Veel mensen vinden desgevraagd een democratie de beste, of zo u wilt, minst slechte staatsvorm. Niets is echter minder waar: democratie is pure slechtheid, een kwaadaardig gezwel dat nauwelijks is te bestrijden. Democratie maakt het namelijk mogelijk dat 51% van een bepaalde groep de overige 49% tot haar slaaf kan maken.

Alsof dit niet al erg genoeg is gaat de Nederlandse ‘democratie’ nog een stapje verder. Niet alleen bestaat de groep waar die 51/49 verhouding heerst niet uit het volk maar uit slechts een handjevol zelfbenoemde betweters die aan de macht zijn gekomen door beloften te doen die vervolgens niet nagekomen werden; deze kliek machthebbers regeert ook nog eens ‘bij algemeen akkoord’, het regeringsakkoord. Samen met haar anti-democratische activisten-clubjes als de vakbonden, de milieubeweging, zogenaamde NGOs en andere beroepsparasieten vormt zij een criminele organisatie die miljoenen Nederlanders, een groep veel groter dan 49% van de bevolking, onderdrukt.

Vandaag zei Maria van der Hoeven (wie?) in de krant dat kernenergie weer een optie moet worden “maar bij een volgend kabinet. Tijdens dit kabinet kan het niet, want in het regeerakkoord is afgesproken dat kernenergie onbespreekbaar blijft, en afspraak is afspraak”. Tja… Zo heilig is het regeerakkoord dus, dat ook bij een aanval van onverwachte ratio er niet aan getornd kan worden. Maria’s uitlating kan dus zonder meer in het vakje “electorale proefballonnetjes” worden opgeborgen.

In 1967 schreef Ayn Rand al wat “Regeren bij Algemeen Akkoord” werkelijk is: het nieuwe fascisme. Bij deze regeringsvorm is er geen richting meer; het schip van staat is volledig stuurloos. Er zijn geen politieke principes, theorieën of filosofie. Er heerst slechts de waan van de dag, zonder enige toekomstvisie. De ratio is geheel uitgeschakeld, ondergeschikt gemaakt aan het politiek gewin van de machthebbers.

Bij algemeen akkoord strekt de concensus zich uit over ‘aanvaardbare politieke opvattingen’. Aanvaardbaar voor wie, denk je dan. Voor de te vormen coalitie, anders valt de boel meteen weer uit elkaar. Had men politieke principes, morele waarden of toekomstvisie, dan zou een coalitie al nauwelijks te vormen zijn omdat die geheel is gebaseerd op compromissen, ordinair handjeklap waarbij ideeën worden omarmd die niets met visie te maken hebben, maar geen rechtsreekse bedreiging vormen voor een groot deel van de bevolking en niet strijdig zijn met hun belangen.

Dit laatste is men inmiddels overigens vergeten, want het grootste bezwaar van deze redenering, hoe staat het met de belangen van de kleinere delen van de bevolking, geldt inmiddels ook het grootste deel van de bevolking. In feite is de ideologie omgekeerd; het grootste deel van de bevolking wordt inmiddels juist verkwanseld en tot slaaf gemaakt ten behoeve van die kleinere delen van de bevolking. Maar alleen als die kleinere delen ‘zielig’ zijn, dat spreekt vanzelf.

Het enige waarmee de Nederlandse regering zich nog voltijds bezighoudt is haar machtswellust. Haar onstuitbare verlangen naar totalitaire overheidsmacht. De keynesiaanse theorie schrijft het omvormen van het bedrijfsleven tot schoothondje van de staat voor als één van de daartoe geëigende methodieken. Hoe tegenstrijdig dit ook lijkt, je zou denken dat staat en bedrijfsleven elkaars natuurlijke vijanden zijn, is dit aardig gelukt, gezien de corporatistische houding van onze huidige, vooral grotere, bedrijven.

Andere methoden zijn steeds verdergaande onderdrukking en betutteling van de burger, o.a. middels het steeds verder onder valse voorwendselen uitpersen van die burger om de veelal linkse hobbies te bekostigen. Deze afpersing, eufemistisch aangeduid met de term ‘belasting’, neemt eigendom, en daarmee onvervreemdbare rechten, weg bij de bevolking. In ruil daarvoor wordt niet de rijkdom, maar de armoede herverdeeld.

