….

  <Nou goed, ik kijk in elk geval uit naar zijn analyse over KABNA, keurig in perspectief geplaatst door een vergelijking met het ABOS, BIO’s illustere voorganger. Zodoende plaatst hij dan meteen BIO zelf in perspectief en kunnen we deze organisatie beter begrijpen.>

  GS: ik heb zelfs niets beloofd over KABNA. Ik heb uitsluitend Sr Hub aangeraden om ginder (in Den Haag)te gaan kijken, alms hij toch zin heeft in die enquêtes. Bovendien behoud ik liefst mijn verhaal voor een mooie thriller. Vergeet ook niet de NPMNA te bezoeken (or archieven hiervan want het werd opgedoekt).

  Géén dank uiteraard

 9. [7] "<Ik merk dat u de analyse zelf niet in twijfel trekt>

  GS: Waar haalt u dit vandaan ? Slechts omdat ik mijn aandacht richt op Sr Hub zijn onderzoeken ? Kort door de bocht zou ik zeggen."

  EN

  "GS: Om slechts de ware motivering van Hub trachten te begrijpen ! Als hij zich als "witte ridder" die allerlei wangebruiken van belastingsgelden wenst te ontmaskeren, moeten er dan toch wel andere dossiers bestaan, of niet soms ? Ware motivatie dus, en die heb ik dus nog niet mogen vernemen. Maar ik ben inderdaad een nieuw vogel in dit vrijsprekende kooi…"

  Deze website stelt voortdurend misstanden allerhande aan de kaak in zowel Nederland als Belgie.
  In dit artikel is het toevallig BIO.
  Vroeger waren het eens Nederlandse gemeenten evenals talloze ministeries, het leger, het openbaar vervoer, de post, etc. en wie weet wat zal het morgen zijn?

  Wat kan u Hub’s drijfveer schelen als er werd vastgesteld dat 90 miljoen geld bedoeld voor ontwikkelingsgelden niet voor dat doel werd ingezet, doch slechts op een Belgische bank wat rente staat te genereren om de operationele verliezen bij het clubje nep-bankiers bij BIO te verdoezelen?
  Dit blijkt uit hun jaarverslag: 91 mln euro belastinggeld!
  En het enige wat u doet, is zich afvragen wat Hub motiveert?
  Bent u student pyscholgie of zo?
  Deze website gaat niet over de figuur van de oprichter, maar over de wantoestanden in Nederland en Belgie. In dit artikel gaat het toevallig om de 91 miljoen bij BIO. In het verleden is het al eens om miljardenbedragen bij de grote gemeenten gegaan.

  Ik ben blij dat u weet dat er behalve KABNA nog een NPMNA bestaat. Welnu, schrijf erover zou ik zeggen. Dat is iets waar we op deze site wat aan zouden hebben, niet aan psycho-analyses.
  Misschien dat er daar andere sites voor bestaan.

 10. [8] U heeft gelijk dat de mijn opmerking over het racistische karakter van BIO niet klopt. Immers stel dat stel dat Bosmans in eigen land een binnenlandse ontwikkelingsbank op dezelfe manier had geleid dan ware er van een racistisch element geen sprake.

  En zijn motief is m.i. slechts de prestaties manipuleren, dus dat de benadeelden hier toevallig buitenlanders zijn, is louter toeval.

  M.i. is er van racisme dan ook inderdaad geen sprake. De reden waarom ik dit bewust provocerend opmerkte, is om de ironie te laten zien.
  Want de "weldoeners" (met andermans geld wel te verstaan) bij zulke ontwikkelingsbanken zijn doorgaans verschrikkelijk PC en hebben vaak zo’n air van morele superioriteit, dus is het leuk om te laten zien dat hun wanbeleid niet "zomaar" ten koste van anderen gaat, doch uitgerekend ten koste van onze gekleurde medemens, die zij toch o zo koesteren.

  Maar ik geef toe: bij mijn weten was er van racistische OPZET geen sprake, dus was mijn stelling ongegrond.

  "GS: de heer Slachmann verdedigt niets of niemand. Maar hij houdt zich van consistency (gelijke monikken gelijk kappen) en principes."

  Oh, u heeft de taak op zich genomen om erop toe te zien dat Hub wel iedereen even erg bekritiseert?
  Als de vs iets over BIO publiceert, dan moet volgens uw "gelijke monikken, gelijke kappen"-principe er eveneens iets over KANMA gepubliceerd worden?
  En wie bent u wel om te bepalen waaover de vs mag of moet schrijven?
  Wie had het hier ook al weer over pretentieus?

  "GS: Waar haalt Ijzevreter dat mijn posting een verdedigende gestalte had ?
  Neen dus."

  Wellicht uit het feit dat u hier post maar niet over het onderwerp zelve doch Hub viseert en ondertussen BIO buiten schot houdt door de aandacht te proberen te verleggen naar andere soortgelijke organisaties. (Naar ik aanneem -ja, weer een aanname- bij gebrek aan tegenargumenten m.b.t. de analyse over BIO, anders zou u die wel gebruikt hebben, maar ’t is natuurlijk lastig dat de informatie in het artikel niet zomaar uit de lucht gegrepen bleek, doch allemaal afkomstig is van BIO’s eigen jaarverslagen die ze zelf op hun webstek publiceerden).

 11. [10] En wie bent u wel om te bepalen waaover de vs mag of moet schrijven?

  Een vreemdeling op aarde…

Comments are closed.