In verreweg de meeste gevallen is de reden voor ‘armoede’ namelijk het onvermogen van de ‘arme’ om verantwoordelijk en moreel juist met zijn bezittingen om te gaan. Dan kun je de ‘rijke’ wel armer maken door hem te bestelen, maar de arme wordt niet rijker van het herverdeelde geld, omdat het meteen verbrast wordt. Begrijp me goed, ik heb er geen problemen mee dat mensen geld uitgeven aan zaken die ik onverantwoord vind, zoals gokken of comazuipen in de kroeg, zolang dat geld niet eerst van mij gestolen is teneinde dat gedrag mogelijk te maken, en ik er verder ook geen last van heb.

Een genivelleerde maatschappij waarbij de staat overal de hand in heeft en alles controleert is typisch een socialistische staat. Maar mag Nederland socialistisch genoemd worden? Strikt genomen niet. Socialisme kenmerkt zich namelijk doordat er helemaal geen privé-eigendom bestaat, en alle eigendom in handen van de staat is. Dat is in Nederland (nog) niet het geval. Wat dan wel?

Nederland is typisch een land waarin wel privé-eigendom bestaat, maar waar de eigenaar geen enkele zeggenschap heeft over zijn eigendom. Het eigenaarschap levert wel plichten op, maar geen rechten. De staat heeft alle rechten die een eigenaar nog heeft aan regeltjes en beperkingen gebonden, daarmee de natuurlijke aan eigendom verbonden rechten tot privileges omvormend. En er is een wezenlijk verschil tussen rechten en privileges. In principe valt elk geschil aangaande rechten middels één criterium op te lossen: eigendom. Een eigenaar ontleent rechten aan zijn eigendom; op basis daarvan kan hij anderen privileges schenken – of niet.

Hoe noemen we een staatsvorm, waar de regering niet het eigendom claimt (de productiemiddelen nationaliseert) maar wel de totale zeggenschap erover (en dus over de economie) opeist? Juist: fascisme. Democratie, zeker de Nederlandse vorm, is dus synoniem voor fascisme. Vrijwel iedereen verwerpt fascisme, of beweert dat althans (b.v. de ‘anti-fascisten’). Maar tegelijkertijd omarmt vrijwel iedereen de parlementaire democratie, een fenomeen dat minstens zo verwerpelijk is, of misschien wel nog erger, omdat het zich vermomt met niet-bestaande redelijkheid en medezeggenschap. Openlijk fascisme heeft deze pretentie tenminste niet.

Tegenstanders van deze observatie laten ondermeer de volgende standaard-tegengeluiden horen:
Fascisme vereist een één-partij-regering. Wat is dan de praktijksituatie van “Regeren bij Algemeen Akkoord”? Zo is nu al waar te nemen dat de huidige coalitie tot elk compromis bereid is om maar aan de macht te kunnen blijven en nieuwe verkiezingen te voorkomen. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het regeerakkoord en het pluche.
Het doel van fascisme is verovering van de wereld. Wat is dan het doel van de (criminele) VN? Wat te denken van de EU, de NAU en de New World Order?
Fascisme predikt racisme. Niet per sé. Hitler wel, Mussolini niet. Maar de huidige regering is wel racistisch. Onder het mom van anti-racisme streeft de huidige regering naar genocide op het blanke ras. Net zoals de nieuwe fascisten zich anti-fascisten noemen.
Het fascisme is gekant tegen de verzorgingsstaat. O ja? Veel van onze socialistische ‘verworvenheden’ hebben we nog rechtstreeks aan Hitler, of daarvoor, Bismarck, te danken. De Nazi Partij, de NSDAP, had niet voor niets de S van Socialisme in haar naam.

Naschrift:
Dit artikel heeft geput uit bronnen als Ayn Rand’s essay “The new fascism – Rule by consensus” (1967) en hoofdstuk 2 van het boek “Good to be King”, van Michael Badnarik, de “Godfather of the American Constitution”. Dit uiterst belangrijke hoofdstuk, Rights vs. Privileges, is in zijn geheel te lezen (Engels) op DutchConcerns.

42 REACTIES

 1. Maar wat is nu u probleem?

  De mens op zich?
  U gelooft toch ook in een (ander) maakbaarheids-ideaal?

  Dingen gaan nu eenmaal een bepaalde kant op en klappen dan uit/in elkaar om weer opnieuw te beginnen, of te eindigen en een andere constructie wat meer ruimte te bieden.

  En in de tussentijd moet je je kloten redden, proberen aan de ‘goede’ kant te staan, op tijd te switchen wanneer de bordjes verhangen worden, en tussendoor af en toe wat leuks doen.

  Zo moeilijk is het nou ook weer niet.

 2. Dit is een uitstekend artikel. ‘
  Het is zeer aan te raden om te gebruiken en naar te verwijzen bij postings op andere sites, zoals omschreven in het voorgaande artikel: "Hearts and Minds""

 3. Beste R Hartman,

  Het kritisch beschouwen van verschillende mechanismen is altijd een goede exercitie. Wel moet men daarbij oppassen voor argumentatieve fouten zoals de stroman. Zo beperk je jezelf in je artikel tot een vorm van democratie die een meerderheidsregel met gelijkheid van stemmen als uitgangspunt neemt. Echter, de markt is ook een vorm van democratie (M. Friedman, 1962), maar dan één gebaseerd op omvang van waardering: Hij/zij die het goed het meeste waardeert krijgt het goed. Die voorstellen die op de meeste waardering kunnen rekenen worden gekozen. Kern is dat de keuze niet van hogerhand komen, maar vanuit de gemeenschap.
  Het werkelijke probleem is de combinatie van meerderheidsdemocratie i.c.m. overheidsbesluitvorming: Het gaat om beslissingen waarbij zeer veel belangen betrokken zijn, echter vanwege het 1 man 1 stem principe in combinatie met de meerderheidsregel tellen de individuele belangen maar heel erg beperkt mee. Uit die observatie volgt dan snel de conclusie dat er geen garantie is voor een rechtvaardige / efficiëntie (doorstrepen wat men niet aanhangt) besluitvorming, d.w.z. het voorkomen van fascisme/communisme/neoconservatisme dan wel onderdrukking in zijn algemeen.

 4. Decentralisering van ‘democratie’lijkt me een eerste stap op weg naar een ‘rechtvaardigere’ staat. De stem van het individu wordt dan ook veel belangrijker.

 5. [4] Je hebt gelijk. De meeste mensen denken bij ‘democratie’ echter uitsluitend aan de regeringsvorm, en tot die vorm heb ik me beperkt, met name de ‘parlementaire’ variant die we hier kennen. De variant in Zwitserland (een veel directere democratie, en dan ook nog per kanton) werkt bv. al een stuk beter, hoewel natuurlijk ook daar het 51/49 principe geldt. Door de splitsing per kanton wordt dat risico wel enigzins beperkt.

  Uiteraard is de vrije markt ook een democratie, eentje waar discriminatie niet alleen is toegestaan, maar vanzelfsprekend (noodzakelijk) is. Dat lukt bij de overheidsvariant niet…

 6. [3] Libertarisme. Samenwerking in vrijheid, op basis van vrijwilligheid. Geen staat, of desnoods een nachtwakerstaat, met een zeer beperkt, scherp afgebakend mandaat.

  Geen dwang, anders dan voortkomend uit vrijwillig aangegane contracten. Als je je bijvoorbeeld verbindt een dienst aan te bieden of af te nemen onstaan daardoor verplichtingen die je moet nakomen. Dat is een vorm van dwang, maar een die uitsluitend voortkomt uit het vrijwillig aangegane contract.

  Als je het Engels beheerst, lees dan vooral ook het stuk van Michael Badnarik, en sta verbaasd over hoe onconstitutioneel de staat bezig is. Uiteraard gaat dat over de US (en USA, daar is een subtiel, juridisch verschil tussen), maar het is verregaand van toepassing op Nederland.

 7. Democratie is op zich niet het probleem. Het probleem zijn de "leiders" die steeds verder gecorumpeerd zijn in de loop der tijd.
  Er zal altijd een overkoepelend instituut moeten zijn die beslissingen kam nemen die een meerderheid dienen en daarvoor soms individuele belangen moeten opofferen.
  Denk daarbij bv maar eens aan grote projecten als de Deltawerken, Schiphol, wegenaanleg e.d.
  Hadden we die allemaal niet moeten aanleggen omdat enkele individuen geluidsoverlast zouden hebben of zouden moeten verhuizen.
  Een goede democratie valt of staat bij een goede onafhankelijke informatievoorziening waarna de bevolking via bv referenda een gedegen oordeel kan vellen.
  Je kunt het nooit voor alle individuen naar de zin maken want dan krijg je anarchie en het recht van de sterkste/slimste.

  Zoals Marcel hierboven vermeld zou ik ook wel eens duidelijk omschreven willen zien hoe de staatsvorm van de auteur eruit ziet.
  Kan ik misschien nog iets leren;-).

 8. [6]

  De variant in Zwitserland (een veel directere democratie, en dan ook nog per kanton) werkt bv. al een stuk beter, hoewel natuurlijk ook daar het 51/49 principe geldt. Door de splitsing per kanton wordt dat risico wel enigzins beperkt.

  Kijk dat is inderdaad een vorm van democratie die mij voor ogen staat. We moeten naar schaalverkleining i.p.v. schaalvergroting (superstaat EUSSR) om de macht aan de kiezer terug te geven.

  Laat die multiculti-PvdAdrollen in bv Amsterdam blij zijn met hun samenleving en hun eigen bestuur en financiële huishoudboekje regelen.
  Nu houden ze hun handje op en worden de "krachtwijken" betaald door gemeenschapsgeld door de provincie opgebracht.

  Maar val er mij op in mijn achterlijke boerengemeenschap s.v.p. niet mee lastig!!

 9. [8] "Er zal altijd een overkoepelend instituut moeten zijn die beslissingen kam nemen die een meerderheid dienen en daarvoor soms individuele belangen moeten opofferen."

  GB, zolang je dat blijft geloven, zal het zo blijven.
  Maar mensen hebben hersens. (Al gebruiken ze ze meestal niet) en kunnen oplossingen bedenken waarvoor nieumand hoeft opgeofferd te worden.
  Al kun je rationeel niet alles krijgen wat je "wenst".

  "ik ook wel eens duidelijk omschreven willen zien hoe de staatsvorm van de auteur eruit ziet."

  Misschien wil de auteur daar wel een volgend artikel aan wijden!! ???
  Als voorbereiding zou je zelf al iets kunnen lezen over wat Libertarisme is en wil.
  Ook het boek van Hans Herman Hoppr:
  "Democracy, the god that failed" geeft veel antwoorden op je vragen.
  Al vast veel leesplezier.

 10. Een zekere meneer Capone woonde ooit in Amerika.
  Hij werd berucht/beroemd in de 30e jaren van de vorige eeuw.
  Om succesvol in zaken te wezen vond hij het volgende uit,
  met een lokaal,provinciaal,of centraal gouvernement aan je kant ,dan lopen je zaken soepel ,en ,meestal zonder problemen.
  Voor Nederland geld dit ook .
  Schiphol,bouw,en andere fraude zijn de minder geslaagde .
  Andere vormen van diefstal zijn onder de democratische vlag legaal.
  De meest succesvolle tot nu toe ,verandering van nationaliteit.van
  Nederlander tot Europeaan .
  Als toetje de scheeps bouwers van een zekere meneer Wallesa ,ooit onder aplaus
  bevrijd ,mogen nu mijn vuilnisbak schoon maken.
  Mensen zoals Terpstra zijn het middel waar Capone om smeekte in ,vooral lokaal bestuur.
  Andere namen zoals groente mannetje , Meulenbeltje,zijn ook welkom in het orgasme van deze ,geslaagde zaken man in de vorige eeuw.Deze menselijke hulp middelen voor geslaagd zaken doen
  hebben een ding gemeen,om te overleven zijn ze afhankelijk van datgene wat democratie mogelijk maakt.
  een corrupte samenleving.
  Corrupt gemaakt door de geslaagde,hooguit 5 %van de meest afwezige bewoners van de lage landen
  Vandaar het rekening rijden ,door niemand gevraagd ,maar democraties , en door een Limburger, aangenomen.
  Capone had z,n ogen niet gelooft als hij dit had mogen mee maken.
  95 % van de bevolking is om te overleven
  afhankelijk gemaakt van 5 %.
  Die 95 % kiest elke keer voor 5 % van de bevolking.
  Om in termelogie van Capone te spreken ,
  daar krijg je lekkere dromen van.

  Bas

  Bas

 11. [10]

  Maar mensen hebben hersens. (Al gebruiken ze ze meestal niet) en kunnen oplossingen bedenken waarvoor nieumand hoeft opgeofferd te worden.

  Ik zal je een vb geven in mijn kleine leefwereld; het werk. Als er veranderingen of beleidsmatige beslissingen moeten worden genomen zul je nooit helemaal je eigen zin kunnen doordrijven. Soms kun je vanuit die groepssituatie waarin je elkaar aanvult ook verder komen dan star aan je eigen punten te blijven vasthouden (zeg maar de 1+1=3 situatie)
  Je zult soms in moeten schikken.

  Al kun je rationeel niet alles krijgen wat je "wenst".

  Dat bedoel ik dus!

  Als voorbereiding zou je zelf al iets kunnen lezen over wat Libertarisme is en wil.

  Ook het boek van Hans Herman Hoppr:
  "Democracy, the god that failed" geeft veel antwoorden op je vragen.

  Ik zal me er eens verder in verdiepen. Hub. Met de komende feestdagen is er misschien iets meer tijd 😉

 12. Even kijken waar uw geld blijft ?
  39 % van de ex politici van 2006 ontvangen nu nog een uitkering .
  50% van de ex politici van 2007 krijgen nog een uitkering .
  De looptijd is geldig van ; minimaal half jaar tot maximaal zes jaar.
  Het bedrag is ; van ¤ 6.200,– per maand.
  Daarnaast eenmalig nog omscholingsgeld of zo iets.
  De kamer wil dit veranderen ; MAAR doen ze het ook, dat is afwachten,
  want het is bekend dat ex politici slecht weer werk kunnen krijgen.

  Overzicht te zien op info ; http://www.intermediair.nl

 13. Eelde, als onze democratie zo werkt kun je het wel afschaffen

  Want er komen een paar mensen uit het westen te wonen in Eelde , en die maken later bezwaar tegen verlenging van de startbaan. Er worden klachten ingediend, zelf vele honderden van een persoon, en ze zoeken steun in een bezwaren club. Als dat niet goed genoeg is beginnen ze milieu en natuur verenigingen er bij te halen, de zeldzaamste wezen worden dan opgesomd. Als dat nog niet genoeg is halen ze nog even een zaak uit het verleden er bij , geld van de overheid , waar ze in het verleden nooit tegen hadden geprotesteerd . En dat wordt allemaal veroorzaakt doordat er een paar westerlingen die hier zo graag wilden wonen en deze zaak in “eigen” belang opgestart hebben.

  De meerderheid van de autochtone bewoners is voor verlenging van de baan en vind ook de economische ontwikkelingen die het kan brengen uitstekend. Overheid en semi -overheden ondersteunen het plan ook en er wordt geld geïnvesteerd in het Noorden.
  Je zou toch denken dat onze democratie bepaald wat de meerderheid graag wil , en dat nu de rechten van de meerderheid in het geding komen.
  Europese wetgeving welke er in het verleden nog niet was, zijn niet relevant in deze kwestie zou je zeggen, maar nu Europese gemeenschap wel een naar mijns inzien onterecht standpunt inneemt, ben je afhankelijk van wat de Raad van State beslist.

  Worden de belangen van het noorden nog niet genoeg geschaad door het wegvallen van de hogesnelheidstrein en nu het gekissebis wie en waar het geld heen gaat, terwijl wij als noorderlingen in meerderheid ook hier achterstonden, en er in het verleden duidelijke afspraken over gemaakt waren, is dat nu onze democratie. Het overal ongepast misbruik maken middels rechtszaken , milieu en natuur regels, als je enkel en alleen dit doet uit eigenbelang, andere soms naïeve mensen inzet en daarmede anderen en onze economie schade gaat toebrengen, terwijl ze een grote minderheid vertegenwoordigen.
  In een waardige democratie dient het volk alle macht toe te kennen aan de meerderheid en niet aan een minderheid.

 14. [12] Even misschien ter verduidelijking.
  De libertarische vrijheid is persé niet "Doen waar je zin in hebt" en ook niet "Alles krijgen wat je wilt"

  Het gaat er om waar je RECHT op hebt:
  -Je kunt wel alles krijgen wat je wil ALS je daarbij de rechten van anderen niet aantast.
  Eveneens doen wat je wil ALS je daarbij de rechten van anderen niet aantast, dus de vrijwillige toestemming van die anderen hebt

  Kortom: (zie onze wooedenlijst) Libertarisme is het ontbreken van geweld van en naar andere mensen.

  (P.S. Graag bereid tot nadere uitleg!!)

 15. Hartman,

  "Socialisme kenmerkt zich namelijk doordat er helemaal geen privé-eigendom bestaat, en alle eigendom in handen van de staat is."

  Wellicht heb je gelijk en moet ik dringend mijn definities weer eens bestuderen, maar ik dacht dat bovenstaande de omschrijving van communisme was en dat socialisme een wat mildere vorm was die helaas wel voldoet aan je definitie van fascisme.

  Zou u zo vriendelijk willen zijn de drie begrippen eens naast mekaar te zetten en de overeenkomsten en verschillen duidelijk aan te geven?

  Dank bij voorbaat.

  Wellicht ten overvloede: ik heb voor geen enkel van bovengenoemde varianten van collectivisme ook maar enige sympathie maar ik wil vermijden de kracht van mijn eigen betoog (in discussies met collectivisten) uit te hollen door mijn definities niet te behreersen.

 16. [17] Ik heb mijn bronnen nog eens nagezocht, en de strikte definitie van socialisme is een theorie of stelsel of maatschappelijke organisatie, die het eigendomsrecht en beheer over de productiemiddelen wil toekennen aan de gemeenschap als geheel.

  Dus strikt genomen zou de gemeenschap, of niemand, eigenaar zijn. Privé eigendom bestaat onder deze definitie echter ook niet.

  Ik vind het sowieso lastig de echte nuance tussen communisme en socialisme aan te geven, omdat het zo dicht bij elkaar ligt. En ik denk velen met mij.

  Tenslotte werd Rusland altijd als communistisch aangemerkt, terwijl het grote geheel onder de vlag van het socialisme voer: USSR, Unie van Socialistische Sovjet Republieken. En socialist Marijnissen aanbidt Mao, de grote roerganger van communistisch China.

  Laat je dus vooral niet door dit stuk van je definities afbrengen, want je zou het zomaar bij het rechte eind kunnen hebben. Lijkt het je wat om in een artikel zelf deze verschillen eens helder uiteen te zetten?

 17. [14] Reiny, da’s overal zo.
  Zandvoort had een prachtig circuit, met internationale races en aanzien. De gemeente bouwt een nieuwbouwwijk tegen het circuit aan, en dan mag er niet meer geracet worden want het circuit ligt te dicht bij een woonwijk. Wat was er nou eerder, denk ik dan.

  Hetzelfde voor Zwanenburg. Die klagers over vliegtuiglawaai zij allemaal later daar komen wonen, omdat het er zo mooi is en zo handig dicht bij Schiphol. En dan zeuren over vliegtuiglawaai. Ga er dan niet wonen!

  En zo kan ik nog wel even doorgaan met voorbeelden aan te halen. Het is hetzelfde soort volk dat zo begaan is met die minderheden, die het hier niet bevalt, omdat wij ons niet aan hun aanpassen, zeg maar onderwerpen. Maar die minderheden zijn vrijwillig hier naar toe getrokken. Als het je hier niet bevalt, dan had je weg moeten blijven, of weer moeten vertrekken. Maar nee, bestaande zaken moeten wijken voor de eissen van nieuwkomers, die heel goed wisten waar ze aan begonnen.

 18. Misschien helpt dit:

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Het komt er op neer dat beiden diametraal tegenover de natuurlijke, inherente (negatieve) rechten van de mens staan.

  Eigenlijk zou kameraad Maorijnissen als expert ter zake uitgenodigd moeten worden om dit uit te leggen.

 19. [19]
  Klopt. Niet voor niets worden deze mensen ook wel aangeduid als "anarchist", alhoewel ze tegenwoordig gladgeschoren in streepjespak rondlopen.

 20. [18] Dank voor de definitie van socialisme. Toch is het verschil met communisme me nog niet helemaal duidelijk.
  Misschien dat iemand als SPY het wel weet en wil reageren?

 21. Demokratie werkt beter met een 2/3, of nog beter, met een 3/4 meerderheid, in combinatie met een "uitgebreide" maandelijkse referendum…
  Je kan ook van alle grote partijen, CDA, VVD, PVDA en SP een kabinet maken.
  Op deze manier wordt het overgrote deel van het Nederlandse volk vertegenwoordigt, zolang men maar periodiek via een referendum invloed heeft…

 22. [23] Nee, want dan zouden deze partijen allerlei compromissen moeten sluiten waardoor niemand meer vertegenwoordigt zou zijn. Als je voor elke weet een 3/4 meerderheid nodig hebt om hem in te voeren, heb je alvast veel minder wetten.

 23. [22]
  Zie link in [20]

  "Socialisme en communisme in de marxistische theorie
  De rode ster, traditioneel symbool van het communisme
  De rode ster, traditioneel symbool van het communisme

  In het marxisme wordt het woord socialisme ook speciaal gebruikt ter aanduiding voor de maatschappijvorm (economische orde) die de overgang tussen kapitalisme en communisme vormt. De staatsvorm van deze maatschappij is de dictatuur van het proletariaat (proletariaat is een gangbare marxistische term voor arbeidersklasse). Met communisme wordt hier een staatloze, klasseloze maatschappij bedoeld, gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom. De termen worden evenwel niet altijd zo strikt gescheiden.

  De communistische landen in Oost-Europa, China, Cuba, enz., heetten officieel ook socialistisch (bijv. Unie van Socialistische Sovjet-Republieken) en niet communistisch. De regerende partijen van deze landen meenden als overgangsfase een dictatuur uit naam van de arbeidersklasse in de socialistische staat’ te moeten voeren, totdat de kapitalistische staatsstructuren verweerd waren en er een communistische maatschappij’ zou ontstaan. Om deze reden ook noemden de regerende partijen in deze landen zich wel communistisch (met uitzondering van de Socialistische Eenheidspartij van Duitsland in de DDR)."

 24. [24] Dus voeren we gewoon een diktatuur in, en noemen het libertarisme?

 25. [26] Lees nog eens wat Cornoo schreef. Jouw reactie daarop komt op mij zeer onlogisch over.

  Los daarvan: Leg eens uit hoe je libertarisme (zie de woordenlijst) een dictatuur wilt laten zijn…

 26. [27] Omdat jullie nog steeds dezelfde denkfout maken als al die andere politieke partijen en groeperingen, jullie alleen weten het beter…

 27. [28] Helaas moet ik constateren dat je weinig van het libertarisme hebt begrepen. Een libertarische maatschappij kan per definitie nooit een dictatuur zijn, om de simpele reden dat een libertariër niet de behoefte voelt een ander te vertellen hoe deze zijn leven zou moeten leiden.

  Dat moet ieder voor zich weten, in volledige vrijheid, met als enige beperking dat een ieder ook ieder ander diezelfde vrijheid moet laten. Kortom: een totale afwezigheid van door anderen opgelegde dwang.

  Dan onstaat een sociale samenhorige maatschappij, gebaseerd op het belang van het individu, dat automatisch het belang van de groep dient. Andersom, de collectivistische benadering waar het belang van de groep voorop staat, leidt automatisch tot onderdrukking van individuen.

  Gezond eigenbelang leidt tot sociaal gedrag, al zullen socialisten hun best blijven doen dat te bestrijden.

  Graag verwijs ik je naar Ayn Rand’s The Virtue of Selfishness.

 28. [22]
  Zover ik weet is het verschil dat ze beide hetzelfde willen bereiken, maar socialisme wil het bereiken via democratie en communistme via revolutie. Mede daarom noemen communistische regeringen zich graag socialistisch, want dan is het net alsof ze via democratische weg gekozen zijn.

Comments are closed.